เอกสารบรรยายค่า K อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์

5,933 views

Published on

เอกสารบรรยายค่า K อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์

 1. 1. การตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง ตามสญญาแบบปรบราคาได (คา ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K ) สถาบันฝกอบรมโยธาไทย ธ.ค. 2553 1ความเปนมาของการใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K ) 1. การนํามาตรการ การใชคา K มาใชในป พ.ศ. 2516 - 2524 2. การยกเลิกมาตรการ การใชคา K พ.ศ. 2524 - 2531 3. การนํามาตรการ การใชคา K ชั่วคราวมาใชในป พ.ศ. 2531 - 2532 4. การนํามาตรการ การใชคา K มาใชอยางถาวรใน ป พ.ศ. 2532 – ปจจุบัน (ว 109 /ลว 24 ส.ค.32 ,มติ ครม. 27 มิ.ย. 32) 2 1
 2. 2. ความเปนมาของการใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K ) 5. มอบอํานาจใหหนวยงานภาครัฐเจาของสัญญา คํานวณ คา K เอง กรณีีสัญญาจางไมเกิน 50 ลานบาท  ไ ิ (ว 114/ลว 15 มิ.ย. 44 , มติ ครม. 5 มิ.ย. 2544) 6. การอนุมัติเงินชดเชยเพิ่มเติม โดยใหคํานวณในอัตรา บวก/ลบ รอยละสอง เปนการชั่วคราว ตั้งแต 1 ต.ค. 51 ถึง 30 ก.ย. 2552 (ว100/ลว 13 ส.ค.51 ,มติ ครม. 8 ก.ค. 51) 3ความเปนมาของการใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K ) 7. หนังสือกรมการปกครอง ว 134 ลว 1 ส.ค. 41 สัั่งการใหองคกรปกครองสวนทองถิิ่น ถืือปฏิบัติใชคา k ใ ป ป ิ 4 2
 3. 3. เจตนารมณของการใชสัญญาแบบปรับราคาได (คา K ) - เพื่อชวยเหลือผูรับจางไทยใหสามารถประกอบกิจการ ตอไปไดในชวงทเกดภาวะวสดุกอสรางขาดแคลนและมราคา  ไปไ ใ  ี่ ิ ั   ี สูงขึ้น - ชวยลดความเสี่ยงของผูรับจางและปองกันมิใหผูรับจาง บวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุไวลวงหนาจํานวน มาก - เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอคูสัญญาทังสองฝาย ้ 5 หลักการ การใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพงาน กอสรางตามติ ครม. ว 109 6 ขอดังนี้ ครม. 1. ใ นําสัญญาแบบปรับราคาได มาใชกับสัญญาที่ลงนาม ให ั ปั ไ ใ  ั ี หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ ประเภทงาน กอสราง สูตรและวิธีการคํานวณ (ดังเอกสารผนวก ก.) 2. ใ นําสัญญาแบบปรับราคาได มาใชเปนการถาวร ให ั ปั ไ ใ โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตร และ วิธีการคํานวณ (ดังเอกสารผนวก ข.) 6 3
 4. 4. หลักการ การใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพงาน กอสรางตามมติ ครม. ว 109 ครม. 3. ใหนํามาใชกับงานกอสรางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหนวยงานตามกฎหมายวาดวยการบรหารราชการสวนทองถน หรอหนวยงานตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในกรณีที่จําเปนตองเพิ่มเงิน ใหใชจากงบประมาณของหนวยงานนั้นเอง หรือจายตามสัดสวนแหลงที่มาของเงินคากอสรางนั้น 4. กรณทผู าจางตองจายเงนชดเชยเพม จนทาใหเกนวงเงน 4 กรณีที่ผวาจางตองจายเงินชดเชยเพิ่ม จนทําใหเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ใหถือวาไดรับอนุมัติจาก ครม. ใหกอหนี้ผูกพันเกินกวางบประมาณ ตามนัย ม. 23 แหง พรบ. วาดวยการงบประมาณ และใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบฯ 7 หลักการ การใหความชวยเหลือผูประกอบอาชีพงาน กอสรางตามติ ครม. ว 109 ครม. 5. การคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือ เรียกเงินคืนจากผูรับจาง ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบ ู จากสํานักงบประมาณ(กรณีสัญญาไมเกิน 50 ลานบาท อยูในอํานาจของ หัวหนาหนวยงานภาครัฐเจาของสัญญาจาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544) และใหถอวาการวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่ ื สนสุด สิ้นสด 6. เพืื่อความรวดเร็็ว และใหการปฏิิบัติงานเปนมาตรฐาน ใ ป ป เดียวกัน ใหอํานาจสํานักงบประมาณในการวินิจฉัยปญหา ขอหารือ และกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมได ตามความจําเปน 8 4
 5. 5. เงื่อนไขและหลักเกณฑ (ว 109) 109)1. ใชกับงานกอสรางทุกประเภทรวมทั้งงานปรับปรุงและซอมแซมทีเ่ บิกจายในลักษณะสิ่งกอสราง ที่อยูในเงื่อนไข ูหลักเกณฑตามที่กําหนดนี้2. ใชท้ังกรณีเพิ่มหรือลดคางาน จากคางานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึงจัดทําโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลง ่สูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปดซองประกวดราคาสําหรับการจัดจางโดยวิธีอื่นใหใชวันเปดซองราคาแทน 9 เงื่อนไขและหลักเกณฑ (ว 109) 109)3. ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ และตองระบุในสัญญาจางดวยวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได พรอมทั้งกําหนดประเภทงานกอสราง สตร และวิธีการคํานวณใหชัดเจนประเภทงานกอสราง สูตร และวธการคานวณใหชดเจน -กรณีประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนเสนอราคาไมไดกําหนดวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได ถึงแมสัญญาไดระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาได ก็ถือวาไมถูกตองตามเงื่อนไขฯ ของสัญญาแบบปรับราคาได -กรณีประกาศประกวดราคาหรืือหนังสือเชิญชวนเสนอราคากําหนดวาจะ ืใชสญญาแบบปรับราคาได แตสัญญาไมไดระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาได ก็ถือ ัวาไมถูกตองตามเงื่อนไขฯ หากผูรับจางประสงคจะแกไขสัญญาจางใหเปนสัญญาแบบปรับราคาได ใหอยูในดุลยพินิจของผูวาจางที่ตองดําเนินการ  10 5
 6. 6. เงื่อนไขและหลักเกณฑ (ว 109) 109) 4. เปนหนาที่ของผูรับจางตองขอเงินเพิ่มภายใน 90 วันนับตั้งแตสง  มอบงานงวดสุดทายและในกรณีผูวาจางตองเรียกเงินคืนจาก  ผู ับจางใหเรียกคืนโดยเร็ว ผรบจางใหเรยกคนโดยเรว -การนับระยะเวลา 90 วัน ใหเริ่มนับถัดจากวันที่ผูรบจางมีหนังสือสง ั มอบงานงวดสุดทาย จนถึงวันที่ผูวาจางประทับตรารับหนังสือที่ผรบจางขอเงิน ูั เพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได -การนับระยะเวลา 90 วัน หากวันครบกําหนดตรงกับวันเสาร อาทิตย หรืือวันหยุดราชการ ใหหักวันหยุดราชการนั้นออก ั ใ  ั ั -ผูรับจางจะสงวนสิทธิเรียกรองในการขอเงินคา K เกินกวาระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตวันที่สงมอบงานงวดสุดทายไมได -กรณียกเลิกสัญญาจางกอนที่ผูรับจางจะสงมอบงานงวดสุดทาย ใหถือ 11 วันที่ยกเลิกสัญญาจางเปนวันสงมอบงานงวดสุดทาย เงื่อนไขและหลักเกณฑ (ว 109) 109)5. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิมหรือ ่เรียกเงินคืนจากผูรบจางตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจาก ัสานกงบประมาณโดยใหถอการวนจฉยของสานกงบประมาณเปนสํานักงบประมาณโดยใหถือการวินจฉัยของสํานักงบประมาณเปน ิที่สิ้นสุด -กรณีสัญญาไมเกิน 50 ลานบาท หัวหนาหนวยงานภาครัฐเจาของสัญญาจางตองตรวจสอบและเห็นชอบ (ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 114 เมื่อ 5 มิ.ย. 2544) -กรณีสญญาเกิน 50 ลานบาท หนวยงานภาครัฐเจาของสัญญ างตอง ั ญญ ญญาจตรวจสอบ และสงใหสํานักงบประมาณตรวจสอบและเห็นชอบ- กรณีเงินชดเชยเพิ่มเติมชั่วคราว ที่สงงานในปงบประมาณ 2551 ใหหัก + 2 %ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 126 เมื่อ 8 ก.ค. 2551 หนวยงานภาครัฐเจาของสัญญาจางตองตรวจสอบ และสงใหสํานักงบประมาณตรวจสอบและเห็นชอบ 12 6
 7. 7. มติ ครม. ว 114 เมือวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ครม. ่ 1. มอบอํานาจใหหนวยงานภาครัฐเจาของสัญญาจาง กอสรางแบบปรับราคาไดมีอํานาจในการพิจารณาคํานวณเงินเพิ่ม หรือลด และอนุมัติจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน สําหรับสัญญา จางที่มีวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท 2. การกระจายอํานาจความรับผิดชอบของสํานัก งบประมาณใหแกหนวยงานภาครฐดงกลาวใหถอปฏบตตงแต งบประมาณใหแกหนวยงานภาครัฐดังกลาวใหถือปฏิบติตั้งแต ั ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 (1ต.ค.44) เปนตนไป 3. เมื่ออนุมัติจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนแลวตองรายงาน ใหสํานักงบประมาณทราบภายใน 15 วัน นับแตวันอนุมัติ 13 มติคณะรัฐมนตรี ว 126 วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 อนุมัติเงินชดเชยเพิ่มเติมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได(คาK) ดวยการผอนผันวิธีการคํานวณคา K โดยใหหกในอัตราบวก/ลบรอยละ 2 เปน ัการชั่วคราว ตังแตวนที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เฉพาะสัญญา ้ ัจางทไดดาเนนงานกอสรางแลวเสรจและสงมอบงานงวดสุดทายแลวเทานนจางที่ไดดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จและสงมอบงานงวดสดทายแลวเทานั้น หนังสือสํานักงบประมาณ ว 100 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2551 - เงินชดเชยเพิ่มเติม + 2 % ไดเฉพาะงวดงานที่ไดสงมอบงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2551 เทานั้น - ผูรับจางตองดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา และมีการสงมอบงานงวดสุดทายเรียบรอยแลว - ตองขอภายใน 90 วันทําการนับแตวันที่ ครม. มีมติ หรือ 90 วันนับแตสงมอบงานงวดสุดทาย ุ - สวนราชการฯ คูสัญญาตองพิจารณาและตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ไดรับหนังสือขอรับความชวยเหลือของผูรับจาง - การพิจารณาคํานวณเงินชดเชยเงินเพิ่มเติมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได ( คา K ) ตองไดรับการพิจารณาตรวจสอบ และเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และใหถือวาการ 14 วินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สิ้นสุด 7
 8. 8. เอกสารประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐผูวาจาง  1. สําเนาประกาศแจงความประกวดราคา พรอมเอกสารประกอบราคาจางหรือใบ เสนอราคาดวยวิธีอื่น ที่ระบุเงื่อนไข หลักเกณฑฯ คา K 2. สําเนาสัญญาจางเหมากอสราง ที่ระบุเงื่อนไข หลักเกณฑฯ คา K 3. สําเนาหนังสือการตออายุสัญญ ( ามี) ุ ญญา(ถ 4. สําเนาหนังสือสงมอบงานของผูรับจาง (ทุกงวดที่ขอเงินชดเชย) 5. ตนฉบับหนังสือที่ผูรับจางเสนอขอรับเงินชดเชย พรอมวิธีการคํานวณ คา K 6. ตนฉบับหนังสือการคํานวณ รายละเอียดประมาณราคาของผูประกอบการ ทั้งคางานสวนที่เพิ่มขึ้นและสวนที่ลดลงเพื่อเรียกเงินคืน 7. สําเนาดัชนีราคาวัสดกอสราง เดือนเปดซองประกวดราคา หรอเสนอราคาโดยวธี สาเนาดชนราคาวสดุกอสราง เดอนเปดซองประกวดราคา หรือเสนอราคาโดยวิธ อื่น และเดือนที่สงมอบงานทุกเดือน (รับรองสําเนาถูกตองโดยผูประกอบการ) 8. หนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงาน (ถามี) *** กรณีคําขอ ไมถูกตองครบถวนหรือไมสมบูรณ ใหแจงผูรับจางทราบทั้งหมด ในคราวเดียวกัน ภายใน 10 วันทําการ *** 15เอกสารประกอบการพิจารณาของสํานักงบประมาณ พรอมรับรองความถูกตอง 1. สําเนาประกาศแจงความประกวดราคาพรอมเอกสารประกวดราคาจางหรือในเสนอ ราคาโดยการวาจางวิธีอื่น ที่ระบุเงื่อนไข หลักเกณฑฯ คา K 2. สําเนาสัญญาจางเหมากอสราง ที่ระบุเงื่อนไข หลักเกณฑฯ คา K 3. สําเนาหนังสือการตออายุสัญญา(ถามี) 4. สําเนาหนังสือสงมอบงานของผูรับจาง (ทุกงวดที่ขอเงินชดเชย) 5. สําเนาดัชนีราคาวัสดุกอสราง เดือนเปดซองประกวดราคา หรือเสนอราคาโดยวิธี อื่น และเดือนที่สงมอบงานทุกเดือนที่ขอเงินเพิ่ม 6. สําเนาบัญชีรายละเอียดการกอสรางของผรับจาง (Bill of Quantities) สาเนาบญชรายละเอยดการกอสรางของผู บจาง 7. หนังสือขอรับเงินชดเชยของผูรับจางที่สวนราชการประทับตรารับ พรอมวิธีการ คํานวณ 8. หนังสือแจงใหผูรับจางเขาปฏิบัติงาน หรือเอกสารอื่น ๆ เชน หนังสือตอบขอหารือ จากสํานักงบประมาณ (ถามี) 16 8
 9. 9. มาตรฐานการปฏิบัติงานของประกาศคณะกรรมการวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบอนุมติและเบิกจายเงิน ั1. หนวยงานของรัฐผูวาจางดําเนินการกอนสงสํานักงบประมาณ  -หนวยงานของรัฐตั้งอยูในสวนกลาง ระยะเวลา 30 วันทําการ -หนวยงานของรัฐตั้งอยูในสวนภูมิภาค ระยะเวลา 40 วันทําการ2. สํํานัักงบประมาณพิจารณาอนุมติ ระยะเวลา 20 วัันทําการ ป ิ ั ํ3. หนวยงานของรัฐขอเบิกเงิน ระยะเวลา 10 วันทําการ4. กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติฎีกา ระยะเวลา 3 วันทําการ5. หนวยงานของรัฐแจงผูรับจางรับเงิน ระยะเวลา 7 วันทําการ 17 ประเภทงานกอสรางและสูตร (ผนวก ข. ว 109) ข. 109) ในการพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดคางานใหคํานวณตามสูตร P = (Po) x (K) P = ราคาตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายให ผูรับจาง Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลไดหรือราคาคา งานเปนงวดซงระบุไวในสญญาแลวแตกรณ งานเปนงวดซึ่งระบไวในสัญญาแลวแตกรณี K = ESCALATION FACTOR ที่หักดวย 4 % เมื่อตองการ เพิ่มคางาน หรือบวกเพิ่ม 4 % เมื่อตองเรียกคางานคืน 18 9
 10. 10. ประเภทงานกอสรางและสูตรESCALATION FACTOR K หาไดจากสูตร ซึ่งแบงตามประเภทงานและลกษณะงาน เปนประเภทงานและลักษณะงาน เปน 5 หมวด 35 สตร ดังนี้ สูตร ดงนหมวดที่ 1 งานอาคาร 1 สูตรหมวดที่ 2 งานดิน 3 สูตรหมวดที่ 3 งานทาง 7 สูตร ูหมวดที่ 4 งานชลประทาน 7 สูตรหมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค 17 สูตร(ใชเฉพาะการไฟฟาฝายผลิตฯและการไฟฟาสวนภูมิภาค 7 สูตร) 19สูตร งานอาคาร ( K 1 )งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ที่ทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่อยูอาศัย หอประชุม อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุโรงงาน รั้ว เปนตน และใหหมายความรวมถง รว เปนตน และใหหมายความรวมถึง 1. ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายในบริเวณ 2. ประปาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 3. ระบบทอหรือระบบสายตาง ๆ ที่ตดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร ิ เชน ทอปรับอากาศ ทอกาซ สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟาฯลฯ 20 10
 11. 11. สูตร งานอาคาร ( K 1 ) 4. ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอกอาคาร 5. สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะที่ตดกับอาคารโดย ิ ตองสรางหรือประกอบพรอมกับการกอสรางอาคาร แตไมรวมถึง เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือติดตัง เชน ลิฟท เครื่อง ้ คอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 6. ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร ใชสูตร K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So 21สูตร งานอาคาร ( K 1 )ใชสูตร K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/SoIt = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวดIo = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคาCt = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่สงงานแตละงวดCo = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่เปดซองประกวดราคาMt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง(ไมรวมเหล็กและซีเมนต)ในเดือนที่สงงานแตละงวด ุMo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง(ไมรวมเหล็กและซีเมนต)ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่สงงานแตละงวดSo = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 22 11
 12. 12. ประเภทงานที่ไมนํามาคํานวณคาK 1 งานอาคาร 1. ระบบไฟฟาภายในบริเวณนอกอาคาร ระบบไฟฟาแรงสูง หมอแปลงไฟฟา มิเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา ตู MBD ที่อยูนอกอาคาร ไฟฉุกเฉิน งานประสานการ ไฟฟา 2. ระบบประปาภายในบริเวณนอกอาคาร มิเตอรน้ํา เครื่องสูบน้ํา งานภูมิ สถาปตย เชน ปลูกหญา จัดสวน ปลูกตนไม 3. รายการครุภัณฑที่ไมใชสวนประกอบของตัวอาคาร (Built in) สามารถยกได เคลื่อนยายได เชน โตะ เกาอี้ เตียงนอน ตู 4. รายการครุภัณฑของงานระบบตาง ๆ รวมทั้งเครื่องจักร และเครื่องมือกลตาง ๆ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ลําโพง อุปกรณโสตทัศนูปกรณ โทรศัพท พัดลม ถัง   กาซ ตูดับเพลง ถงดงเพลงเคมี เครองตรวจอาวุธ ลฟต บนไดเลอน คอมพวเตอร แทงคนา ิ ั ั ิ ื่ ิฟ ั ไ ื่ ิ  ้ํ เปนตน 5. งานรื้อถอนอาคาร ปกผัง สํานักงานชั่วคราว บานพักคนงาน งานทดสอบ ระบบตาง ๆ ทดสอบสภาพดิน ทดสอบเสาเข็ม งานทําความสะอาด รั้วลวดหนามที่ไมมี คานคอนกรีต เสาธง นั่งราน เหล็กปองกันดินพัง (SHEET PILE) 23สูตร งานดิน ( K 2.1 ) งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดินการเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแนนเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ํา คันทางซึ่งตองใชเครืองจักรเครื่องมือกลปฏิบัตงาน ่ ิ สํําหรัับการถมดิินใหหมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ทีมี ใ  ึ ิ ื ื ั ี่การควบคุมคุณสมบัตของวัสดุน้น และมีขอกําหนดวิธการถม รวมทังมีการบด ิ ั ี ้อัดแนนโดยใชเครื่องจักร เครืองมือกล เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว ่เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเขื่อนชลประทาน ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง EMBANKMENT(ถมคันทาง) ,EXCAVATION(งานขุด) , SUBBASE(งานรองพื้นทาง), SELECTEDMATERIAL(วัสดุคัดเลือก) , UNTREATED BASE และ SHOULDER(งานไหลทาง) ใชสูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo 24 12
 13. 13. ประเภทงานที่ไมนํามาคํานวณคาK 2.1 งานดิน 1. งานถมดินบริเวณเกาะกลางถนน (EARTH FILL IN MEDIAN L& ISLAND) 2. งานปลูกหญา 2 งานปลกหญา (SODDING) 3. งานดินคลุมผิว (TOPSOIL) 4. งานตัดตนไม (TREE CUT) 25สูตร งานหินเรียง ( K 2.2 ) งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนไดความหนาที่ตองการ โดยชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหิน ยอยหรือกรวดขนาดตาง ๆ และทรายใหเต็มชองวาง มีการควบคุมคุณสมบัตของ ิวััสดุและมีขอกําหนดวิิธีปฏิบัติ โ ใ เครืองจัักร เครืื่องมืือกล หรือแรงคน และให ี ํ ิ โดยใช ื่ ื ใหมายความรวมถึงงานหินทิง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญท่มลักษณะ ้ ี ีคลายคลึงกัน เพื่อปองกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและทองลําน้ํา ใชสูตร K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Foสูตร งานเจาะระเบดหน 2.3สตร งานเจา ร เบิดหิน ( K 2 3 ) งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนยายไปกลับประมาณไมเกิน 2 ก.ม. ยกเวนงานเจาะระเบิดอุโมงคซึ่งตองใชเทคนิคชั้นสูง ใชสูตร K = 0.45 + 0.15It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo26 13
 14. 14. สูตร งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT ( K 3.1 ) ใชสูตร K = 0.30 + 0.40At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Foสูตร งานผิวทาง SURFACE TREATMENT , SLURRY SEAL ( K 3.2 ) ใชสูตร K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Foสูตร งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM ( K 3.3 ) ใชสูตร K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo 27สูตร งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( K 3.4 ) งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตทีใชเหล็ก ่เสริม ซึ่งประกอบดวยตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด(WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด(DEFORMED TIE BAR) และรอยตอตาง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงแผนพืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE ้APPROACH) ดวย ใช ใ สูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So 28 14
 15. 15. ประเภทงานที่ไมนํามาคํานวณคาK งานทาง 1. งานไฟฟาแสงสวาง เชน เสาไฟฟาชนิดโคมเดี่ยว เสาไฟฟาชนิดโคมคู เสากระโดงไฟ 2. งานสัญญาณไฟจราจร 3. งานตเสนจราจร งานป สะทอนแสง 3 งานตีเสนจราจร งานปุมสะทอนแสง 4. งานภูมิทัศน เชน ปลูกตนไม ปลูกหญา 5. ศาลาผูโดยสารประจําทาง 6. เครื่องหมายและหลักนําทาง เชน หลักกันโคง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง ราว ปองกนอนตราย ป ั ั 7. งานปายจราจร เชน แผนปาย เสาปาย 8. งานแผนปูทางเทา ตัวหนอนปูทางเทา 29 9. งานทดสอบระบบ เหล็กปองกันดินพัง (SHEET PILE)สูตร งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก ( K 3.5) งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายน้ํา (PRECAST REINFORCEDCONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทังงานบอ ้พักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน งานบอพัก (MANHOLE)ทอรอยสายโทรศัพท ทอรอยสายไฟฟา เปนตนสายไฟฟา เปนตน ใชสูตร K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So 30 15
 16. 16. สูตร งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง ( K 3.6) งานโครงสรางคอนกรตเสรมเหลกและงานเขอนกนตลง หมายถง งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่ง คอนกรีต เสริมเหล็ก ทาเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งกอสรางอื่นที่มีลักษณะงาน คลอยคลึงกััน ึ ใชสูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So 31สูตร งานโครงสรางเหล็ก ( K 3.7) งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนนโครงเหล็กสําหรับติดตังปายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสา ้โทรทัศน หรืองานโครงสรางเหล็กอื่นที่มลักษณะคลายคลึงกัน แตไมรวมถึงงาน ีติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ใช ใ สูตร K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So 32 16
 17. 17. สูตร งานอาคารชลประทานไมรวมบานเหล็ก ( K 4.1) งานอาคารชลประทานไมรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตาง ๆ ที่กอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพื่อควบคุมระดับและปริมาณน้ํา ไดแก ทอระบายน้ํา น้ําตก รางเท สะพานน้ํา ทอลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไมมีบานระบายเหล็ก แตไมรวมถึงอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทาน ญประกอบของเขื่อน เปนตน ใชสูตร K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So 33สูตร งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก ( K 4.2) งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตาง ๆ ที่กอสรางในแนวคลองสงน้้ําหรือคลองระบายน้้ํา เพื่อควบคุมระดับและปริมาณน้ํา ไดแก ทอสงน้ําเขานา ทอระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา อาคารอัดน้ํา ทอลอด และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายเหล็ก แตไมรวมถึงอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขอน เปนตนชลประทานประกอบของเขื่อน เปนตน ใชสูตร K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/So 34 17
 18. 18. สูตร งานบานระบาย ( K 4.3 ) งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็ก เครื่องกวานและเครื่องยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานทอเหล็ก ใชสูตร K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.45Gt/Go สูตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต ( K 4.4 ) งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเสนที่ใช เสรมในงานคอนกรตและเหลก เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ําลน ทางระบายนาลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจายเฉพาะงานเหล็ก ดังกลาวเทานัน ้ ใชสูตร K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.60St/So 35สูตร งานคอนกรีตไมรวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง ( K 4.5 ) งานคอนกรีตไมรวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักสวนของเหล็กออกมาแยกคํานวณตางหากของงานฝายทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจายเฉพาะงานคอนกรีีตดงกลาวเทานน ั   ั้ ใชสูตร K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Moสูตร งานเจาะ ( K 4.6 ) งานเจาะ หมายถึง การเจาะพรอมทั้งฝงทอกรุขนาดรูในไมนอยกวา มลลเมตร ในชันดิน หินผ หรอหนทแตกหก เพออดฉดนาปูน และใหกวา 48 มิลลิเมตร ในชนดน หนผุ หรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ําปน และให ้รวมถึงงานซอมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนน และอาคารตาง ๆ โดยการอัดฉีดน้ําปูน ใชสูตร K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo +0.10Ft/Foสูตร งานอัดฉีดน้าปูน ( K 4.7 ) = Ct/Co ํ 36 18
 19. 19. สูตร 5.1 งานวางทอ AC และ PVC K 5.1.1 ในกรณี ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให  ใชสูตร K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo K 5.1.2 ในกรณี ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ ACและหรืออุปกรณ  ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40ACt/ACo K 5.1.3 ในกรณี ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ PVCและหรืออุปกรณ  ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCoสูตร 5.2 งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ HYDENSITY POLYETHYLENE K 5.2.1 ในกรณี ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให  ใชสูตร ใชสตร K = 0 40 + 0 10It/Io + 0 15Mt/Mo + 0 20Et/Eo + 0 15Ft/Fo 0.40 0.10It/Io 0.15Mt/Mo 0.20Et/Eo 0.15Ft/Fo 5.2.2 ในกรณี ผูรับจางเปนผูจัดหาทอเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ  ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo +0.30GIPt/GIPo K 5.2.3 ในกรณีผูรับจางเปนผูจัดหาทอHYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ ใชสูตร K = 0.50 + 0.10It/Io 37สูตร K 5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงน้ําและงาน SECONDARY LINING  ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo สูตร K 5.4 งานวางทอ PVC หุมดวยคอนกรีต ใชสูตร K =0.30+0.10It/Io+0.20Ct/Co+0.05Mt/Mo+0.05St/So+0.30PVCt/PVCoสูตร K 5.5 งานวางทอ PVC กลบทราย ใชสูตร K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCoสูตร K 5.6 งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี ใชสูตร ใชสตร K = 0 25 + 0 25It/Io + 0 50 GIPt/GIPo 0.25 0.25It/Io 0.50สูตร K 5.7 , 5.8 และ5.9 รวม 7 สูตร เปนประเภทงานที่ใชเฉพาะการไฟฟาฝายผลิตและการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น 38 19
 20. 20. วิธีการคํานวณคา K - คํานวณจากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ โดยใชดัชนีราคา วัสดุกอสรางของกระทรวงพาณิชย - แยกประเภทงานกอสรางใหชัดเจนตามลักษณะงาน - คํานวณคา K โ ใ ทศนิยม 3 ตําแหนงไ ปดเศษทุกขัั้นตอน  โดยใช ิ ไม - เฉพาะคา K สวนที่เพิ่มหรือลดเกิน 4 % จึงจะไดรับเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืน - ผูรับจางไมสามารถทํางานเสร็จตามสัญญา โดยเปนความผิด ของผูรับจาง คา K ตามสูตรตาง ๆ ทีี่จะนํํามาใชในการคํํานวณให ใ ใ ใชคา K เดือนสิ้นสุดตามอายุสัญญา หรือคา K เดือนสงงานจริง แลวแตคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา - จายเงินคางานกอน แลวจึงคํานวณเงินเพิ่มคา K ในภายหลัง 39 การตรวจสอบเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน - กรอกแบบฟอรม ตรวจสอบสิทธิ(ประกาศ/สัญญา/90วัน) - แยกคางานตามใบสงมอบงานในแตละงวดใหตรงสูตร - คิดคางานที่ไมอยูในขายไดรับการพิจารณาในแตละงวดตามสูตร ู ู - ใชเครื่องคิดเลข หรือใชโปรแกรมฯ ของจุฬาฯ คํานวณ - นําคา K ที่ไดหัก 4 % สวนที่เกินตองจายเพิ่มหรือเรียกคืน (คา K ที่ไดอยูระหวาง 1.04-0.96 ไมตองจายเพิ่มหรือเรียกคืน) - นําคา K สวนที่ตองจายเพิ่มหรือเรียกคืน คูณคางานทสงมอบ นาคา สวนทตองจายเพมหรอเรยกคน คณคางานที่สงมอบ (หักคางานที่ไมอยูในขายไดรับการพิจารณาและกรณีสงงานเกิน กําหนดสัญญาตองเปรียบเทียบคา K) - รวมคา K ทุกงวดที่คํานวณไดและเสนอพิจารณาอนุมติ ั 40 20
 21. 21. ปญหาที่พบในการพิจารณาและตรวจสอบคา K 1. ประกาศประกวดราคา หรือสัญญาจางไมไดระบุเงื่อนไขของการใชสัญญาแบบปรับราคาได 2. ผูรับจางขอรับเงินคา K เกิน 90 วัน 3. กําหนดสูตรคา K ไวไมครบหรือไมสอดคลองกับงาน 4. นํารายการที่ไมอยูในขายมาคํานวณคา K 5. การหักคางานที่ไมอยูในขายตองพิจารณาจากประมาณราคากอสราง (BOQ) ที่ผูรับจางเสนอราคา และตองนํา Factor Fมาคูณแตละรายการใหถูกตอง กอนนํามาหัก 41ปญหาที่พบในการพิจารณาและตรวจสอบคา K 6. คางานที่สงมอบไดหักเงินลวงหนาหรือหักภาษีมลคาเพิ่ม ูกอนนํามาคํานวณทําใหไดคางานต่ํากวาขอเท็จจริง 7. คํานวณคา K โดยไมไดหัก 4% ออก 8. ไมไดเปรียบเทียบคา K กรณีสงงานเกินระยะเวลาในสัญญา 9. เอกสารสงไมครบถวนทําใหการพิจารณาลาชา 10. ใชดัชนีราคาในการคํานวณไมถูกตอง เชน ใชดัชนีในเดือนตรวจรับแทนเดือนสงมอบงาน ใชดัชนีเดือนที่เซ็นสัญญาแทนเดือนเปดซองราคา 42 21
 22. 22. วรรณศัักดิ์ิ แกนทรัพย  ัmagun_03@hotmail.com089-9018080 43 22

×