Your SlideShare is downloading. ×
การรับสารด้วยการฟัง 4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

การรับสารด้วยการฟัง 4

58
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
58
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. การรับ สารด้ว ยการ ฟัง PHRAMAHA YOTA PAYUTTO
 • 2. ความหมายของการฟัง เป็นการรับสารทางหู  รับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน  เป็นกระบวนการทำางานของสมอง  เป็นความสามารถที่จะรับรู้สงที่ได้ยน ิ่ ิ ตีความ จับความสิงที่รับรู้ เข้าใจและ ่ จดจำา 
 • 3. จุด มุง หมายของการฟัง ่ เพือติดต่อสือสารในชีวิตประจำาวัน ่ ่  เพือความเพลิดเพลิน ่  เพือรับความรู้ ่  เพือได้คติชวิตและความจรรโลงใจ ่ ี 
 • 4. การฟัง เพือ ติด ต่อ สื่อ สารใน ่ ชีว ิต ประจำา วัน เป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์  ฟังพ่อแม่ ญาติพนอง ในบ้าน ี่ ้  ฟังเพือนเล่าเรื่อง พูดธุระต่างๆ ่  ฟังบุคคลทัวไปทีติดต่อเกี่ยวข้อง ่ ่  ทำาให้มนุษย์คงความสัมพันธ์ทดีและ ี่ ดำารงชีวตอย่างปกติสข ิ ุ 
 • 5. ตัว อย่า ง ภายในร้านอาหารแห่ง หนึ่ง ลูกค้า - ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งใส่หมูสับอย่าง เดียวชามหนึ่ง ต้มยำาชามหนึ่ง ไม่ใส่ผักชี ลูกชิ้นปลา เครื่องใน  เด็กเดินโต๊ะ - ค่ะ ค่ะ  เมื่อนำาก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟ มีต้มยำาชามเดียว ใส่เครื่องครบทุกชนิด 
 • 6. การฟัง เพือ ความ ่ เพลิด เพลิน การฟังเพลง ดนตรี เรื่องสนุกเบา สมอง เกิดจินตนาการ  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม นันทนาการ  ขึ้นอยู่กับรสนิยม เวลา สถานทีและ ่ อารมณ์  อาจเป็นเสียงมนุษย์ ธรรมชาติหรือ 
 • 7. ตัว อย่า ง ชมนางประแดะ นางเอกเรื่อ งระเด่น ลัน ได  สูงระหงทรงเพีรยวเรียวรูด งามละม้าย คลายอูฐกะหลาป๋า พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา ทั้งสองแก้ม กัลยาดังลูกยอ คิ้วก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้าย จมูกละม้าย คล้ายพร้าขอ หูกลวงดวงพักตร์หักงอ ลำาคอโตตันสั้น กลม
 • 8. การฟัง เพือ รับ ความรู้ ่ เรื่องราวทีเกียวกับวิชาการ ข่าวสาร ่ ่ และข้อแนะนำา  ต้องฟังให้เข้าใจ จดจำาสาระสำาคัญ ไว้ให้ได้  คิดวิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์และ ประเมินค่าได้  รู้จักเลือกสาระสำาคัญแล้วนำามา ประพฤติปฏิบตให้เกิดผลดีต่อชีวต ั ิ ิ 
 • 9. ตัว อย่า ง วิธีฝึกให้รู้เท่าทันตน  ..การหยุดพิจารณาแม้เพียงอึดใจเดียว อาจทำาให้เราไม่ต้องมานั่งเสียใจภาย หลัง ปัญหาที่เกิดกับมนุษย์ก็คอ เราไม่ ื สามารถหยุดพิจารณาได้ แม้เพียงอึดใจ เดียว ทังๆที่รู้อยูแก่ใจว่า การหยุด ้ ่ พิจารณาเช่นนั้นมีประโยชน์ ความจริง คนเราจะเกิดความเคยชินในการหยุด พิจารณาชั่วขณะก่อนที่จะทำาอะไรลงไป
 • 10. การฟัง เพื่อ ได้ค ติช ีว ิต และ ความจรรโลงใจ ความหมายอย่างแคบ ความมีใจสูงขึ้นด้าน ศีลธรรมจรรยา ความหมายอย่างกว้าง ความมีใจสูงด้าน ความงาม ความรู้ ความงามทำาให้คนประณีต อ่อนโยน ความรู้ทำาให้พ้นจากความงมงาย นำาไปสู่ ความจริง การฟังพระธรรมเทศนา คำาสอน โอวาท บท กวีที่ไพเราะ
 • 11. ตัว อย่า ง นิร าศพระประธมของ สุน ทรภู่ แม้นเป็นไม้ให้พี่นี้เป็นนก ให้ได้กกกิ่ง ไม้ในไพรสัณฑ์ แม้นนารีเป็นผลวิมลจันทร์ ขอให้ฉัน เป็นพระยาวิชาธร แม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นแมงภู่ ได้ชนชู ื่ สูสมชมเกสร ่ เป็นวารีพี่หวังเป็นมังกร ได้เชยช้อนชม ทะเลทุกเวลา

×