Your SlideShare is downloading. ×
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์

30

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
30
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 1
 • 2. 2
 • 3. การสื่อ สารในองค์ก ร (Communication at Work) คือการส่งข้อมูล ข่าวสารจาก บุคคลหนึงไปยัง ่ อีกบุคคลหนึ่ง เพื่อให้เกิดความ รู้ ความเข้าใจ 3 โดยใช้ภาษาพูด
 • 4. 4
 • 5. ความสำา คัญ ใน การสื ทำา ให้ร ู้ถ ึง ความ ่อ สาร เปลี่ย นแปลงของสัง คม ช่ว ยให้เ ข้า ใจความต้อ งการ และ ปฏิก ิร ิย าของกลุ่ม ชน ช่ว ยให้ม ีก ารเจรจาต่อ รอง และการประนีป ระนอม ทำา ให้ส ข ภาพจิต ดี ุ 5
 • 6. การสื่อ สารกับ ทีม งาน 6
 • 7. อุป สรรคในการ พูด • ระวังตัวมากเกินไป ตืนเต้น ่ ประหม่า • ไม่มีความรู้รอบด้านพอทีจะพูดกับ ่ คนอื่นได้ 7 • ควบคุมสถานการณ์การพูดไม่ได้
 • 8. ข้อ เสนอแนะในการ สนทนา • ทำาตัวให้เป็นผู้ฟัง • ยกย่องชมเชยเขาอย่าง ที่ดี • รู้กาละเทศะ • ให้เกียรติผู้อื่น เสมอ • มีศิลปะในการซัก ถาม • พูดถึงตัวเองให้ น้อยที่สด ุ จริงใจเมื่อมีโอกาส • ถ้าการสนทนาหยุดชะงัก กลางคัน พยายามหา เรื่องพูดให้ได้ • ไม่เอาชนะ หรือชวน ทะเลาะ • มีศิลปะในการแก้ปญหา ั ความขัดแย้ง 8 •
 • 9. สื่อ ช่อ งทางใดสะดวก สบายที่ส ุด +พูด +เขีย น +ท่า ทาง +พูด +เขีย น +ท่า ทาง +สัญ ลัก ษณ์ ด่วน กฎ เห็น ไกล จูงใจ รวดเร็ว อ้างอิง อารมณ์ 9
 • 10. มายถึง การติดดต่อสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล ต่อสัม พันธ์กนระหว่างบุคคล ั หมายถึง การติ เกิ เกิดความเข้าใจอันดีตอกั น อันจะนำา ่งความ ่ ให้ดความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะนำาซึซึงคว ่ มชอบพอ ความร่ววมมือร่วมใจในการทำากิจกา วามชอบพอ ความร่ มมื อร่ว มใจในการทำากิจ ให้ให้บรรลุเป้หมายอย่ างมีประสิทธิธิภาพ บรรลุเป้าาหมายอย่ งมี ประสิท ภาพ รวมทังสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความส ้ วมทั้งสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 10
 • 11. มนุษย์มีความจำาเป็นประการหน มิอาจหลีกเลี่ยงได้ตราบเท่าที่ยงต ั ดำาเนินชีวิตอยู่บนโลก นั่นคือ “การอยู่ร่วมกับผู้อน” ื่ ครอบครัว-ชุมชน-สังคมชาติ-โลก รเรียนรู้ที่จะพึ่งพากันและก 11
 • 12. มนุษยสัมพันธ์ • เกิดจากการเป็นผูรเริ่มมี ้ ิ ความสัมพันธ์ต่อผูอื่นก่อนเสม ้ รอยยิ้ม เป็นการเปิดประตูความสัมพันธ์กับผ smiles • สัมผัสได้จากความจริงใ จากการรูจกให้มากกว่ารับ ้ ั 12
 • 13. ระโยชน์ของมนุษยสัมพัน   1. ทำาให้บุคคลรู้จกและเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของ ั มนุษย์ และปรับตนให้เข้ากับผู้อน ื่ 2. ทราบความต้องการของผูอน และตอบสนองได้อย่าง ้ ื่ ถูกต้องเหมาะสม 3. ร่วมแรงร่วมใจทำางานให้สำาเร็จ 4. ทำาให้มีจิตใจดี เมตตากรุณาต่อคนอืน ่ 5. ลดความขัดแย้ง 6. ทำาให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตทีดี ่ 7. รักใคร่กลมเกลียวสามัคคี 8. เกิดขวัญและกำาลังใจในการทำางาน 13
 • 14. ค์ประกอบของมนุษยสัมพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อน ื่ การยอมรับความแตกต่างของผ การสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมท 14
 • 15. ารรับรู้ตนเองด้วยตนเอง ส่องกระจก สังเกตตนเอง ประเมินผลจากการทำางาน รูจกตนเองจากคนอื่น ้ ั รูจกตนเองจากการทำาแบบทดส ้ ั 15 รูจกตนเองจากการศึกษาทฤษฎ ้ ั
 • 16. ษณะที่บุคคลควรรับรู้ตน 1.ความสามารถและความ ถนัด 2.สุขภาพและศักยภาพของ ร่างกาย 3.บุคลิกภาพและลักษณะ นิสัย 4.การมีมนุษย์สมพันธ์กับผู้ ั อื่น 16 5.ฐานะทางเศรษฐกิจ
 • 17. เทคนิค การพัฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ใ น การทำา งานร่ว มกับ ผู้อ ื่น 1. เข้า ใจและยอมรับ ธรรมชาติ ของอารมณ์ 2. รับ ฟัง ทำา ความเข้า ใจและ ให้เ กีย รติผ ู้อ ื่น 3. การแก้ไ ขความขัด แย้ง 4. ภาวะอารมณ์ท างลบใน ระดับ ที่ร ุน แรง 17
 • 18. การรับรูผู้อื่น ้ มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมานา ป็นคนช่างสังเกต ถูกฝึกให้มองคนในแง่ดี สามารถยอมรับทั้งข้อเสีย และข้อดีของคนอืนได้ ่ สนใจใฝ่รแสวงหาข้อมูล 18 ู้
 • 19. การเข้ากันได้ดีกบผู้อื่น ั องรูสกชื่นชอบผู้อื่นด้วยนำ้าใสใ ้ ึ • มองหาส่วนดีของแต่ละคน • ยกย่องชมเชย 2. ทำาให้ผู้อนชื่นชอบในตัวคุณ ื่ บัติต่อผู้อื่น..เหมือนที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิ19ัติต่อ บ
 • 20. งที่ทำาให้มนุษย์เราแตกต่างกัน 1.Appearance รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง 2.Emotion อารมณ์ 3.Habit นิสัย 4.Attitude ทัศนคติ 5.Behavior พฤติกรรม 6.Aptitude ความถนัด 7.Ability ความสามารถ 8.Health สุขภาพ 9.Taste รสนิยม . 10.Social สังคม 20
 • 21. สบายทัก กผู้อื่น ตืนเสมอ ยิ้มง่าย รั ่ 21
 • 22. ยิ้ม ง่า ย ยิมที่งดงามออก ้ มา จากใจที่มีความ สุข การส่งยิ้มต้องสบตาและ ก้มศีรษะเล็กน้อยกับผูที่ ้ เรายิ้มให้ 22
 • 23. สบายทัก การทักทาย คือ การสร้างสัมพันธ์ อันดีต่อจากการ ทักยิ้ม นเรืองอะไ ทายกั ่ ดินฟ้าอากาศ จุดหมายปลายทาง อาหารการกิน พักผ่อนท่องเทียว ่ ข่าวสารทันสมัย 23
 • 24. รัก ผู้อ ื่น ในแง่ดี พยายามหาข้อดีของผู้อน ื่ 24
 • 25. ตื่น เสมอ ไม่หยุดนิ่ง หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กระปรี้กระเปร่า•คล่องแคล่ว กระตือรือล้น •ปราดเปรียว •ไม่อืดอาดยืดยาด ว่องไว •กล้ารับผิดกล้าขอโท คึกคัก กล้าพูดกล้าทำา •กระชุ่มกระชวย •กล้าตั กล้าเสนอความคิดเห็น ดสินใจ กล้าเป็นผู้นำา 25
 • 26. ทำา ไมบุค คลหนึ่ง จึง ประสบความสำา เร็จ26 ใน
 • 27. ปัจ จัย ที่น ำา ไปสู่ค วาม สำา เร็ทำคืงานหนัก จ า อ อะไร? - การอุท ิศ ตัว อย่า งเต็ม ที่ - ดวง / โชคชะตา - ความสามารถพิเ ศษ - ความเป็น มือ อาชีพ การสร้า งผลงาน 27
 • 28. ปัจ จัย ที่น ำา ไปสู่ค วาม สำา เร็จ คือ อะไร? - บุค ลิก ภาพ - การวางท่า ทางและกริย ามารยาท รูป ร่า งหน้า ตาที่ป รากฏเบิก บานมีช ีว ิต การพูด จาด้ว ยความเชื่อ มั่น และมีพ ลัง การเคลื่อ นไหวอย่า งมั่น ใจ การสร้า งภาพพจน์ 28
 • 29. ความพร้อ มจากภายใน ของคุณ จะนำา คุณ สู่ค วาม สำา เร็จ ได้โ ดยผ่า นสิ่ง ที่ท ่า น ถ่า ยทอดออกมาภายนอก 29
 • 30. ----- ฉันใช่สอน ให้เห็น เธอเป็น หมอ สำาคัญตน แต่เธอต้องเป็น คนด้วย ขอให้ถอ ื ผลประโยชน์ส่วน ตัวเป็นที่๒ ประโยชน์ของ เพื่อนมนุษย์เป็น 30

×