รายงาน Project2

820
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
820
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงาน Project2

 1. 1. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั บทที่ 1 บทนาเหตุจูงใจในการพัฒนา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นคณะที่มีผู้วิจัย และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยอยู่มากมาย อีกทั้งยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่มีผลงานการวิจัย เช่น ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน ANdaman Environment and natural Disaster research center (ANED)และศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย Animation & Multimedia TEchnology Center (AMTEC)นอกจากนี้ยังมีผลงานการวิจัยของผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในคณะที่ได้ทาการวิจัยในเรื่องต่างๆ ดังนั้นข้อมูลวิจัยแต่ละเรื่องที่ได้ทาการวิจัยนั้น จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของผู้วิจัยแต่ละท่าน ถ้าหากต้องการศึกษาผลงานการวิจัยจะต้องติดต่อเจ้าของผลงานการวิจัยโดยตรง ทาให้ยุ่งยากในการค้นหาผลงานการวิจัย หรือบทความที่ได้ทาการวิจัยขึ้น กล่าวคือยังไม่ได้มีการจัดทาเป็นระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่สามารถเข้ามาช่วยในการสืบค้นสาหรับบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษา และสาหรับบุคคลที่มีผลงานการวิจัยหรือผู้วิจัยสามารถทาการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มจึงจัดทาโครงการนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลผลงานการวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ที่มีผลงานการวิจัยไว้ในฐานข้อมูลเดียวเพื่อง่ายต่อการเผยแพร่ และนาไปศึกษา ในโครงการชื่อ “ระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่ อเก็บข้อมูลผลงานการวิจัย สาหรับการพัฒนาระบบนี้ จะใช้ภาษาPHP ในการพัฒนาระบบ รวมถึงการนาความรู้ทางด้านกราฟิกมาใช้ในการสร้างสรรค์ให้ระบบมีความน่าสนใจสวยงาม และทันสมัย ซึ่งประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลนี้ คือ ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลผลงานการวิจัยของทางศู น ย์ วิ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและภั ย ธรรมชาติ อั น ดามั น (ANED), ศู น ย์ เ ทคโนโลยี แ อนิ เ มชั่ น และมั ล ติ มี เ ดี ย(AMTEC) และผู้ วิ จั ย ได้ จั ด เก็ บ ผลงานไว้ ใ นฐานข้ อ มู ล เดี ย วกั น เพื่ อ การค้ น หา ศึ ก ษา เผยแพร่ ที่ ง่ า ยขึ้ นวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อศึกษาการทางาน และการจัดเก็บข้อมูลของ ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED), ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (AMTEC) และผู้วิจัย ที่มีผลงานการวิจัย 2. เพื่อออกแบบฐานข้อมูลสาหรับระบบบริหารจัดการข้อมูลผลงานการวิจัย ให้กับ คณะเทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม 3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหา ศึกษา เผยแพร่ขอบเขตของโครงการ การจัดการข้อมูลผลงานการวิจัยของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนั้นยังจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลของแต่ละเจ้าของผลงานการวิจัย ทาให้ยุ่งยากในการเพิ่ม ลบ และค้นหาข้อมูลผลงานการวิจัย 1
 2. 2. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัดังนั้นเพื่อให้การจัดทาโครงงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมกับเวลาที่กาหนด ผู้ศึกษาจึงได้กาหนดขอบเขตของการออกแบบและพัฒนาระบบงานไว้ ดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลวิจัยเดิมว่ามีการจัดเก็บ การบริหาร ในรูปแบบใด 2. สร้างระบบ Login สาหรับการเข้าไปใช้งานในระบบ เป็นการกาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบโดยการ กาหนด Username และ Password ไว้แล้วเพื่อให้บุคคลากรสมารถเข้าไปใช้งานในระบบเพื่อใช้งาน ระบบ ในการสร้างระบบ Login ขึ้นมานั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 3. ระบบจัดเก็บข้อมูลผลงานการวิจัย 3.1 ระบบสามารถบันทึกข้อมูลผลงานการวิจัยได้ 3.2 ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผลงานการวิจัยได้ 3.3 ระบบสามารถค้นหาข้อมูลผลงานการวิจัยได้ 4. ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัวผู้วิจัย 4.1 ระบบสามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลต่างๆของผู้วิจัย 4.2 ระบบสามารถแสดงสถานะเมื่อผู้วิจัยทาการเข้าสู่ระบบ และออกจากระบบ 5. ระบบแสดงข้อมูลผลงานการวิจัย 5.1 ระบบสามารถแสดงข้อมูลผลงานการวิจัยได้โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 5.1.1 บุคคลทั่วไป จะแสดงข้อมูลผลงานการวิจัยเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้นในกรณีที่เจ้าของ ผลงานไม่ต้องการที่จะให้ดาวน์โหลด แต่ถ้าต้องการผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ สามารถ ติดต่อเจ้าของผลงานได้โดยตรง 5.1.2 ผู้วิจัย จะแสดงข้อมูลผลงานการวิจัย และสามารถทาการเพิ่ม ลบ แก้ไข กาหนดสิทธิ การแสดงข้อมูลผลงานการวิจัย 6. ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 6.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถใช้งานส่วนต่างๆได้ดังนี้ 6.1.1 สามารถ Login ในการเข้าใช้ระบบได้ 6.1.2 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ 6.1.3 สามารถกาหนดสิทธิ์บุคลากรและสมาชิกที่จะเข้ามาใช้ระบบได้ 6.1.4 ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่เข้ามาใช้ระบบ 6.1.5 เพิ่ม ลบ แก้ไข ฟังชั่นต่างๆภายในระบบ 6.2 บุคลากรที่ดูแลระบบ (Super Admin) สามารถใช้งานส่วนต่างๆได้ดังนี้ 2
 3. 3. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั 6.2.1 สามารถ Login ในการเข้าไปใช้งานระบบได้ด้วย Username, Password ที่ Admin ได้กาหนดไว้ และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ 6.2.2 สามารถ Login เข้าสู่ระบบของผู้วิจัยได้ ในกรณีที่ผู้วิจัยต้องการให้เพิ่ม ลบ แก้ไข ผลงานการวิจัยภายในระบบ 6.3 ผู้วิจัย (User) สามารถใช้งานส่วนต่างๆได้ดังนี้ 6.3.1 สามารถดูข้อมูลต่างๆ ภายในระบบ 6.3.2 สามารถแก้ไขข้อมูลและประวัติส่วนตัวภายในระบบได้ 6.3.3 สามารถกาหนดสิทธิ์การดาวน์โหลดและแสดงข้อมูลผลงานการวิจัยผลประโยชน์ทได้รับ ี่ 1. คณะมีระบบฐานข้อมูลงานวิจยทาให้ง่ายต่อการจัดเก็บและจัดการกับข้อมูลงานวิจย ั ั 2. สามารถค้นหางานวิจยได้สะดวกขึ้น ั 3. มีความปลอดภัยในการจัดเก็บงานวิจัยมากกว่าระบบเดิม 4. สามารถเก็บรักษาข้อมูลงานวิจยได้นาน ัขั้นตอนการดาเนินโครงการ 1. เสนอหัวข้อให้อาจารย์ที่ปรึกษา (ศึกษาทฤษฏีและเทคโนโลยีที่ใช้) ขอคาแนะนารวมถึงกาหนด ขอบเขตในการทาโครงงาน 2. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 2.1 โดยการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบ Internet 2.2 ข้อมูลจากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED), ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย (AMTEC) และผู้วิจัยในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3. ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 3.1 วิเคราะห์ระบบงานเก่า 3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 3.3 กาหนดความต้องการของระบบงานใหม่ 3.4 สร้างแบบจาลอง (Logical Model) ซึ่งประกอบด้วย Data Flow Diagram, ER-Diagram เป็นต้น 4. ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 3
 4. 4. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั 4.1 การออกแบบการนาเข้าข้อมูล 4.2 การออกแบบเว็บไซต์ 4.3 การออกแบบฐานข้อมูล 5. ขั้นตอนพัฒนา – ทดสอบ 5.1 เขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบไว้ 5.2 ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของงานว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 5.3 ทดสอบย่อย 5.4 ทดสอบรวม 6. ขั้นตอนการนาไปใช้ เป็นการนาระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งาน เพื่อทราบว่าระบบมีข้อบกพร่องตรงจุดไหน ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากน้อยเพียงใด 7. จัดทาเอกสาร การจัดทาเอกสารคู่มือนั้นจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม รวมถึงวิธีการ และ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม เพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้ใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิด ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานตารางที่ 1.1 ตารางการดาเนินงานโครงงาน 1 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม แผนการทางานแต่ละสัปดาห์ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. เสนอหัวข้อให้อาจารย์ที่ปรึกษา 2. ศึกษาระบบงานเดิมและ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ ระบบ 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 3.1 ออกแบบการนาเข้าข้อมูล 3.2 ออกแบบฐานข้อมูล 3.3 ออกแบบเว็บไซต์ 4. นาเสนอผลงานให้คณะกรรมการ 4
 5. 5. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัตารางที่ 1.2 ตารางการดาเนินงานโครงงาน 2 มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน แผนการทางานแต่ละสัปดาห์ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. พัฒนาระบบ 1.1 เขียนโปรแกรม และพัฒนา ตามที่ได้ทาการวิเคราะห์และ ออกแบบไว้ 2. ทดสอบและปรับปรุงระบบ 2.1 ทดสอบย่อย 2.2 ทดสอบรวม 3. นาเสนอผลงานให้คณะกรรมการ 4. จัดทาคู่มืองบประมาณและรายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพื่อใช้งานระบบใหม่ สรุปงบประมาณของโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการงบประมาณเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตารางที่ 1.3 สรุปงบประมาณของโครงการ งบประมาณที่ใช้ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย ทีมพัฒนาโครงการ 3 คน 75,000 คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 60,000 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม 100,000 อื่นๆ 5,000 รวม 240,000 5
 6. 6. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัรายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพื่อใช้งานระบบใหม่1. Hardware - Laptop Computer  Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate System type: 32-bit Operating System Processor: Intel(R) Core(TM) 2Duo Processor T5500 CPU @ 1.66 GHz Installed memory (RAM): 1.00 GB DDR3 Hard disk: 160 GB Monitor: 14.1 inch  Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate System type: 32-bit Operating System Processor: Intel(R) Core(TM) 2Duo Processor T550 CPU @ 1.66 GHz Installed memory (RAM): 2.00 GB DDR3 Hard disk: 320 GB Monitor: 14.1 inch  Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate System type: 32-bit Operating System Processor: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00 GHz Installed memory (RAM): 4.00 GB DDR3 Hard disk: 750 GB Monitor: 16.0 inch - Mouse - Flash Drive - Printer - Keyboard 6
 7. 7. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั2. Software - AppServ โปรแกรมที่ใช้ติดตั้งเพื่อเรียกใช้ phpMyAdmin, MySQL, Apache - phpMyAdmin ระบบจัดการฐานข้อมูล - MySQL โปรแกรมที่เป็น Database Server เพื่อให้ภาษาที่รองรับสามารถสร้างหรือติดต่อ กับ Database ได้ - Apache โปรแกรมที่จาลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น Web Server - Microsoft Office Visio 2007 โปรแกรมที่ช่วยสร้าง Flow Chat และ Diagrams - Edit Plus โปรแกรมช่วยเขียนโค้ด - Adobe Photoshop โปรแกรมที่ช่วยในการตกแต่งภาพ - Adobe Dreamweaver โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์3. อุปกรณ์อื่น ๆ - กระดาษ A4 - หมึกพิมพ์ 7
 8. 8. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั บทที่ 2 ระบบงานในปัจจุบัน(ระบบเดิม)โครงสร้างขององค์กร อ.วีราภรณ์ ซิดดู อาจารย์ที่ปรึกษา นายอรรถพร นิลสุวรรณ Programmer นางสาวกฤติยา วงษ์วฒนาชัย ั นายวัชระ คุณาปรณ์การ Systems analyst Web Designer ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กรรายละเอียดขั้นตอนการทางาน(Workflow) ของระบบงานปัจจุบัน งานวิจย ั งานวิจย ั อาจารย์ที่มีผลงานการวิจย ั สืบค้ น นักศึกษา อาจารย์ หรื อผู้สนใจ คณะเทคโนโลยีและสิงแวดล้ อม ่ ภาพที่ 2.2 Workflow ของระบบงานเดิม ระบบงานเดิมของการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนั้น ยังไม่มีฐานข้อมูลกลางในการเพื่อนที่จะจัดเก็บงานวิจัยสาหรับให้อาจารย์ หรือผู้ที่สนใจได้ค้นหา ถ้าต้องการที่จะศึกษา หรือ 8
 9. 9. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัอยากจะได้ไฟล์เอกสารงานวิจัยจะต้องติดต่อจากเจ้าของผลงานการวิจัยโดยตรง เพราะว่างานวิจัยดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่เจ้าของผลงานเท่านั้นปัญหาที่พบของระบบงานปัจจุบัน งานวิจั ยมีการจั ดเก็บ อยู่ ที่ผู้ วิจั ยนั้ นๆ ถ้าหากต้องการศึกษาผลงานการวิจัยจะต้องติดต่อเจ้าของผลงานการวิจัยโดยตรง ทาให้ยุ่งยากในการค้นหาผลงานการวิจัย หรือบทความที่ได้ทาการวิจัยขึ้น กล่าวคือ ยังไม่ได้มีการจั ดทาเป็นระบบฐานข้อมูล ส่วนกลางที่สามารถเข้ามาช่ว ยในการสืบค้นสาหรับบุคคลทั่ว ไปหรือนักศึกษา และสาหรับบุคคลที่มีผลงานการวิจัยหรือผู้วิจัยสามารถทาการ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9
 10. 10. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั บทที่ 3 การวิเคราะห์ระบบแผนภาพกระแสข้อมูล - Context Diagram User Information Searching Admin Researching 0 User Management Information System for Information Checking Research in FTE Information Researching Information Searching Researching Staff ภาพที่ 3.1 Context Diagram เป็นกระบวนการทางานโดยรวมของระบบ ซึ่ง ผู้ใช้ระบบคือ Admin, User, Staff ซึ่ง Admin จะสามารถจัดการกับ User ได้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆในระบบได้ User สามารถค้นหางานวิจัยได้และสุดท้ายจะได้งานวิจัยออกมา และ Staff สามารถค้นหางานวิจัย เพิ่มงานวิจัย และแก้ไขงานวิจัยได้ 10
 11. 11. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั - Data Flow Diagram Level-0 ภาพที่ 3.2 Data Flow Diagram Level-0 - Data Flow Diagram Level-1 ภาพที่ 3.3 Data Flow Diagram Level-1 Upload 11
 12. 12. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั Search Research Information 4.1 Researcher Name Staff Search by Researcher Detail Researcher Researcher Detail 4.2 Research Information Research Title Search by D4 Research User Research Detail Research Title Research Detail Research Information 4.3 Content type Admin Content type Detail Search by Content type Content type Detail ภาพที่ 3.4 Data Flow Diagram Level-1 Search Research Print Research Research Detail Admin 5.1 Research Detail Research Detail Staff Print Page Research Detail User Research D5 Research Detail Admin 5.2 Research Detail Research Detail Staff Print All Research Detail User ภาพที่ 3.5 Data Flow Diagram Level-1 Print Research 12
 13. 13. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัคาอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description)ตารางที่ 3.1 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 1 : Authentication Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 1 Process name : Authentication Input data flows : Username, Password Output data flows : Login Status True/False Data stored used : Username, Password Description : เป็นกระบวนการทางานของการเข้าสู่ระบบ ซึ่งกระบวนการนี้ผู้ใช้ระบบคือ Staff และ Admin ซึ่งจะต้องทาการกรอก Username, Password และข้อมูลจะ ถูกส่งไปยังฐานข้อมูล เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อระบบทา การตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทาการส่งผลการเข้าสู่ระบบออกมาว่า Username, Password ที่กรอกไปนั้นถูกต้องหรือไม่ตารางที่ 3.2 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 2 : Upload Research Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 2 Process name : Upload Research Input data flows : Research Information Output data flows : Alert Message Data stored used : Research Information Description : เป็นกระบวนการทางานของการอัพโหลดโดยผู้ใช้ระบบที่สามารถทาได้คือ Staff ซึ่งStaff จะทาการเลือกผลงานการวิจั ยที่ต้องการจะอัพโหลด จากนั้นก็จะกดอัพ โหลดและระบบจะทาการประมวลผลเพื่ออัพโหลดผลงานการวิจัยลงฐานข้อมูล ซึ่ง ประกอบด้วยกระบวนการย่อยดังนี้ 2.1 Upload Full Research 2.2 Upload Optional Research 13
 14. 14. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัตารางที่ 3.3 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 2.1 : Upload Full Research Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 2.1 Process name : Upload Full Research Input data flows : Research Information Output data flows : Alert Message Data stored used : Research Information Description : เป็นขั้นตอนการทางานเพิ่มเติมของการอัพโหลดผลงานการวิจัย จะทาการอัพ โหลดผลงานการวิจัยแบบเต็มรูปแบบและผลงานการวิจัยที่ได้ทาการอัพโหลดนั้นจะ ถูกจัดเก็บลงฐานข้อมูลตารางที่ 3.4 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 2.2 : Upload Optional Research Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 2.2 Process name : Upload Optional Research Input data flows : Research Information Output data flows : Alert Message Data stored used : Research Information Description : เป็นขั้นตอนการทางานเพิ่มเติมของการอัพโหลดผลงานการวิจัย จะทาการอัพ โหลดผลงานการวิจัยแบบบางส่วนเฉพาะที่เจ้าของผลงานต้องการที่จะอัพโหลด เท่านั้น และผลงานการวิจัยที่ได้ทาการอัพโหลดนั้นจะถูกจัดเก็บลงฐานข้อมูล 14
 15. 15. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัตารางที่ 3.5 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 3 : Search Research Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 3 Process name : Search Research Input data flows : Search Information Output data flows : Research Data stored used : Search Information Description : เป็นกระบวนการทางานของการค้นหาผลงานการวิ จัย โดยผู้ใช้ระบบคือ User และ Staff ซึ่งหากต้องการค้นหาผลงานการวิจัยสามารถทาได้โดยการพิมพ์คาที่ ต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา และระบบจะทาการค้นหาผลงานการวิจัยตามคา ที่ ค้ น หาและจะส่ ง ผลงานการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค าค้ น นั้ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กระบวนการย่อยดังนี้ 3.1 Search by Researcher 3.2 Search by Research 3.3 Search by Content Typeตารางที่ 3.6 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 3.1 : Search by Researcher Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 3.1 Process name : Search by Researcher Input data flows : Research Information Output data flows : Researcher Detail Data stored used : Research Information Description : เป็นกระบวนการทางานของการค้นหาโดยผู้ที่สามารถกระทาได้คือ Admin, Staff และ User ซึ่งจะต้องทาการค้นหาโดยสามารถค้นหาได้จากการใส่ชื่อผู้วิจัย หลังจากที่ใส่คาค้นหาไปแล้วระบบจะทาการประมวลผลเพื่อเรียกผลงานการวิจัย โดยจะทาการดึงผลงานการวิจัยจากฐานข้อมูลมาแสดงให้ผู้ค้นหา 15
 16. 16. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัตารางที่ 3.7 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 3.2 : Search by Research Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 3.2 Process name : Search by Researcher Input data flows : Research Information Output data flows : Researcher Detail Data stored used : Research Information Description : เป็นกระบวนการทางานของการค้นหาโดยผู้ที่สามารถกระทาได้คือ Admin, Staff และ User ซึ่งจะต้องทาการค้นหาโดยสามารถค้นหาได้จากการใส่ชื่อ งานวิจัย หลังจากที่ใส่คาค้นหาไปแล้วระบบจะทาการประมวลผลเพื่อเรียกผลงาน การวิจัยโดยจะทาการดึงผลงานการวิจัยจากฐานข้อมูลมาแสดงให้ผู้ใช้งานระบบตารางที่ 3.8 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 3.3 : Search by Content Type Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 3.3 Process name : Search by Content Type Input data flows : Research Information Output data flows : Content Type Detail Data stored used : Research Information Description : เป็นกระบวนการทางานของการค้นหาโดยผู้ที่สามารถกระทาได้คือ Admin, Staff และ User ซึ่งจะต้องทาการค้นหาโดยสามารถค้นหาได้จากการใส่ประเภท ของงานวิจัย ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 ประเภท หลังจากที่ใส่คาค้นหาไปแล้วระบบจะทา การประมวลผลเพื่อ เรีย กผลงานการวิ จัย โดยจะท าการดึง ผลงานการวิ จั ยจาก ฐานข้อมูลมาแสดงให้ผู้ใช้งานระบบโดยแบ่งตามประเภทงานวิจัย 16
 17. 17. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัตารางที่ 3.9 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 4 : Delete Research Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 4 Process name : Delete Research Input data flows : Research Output data flow : Research Information Data stored used : Research Description : เป็นกระบวนการทางานของการลบผลงานการวิจัยโดยผู้ใช้ระบบที่สามารถทาได้ คือ Staff และ Admin ซึ่งจะต้องทาการเลือกผลงานการวิจัยที่ต้องการลบเมื่อ ได้ผลงานการวิจัยที่ต้องการลบแล้วก็ทาการลบจากฐานข้อมูลตารางที่ 3.10 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 5 : Print Research Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 5 Process name : Print Research Input data flows : Research Output data flow : Report Data stored used : Research Information Description : กระบวนการทางานของการพิมพ์ผลงานการวิจัยออกมาโดยผู้ที่สามารถกระทา ได้คือ Staff และ User ซึ่งจะต้องทาการเลือกผลงานการวิจัยที่ต้ องการมาโดย สามารถเลือกได้จากการพิมพ์ทั้งหมดทั้งผลงานหรือเลือกพิมพ์เฉพาะบางส่วนของ ผลงาน ซึ่งระบบจะทาการดึงผลงานการวิจัยจากฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้ว ย กระบวนการย่อยดังนี้ 5.1 Print Research This Page 5.2 Print Research All Page 17
 18. 18. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัตารางที่ 3.11 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 5.1 : Print Research This Page Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 5.1 Process name : Print Research This Page Input data flows : Research Detail Output data flow : Report Research Data stored used : Research Information Description : กระบวนการทางานของการพิมพ์ผลงานการวิจัยออกมาโดยผู้ที่สามารถกระทา ได้คือ Staff และ User ซึ่งจะต้องทาการเลือกผลงานการวิจัยที่ต้องการมาโดย สามารถเลือกได้จากการพิมพ์ทั้งหมดทั้งผลงาน ซึ่งระบบจะทาการดึงผลงานการ วิจัยจากฐานข้อมูลตารางที่ 3.12 คาอธิบายการประมวลผลของกระบวนการที่ 5.2 : Print Research All Page Process Description System : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม DFD number : 5.2 Process name : Print Research All Page Input data flows : Research Detail Output data flow : Report Research Data stored used : Research Information Description : กระบวนการทางานของการพิมพ์ผลงานการวิจัยออกมาโดยผู้ที่สามารถกระทา ได้คือ Staff และ User ซึ่งจะต้องทาการเลือกผลงานการวิจัยที่ต้องการมาโดย สามารถเลือกได้จากการเลือกพิมพ์เฉพาะบางส่วนของผลงาน ซึ่งระบบจะทาการดึง ผลงานการวิจัยจากฐานข้อมูล 18
 19. 19. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั - แผนภาพ ER-Diagram ภาพที่ 3.4 ER-Diagrams 19
 20. 20. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั แผนภาพนี้แสดงถึงโครงสร้างฐานข้อมูล ที่จะมีภ ายในระบบ จะมีทั้งหมด 5 ตาราง ที่จะถูกสร้างไว้ในฐานข้อมูล จะประกอบด้วย Researcher, Secondary, login log, Members, Research ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ER-Diagrams Researcher จะเป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของผู้วิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 3.13 ER-Diagrams Researcher Primary Key Foreign Key Attribute researcher_id re_id researcher position education contact 2. ER-Diagrams Secondary Researcher จะเป็นตารางสาหรับจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยอื่นๆ ที่เป็นผู้วิจัย จากภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 3.14 ER-Diagrams Secondary Researcher Primary Key Foreign Key Attribute secon_id - researcher_name position education contact 3. ER-Diagrams login log จะเป็นตารางข้อมูลของผู้ที่เข้าใช้งานระบบ เก็บประวัติการเข้าใช้งานซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 3.15 ER-Diagrams login log Primary Key Foreign Key Attribute id research_id username login_date update_date 20
 21. 21. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั 4. ER-Diagrams Members จะเป็นตารางสาหรับจัดเก็บข้อมูลของการเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 3.16 ER-Diagrams Members Primary Key Foreign Key Attribute cid - username password fristname lastname address tel email 5. ER-Diagrams Research จะเป็นตารางสาหรับจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ได้จากการอัพ โหลดงานวิจัย และข้อมูลในตารางนี้จะถูกนาไปใช้เพื่อนค้นหางานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 3.17 ER-Diagrams Research Primary Key Foreign Key Attribute Research _id re_cher_id research_name researcher keyword content_type publication_year publication_on vol from_page to_page abstract file date 21
 22. 22. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ชื่อตารางฐานข้อมูล: Researcher วัตถุประสงค์การใช้: เก็บข้อมูลผู้วิจัย Primary Key: researcher_id Foreign Key: re_id ตารางที่ 3.18 โครงสร้างข้อมูลตาราง Researcher NO NAME DESCRIPTION TYPE SIZE 1 researcher_id รหัสผู้วิจัย int 11 2 researcher ชื่อผู้วิจัย varchar 100 3 position ตาแหน่งผู้วิจัย varchar 100 4 education การศึกษาของผู้วิจัย varchar 300 5 contact ข้อมูลติดต่อ varchar 100 ชื่อตารางฐานข้อมูล : Secondary Researcher วัตถุประสงค์การใช้ : เก็บข้อมูลผู้วิจัยอื่นๆที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล Primary Key: secon_id Foreign Key: - ตารางที่ 3.19 โครงสร้างข้อมูลตาราง Secondary Researcher NO NAME DESCRIPTION TYPE SIZE 1 secon_id รหัสงานวิจัย int 11 2 researcher_name ชื่อผู้วิจัย varchar 100 3 position ตาแหน่ง varchar 100 4 education การศึกษา varchar 300 5 contact ข้อมูลติดต่อ varchar 100 ชื่อตารางฐานข้อมูล : Research วัตถุประสงค์การใช้ : เก็บข้อมูลงานวิจัย Primary Key: Research_id Foreign Key: re_cher_id 22
 23. 23. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ตารางที่ 3.20 โครงสร้างข้อมูลตาราง Research NO NAME DESCRIPTION TYPE SIZE 1 research_id รหัสงานวิจัย int 11 2 research_name ชื่องานวิจัย varchar 100 3 researcher ชื่อผู้วิจัย varchar 100 4 keyword คาสาคัญ varchar 100 5 content_type ประเภทงานวิจัย varchar 20 6 publication_year ปีทตีพิมพ์ ี่ varchar 20 7 publication_on สถานที่เผยแพร่ varchar 100 8 vol ฉบับที่ของงานวิจัย Int 11 9 from_page หน้าเริ่มต้น varchar 20 10 to_page หน้าสิ้นสุด varchar 20 11 abstract บทคัดย่อ varchar 3000 12 file ชื่อไฟล์งานวิจัย Text - 13 date วันที่อัพโหลด datetime - ชื่อตารางฐานข้อมูล : Members วัตถุประสงค์การใช้ : เก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการเข้าสู่ระบบ Primary Key: cid Foreign Key: - ตารางที่ 3.21โครงสร้างข้อมูลตาราง Members NO NAME DESCRIPTION TYPE SIZE 1 cid รหัสงานวิจัย Int 11 2 username ชื่อภายในระบบ varchar 100 3 password รหัสผ่าน varchar 20 4 fristname ชื่อจริง varchar 50 5 lastname นามสกุล varchar 50 6 address ที่อยู่ varchar 100 23
 24. 24. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั 7 tel เบอร์โทร varchar 20 8 email อีเมล์ติดต่อ varchar 50 ชื่อตารางฐานข้อมูล : login log วัตถุประสงค์การใช้ : เก็บข้อมูลประวัติการเข้าสู่ระบบ Primary Key: id Foreign Key: research_id ตารางที่ 3.22 โครงสร้างข้อมูลตาราง login log NO NAME DESCRIPTION TYPE SIZE 1 id รหัสการเข้าสู่ระบบ int 11 2 username ชื่อผู้เข้าสู่ระบบ varchar 20 3 login_date วันและเวลาที่เข้าสู่ระบบ datetime - 4 update_date วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูล datetime - 24
 25. 25. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั บทที่ 4 การออกแบบระบบการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) Client Wampserver/Appserver Database Server ภาพที่ 4.1 สถาปัตยกรรมระบบการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ภาพที่ 4.2 ออกแบบฐานข้อมูลการออกแบบรายงาน (Output Design) - รวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ ในการออกแบบรายงาน - ออกแบบรูปแบบรายงาน - สร้างต้นแบบของตัวอย่างรายงาน(Report Prototype) 25
 26. 26. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัการออกแบบจอภาพเพื่อนาข้อมูลเข้า (Input Design) ภาพที่ 4.3 แสดงหน้าแรกของระบบ ในหน้านี้จะแสดงประเภทของงานวิจัยซึ่งจะมีอยู่ 5 ประเภท เมื่อผู้ใช้กดเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งก็จ ะโหลดไปที่ ภ าพที่ 4.4 และแสดงผลงานการวิจัยที่ได้มีการอัพโหลดครั้งล่ าสุ ดอยู่ด้านล่ างของเว็บไซต์รวมทั้งมีช่องค้นหาโดยใช้ Keyword ในการค้นหา ซึ่งเมื่อค้นหาแล้วจะมีการค้นหาข้อมูลทั้งหมดภายในระบบ 26
 27. 27. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัขึ้นมาแสดงดังภาพที่ 4.5 แต่ถ้าคาที่ใช้ในการค้นหานั้นไม่ตรงกับคาที่มีอยู่ภายในระบบจะเป็นดังภาพที่ 4.6แต่ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ใส่คาค้นหาในช่องค้นหา ก็เป็นดังภาพที่ 4.7 และมีการทาระบบ login ในที่นี้จะใช้Username และ Password ที่ได้กาหนดไว้ในการเข้าสู่ระบบ ภาพที่ 4.4 แสดงงานวิจยในหน้างานวิจย ั ั 27
 28. 28. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ในหน้านี้เป็นส่วนของการแสดงงานวิจัยจะแสดงเฉพาะเนื้อหาที่สาคัญ เช่น ชื่อเรื่องงานวิจัย ผู้วิจัยการเผยแพร่ และบทคัดย่อ หากผู้ใช้ต้องการที่จะดูรายละเอียดมากกว่านี้ก็ต้องกดเลือกสักเรื่องก็จะแสดงดังภาพที่ 4.8 ภาพที่ 4.5 แสดงผลการค้นหางานวิจย ั หน้านี้จะเป็นหน้าที่มาจากการค้นหาจากหน้าแรก เมื่อผู้ใช้ใส่คาค้นหาแล้วกดค้นหา ระบบก็จะแสดงงานวิจัยที่มีคาที่ตรงกันออกมา เมื่อผู้ใช้กดเลือกสักงานวิจัยก็จะแสดงรายละเอียดของงานวิจัยดังภาพที่ 4.8 28
 29. 29. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ภาพที่ 4.6 แสดงผลการค้นหางานวิจยในกรณีที่ไม่พบ ั เมื่อผู้ใช้ค้นหาแล้วไม่มีคาที่ตรงกันกับฐานข้อมูลทางระบบก็จะแจ้งว่า “No results were found.Please edit your search criteria and try again.” ภาพที่ 4.7 แสดงข้อความแจ้งเตือนการค้นหา เป็นข้อความเตือนจากระบบเมื่อผู้ใช้กดค้นหาโดยไม่ได้ใส่คาที่จะใช้ในการค้นหา ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวระบบเกิดความสับสนในการค้นหา โดยการค้นหานั้นจาเป็นที่จะต้องใช้ keyword ในการค้นหา 29
 30. 30. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ภาพที่ 4.8 แสดงรายละเอียดของงานวิจย ั เมื่อผู้ ใช้คลิ กที่ชื่องานวิจั ย แล้ วก็จะแสดงรายละเอียดของงานวิจัย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่องานวิจัย จานวนหน้า ชื่อผู้วิจัย วันที่เผยแพร่ คาสาคัญ และบทคัดย่อ ซึ่ งชื่อผู้วิจัยสามารถคลิกเพื่อไปดูประวัติและผลงานอื่น ๆของผู้ วิจั ย และผู้ ใช้ส ามารถคลิ กดาวน์โ หลดผลงานการวิจัยได้ ในกรณีขึ้นอยู่กับเจ้าของผลงานวิจัย ว่าต้องการให้ดาวน์โหลดหรือไม่ 30
 31. 31. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ภาพที่ 4.9 แสดงรายละเอียดของผู้วิจย ั เมื่อผู้ใช้คลิกที่ชื่อผู้วิจัยก็จะแสดงประวัติของผู้วิจัย โดยจะมี ชื่อผู้วิจัย ตาแหน่ง การศึกษา และผลงานการวิจัยอื่นๆ ที่ผู้วิจัยคนนี้ได้เคยทาการวิจัยแล้วมีอยู่ในฐานข้อมูล หรือเคยอัพ โหลดผลงานชิ้นนั้นเข้าสู่ระบบก็จะมีการนามาแสดง และหากผู้ใช้สนใจที่จะศึกษาก็สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียด 31
 32. 32. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าการค้นหางานวิจยแบบละเอียด ั เมื่อผู้ใช้คลิกที่ สืบค้นงานวิจัย ซึ่งจะอยู่แถบเมนูด้านบนของเว็บไซต์ ก็จะโหลดมาที่หน้าสืบค้นงานวิจัยดังรูป โดยจะแสดงข้อมูลสาหรับการค้นอย่างละเอียด ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกคาสาคัญที่จะใช้ค้นหา หรือเลือกที่จะดูผลงานวิจัยจากปีที่ทาการเผยแพร่ผลงานการวิจัย และสามารถเลือกค้นหาว่าต้องการดูจากผลงานวิจัยหรือผู้ที่วิจัย นอกจากนั้นยังสามารถเลือกประเภทงานวิจัยได้ และเมื่อผู้ใช้คลิกค้นหา ก็จะแสดงข้อมูลดัง ภาพที่4.5 32
 33. 33. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ภาพที่ 4.11 แสดงรายละเอียดการอัพโหลดงานวิจย ั เมื่อผู้ใช้ทาการเข้าสู่ระบบด้วย Username Password แล้ว ระบบก็จะแสดงฟังก์ชันสาหรับให้ผู้ใช้อัพโหลดผลงานวิจัย เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Upload Research ก็จะแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 4.11 ซึ่งในส่วนของชื่อผู้วิจัยนั้น สามารถเพิ่มได้หลายคนในกรณีที่งานวิจัยบางชื้นมีผู้วิจัยร่วมกันหลายคน สามารถกดปุ่มMore researcher ก็จะแสดงดังภาพที่ 4.12 และมีช่องสาหรับอัพโหลดไฟล์ ถ้าผู้วิจัยต้องการที่จะให้ดาวน์โหลด และถ้าต้องการให้ดาวน์โหลดแต่ไม่อยากให้ผู้อื่นคัดลอกก็สามารถอัพไฟล์เป็นรูปภาพเพื่อป้องกันการคัดลอก แต่ถ้าไม่ต้องการที่จะให้ดาวโหลดก็ไม่ต้องใส่ไฟล์ และเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มอัพโหลดก็จะแสดง Alert โดยมี 33
 34. 34. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ัสคริปต์ในการตรวจสอบข้อมูลที่จะอัพโหลดลงในฐานข้อมูล ดังภาพที่ 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 เพื่อให้ผู้อัพโหลดทาการตรวจสอบข้อมูลของชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คาสาคัญ ประเภทงานวิจัย เพราะว่าจะมีผลต่อการค้นหาถ้าหากว่าชื่อผู้วิจัยไม่ถูกต้อง ผู้ที่มาค้นหางานวิจัยจากชื่อผู้วิจัยก็จะไม่สามารถหารายละเอียดดังกล่าวได้จากนั้นถ้าเป็นผู้วิจัยภายนอกที่ เป็นผู้วิจัยร่วม ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลผู้วิจัยที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อจัดเก็บชื่อ และรายละเอียดของผู้วิจัย สาหรับใช้ในการค้นหา จากนั้นเมื่อผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ก็ทาการกดอัพโหลดอีกครั้ง ก็จะขึ้น Alert ดังภาพที่ 4.13 แล้วจะโหลดไปที่หน้า รายละเอียดงานวิจัย ดังภาพที่ 4.4 34
 35. 35. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ภาพที่ 4.12 แสดงรายละเอียดการอัพโหลดเมื่อผู้วิจยมากกว่า 1 คน ั 35
 36. 36. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ภาพที่ 4.13 แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ไม่ใส่ชื่องานวิจย ั ภาพที่ 4.14 แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ไม่ใส่ชื่อผู้วิจย ั ภาพที่ 4.15 แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ไม่ใส่คาสาคัญ 36
 37. 37. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ภาพที่ 4.16 แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ไม่ใส่ประเภทงานวิจัย ภาพที่ 4.17 แสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อทาการอัพโหลดสาเร็จ 37
 38. 38. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะสรุปผลของโครงการ 1. จัดทาระบบที่ได้วางแผนไว้ในโครงการ1 ได้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ระบบที่ทาออกมาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ข้อเสนอแนะ 1. ความต่างของบราวเซอร์ที่ใช้อาจจะมีผลต่อการแสดงผลการทางาน 2. ควรพัฒนาระบบให้รองรับกับทุกบราวเซอร์แนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต 1. การนาไปพัฒนาต่อสามารถทาให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทาให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและมี เป้าหมายในการเขียนระบบการทางานได้ชัดเจน 2. สามารถนาไปเพิ่มโมดูลต่างๆที่เกี่ยวกับผลงานการวิจัยของคณะต่างๆมาไว้รวมกัน 3. ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือมีการเพิ่มข้อมูล จะต้องมีการพัฒนาตัวฐานข้อมูล บางส่วนเพื่อรองรับข้อมูลที่มากขึ้นกว่าเดิม 38
 39. 39. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั บทที่ 6 วิธีการใช้ระบบ (User Manual) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทาเป็น Web Application โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. Administrator 2. Staff 3. Userซึ่งระบบได้มีการกาหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละส่วนที่แตกต่างกันไปโดยจะอธิบายได้ดังนี้ 39
 40. 40. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ภาพที่ 6.1 แสดงภาพรวมของระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 40
 41. 41. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยเมนูหลักๆ ดังนี้ 1. Home คือหน้าแรกของระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและยังเป็นหน้าหลักของระบบ โดยจะมีส่วนของการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการฟังก์ชันการทางานต่างๆของระบบได้นั้น คือ Admin และ Staff สาหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการศึกษางานวิจัยสามารถค้นหางานวิจัยในจากช่อง Search โดยผู้ใช้จะต้องทาการพิมพ์ คาสาคัญที่สนใจลงไปแล้วทาการ Search หากผู้ใช้งานต้องการค้นหางานวิจัยจากประเภทงานวิจัยสามารถเลือกประเภทจาก Browse ซึ่งประเภทงานวิจัยมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ Journals & Magazines, Conference Proceeding, Standard, Book และEducation Course สาหรับในหน้า Home จะมีส่วน Lastest Research คือส่วนของานวิจัยชิ้นใหม่ ที่อัพเข้าไปใหม่ 2. Research จะเป็นหน้าที่แสดงผลงานการวิจัยทั้งหมด 3. Search จะเป็นหน้าของการค้นหางานวิจัยที่สามารถใส่รายละเอียดในการค้นหาได้มากขึ้น 4. Button Manu จะเป็นส่วนของเมนูที่อยู่ข้างล่างซึ่งเมนูหลักๆที่อยู่ส่วนบนขวาของหน้าเพจก็จะมีอยู่ในส่วนที่ 4 นี้ด้วย แต่จะมีเมนู about us เพิ่มเข้ามา 5. Contact เป็นส่วนของการประชาสัมพันธ์ และติดต่อทางผู้จัดทาระบบ รวมทั้งติดต่อมหาวิทยาลัยในส่วนของเมนูมีรายละเอียดต่างๆดังนี้1. เมนู Home ภาพที่ 6.2 แสดงปุ่มสาหรับใช้ลิงค์ไปยังหน้าแรกของระบบ ในส่วนนี้กลุ่มผู้ใช้งานทุกส่วนมีสิทธิ์เข้าใช้งานได้เหมือนกันหมด โดยหน้า Home นี้จะประกอบไปด้วยส่วนของการ Login โดยผู้ใช้งานที่เป็น Staff และ Admin เท่านั้นที่จะมี Username Password เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ จะมีส่วนที่แสดงประเภทของงานวิจัยซึ่งจะมี อยู่ 5 ประเภท โดยผู้ใช้สามารถคลิกเลือกงานประเภทงานวิจัยที่มีความสนใจเข้าไปเพื่อจะดูผลงานการวิจัยประเภทนั้นๆ 41
 42. 42. 976-493 โครงงาน 2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ั ภาพที่ 6.3 แสดงหน้าแรกของระบบ 42

×