Your SlideShare is downloading. ×
0
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Jogi

503

Published on

kuvempu

kuvempu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
503
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 1. ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄqÁ. ¥Ánïï. J¸ï.J¸ïCzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄAr¸ÀĪÀªÀgÀĪÀÄvÀÄÛªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ±ÀÈw. n. JA¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¢éwÃAiÀIJPÀët «¨sÁUÀ ¸É«Ä¸ÀÖgï ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ
 2. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°èªÁå¥ÁjPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ ²PÀët eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ EAzÀÄ J¯ÁèPÉëÃvÀæzÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ vÀ£ÀߥÀæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄvÁÛ EzÉ. EzÀjAzÀ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄvÀ£ÀßzÉà DzÀ jÃwAiÀÄ°è§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ EzÉ. GzÁ:²PÀët, DyðPÀ, gÁdQÃAiÀÄ, vÀAvÀæeÁÕ£À,ªÁå¥ÁgÀ, ¸ÀA¸ÀÌøw EvÁå¢ü.
 3. ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtzÀ CxÀð: ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt JAzÀgÉ “ªÁtÂdåzÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À KQÃPÀgÀtªÁVzÉ”, eÁÕ£ÀªÀÅ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀ¢AzÀ »rzÀÄ G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀªÀgÉV£À «µÀAiÀÄ vÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄÄPÀÛªÁV
 4. eÁUÀwÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ:F ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. C£ÉÃPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ: G£ÀßvÀ ²PÀët: ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉUÉ CªÀPÁ±À«®è: ªÁå¥ÁgÀzÀ zÀȶ×PÉÆãÀ: C«¨sÁdå CAUÀ:
 5. eÁÕ£ÀzÀ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt / ªÁtÂfåÃPÀgÀt: eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ PÀgÁgÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄÆvÀðgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ «¤ªÀÄAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EzÀgÉÆqÀ£É §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁV EAzÀÄ CªÀÄÆvÀð ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ²PÀët ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÀiÁgÁlªÀÅ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ.
 6. G£ÀßvÀ ²PÀët: ²PÀëtªÀÅ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ®¨sÀåªÁUÀĪÀ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÉZÀѼÀªÉà G£ÀßvÀ ²PÀëtªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ §ºÀÄ¥Á®Ä PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀªÁV G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀ MzÀV¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §gÀÄwÛªÉ. PÁgÀt F ºÀAvÀzÀ°è «zÁåyðUÀ¼À ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ, ¥ÀPÀévÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðUÉÆAqÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀzÀ DAiÀiÁªÀÄ ²PÀët ºÉÆAzÀĪÀ
 7. eÁÕ£ÀzÀ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt JAzÀgÉeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĮħAqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉÆqÀV¹, CzÀPÉÌvÀPÀÌ ¥Àæw¥sÀ®ªÁVzÉ. eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ²PÀëtªÀ£ÀÄß MAzÀĪÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è PÉÆqÀĪÀ,¥ÀqÉAiÀÄĪÀ, £ÀqÉAiÀÄĪÀ
 8. ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ: G¼ÀîªÀjUÉ ²PÀët: G£ÀßvÀ ²PÀët §AqÀªÁ¼À±Á»UÀ¼ÀzÉà PÁgÀĨÁgÀÄ: ªÀåQÛUÀ¼À ZÀ®£É: ªÁtÂdå EgÀÄ«PÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ UÁæºÀPÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ: UÀr¥ÁgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ: ¥Àæw¨sÁ ¥sÀ¯ÁAiÀÄ£À: ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸Ë®¨sÀå:
 9. ªÀÄ£ÀgÀAd£ÁvÀäPÀªÁV PÀ°AiÀÄĪÀ £ÀÆvÀ£À ²PÀëtzÀ°è eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂfåÃPÀgÀtzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ: ²PÀët MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁVæ: ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É: ºÉaÑzÀ ¸ÀàzsÉð: ¥Àæw¨sÁªÀAvÀjUÉ CªÀPÁ±À: vÁAwæPÀvÉAiÀÄ C¼ÀªÀrPÉ: ºÉƸÀ D«µÁÌgÀ:
 10. C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ: eÁÕ£ÀzÀ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt¢AzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä eÁÕ£À «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÉƸÀ ºÉƸÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß, £ÀÆvÀ£À, ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄÄPÀÛªÁV ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¸ÀgÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ.
 11. C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ: PÉêÀ® ¯Á¨sÀªÉà ªÀÄÄRåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ UÀÄtUÀ½UÉ ¨É¯É E®è. PÀ¼Àî ¸ÁUÀtÂPÉAiÀÄÄ ºÉZÁÑUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. zÉòÃAiÀÄ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤®ðQë¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ zÉñÀPÉÌ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¥sÀ¯ÁAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. zÉñÀzÀ°è zÉòÃAiÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ½VAvÀ «zÉò ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥Áæ§®å ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÀÄ.
 12. G¥À¸ÀAºÁgÀ: »ÃUÉ eÁUÀwÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛªÁå¥ÁjÃPÀgÀtªÀÅ MAzÀPÉÆÌAzÀÄC«¨sÁdå CAUÀªÁVzÀÄÝ, ²PÀëtPÉëÃvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£ÀßzÉà DzÀ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃjzÉ.ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtªÀÅ ²PÀëtªÀ£ÀÄߥÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀAvÉ EgÀ¨ÉÃPÉà «£ÀB
 13. DzsÁgÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ: C±ÉÆÃPï – GzÀåªÀIJîvÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀ£À – 2006, 15-20. ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt – «. ¹. ¥ÁAqÉ – 35-39. Global Trends in Teacher Education – N.Rammath Kishan www.flipkart.com/global-trends-teacher.

×