Your SlideShare is downloading. ×
ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา

49
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
49
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ประวัติและความสำาคัญของ พระพุทธศาสนา
 • 2. 1. การศึกษาในทัศนะของพระพุทธ ศาสนา การศึกษา → สิกขา → ให้เจริญ 4 ด้าน 1.1 การพัฒนากาย 1.2 การพัฒนาศีล 1.3 การพัฒนาจิตใจ 1.4 การพัฒนาปัญญา
 • 3. 2. บุรพภาคของการศึกษา (ปัจจัย สนับสนุน) 2.1 องค์ประกอบภายนอก 2.2 องค์ประกอบภายใน
 • 4. 3. ขั้นตอนการศึกษาตามแนวพุทธ ศาสนา 3.1 สีลสิกขา 3.2 จิตตสิกขา 3.3 ปัญญาสิกขา
 • 5. พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ ของเหตุปจจัย ั และวิธีการแก้ปัญหา
 • 6. 4. พระพุทธศาสนาเน้นความ สัมพันธ์ของเหตุปัจจัย 4.1 “สรรพสิงในโลกเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปจจัย ่ ั และเสือมสลายไปเพราะเกิดจากเหตุปจจัยเช่นกัน ไม่มี ่ ั สิงใดเกิดขึ้นลอยๆหรือเสือมสลายไปเฉยๆ โดยไม่มีเหตุ ่ ่ ปัจจัย” 4.2 เหตุ → เงื่อนไขหรือองค์ประกอบที่สำาคัญ ที่สดที่ทำาให้เกิดผล ุ 4.3 ปัจจัย → เงื่อนไขหรือองค์ประกอบต่างที่รวม ตัวกันขึ้น
 • 7. 5. ปฏิจจสมุปบาท 5.1 ปฏิจจสมุปบาท (อิทัปปัจจยตา) สิงทั้งหลายย่อม ่ อาศัยซึ่งกันและกัน 5.2 กฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน (องค์ ประกอบของชีวิต) มี 12 ประการ ได้แก่ อวิชชา → สังขาร → วิญญาณ → นามรูป → สฬายตนะ → ผัสสะ → เวทนา → ตัณหา → อุปาทาน → ภพ → ชาติ → ชรา มรณะฯ
 • 8. ปฏิจจสมุปบาท ลักษณะความสัมพันธ์ 1. เมื่อบุคคลมี อวิชชา จึง เกิดมี สังขาร อวิชชา → สังขาร 2. เมื่อบุคคลมี ตัณหา จึง เกิดมีอุปาทาน ตัณหา → อุปาทาน ความหมาย 1. อวิชชา คือ ความไม่รู้ จริงเรืองของ ่ ชีวิตหรืออริยสัจ 4 2. สังขาร คือ ความคิด ปรุงแต่ง (กุศลและอกุศล) 1. ตัณหา คือ ความทยานอ ยาก 2. อุปาทาน คือ ความยึด มั่นถือมั่น
 • 9. 6. อริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ) 6.1 6.2 6.3 6.4 ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค
 • 10. 7. อริยสัจ 4 ความสัมพันธ์เป็นเหตุและ ผลซึงกันและกัน ่ เหตุ สมุทัย → ทุกข์ ผล เหตุ มรรค → นิโรธ ผล
 • 11. 7. อริยสัจ 4 ความสัมพันธ์เป็นเหตุและ ผลซึงกันและกัน ่ ลำาดับ ขั้น หลักอริยสัจ ข้อปฏิบัติ 1 2 3 4 ทุกข์ (ผล) สมุหทัย (เหตุ) นิโรธ (ผล) มรรค (เหตุ) กำาหนดรู้ ละหรือกำาจัดให้หมด ไป ทำาความเข้าใจให้ ชัดเจน ลงมือทำาด้วยตนเอง
 • 12. 9. องค์ประกอบของการแก้ปญหา ั 9.1 ปัญญา 9.2 กรรม 9.3 วิริยะ
 • 13. 10. ประโยชน์ทได้รับจากคำาสอน ี่ เรื่องเหตุและปัจจัย 10.1 10.2 10.3 10.4 มีเหตุผล สายตากว้างไกล ใจกว้าง แก้ปัญหาที่เหตุ
 • 14. ความสำาคัญของพระพุทธศาสนา * ไม่ให้ประมาท * มุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก
 • 15. 12. พระพุทธศาสนาฝึกคนไม่ให้ ประมาท พระพุทธเจ้า - ปัจฉิมโอวาท-ไม่ให้ประมาท พุทธบริษัท - บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ลักษณะคนไม่ประมาท - มีสติ ไม่นิ่งนอนใจ เป็นคน เสียสละ สาเหตุของความประมาท - สิงเสพติด อกุศลมูล ่ ประโยชน์ของความไม่ประมาท – ดีต่อการเรียน สำาเร็จ ในหน้าที่การงาน
 • 16. 13. พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และโลก 13.1 หลักธรรมที่สร้างประโยชน์แก่บุคคล สังคม และโลก → คิหิสุข ทิฏฐธัมมิกตถประโยชน์ สังคหวัตถุ ั พรหมวิหาร สุขจากณานต่างๆสุขจากนิพพาน 13.2 คำาสอนที่สร้างสันติภาพให้แก่ชาวโลก → ความไม่เบียดเบียน เมตตา ชนะความชั่วด้วย ความดี เสียสละ อดทน ใจกว้าง
 • 17. 1.4 คิหิสข (สุขของผู้ครองเรือน) ุ 1. 2. 3. 4. สุขเพราะการมีทรัพย์ สุขเพราะการใช้ทรัพย์ สุขเพราะไม่มีหนี้ สุขเพราะความประพฤติไม่มีโทษ
 • 18. 1.5 ทิฏฐธัมมิกตถะ ั 1. 2. 3. 4. อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตา สมชีวิตา
 • 19. 1.6 สังคหวัตถุ 1. 2. 3. 4. ทาน - ให้ ปิยวาจา - สุภาพ อัตถจริยา - ทำาตนให้เป็นประโยชน์ สมานัตตตา - เสมอต้นเสมอปลาย
 • 20. 1.7 พรหมวิหาร 4 1. 2. 3. 4. เมตตา - รัก กรุณา - สงสาร มุทิตา - ยินดี อุเบกขา - ใจเป็นกลาง
 • 21. การบริหารและธำารงรักษา พระพุทธศาสนา
 • 22. 1. องค์ประกอบของพระพุทธ ศาสนา 1. 2. 3. 4. ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนาวัตถุและศาสนสถาน ศาสนพิธี
 • 23. 2. การบริหารพระพุทธศาสนา ลักษณะเป็นประชาธิปไตย  มอบความเป็นใหญ่แก่คณะสงฆ์  เคารพมติของคณะสงฆ์  ภิกษุต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์  แสดงความคิดเห็นด้วยความเสมอภาค  เสียงข้างมาก  การมอบฉันทะถ้าไม่อยู่ในที่ประชุม  การทำาสังฆกรรมของพระสงฆ์
 • 24. 3. การธำารงพระพุทธศาสนา 1. 2. 3. 4. การบัญญัติพระวินยสงฆ์ ั พุทธปณิธาน 4 ทำาสังคายนา(ร้อยกรอง) เตือนเหตุแห่งความเจริญและความเสือม ่ 4.1 เคารพในพระรัตนตรัยหรือไม่ 4.2 เคารพในการศึกษาตามหลักไตรสิกขาหรือไม่ 4.3 เคารพในตความไม่ประมาทหรือไม่
 • 25. ความเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด ของพระพุทธเจ้า
 • 26. 4. ฐานะและความสำาคัญของ พระพุทธเจ้า 1. 2. บุคคลสำาคัญในประวัติศาสตร์ของโลก ทรงเป็นศาสดาเอกของโลก
 • 27. 5. การฝึกฝนตนเองอย่ารงสูงสุด ของพระพุทธเจ้า 5.1 การบำาเพ็ญบารมี- คุณธรรม 10 ประการ 5.2 พัฒนาตนเอง - อดทน ความเพียร 1) โยคะ 2) เดียรถีย์ 3) ทุกรกิริยา 4) เพียรทางจิต
 • 28. มหาชนกชาดก    “มหานิบาตชาดก” – ฉบับพระสูตร (พระสุตตัน ตปิฎก) มีมากกว่า 500 เรื่อง “ทศชาติชาดก” –”พระเจ้าสิบชาติ” มหาชนกชาดกเป็นพระโพธิสตว์ชาติที่ 2 ั บำาเพ็ญวิริยบารมีหรือ ความเพียร
 • 29. สาระสำาคัญของมหาชนกชาดก 1. เป็นโอรสของพระเจ้าอริฏชนก เมืองมิถิลา แคว้นวิเท หะ เจ้าชายโปลชนกพระอนุชายึดอำานาจ พระมารดาหนี ออกจากเมือง 2. ประสูติพระราชกุมาร –พราหมณ์นิศาปาโมกข์อุปถัมภ์ 3. จะกู้บลลังก์คืน – เดินเรือค้าขายทางทะเล ั 4. ตอบนางมณีเมฆลา – “เกิดเป็นคนพึงพยายาเรื่อยไป จนกว่าจะ บรรลุผลสำาเร็จ” 5. พระเจ้าโปรชนกประชวร 6. สมรสกับเจ้าหญิงสิวลี 7. ให้พระโอรส”ทีฆาวุราชกุมาร”ครองราชย์- ออกบวช
 • 30. คติเตือนใจจากมหาชนกชาดก 1. 2. ความเพียรพยายามนำาไปสูความสำาเร็จ ่ รู้จักคิดเป็นหรือถูกวิธี (โยนิโสมนสิการ) เพือ ่ ชนะปัญหาหรือ อุปสรรค์
 • 31. ทศชาติหรือชาดกสิบชาติ พระเตมีย์ - เนกขัมมบารมี พระมหาชนก - วิริยะบารมี พระสุวรรณสาม - เมตตาบารมี พระเนมิราช - อธิษฐานบารมี พระมโหสถ - ปัญญาบารมี พระภูริทัตต์ - ศีลบารมี พระจันทกุมาร - ขันติบารมี พระนารท - อุเบกขาบารมี พระวิธร - สัจบารมี ู พระเวสสันดร - ทานบารมี *หัวใจพระเจ้าสิบชาติ เต ช สุ เน มะ ภู จ นา วิ