Your SlideShare is downloading. ×
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

การสืบสวนตามแนวพุทธCriminal process 0000

16

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
16
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • {}
 • Transcript

  • 1. PHRAMAHAYOTA PAYUTTO
  • 2. ความหมายของ “การสืบ สวน การสืบ สวน (Investigation) หมายความถึง การแสวงหาข้อ เท็จ จริง และหลัก ฐาน ซึ่ง พนัก งานฝ่า ยปกครองหรือ ตำา รวจได้ป ฏิบ ัต ิไ ปตามอำา นาจ และหน้า ที่ เพือ รัก ษาความสงบ ่ เรีย บร้อ ยของประชาชน และ เพื่อ ที่จ ะทราบรายละเอีย ดแห่ง
  • 3. มสำา คัญ ของ “การสืบ สวน ” a. พนัก งานฝ่า ยปกครอง หรือ ตำา รวจ ปฏิบ ต ิไ ปตามอำา นาจ และ ั หน้า ที่ ๒. เพื่อ รัก ษาความสงบ เรีย บร้อ ยของ
  • 4. วามหมายของ “การสอบสว การสอบสวน หมายถึง การ รวบรวมพยานหลัก ฐานและ การดำา เนิน การทั้ง หลายอื่น ตามบทบัญ ญัต ิแ ห่ง ประมวล กฎหมายนี้ ซึ่ง พนัก งาน สอบสวนได้น ำา ไปเกี่ย วกับ ความผิด ที่ก ล่า วมา เพื่อ ที่จ ะ
  • 5. มสำา คัญ ของ “การสอบสวน ๑. เพื่อ ที่จ ะทราบข้อ เท็จ จริง หรือ พิส ูจ น์ค วามผิด ๒. เพื่อ จะเอาตัว ผู้ กระทำา ผิด มา
  • 6. พุท ธมีห น้า ที่ส ืบ สวนและสอบ ท ธมีห น้า ที่ส ืบ สวนและสอบ นเอง ” ด้ว ยจุด มุ่ง หมาย .. ดัง ตนเอง” ด้ว ยจุด มุ่ง หมาย .. ดัง a. เพื่อ หาทางสร้า งความ สุข สงบภายในให้ เกิด ขึ้น แก่ต นเอง (การ ปฏิบ ัต ิธ รรม) ๒. เพื่อ ที่จ ะทราบข้อ
  • 7. พระพุท ธเจ้า มุ่ง ให้ม นุษ ย์ท ุก พระพุท ธเจ้า มุ่ง ให้ม นุษ ย์ท ุก นตรวจสอบตนเองและปฏิบ นตรวจสอบตนเองและปฏิบ ตนเองให้ถ ูก ต้อ งดีง าม ตนเองให้ถ ูก ต้อ งดีง าม ก่อ นที่จ ะตรวจสอบคนอื่น ก่ นที่จ ะตรวจสอบคนอื่น
  • 8. ทุก ข์ พระพุท ธเจ้า สมุท ัย น หาความจริง มรรค ค้ น หาความจริง ค้ ได้ด ้ว ยหลัก อริย สัจ ๔ ได้ด ้ว ยหลัก อริย สัจ ๔ นิโ รธ
  • 9. สมุท ัย : สาเหตุแ ห่ง ความผิด หรือ คดี ทุก ข์ : คดีป ัญ หา ทีจ ะต้อ งสืบ สวน ่ สอบสวน มรรค : ค้น หาสาเหตุ ห่ง ความผิด ด้ว ยวิธ ีก ารแห่ง นิโ รธ : สามารถหาสาเห การสืบ สวนสอบสวน ต่า ง ๆ และนำา ไปสู่ก ารสะสางคด
  • 10. ตัวอย่าง หลักการนำาข้อมูลมาตัดสินใจเพื่อหาความจริง ตามแนวพุทธ ลัก ษณะตัด สิน ธรรมวิน ัย เป็น หลัก ธรรมที่พ ระพุท ธเจ้า เองได้ ตรัส แก่ พระนางมหาปชาบดีโ ค ตมี มีอ ยู่ ๘ ประการ ซึ่ง หลัก ที่ ใช้ต ัด สิน ว่า ธรรมหรือ คำา สอน อัน ใดเป็น คำา สอนของ พระพุท ธเจ้า หรือ ไม่ ให้ด ูว ่า ธรรมที่เ ขายกมาอ้า งหรือ กล่า ว หรือ ประพฤติป ฏิบ ัต ิน ั้น เป็น ไป
  • 11. ๑. เป็นไปเพื่อวิราคะ คือ ความคลายกำาหนัด ๒. เป็นไปเพื่อการหลุดจากความทุกข์ ไม่ประกอบด้วยความทุกข์ ๓. เป็นไปเพื่ออปจยะ ความไม่พอกพูนกิเลส ๔. เป็นไปเพื่ออัปปัจฉตา ความมักน้อย ๕. เป็นไปเพื่อสันตุฏฐี ความสันโดษ ๖. เป็นไปเพื่อปวิเวก ความสงัด ๗. เป็นไปเพื่อวิริยารัมภะ การระดมความเพียร ๘. เป็นไปเพื่อสุภรตา ความเลี้ยงง่าย
  • 12. ถ้าไม่เป็นไปตามหลัก ๘ ประการนี้ ก็ถือว่าไม่ใช่ ธรรมไม่ใช่วินัย ไม่ใช้ สัตถุสาสน์ ไม่ใช่คำาสอน ของพระพุทธเจ้า
  • 13. การนำา หลัก ตัด สิน พระธรรม วิน ัย มาประยุก ต์ก ับ ข้อ มูล การ สอบสวน “ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวน สอบสวนตามขันตอนแล้ว ้ พึงคำานึงถึงลักษณะ ๘ ประการ ดังนี้”
  • 14. ๑. สิ่งที่เขาทำา เป็นไปสนองความอยากตนเอง ? ๒. สิงที่เขาทำา ทำาให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อน ? ่ ๓. สิงที่เขาทำา พอกพูนกิเลส ? ่ ๔. สิ่งที่เขาทำา เพื่อความมักมาก ? ๕. สิ่งที่เขาทำา ทำาเพราะไม่มีความพอใจพอดี ? ๖. สิ่งที่เขาทำา เพื่อสร้างความวุ่นวาย ? ๗. สิงที่เขาทำา ไม่มีสาระ ? ่ ๘. สิงที่เขาทำา สร้างปัญหา ? ่ หากสิ่ง ที่เ ขาทำา เป็น ไป ดัง น นการกระทำา ที่ไ ม่ถ ก ต้อ งตามหลัก ธร ู
  • 15. พนัก งานสืบ สวนสอบสวน ต้อ งปราศจากความอยุต ิธ รรม ๔ ๑. ฉัน ทาคติ จงใจสอบสวน ผิด เพราะชอบกัน ๒. โทสาคติ จงใจสอบสวน ผิด เพราะเกลีย ดกัน ๓. โมหาคติ จงใจสอบสวน ผิด เพราะไม่ร จ ริง ู้
  • 16. ห้ามเลียนแบบเด็ดขาด !
  • 17. พนัก งานสืบ สวนสอบสวน ต้อ งมีธ รรม ๔ ประการ เมตตา อุเ บกขา (ปัญ ญา) มุท ิต า กรุณ า
  • 18. ขอให้ ท่าน โชคดี

  ×