ภาษากับ การสื่อ สา

LANGUAGE & COMMUNICATIO

B
PHRAMAHA YOT
การสื่อ สาร

ติ
อ ด ต่อ ระหว่า งบุค คลกับ บุค คล / กลุ่ม บุค คลในรูป แบ

ถุป ระสงค์ท ี่จ ะเสนอเรื่อ งราว ข่า วสาร ข้อ มูล ...
ประกอบของกระบวนการสือ
่

สาร
message สื่อ media/channel

ผู้ร ับ สาร
receiver

ผู้ส ่ง สาร
sender

การตอบกลับ
feedback
แบบจำา ลองการสื่อ สาร
Communication Model
Source

Message

Channel

Receiver

SOCIAL CONTEXT
Receiver

Channel

Message

S...
วัจ นภาษา / Verb
สื่อ
ภาษาพูด

ภาษา

ภาษาเขีย น

วัจ นภาษา / Non - Verbal
ษาท่า ทาง เครื่อ งหมาย สัญ ลัก ษณ์ ฯลฯ
จัย ของผู้ส ่ง - รับ สาร

ในการสือ สาร /communication skills
่
คติ / attitudes
รู้ / knowledge
ภาพในสัง คมและวัฒ นธรรม

si...
ทัก ษะในการสื่อ ส

วามสามารถในการพูด – เขีย น - ฟัง – ดู –
ทัก ษะด้า น
ทัก ษะการคิด และใช้เ ห
ทัก ษะการต
ทัศ น

- ทัศ นคติต ่อ ตนเอง / attitude toward

ทัศ นคติต อ สาร / attitude toward mes
่
ศนคติต ่อ ผู้ส ่ง สาร / attitude to...
ทัศ นคติต อ ตนเอง
่
ทัศ นคติท ี่ด ี ทัศ นคติท ี่
ไม่ด ี

มีค วามมั่น ใจ
ไม่ม ค วาม
ี
ในความรู้ค วาม มั่น ใจในความ
สามารถขอ...
ทัศ นคติต ่อ สาร

เป็น ปัจ จัย หนึ่ง ที่ส ามารถเพิ่ม
หรือ ลดประสิท ธิผ ลของการสื่อ สาร
ทัศ นคติต ่อ คู่ส ื่อ สา
ทัศ นคติท ด ี
ี่

>>>> เชือ ถือ
่

– เลือ มใส
่

(source’s credib
>>>> ชอบ - ประทับ ใจ

(attracti...
ความรู้ข องผู้ส ่ง - รับ สา
-

ความรู้เ กี่ย วกับ เนื้อ หาของสาร

/ knowledge of the content of the mes
- ความรู้เ รื่อ งก...
ความรู้เ กีย วกับ เนื้อ หาของสา
่
ความรู้เ รื่อ งกระบวนการสือ สา
่

พืน ฐานศึก ษ
้
- ระดับ การศึก ษ
- ทัก ษะการสื่อ สา
-
สถานภาพในสัง คมและวัฒ นธรรม
ตำา แหน่ง ,บทบาท ,ศัก ดิ์ศ รี,ความเชือ ,
่
ค่า นิย ม , พฤติก รรมที่พ ึง ปฏิบ ต ิ
ั
ธรรมชาติข องการรับ

รฟัง – การดู – การอ่า น

รับ รู้

ทำา ความ

คิด หา

ตีค วา

นำา ความรู้ท ี่ไ ด้เ ทีย บเคีย งกับ ความ

...
วามต้อ งการของผู้ร บ สาร
ั

องการข่า วสารทีม ีป ระโยชน์
่
องการข่า วสารที่ส อดคล้อ งกับ ค่า นิย ม
องการข่า วสารที่ร ับ ได้...
ตุผ ลของความอยากรูอ ยาก
้

- เพื่อ ติด ตามความเคลื่อ นไหวและสัง เกตการณ์เ รื่อ
- เพื่อ หาข่า วสารมาเป็น เครื่อ งช่ว ยในการ...
คำา ร้อ ง – ทำา นอง

สุด ยอด
ปิย เมศ ไกรฤกษ์ - ระพิน ทร์ พุฒ

พ่อ ส่ง เงิน สามพัน ให้ฉ ัน เรีย นรามฯ ได้อ ีก สัก สามพัน ฉั...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ภาษากับการสื่อสาร 1

120

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
120
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาษากับการสื่อสาร 1

 1. 1. ภาษากับ การสื่อ สา LANGUAGE & COMMUNICATIO B PHRAMAHA YOT
 2. 2. การสื่อ สาร ติ อ ด ต่อ ระหว่า งบุค คลกับ บุค คล / กลุ่ม บุค คลในรูป แบ ถุป ระสงค์ท ี่จ ะเสนอเรื่อ งราว ข่า วสาร ข้อ มูล ควา มณ์ ความรู้ส ก จิน ตนาการ ให้บ ค คล / กลุ่ม บุค คล ึ ุ มีภ าษาเป็น สือ กลาง ่
 3. 3. ประกอบของกระบวนการสือ ่ สาร message สื่อ media/channel ผู้ร ับ สาร receiver ผู้ส ่ง สาร sender การตอบกลับ feedback
 4. 4. แบบจำา ลองการสื่อ สาร Communication Model Source Message Channel Receiver SOCIAL CONTEXT Receiver Channel Message Source
 5. 5. วัจ นภาษา / Verb สื่อ ภาษาพูด ภาษา ภาษาเขีย น วัจ นภาษา / Non - Verbal ษาท่า ทาง เครื่อ งหมาย สัญ ลัก ษณ์ ฯลฯ
 6. 6. จัย ของผู้ส ่ง - รับ สาร ในการสือ สาร /communication skills ่ คติ / attitudes รู้ / knowledge ภาพในสัง คมและวัฒ นธรรม sition within a social – cultural system
 7. 7. ทัก ษะในการสื่อ ส วามสามารถในการพูด – เขีย น - ฟัง – ดู – ทัก ษะด้า น ทัก ษะการคิด และใช้เ ห ทัก ษะการต
 8. 8. ทัศ น - ทัศ นคติต ่อ ตนเอง / attitude toward ทัศ นคติต อ สาร / attitude toward mes ่ ศนคติต ่อ ผู้ส ่ง สาร / attitude toward so
 9. 9. ทัศ นคติต อ ตนเอง ่ ทัศ นคติท ี่ด ี ทัศ นคติท ี่ ไม่ด ี มีค วามมั่น ใจ ไม่ม ค วาม ี ในความรู้ค วาม มั่น ใจในความ สามารถของ รู้ค วามสามารถ ตนเอง ของตนเอง
 10. 10. ทัศ นคติต ่อ สาร เป็น ปัจ จัย หนึ่ง ที่ส ามารถเพิ่ม หรือ ลดประสิท ธิผ ลของการสื่อ สาร
 11. 11. ทัศ นคติต ่อ คู่ส ื่อ สา ทัศ นคติท ด ี ี่ >>>> เชือ ถือ ่ – เลือ มใส ่ (source’s credib >>>> ชอบ - ประทับ ใจ (attractiveness) ทัศ นคติท ี่ไ ม่ด ี >>>>> เป็น ปฏิป ัก ษ
 12. 12. ความรู้ข องผู้ส ่ง - รับ สา - ความรู้เ กี่ย วกับ เนื้อ หาของสาร / knowledge of the content of the mes - ความรู้เ รื่อ งกระบวนการสื่อ สาร / knowledge of the communication pr
 13. 13. ความรู้เ กีย วกับ เนื้อ หาของสา ่ ความรู้เ รื่อ งกระบวนการสือ สา ่ พืน ฐานศึก ษ ้ - ระดับ การศึก ษ - ทัก ษะการสื่อ สา -
 14. 14. สถานภาพในสัง คมและวัฒ นธรรม ตำา แหน่ง ,บทบาท ,ศัก ดิ์ศ รี,ความเชือ , ่ ค่า นิย ม , พฤติก รรมที่พ ึง ปฏิบ ต ิ ั
 15. 15. ธรรมชาติข องการรับ รฟัง – การดู – การอ่า น รับ รู้ ทำา ความ คิด หา ตีค วา นำา ความรู้ท ี่ไ ด้เ ทีย บเคีย งกับ ความ ตอ
 16. 16. วามต้อ งการของผู้ร บ สาร ั องการข่า วสารทีม ีป ระโยชน์ ่ องการข่า วสารที่ส อดคล้อ งกับ ค่า นิย ม องการข่า วสารที่ร ับ ได้ส ะดวก วามอยากรู้อ ยากเห็น
 17. 17. ตุผ ลของความอยากรูอ ยาก ้ - เพื่อ ติด ตามความเคลื่อ นไหวและสัง เกตการณ์เ รื่อ - เพื่อ หาข่า วสารมาเป็น เครื่อ งช่ว ยในการต ยในการ - เพื่อ ใช้ข ่า วสารเป็น ประโยชน์ใ นการถกเถีย งป -เพื่อ สร้า งความรู้ส ก ว่า ได้ร ่ว มอยูใ นเห ึ ่ - เสริม ความคิด เห็น ที่ม อ ยู่เ ดิม ให้ม น ี ั่ - เพื่อ ควา
 18. 18. คำา ร้อ ง – ทำา นอง สุด ยอด ปิย เมศ ไกรฤกษ์ - ระพิน ทร์ พุฒ พ่อ ส่ง เงิน สามพัน ให้ฉ ัน เรีย นรามฯ ได้อ ีก สัก สามพัน ฉัน คง ค จะไปซื้อ กางเกงยีน ส์ล ีว ายส์ม าใส่ เพราะว่า เราเด็ก ใต้ ลีว ายส อยากจะโจ๋ ถึง หิว โซ เด็ก ใต้ไ ม่ห วั่น ตกตัว ละหลายพัน กัด ให้เ ด็ก เทพฯเหลีย วมองและต้อ งรู้ว ่า เด็ก ใต้ไ ม่ธ รรมดา แต เดิน โยกย้า ยยีย วน กวนโอ๊ย พอได้ เพราะว่า นุ่ง ลีว ายส์ต ัว ใ เดิน เข้า มหา ’ลัย จิ๊ก โก๋ม องหน้า ถ้า จะมีป ัญ หา ...ไม่พ อ ได้เ ป็น เรื่อ งแน่น อน แต่ฉ ัน ไม่ห วั่น เลยแหลงใต้ถ ามมัน ว่า พ มัน ตอบว่า ไม่พ รือ เปลี่ย นเป็น ยิ้ม ให้ เจอะเด็ก ใต้ด ้ว ยกัน ฉัน สุด ยอด สุด ยอด สุด ยอด สุด ยอด มัน สุด ยอด แอบหลงรัก สาวรามฯที่พ ัก ห้อ งเช่า เธอผิว ขาวผมยาวปากแดง ถูก สเป็ก จริง เธออยู่ห ้อ งข้า ง ๆ อยากเข้า ไปแหลงกลาง ...กล กลับ จากรามฯมาเจอ เธอมาซื้อ ข้า ว แต่ก ่อ นนั้น สองเราเจอะ เธอไม่เ คยใยดี...คราวนี้เ ธอยิ้ม ให้ ต้อ งให้ใ ส่ล ีว ายส์...สุด ... ... สุด ยอด สุด ยอด สุด ยอด สุด ยอด
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×