ประวัติและความสำาคัญของ
พระพุทธศาสนา
1. การศึกษาในทัศนะของพระพุทธ
ศาสนา
การศึกษา → สิกขา → ให้เจริญ 4 ด้าน
1.1 การพัฒนากาย
1.2 การพัฒนาศีล
1.3 การพัฒนาจิตใจ
1....
2. บุรพภาคของการศึกษา (ปัจจัย
สนับสนุน)
2.1 องค์ประกอบภายนอก
2.2 องค์ประกอบภายใน
3. ขั้นตอนการศึกษาตามแนวพุทธ
ศาสนา
3.1 สีลสิกขา
3.2 จิตตสิกขา
3.3 ปัญญาสิกขา
พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์
ของเหตุปจจัย
ั
และวิธีการแก้ปัญหา
4. พระพุทธศาสนาเน้นความ
สัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
4.1 “สรรพสิงในโลกเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปจจัย
่
ั
และเสือมสลายไปเพราะเกิดจากเ...
5. ปฏิจจสมุปบาท
5.1 ปฏิจจสมุปบาท (อิทัปปัจจยตา) สิงทั้งหลายย่อม
่
อาศัยซึ่งกันและกัน
5.2 กฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันแล...
ปฏิจจสมุปบาท
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เมื่อบุคคลมี อวิชชา จึง
เกิดมี สังขาร
อวิชชา → สังขาร

2. เมื่อบุคคลมี ตัณหา จึง
เกิดมี...
6. อริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ
4 ประการ)
6.1
6.2
6.3
6.4

ทุกข์
สมุหทัย
นิโรธ
มรรค
7. อริยสัจ 4 ความสัมพันธ์เป็นเหตุและ
ผลซึงกันและกัน
่
เหตุ

สมุทัย →
ทุกข์

ผล

เหตุ

มรรค →
นิโรธ

ผล
7. อริยสัจ 4 ความสัมพันธ์เป็นเหตุและ
ผลซึงกันและกัน
่
ลำาดับ
ขั้น

หลักอริยสัจ

ข้อปฏิบัติ

1
2
3
4

ทุกข์ (ผล)
สมุหทัย
(เ...
9. องค์ประกอบของการแก้ปญหา
ั
9.1 ปัญญา
9.2 กรรม
9.3 วิริยะ
10. ประโยชน์ทได้รับจากคำาสอน
ี่
เรื่องเหตุและปัจจัย
10.1
10.2
10.3
10.4

มีเหตุผล
สายตากว้างไกล
ใจกว้าง
แก้ปัญหาที่เหตุ
ความสำาคัญของพระพุทธศาสนา
* ไม่ให้ประมาท
* มุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล
สังคม และโลก
12. พระพุทธศาสนาฝึกคนไม่ให้
ประมาท
พระพุทธเจ้า - ปัจฉิมโอวาท-ไม่ให้ประมาท
พุทธบริษัท - บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก
ลักษณะคนไม่ปร...
13. พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์ต่อบุคคล
สังคม และโลก
13.1 หลักธรรมที่สร้างประโยชน์แก่บุคคล สังคม
และโลก →
คิหิสุข ทิฏฐธัมมิกต...
1.4 คิหิสข (สุขของผู้ครองเรือน)
ุ
1.
2.
3.
4.

สุขเพราะการมีทรัพย์
สุขเพราะการใช้ทรัพย์
สุขเพราะไม่มีหนี้
สุขเพราะความประพ...
1.5 ทิฏฐธัมมิกตถะ
ั
1.
2.
3.
4.

อุฏฐานสัมปทา
อารักขสัมปทา
กัลยาณมิตตา
สมชีวิตา
1.6 สังคหวัตถุ
1.
2.
3.
4.

ทาน - ให้
ปิยวาจา - สุภาพ
อัตถจริยา - ทำาตนให้เป็นประโยชน์
สมานัตตตา - เสมอต้นเสมอปลาย
1.7 พรหมวิหาร 4
1.
2.
3.
4.

เมตตา - รัก
กรุณา - สงสาร
มุทิตา - ยินดี
อุเบกขา - ใจเป็นกลาง
การบริหารและธำารงรักษา
พระพุทธศาสนา
1. องค์ประกอบของพระพุทธ
ศาสนา
1.
2.
3.
4.

ศาสนธรรม
ศาสนบุคคล
ศาสนาวัตถุและศาสนสถาน
ศาสนพิธี
2. การบริหารพระพุทธศาสนา
ลักษณะเป็นประชาธิปไตย

มอบความเป็นใหญ่แก่คณะสงฆ์

เคารพมติของคณะสงฆ์

ภิกษุต้องเข้าร่วมกิจกรรม...
3. การธำารงพระพุทธศาสนา
1.
2.
3.
4.

การบัญญัติพระวินยสงฆ์
ั
พุทธปณิธาน 4
ทำาสังคายนา(ร้อยกรอง)
เตือนเหตุแห่งความเจริญและค...
ความเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด
ของพระพุทธเจ้า
4. ฐานะและความสำาคัญของ
พระพุทธเจ้า
1.
2.

บุคคลสำาคัญในประวัติศาสตร์ของโลก
ทรงเป็นศาสดาเอกของโลก
5. การฝึกฝนตนเองอย่ารงสูงสุด
ของพระพุทธเจ้า
5.1 การบำาเพ็ญบารมี- คุณธรรม 10 ประการ
5.2 พัฒนาตนเอง - อดทน ความเพียร
1) โยคะ...
มหาชนกชาดก





“มหานิบาตชาดก” – ฉบับพระสูตร (พระสุตตัน
ตปิฎก) มีมากกว่า
500 เรื่อง
“ทศชาติชาดก” –”พระเจ้าสิบชาติ”
มหาช...
สาระสำาคัญของมหาชนกชาดก
1. เป็นโอรสของพระเจ้าอริฏชนก เมืองมิถิลา แคว้นวิเท
หะ
เจ้าชายโปลชนกพระอนุชายึดอำานาจ พระมารดาหนี
อ...
คติเตือนใจจากมหาชนกชาดก
1.
2.

ความเพียรพยายามนำาไปสูความสำาเร็จ
่
รู้จักคิดเป็นหรือถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) เพือ
่
ชนะปัญห...
ทศชาติหรือชาดกสิบชาติ
พระเตมีย์ - เนกขัมมบารมี
พระมหาชนก - วิริยะบารมี
พระสุวรรณสาม - เมตตาบารมี
พระเนมิราช - อธิษฐานบารมี...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา

71 views
58 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
71
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา

 1. 1. ประวัติและความสำาคัญของ พระพุทธศาสนา
 2. 2. 1. การศึกษาในทัศนะของพระพุทธ ศาสนา การศึกษา → สิกขา → ให้เจริญ 4 ด้าน 1.1 การพัฒนากาย 1.2 การพัฒนาศีล 1.3 การพัฒนาจิตใจ 1.4 การพัฒนาปัญญา
 3. 3. 2. บุรพภาคของการศึกษา (ปัจจัย สนับสนุน) 2.1 องค์ประกอบภายนอก 2.2 องค์ประกอบภายใน
 4. 4. 3. ขั้นตอนการศึกษาตามแนวพุทธ ศาสนา 3.1 สีลสิกขา 3.2 จิตตสิกขา 3.3 ปัญญาสิกขา
 5. 5. พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ ของเหตุปจจัย ั และวิธีการแก้ปัญหา
 6. 6. 4. พระพุทธศาสนาเน้นความ สัมพันธ์ของเหตุปัจจัย 4.1 “สรรพสิงในโลกเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปจจัย ่ ั และเสือมสลายไปเพราะเกิดจากเหตุปจจัยเช่นกัน ไม่มี ่ ั สิงใดเกิดขึ้นลอยๆหรือเสือมสลายไปเฉยๆ โดยไม่มีเหตุ ่ ่ ปัจจัย” 4.2 เหตุ → เงื่อนไขหรือองค์ประกอบที่สำาคัญ ที่สดที่ทำาให้เกิดผล ุ 4.3 ปัจจัย → เงื่อนไขหรือองค์ประกอบต่างที่รวม ตัวกันขึ้น
 7. 7. 5. ปฏิจจสมุปบาท 5.1 ปฏิจจสมุปบาท (อิทัปปัจจยตา) สิงทั้งหลายย่อม ่ อาศัยซึ่งกันและกัน 5.2 กฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน (องค์ ประกอบของชีวิต) มี 12 ประการ ได้แก่ อวิชชา → สังขาร → วิญญาณ → นามรูป → สฬายตนะ → ผัสสะ → เวทนา → ตัณหา → อุปาทาน → ภพ → ชาติ → ชรา มรณะฯ
 8. 8. ปฏิจจสมุปบาท ลักษณะความสัมพันธ์ 1. เมื่อบุคคลมี อวิชชา จึง เกิดมี สังขาร อวิชชา → สังขาร 2. เมื่อบุคคลมี ตัณหา จึง เกิดมีอุปาทาน ตัณหา → อุปาทาน ความหมาย 1. อวิชชา คือ ความไม่รู้ จริงเรืองของ ่ ชีวิตหรืออริยสัจ 4 2. สังขาร คือ ความคิด ปรุงแต่ง (กุศลและอกุศล) 1. ตัณหา คือ ความทยานอ ยาก 2. อุปาทาน คือ ความยึด มั่นถือมั่น
 9. 9. 6. อริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ) 6.1 6.2 6.3 6.4 ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค
 10. 10. 7. อริยสัจ 4 ความสัมพันธ์เป็นเหตุและ ผลซึงกันและกัน ่ เหตุ สมุทัย → ทุกข์ ผล เหตุ มรรค → นิโรธ ผล
 11. 11. 7. อริยสัจ 4 ความสัมพันธ์เป็นเหตุและ ผลซึงกันและกัน ่ ลำาดับ ขั้น หลักอริยสัจ ข้อปฏิบัติ 1 2 3 4 ทุกข์ (ผล) สมุหทัย (เหตุ) นิโรธ (ผล) มรรค (เหตุ) กำาหนดรู้ ละหรือกำาจัดให้หมด ไป ทำาความเข้าใจให้ ชัดเจน ลงมือทำาด้วยตนเอง
 12. 12. 9. องค์ประกอบของการแก้ปญหา ั 9.1 ปัญญา 9.2 กรรม 9.3 วิริยะ
 13. 13. 10. ประโยชน์ทได้รับจากคำาสอน ี่ เรื่องเหตุและปัจจัย 10.1 10.2 10.3 10.4 มีเหตุผล สายตากว้างไกล ใจกว้าง แก้ปัญหาที่เหตุ
 14. 14. ความสำาคัญของพระพุทธศาสนา * ไม่ให้ประมาท * มุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก
 15. 15. 12. พระพุทธศาสนาฝึกคนไม่ให้ ประมาท พระพุทธเจ้า - ปัจฉิมโอวาท-ไม่ให้ประมาท พุทธบริษัท - บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ลักษณะคนไม่ประมาท - มีสติ ไม่นิ่งนอนใจ เป็นคน เสียสละ สาเหตุของความประมาท - สิงเสพติด อกุศลมูล ่ ประโยชน์ของความไม่ประมาท – ดีต่อการเรียน สำาเร็จ ในหน้าที่การงาน
 16. 16. 13. พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และโลก 13.1 หลักธรรมที่สร้างประโยชน์แก่บุคคล สังคม และโลก → คิหิสุข ทิฏฐธัมมิกตถประโยชน์ สังคหวัตถุ ั พรหมวิหาร สุขจากณานต่างๆสุขจากนิพพาน 13.2 คำาสอนที่สร้างสันติภาพให้แก่ชาวโลก → ความไม่เบียดเบียน เมตตา ชนะความชั่วด้วย ความดี เสียสละ อดทน ใจกว้าง
 17. 17. 1.4 คิหิสข (สุขของผู้ครองเรือน) ุ 1. 2. 3. 4. สุขเพราะการมีทรัพย์ สุขเพราะการใช้ทรัพย์ สุขเพราะไม่มีหนี้ สุขเพราะความประพฤติไม่มีโทษ
 18. 18. 1.5 ทิฏฐธัมมิกตถะ ั 1. 2. 3. 4. อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตา สมชีวิตา
 19. 19. 1.6 สังคหวัตถุ 1. 2. 3. 4. ทาน - ให้ ปิยวาจา - สุภาพ อัตถจริยา - ทำาตนให้เป็นประโยชน์ สมานัตตตา - เสมอต้นเสมอปลาย
 20. 20. 1.7 พรหมวิหาร 4 1. 2. 3. 4. เมตตา - รัก กรุณา - สงสาร มุทิตา - ยินดี อุเบกขา - ใจเป็นกลาง
 21. 21. การบริหารและธำารงรักษา พระพุทธศาสนา
 22. 22. 1. องค์ประกอบของพระพุทธ ศาสนา 1. 2. 3. 4. ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนาวัตถุและศาสนสถาน ศาสนพิธี
 23. 23. 2. การบริหารพระพุทธศาสนา ลักษณะเป็นประชาธิปไตย  มอบความเป็นใหญ่แก่คณะสงฆ์  เคารพมติของคณะสงฆ์  ภิกษุต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์  แสดงความคิดเห็นด้วยความเสมอภาค  เสียงข้างมาก  การมอบฉันทะถ้าไม่อยู่ในที่ประชุม  การทำาสังฆกรรมของพระสงฆ์
 24. 24. 3. การธำารงพระพุทธศาสนา 1. 2. 3. 4. การบัญญัติพระวินยสงฆ์ ั พุทธปณิธาน 4 ทำาสังคายนา(ร้อยกรอง) เตือนเหตุแห่งความเจริญและความเสือม ่ 4.1 เคารพในพระรัตนตรัยหรือไม่ 4.2 เคารพในการศึกษาตามหลักไตรสิกขาหรือไม่ 4.3 เคารพในตความไม่ประมาทหรือไม่
 25. 25. ความเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด ของพระพุทธเจ้า
 26. 26. 4. ฐานะและความสำาคัญของ พระพุทธเจ้า 1. 2. บุคคลสำาคัญในประวัติศาสตร์ของโลก ทรงเป็นศาสดาเอกของโลก
 27. 27. 5. การฝึกฝนตนเองอย่ารงสูงสุด ของพระพุทธเจ้า 5.1 การบำาเพ็ญบารมี- คุณธรรม 10 ประการ 5.2 พัฒนาตนเอง - อดทน ความเพียร 1) โยคะ 2) เดียรถีย์ 3) ทุกรกิริยา 4) เพียรทางจิต
 28. 28. มหาชนกชาดก    “มหานิบาตชาดก” – ฉบับพระสูตร (พระสุตตัน ตปิฎก) มีมากกว่า 500 เรื่อง “ทศชาติชาดก” –”พระเจ้าสิบชาติ” มหาชนกชาดกเป็นพระโพธิสตว์ชาติที่ 2 ั บำาเพ็ญวิริยบารมีหรือ ความเพียร
 29. 29. สาระสำาคัญของมหาชนกชาดก 1. เป็นโอรสของพระเจ้าอริฏชนก เมืองมิถิลา แคว้นวิเท หะ เจ้าชายโปลชนกพระอนุชายึดอำานาจ พระมารดาหนี ออกจากเมือง 2. ประสูติพระราชกุมาร –พราหมณ์นิศาปาโมกข์อุปถัมภ์ 3. จะกู้บลลังก์คืน – เดินเรือค้าขายทางทะเล ั 4. ตอบนางมณีเมฆลา – “เกิดเป็นคนพึงพยายาเรื่อยไป จนกว่าจะ บรรลุผลสำาเร็จ” 5. พระเจ้าโปรชนกประชวร 6. สมรสกับเจ้าหญิงสิวลี 7. ให้พระโอรส”ทีฆาวุราชกุมาร”ครองราชย์- ออกบวช
 30. 30. คติเตือนใจจากมหาชนกชาดก 1. 2. ความเพียรพยายามนำาไปสูความสำาเร็จ ่ รู้จักคิดเป็นหรือถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) เพือ ่ ชนะปัญหาหรือ อุปสรรค์
 31. 31. ทศชาติหรือชาดกสิบชาติ พระเตมีย์ - เนกขัมมบารมี พระมหาชนก - วิริยะบารมี พระสุวรรณสาม - เมตตาบารมี พระเนมิราช - อธิษฐานบารมี พระมโหสถ - ปัญญาบารมี พระภูริทัตต์ - ศีลบารมี พระจันทกุมาร - ขันติบารมี พระนารท - อุเบกขาบารมี พระวิธร - สัจบารมี ู พระเวสสันดร - ทานบารมี *หัวใจพระเจ้าสิบชาติ เต ช สุ เน มะ ภู จ นา วิ

×