การตั้ง ชื่อ โฟลเดอร์แ ละ      ไฟล์
การตั้งชื่อโฟลเดอร์และไฟล์• ควรใช้ต ัว อัก ษรเป็น ตัว พิม พ์เ ล็ก a-z หรือ ตัว เลข 0-9 หรือ ผสมกัน• ห้า มเว้น วรรคในชื่อ ...
• นามสกุล ของเอกสารบนเว็บ ที่เ ป็น ภาษา HTML จะมี 2 รูป แบบ คือ .htm และ .html (ควร สอบถามผูด ูแ ลระบบที่ใ ห้บ ริก ารเคร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

File foldername

150
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
150
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

File foldername

 1. 1. การตั้ง ชื่อ โฟลเดอร์แ ละ ไฟล์
 2. 2. การตั้งชื่อโฟลเดอร์และไฟล์• ควรใช้ต ัว อัก ษรเป็น ตัว พิม พ์เ ล็ก a-z หรือ ตัว เลข 0-9 หรือ ผสมกัน• ห้า มเว้น วรรคในชื่อ ไฟล์ห รือ โฟลเดอร์ ถ้า ต้อ งการสื่อ ความหมายของคำา หรือ ข้อ ความให้ใ ช้ Underscore ( _ ขีด ล่า ง) Dash ( - ขีด กลาง) คัน เช่น tip_tricks.html (ไม่ค วร ่ ใช้ tip tricks.html) หรือ how_to_write.html อาจ เขีย นเป็น how2write.html ก็จ ะสือ ความหมาย ่ ได้• ห้า มใช้เ ครื่อ งหมายอื่น ใดในชื่อ ไฟล์ห รือ โฟลเดอร์ ยกเว้น Underscore และ Dash• ชื่อ ไฟล์แ รกของเอกสารบนเว็บ ไซต์ มัก จะ
 3. 3. • นามสกุล ของเอกสารบนเว็บ ที่เ ป็น ภาษา HTML จะมี 2 รูป แบบ คือ .htm และ .html (ควร สอบถามผูด ูแ ลระบบที่ใ ห้บ ริก ารเครื่อ ง ้ เซิร ์ฟ เวอร์เ ก็บ เอกสารเว็บ ว่า ให้ บริก าร ใช้น ามสกุล ใดในไฟล์เ ริ่ม ต้น ) ค่า มาตรฐานส่ว นใหญ่ก ำา หนดให้เ ป็น index.html• ไม่ค วรใช้ต ัว อัก ษรตัว เล็ก /อัก ษรตัว ใหญ่ ผสมกัน เพราะในเครื่อ งที่ใ ช้ร ะบบ Unix จะ ถือ ว่า มีค วามหมายต่า งกัน (ในวิน โดว์ม ี ความหมายเป็น ชือ เดีย วกัน ) เช่น Index.html ่ กับ index.html จะถือ ว่า มี 2 ไฟล์ท ี่แ ตกต่า ง
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×