การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ

พระภิกษุอยู่ในฐานะที่เป็น
บุคคลที่
ชาวพุทธให้การเคารพ
นับถือ
พระภิกษุสงฆ์เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทส...
1.หน้าทีด้านการศึกษา
่

กษุต้องศึกษาหาความรู้ทงในด้านวิชาสามัญ
ั้

พื่อปฏิบัตตามพระธรรมวินยได้ถกต้อง
ิ
ั
ู

รวมทังต้องเผยแ...
1.หลักสูตรพระปริยัตธรรมแผนกธรรม
ิ

3 ระดับชั้นคือนักธรรมชั้นตรี โท และเอก

องสอบให้ได้ตามลำาดับทีเรียกว่าสอบธรรมสนามหลวง
่...
1.วิชาพุทธประวัติ
2.วิชาธรรมวิภาค
3.วิชาวินัยมุข ศึกษาศีล227ข้อห้ามสำาหรับพระภิกษุ
4.วิชากระทูธรรม
้

วพุทธทัวไปสามารถจะเข...
2.หลักสูตรปริยัตธรรมแผนกบาลี
ิ
คือ
หลักสูตรเปรียญธรรม(ป.ธ.)มี 3 ระดับ
คือ เปรียญชั้นตรี โท และเอก

ละต้องสอบไล่ระดับต่างๆใ...
3.หลักสูตรอุดมศึกษา

รจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมี 2 แห่ง

าลัยจุฬาลงกรณ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์

มหามงกุฎราชวิทยาลัย ...
2.หน้าทีด้านการปฏิบติ
่
ั
คือ หน้าที่ปฏิบัตของพระภิกษุเมื่อบวช
ิ

1.การปฏิบัตตามพระธรรมวินย คือ ศีล227ข้อห้ามของพ
ิ
ั

ฏิบ...
3.หน้าทีเป็นนักบวชทีดี
่
่
คือข้อปฏิบัตตนของนักบวช มีดังนี้
ิ
1.การปฏิบัตตนเป็นแบบอย่างทีดี
ิ
่

2.การรักษาและเผยแผ่พระพุท...
การศึกษาเรื่องคุณสมบัติของทายกและปฏิคาหก

าสนาได้ส่งเสริมให้ชาวพุทธเป็นผู้เสียสละมีการให้ทานแบ่งปันกันมีวัต
ดังนี้

2.การใ...
ทายก คือ ผูให้หรือผู้ถวายทาน ซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของ
้

านให้ได้ผลมาก ต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1.วัตถุบริสทธิ์...
3.บุคคลบริสุทธิ์ คือ การเลือกผู้รับที่มีศลบริสุทธิ์
ี
สำาหรับผู้ให้คือตัวเอง ก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์จึงจะได้บุญมาก

ผู้รับผลแ...
การเข้า ร่ว มกิจ กรรมและเป็น สมาชิก ขององค์ก รชาวพุท

นได้เล็งเห็นความสำาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่มองค์การทางศาสนา
...
การเป็น ชาวพุท ธที่ด ี ตามหลัก ทิศ เบื้อ งบนในทิศ 6

ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค คือ ทิศเบื้องบนได้แก่พระภิกษุสงฆ์หรือสมนีชีพ
ซึ่งม...
4.ให้ได้ฟงได้รู้สิ่งที่ยงไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง
ั
ั
5.ชี้แจงอธิบายสิ่งที่ไม่เคยฟังมาแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

อกทางสวรรค์ คือ สอน...
3.จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา
4.ต้อนรับด้วยความเต็มใจ
5.อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4

การเข้า ค่า ยคุณ ธรรม

การเข้าค่ายคุณธรรม เป็น...
ขั้นตอน
1.กำำหนดระดับนักเรียน
2.กำำหนดเวลำ

ติดต่อประสำนงำนเกี่ยวกับพระวิทยำกร

ระเบียบพิธี

1.ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัต...
3.มอบตัวเป็นศิษย์

4.อำรำธนำศีลและสมำทำนศีล 5 ประธำนสงฆ์ให้โอว
5.เข้ำสูกระบวนกำรอบรม
่

รเข้ำร่วมพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ

...
1.บุญพิธี

คือ กำรทำำบุญของพุทธศำสนิกชน มี 2 พิธีคืองำนท
และงำนอวมงคล

2.ทำนพิธี

ำรถวำยทำนต่ำงๆ กำรถวำยวัตถุที่เป็นสิ่งขอ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พระวินัย ความเข้าใจวินัยสงฆ์00

13
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
13
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พระวินัย ความเข้าใจวินัยสงฆ์00

 1. 1. การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ พระภิกษุอยู่ในฐานะที่เป็น บุคคลที่ ชาวพุทธให้การเคารพ นับถือ พระภิกษุสงฆ์เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ เป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติของชาวพุทธ พระภิกษุมีหน้าที่สำาคัญ ดังนี้
 2. 2. 1.หน้าทีด้านการศึกษา ่ กษุต้องศึกษาหาความรู้ทงในด้านวิชาสามัญ ั้ พื่อปฏิบัตตามพระธรรมวินยได้ถกต้อง ิ ั ู รวมทังต้องเผยแผ่คำาสอนแก่พุทธศาสนิกชน ้ าพระธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยมี 3 หลักสูตร
 3. 3. 1.หลักสูตรพระปริยัตธรรมแผนกธรรม ิ 3 ระดับชั้นคือนักธรรมชั้นตรี โท และเอก องสอบให้ได้ตามลำาดับทีเรียกว่าสอบธรรมสนามหลวง ่ ซึ่งวิชาที่เรียนมี 4 วิชาคือ
 4. 4. 1.วิชาพุทธประวัติ 2.วิชาธรรมวิภาค 3.วิชาวินัยมุข ศึกษาศีล227ข้อห้ามสำาหรับพระภิกษุ 4.วิชากระทูธรรม ้ วพุทธทัวไปสามารถจะเข้าศึกษาได้ ทีเรียกว่าหลักสูตร ่ ่ รมศึกษามีอยู่ 3 ระดับคือ ธรรมศึกษาชั้นตรี โทและเอก
 5. 5. 2.หลักสูตรปริยัตธรรมแผนกบาลี ิ คือ หลักสูตรเปรียญธรรม(ป.ธ.)มี 3 ระดับ คือ เปรียญชั้นตรี โท และเอก ละต้องสอบไล่ระดับต่างๆในสนามหลวงเช่นเดียวกัน
 6. 6. 3.หลักสูตรอุดมศึกษา รจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมี 2 แห่ง าลัยจุฬาลงกรณ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ มหามงกุฎราชวิทยาลัย อยู่วัดบวรนิเวศ นการส่งเสริมการศึกษาวิชาที่เปิดสอนเน้นทางด้านพระพุทธศา
 7. 7. 2.หน้าทีด้านการปฏิบติ ่ ั คือ หน้าที่ปฏิบัตของพระภิกษุเมื่อบวช ิ 1.การปฏิบัตตามพระธรรมวินย คือ ศีล227ข้อห้ามของพ ิ ั ฏิบัตธรรม คือ การปฏิบัตพระวินัยควบคู่ปฏิบัตธรรมไปด้วย ิ ิ ิ
 8. 8. 3.หน้าทีเป็นนักบวชทีดี ่ ่ คือข้อปฏิบัตตนของนักบวช มีดังนี้ ิ 1.การปฏิบัตตนเป็นแบบอย่างทีดี ิ ่ 2.การรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 9. 9. การศึกษาเรื่องคุณสมบัติของทายกและปฏิคาหก าสนาได้ส่งเสริมให้ชาวพุทธเป็นผู้เสียสละมีการให้ทานแบ่งปันกันมีวัต ดังนี้ 2.การให้เพืออนุเคราะห์ ่ 1.การให้ทำาคุณ 3.การให้เพือบูชาคุณ ่
 10. 10. ทายก คือ ผูให้หรือผู้ถวายทาน ซึ่งอาจเป็นวัตถุสิ่งของ ้ านให้ได้ผลมาก ต้องพร้อมด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1.วัตถุบริสทธิ์ ุ 2.เจตนาบริสุทธิ์ จะต้องมีเจตนาบริสทธิ์ทั้ง 3 ขณะ คือ ุ - ก่อนให้มีใจเลิอมใสศรัทธาเป็นทุนเดิม เต็มใจที่จะท ่ - ขณะให้ตั้งใจให้ ให้ด้วยใจเบิกบาน - หลังจากให้มีใจแช่มชื่น ไม่นึกเสียดายสิ่งให้ไปแล้ว
 11. 11. 3.บุคคลบริสุทธิ์ คือ การเลือกผู้รับที่มีศลบริสุทธิ์ ี สำาหรับผู้ให้คือตัวเอง ก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์จึงจะได้บุญมาก ผู้รับผลแห่งการให้ทานนั้น มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1.เป็นผู้ที่ไม่โลภอยากได้ของคนอืน ่ 2.เป็นผู้ปราศจากโทสะ 3.ไม่เป็นผู้มีโมหะ
 12. 12. การเข้า ร่ว มกิจ กรรมและเป็น สมาชิก ขององค์ก รชาวพุท นได้เล็งเห็นความสำาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม กลุ่มองค์การทางศาสนา งค์กรที่ตั้งมาเพื่อเป็นฐานสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อช่วยกันทำานุบำารุงพ พุทธศาสนาที่ผ่านองค์กรเหล่านี้อกทางหนึ่ง เช่น ี 1.ชมรมพุทธศาสตร์ .องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(พ.ส.ล.) 3.พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 4.ยุวพุทธิกสมาคม 5.ธรรมสถานต่างๆ
 13. 13. การเป็น ชาวพุท ธที่ด ี ตามหลัก ทิศ เบื้อ งบนในทิศ 6 ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค คือ ทิศเบื้องบนได้แก่พระภิกษุสงฆ์หรือสมนีชีพ ซึ่งมีหน้าที่โดยรวม 6 คือ 1.ห้ามจากความชั่ว 2.แนะนำาสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี 3.อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
 14. 14. 4.ให้ได้ฟงได้รู้สิ่งที่ยงไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง ั ั 5.ชี้แจงอธิบายสิ่งที่ไม่เคยฟังมาแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง อกทางสวรรค์ คือ สอนการดำาเนินชีวิตให้ประสบแต่ความสุข หน้าทีของคฤหัสถ์พึงปฏิบัตตอพระสงฆ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน ่ ิ ่ 1.จะทำาสิ่งใดก็ทำาด้วยเมตตา 2.จะพูดสิงใดก็พดด้วยเมตตา ่ ู
 15. 15. 3.จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4.ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 5.อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4 การเข้า ค่า ยคุณ ธรรม การเข้าค่ายคุณธรรม เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เปิดโอกาส เรียนหรือเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย ตนเองและสร้างสรรค์สังคม การเข้าค่ายพุทธบุตร เป็นกิจกรรมทางพร ศาสนาที่ควรส่งเสริม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 16. 16. ขั้นตอน 1.กำำหนดระดับนักเรียน 2.กำำหนดเวลำ ติดต่อประสำนงำนเกี่ยวกับพระวิทยำกร ระเบียบพิธี 1.ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 2.ผู้ดำำเนินโครงกำรกล่ำวนำำเสนอ
 17. 17. 3.มอบตัวเป็นศิษย์ 4.อำรำธนำศีลและสมำทำนศีล 5 ประธำนสงฆ์ให้โอว 5.เข้ำสูกระบวนกำรอบรม ่ รเข้ำร่วมพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ พิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ เป็นแบบแผนที่พวกทุกคนได้ ฏิบัติสืบทอดกันมำเพือส่งเสริมให้เกิดศรัทธำเลือมใสในศำสนำ ่ ่ จำำแนกได้เป็น 3 ประกำร คือ
 18. 18. 1.บุญพิธี คือ กำรทำำบุญของพุทธศำสนิกชน มี 2 พิธีคืองำนท และงำนอวมงคล 2.ทำนพิธี ำรถวำยทำนต่ำงๆ กำรถวำยวัตถุที่เป็นสิ่งของ 3.กุศลพิธี พิธีบำำเพ็ญตนให้หำงไกลจำกควำมเห็นผิด ่

×