ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ 8.2

84 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
84
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ 8.2

 1. 1. ระเบีย บสำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี ว่ำ ด้ว ยงำน สำรบรรณ พ .ศ . ๒๕๒๖ และทีแ ก้ไ ขเพิม ่ ่ เติม (ฉบับ ที่ ๒ ) พ .ศ . ๒๕๔๘
 2. 2. ควำมหมำยของ ควำมหมำยของ งำนสำรบรรณ กำร งำนสำรบรรณ งำนที่เ กี่ย วกับ บริห ำรงำนเอกสำร ๏ เริ่ม ตัง แต่ก ำร ้ จัด ทำำ ๏ กำรรับ กำรส่ง ๏ กำรเก็บ รัก ษำ
 3. 3. กำรรับ กำรส่ง กำรจัด ทำำ กำรเก็บ รัก ษำ กำรทำำ ลำย กำรยืม
 4. 4. ขอบเขตกำร ขอบเขตกำร ใช้บ ัง คับ ใช้บ ัง คับ ใช้บ ง คับ แก่ “ส่ว น ั รำชกำร ” “ส่ว นรำชกำร ” หมำยถึง กระทรวง ทบวง กรม สำำ นัก งำน หรือ หน่ว ยงำนอืน ่ ใดของรัฐ
 5. 5. กำรจัด ระเบีย บ บริห ำรรำชกำรแผ่น ดิน รำชกำรบริห ำร รำชกำรบริห ำร รำชกำรบริห ำร ส่ว นกลำง ส่ว นภูม ภ ำค ิ ส่ว นท้อ งถิ่น กระทรวง ทบวง กรม ละส่ว นรำชกำรไม่ส ัง กัด จัง หวัด อำำ เภอ สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี กระทรวง หรือ ทบวง อบต . อบจ . เทศบำล เมือ งพัท ยำ กทม .
 6. 6. คณะ คณะ กรรมกำร กรรมกำร คณะบุค คล คณะบุค คล ที่ ได้ร ับ มอบหมำย จำก ทำงรำชกำร ให้ป ฏิบ ัต ิง ำนเรื่อ งใด ๆ
 7. 7. ยกเว้ น ๑ . มีค วำมจำำ เป็น จะต้อ ง ปฏิบ ัต ิง ำนสำรบรรณ นอกเหนือ ไปจำกที่ กำำ หนดไว้ใ นระเบีย บฯ ส่ว นรำชกำร ผู้ร ัก ษำกำร ส่ว นรำชกำร ผู้ร ัก ษำกำร ให้ข อทำำ ควำมตกลง ฐ มน (ปลัด สำำ นัก นำยกรั ฐ มน (ปลัด สำำ นัก นำยกรั กับ ผู้ร ก ษำกำร ั
 8. 8. ๒ . มีก ฎหมำย หรือ ระเบีย บ ว่ำ ด้ว ยกำรรัก ษำ ควำมปลอดภัย แห่ง ชำติ หรือ ระเบีย บว่ำ ด้ว ย กำรรัก ษำควำมลับ ของ ทำงรำชกำรกำำ หนด เป็น อย่ำ งอืน ่
 9. 9. ชั้น ควำมลับ ของเอกสำร (1) ลับ ที่ส ด (Top Secret) ุ เปิด เผยทัง หมด / ้ บำงส่ว นจะเสีย หำยต่อ รัฐ ร้ำ ยแรงที่ส ุด (2) ลับ มำก (Secret) เปิด เผยทั้ง หมด / บำงส่ว นจะเสีย หำยต่อ
 10. 10. หนัง สือ หนัง สือ รำชกำร รำชกำร คือ เอกสำรที่จ ัด ทำำ ขึ้น และใช้เ ป็น หลัก ฐำนในรำชกำร
 11. 11. ได้แ ก่ ๑ . หนัง สือ ทีม ไ ปมำระหว่ำ ง ่ ี ส่ว นรำชกำร ๒ . หนัง สือ ทีส ่ว นรำชกำรมีไ ป ่ ถึง หน่ว ยงำนอืน ใด ่ ซึง มิใ ช่ส ว นรำชกำร หรือ ที่ม ี ่ ่ ไปถึง บุค คลภำยนอก ๓ . หนัง สือ ทีห น่ว ยงำนอืน ใด ่ ่
 12. 12. คำำ ถำม :: เอกสำรจะ “มำถึง ” คำำ ถำม เอกสำรจะ “มำถึง ” ส่ว นรำชกำรเมื่อ ใด ? ส่ว นรำชกำรเมื่อ ใด ?
 13. 13. ๔ . เอกสำรทีท ำงรำชกำรจัด ่ ทำำ ขึ้น เพือ เป็น ่ หลัก ฐำนในรำชกำร ๕ . เอกสำรที่ท ำงรำชกำรจัด ทำำ ขึ้น ตำม กฎหมำย ระเบีย บ หรือ ข้อ บัง คับ
 14. 14. ระบบสำรบรรณ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ กำรติด ต่อ รำชกำร นอกจำกจะดำำ เนิน กำร โดยหนัง สือ ที่เ ป็น เอกสำร สำมำรถ ดำำ เนิน กำรด้ว ยระบบ
 15. 15. ลำยมือ ชื่อ ดิจ ท ัล (Digital ิ Signature) คือ ลำยมือ ชือ ่ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ท ส ร้ำ งขึน โดย ี่ ้ กำรนำำ ข้อ มูอ เ ล็ก ทรอนิก ส์ม ำ ิ แปลงด้ว ยระบบอสมมำตร บน พืน ฐำนวิท ยำกำรเข้ำ รหัส ลับ ้ และใช้ก บ กุญ แจคูท ี่น ำำ มำ ั ่ คำำ นวณร่ว มกัน ระหว่ำ ง กุญ แจ
 16. 16. คำำ ถำม :: บัต รสนเท่ห ์เ์เป็น คำำ ถำม บัต รสนเท่ห ป็น หนัง สือ รำชกำรหรือ ไม่? หนัง สือ รำชกำรหรือ ไม่?
 17. 17. คำำ ถำม : เอกสำรที่จ ัด ทำำ เผื่อ เหลือ เผื่อ ขำด เป็น หนัง สือ รำชกำรหรือ ไม่?
 18. 18. คำำ ถำม : ซองเอกสำรเป็น หนัง สือ รำชกำรหรือ ไม่?
 19. 19. ชนิด และรูป แบบ ชนิด และรูป แบบ หนัง สือ รำชกำร หนัง สือ รำชกำร ๑ . หนัง สือ ภำยนอก (แบบที่ ๑ ) ๒ . หนัง สือ ภำยใน (แบบที่ ๒ ) ๓ . หนัง สือ ประทับ ตรำ (แบบที่ ๓ ) ๔ . หนัง สือ สัง กำร ่ ๏ คำำ สัง (แบบที่ ๔ ) ระเบีย บ (แบบที่ ๕ ) ข้อ ่ บัง คับ (แบบที่ ๖ ) ๕ . หนัง สือ ประชำสัม พัน ธ์ ๏ ประกำศ (แบบที่ ๗ ) แถลงกำรณ์ (แบบที่ ๘ ) ข่ำ ว (แบบที่ ๙ ) ๖ . หนัง สือ ที่เ จ้ำ หน้ำ ที่ท ำำ ขึ้น หรือ รับ ไว้เ ป็น หลัก ฐำนในรำชกำร
 20. 20. กำรจัด ทำำ ข่ำ ว ไม่ต ้อ ง ทำำ ตำมแบบ แต่ใ ห้ม ีห ัว ข้อ ข่ำ วตำมที่ ระเบีย บฯ กำำ หนด ๏ ข่ำ วของส่ว น รำชกำรใด ๏ เรื่อ ง ๏ ฉบับ ที่ (ถ้ำ มี) ๏ ข้อ ควำม ๏ ส่ว นรำชกำร
 21. 21. หนัง สือ อืน ่ ๏ หนัง สือ หรือ เอกสำรอื่น ใดที่เ กิด ขึ้น เนื่อ งจำกกำรปฏิบ ัต ิง ำน ของเจ้ำ หน้ำ ที่เ พือ เป็น หลัก ฐำนใน ่ รำชกำร ๏ ภำพถ่ำ ย ฟิล ม แถบบัน ทึก เสีย ง ์ แถบบัน ทึก ภำพ และ สื่อ กลำงบัน ทึก ข้อ มูล ๏ หนัง สือ ของบุค คลภำยนอกที่ ยื่น ต่อ เจ้ำ หน้ำ ที่ และเจ้ำ หน้ำ ที่ไ ด้ร ับ เข้ำ ทะเบีย นรับ หนัง สือ ของทำงรำชกำรแล้ว
 22. 22. สื่อ กลำง บัน ทึก ข้อ มูล สื่อ ใด ๆ ที่อ ำจใช้บ ัน ทึก ข้อ มูล ได้ด ้ว ยอุป กรณ์ ทำงอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เช่น แผ่น บัน ทึก ข้อ มูล เทปแม่เ หล็ก จำนแม่เ หล็ก แผ่น ซีด ี-อ่ำ นอย่ำ งเดีย ว หรือ
 23. 23. หนัง สือ ภำยนอก ๏ หนัง สือ ติด ต่อ รำชกำรที่ เป็น แบบพิธ ี ๏ ติด ต่อ ระหว่ำ งส่ว น รำชกำร หรือ ที่ส ่ว นรำชกำรมีถ ึง หน่ว ย งำนอื่น ใดซึ่ง มิใ ช่
 24. 24. ๑.๕ ซ.ม. ๓ ซ.ม. ครุฑ ตำมระเบีย บ ครุฑ ตำมระเบีย บ งำนสำรบรรณฯ งำนสำรบรรณฯ ๑. ขนำดครุฑ สูง ๑. ขนำดครุฑ สูง ๓ ซ.ม. ๓ ซ.ม. ๒. ขนำดครุฑ สูง ๒. ขนำดครุฑ สูง บัน ทึก ข้อ ควำม ๑.๕ ซ.ม. ๑.๕ ซ.ม.
 25. 25. มำตรฐำนกระดำษ โดยปกติ ให้ใ ช้ก ระดำษปอนด์ข ำว นน. 60 กรัม ต่อ เมตร² ๏ ขนำด A4 = 210 มม. X 297 มม. ๏ ขนำด A5 = 148 มม. X 210
 26. 26. มำตรฐำนซอง ๏ ขนำด C4 ใช้บ รรจุ หนัง สือ โดยไม่ต ้อ งพับ ๏ ขนำด C5 ใช้บ รรจุ หนัง สือ พับ 2
 27. 27. ด่ว น สำำ นัก นำยก มำก รัฐ มนตรี ทำำ เนีย บรัฐ บำล กทม. 10300 ที่ นร 0106/12 เรีย น ปลัด กระทรวง มหำดไทย กระทรวง มหำดไทย ถนนอัษ ฎำงค์ กรุง เทพฯ 10200
 28. 28. ชั้น ที่ ควำมเร็ว ชั้น ควำม ลับ เรื่อ ง เรีย น อ้ำ ง สิถึทีส ่ง มำ ่ง ง ่ ด้ว ย ข้อ ควำม แบบ ส่ว นรำชกำร ที่ ๑ ที่ เจ้ำ ของหนัง สือ วัน เดือ น ปี ตั้ง คำำ ลงท้ำ ย (ลงชื่ (พิ อ) ม พ์ช ื่อ ตำ เต็ม ) ส่ว นรำชกำรเจ้ำ ของ ำ แหน่ง โทร. เรื่อ ง โทรสำร ชั้น ควำม
 29. 29. ชั้น ควำมเร็ว ของเอกสำร จัด ส่ง และ หนัง สือ ทีต ้อ ง ่ ดำำ เนิน กำร ทำงสำรบรรณ ด้ว ยควำม รวดเร็ว เป็น พิเ ศษ
 30. 30. กำรส่ง ข้อ ควำม ทำงเครื่อ ง ให้ผ ู้ร ับ ปฏิบ ัต ิเสำร ช่น มือ สื่อ เดีย วกับ ได้ร ับ หนัง สือ เว้น แต่ ในกรณีจ ำำ เป็น
 31. 31. รส่ง ข้อ ควำมทำงเครือ งมือ สื่อ สำ ่ งไม่ม ีห ลัก ฐำนปรำกฏชัด แจ้ง ให้ผ ู้ส ่ง และผู้ร ับ บัน ทึก ข้อ ควำม ไว้เ ป็น หลัก ฐำน
 32. 32. ที่ ่ ที ให้ล งรหัส ตัว พยัญ ชนะและ เลขประจำำ ของ เจ้ำ ของเรือ งตำมทีก ำำ หนดไว้ ่ ่ ในภำคผนวก ๑ ๏ รหัส ตัว พยัญ ชนะ ประจำำ กระทรวง เช่น สำำ นัก นำยก
 33. 33. รหัส ตัว พยัญ ชนะ รหัส ตัว พยัญ ชนะ ประจำำ คณะกรรมกำร ประจำำ คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร อำจกำำ หนดให้ม ี รหัส ตัว พยัญ ชนะประจำำ คณะกรรมกำร เพิ่ม ขึ้น ได้ไ ม่เ กิน ๔ ตัว อัก ษร
 34. 34. ๒ . เลขประจำำ ของเจ้ำ ของ เรื่อ ง ประกอบด้ว ย ตัว เลขสี่ต ัว ๒ .๑ สำำ หรับ รำชกำรบริห ำร ส่ว นกลำง ตัว เลขสองตัว แรก หมำย ถึง ส่ว นรำชกำร ระดับ กรม โดยเริ่ม จำกตัว เลข ๐๑ เรีย งไปตำมลำำ ดับ
 35. 35. ตัว เลขสองตัว หลัง หมำย ถึง สำำ นัก กอง หรือ ส่ว นรำชกำรที่ม ฐ ำนะ ี เทีย บกอง โดยเริ่ม จำก ตัว เลข ๐๑ เรีย งไปตำม ลำำ ดับ ส่ว นรำชกำร
 36. 36. สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี นร ๑ . สำำ นัก งำนปลัด สำำ นัก นำยก รัฐ มนตรี ๐๑ ๒ . กรมประชำสัม พัน ธ์ ๐๒ สำำ นัก งำนปลัด สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี นร ๐๑ ๑ . กองกลำง นร ๐๑๐๑ / ๒ กองกำรเจ้ำ หน้ำ ที่ นร ๐๑๐๒ / ๓ . กองคลัง
 37. 37. สำำ นัก งำนปลัด สำำ นัก นำยก รัฐ มนตรี นร ๐๑ สำำ นัก กฎหมำยและระเบีย บกลำง นร ๐๑๐๖ / ๑ . ฝ่ำ ยบริห ำรทัว ไป ่ ๐๑๐๖ .๑ / นร ๒ . ส่ว นกิจ กำรสถำนีว ิท ยุโ ทรทัศ น์ร ะบบ UHF นร ๐๑๐๖ .๒ / ๓ . ส่ว นกฎหมำย นร ๐๑๐๖ .๓ / ๔ . ส่ว นระเบีย บกลำง นร
 38. 38. ๒ .๒ สำำ หรับ รำชกำรบริห ำรส่ว น ภูม ิภ ำค ๏ ตัว เลขสองตัว แรก หมำย ถึง อำำ เภอ หรือ กิ่ง อำำ เภอ โดยเริ่ม จำกตัว เลข ๐๑ โดยปกติใ ห้ ใช้ส ำำ หรับ อำำ เภอเมือ งเรีย งไป ตำมลำำ ดับ ตำมทีก ระทรวงมหำดไทย ่ กำำ หนด ๏ สำำ หรับ หน่ว ยงำนใน รำชกำรส่ว นภูม ิภ ำคที่ข ึ้น กับ
 39. 39. ทะเบีย น หนัง สือ ส่ง ทับ เลขทะเบีย นหนัง สือ ส่ง ๏ เลขทะเบีย นส่ง ให้ลง ลง เลขลำำ ดับ ของทะเบีย น หนัง สือ ส่ง เรีย งลำำ ดับ ติด ต่อ กัน ไปตลอดปีป ฏิท ิน ๏ เ ริ่ม ตั้ง แต่เ ลข ๑ ตำม จำำ นวนหนัง สือ ส่ง ออก เลขทะเบีย นส่ง ในรอบ ๑ ปีป ฏิท ิน (๑ ม .ค . –
 40. 40. ว จำำ นวนมำก หนัง สือ เวีย น หนัง สือ ที่ม ีถ ึง ผู้ร ับ เป็น มีใ จควำม อย่ำ งเดีย วกัน ๏ ให้เ พิ่ม รหัส ว หน้ำ เลข ทะเบีย นหนัง สือ ส่ง นร ๐๑๐๕/ว ๑ ๏ เลขทะเบีย นหนัง สือ ส่ง ใช้เ ลขทีห นัง สือ เวีย น ่
 41. 41. หำกนำำ ต้น ฉบับ และสำำ เนำคู่ ฉบับ เสนอผู้ม ีอ ำำ นำจ ลงนำม โดยจะเว้น ช่อ งว่ำ ง รำยกำรผู้ร ับ หนัง สือ ไว้ก ่อ น ปลัด กระทรวง มหำดไทย เรีย นกรม และจัง หวัด กระทรวง เรีย น ว เมื่อ ผู้ม ีอ ำำ นำจลงนำมลงชื่อ แล้ว จึง ออกเลขที่ หนัง สือ เวีย น และนำำ ไปถ่ำ ย
 42. 42. ชั้น ที่ ควำมเร็ว เรื่อ ง เรีย น อ้ำ ง สิถึทีส ่ง มำ ่ง ง ่ ด้ว ย ชั้น ควำม ลับ ส่ว นรำชกำร เจ้ ที่ ำ ของหนัง สือ วัน เดือ น ปี ตั้ง ให้ล งชื่อ ส่ว น ให้ล งชื่อ ส่ว น รำชกำร รำชกำร คำำ ลงท้ หรือำ ยสถำนที่ ่ หรื (ลงชื่อ อ สถำนที ื่ )(พิม พ์ช อ รำชกำร ตำ เต็ม ) รำชกำร ส่ว นรำชกำรเจ้ำ ของำ แหน่ง โทร. เรื่อ ง โทรสำร ชั้น ควำม
 43. 43. โดยหลัก กำร ส่ว น โดยหลัก กำร ส่ว น รำชกำรเจ้ำ ของหนัง สือ รำชกำรเจ้ำ ของหนัง สือ จะต้อ งสัม พัน ธ์ก บ ผู้ล งนำม จะต้อ งสัม พัน ธ์กั บ ผู้ล งนำม ั ในหนัง สือ ในหนัง สือ
 44. 44. กระทรวง ทบวง กรม เป็น นิต ิบ ุค คล สำำ นัก /กอง ส่ว น ฝ่ำ ย งำน ไม่เ ป็น นิต ิบ ุค คล จัง หวัด เป็น นิต ิบ ุค ล อำำ เภอ ไม่เ ป็น นิต ิบ ุค คล
 45. 45.  ที่ มท ๒ ๐๒๐๑/ ๐ ทะเบีย นกลำง ของกระทรวง เรื่ เรี อง ยน กรม........ สำำ นัก ...... .......... โทร. ...... .... โทรสำร.. .......... กระทรวง..... .............. ที่ ตั้ง ระดับ กระทรวง ขอแสดง ควำมนับ ถือ (พิม พ์ช ื่อ และ นำมสกุล ) ปลัด กระทรวง.......
 46. 46.  ๒ ที่ นร ๐๒๐๕/ ๑ ทะเบีย นกลำง เรืของกรม ่ เรี อง ยน กรม............ ............. ที่ ตั้ง ระดับ กรม ขอแสดง ควำมนับ ถือ สำำ นัก งำ โทร. ...... น.......... โทรสำร.. (พิม พ์ช ื่อ และ อธิบ ดี ล ) นำมสกุ กรม................. .....
 47. 47.  ที่ อย ๒ ๐๐๑๖/ ๑ ทะเบีย นกลำง เรืของจัง หวัด ่ เรี อง ยน ศำลำกลำง จัง หวัด ......... ที่ ตั้ง ระดับ จัง หวัด ขอแสดง ควำมนับ ถือ สำำ นัก ...... โทร. ..... .... โทรสำร ........ (พิม พ์ช อ และ ื่ ผู้วนำมสกุล ) ่ำ รำชกำร จัง หวัด .....................
 48. 48. ผู้ม ีอ ำำ นำจลงชื่อ ใน ผู้ม ีอ ำำ นำจลงชื ่อ ใน หนัง สือ รำชกำร หนัง สือ รำชกำร ๑. หัว หน้ำ ส่ว น รำชกำรระดับ กรม ขึ้น ไป หรือ ผู้ว ่ำ รำชกำรจัง หวัด
 49. 49. b. ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ มอบหมำย หรือ มอบอำำ นำจให้ ๏ รัก ษำรำชกำร แทน ๏ ปฏิบ ัต ิร ำชกำร แทน
 50. 50. คำำ ถำม : เขีย น /พิม พ์ อย่ แบบที่ 1. ำ งไรจึง จะถูก ต้อ ง ? แบบที่ 2. (...................................................) รองปลัด กระทรวงมหำดไทย ปฏิบ ต ิ ั รำชกำรแทน ปลัด กระทรวงมหำดไทย (....................................................) รองปลัด กระทรวงมหำดไทย ปฏิบ ต ิร ำชกำรแทน ปลัด กระทรวงมหำดไทย ั
 51. 51. ๓ . หัว หน้ำ ส่ว นรำชกำรระดับ กรมขึ้น ไป หรือ ผู้ว ่ำ รำชกำรจัง หวัด จะ กำำ หนดให้ผ ู้ด ำำ รงตำำ แหน่ง ใด ลงชือ ในหนัง สือ รำชกำรได้ ่ เฉพำะหนัง สือ ที่อ ยู่ใ นหน้ำ ที่ ของผู้ด ำำ รงตำำ แหน่ง นั้น หรือ ของส่ว นรำชกำรซึ่ง อยู่ใ น บัง คับ บัญ ชำของผู้ด ำำ รง
 52. 52.  ที่ อย ๒ ๐๐๑๖/ ๑ ทะเบีย น เรืของกอง/สำำ นัก ่ เรี อง ยน กอง / สำำ นัก ............ ที่ .... ตั้ง ระดับ กอง / สำำ นัก ขอแสดง ควำมนับ ถือ สำำ นัก ...... โทร. ..... .... โทรสำร ........ (พิม พ์ช อ และ ื่ ผู้อนำมสกุล ) ำำ นวยกำรกอง/ สำำ นัก ..............
 53. 53. กำรใช้ค ำำ นำำ หน้ำ นำม ร ะเบีย บสำำ นัก นำยก รัฐ มนตรีว ่ำ ด้ว ยกำรใช้ ตำำ แหน่ง ทำงวิช ำกำรเป็น ศำสตรำจำรย์ (ศ .) รอง คำำศำสตรำจำรย์ พรศ . ๒๕๓๖ นำำ หน้ำ นำม ( .ศ .) ××× ×××××× ผู้ช ่ว ยศำสตรำจำรย์ (ผศ .) ดร . นำยแพทย์ แพทย์ห ญิง เภสัช กร
 54. 54. ถ้ำ มียศ บรรดำศัก ดิ์ หรือ ฐำนัน ดรศัก ดิ์ ให้พ ม พ์์ย ศไว้ห น้ำ ิ ลำยมือ ชื่อ (สุร ยุท ธ์ จุ พ ลเอก นำยก ลำนนท์) รัฐ มนตรี
 55. 55. ถ้ำ ผู้ด ำำ รงตำำ แหน่ง ทำงวิช ำกำร มีส ิท ธิใ ช้ค ำำ นำำ หน้ำ นำม อย่ำ งอื่น ด้ว ย ให้เ รีย งลำำ ดับ ก่อ นหลัง ดัง นี้ ๑. ตำำ แหน่ง ทำงวิช ำกำร ๒. ยศ ๓. บรรดำศัก ดิ์ ฐำนัน ดร ศัก ดิ์ หรือ
 56. 56. กำรลงชื่อ ใน หนัง สือ รำชกำร รวจเอก (ศำสตรำจำรย์ หม่อ ม เจ้ำ ..... ศำสตรำจำรย์ พัน ตำำ รวจเอก (หม่อ ม
 57. 57. กำรเรีย กขำนใน กำรเรีย กขำนใน งำนสำรบรรณฯ งำนสำรบรรณฯ ศำสตรำจำรย์ พัน ตำำ รวจ เอก หม่อ มเจ้ำ .......
 58. 58. ชั้น ที่ ควำมเร็ว เรื่อ ง เรีย น อ้ำ ง สิถึทีส ่ง มำ ่ง ง ่ ด้ว ย ชั้น ควำม ลับ ส่ว นรำชกำร เจ้ำ ของหนัง สือ ที่ ตั้ง คำำ ลงท้ำ ย ลง (พิม พ์ช ื่อ ชื่อ ตำำ แหน่ง ส่ว นรำชกำร เต็ม ) โทร. เจ้ำ ของเรื่อ ง ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ โทรสำร ๐ ๒๒๘๒ ชั้น ควำม ๗๘๙๖
 59. 59. ส่ว นรำชกำร ส่ว นรำชกำร เจ้ำ ของเรื่อ ง เจ้ำ ของเรื่อ ง ๏ ร ะดับ กระทรวง ให้ล งชื่อ ส่ว นรำชกำร เจ้ำ ของเรื่อ ง ทัง ในระดับ กรม และ กอง ้ ๏ ระดับ กรมลงมำ ให้ล งชื่อ ส่ว นรำชกำร
 60. 60. สำำ นัก นำยก รั ที่ฐ มนตรี ตั้ง ที่ นร ๒ ๐๑๐๖/ ๐ เรื่ เรี อง ยน ระดับ กระทรวง ขอแสดง ควำมนับ ถือ ปลัด สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี สำำ นัก งำนปลัด สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี สำำ นัก กฎหมำยและ โทร. ย บกลำง ระเบี ...... โทรสำร.. ..........
 61. 61. ๒ ที่ นร ๐๑๐๖/ ๑ เรื่ เรี อง ยน สำำ นัก งำนปลัด สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี ที่ ตั้ง ระดับ กรม ขอแสดง ควำมนับ ถือ ปลัด สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี สำำ นัก กฎหมำยและ ระเบีย บกลำง โทร. ...... โทรสำร..
 62. 62. ๏ ให้ล งชื่อ คณะ กรรมกำรเป็น ส่ว นรำชกำร ๏เจ้ำ ของหนัง สือ ให้ล งชื่อ ส่ว นรำชกำร เจ้ำ ของเรื่อ ง เป็น “ฝ่ำ ยเลขำนุก ำร ”
 63. 63.  ที่ นร ๒ ๐๑๐๕/ ๓ ทะเบีย นกอง เรื่ เจ้ำ ของเรื่อ ง คณะ กรรมกำร........... ที่ .......... ตั้ง เรี อง ยน ขอแสดง ควำมนั และ (พิม พ์ช อบ ถือ ื่ ฝ่ำ ย โทร. ........ เลขำนุก ำร โทรสำร..... ......... นำมสกุล )ตำำ แห ประธำน น่ง กรรมกำร....... หรือ
 64. 64. สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี กทม. 10300 ทำำ เนีย บรัฐ บำล สำำ นัก เลขำธิก ำรคณะ รัฐ มนตรี กรุง เทพฯ ทำำ เนีย บรัฐ บำล 10300 ศำลำว่ำ กำรกรุง เทพมหำนคร กรุง เทพมหำนคร ถนนดิน สอ เสำชิง ช้ำ 10300 กท. สำำ นัก งำนเลขำธิก ำร × ×
 65. 65. คำำ ถำม: หนัง สือ คณะ กรรมกำรจะใช้ท ี่ต ง อย่ำ งไร ั้ คณะกรรมกำรพิจ ำรณำ ปรับ ปรุง และพัฒ นำระเบีย บ สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี สำำ นัก งำนปลัด สำำ นัก
 66. 66. วัน เดือ น วัน เดือ น ปี ปี ๓๐ ธัน วำคม ๒๕๕๐ หรือ 30 ธัน วำคม 2550
 67. 67. เว้น แต่ ถ้ำ เป็น คำำ สั่ง พ.ศ. ระเบีย บ ประกำศ พ.ศ. สั่ง ณ วัน ที่ ๓๐ ธัน วำคม ๒๕๕๐ ประกำศ ณ วัน ที่ ๓๐ ธัน วำคม ๒๕๕๐
 68. 68. คำำ สั่ง (ชื่อ ส่ว นรำชกำรหรือ ตำำ แหน่ง ของผู้ม ี อำำ นำจที่อ อกคำำ สัง ) ่ ที.........../ (เลขปีพ ท ธศัก รำชทีอ อกคำำ สั่ง ) ่ .........../ ุ ่ เรื่อ ง .................................................... ......................... (ข้อ ควำม ) ทัง นี้ ้ ตั้ง แต่ .................................................. ..... สัง ณ วัน ที่ ่ พ .ศ . ....
 69. 69. คำำ ขึ้น ต้น และ คำำ ลงท้ำ ย ให้ใ ช้ต ำมฐำนะของผู้ร ับ ตำม ตำรำงภำคผนวก 2 เช่น ประธำนรัฐ สภำ นำยกรัฐ มนตรี ประธำนศำลฎีก ำ ฯลฯ
 70. 70. แล้ว ตำมด้ว ยตำำ แหน่ง ของผู้ท ี่ หนัง สือ นั้น มีถ ง ึ หรือ ชื่อ บุค คลกรณีไ ม่เ กี่ย ว คำ ำถำม :: ง หน้ งใส่ ค ำำ ว่ำ กับคำำำ แหน่จะต้อำงใส่ค ำำ ว่ำ ตำ ถำม จะต้อ ที่ × × ฯพณฯ ฯพณฯ นำยก ? ฯพณฯ ด้ว ยหรือ ไม่ ? กรำบ ด้ว ยหรือ ไม่ เรีย นท่ำ นรองนำยก รัฐ มนตรี เรีย น รั มนตรี กรำบ ฐนำยกรัฐ มนตรี ระบุช อ - นำมสกุล ื่ เรีย น ผ่ำ นรองนำยกรัฐ มนตรี ( .............. ) และรัฐ มนตรี
 71. 71. อ้ำ ง อ้ำ ง ถึง ๏ ให้อ ำ งถึถึหนัง สือ ที่เ คย ้ งง ติด ต่อ กัน มำก่อ นแล้ว ทุก ครั้ง ๏ ให้อ ำ งถึง หนัง สือ ฉบับ ้ สุด ท้ำ ยทีเ คยติด ต่อ กัน ่ เพีย งฉบับ เดีย ว เว้น แต่ เป็น สำระสำำ คัญ
 72. 72. อ้ำ ง หนัง สำำ นัก นำยก ลับ ด่ว น ถึง สือ ่ นร ฐ มนตรี น ที่ ๒ มำก ที รั ลงวั ๐๑๐๔ /๒ มกรำคม ๒๕๕๑ อ้ำ ง หนัง ที่ นร ลว . ๒ ม .ค . พ .ศ . ถึง สือ ๐๑๐๔ /๒ ๒๕๕๑ ×××× ด่ว นมำก × ×× ลั บ
 73. 73. คำำ ถำม : อ้ำ งถึง อย่ำ งไรจึง จะถูก ต้อ ง ? หนัง สือ ศำลำกลำงจัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยำ หรือ หนัง สือ จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยำ
 74. 74. อ้ำ ง หนัง สำำ นัก นำยก ลับ ด่ว น ถึง สือ ่ นรฐ มนตรี ลงวัน ทีมำก ที รั ่ ลั๒ ๐๑๐๔ /๒ บ มกรำคม ๒๕๕๑ ด่ว น ตำม หนัง สือ ตำม หนัง สือ ที่อ ้ำ งถึง ที่อ ้ำ งถึง มำก ลั บ
 75. 75. อ้ำ ง ถึง หมำยเรีย กพยำนบุค คล ศำลอำญำกรุง เทพใต้ คดีห มำยเลขดำำ ที่ ๑๘๒๙ /๒๕๕๒ ลงวัน ที่ ๒๖ หมำยเรีย กพยำน ตำม กุม ภำพัน ธ์ ๒๕๕๓ ตำม หมำยเรีย กพยำน บุค คล ที่อ ้ำ งถึง บุค คล ที่อ ้ำ งถึง
 76. 76. อ้ำ ง ถึง โทรสำรของสำำ นัก งำน คดีป กครอง ลงวัน ที่ ๒๗ พฤษภำคม ตำม ตำม ๒๕๕๓ โทรสำร ที่ ่ โทรสำร ที อ้ำ งถึง อ้ำ งถึง
 77. 77. สิ่ง ที่ส ่ง สิ่ง ที่ส ่ง มำด้ว ย มำด้ว ย ×× ×× สิ่ง ที่ส ง มำด้ว ย ต้น ฉบับ หนัง สือ สำำ นัก ่ นำยกรัฐ มนตรี สำำ เ ที่ นร ๐๑๐๕ /๒๐๐๓ ลงวัน ที่ นำ เมษำยน ๒๕๕๐ ๑๓ สิ่ง ที่ส ง มำด้ว ย ภำพถ่ำ ยหนัง สือ สำำ นัก ่ นำยกรัฐ มนตรี ที่ นร ๐๑๐๕ /๒๐๐๓
 78. 78. ชั้น ที่ ควำมเร็ว เรื่อ ง เรีย น อ้ำ ง สิ ่ ่ ถึง่ง ทีส ง มำด้ว ย ชั้น ควำม ลับ ส่ว นรำชกำร ที่ ำ ของหนัง สือ เจ้ ตั้ง ข้อ ควำม ...................................................... ...... ๏ ดัง มีร ำยละเอีย ดปรำกฏตำมสิง ที่ส ง ่ ่ มำด้ว ย ๏ รำยละเอีย ดปรำกฏตำมสิง ที่ส ง มำ ่ ่ ด้ว ย ๑
 79. 79. หำกจะให้ช ัด เจน และ สะดวกในกำรตรวจนับ ควรระบุจ ำำ นวนเอกสำร สิ่ง ที่ส ่ง มำด้ว ย ร่ำ งระเบีย บ สิ่ง ที่ส ่ง มำด้ว ย ร่ำ งระเบีย บ สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี ว่ำ ด้ว ยรถรำชกำร ว่ำ ด้ว ยรถรำชกำร พ.ศ. ..... พ.ศ. .....
 80. 80. สิง ทีส ่ง มำด้ว ย สำำ เนำระเบีย บ สิ่ ง ที่ ส ่ง มำด้ว ย สำำ เนำระเบีย บ ่ ่ สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี ว่ำ ด้ว ยงำน ว่ำ ด้ว ยงำน สำรบรรณ พ ..ศ .. ๒๕๒๖ สำรบรรณ พ ศ ๒๕๒๖ และที่แ ก้ไ ข และที่แ ก้ไ ข เพิม เติม เพิ่ ม เติม ่ จำำ นวน ๑๒๐ จำำ นวน ๑๒๐ แผ่น
 81. 81. หำกไม่ส ำมำรถใส่ไ ป ในซองเดีย วกัน ได้ ให้แ จ้ง ด้ว ยว่ำ ส่ง ไปทำงใด สิง ที่ส ่ง มำด้ว ย ช้ำ ง ่ จำำ นวน ๑ เชือ ก ส่ง โดย ทำงรถไฟ
 82. 82. กำรพิม พ์ หนัง สือ พิม พ์ไ ม่ต ก รำชกำร มีค วำมรู้ใ น ตัว สะกด ตัว กำรัน ต์ และตัว ย่อ
 83. 83. จัด วรรคตอนให้ถ ูก ต้อ ง จัด วรรคตอนให้ถ ูก ต้อ ง ๏ กำรเว้น วรรคโดย ทั่ว ไป ให้เ ว้น ๒ จัง หวะเคำะ กำรเว้น วรรคระหว่ำ ง หัว ข้อกำรเว้น วรรคในเนื้อ หำ ๏ เรื่อ งกับ เรื่อ ง ให้ิม พ์ ีเ นื้อ หำ เรื่อ งที่พ เ ว้นม๒ จัง หวะเคำะ เดีย วกัน ให้เ ว้น ๑ จัง หวะ เคำะ เนื้อ หำต่ำ งกัน
 84. 84. ข้อ ใดเว้น วรรคได้ถ ูก ต้อ ง 1. นำงสำวกฤตยำ จัน ทรเกษ 2. นำงสำว กฤตยำ
 85. 85. ข้อ ใดเว้น วรรคได้ถ ูก ต้อ ง 1. ศำสตรำจำรย์พ ิเ ศษ ธงทอง จัน ทรำงศุ 2. ศำสตรำจำรย์พ ิเ ศษ
 86. 86. ข้อ ใดเว้น วรรคได้ถ ูก ต้อ ง 1. พลเอกสุร ยุท ธ์ จุล ำ นนท์ 2. พลเอก สุร ยุท ธ์ จุล ำ
 87. 87. ข้อ ใดใช้ว รรคตอนในกำร พิม พ์เ ครื่อ งหมำย “ฯ ” ได้ถ ูก ต้อ ง 1. กรุง เทพฯ และปริม ณฑล 2. กรุง เทพ ฯ และ ปริม ณฑล
 88. 88. ข้อ ใดใช้ว รรคตอนในกำร พิม พ์เ ครื่อ งหมำย “ๆ” ได้ถ ูก ต้อ ง 1. หน่ว ยงำนต่ำ ง ๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง 2. หน่ว ยงำนต่ำ งๆ ที่
 89. 89. ข้อ ใดใช้ว รรคตอนใน กำรพิม พ์ไ ด้ถ ูก ต้อ ง 1. นร๐๕๐๔/๑๒๔๙ 2. นร ๐๕๐๔/ ๑๒๔๒๙ 3. นร ๐๕๐๔/๑๔๒๙
 90. 90. ข้อ ใดใช้ว รรคตอนใน กำรพิม พ์ไ ด้ถ ูก ต้อ ง 1. นร๐๕๐๔/ ว ๑๒๔๙ 2. นร ๐๕๐๔/ว๑๒๔๒๙ 3. นร ๐๕๐๔/ว ๑๔๒๙
 91. 91. ที่ นร ๐๕๐๖/๑ รัฐ มนตรี สำำ นัก นำยก ทำำ ๒ มกรำคม เนีย บรัฐ บำล กทม. ๑๐๓๐๐ ๒๕๕๑ ขอแสดงควำม นับ ถือ (................................... ...........) ปลัด สำำ นัก นำยก
 92. 92. ๏ มีข ้อ ควำมมำกกว่ำ ๑ หน้ำ หน้ำ ต่อ ไปไม่ต ้อ งใช้ก ระดำษตรำครุฑ ๏ ระยะ กั้น หน้ำ ๓ ซ.ม. กั้น หลัง ๒ ซ.ม. ๏ ถ้ำ คำำ สุด ท้ำ ยมีห ลำยพยำงค์ ไม่ สำมำรถพิม พ์จ บในบรรทัด ........................... เดีย วกัน เครื่อ งรำช-ให้ใ ช้เ ครื่อ งหมำย – (ยติริย ำภรณ์ อิส ภ ัง ค์) .......................... สำำ นัก งำนปลัด สำำ นัก นำยก
 93. 93. ๏ ต้อ งพิม พ์เ ลขหน้ำ ไว้ร ะหว่ำ ง เครื่อ งหมำยยติภ ัง ค์ -๒ - ๏ ให้พ ิม พ์ค ำำ ต่อ เนื่อ งของข้อ ควำม ที่ด ้ำ นล่ำ งทำงมุม ขวำ ของหน้ำ นั้น ๆ แล้ว ตำมด้ว ย จุด ละ ละ ละ กำรอนุม ัต ิ ... สำมจุด ...
 94. 94. ๏ ควรมีข อ ควำมของหนัง สือ ้ เหลือ ไปพิม พ์ใ นหน้ำ สุด ท้ำ ยอย่ำ งน้อ ย ๒ บรรทัด -๒ ก่อ-นพิม พ์ค ำำ ลงท้ำ ย ขอได้โ ปรดแจ้ง ผลกำรพิจ ำรณำ ให้ส ำำ นัก นำยกรัฐ มนตรีท รำบต่อ ไปด้ว ย จัก ขอบคุณ มำก จึง เรีย นมำเพื่อ โปรด พิจ ำรณำดำำ เนิน กำรต่อ ไป
 95. 95. เพื่อ ประโยชน์ เพื่อ ประโยชน์ ในกำรติ ๒๖๙๔ โทร . ในกำรติด ต่อ ต่อ ๐ ๒๒๘๒ ด ต่อ ๒ ๖๘ โทรสำร ิเ๐ก ๒๒๘๒ ๗๘๙๖ ไปรษณีย ์อ ล็ ทรอนิก ส์ krittaya.J@opm.go.th สำำ เนำส่ง ผู้ต รวจรำชกำร สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี
 96. 96. โดยปกติใ ห้ม ีส ำำ เนำคู่ฉ บับ เก็บ ไว้ ที่ต ้น เรื่อ ง ๑ ฉบับ และให้ม ีส ำำ เนำ เก็บ ไว้ท ี่ห น่ว ยงำนสำรบรรณ กลำง ๑ ฉบับ ตรวจ กฤตยำ ร่ำ ง พิม พ์
 97. 97. สำำ เนำคู่ฉ บับ ให้ผ ู้ล งชื่อ ลง ลำยมือ ชื่อ หรือ ลำยมือ ชื่อ ย่อ และให้ผ ู้ ร่ำ ง ผู้พ ิม พ์ ผู้ต รวจ ลง ลำยมือ ชื่อ หรือ ลำยมือ ชื่อ ย่อ
 98. 98. สำำ เนำคูฉ บับ ่ ที่ นร ๐๑๐๖/๑ สำำนักนำยกรัฐมนตรี ทำำเนียบรัฐบำล กทม. ๑๐๓๐๐ ตรวจ...... ...กฤตยำ ร่ำง........ .... พิมพ์.......
 99. 99. ที่ นร ๐๑๐๖/๑ สำำนักนำยกรัฐมนตรี ทำำเนียบรัฐบำล กทม. ๑๐๓๐๐ ตรวจ - ร.ปนร./ หน.ผต.นร. ............... - ผอ. สำำนัก/ กฤตยำ กอง ..................... กฤตยำ - ผอ.ส่วน/ กลุ่ม ........................ ร่ำง .............................
 100. 100. สำำ เนำคู่ บัฉบับก น ทึ สำำนักนำยกรัฐมนตรี สำำนักงำนปลัดสำำนักนำยกรัฐมนตรี ส่ว น ข้อ ควำม โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ นร ๐๑๐๖/๒๓๕๖ ๒ มกรำคม ๒๕๕๐ ที..................................................วัน ่ รำชกำร...................................................... กำรขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร ที.่อ ง............................................................. ่ เรื ....................................................... ........................................ เรียน ............................................... ตรวจ.... กฤตยำ ... ร่ำง...... .... พิมพ์....
 101. 101. สำำนักนำยกรัฐมนตรี สำำนักงำนปลัดสำำนักนำยกรัฐมนตรี นร ๐๑๐๖/๑ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ ๒ มกรำคม ๒๕๕๐ โทร. ๐ กำรขออนุมัติเดินทำงไป รำชกำร เรีย น ตรวจ - ร.ปนร./ หน.ผต.นร. ............... - ผอ. สำำนัก/ กอง ..................... กฤตยำ - ผอ.ส่วน/ กลุ่ม ........................ ร่ำง .............................
 102. 102. กำรรับ รองสำำ เนำเอกสำร กำรรับ รองสำำ เนำเอกสำร ๏ มีค ำำ ว่ำ “สำำ เนำ ” ไว้ กึง กลำงหน้ำ เหนือ บรรทัด แรก ่ ๏ ให้ใ ช้ค ำำ ว่ำ “สำำ เนำถูก ต้อ ง ” ๏ ให้เ จ้ำ หน้ำ ที่ต ั้ง แต่ร ะดับ ๒ หรือ เทีย บเท่ำ ขึ้น ไป ซึ่ง เป็น เจ้ำ ของเรื่อ ง ลง
 103. 103. กฤตยำ จัน ทรเกษ
 104. 104. หนัง สือ หนัง สือ ภำยใน ภำยใน ๏ ใช้ต ิด ต่อ รำชกำรที่เ ป็น แบบพิธ ีน ้อ ยกว่ำ ๏ ติด ต่อ ภำยในกระทรวง ทบวง กรม หรือ จัง หวัด เดีย วกัน
 105. 105. แบบ ส่ว น ที่ ๒ รำชกำร...................................................... ที..........................................วัน ่ บัน ทึก ข้อ ควำม ................................ ที.่อ ง.......................................................... ่ เรื ...................................................... ......................................... × × ×
 106. 106. ชัน ้ ชั้น บัควำม น ทึก ส่ว น ควำมเร็ ข้อ ควำม ลับ ที.....................................วัน ่ ว รำชกำร...................................................... เรื่อ ง.......................................................... ที....................................................... ่ ............................ .................................... คำำ ขึ้น ต้น ข้อ ควร อ้ำ งถึง ่ (ไม่ ่ง มำด้ว ย ่ ระวัง สิง ทีสม ี) (ไม่ม ี) ข้อ ควำม .......................... ...................... ขอแสดงควำมนับ ถือ (ลง (ไม่ม ี) ชือ ) (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) ่ ข้อ ควร ระวัง ตำำ แหน่ง ชั้น
 107. 107. ชัน ้ ชั้น บัควำม น ทึก กระทรว กรม......................... ส่ว น ควำมเร็ว ข้อ ควำมมกรำคม ๕ มท ง...... ลับ โทร ........ ๔ ที.. ...................................วัน ่ รำชกำร...................................................... ๐๒๐๑/ ๗ ั ทีขออนุม ต ิเ ดิน ทำงไป ....................................................... ่ เรื่อ ง.......................................................... ............................ ๒๕๔๗ รำชกำร คำำ .................................... ขึ้น ระดับ ต้น ข้อ ควำม........................................... กระทรวง ....................................... (ลงชื่อ ) (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) ปลัด กระทรวง...... ชั้น ......
 108. 108. ชัน ้ ชั้น บัควำม น ทึก กรม.. สำำ นัก / ส่ว น ควำมเร็ ข้อ ควำมมกรำคม นร ...... ลับ ๕ ๔ กอง....................... ที.....................................วัน ่ ว รำชกำร...................................................... โทร ............. ทีขออนุม ต ิเ ดิน ทำงไป ....................................................... ่ ๐๒๐๕/ั ๗ เรื่อ ง.......................................................... ............................ ๒๕๔๗ คำำ ขึ้น ต้รำชกำร น ...................................... ระดับ ข้อ ควำม..................................................... กรม ................... (ลงชื่อ ) (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อธิบ ดี กรม.............. ... ชั้น
 109. 109. ชัน ้ ชั้น บัควำม น ทึก จัง หวั สำำ นัก งำน.................... ส่ว น ควำมเร็ ข้อ ควำม๕ มกรำคม อย.............................................วัน ๐๐๑๖ /๔๗ ลัโทร ............... ด...... บ ที่ ว รำชกำร...................................................... ั ทีขออนุม ต ิเ ดิน ทำงไป ๒๕๔๗ ............................................... ่ เรื่อ ง.......................................................... ............................ คำำ ขึ้น ต้รำชกำร น ...................................... ระดับ ข้อ ควำม.............................................. ........................... จัง หวัด (ลงชื่อ ) (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) ผู้ว ่ำ รำชกำร จัง หวัด ................. ชั้น
 110. 110. ชัน ้ ชั้น บัควำม น ทึก องค์ ำรบริห ำร สำำ นั ส่ว น ควำมเร็ กข้อ ควำมมกรำคม ก .... สข ส่ว นตำำลับ ๕ / บล......... ที.....................................วัน โทร. ....... ่ ว รำชกำร...................................................... ั ทีขออนุม ต ิเ ดิน ทำงไป ....................................................... ่ เรื่อ ง.......................................................... ............................ ๒๕๔๗ คำำ ขึ้น ต้รำชกำร น ...................................... ข้อ ควำม............................ .......................... (ลงชื่อ ) (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) นำยกองค์ก ำรบริห ำรส่ว น ตำำ บล................ ชั้น
 111. 111. ใช้ต ิด ต่อ ภำยใน ชัน ้ บัควำม น ทึก ชั้น กรมเดี สำำ นัก /ก ส่ว น/ฝ่ำ ย....โทร ๐ ย วกัน ส่ว น ควำมเร็ ข้อ ควำมมกรำคม ลั ๕ นร ๔ อง.... บ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ ที.....................................วัน ่ รำชกำร...................................................... เรื่อว ง.......................................................... ที๐๑๐๕/ ๗ต ิเ ดิน ทำงไป ....................................................... ่ ขออนุม ั ............................ ๒๕๔๗ .................................... คำำ ขึ้น ต้นรำชกำร ระดับ ข้อ ควำม..................................................... สำำ นัก /กอ ................. ง ่อ ) (ลงชื (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) ผู้อ ำำ นวยกำร สำำ นัก /กอง............ ชั้น
 112. 112. ติด ต่อ ต่ำ งกรมใน ชัน ้ กระทรวงเดีย วกัน บัน ทึก ชั้น สำำ นักควำม /ก กรม.........โทร ๐ ส่ว น ควำมเร็ ข้อ ควำมมกรำคม ๕ อง..... นร ๔๗ ลับ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ ที.....................................วัน ่ รำชกำร...................................................... เรื๐๒๐๕/ ม ต ิเ ดิน ทำงไป ่อว ง.......................................................... ที....................................................... ่ ขออนุ ั ............................ ๒๕๔๗ .................................... คำำ ขึ้น ต้นรำชกำร ระดับ ข้อ ควำม..................................................... สำำ นัก /กอ .................. ง่ (ลงชือ ) (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) ผู้อ ำำ นวยกำร สำำ นัก /กอง............ ชั้น
 113. 113.  ชั้น ชั้น คณะ น ทึก บั ควำม ส่ว น ควำมเร็ว ข้อ ควำม ลับ กรรมกำร................................. นร ว ที่ ..........................................วัน รำชกำร...................................................... โทร ๐๑๐๖/ ๔๗ ........ ที่.่อ ง.......................................................... เรื ...................................................... ............................ คำำ .................................... ทะเบีย นกอง ขึ้น เจ้น ของเรื่อ ง ต้ ำ (ลงชื่อ ) (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) ตำำ แหน่ง ประธำน กรรมกำร.......... ชั้น .
 114. 114.  ชั้น ชั้น ฝ่ำ ยเลขำนุก ำรคณะอนุก รรมกำร ควำม บัน ทึก ส่ว น ควำมเร็ว ยกฎหมำย โทร ........ ฝ่ำ ว อ ควำม ข้ ลับ นร ที่ ..........................................วัน รำชกำร...................................................... (อกม)๐๑๐ ๔๗ ที่.่อ ง.......................................................... เรื ...................................................... ............................ ทะเบีย นกอง คำำ ๖/ .................................... ขึ้น ของเรื่อ ง เจ้ำ ต้น (ลงชื่อ ) (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) ตำำ แหน่ง เลขำนุก ำรคณะ อนุก รรมกำรฝ่ำ ย ชั้น กฎหมำย
 115. 115. หนัง สือ ภำยใน หนัง สือ ภำยใน บัน ทึก บัน ทึก
 116. 116. “บัน ทึก ” คือ ข้อ ควำมซึ่ง ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชำ เสนอต่อ ผู้บ ง คับ บัญ ชำ หรือ ั ผูบ ัง คับ บัญ ชำ ้ สั่ง กำรแก่ผ ู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชำ หรือ ข้อ ควำม ที่ เจ้ำ หน้ำ ที่ห รือ หน่ว ยงำน
 117. 117. โดยปกติ กำรจัด ทำำ บัน ทึก เป็น เรือ งภำยในของหน่ว ย ่ รำชกำร เพื่อ อำำ นวย ควำมสะดวกในกำรติด ต่อ และสั่ง งำนภำยใน
 118. 118. นำยกรัฐ มนตรี รองนำยกรัฐ มนตรี ตัว อย่ำ ง ตัว อย่ำ ง สำยกำรบัง คับ สำยกำรบัง คับ บัญ ชำ บัญ ชำ รัฐ มนตรีป ระจำำ สำำ นัก ฯ ปลัด สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี รองปลัด สำำ นัก นำยกรัฐ มนตรี ผู้อ ำำ นวยกำรสำำ นัก /กอง ผู้อ ำำ นวยกำรส่ว น/กลุ่ม เจ้ำ หน้ำ ที่ร ะดับ ปฏิบ ัต
 119. 119. บัน ทึก (ระเบีย บฯ ข้อ ๒๖ ) ให้ม ีห ัว ข้อ ดัง ต่อ ไปนี้ ๑ . ชื่อ หรือ ตำำ แหน่ง ที่ บัน ทึก ถึง โดยใช้ คำำ ขึ้น ต้น ตำมที่ก ำำ หนด
 120. 120. ๒ . สำระสำำ คัญ ของเรือ ง ให้ล ง ่ ใจควำมของเรื่อ ง ที่บ น ทึก ถ้ำ มีเ อกสำร ั ประกอบก็ใ ห้ร ะบุไ ว้ด ว ย ้ ๓ . ชื่อ และตำำ แหน่ง ให้ล งชื่อ และตำำ แหน่ง ของผู้บ น ทึก ั
 121. 121. ในกรณีท ไ ม่ใ ช้ก ระดำษ ี่ บัน ทึก ข้อ ควำม ให้ ลงวัน เดือ น ปีท ี่ บัน ทึก ด้ว ย
 122. 122. หนัง สือ ประทับ หนัง สือ ประทับ ตรำ ตรำ ๏ หนัง สือ ทีใ ช้ต รำ ประทับ ่ แทนกำรลงชื่อ ของหัว หน้ำ ส่ว นรำชกำร ระดับ กรมขึน ไป ้ ๏ ให้ห ัว หน้ำ ส่ว นรำชกำร ระดับ กองหรือ ผู้ท ี่ ได้ร ับ มอบหมำยจำกหัว หน้ำ
 123. 123. ให้ใ ช้เ ฉพำะกรณีท ี่ไ ม่ใ ช่เ รื่อ ง สำำ คัญ ได้แ ก่ ๑ . กำรขอรำยละเอีย ดเพิ่ม เติม ๒ . กำรส่ง สำำ เนำหนัง สือ สิ่ง ของ เอกสำร บรรณสำร ๓ . กำรตอบรับ ทรำบที่ไ ม่เ กี่ย วกับ รำชกำรสำำ คัญ หรือ กำรเงิน ๔ . กำรแจ้ง ผลงำนทีไ ด้ด ำำ เนิน กำร ่ ไปแล้ว ให้ส ่ว นรำชกำร ที่เ กี่ย วข้อ งทรำบ
 124. 124. ชั้น ควำม ลับ แบบที่ ชัน ้ ที่ ควำมเร็ว ถึ ชื่อ ส่ว นรำชกำร หน่ว ยงำน หรือ ง บุค คลที่ห นัง สือ นัน มีถ ง ้ ึ กฤต ส่ว นรำชกำร กฤต ยำ เจ้ำ๒ มกรำคมอ ของหนัง สื ยำ กฤต ๒๕๕๑ ส่ว นรำชกำรเจ้ำ ของเรื่อ ง ยำ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ โทรสำร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖ ชั้น ควำมลับ ๓
 125. 125. ถึง สำำ นัก งำนปลัด สำำ นัก นำยก รัฐ มนตรี ประทับ ตรำชื่อ ส่ว นรำชกำร ด้ว ยหมึก สีแ ดง
 126. 126. กำรรับ กำรรับ หนัหน้อ ให้เหนัง สือ ที่ข องหน่ว ย จ้ำ ง สืำ งำนสำรบรรณกลำง ปฏิบ ัต ิด ัง นี้ ๑ . จัด ลำำ ดับ ควำม สำำ คัญ และควำมเร่ง ด่ว น ของหนัง สือ เพื่อ ดำำ เนิน กำรก่อ นหลัง
 127. 127. ๒ . เปิด ซองตรวจ เอกสำร หำกไม่ถ ูก ต้อ ง ให้ต ิด ต่อ ส่ว น รำชกำรเจ้ำ ของเรื่อ ง หรือ หน่ว ยงำนที่ ออกหนัง สือ เพื่อ ดำำ เนิน กำรให้ ถูก ต้อ ง
 128. 128. (ชือ ส่ว น ่ รำชกำร ) เลข รับ ........................... ....... วัน ที่............................. ............................. ๓ . ประทับ ตรำรับ ......... เวลำ ....................... หนัง สือ ตำมแบบที่ ๑๒ ................ ท้ำ ยระเบีย บฯ ที่ม ม บนด้ำ น ุ ขวำของหนัง สือ ๔ . ลงทะเบีย นใน
 129. 129. ทะเบีย น เลข หนัง สือ รับ ลง จำก ถึ ทะเบีย ท นรับ ีี วัน ง ี่ ที่ วัน ที่..เดือ น ........พ .ศ . .. แบบที่ .... ๑๓ เรื่อ ง กำร หมำย ปฏิบ ต ิ เหตุ ั
 130. 130. เลข เลข ทะเบีย น ทะเบีย น รับ ำ ดับ ของ รับ ๏ ให้ล งเลขลำ ทะเบีย นหนัง สือ รับ เรีย งลำำ ดับ ติด ต่อ กัน ไป ๑ ตลอดปีป ฏิท ิน ๏ จะต้อ งตรงกับ เลขที่ใ น
 131. 131. ๕ . จัด แยกหนัง สือ ที่ล ง ทะเบีย นรับ แล้ว ส่ง ให้ ส่ว นรำชกำรทีเ กีย วข้อ ง ่ ่ ดำำ เนิน กำร โดยให้ล งชื่อ หน่ว ยงำนทีร ับ หนัง สือ นั้น ่ ในช่อ ง กำรปฏิบ ต ิ ั ถ้ำ มีช ื่อ บุค คลหรือ ตำำ แหน่ง
 132. 132. กำรส่ง หนัง สือ ที่ล งทะเบีย น รับ แล้ว ไปให้ ส่ว นรำชกำรที่เ กี่ย วข้อ ง ดำำ เนิน กำร จะส่ง โดยใช้ สมุด ส่ง หนัง สือ หรือ ให้ผ ู้ร ับ หนัง สือ ลงชื่อ และวัน เดือ น ปีท ี่ร ับ หนัง สือ ไว้
 133. 133. กำรดำำ เนิน กำรตำมขั้น นี้ จะ เสนอผ่ำ นผูบ ัง คับ บัญ ชำ ้ ผูใ ดหรือ ไม่ ให้เ ป็น ไปตำมทีห ัว หน้ำ ้ ่ ส่ว นรำชกำรกำำ หนด ถ้ำ หนัง สือ รับ นัน จะต้อ ง ้ ดำำ เนิน เรื่อ งในหน่ว ยงำนนัน เอง ้ จนถึง ขั้น ได้ต อบหนัง สือ ไปแล้ว ให้ล ง
 134. 134. กำรรับ หนัง สือ ภำยใน ส่ว นรำชกำรเดีย วกัน เมือ ผู้ร ับ ได้ร ับ หนัง สือ จำก ่ หน่ว ยงำนสำรบรรณกลำง แล้ว ให้ป ฏิบ ต ิต ำมวิธ ก ำรที่ ั ี กล่ำ วข้ำ งต้น โดยอนุโ ลม
 135. 135. กำรส่ง หนัง สือ กำรส่ง หนัง สือ ให้เ จ้ำ ของเรื่อ ง ตรวจควำมเรีย บร้อ ย ของหนัง สือ และสิง ที่จ ะส่ง ไป ่ ด้ว ยให้ค รบถ้ว นแล้ว ส่ง เรือ งให้เ จ้ำ หน้ำ ที่ข อง ่ หน่ว ยงำนสำรบรรณกลำง
 136. 136. ให้เ จ้ำ หน้ำ ทีส ำรบรรณ ่ กลำงดำำ เนิน กำร ดัง นี้ ๑ . ลงทะเบีย นส่ง หนัง สือ ใน ทะเบีย นหนัง สือ ส่ง ตำมแบบที่ ๑๔ ท้ำ ยระเบีย บฯ
 137. 137. ทะเบีย น เลข หนัง สือ ส่ง ลง จำก ถึ ทะเบีย ท นส่ง ีี วัน ง ี่ ที่ วัน ที่..เดือ น ........พ .ศ . .. แบบที่ .... ๑๔ เรื่อ ง กำร หมำย ปฏิบ ต ิ เหตุ ั
 138. 138. เลข เลข ทะเบีย น ทะเบีย น ส่ง ส่ง ให้ล งเลขลำำ ดับ ของทะเบีย น หนัง สือ ส่ง เรีย งลำำ ดับ ติด ต่อนร ๐๑๐๖ /๑ กัน ที่
 139. 139. ๒ . ลงเลขที่ และวัน เดือ น ปี ในหนัง สือ ที่จ ะส่ง ออก ทั้ง ใน ต้น ฉบับ และสำำ เนำคู่ฉ บับ ให้ต รงกับ เลขทะเบีย น หนัง สือ ส่ง และวัน เดือ น ปีใ น ทะเบีย นหนัง สือ ส่ง
 140. 140. ๓ . ตรวจควำมเรีย บร้อ ยของ หนัง สือ ตลอดจน สิ่ง ที่ส ่ง ไปด้ว ยอีก ครั้ง หนึ่ง แล้ว ปิด ผนึก หนัง สือ ที่ไ ม่ม ีค วำมสำำ คัญ มำก นัก อำจส่ง ไปโดย วิธ ีพ ับ ยึด ติด ด้ว ยแถบกำว กำว
 141. 141. ๔ . จัด ส่ง หนัง สือ โดยส่ง ทำง ไปรษณีย ์ ให้ถ อ ปฏิบ ัต ิต ำมระเบีย บ ื หรือ วิธ ก ำรที่ ี กำรสื่อ สำรแห่ง ประเทศไทยกำำ หนด
 142. 142. กำรส่ง หนัง สือ ซึ่ง มิใ ช่ก ำร ส่ง โดยทำงไปรษณีย ์ ๏ ผู้ส ง ต้อ งให้ผ ู้ร ับ ลงชื่อ ่ ในสมุด ส่ง หนัง สือ หรือ ใบรับ แล้ว แต่ก รณี ๏ ถ้ำ เป็น ใบรับ ให้น ำำ ใบรับ นั้น มำติด ผนึก ไว้ท ี่ส ำำ เนำคูฉ บับ ่
 143. 143. กำรจัด เก็บ กำรจัด เก็บ เอกสำร เอกสำร
 144. 144. การเก็บ หนัง สือ ๑ . เก็บ ระหว่า งปฏิบ ัต ิ ๒ . เก็บ เมือ ปฏิบ ัต ิเ สร็จ ่ แล้ว ๓ . เก็บ ไว้เ พื่อ ใช้ใ น การตรวจสอบ
 145. 145. การเก็บ ระหว่า ง ปฏิบ ัต ิ a.เก็บ เรื่อ งที่อ ยู่ใ น ระหว่า งดำา เนิน การ ของเจ้า หน้า ที่ b.เก็บ เรือ งที่ไ ด้ ่ ดำา เนิน การแล้ว
 146. 146. วิธ ีก ารเก็บ วิธ ีก ารเก็บ ระหว่า งปฏิบ ัต ิ ิ ระหว่า งปฏิบ ัต การเก็บ หนัง สือ ที่ป ฏิบ ัต ิ ยัง ไม่เ สร็จ ให้อ ยู่ใ นความรับ ผิด ชอบ ของเจ้า ของเรื่อ ง โดยให้ก ำา หนดวิธ ีเ ก็บ ให้
 147. 147. การเก็บ เมือ ปฏิบ ัต ิ ่ เสร็จ แล้ว a. ไม่ม อ ะไรทีจ ะต้อ ง ี ่ ปฏิบ ัต ิต ่อ ไปอีก b.เก็บ ไว้เ พือ รอการ ่ ทำา ลายต่อ ไป c. ความถีใ นการใช้ง าน ่ เอกสาร
 148. 148. เสร็จ แล้ว เสร็จ แล้ว และไม่ม ีอ ะไรต้อ ง และไม่ม ีอ ะไรต้อ ง ปฏิบ ัต ิต ่อ ไปอีก ปฏิบ ัต ิต ่อ ไปอีก ให้เ จ้า หน้า ที่เ จ้า ของ เรือ งปฏิบ ัต ิ ดัง นี้ ่ ๑ . จัด ทำา บัญ ชีห นัง สือ ส่ง เก็บ ตามแบบที่ ๑๙ ท้า ยระเบีย บฯ อย่า งน้อ ยให้
 149. 149. บัญ ชีห นัง สือ ส่ง เก็บ ลำา ดั บที่ ที่ ให้ล ง เลขที่ ของ หนัง สือ แต่ล ะ ฉบับ ลง วัน ที่ ให้ล ง วัน เดือ น ปี ของ หนัง สือ แต่ล ะ ฉบับ เรื่อ ง แบบที่ ๑๙ อายุ หมาย การ เหตุ เก็บ หนัง สื ให้ล งวัน อ เดือ น ปี ที่จ ะเก็บ ถึง ในกรณี ให้เ ก็บ ไว้
 150. 150. ๒ . ส่ง หนัง สือ และ เรือ งปฏิบ ัต ิท ั้ง ปวง ่ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ หนัง สือ นั้น พร้อ มทั้ง บัญ ชีห นัง สือ ส่ง เก็บ ไปให้ห น่ว ยเก็บ ที่ส ่ว น ราชการนั้น ๆ กำา หนด
 151. 151. คำา ถาม : หน่ว ยเก็บ คือ หน่ว ยงานใด ? ใ นลัก ษณะ ระเบีย บฯ กำา หนดไว้ เปิด กว้า ง หน่ว ยเก็บ จึง อาจเป็น “ศูน ย์เ ก็บ เอกสาร หรือ หน่ว ยเก็บ กลาง ” เพื่อ ทำา หน้า ที่เ ก็บ เอกสารโดย เฉพาะ หรือ อาจกำา หนดให้ห น่ว ย งานเจ้า ของเรื่อ ง ทำา หน้า ที่เ ป็น
 152. 152. ให้เ จ้า หน้า ที่ผ ู้ร ับ ผิด ชอบ ในการเก็บ ปฏิบ ัต ิ ดัง นี้ ๑ . ประทับ ตรากำา หนด เก็บ หนัง สือ ไว้ท ี่ม ุม ล่า งด้า นขวาของ กระดาษแผ่น แรก
 153. 153. หนัง สือ ที่เ ก็บ ไว้ต ลอดไป ให้ป ระทับ ตรา คำา ว่า ห้า มทำา ลาย ด้ว ยหมึก สี แดง ห้า ม
 154. 154. หนัง สือ ทีเ ก็บ ่ โดยมี กำา หนดเวลา ให้ป ระทับ ตรา คำา ว่า เก็บ ถึง พ .ศ . .... ด้ว ยหมึก สีน ำ้า เงิน และลงเลขปี เก็บ ถึง ๒๕๖
 155. 155. คำา ถาม : เจ้า หน้า ที่ผ ู้ร ับ ผิด ชอบในการเก็บ ควรเป็น เจ้า ระเบีย บฯ มิไ ด้ก ำา หนดไว้ อาจเป็น หน้า ที่ร ะดับ ใด ? เจ้า หน้า ที่ร ะดับ ใดก็ไ ด้ ที่ป ฏิบ ัต ิง านอยู่ใ นหน่ว ยเก็บ ของส่ว น ราชการ และได้ร ับ มอบหมายจากผู้ บัง คับ บัญ ชาให้ม ีห น้า ที่ป ระทับ ตรา
 156. 156. การเก็บ ไว้เ พือ ใช้ใ น ่ การตรวจสอบ ๑ . เก็บ หนัง สือ ที่ป ฏิบ ต ิ ั เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว แต่จ ำา เป็น จะต้อ งใช้ ในการตรวจสอบ เป็น ประจำา ๒ . เป็น การเก็บ ทีย ัง อยูใ น ่ ่
 157. 157. วิธ ีก ารเก็บ ไว้เเพื่อ ใช้ วิธ ีก ารเก็บ ไว้ พื่อ ใช้ ในการตรวจสอบ ในการตรวจสอบ การเก็บ หนัง สือ ที่ป ฏิบ ัต ิเ สร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว แต่จ ำา เป็น จะต้อ งใช้ใ นการตรวจ สอบเป็น ประจำา ไม่ส ะดวกจะส่ง ไปเก็บ ยัง หน่ว ย เก็บ ของส่ว นราชการ ให้เ จ้า ของเรื่อ งเก็บ ไว้เ ป็น เอกเทศ โดยให้แ ต่ง ตั้ง
 158. 158. อายุก าร เก็บ หนัง สือ โดยปกติ ให้เ ก็บ ไว้ ไม่น ้อ ย กว่า ๑๐ ปี
 159. 159. คำา ถาม : อายุก ารเก็บ หนัง สือ ควรเริม นับ ่ เมื่อ ใด ? ควรเริ่ม นับ ตั้ง แต่ว ัน ที่ส ่ง ไปเก็บ (ปิด แฟ้ม งาน)
 160. 160. ข้อ ข้อ ยกเว้้อ งสงวนไว้เ ป็น ยกเว้ ๑. หนัง สือ ทีต ่ น นป ฏิบ ต ิ ความลับ ให้ ั ตามกฎหมาย ระเบีย บว่า ด้ว ย การรัก ษาความปลอดภัย แห่ง ชาติ หรือ ระเบีย บว่า ด้ว ย การรัก ษาความลับ ของ ทางราชการ
 161. 161. ๒ . หนัง สือ ที่เ ป็น หลัก ฐานทาง อรรถคดี สำา นวน ของศาล หรือ ของพนัก งานสอบสวน หรือ หนัง สือ อื่น ใด ที่ม ีก ฎหมาย หรือ ระเบีย บแบบแผน กำา หนดไว้พ เ ศษแล้ว ิ การเก็บ ให้เ ป็น ไปตามกฎหมายหรือ ระเบีย บว่า ด้ว ย การนั้น ๓ . หนัง สือ ที่ม ีค ุณ ค่า ทาง
 162. 162. ๔ . หนัง สือ ที่ป ฏิบ ัต ิง าน เสร็จ สิ้น แล้ว และเป็น คูส ำา เนาทีม ีต น เรื่อ ง จะ ่ ่ ้ ค้น ได้จ ากทีอ น ่ ื่ ให้เ ก็บ ไว้ไ ม่น ้อ ยกว่า ๕ ปี ๕ . หนัง สือ ที่เ ป็น เรื่อ ง ธรรมดาสามัญ ซึง ไม่ม ค วามสำา คัญ และเป็น ่ ี
 163. 163. ๖ . หนัง สือ หรือ เอกสารการรับ เงิน การจ่า ย เงิน หรือ การก่อ หนี้ ผูก พัน ทางการเงิน ที่ไ ม่เ ป็น หลัก ฐานแห่ง การ ก่อ เปลี่ย นแปลง โอน สงวน หรือ ระงับ ซึ่ง สิท ธิใ นทางการเงิน รวม ถึง หนัง สือ หรือ เอกสาร เกี่ย วกับ การเงิน การจ่า ยเงิน หรือ การก่อ หนี้ ผูก พัน ทางการเงิน ที่ห มดความจำา เป็น ในการใช้ เป็น หลัก ฐาน แห่ง การก่อ เปลี่ย นแปลง โอน สงวน หรือ ระงับ ซึ่ง สิท ธิใ นทางการเงิน เพราะได้ม ห นัง สือ ี หรือ เอกสารอื่น ที่ส ามารถนำา มาใช้อ า งอิง ้
 164. 164. หนัง สือ เกี่ย วกับ การ เงิน ซึ่ง เห็น ว่า ไม่ม ีค วามจำา เป็น ต้อ งเก็บ ไว้ถ ึง ๑๐ ปี หรือ ๕ ปี แล้ว แต่ก รณี ให้ท ำา ความตกลงกับ
 165. 165. แนวทางอายุ การเก็บ เอกสาร ๏ ข้อ สอบไล่แ ละกระดาษคำา ตอบของนัก เรีย น ๏ ๏ ๏ ๏ เก็บ ไว้ไ ม่น อ ยกว่า ๑ ปี ้ ทะเบีย นรับ - ส่ง เอกสาร เก็บ ไว้ ๑๐ ปี ใบลาป่ว ย ใบลากิจ ส่ว นตัว ใบลงเวลามาปฏิบ ัต ิ ราชการ เก็บ ไว้ ๑๐ ปี หนัง สือ โต้ต อบเชิญ วิท ยากร เก็บ ไว้ไ ม่น อ ยกว่า ๑ ปี ้ หนัง สือ เชิญ ชวนบริจ าคเงิน เรี่ย ไร กฐิน ผ้า ป่า ฯ ถ้า เป็น เจ้า ของเรื่อ งเรี่ย ไรเก็บ ไว้ไ ม่น อ ยกว่า ๕ ปี ้
 166. 166. ๏ หนัง สือ เตือ นเรื่อ งที่ ค้า ง เก็บ ไว้เ ท่า กับ ต้น เรื่อ ง ๏ ใบสั่ง ของ เก็บ ไว้ ๑๐ ปี ๏ ใบเบิก ค่า นำ้า มัน เชื้อ เพลิง เก็บ ไว้ ๑๐ ปี
 167. 167. หนัง สือ ที่ม อ ายุ หนัง สือ ที่มี อ ายุ ี ครบ ๒๐ ปี ครบ ๒๐ ปี ทุก ปีป ฏิท ิน ให้ส ่ว นราชการ จัด ส่ง หนัง สือ ที่ม อ ายุค รบ ๒๐ ปี นับ จากวัน ที่ ี ได้จ ัด ทำา ขึ้น ที่เ ก็บ ไว้ ณ ส่ว นราชการใด พร้อ มทั้ง บัญ ชีส ่ง มอบหนัง สือ
 168. 168. ข้อ ข้อ ยกเว้ ยกเว้ งสงวนไว้ ๑. หนัง สือ ที่ต ้อ น น ป ฏิบ ัต ิ เป็น ความลับ ให้ ตามกฎหมาย ระเบีย บว่า ด้ว ย การรัก ษาความปลอดภัย แห่ง ชาติ หรือ ระเบีย บว่า ด้ว ย การรัก ษาความลับ ของ ทางราชการ
 169. 169. ๓. หนัง สือ ทีส ่ว น ่ ราชการ มีค วามจำา เป็น ต้อ งเก็บ ไว้ ทีส ่ว นราชการนั้น ่ ให้จ ด ทำา บัญ ชีห นัง สือ ั ครบ ๒๐ปีท ข อเก็บ เอง ี่ ส่ง มอบให้สำา นัก หอ สำ
 170. 170. การรัก ษา การรัก ษา หนัง สือ หนัง สือ ๏ ให้เ จ้า หน้า ที่ร ะมัด ระวัง รัก ษาหนัง สือ ให้อ ยู่ ในสภาพใช้ร าชการได้ท ก ุ โอกาส ๏ หากชำา รุด เสีย หาย ต้อ งรีบ ซ่อ มให้ใ ช้ร าชการได้
 171. 171. ๏ ถ้า ชำา รุด เสีย หายจนไม่ สามารถซ่อ มแซมได้ ให้ร ายงานผู้บ ัง คับ บัญ ชา ทราบ และหมายเหตุไ ว้ ในทะเบีย นเก็บ ๏ ถ้า หนัง สือ ที่ส ูญ หายเป็น เอกสารสิท ธิต ามกฎหมาย
 172. 172. คำา ถาม : เอกสารถูก ปลวก ทำา ลาย เอกสารถูก ทำา ลายจากภัย ธรรมชาติ ๑. ตรวจสอบข้อัต ิ จะต้อ งปฏิบ เท็จงไรง ว่า จัด เก็บ และ จริ ? อย่า ระมัด ระวัง รัก ษาเอกสาร อย่า งเหมาะสมตา
 173. 173. ๒. เมือ เอกสารชำา รุด ่ เสีย หาย จนไม่อ าจซ่อ มแซมให้ค ง สภาพเดิม ได้ ให้ร ายงานผู้บ ัง คับ บัญ ชา ทราบ และ หมายเหตุไ ว้ใ นทะเบีย นเก็บ
 174. 174. ๔. หากตรวจสอบได้ ควรส่ง สำา เนาบัญ ชีห นัง สือ ที่ ถูก ทำา ลายไปให้ส ำา นัก หอ จดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ กรม ศิล ปากร ทราบด้ว ย ๕. กรณีน ี้เ ป็น เรื่อ งที่ เกี่ย วข้อ งกับ ทรัพ ย์ส ิน ของ ทางราชการเสีย หาย ต้อ ง
 175. 175. การทำา ลาย การทำา ลาย หนัง สือ หนัง สือ ภายใน ๖๐ วัน หลัง จากวัน สิ้น ปีป ฏิท ิน ๑ . ให้เ จ้า หน้า ที่ผ ู้ร ับ ผิด ชอบ ในการเก็บ หนัง สือ สำา รวจ หนัง สือ ที่ค รบอายุก ารเก็บ ใน ปีน ั้น ไม่ว ่า จะเป็น หนัง สือ
 176. 176. ๒ . จัด ทำา บัญ ชีห นัง สือ ขอ ทำา ลาย เสนอหัว หน้า ส่ว นราชการ ระดับ กรม ซึง รวมถึง ผู้ว ่า ราชการ ่ จัง หวัด เพือ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ ่
 177. 177. แบบที่ บัญ ชีห นัง สือ ขอทำา ลายประจำา ปี....................... ....................... ๒๕ กระทรวง /ทบวง ........................................ วัน ที................................... ่ ................................... กรม ................................... แผ่น ที่ ......... ลำา รหัส ที่ ลงวัน เลข การ เรื่ หมาย กอง .................................... ดับ แฟ้ม พิจ ารณ เหตุ อง ที่ ทะเบีย น ที่ า
 178. 178. คณะกรรมการ ทำา ลายหนัง สือ ๏ ให้ห ัว หน้า ส่ว นราชการระดับ กรม หรือ ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด แต่ง ตั้ง คณะกรรมการทำา ลายหนัง สือ ๏ ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการ และกรรมการอีก อย่า งน้อ ย ๒ คน โดยปกติใ ห้แ ต่ง ตั้ง จาก ข้า ราชการระดับ ๓ หรือ
 179. 179. หน้า ที่ข องคณะ หน้า ที่ข องคณะ กรรมการทำา ลายหนัง สือ กรรมการทำา ลายหนัง สือ ๑ . พิจ ารณาบัญ ชีห นัง สือ ขอทำา ลาย ๒ . ถ้า เห็น ว่า หนัง สือ ฉบับ ใด ไม่ค วร ทำา ลาย และควรขยายเวลาการเก็บ ให้ล ง ความเห็น ว่า จะขยายเวลาเก็บ ไว้ถ ึง เมื่อ ใดใน ช่อ งการพิจ ารณา ของบัญ ชีห นัง สือ ขอทำา ลาย แล้ว
 180. 180. × ๓ . ถ้า เห็น ควรให้ท ำา ลายให้ กรอกเครื่อ งหมาย ( ) ลงในช่อ งการพิจ ารณา ๔ . เสนอรายงานผลการ พิจ ารณา พร้อ มทั้ง ความเห็น แย้ง เสนอหัว หน้า ส่ว นราชการ ระดับ กรม หรือ ผู้ว ่า ราชการ จัง หวัด
 181. 181. ผู้ม ีอ ำา นาจอนุม ัต ก าร ผู้ม ีอ ำา นาจอนุม ัติ ิก าร ทำา ลายหนัง สือ ทำา ลายหนัง สือ เมือ หัว หน้า ส่ว นราชการ ่ ระดับ กรม ได้ร ับ รายงานจากคณะ กรรมการทำา ลายหนัง สือ ถ้า เห็น ว่า หนัง สือ เรื่อ งใดยัง ไม่ค วรทำา ลาย
 182. 182. ถ้า เห็น ว่า หนัง สือ เรื่อ ง ใดควรทำา ลาย ให้ส ่ง บัญ ชีห นัง สือ ขอ ทำา ลายไปให้ สำา นัก หอจดหมายเหตุ แห่ง ชาติ
 183. 183. ในหลัก การ เอกสารที่ สมควรทำา ลาย จะต้อ งเป็น ๑ . เรือ งที่ด ำา เนิน การเสร็จ ่ เรีย บร้อ ยแล้ว ๒ . ไม่ม เ รือ งที่จ ะต้อ ง ี ่ ดำา เนิน การต่อ ไปอีก
 184. 184. เว้น แต่ห นัง สือ ประเภทที่ ส่ว นราชการนั้น ได้ข อทำา ความตกลงกับ กรมศิล ปากรแล้ว ไม่ต อ งส่ง ไปให้พ ิจ ารณา ้
 185. 185. โดยทั่ว ไป เรื่อ งที่ส ่ว น ราชการ จะขอทำา ความตกลงหลัก การกับ สำา นัก หอจดหมายเหตุ แห่ง ชาติ กรมศิล ปากร ๑ . เรื่อ งที่ไ ม่ส ำา คัญ ๒ . เรื่อ งที่เ ห็น ได้ว ่า
 186. 186. ให้ส ำา นัก หอจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ กรมศิล ปากร พิจ ารณารายการในบัญ ชีห นัง สือ ขอ ทำา ลาย และแจ้ง ให้ ส่ว นราชการทราบ ดัง นี้ ๏ เห็น ชอบด้ว ย ให้แ จ้ง ให้ ส่ว นราชการนั้น ดำา เนิน การ ทำา ลายต่อ ไปได้ ๏ เห็น ว่า หนัง สือ ฉบับ ใด ควรขยายเวลาการเก็บ ไว้
 187. 187. หากไม่แ จ้ง ให้ท ราบภายใน ๖๐ วัน นับ แต่ว ัน ที่ส ่ง เรื่อ ง ให้ส ำา นัก หอจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ ให้ถ ือ ว่า ได้ใ ห้ ความเห็น ชอบ เพื่อ ประโยชน์ใ นการนี้ สำา นัก หอจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ จะส่ง เจ้า หน้า ที่ม าร่ว มตรวจสอบ
 188. 188. วิธ ีก ารทำา ลาย หนัง สือ หนัง สือ ทัว ไป ที่ม ใ ช่ ่ ิ เอกสารลับ ๑ โดยวิธ ก ารเผา หรือ ี ๒ โดยวิธ ก ารอืน ใดที่ไม่ ี ่ ไ ม่ ให้ห นัง สือ อ่า น

×