Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Romania apicolă-1994-nr-1-ianuarie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Romania apicolă-1994-nr-1-ianuarie

 • 1,669 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,669
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
39
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. COLEGIUL DE REDACJIE Ing. AUREL MALAIU (Prevedinte d e onoare), ing. ELISE1 TARTA (RedactorRevisti lanari de infermare tehnicfi pi $tiintifie&, $ef - P,re$edinte Executiv):sehimb de experientii qi opinii editatfi de PETRE MIHAI BACANU,Aaaciatia Cresclltorilor de Albine din Romania MIHAI BE$LIU (Republica Pregedtnte -Eugen MARZA Moldova), SORIN BODO- LEA (Redactor d e rubrics), NICOLAE V. ILIE$IU, ing.Anul LXXVlll e Nr. 1 ianuarie 3 1994 ION MILOIU (Seeretar gene- ral de redactie), VICTOR NEAGU, COSTACHE PAIU,CUPRINS MIHAELA $ERBAN, ing. 1 N i c d a e NICOLAIDE : Ingrijirea familiilm d e STEFAN SAVULESCU, ing. albine in cursul iernii TRAIAN VOLCINSCHI (Re- 3 Eugen MARZA : 120 d e ani d e activitate api- dactor ~ e f adjunct), ing. EU- cola in Romgnia desf*urat: ink-un cadru GEN ZORICI (Redactor $ef organizat a d j u,nct) . 7 $tefan MARINESCU : fnceputurile $i dezvol- REDACTIA $1 ADMINIS- tarea albingritului rational in Romsnia in pe- TRATIA EDITURII rioada 1893-1938 "ALBINA ROMANEASCA~ 10 Stan BUNOAICA : Scrisoare catre un prieten 11 Ilie CORNOIU : Familia de albine in ghemul Str. Tomas Masaryk nr. 17, d e iernare Bucuresti, sector 2, Cod 12 Alice DUMITRESCU : Mierea w a d e tensiu- 70231; Te1 : 611.47.50 Fax nea arterial5 613.80.34 Telex 11205 apirom 13 Traian BUCOVINEANU : Cum s 5 manipul5m -r ; Cont vir. 459601102 obiectele grele din stupin5 B.A.S.A. Sucursala Munici- 14 Ilie CORNOIU : Preggtirea fagurilor d e cuib piului Bucuresti. 15 Elisei TARTA : Din viata organizatiei noastre 17 Nicolae ALEXANDRU : Centrifuga gravitatio- nal-radial-tangential: pliabil5 pentru 12 r a m e DadantIvarj5 APIMAGAZIN 20 Ion MILOIU ; Florin STEFUREAC : Calenda- rul principalelor lucr5ri d e sezon in stupin5 21 Ilie CLUJEANU : Preocupati ... $i d e lumea 0 PUBLICATIE albinelor (I) BITRIMESTRIALA A 22 Victor NEAGU : Haz d e necaz I.I.T.E.A. APIMONDIA 24 Traian VOLCINSCHI : lntreb5ri $i rgspunsuri PEXTRU APICULTORII 27 Emilia $i Marin POPESCU-DICULESCU : Iarna-n stupul de albine (11) ROMAN1 29 Octav VITCU : Urare pentru apicultori Primul numar a1 revis- 30 DOCUMENTAR APICOL - Yves DONADI- tei va putea f i ridicat de EU : Produsele stupului in fntirzierea Emb5- trgnir~i l sediile filialelor jude- a 32 DOCUMENTAR APICOL . - R. A MORSE : k n e ACA. Contravaloa- C e l u l ~ l e fagurii naturali si rea aboaamentului anual (1800 lei) se expediazg i n Coperta I : Multumim tuturor prietenilor $i cola- contul I.I.T.E.A. API- boratorilor revistei care ne-au felicitat cu ocazia s5~h5torilorde iarn5 $i a anului nou. L e dorim tu- MONDIA nr. 459605 des- turor sgnstate, succese $i prosperitate. chis la Banca Agnicolg (Discolor : Constantin DTNA) S.A. Sucursala Municipi- ului Bucuresti (BASA SMB). Pe baza primirii Coperta IV : BANCA AGRICOLA S.A. - Banca sumei expeditorul desriine tuturor apicultorilor abonat ~i bcepiind c u n r . (Macheta : arh. Florin $TEFUREAC) 2 p r i m q t e revista acas5 prin p q t 8 . LEI 200
 • 2. ~ N G R ~ J I R EFAMlLllLOR DE ALBINE A i N CURSUL IERNII Ing. Nicoloe NICO1,AIDl In conditiile clirnatice ale tirii noastre, iernarea Stirile anorrnale din farniliile de albine i n tirnpulfarniliilor de albine poate fi consideratl c i incepe iernii se stabilesc fBr5 a deschide stupii, prind u p i efectuarea ultimului zbor de curitire de la ascultarea farniliilor i n scopul aprecierii intensit5t11sfbrsitul toarnnei si dureazi p b n i la prirnul zbor de zurnzetului produs de albine precurn si d u p icuritire spre sfbrsitul iernii si inceputul prirniverii cantitatea si starea albinelor rnoarte gisite pe foaiadin anul urrnator. de control de pe fundul stupilor. Fat5 de conditiile clirnatice ale tirii noastre. Ascultarea farniliilor se face fie apropiindfarniliile de albine ierneazi i n mod obisnuit si i n urechea de urdinis sau lipind-o de peretele din f a t ibune conditiuni i n aer liber, desi i n unele zone se al stupului, fie cu ajutorul unui tub de cauciuc cup r a c t ~ c totusi iernarea i n cojoc sau foarte rar i n i diarnetrul de circa 1 crn si lungirne de 1 rn sau cuadspost. lernarea i n aer liber prezinti avantajul c i ajutorul stetoscopului medical. i n cazul folosirii unuiperrnite albinelor zboruri de curitire tirnpurii i n tub de cauciuc acesta se introduce cu unul dinzilele rnal cilduroase din cursul iernii si rirnbndnd capete i n interiorul stupului prin urdlnis, iar capBtuli n permanent8 sub influenta factorilor de rnediu le celilalt se aprople de ureche. Foa~a control este desporeste rezistenta si vigurozitatea. o bucatB de carton ce se aseaz5 pe fundul stupului Pentru iernarea familiilor de albine i n aer liber, sub spatiul ocupat de a l b i ~ e pe care vor c5dea sise irnpune arnplasarea acestora pe vetre special albinele rnoarte si rurnegusul de ceara provenit dinarnenajate, adspostite de vbnturi puternice, expuse descipdcirea rnierii din fagur~ce este consurnat5la soare si usor inclinate spre sud spre a perrnite de albine. Legat de rezultatele observatiilor, sescurgerea apelor si a preintsrnpina biltirea apreciaza felul i n care decurge iernarea fiecbre~acestora. farnilii de albine c l t si ce rnisuri vor trebui luate Pentru o iernare optirni este necesari existenta pentru inlsturarea cauzelor ce influenteazii n stupi a unor cantitlti suficiente de h r a n l (rniere nefavorabil iernarea. Astfel zurnzetul foarte slab. de calitate si pisturB) cdt si protejarea cuiburilor c u aserninitor fosnetului frunzelor uscate, ne i n d i c i diferite rnateriale izolante (saltelute din paie. lipsa de h r a n i $1 necesitatea cornpletiirii de urgent8 polistiren etc.). Trebuie, de asernenea, pe t o a t i a acesteia, ce se poate face cu rniere i n faguri, perioada de iernare s5 se asigure farniliilor de rniere fluidi, cristali;atH sau zahir candi. albine o I~niste perfects, stupii fiind feriti de accesul Astfel, i n cazul existentei unor rezerve de miere pasirilor de curte si a animalelor dornestice precurn i n faguri acestia se aseaz5 I d n g i ghernul de iernare si de accesul i n interior al rozitoarelor (soarecilor). de o parte si de alta a acesteia. In cazul unor ninsor~ abundente, se curbti z i p a d a In l ~ p s a fagurilor cu miere se poate adm~nlstra din dreptul urdinlsurilor f i r 5 a face zgornot, iar i n rniere lichidd ce se toarni usor cildut8 i n celulelezilele c5lduroase se stirnuleazi efectuarea zborului unui fagure gol. Mierea lichidi se toarn8 numai i n de curbtire. celulele fagurilor a csror suprafats este c u p r ~ n s dei In ceea ce priveste cazurile anorrnale ce se pot ghemul de iernare, debarece i n acest caz contrar ivi i n cursul iernii, cele rnai frecvente sunt din cauza urniditstii dln stupi aceasta se poate urrnbtoarele: hran5 insuficientb sau de proasti altera. Mierea cristalizati se adrninistreazs farniliilor calitate, pierderea rnitcllor, urniditate exagerati, sub f o r m i de turte i n greutate de 1-1.5 kg invelite i n pdtrunderea soarecilor i n stupi. Toate aceste stiri tifon sau hdrtie perforat5 care se aseazd deasupra anorrnale enumerate provoaci nelinistea albinelor, rarnelor pe care se gdseste ghernul de iernare. le intensifici activitatea si prin aceasta rnbresc Cornpletarea rezervelor de h r a n i pentru iernare se gradul de u z u r i al organisrnului, influentdnd poate face 51 cu p a s t i de zahir si rniere ce se defavorabil asupra iernirii. adrninistreazi ca si rnierea cristalizati. Mierea ce se
 • 3. va folosi i n acest scop trebuie s5 proving nurnai de urniditate este, de asernenea, o stare anorrnal5 si sela familii perfect sdndtoase si sd fie totodat5 o rniere aonstatd prin prezenta pe foaia de control ade calitate. Periodic se executd ascultarea familiilor albinelor rnoarte muceg5ite. in cazul excesului dede albine, se cur5t5 urdinisurile de albine rnoarte si urniditate, fagurii muceg5iesc iar mierea desc5p5cit5se urmdreste ca apa s5 n u pdtrund5 i n stupi. de cdtre alb~ne subtiud si se altereazd producdnd se In mod ohisnuit, adrninistrarea hranei se irnboln5virea albinelor de diaree.executd afar5 i n stupin5 si numai i n cazul gerurilor Umiditatea excesivd se inlgturd prin mutareaputernice acenst5 operatie se executd i n ad5post i n stupilor pe un loc insorit i n stupin5 precurn si princarnere inc5lzt:e. irnbundt5tirea ventilatiei din interiorul stupului prin In cazul existentei unui zurnzet puternic si deschlderea urdinisului superior sau i n lipsd se lassexistenta pe fundul sau la urdinisul stupilor de prin podisor de-a curmezisul rarnelor oalbine moarte cu abdornenul urnflat, denot5 c5 deschizdturd de 1-2 crn ce se acoper5 cu saltelutaalbinele sunt pe cale de a se irnboln5vi de diaree de paie.din cauza proviziilor de calitate necorespunzdtoare Bdzlitul puternic si nelinistit al albinelor precum(rniere de mans) sau a consurnului exagerat d e si prezenta pe foaia de control a unor albine roasehrand. i n asernenea cazuri se recornand5 sb se si a excrernentelor de soareci, ne aratd c5 acestiaasigure conditii pentru executarea zborurilor de au patruns i n stup, trebutnd i n acest caz s5curdtire pentru ca albinele s5 isi goleasc5 intestinul deschidem stupul i n aer I h l ~ ~sau i n carner5 rgros ce este suprainc5rcat. incblzits (in raport de anotimp SI ternperatura CBnd la controlul familiilor de albine din existent5) spre a ornori soareciistupin5 se constat5 la una din farnilii un zurnzet Pentru ca iernarea s5 se desfisoare i n buneprelungit, neuniform ca intensitate si plingbtor, conditiuni este de dorit ca albinele s5i fie deranjateacesta indic5 absenta rndtcii din stup, fiind c l t rnai putin posibil. Atunci ins3 c i n d estenecesar5 indreptarea i n cel rnai scud tirnp a acestei necesar, luarea irnediat5 a rn5surilor de indreptaresituatii, d i n d familie1 orfane o rnatc5 de la rezervd a st5rilor anormale contribuie la lichidarea iernatd eventual i n afara ghernului sau unificlnd p~erderilor n tirnpul iernii si asigur5 i n primdvar5 o ifamilia de bazd cu un nucleu cu rnatc5. Excewl de dezvoltare normal5 a farniliilor de albine. Apicultori, retineti! Culoarca bandcrolci d c pc prima coperta a revislei "KomAnia apicol3" nu cstc intimplatoarc. Ea corcspunde in fiecarc an cu culoarca adoptat2 pc plan internaliorial IolosilA pcn:ru marcarea miltcilor. i n an1111994 miitcile se marcheazii cu verde. Deci banderola este de cr~loare verde. VS rcaminlim cclc cinci culori spccificc ficcilrui an. conlorm codului inrerna!ic~nal, dupB cum urmca/.d: in anii care sc terniina cu cifrclc: 1 snu 6 (1991 - :i - 1996) - alb 2 snrl 7 (1992 - si - 1997) - galben 3 sau 8 (1993 - qi - 1998) - ropu 4 sari 9 ( 1994 - si - 1999) verde - 5 sno 0 (19% - qi - 2000) - albastru Dupli cpui;.arca ciclului dc c ~ n c i dc marcare a mBrcilor in culorilc si ordinca ani mcn!ionarl, opcr:t!iunca he rcpetli C ;~ccea$i n ordine din cinci in cinci ani. T.V.
 • 4. 120 D E AN1 D E ACTIVITATE APICOLA i~ ROMANIA, DESFASURATA INTR-UN CADRU ORGANIZAT* MAKZA IVOL ing. ~ u j i e n Ireydinte ill Asoci:~!ieiCresciitorilor dr Alljinr lstoria poporului romdn se intrepdtrunde la danii, inzestrdri, scutiri de dbri si de v5rni.organic cu istoria apiculturii pe aceste meleaguri localizdri de bogate stupine a cdror productie ingeneros ddruite de Dumnezeu, cu c l i m l si flord rniere si ceard este adeseori pomenitd.bogatd ce asigurd conditii la care albinele s-au In aceastd epocd de cunoastere a primeloradaptat de-a lungul erelor geologice. date cu privire la practicarea cresterii albinelor SI a Dac5 scrierile antice ale lui Herodot (485-425 unor mjrturii referitoare la circulatia produselori.e.n.) - socotit pdrintele istoriei, sau ale marelui apicole si de prelucrare a acestora, nu se poatenaturalist Aellianus (sec.11 i.e.n.) - pomenesc de vorbi si despre atestarea unor ac!ivitati asoc~ativealbinele din teritoriul Traciei si Daciei, exist6 incd pe tAr5m apicol. Viata din aceste t~mpurt,multe alte date istorice, arheologice, lingvistice, elementele de cunoastore si comunicare nuetnografice si folclorice care atestd cu prisosintd permiteau dezvoltarea unor activita!i organizate apreocuparea statornicd si continuitatea apiculturii i n crescdtorilor de albine, atdt i n tara noastrd cdt ~i inspatiul carpato-pontico-dunirean. iar legenda diferite alte tdri ale lurnii.spune c5 insusi Drornichete. un rege trac anterior Nevcia de a se asocia si a beneficia delui Burebista, era apicultor. informatii a fost resimtitd de cjtre apicultorii din Faguri pietrificati g5siti intr-un pdrgu de la tdrile romdne abia i n a doua !urnstate a secolului alSiliste - Cluj precum si tablele cerate folosite pentru XIX-lea sub irnperiul celor trei mari descoperiri inscris de romani, descoperite intr-o mind veche la dorneniu: stupul cu rame mobile al lui Piotr I.Rosia Montana din Muntii Apuseni sunt o d o v a d l Procopovici (1814) i n Rusia; presa de faguri a l u ~grlitoare c l i n tara noastrd au existat albine incd Johan Mehring (1857) i n Germania si extractoruidin timpuri foarte indepdrtate. centrifugal al lui Francisc Hruschka (1863) i n Este totusi destul sd arnintim totodatl cd Austria.fragmentul de amford tasiand descoperit la Calatis, Progresele apiculturii i n Europa srau rapide. inavdnd pe toartl irnpr~matun sigiliu cu albind si Romdnia insa predominau incA rnetodele vechi dedoud inscriptiondri i n greaca veche: THASOS stupdrit. Se simtea nevoia de o revolutionare a (numele unei insule din Marea Egee) si ATENIPU apicultur~ideoarece initiativele individuale izolate (probabil nurnele proprietarului acestei amfore), nu ar fi dus la obtinerea unor rezultate rapide. indica faptul cd incd i n secolele Ill-IV inainte de Momentul cu privire la inceperea unei activ~tdti Hristos, comet?ul cu miere era infloritor. Acest fapt asociative a crescdtorilor de albine din Iara noastrdeste apoi atestat d u p l rnai bine de 1000 de ani de se poate spune cd a fost pregdtit si de necesitatea registrul notarului genovez ANTONINO DE raspgndirii cunosiintelor despre apicultura i n rindul PGTENZOLO, i n care actele cornerc~alelegate de locuitorilor ce populau aceste teritorii si care livrdri. prelujri si transporturi efectuate i n Venetia. simteau nevoia de a se uni i n scopul propbsiriiAlexandria si Constantinopole a unor insemnate cresterii albinelor.cantitdti de miere si ceard din coloniile genoveze In diferite localit5ti ale acestor tinuturi activaude pe litoralul MQrii Negre, ocupd un loc de searnl. spirite lurninate si oameni dornici de afirmare si Incep6nd ins5 cu epoca pltrunderii i n tara progres. Astfel. i n anul 1785, doctorul IOAN noastrl a popoarelor rnigratoare, dovezile istorice PIUARIU-MOLNAR, originar din localitatea Sadu, sunt c u privire la apiculturl din ce i n ce mai putine. judetul Sibiu, om luminat si mare patriot, public5 la Din epoca feudald, inainte si rnai ales dupd o tipografie din Viena prima carte de apiculturd.lntemeierea Tdrilor Romine, o serie de acte emise consideratd si prima carte de stiinte agricole i n de cancelariile domnesti din Moldova si din limba romand, intitulatd "Economia stupilor". Mai Muntenia ca si dintre cele emise de voievozii din apoi, i n anul 1823, preotul profesor IOAN TOMlCl Principatul Autonom al Transilvaniei, contin referiri pub!icd, de asernenea, o carte de apiculturd
 • 5. intitulatb "Cultura albinelor apbruts la Buda si pdstrdnd denumirea de Societatea Apicolgtipbritd la Crdiasca Universitate din Pesta i n litere BBnBteanH care isi desfbsura activitatea i n Banat,chirilice. Aceste IucrHri apbrute i n acele timpuri dar si i n Transilvania i n colaborare cu Societateaoglindesc nivelul de dezvoltare a cresterii albinelor stuparilor din Ardeal, infiintats la 26 decernbriepe meleagurile noastre. 1880 la Cluj. Cdtiva ani mai tdrziu, invbtbtorul NICOLAE Sub influenta ideilor de asociere i n apiculturdGRAND (1837-1893) din Buzias, a v i n d drept se organizeazd si in Bucovina - tinut rorndnesc aflatprotector pe baronul Ambrosi cu un nume parcb sub stdpdnire austriacd - "Asociatia albinarilor"predestinat, provenit de la SfBntul Arnbrozie. despre care nu avem ins5 suficiente elemente careprotectorul albinelor si stuparilor, a fost delegat sb sb ateste data exact5 a infiinlbrii. Ceea ce stim sigurparticipe la al XVIII-lea Congres al crescdtorilor de este cb i n anul 1908 la Rbdbut~ fiintb "Societatea iaalbine germani de la Salzburg, ce s-a desfssurat i n prisdcarilor din Rbdbuti si imprejurimi". Este deseptembrie 1872, la care a luat parte si preotul mentionat faptul cd i n Bucovina functionau incaVlCHENTlE SCHELEJAN din Timisoara, un inainte de anul 1900 mai multe societbti apicole i nbinecunoscut si apreciat stupar din acele timpuri. orasele: Gura Humorului. Clmpulung. Vatra Dornei,primul i n lume care a promovat ideea separbrii Suceava, Cernbuti si altele.mbtcilor c u o gratie despbcitoare. In Basarabia, i n perioada i n care acest teritoriu Reintorsi de la congresul amintit. ca o romdnesc se afla sub stbpinirea ruseascs, fiinta laconsecintb a dorintei nestrdmutate de asociere a ChisinHu i n jurul anului 1900 o societate deapicultorilor - cei doi au inceput actiunea de apiculturb, fbrb sb avem ins5 date exacte pentruinfiintare a unei societbti apicole. Mentionbm cb i n prezentare. Primul congres al ap~cultorilor dinacele timpuri Banatul. tinut rorndnesc, se afla sub Basarabia a avut loc i n anul 1919.stbpdnire austriacd. Cu sprijinul si aprobarea In anul 1921 i n zilele de 3-4 decembrie, laautoritbtilor locale, prin decizia nr.618 din 14 Chisinbu, au avut loc IucrBrile celui de a l d o i l e aianuarie 1873 i n zilele de 16-17 aprilie. i n saloanele congres de apiculturb i n prezenta directorului bailor termale Buzias s-a tinut adunarea de general al agriculturii din Basarabia - Agricolaconstituire a prirnei asociatii apicole de pe actualul Cardas, promotor a numeroase actiuni apicole. Cuteritoriu al tbrii noastre sub denumirea de sprijinul profesorului Ion Popovici Cerchez, sefulReuniunea Apicultorilor Bdnbteni. Participantii la sewiciului apicol, se infiinteazb Societatea Centralsintdlnirea de infiintare a societbtii, peste 200 de ApicolB "Apicultorul" al cbrui presedinte a fost alesapicultori au ales ca presedinte pe doctorul Adam protoereul Alexandru Longhin.Petru Jager, iar i n functia de secretar pe invbtbtorul Societatea avea ca organ de presb revistaNicolae Grand. "Apicultorul" din Basarabia. Deci abia anul 1873 a intrat i n istoria Schimburile comerciale si culturale dintrestupbritului romdnesc ca o prim5 manifestarc de Bucovina si nordul Moldovei erau frecvente i n aceleorganizare a apicultorilor intr-o formb structural5 si timpur~si considerbm cb sub influenta bucovineanbfunctionalb care sb le apere interesele, sb-i i n anul 1902 preotul Vasile Hanganu de la protejeze si sb contribuie la dezvoltarea apiculturii Nicolina-lasi a incercat sb uneascd intr-o asociatiei n actualul teritoriu al Romsniei. pe toti stuparii din nordul Moldovei, dar dupb In anul 1892, societatea infiintatb se transfers propria sa mbrturisiere "s-a ales numal cudin Buzias la Budapesta. La scurt timp dupb statutele"aceasta, un grup de 250 de ap~cultori din zonb s-au ldeea asocierii apicultorilor in Moldova is1 face reorganizat intr-o noub societate - care de fapt o dupb putin timp intrarea si la Botosani, cdnd la 5continua pe cea anter~oard- denurnit6 Societatea decembrie 1904 se infiinteazs Societatea StupdritulApicolb Bbnbteanb care il avea ca presedinte pe care editezd si difuzeazb revista "Apicultorul -Georg Beniczki. prima asociatic si prima revistb care se ocupau de La 10 septembrie 1911, in cornitatul apiculturs pe teritoriul regatului Romdnia. MenireaCaras-Severin s-a constituit la Lugoj, din initiativa asociatiei era sd propage apicultura pentru tdrani.lui GHEORGHE MILOS, o a doua organizatie de indeletnicire consideratb un mijloc eficient destupari din Banat denurnitb Societatea de ridicare a nivelului de trai.Apiculturd "Albina BBnbteand". Initiativa unificdrii apicultorilor a fost reluatb i n La mai putin de un an de la infi~ntare, n urma i anul 1910 de Florin Begnescu (1880-1949). fiul unei sedinte comune a ap~cultorilor rnembri ai invbtbtorului Remus Begnescu, refugiat dinSocietbtii de Apiculturb "Albina Bbnbteanb" cu Transilvania i n regat, fervent purtbtor al ideii deapicultorii membrii ai SocietBtii Apicole BbnHtene unificare a tdrii si de asociere a apicultorilor. Albturis-a produs fuzionarea celor doub societgti, de Florin Begnescu - aflat la Galati. si-a inceput
 • 6. activitatea i n aceeasi dlrectie si Constantin reorganizeazd i n luna septembrie 1919 c i n d la lastHanganu (1889-1951) din lay, fiul preotului Vasile au loc i n aula Universitdtii lucr6rile celui de al Il-leaHanganu, precum si Dirnitrie Popovici intors din congres a societ6tii. Cu acest prilej in gr5dina 1SUA i n anul 1914 la Iasi. UniversitB!ii se organlzeazd si o expozitie apicols Cu toate aceste initiative dorinta apicultorilor cu participarea a nurnerosi apicultori expozanti dindin tara noastrd de a se unifica intr-o singurg intreaga tars.asociatie se materializeazs abia i n anul 1915. La conducerea societdtii rirndne ca presedintePentru infiintarea Societ5tii Nationale de Apiculturi, D.M. Popovici, iar ca vicepresedinte C. Hanganu.un grup de inimosi apicultori rornini convoacd la In anul 1923. vicepresedintele societ5tii V.Bucuresti la 20-21 decernbrie 1915 i n localul Hanganu convoacd la lasi i n zilele de 26-28 iulie, i nCamerei de Come$ un congres de apiculturd cu localul scolii "V. Conta", al Ill-lea congres alpeste 300 de participanti din intreaga lard. Societ5tii Nationale de Apiculturii care seSedintele congresului au fost conduse de unul din desf8soarH sub conducerea lui T. Atanasiu. Pentruinaintasii apiculturii din acele timpuri - T. Atanasiu reorganizarea. renasterea si rnentinerea unititii (1884-1947). Participantii la congres au ales ca asociatiei, delegatii la congres au ales i npresedinte al societfitii pe D. Popovici, iar ca unanimitate ca presedinte al acesteia pe Florinvicepresedinti pe Gheorghe Donca si Constantin Begnescu, iar ca vicepresedinte pe C. Hanganu.Hanganu, ulterior profesor universitar la lnstitutul Acestia au avut ca obiectiv principal susiinereaAgronomic din lasi si apoi din Bucuresti. intereselor tuturor apicultorilor (acordarea de loturi lntrucdt congresul urrnsrea ca Societatea sd apicole, scutirea de irnpozite) si au luptat din toateaib5 vocatie nationald, a hotsrit s5 sprijine puterile pentru unirea asociatiilor de apiculturd dininfiintarea de seclii apicole i n toate judetele tirii. Ca teritoriile romdnesti alipite tQrii, cu Societateaurrnare, i n acest tirnp au fost organizate sectii Nationale de ApiculturH, din care fHceau parteapicole conduse de: Teodor Atanasiu (Bucuresti); nurnerosi preoti. invst&tori, profesori. doctori.Jean Morsrescu (Dolj); Petre Popescu (Mehedinti) ; rnagistrati, militari si agricultori din rnulte judete aleVictor Andronescu (Rrn. Vilcea); A.S. Bdrleanu tirii. Urrnare unor problerne farniliale (i se (Vlasca); D. lonescu (lalornita); I.G. Mares irnbolniveste grav sotia), Florin Begnescu plea& (Dlrnbovita); N. Argenti (BuzHu); Gh. Axinte pentru un timp din tars, iar conducerea Societitii (Focsani); V. Rarnpa (Tulcea); Constantin Econornu este preluati de C. Hanganu. (Dorohoi); Gh. Crucianu (Rrn. Sdrat). Nurnarul Sesizind situatia dificili prin care treceasectiilor apicole la judete a crescut la 33 i n anul societatea care nu reusea sH actioneze i n suficienta1920 cu un total de 974 de rnernbri cotizanti. mHsur5 pentru introducerea progresului tehnic in Congresul urrndrea ca Societatea s i aib5 o apiculturi, proteclia crescHtorilor de albine sipublicatie cu denurnira de "Revista National5 de stirnularea initiativei particulare i n stupHrit, DanielApiculturH" cu sediul principal la lasi. Aceasta a Constantinescu, un om curajos si intreprinzstorapirut pe 1 ianuarie 1916, dar editarea s-a realizat publics i n ziarul "Universul" din 1925 o chemarecu rnari greutsti determinate de anii de rbboi, de ciitre apicultorii din tar5 pentru unirea tuturornurnHrul redus de abonati si de lipsa rnijloacelor organizatiilor apicole existente intr-o societaternateriale. Ca urrnare a dificult5tilor prin care trecea centrals de apiculturs care ia fiint8 cu pr~lejulsocietatea, aparitia revistei s-a realizat cu congresului de apiculturd ce are loc i n Bucuresti lanurneroase interrnitente si prin fortuite cornasiri de 25 octornbrie 1925. Putern spune cs ace1 moment nurnere. reprezintg infiptuirea organizsrii tuturor Dupd alipirea Bucovinei la regatul Rorndniei la crescritorilor de albine din Rorndnia intr-o singurddata de 12 iulie 1919, inaintea celui de al doilea organizatie. Societatea Central5 de Apiculturi carecongres al Societdtii Nationale de ApiculturH, D. avea ca organ de press revista "Rorninia apicoli"Popovici presedintele societdtii s-a intdlnit la si care a apirut i n luna ianuarie 1926. SocietateaCernHuti cu cei 11 reprezentanti ai societ5tilor Centrals de Apiculturd a cuprins cu acest prilej sidistrictuale de apicultur5 din Bucovina i n scopul societitile din toate teritoriile rorndnesti, ca dealipirii acestora la Societatea National5 de exernplu Societatea National5 de ApiculturH dinApiculturl si participgrii la congresul al Il-lea si la lasi. Societatea Apicolfi Ardeleanh din Cluj,expozitia organizats de societate la lasi. Societatea Apicultorul din ChisinAu, Societatea lnainte de inceperea IucrHrilor congresului, ApicolH BlrnHteani din Tirnisoara, SocietateaSocietatea DistrictualH de Apicultura din Albinarilor din Bucovina - CernAuti.Cdmpulung - Bucovina, s-a alipit la Societatea Presedinte al SocietEitii Centrale de Apiculturd a National6 de ApiculturH. fost ales Alexandru Buldghin (1855-1945), Societatea National5 de Apiculturti se vicepre~edinteDurnitru Starnatelache (1892-1961),
 • 7. secretar general Daniel Constantlnescu, iar casier asociatiei s5 cad5 in desuetudine.Gheorghe Turcu. Sediul Soc~etiitii era i n Bucuresti. Cu toate acestea. crescdtorii de albine din tarastrada Rotari nurndrul 38. La conducerea asociatiei noastrd au invins hotdririle adrninistratiei totalitaresi-au adus contributia i n decursul anilor si alte din acele tirnpur~si profitdnd de faptul cd i n tar8 apersonalit5ti din lurnea apicol5 cum au fost: Grigore luat fiintl Societatea de Stiinte Agricole "IV.Giosanu (1928-1947) si Nicolae Rornanescu Miciurin" care i n anul 1954 s-a unificat cu Asociatia(I 947-1948). Stiintific5 a lnginerilor si Tehniclenilor au pornit Societatea Centrals de Apiculturd a desfdsurat sd-si reorganizeze activitatea sub auspiciile acestorde-a lungul anilor o activitate arnpld si complex5 organizatii, in acesti ani respectiv 1953-1957. doidin care arnintirn: tineri absolvent~ ai Facultdtii de Zootehnie din - cursuri de var5 la stupina de stat de la Voila. Bucuresti - Traian Volcinschi si autorul acesteildngd Cbrnp~na, durata de 25 zile; cu cornuniciri, irnpreund cu un grup entuziast de - cursuri apicole la TBbdcari - Bucuresti. Splaiul apicultori: Veceslav Harnaj. Nicolae Iliesiu. NicolaeBolintineanu 27: Fotii, lonel Barac. Marcela Harnaj. Constantin - conferinte apicole la radio - prima conferint5 Hristea, Constantin Antonescu. Valeriu Petrus,fiind tinut5 de cdtre Gr~gore Giosanu cu terna Teodor Bogdan din Bucuresti si Gheorghe Puscasu"lrnportanta produselor apicole din punct de vedere - Tulcea. Davidescu - Ploiesti, Francisc Szoverdi -medical"; Cluj. Nicolae Chiru - Galati. Vladirnir Cudelcd - - predarea de lectii apicole la Scoala normal5 BacZu, Carmen-Lia Sp5taru si Victor Vein5 -de inviildtori, avdnd i n vedere c d aceasti Tirnisoara si rnulti alti crescdtori de albine dinindeletnicire este econornicoasi si educativd; intreaga tar8 au pornit o arnpld carnpanie de - nurneroase alte activitdti de stiintd si practicd propagandd apicold care contura clar dorintaapicol5. unanirn6 a acestora de a-si organiza propria lor r,stdzi putern spune cd Asociatia Crescdtorilor societate profesionali.de Albine din Romania si revista "Rorndnia apicol5" Data de 7 august 1957 a constit:~itrnornentulsunt continuatoarele Soc~etdtii Centrale de de vdrf al acestui deziderat al apicultorilor dlnApiculturd si a revistei "Rornbnia apicold" editatd i n intreaga tard, care cu prilejul unei consfdtuirianul 1926. apicole organizate i n Delta Dundrii de Asociatia Societatea Centrals de Apicultur5 si-a Stiintificb a lnginerilor si Tehnicienilor. au hotbrdt s5desfdsurat activitatea din anul 1925 si pan5 i n anul se organizeze intr-o asociatie profesionald de 1948 chnd, printr-o decizie a Ministerului Justitiei si apiculturd care s5 cuprindd pe tot1 apicultorii dina Ministerului Agriculturii cu nr.1350 din 23 tar5 Aceastd hotdrdre s-a realizat i n zilele de 28-30octornbrie 1948, publicat5 i n Monitorul Oficial decernbrie 1957 la Bucuresti cdnd a luat fiint5 nr.250 din 27 octornbrie 1948 a fost dizolvatd. in Asociatia Crescitorilor de Albine din Rorndnia acea perioadd, presedinte al Societatii a fost N. avdnd ca presedinte pe V. Harnaj. iar ca secretar Rornanescu, iar vicepresedinte Veceslav Harnaj general pe N. Iliesiu. Organul de press al Asociatiei (1917-1988). Prin decizia rnai sus amintiti. a fost fiind revista cu aparitia lunar5 "Apicultura", editat5 inshrcinatd cu conducerea activit5tii i n ap~culturd o la inceput de Ministerul Agriculturii si Asociatia comisie interirnar5 format5 din: Nicolae Foti~,Mihai Cresc5torilor de Albine, denurniti rnai apoi Buleu. Zaharia Voiculescu, Valeriu Petrus si "Apicultura i n Rornbnia" si i n prezent "Rornbnia Constantin Antonescu. apicoli", reluindu-si astfel dup5 revolutia din Patrirnoniul Societitii Centrale de Apiculturri a decernbrie 1989 denurnirea avut5 la infiintare i n fost preluat de sectia de apicultura a lnstitutului cadrul Societ5tii Centrale de ApiculturH. National d e Cercetiri Zootehnice. Aceasta este Asociatia Cresciitorilor de Albine D a t o r i t i presiunilor politice din acele din Rorndnia zilelor noastre si organul ei de presH tirnpuri, cornisia interirnari n u a reusit s5 "Rorndnia apicoli". desfgsoare o activitate unitarH. si chiar dacH la Se cuvine sH aducern u n p o s t u m o m a g i u 22 martie 1949 a luat hotPrdrea d e reunificare a tuturor acelora care i n trecut a u cultivat si tuturor organizatiilor apicole d i n tar&, nu a purtat traditiile p o p o r u l u i r o r n l n , p r i n t r e reusit s s d u c i la indeplinire acest deziderat. L a care s i apicultura, d i n r d n d u l cHrora arnintim Ministerul Agriculturii, consilierul sovietic i n p r i m u l r l n d invHtHtorii, preotii, p r o f e s o r i i , Grigore D. Bilas fiind intrebat d e Nicolae c o r p u l tehnic d i n a g r i c u l t u r a p r e c u m s i p e Ceausescu, p e atunci secretar general i n t o t i cei care au i n d r l i g i t s i s p r i j i n i t cresterea minister. dace i n URSS exist6 o p s o c i a t i e d e albinelor p e aceste m e l e a g u r i atdt d e apiculturd, a r i s p u n s cH "nu", fapt care a scurnpe nouH tuturor s i s i l e i n c h i n i r n o deterrninat c a incercarea d e reorganizare a arnintire p l i n a d e vesnicH r e c u n o s t i n t i .
 • 8. ~ N C E P U T U R ~ L E DEZVOLTAREA $1 ALBINARITULUI RATIONAL iN ROMANIA i~ PERIOADA 1893 - 1938* Cresterea albinelor este o veche indeletnicire, acelora care prin setea de cunoastere si prinrnodul de exploatare a deterrninat ins5 rgmdnerea cercet5rile lor, pe aceast5 linie inscriindu-se si Al.lor pdn5 i n zilele noastre i n stare de Atanasiu- AlbinB, au contribuit la ridicareasemidomesticire. Egiptenii, surnerienii, babilonienii, albin5ritului la treapta de "stiintd si arts".asirienii, grecii, rornanii au practicat cresterea Al. Atanasiu-Albin5 tirnp de aproape 40 de ani aalbinelor. Prirnele scrieri despre stupgrit apaqin lui luat parte activd la propaganda oficial5 a statuluiAristotel si ~ i r ~ i l i u Dar abia din secolul XVll se . rorndn privind cresterea rational5 a albinelor fgcdndinregistreaz5 progrese i n cunoasterea biologiei serviciul de conferentiar la: Ministerul Agriculturii sialbinelor. Swarnrnerdarn (1637 - 1685), Rearnur Dorneniilor i n c e p h d din anul 1900; Dorneniile (1683 - 1757), Dzierdzon, Schirach (1771), Huber Coroanei; Uniunea Carnerelor de Agricultur5 din (1789), Procopovici (1814) creeaz5 stupul cu rarne ~ucuresti~.mobile, Mehring (1857) inventeazg presa de faguri Arhivele statului Arad sunt i n posesia unuiartificiali, Layens (1880) inventem5 stupul orizontal, studiu intocrnit de Al. Atanasiu-Albind i n anul 1938,Langstroth (1852) si Root (1879) construiesc stupul lntitulat "interneierea si dezvoltarea albinhrituluicu rnai rnulte corpuri, iar Dadant (1890) - stupul cu rational i n Rorndnia de la anul 1893 si pan5 la anulrarne de cuib si rarne de rnagazie, Hruska (1865) 1938" In acest studiu autorul consider5 cdconstruieste prirnul extractor centrifugal pentru inceputul si baza culturii rationale a albinelor i lrniere2. Merite deosebite i n dezvoltarea apiculturii constituie inventia stupului sisternatic, care a stdrnitau avut: E. Zander. E. Bertrand, C. Butler, R. o adeverat5 intrecere intre cercetetorii vietiiCahuvin, A. Maurizio, A. Caillas. C. Aarrar, 0. albinelor pentru g5sirea rnijloacelor rnecanice,Morgenthaler, V. Alpatov, M. Haydac si altii. adic5 aparate si unelte potrivite noii culturi, cum au lnsemngrile de chl5torie ale lui Herodot, fost: presa de rndn5 pentru fabricarea foilor debasoreliefurile de pa Colurnna lui Traian si niai faguri presati si extractorul de rniere.tdrziu corneflul cu miere si cear5 atest5 Din docurnentele, rapoartele, dlrile de seams,preocup5rile si nivelul atins .pe teritoriul patriei revistele si rnulte alte lucr5ri ce existau i n arhivele si noastre. Mai tlrziu, Dirnitri Canternir fnfhtiseaz8 bogata bibliotech a Casei Scoalelor si Culturiistup5ritul ca o rarnur.5 important6 a econorniei Poporului din Bucuresti, pe care le-a cercetat Al.tirnpului3. Atanasiu, reiese c5 i n Rorndnia, inceputul cresterii In anul 1775, Ion Molnar public5 "Econornia albinelor i n stupi sisternatici s-a f5cut i n anul 1 ~ 6 6 ~ .stupilor". Ulterior, alti pasionati cercet5tori si-au La inceput, s-au f5cut rnici incercgri de culturi deadus contributia la conturarea apiculturii rnoderne c5tre persoane care au cEil5torit i n t i r i strgine, unde rorndnesti: R. Begnescu, C. Hanganu. N. Fotii, C. au v k u t noua culture a albinelor i n stupi Hristea, V. Harnaj, Th. Bogdan, C. Velirnan si altii4. sisternatici, cdt si de cei ce stiau limbi str5ine si Lucrarea de fat5 constituie o mic5 contributie la puteau citi c5qi si reviste dupe care se c5l5uzeau.cunoasterea unor aspecte ale dezvolti5rii Printre prirnii care au flcut asemenea incercsri aualbin5ritului i n Iara noastr5 pe un interval intre anii fost preotii, inv5tlrtorii $i proprietarii de mosii. 1893 - 1938 si totodatg un ornagiu adus tuturor Cresterea albinelor i n stupi sisternatici Fncepe IYR, p.8 1 .-lpiiulntm,rismricinrlruni E i n t m Didwrici ~i Pzrin,q@cri. ins5 pe o baz5 rnai larg.5 i n tara noastr5 din anul 2 Ihirlrtn 1893 cdnd Petre Carp, ca Ministru al Agriculturii si 3 Ihido,~ Dorneniilor, a infiintat o "scoa15 de albin5ritU i n J IlniL~t~ S Bdr. St. .4md Fond in,nem qpicoli a judpprlui Amd dmSSlI93R. judetul Roman, la P5ncesti Dragomiresti, nurnindu-lfilfl I. ca director pe Grigore ~errnes. Scoala s-a infiintat 6 Il~idrmia 2 fl . pe o duratl de 10 ani, cursurile avdnd durata de 7 /bidcnt.fila 2, veno. sase luni, incepdnd de la 1 rnartie si terrnindndu-se ) Comunicare sus(inut8 in Seclia de istorie a apiculturii din cadrul w l u i de al XI11-lea Simpoz~onNational de lstorie $i Ketrologie Agrara aRomaniei (Constanla. 71 august - 3 seplernbrie 1993)
 • 9. la sfsrsitul lunii august. sisternatici, loan Kalinderu a tipirit i n anul 1899 In prirnul an au fost trirnisi s i urrneze cursurile d o u i brosuri cu notiuni despre cresterea albinelor.profesorii de la scolile de agriculturi. scoli normale pe care le impfirtea gratuit celor ce se interesau desi serninarii, nurnirul cursantilor variind intre 40 - noua culturi.100, apoi categoriile celor ce absolveau aceste In anu! 1901 el dB o circulars citrecursuri s-au diversificat, printre ei nurndrandu-se Adrnin~stratiile Dorneniilor Coroanei, prin care lepreoti, i n v i t i t o r i , absolventi de scoli agricole. oblige s i infiinteze stupitrii model cu stupirnilitari iesiti la pensie tineri de prin sate trirnisi de sisternatici si cu slrictul neccsar de aparate siAdrninistratia Domenillor Coroanei $1 de rnulti unelte proprietari agricoli. 0 contribut~e insemnatj la dezvoltarea Dintre absolventii acestei scoli o parte si-au albinar~tuluii n Romanla si-a adus-o si Spiru Haretinfiintat stupariile lor, iar altii au inflintat sr condus ca Minlstru al Instructiunii Publice si Cultelor. instupirii pe la rnar~i proprietar~ Dupa infirntarea acea perioadi, invitt8mbntul agr~colSI scolile deacestei scoli dc albinjrit se rernarcd. ca un fapt agriculturd erau sub d~rectaindrumare a acestuipozitiv. obl~gativ~tateatuturor arendasilor de minister P r ~ npropaganda d u s i la sate de citredornenlr ale sntulu~,prln lege si contracte, de a inv8tbtor1, se d i d e a u calduroase indernnuri siinfiinta stupirii cu cel putin 100 de stupi s~stematici. povete pentru ca siitenii, preotii si i n v i t i t o r i i s i se Grigore Herrnes, prirnul director a scolii de 1 ocupe de cresterea albinelor i n st up^ s~sternatici. albinirit, era autorul unel invent~i stup sisternatic de In f~ecare i n vacanta de var5, invAtBtorii care an,care purta nuniele sbu, avand forrna orizontali se pregjteau pentru definltivat participau la (asemandtor cu stupul Layens) cu 18 rarne. inventat cursurlle de perfect~onarela scol~lenorrnale, unde in anul 1864. Rarna avea d ~ m e n s i u n ~exterioarc de le se preda 5 1 albindritul rational. Jar absolventi~50 crn lungime 51 26 crn Idtime, cu desch~derea rnerituos~ erau trim~si de la scoala normala.capacului pe deasupra, cu urdlnisul asezat i n pat seminar~i SI agr~cultura. de catre M~nisterul caid (paralel CII ramelel SI lung de 15 cm Peretele lnstructiunii Pui)l~ce. i n stra~natate pentru d~n spate, accla opus urd~nlsului.este m o b ~ l ,pe spec~allzareai n agr~cultura.zootehn~eSI cresterea .* alcl f5cdndu-SP curatenla stupulur. Peretil stupulu~ rat!onals a albinelor erau irnbrjcat i n stuf, paie ori p a p u r i Astfcl Tot i n epoca lui S p ~ r uHaret s-au infiintat SI aceastB irnbracirn~ntc facea ca s t u p ~s6l fie racoros ~ grddin~lescolare pe I Q n g i scol~leprlrnare de la vara. iar larna caldurosR Accst tip de stup era cel sate, sdevsrate s c o l ~ practlce dc agr~cultura rnai rBsp5ndit stup sistcrnat~c n acea epoca pentru i inzestrate cu rnlcl peplnlere de pomi si vrtd de vie. Moldova. Oltenla. Munten~asr Dobrogea Stupul d~n care nu lrpseau stupii s~sternaticicu albine, in Herrnes a const~tultbaza lnceputur~lor de stuparit aceasti perloads i n Romanla ex~stauurrnstoarele model pe care rncn~strul agr~culturir le facuse la sisterne de stup1 s~sternatici stupul gerrnan cu tonte scolrle de a p ~ c u l t u r i . de toate gradcle. etaje, de doua felurt, u n i ~ lnurnll Bcrlepsch, altul Centrala HerQstr6u. inferioare SI elementare precLlrn Dathc stilpul Hermes stupul Layens si i n SI Is ferrnele rn.>del ale statdlul contlnirarc s-a Introdus stupul Dadan! Petre Carp, ca mare proprietar agricol al rnosiel Fvl~ha~l Popescu adrmntstratorul Casei Tibanlei dirl Judetul Vaslu~, pe atunc~.era cel ma! scoalelor de somun acord cu S p ~ r u Haret da mare propr~etard ~ n tar6 de s t u p i r ~ eststemat1c5. ord~neca la toate rnosiile obctle 5 1 orfelinatele ce avdnd pestc 500 de stupi sistemat~c~u alb~r,c c apaglneau de Casa Scoalelor, s i se inf~inteze s~sternul Herrnes. stupar~~ slsternat~ce. invatatcr~~ fie ajutat! sh-s~ rar s5 U n a!t niare ~ubitcr S I indrumator perltiu cumpere cate un stup model. extractor de rnlere. intcrneierea cresterii alb~nclori n stupi sistcmat~ciS J prcse pentru fagurii artific~alr 51 alte rnici unelte." pentru rsspandirea la sate a acestet cultu:~ a fost Petre Garbcvlveanu, adrn~n~stratorul Case1 B~sericii, loan Kal~nderu ln anul 1899. pentru prirna datd, el ccre l u S p ~ r u ~ Haret ca sa inf~~nteze stupdrii cu stupt infi~nteazspe cateva rnosll ale Coroanei stuparii sistemat~ci la sch~turisi rnandstiri de c i l u g i r i si pe model, cu stupi slsternat~ci51inzestrate cu aparate de rnaici * Ca urniare, Casa B ~ s e r i c ~ i nurneste un 5i unelte." Pentru a veni i n ajutorui celor care specialist pentru infi~ntarea de stup&ri~ cu stupi doreau sb cult~ve cresterea alb~nelor i n s t u p ~ sistemat~cila aceste Iicasuri de cult, care avea si rnenirea predarii cunostintelor necesare cresterl~ rationale a albinelor. In sfdrsit, printre alte rnisuri luate de Spiru Haret care au contribuit la inrnultirea stupilor cu albine, a fost 51 adoptarea "Legii f a b r i c i r l ~ si vdnzirii lurn6ndrilor de c e a r i de albine" din anul
 • 10. 1908,ceara fiind rnult c8utatii si p l l t i t l cu preturi i n continuare loturile de albinlrit pe judetei8. carebune.15 existau i n anul 1938 si din care rnulte au devenit Dup8 prirnul r8zboi mondial. se infiinteazi proprietatea detinfItorilor, pentru c l s-au conformatDirectiunea General5 a indrurn8rilor Agricole din contractului: Arges 1 , Buz8u 1 . Covurlui 1 , Dolj 15.Ministerul Agriculturii si Domeniilor, pe IbngfI care Dorohoi 1 , lalornita 1 , lasi I . llfov 16. Mehedinti 4,functiona si un "Serviciu al albiniiritului". Pentru Putna 2, RLrnn~cu SBrat 2. Romanati 3. Severin 1bunul mers al albindritului, teritoriul tirii a fost Tecuci 5, Teleorrnan 2.Timis- Torontal 1 , Turda 2,irnpiiflit i n sase regiuni, nurnite "regiuni de Tutova 1, Vlasca 2.in total 63 de loturi.albinirit", fiecare fiind condus de catre un sef de Anii 1919 - 1924 au fast ani de belsug aproaperegiune.16 pe tot cuprinsul t8rii. Agricultura prospera si o dat5 Din numeroase ordine si circulare care se d l - cu ea si cresterea albinelor. S-a inrnultit nurn8ruldeau pentru dezvoltarea tuturor rarnurilor stupilor de albine, iar din banii cbstigati dinagriculturii, o mare parte din ele se refereau la vdnzarea rnierii si a cerii s-au infiintat rnulte stup8riiinfiintarea de stup8rii sisternatice si cresterea sisternatice Se fac rnulte cornenzi in tiirile strlinerational8 a albinelor i n scolile de agricultur5, ferme pentru diverse rnateriale, aparate, unelte etc.,si institutii agricole judetene. In scolile de trebuincioase noilor proceduri de culture si deagriculturi de toate gradele se predau elevilor exploatare sisternaticd. Sosesc in tar5 rnultenotiuni despre albin5ritul rational de cltre profesorii publicatii de specialitate care sunt cumpirate side zootehnie. studiate de cei interesati. In afarl de acesta. Ministerul Agriculturii Ministerul Agr~culturii prin infiintarea a inc5organiza i n judete cursuri de albiniirit, iar i n lirnita douB rnari institutii. si anurne: lnstitutul Nationalposibilit5tilor ajuta binegte aparitia publicatiilor si Zootehnic, i n anul 1926 si lnstitutul de Cercetdriorice manifestiiri privind albinele. Acest minister. Agronornice al Rornbniei. i n 1927, a contribuit la pentru a ajuta cbt rnai rnult si c i t mai bine sustinerea propagandei albinlritului, in acestedezvoltarea albin8ritului rational si pentru a incuraja institutii putsndu-se efectua analize si studii asupra pe crescitorii de albine, o dat8 cu aplicarea Legii bolilor la albine si asupra plantelor cu flori si cu Reformei Agrare (din 1921 - n.n.) si cu lucrfirile de nectar care ar fi folositoare albinelor ca hran2i.limproprietiirire individual&, infiintearl i n judete, in Atentia acordat8 si sprijinul dat de Ministerul rnisura disoonibil5 a terenurilor. loturi s ~ e c i a l e Agriculturii si Dorneniilor pentru dezvoltarea sinurnite "loturi apicole"", cu destinatia de a fi cresterea albinelor i n tara noastr8 i n conditii deacordate cresciitorilor de albine dintre cei rnai perfect8 sdnitate, s-a concretizat in "Legea merituosi, fapt unic i n Europa. cornbaterii bolilor prirnejdioase la albine" din anul Loturile de albin8rit se diideau i n arendi pe 25 1936. Acest act din partea rninisterului a fostde ani i n conditiile si scopul urrniitor: s i se binevenit si de rnult folos pentru asigurareainfiinteze pe ele stuplrii model spre a fi ca exemplu s i n i t l t i i albinelor prin mlsurl stiintifice detuturor celor interesati i n dezvoltarea apiculturii si combatere.s i se execute pe ele plantatii cu flori nectarifere. Un insernnat pas inainte i n ceea ce privesteSuprafata acestor loturi era de p b n i la 5 ha. cregterea rational5 a albinelor a fost fficut in anul Prin contractul tip de arendare detinitorii 1925, o dat8 cu infiintarea Uniunii Carnerelor de loturilor mai erau obligati de a tine anual celor Agriculture la nivel central si a Camerelor de interesati un nurnir de demonstratii practice gi Agriculture judetene. Acestea inscriau i n buget lor sfaturi i n noile stupirii, toate acestea gratuit, sub anual, i n lirnita veniturilor, anumite surne de bani cu controlul S e ~ i c i i l o r agricole judetene. Aceste loturi care ajutau propaganda apicoli si tehnica puteau deveni proprietatea detinitorilor, dar numai albiniritului, prin cursuri de specialitate, conferinte.i n cazul cbnd s-au fscut pe ele "stupirii si instalatii" reviste, cifli, infiintiri de rnici culturi de albine,i n conditiile contractului. impscirea de s t ~ p sistematici ca rnodele, aparate. i La inceput, numarul acestor loturi a fost destul unelte, faguri artificia~i.~ de mare, dar pentru c i multi dintre detiniitori s-au In anul 1930, Ministerul Agriculturii suferi o abltut de la conditiile contractului si au folosit reform5 adrninistrativs, plus economii bugetare. interenul i n alte scopuri, Ministerul Agriculturii a fost aceste conditii, se desfiinteazi Se~iciul silit sh ceari justitiei rezilierea contractului. RedHm albinfiritului si posturile de sefi de regiune. fi/< I > 1~;,/~,3,, 5 ><.is,>. activitatea culturall si tehnici trecend asupra 10 II.;,!,~,?,i / O 6. ) Carnerelor de Agriculturi, intre care se cuprindea si 17 N>I<L.,,,. fil, 6.,,.n<,. propaganda a l b i n i r i t ~ l u i . ~ 1 s 11~;<!~~111, f;/" ? 10 1h;Ac-nt.file Z v,s<> 9ifi!,; ,V. In toarnna anului 1931, pentru completarea 20 //y;,/?t>~ serviciilor de specialitate, Uniunea Camerelor de
 • 11. Agriculturs infiintezd Sewiciul de propagandd al proprietari agr~coli, preoti, inv8tltori, functionari.albin5ritului si al cresterii viermilor de rnltase. comercianti, militari si elevi. Numdrul participantilornumind un specialist pe care-l pune la dispozitia era destul de insemnat. si anume: la cursuri mici 40Camerelor de Agricultur5 judetene pentru cursuri -100 cursanti, la cursuri mijlocii 150 - 250 cursanti,de albindrit, conferinte si pentru orice "indrurnlri i n iar la cursuri mari 350 cursanti.specialiate i n aceste dou5 rarnuri de bogltie In sala de cursuri se organizau mici expozitii denationa15"~~. albin5rit cu felurite produse: stupi, rniere, cearl, Pentru a populariza inv5tdturi strict necesare faguri, aparate, unelte, cdqi etc. Num5rul cursurilorcresterii ralionale a albinelor, anual Uniunea de albindrit ce s-au tinut i n perioada 1931 - 1937 aCamerelor de Agriculturd in colaborare cu fost de 196 cu durata de 3 zile, la care au luat parteCarnerele agricole judetene tineau cursuri speciale peste 10.070 de ~ u r s a n t i . S-au rnai tinut 90 de ~cu duratl scurti de cdte 3 z~le.Cursurile erau cursuri mici, practice, cu durata de o zi, la care augratuite, la ele participdnd diverse categorii de participat un numlr destul de mare de cursanti. incetlteni: medici, ingineri, avocati, profesori, mari ceea ce priveste num5rul stupilor sistematici cu albine din toate provinciile t l r i i noastre, acesta trece peste un rnilion. Din acest numsr aproape 60% sunt stupi sistematici, iar restul de 40% sunt tbrdnesti. SCRISOARE CATRE UN PRIETEN Stan BUNOAICA11 stuparit, daronu-i usor.Te-ai apucat de EU sun? albind sun? domesticd. Te /as sd-mi iei ceea 11 Este o munca ce-mi prisoseste. Nu bBga toat8 mdnaII tare grea. Orice ai face, sd te gBnde~ti in agoniseala mea. Ldcornia ta pe mine IIII la mine si numai la mine. mB va pierde, iar fard mine vei deveni Eu sa fiu mai mare dragoste a sdrac si sufletul tau va deveni pustiu.II ta, eu s3 fiu cea mai mare grij8 a fa. Daca tu g r e ~ e s lma mdnii ~i te (1 Via!a mea e scurta, insa mostenirea in?ep.Mor, insa moartea mea pe tine teI pe care !I-o voi lirsa eu este a.Fa de face mai sdnatos.11 mare, ca ar trebu sd-mi faci altar de Nu te grabi cBnd lucrezi cu mine. 11 Cu cdt esti mai calm, cu atBt eu suntI aUr~entrumine trebuie s3 inve?i. Eu mai blBnda.II sun?o enigma. Cu cat ma vei cunoaste Ai grip sa-mi fie casa curatd, da-mi II mai bine, cu cBt vei $ti mai bine tot timpul de lucru, apard-mil de boli gi obiceiurile si toanele mele, cu at& va fi dupmani ~i lasB-ma pe mine si pe 11II mai bine pennu noi doi. suratele mele sB te rtlsplatim dupB Sa te gBndesti cil tu nu pofi fi puterea noastrd, iar tu nu uita cd II11 sanatos daca eu sun? bolnav8, tu nu puterea noastra st4 in numarul nostru. II po?i fi bogat daca eu sun?sdraca. As vrea sa-fi mai spun un secret.li NU eu te-am ales pe fine, c i i u m-ai Sa stii ca noi, asa sillbatice cumII luat sB ma cresti Eu ili mul?umesc.dar suntem, te iubim tare mult. IIi nu ma chinui, n u md fura. Daca furtul este singurul tau gBnd, du-ma inapoi la Nu-iasa ca si tu ne iu... II cel care mB iubeste. Eu traiesc pe IAng3 casa ta, dar nu o ALBINA
 • 12. 1.uaq6 u! !ln)el~s c 2 1 ! D ~ O Zap elnjeladwalel - 3 ! , qns ?lao!lawa elnjeladuaj - - 30el - 30 - :ynjeladuaj aj!layp el aleula! ap !nlnuaq6 a l ! ! i ~ e-~1 614 ! , ap y e o ! l a v a e l n l e ~ a d u ael j aap lnwaq6 ezeaz!ue6lo ! s - a ~ e ~ aqels !ew !!/!we/ awe1 enop ale3 ad e3 lapse snpal !eLu a3 uj!s~ijoj p u e ~ s ~ x !nlnS!urp~nlnjdalp uj alewa! ap a a3 u!p alsa folau!qle lnjewriu alejaje/ a/@ed a.ye31nwaq6 u! a!rij!jsuoD as alau!qle lewlou pow ul nqua3 ajdsu!a .e3jew !s afau!j au!qle ap Jewnu slew !ew la3 elje as !nlnuaq6 InJjua3 ul e3!ajold !S e3!p!3nl6 euefq n3 alalnla3 qns (plea /n!jeds) ale06 alalnla3 uj p d e 3 n3 asripoqu! ! ~ n j m j sap etufoj qns nels !s awe1 aJju!p alalema~u!ed1i30 a13 .war!fi g ! w n u (ep!osd!la) aj!ulil ~ ~ ! j n d !sun elujoj qns alajs 6 u g ~ j sas a/au!q/e n!/3alo3 u! !1~np/e3 a f e l j ~ g d e ap elnSeW 0 e3 3,O qnS !S OlaZ alds 3,8+ el ap aleoi.iava ! ! ~ n j e ~ a d wealape3s n3 ejepo aj!!la/ u p a!nj!lsuo3 as (1r1wal16) eJajs aun!j3as eaun!sald qns !leuo!j3unj !llja~lE?l€?de3!j!powul .all!qle au!jrid !ew elr16a~ ugweJ aSeci!6~ew ap !Gj auiqle ap e!l!wel elernleu a!jel~idodaorlo e 3
 • 13. iernare in parfea oposa tirdinisului, in zona ferita de implicit cresterii de puiet, valoarea termica crestectrren!ii reci. spre valor; de 34~35°C. Pentrtr a intelege ma! bine funcfionalitatea Prin scliimbul permanent de hrans si caldirrafamiliei de a l b ~ n e ghemtrl de iernare, prezentani in din interior111spre exteriorul gliemuloi de iernare.reacfia popirla!ier la diverse temperaturi exterioare niciodata albinele din coaja nu ramBn la(dtipa A. B i ~ d e l ) . temperatlira mai mica de + P C , chiar daca in spatiul go1 a sttrpulu~temperatura este de crn plus 1 - La temperatt~raexterioara de OC. albinele nesemnificativ fala de minusul din exterior. Ccr cdtse aseaza dens in doua strahrrf, inghesoindu-se in femperat~iraexterioara estc mat scazcrta, albinelepartea de jos catre exterior, ctr poz~tiacorpirlui in din coala ghemiillri se comprima ma; mull unelesensul gtiemtrlui. in interior (stratul 2 ) albinele stau printre altele si asffel aertil patrunde loarfe grecrrasfirate, primind aertrl de primenire (fig. 1 -A). spre interiorul acesttria. Totusi respirBnd continuu, in ghem creste propoqia de bioxid de carbon p8na - La temperatt~ri inti un sub o"C, se constitu~e la 3%. Acest Icrcru determina albinele sa intre i n t r ostrat protector, in care albinele dinspre exterior sun1 stare de semihibernare (metabolismul organismulcriinloarse spre centru, iar cele din strattrl a1 doilea fiecarei albine isi micsoreaza intensitatea), carestau cu capul in sus. Albinele din centrul ghemului conduce la un consum scazcit de Iirana, o reducereramsn rasfirate, efectuBnd diferite m ~ s c a r(fig. 1-6). i a irzurii organice si implicit o ac~imulare nlai -- La teniperatun de -20°C, strattrl a1 doilea scazuta de rezidi~ri in punga rectala. Aceastadispare (fig. 7 C ) , dar coaja se ingroasj mult, astfel func[ionalitate normala specifics si albinelor dinca albinele se htrepdtrcrnd spre centnil ghemului, arealcrl (arii noastre nu poate fi realizata decdt deexpirnsndu si spre exterior o mica parte din familii puterri~ce.abdomen. Gtiemtil scade ca dimensiurie, iar in Ca o concluz~e cele aratate, se poate aprecia lacentrci matca rarnsnc in siguranta albinelor usor ca familia de albine de putere normala, CIJrasfirate. suficiente rezerve cantitative si calitalive de Iirana. Datorltd. acestei h~nc!ionalita!ispecifice familiei bine aranjate toamna in sttip, tratata la !imp contrade albine, c&id temperatura exterioara este foarte bolilor si datinatorilor, protejata suplimentar prinscazuta, in mi~locul ghemului de iernare se impacheta; coresptinzator, va lerna in aer liber fararealireaza o valoare fern~icade 20°c, dar nu mai probleme, firrid asffel garanfie pentru cirmatort~lmica de 14OC. Odata ccr inceperea pontei malcii $1 sezon activ. Mierea scade tensiunea arterials Mcdicii din Vcrrnonr, SUA, a11 ajuns la concluzia crl prin inlocuirea zahrlrului cu rnicrc in alinicnraia zilnicrl, s3n3tatca organisrnului cstc inlJucn~atAin mod benefic. Micrca a r c calilrl!i higroscopicc si prin urmarc ajuta la diminuarea surplusului d e lichid din shngc si. implicit, la scldcrca lcnsiunii arrcriale. A r c cfcct cnlniant asuprn slornacului 2i asupra sisrcrnului nenos, csrc recornandat3 in acccscle d c ruse s2chiroarc si, dintre roalc zrtharurile, cstc eel mai binc suportala d c rinichi. in curc d c ccl pu!in un a n , consumul d c mierc anicliorcazA arrrira. Alice DUMITRESCU Din revista "Super Magazin" nr. 611 993
 • 14. Din c : r ~ ) o r i o ~rlnlli rrpic.l~lror /n OBIECTELE GRELE DIN STUPINA Ing. Traiiln 111ICOVIN);.ANU Durerea de spate este raspdndit5 azi si printre de unelte ajutitoare, dar, i n prirnul rand, s.5 invittjrnapicultorii de varsta a doua si aceast5 stare pozitia corectd de lucru respectjnd o serie denepl5cut5 poate si trebuie s5 fie prevenit5 i n rnulte reguli. Este important ca atunci cdnd ridic5rn unsituatii. Pentru a proteja coloana vertebral5 si obiect greu 5.5 nu ne aplec5rn niciodat5 tinsndaparitia unor boli destul de r5spdndite ce hernia de picioarele intinse, dimpotriv5, indoindu-le.disc, tasarea de disc, lornbosciatica, discartroza Apropiati-vB intotdeauna cbt rnai rnult de sarcin5sau altele este bine s5 cunoastem cauzele care Asigurati prinderea sarcinii cu bustul drept, inspiratigenereaz5 aparitia acestora si care conduc la si blocati respirat~a in felul acesta v.5 puteti oferiaparitia durerilor de spate. i n acest scop este efortul i n mai rnult5 sigurant5 Muschii picioarelornecesar 55 se ia rn5suri preventive de protejarea sunt rnai puternlcl si ei realizeaz5 esentialul rnuncii.coloanei i n tirnpul rniscdrilor pentru a efectua lucrul iar coloana va fi mult usurat5 si durerea de spaternecanic cu minimum de efort si a evita brutalizarea evitat5.spatelui. Apicultorii sunt interesati de acest lucru si Ergonornia este o stiintl interdisciplinare care trebuie s5-si protejeze coloana c5utbnd totdeaunastudiazi relatiile dintre om si rnediul de muncd i n o permanent5 corectare a pozitiilor de lucru atunciperspectiva irnbun5t5tirii rnetodelor, rnijloacelor si c i n d efectueazi un efort.mediului de rnunc5. Ea are o aplicabilitate Aceste recornandsri sunt cu att rnai actualeimportant5 si i n apiculturl. i n functie de gradul de pentru cei ce practic.5 stuplritul pastoral si suntdotare si rnodernizare a stupinei si specificului obligati s5 ridice stupii grei la inc5rcare sirnuncii apicultorului. Astfel i n tirnpul ridiclrii unei descsrcarea lor i n rnijloacele de transport si apoi lagreut5ti cum ar fi un cat cu rarne pline cu rniere transportul si arnplasarea lor pe vatr5. Pentru acare cdnt5reste 25-30 kg, apicultorul execut5 unele evita aceste eforturi, nurnerosi apicultori si-aumanevre solicitdnd foarte rnult coloana vertebral5. confectionat diferite unelte, dispozitive sau slsternei n special discul intervertebral care joac5 rol de ingenioase de ridicare, transport si incarcare prinarnortizor si care confer5 rnobilitate i n tirnpul care isi usurea25 rnult rnunca i n stupin5 prinrnisc5rilor si fort5 i n tirnpul transmiterii presiunilor folosirea diferitelor sisterne de tdrgi apicole siexercitate de eforturi. cirucioare pentru transportul stupilor, sisterne de Pentru aceasta se recomandH sB folosirn o serie ridicare si dirijare pe baz5 de pdrghii etc.
 • 15. ing. Ilie CORNOIII IJnirersiti~tea $tiin!r Agricole - I:aclllt:~teacle Zootehnie de Clr!j-Napoca Dlipa definitivarea lucrarilor de toamna in 9696, ce se dillieaza psna la 8096 lolosind un litr~ivederea pregatirii familiilor de albine pentru iernare. de apa la patrci pa$ acid acet~c. Ramelc cci taguriiin stupina rarndn on numar apreciabil de fagciri de cciib dinainte curatate se aseaza in corpuri, cBtecladif;. Unii poarta pe ei coroane cu miere, alfii 10-12 bucsti, iar corporile in stive de cete 4-5 h~ica!i(necoresponzatori - vectii si prost claditi) vor fi fiecare. Fiecare stiva are la baza si deasupra cQte osilplisi reformei (topirii). Cei cu hrana (miere si planscta sau o bcicala de tabla pentrii ermetizare.pBstc1raj constituie in fapt rezewa de necesitate a Acid111acetic dinainte pregatit se toarna peste cBtestupinei pe timpul iernii si in prirnavara. un tampon de vata ( 1 20- 150 ml) ce se aseaza pcste ramele fiecanii corp din stiva. fn accst fel, fiecare Totosi, in cadrul acestoi valoros si prefios corp din stiva ramBne ~ I bucata de vata imhibata Iinventar de fagori clad;!; se regasesc (;n niajoritate cu solu!ia de acid acetic timp de 5 zile. Dopa 5 zileca numar) - fagllrii de coib, necesari lucr5rilor de se scot tarnpoanele cu solcr!ie, iar in loccilprirnavara privind Iargirea treptatii si spargerea, plansetelor de lemn sau tahla - jos si deasopradupa caz, a cuibului fiecarei familii de albine in fiecarei stive - se aseaza cBte o sita metalicaparte. in categoria fagurilor de cliib intra tagllrii asernanatoare sitelor de vcnfi1a:ie folo.?ite la stc~pcilcorect cladi!i de catre albine (in majoritate cu celule moltietajat. Rolcil sitelor este de a asrgora o biirlslde I~lcratoare) o vechirne de 7-2an;, capabili sB cu aerisire a fagurilor.satisfaca cerintele de reproduc!ie si produc!ie afamiliilor de albrne i^n perioada sezoncili~iactiv. In lipsa acidullii acetic, cu bune rezciltate se poate folosi o solci!ie de form01 pregalit8 dintr-o Pornind de la ideea ca aceasta categorie de parte forniol 4006 si noua pa$ de apa. Aceasta sefagl~riprovine de la diferite familii din stupina, iar aplica pe sliprafetele fagiirilor de cclib cu a l ~ ~ t o r u lpri~navara se distribuie intBn~plBtor h cuiburi. unei pornpe manciale dc pulverizare. Dupapentru a preveni transmiterea unor posibili agent; aplicarea sol~!liei,fagurii se aseaza in corpciri, iarpatogeni cuibari!i printre camasile lipite de pererii ccrpurile in stive de cB!e 4-5 Ocicaji. Etansate cucelulelor, sau chiar in interiorcil celulelor, este plansete de lemn sau tabla, stivele se tin intr-orecomar~dabil fagiirii de coih sa se s11pc:na [inor ca incapere la +20"C tinip de 4 ore. Apoi peiitr~:aliicrari de ciiralire si dezirifecfic inairile de a fi scoate pic3tiirile de soliitie forriio1ic:a din cell!ln.folosiji. fagorii st, supcln one; usoare centrifugjri (in Cliralirea corista in toalelarea ra~nnlor ceara, cie exterior), sac1 se scutura energic pc amhele fe!e. Sepropolis, petc de diares eic. pun din iioli in corpuri asezatc in stive prcvazu!e siis si jos - cu site de ventila!ie pentrli aerisire. Lucrarea s e exercltii la spetezele fiecarei fameechipate CII fagcire rle cciib, cu ajritoriil dSl!ii apicole Solulia formolica asffel pregatita nil ~ r e z i n t asau printr-o usoara llambare deasupra unei flac8ri nici Irn pericol pentru albine. Ele siipoild usorde spiriiera. formolcil si se opisniiiesc cu n~irosol. Dezinfeclia fagurilor de cciib se realizeaza la o Ca o concluzie la cele rnenjionaie se rentarc5temperatura arnbianta de +18OC h atelienil impotanta acestei Icicrari de pregatire a fagorilor destupinei, pe timpc~l iernii sao chiar c i ~csteva cliib, cu scopc~l de a preveni eventualele boli S IsaptBrnQni inain+e de folosirea in familiile de albine. dalinatori specifici albinelor. Uneori, neobsenfate la timp, aceslea pot decima s~lrprinrator taniilii P o ~ t r uderi;~fecjiese foloseste acitiiil acetic ;,airegi.
 • 16. DIN VIATA ORGANIZATIEI NOASTRE 1 iunie - 30 septembrie 1993. Dl. ing. Aurel MALAIU. director al I.C.P.A., vicepresedinte al A.C.A., Ca si 7n anii trecuti, i n ziua de 7 decernbrie rnernbru al delegatiei oficiale la Congresul al1993 s-a sirbatorit s i p t i m b n a international6 a XXXIII-lea al APIMONDIA a inforrnat Biroul asupraapicultorului. i n sala de festivitdti a lnstitutului de participdrii la lucririle congresului si asupracercetare si productie pentru apiculturd s-au reunit hotirdrilor Adundrii Generale a APIMONDIA.apicultorii din Filiala A.C.A. a Municipiului A fost prezentat si aprobat proiectulBucuresti, specialisti si cercetitori din institut, elevi Contractului de management care urrneazj sb fieai Grupului Scolar Agricol "V. Harnaj". Dl, ing. incheiat intre A.C.A. si secretarii tehnici si contabiliiEugen MARZA, presedintele A.C.A. a prezentat sefi din fiecare filial2 judeteans. S-a prezentat si uncornunicare "120 de ani de activitate apicolZ i n proiect de contract privind participarea apicultorilorRombnia desfisurati intr-un cadru organizat" si salar~atilorasociatiei cu p5qi sociale la activitateacornunicare ce marca aniversarea infiintirii i n 1873 economic6 a organizatiei.i n Banat, la Buzias a prirnei asociat~i profesionale a Discutiile numeroase si ample au clarificat oapicultorilor rombni, intrucbt i n calendarele crestine serie de problerne care, prin caracterul lor nou.ortodox. greco-catolic si catolic i n ziua de 7 presupun o abordare atentd si responsabild dindecernbrie este prdznuit Sfbntul AMBROZIE partea fiecaruia, fapt vddit si prin ludrile de cuvbnt.ocrotitorul albinelor si protectorul apicultorilor la multe dintre ele pertinente si la subiect.aceastd praznuire a fost invitat PQrintele prof. dr. Tot i n cadrul reuniunii s-a aprobat arndnareaStefan ALEXE de la lnstitutul Teologic. Dupd o sedintei Consiliului National al asociatiei care se vascurtd slujbd de pornenire. pirintele profesor a tine i n cursul trimestrului I al anului 1994.evocat vista si activitatea acestui sfint ecurnenic si Toate problemele supuse discutiilor au fost irnportanta pentru noi a invitimintelor sale. Un cor adoptate cu unanirnitate de voturi i n cadrul uneiformat din10 studenti si absolventi ai lnstitutului Hotirbri.Teologic a interpretat frumoase colinde rombnesti. In continuare, d-na Mihaela SERBAN, director al lnstitutului international de tehnologie si econornie apicold al APIMONDIA si presedinte al Comisiei Perrnanente de F l o r i Meliferi si Polenizare a Joi, 23 decernbrie 1993. la sediul asociatiei.APlMONDlEl a prezentat cele rnai importante intr-un cadru festiv, a fost serbat dl. Nicolae V. aspecte de la Congresul al XXXIII-lea al APIMONDIA ILIESIU, rnernbru fondator al asociatiei noastre, cu desfisurat la Beijing, i n China i n perioada 20-26 prilejul irnplinirii vbrstei de 80 de ani. in rnesajulseptembrie 1993. adresat s5rbitoritului de citre dl. presedinte Eugen MARZA i n numele Biroului Executiv se spune intre altele: Fara indoiala c5 la aceasM venerahila !$edinla Iliroolui E:xecr~tival A.C.A. aniversare ve?i prinii m111te felicitari, va rog I j ~ sa 5 acorda!; or5rilor nnasfre cel mai apropiat loc i n In ziua de 15 decernbrie la sediul asocialiei si~fletul i ci~getul s dunineavoastra, intrucat p e cailenoastre s-a desfdsurat sedinta Biroului Executiv i n vie!ii a!; acordat l o c ~esen!iai s i culmea si~cceselor ~lcadrul cdreia s-au dezbitut problernele curente si a!i atins-o tocma i n acest nobil s i minunat domenillde perspectivd ale organizatiei nationale a de activitate atst de drag noua, tuturor. A s vrea saapicultorilor rornbni. La inceput a fost elaborat si precizez ca tenacitatea dl~mneavoastrS,adoptat cu unanimitate de voturi un Protest consecventa, puterea de munca, credin!a intr-imirnpotriva condarnnirii nedrepte la rnoarte si alte generos ideal si, n i l i n ultimul rsnd, credin!a inpedepse grele la Tiraspol a grupului de patrioti Dumnezeu v-au ajiltat s i asffel se explica succeselemoldoveni i n frunte cu llie ILASCU. de care v-a!; bllcurat s i ne-am bucl~rat. ( 0 ampld Dl. Eugen ZORICI, secretar al A.C.A.. a evocare a vietii si activititii sarbdtoritului puteti citiprezentat o informare asupra activititii i n perioada i n nr.1111993 la pag.9 a revistei noastre.)
 • 17. Hecepfionarea lucriirilor ~tiinfifice cuprins i n principal justificarea cercetdriloranuale anterioare, tehnica experimental5 utilizatd si rezultatele finale sau partiale. Presedintele cornisiei La inceputul ultirnei sdptirndni a lunii noiernbrie de receptie a apreciat activitatea rneritorie aa anului trecut, i n sala Consiliului Stiintific din cercet5torilor stiintifici care, i n actuala conjucturdlnstitutul de cercetare si productie pentru apiculturd nefavorabild activitdtilor de cercetare, aua avut loc sedinta anuald de receptie a lucrdrilor de dernonstrat c d au reusit sd rnentind activitateacercetare stiintific5 i n apiculturd. Cornisia de specifics la un nivel corespunzdtor, onorabil pereceptie stabilitd de Ministerul Agriculturii a fost plan national si international. Tuturor le-au fostprezidatd de dl. acad. prof. dr. Condrea adresate felicitdri si urdri de succese, receptionareaDMGANESCU. Au fost prezentate de c5tre sefii de lucrdrilor fiind integral5 si consernnatd intr-untern5 un nurn5r de 12 referate cuprinzdnd 12 terne proces-verbal.de cercetare cu rezultate le a 22 de faze anuale deexecutie a planului ternatic. Fiecare referat a ing. Elisei TARTA Combinatul Apicol Bucuresti cu sediul in B-dul Ficusului nr.42, sector 1, vinde ciitre orice agent comercial urmitoarele: miere si produse din miere intr-o gam6 sortimentalii variati; produse cosmetice pe bazii de ingrediente apicole; produse de patiserie; ofet de mere si miere; utilaje si scule apicole din lemn si metal; remorci apicole si de uz general. Idacomandii se pot executa confecfii metalice variate si diferite produse din lemn. Prodnsele sunt comercializate fiirii aclaos comercial , la prefrlri minime. Tel.: 6332050; Telex: APIROM 11-205; Fax: 3129798
 • 18. Ing. Nicolae A1,EXANDRU In intreaga lume, pentru extractia mierii din mai intdi vertical de pe intreaga suprafati aramele de cuib (Dadant sau multietajat) se produc peretilor centrifugii si apoi circular de pe fundulsi apicultorii folosesc aproape i n exclusivitate acesteia spre caneaua de evacuare.centrifugile tangentiale cu capacitatea de 2. 3. 4 In vederea diminuirii dezavantajelorsau maxim 6 rame pe sarje. susrnentionate, dar f i r 6 s8 se actioneze i n nici un Cele cu capacitate de 4 sau 6 rarne fiind mod asupra solutiilor de principiu si constructiveechipate si cu elemente de centrifugare radiali a care le genereazi, in striinitate au fost realizateramelor de magazin. centrifugi tangentiale cu intoarcerea automats i n Aceste centrifuge folosite de generatii prezint8 centrifug8 a ramelor acestea necesitiind s i fieo serie de dezavantaje constatate de orice apicultor introduse i n casete cu p l a s i pe ambele p i t $si anume: echiparea cu motoare electrice cu comenzi a) centrifugarea tangential8 a ramelor de cuib automate privind: intoarcerea ramelor, accelerareaimpune repetarea de 3 ori a operatiei de progresivi a vitezei de rotatie, frdnarea siintroducere-centrifugare-scoatere-introducere a schimbarea automati a sensului de rotatie, dar sifiecirei rame pentru extractia total5 a mierii ceea ce cu costuri pe m8suri.necesiti timp si efort: Concluzia a fost c i dezavantajele si b) ruperea fagurilor mai nou cliditi i n treimea neajunsurile nu puteau si nu pot fi inliturate prinsuperioari accidental sau la o centrifugare modificfrri cosmetice si sofisticate, ci se impunea s8neatenti: fie creat6 o a l t i centrifuga bazati pe solutii de c) dezechilibrarea centrifugii la inceputul si in principiu si constructive noi care s5 a i b i oprocesul centrifugirii ca urmare a alimentirii cu capacitate mai mare si un volum rnai mic, s i fie maifaguri diferiti ca incirc5turi de miere (uneori si simpli i n constructie si utilizare, s i necesite un timpp i s t u r i ) , vechime sau vdscozitate a mierii; mai scurt si efort rnai redus pentru extractia mierii si d) imprimarea plaselor de sustinere i n celulele s i fie accesibil5 oricirei categorii de apicultori.fagurilor indeosebi a celor nou cliditi: DupH multe cf~utiri,cercetiri si experimentiri e) gabarite rnari si dimensiuni fixe ceea ce am realizat o centrifugi pliabil8 care folosesteimpune un spatiu mare de depozitare foarte pretios cumulat si selectiv efectul foqei gravitationalei n general si indeosebi pentru cei ce fac pastoral si existente i n mod natural curnulat cu foeele radiatele fac incomode la transport (in cel mai bun caz pe si tangentiale ce actioneazi asupra rnierii din faguriportbagajul autoturismului): in timpul rotatiei cu urmitoarele caracteristici: f) necesiti un numir important de accesorii a) capacitatea de lucru: (plase de sdrrni, elernente de sustinere, elemente - 12 ramelsarji (orice tip de rami) cu antrenarede antrenare) ceea ce conduce si la o greutate manuals. Pot fi centrifugate si 3. 6 sau 9 ramelsarji;mare a centrifugii i n raport cu capacitatea de - 24-30 ramelsarji cu antrenare mecaniciprelucrare pe sarji. (nejustificat i n conditiile si stadiul actual a 1 g) la centrifugarea radial6 operatia trebuie apiculturii noastre);efectuati de d o u i sau trei ori, dar de aceasti dat8 b) tirnpul necesar de centrifugare:numai prin schirnbarea sensului de rotatie, existend - 2-3 minutelsarji pentru ramele de cuib;in acest caz pericolul de deteriorare a fagurilor prin - 1-2 minutelsarji pentru ramele de magazin;presarea (infundarea) acestora dinspre partea c) gabarit:inferioari spre leatul superior; - pliat6 pentru transport si depozitare iniltime h) i n procesul centrifugirii nu numai c i nu este 50 cm; lungime 95 cm: grosime 21 cm. Se potfolositi foes gravitationali existenti i n mod natural, transporta 2 centrifugi i n portbagajul unuidar aceasta, f i r 5 a intra i n detalii, devine uneori autoturisrn:element perturbator; - i n pozitia de lucru numai pe timpul i) scurgerea mierii se face pe un traseu lung centrifugirii 95 x 95 x 21 crn;
 • 19. .. Fig. 2 1 B Fig. 1 d) sistern de antrenare si frdnare direct pe ax; a ramelor si le sustin in tirnpul incdrc8rii). elernentul. e) greutate circa 20 kg. de fixare 51 blocaj a pachetelor de 4 rarne (9) care Pentru exemplificare i n figura 1 se prezintd irnpreund cu bratul (3) preia toat5 sarcina si foqelecentrifuga i n pozitie de incircare - descdrcare si se centrifugale si 4 tile de asigurare si pdstrare acornpune din urrndtoarele: un suport principal de distsntelor dintre rerne (10) pe tirnpul centrifugbrii.sustinere i n forrnd de U (1) pe care sunt rnontate Unul din brate fixat prin doud suruburi setoate elernentele cornponente ale centrifugii cum dernonteazd si se introduce i n recipientul "A" lasunt: axul centrifugii (2) i n pozitie orizontal5 (rotatia transport si depozitare (fig.2).are loc i n plan vertical ca la roata de rnoard cu apd Centrifuga este p r e v k u t d cu picioaresi nu orizontal ca la centrifugile cunoscute), pe care dernontabile (7). dar i n vederea centrifugdrii poatesunt rnontate sub form5 de stea la 120 trei brate de 11 fixat5 ternporar sau permanent prin interrnediulsustinere (3) a pachetelor de rarne (constituite din 4 suportului principal (3) si a doud suruburi pe unsau rnai rnulte rame pe brat), sisternul de antrenare perete i n cabana. rnagazie etc.(4), sisternul de frdnare (5) si rnantaua centrifugii Exist5 si alte detalii legate de pozitionareacornpus5 din dou5 pdei sub forrnd de serniciiindri pachetelor de rarne cu influent5 pozitivi asupra:si anurne: recipientul "A" prevdzut cu caneaua de accelerdrii expulzjrii mierii din faguri, reducereascurgere a mierii (6) fixat pe suportul principal (1) si rezistentei curentilor de aer i n tirnpul centrifugsrii sicapacul "B" (sernicilindric) care penduleazd cu protectia fagurilor si insdrrndrii la eventuale efecte180 pe axul centrifugii care pe tirnpul transportului negative.si depozitdrii este introdus in recipientul "A" ca i n Si acurn ceva despre jocul foeelor si irnportantafigura 2 (pozitie pliatd) si care nurnai pe tirnpul acestora i n tirnpul centrifuggrii.centrifugdrii efective se roteste cu 180 si devine Dacd acceptdm cB la o anurnit5 vitez5capac al recipientului A". unghiulard foes radials R este egal5 cu forta Pe fiecare din cele trei brate de sust~nerea gravitational5 G , atunci pachetul de rarne aflat i npachetelor de rarne (3) sunt sudate perpendicular pozitia 1 (sus) forta de centrifugare Fc esteelernente de asezare a rarnelor (8) i n form5 dc aproape 0 (R - G = 0) deoarece foes tangential5 i ndublu "T" (care preiau nurnai greutatea propriu-zis5 aceastd pozitie are rol minor ins5 cdnd pachetul de
 • 20. rarne sc afl5 i n partea de jos Fc = R + G. in zona urmbtoarelor sarje capacul "B" ss deschidepunctului W (in care se a116 caneaua de evacuare) (roteste) numai cu circa 70 si se blocheazi i nefectul forfelor de centrifugare este maxim, rezultat aceastl pozitie ca i n figura 1 (pentru ca rnierea dedin cornponenta foqei radiale cu cea tangential5 Rz pe peretele circular s5 continue sb c u r g i i nce se suprapune cu fooa gravitational5 "G". in recipientul "A") dup5 care rarnele centrifugate seacest caz foqa de centrifugare Fc = Rz + G si are inlocuiesc cu altele pline.ca efect expulzarea rnierii din ram5 cu precsdere i n Este recomandabil ca pachetele s5 fie pe c5tzona recipientului "A". posibil echilibrate i n raport de vechimea fagurilor si Ca urrnare a acestui joc apar trei fenomene a cantitstii de miere.irnportante ce favorizeazi procesul de extractie sianume: 1) Pachetul de rame aflat i n zona punctului "W" Avantaje(ca fiind ultirnul supus la forfa maxirnb) devine In afar5 de cele evidente pentru orice apicultor:totdeauna rnai usor decdt pachetele anterioare 2 si capacitate mare pe sarj8, gabarit redus pentru3, ceea ce conduce la o autoantrenare a transport si depozitare, simplitatea utilajului (lipsaansamblului in rotatie cu reducerea plaselor si ramelor pentru sustinerea fagurilor.corespunz6toare a foqei de antrenare exterioare. sistern de antrenare direct pe ax), incgrcarea si 2) i n procesul centrifugsrii fagurii nu sunt desctircarea ramelor foarte cornodi, greutate m i c isupusi permanent unei forfe continuu crescitoare i n raport cu capacitatea de centrifugare, excludereaci la u n efort variabil i n timpul fiecirei rotatii, cel operatiilor repetate de intoarcere a ramelor saumaxim d e scurti d u r a t i fiind protejati impotriva sensului de rotatie. utilizarea de turatii rnai mici,deforrndrii sau ruperii sbrmelor. stabilitate superioarB i n timpul centrifugsrii, , 3) Mierea este expulzat5 nurnai pe peretii prevenirea deformdrii sau deterioririi fagurilor saucirculari ai recipientului si capacului, peretii laterali s6rmelor si altele ce decurg din acestea, avantajul(verticali) ramindnd uscati. cel rnai important i l reprezintg reducerea 12, de extractie si a efortului de cel ~ u t i n respectiv 9 ori fat5 de centrifuaile cu 3, respectiv 4 rame. Aceasta inseamnd ca i n acelasi tirnp, cu efort mai Dup8 rnontarea picioarelor si fixarea bratului redus, se poate extrage rnierea din 24 rame fat8 dedernontabil prin dou5 suruburi (operatie care 3 sau 4 rame cu centrifugile cunoscute. Prindureazd cdteva minute) se incarcg centrifuga prin optirnizarea solutiilor constructive si alegereaasezarea a 4 rame p e fiecare suport ca intr-un corp judicioasd a materialelor necesare, centrifugade stup (IjditB de transport), se blocheazi fiecare r5spunde exigentelor de calitate si fiabilitate la unpachet, se roteste capacul "B" cu 180°si se incepe pret de cost cornpetitiv si accesibil unei largicentrifugarea. categorii de apicultori. lndiferent de temperatur5 si vdscozitatea mieriisau vechirnea fagurilor, nu este necesard o P.S. Utilaj~il prezentat este patentat. Oricecentrifugare care sd depbseasci 2 minute pe sarja detalii suplimentare s i rela!;; asupra posibilita!ii dede 12 rame. procurare /a adresa autorul~~i: Bucureafi, sir. Pic:tor Pentru centrifugarea celei de a doua si a Romano nr.22, sector 2, teleton 615.1 1.76.
 • 21. CAI,I<NI)AULII, lRINCI1A1.~~I,ORI,UCHAUI 111 S E Z O N i~ S.I-UIINA * IANUARIE * prcvcnirca dcranjarii 5i nclinigririialbinclor, provocarc dc atacul soarccilor,p%sarilori animalelor dc currc, cioc%nirori,pitigoi ctc.; supravegherca modului dc icrnarc afarniliilor dc albine prin conrroalc auditivcs%ptrlm;inalc i indcparrarca stariloranormalc conslalstc; indcparlarca f3r2 zgomor a z2pcziincafrinarc si a ~ h c t i idc pe sc:lndurclcle dc . L ,zhor alc stupilor i dcslhndarcaurdinisurilor dc alhine rnoarlc; rcpararca, curaiirca >i dczinlcctarcainvcntarului apicol. insrirmarca $i fisarcafagurilor artiliciali in ramclc ncccsarcpcnlru sezonul urm2ror; aprovizionarca stupinci cu utilajc,matcrialc, uncllc; ridicarca nivclului profcsional alapicultorilor prin parriciparcala cursuri,confcrin!c, insrruclajc sau demonstra!iipracricc. ION MlLOlU grafica: FLORIN STEFUREAC
 • 22. ... PREOCUPATI $1 DE LUMEA ALBINELOR! (Test de verificarea cuno~tintelor) Ing. Ilie CI,U.II<ANU 1. lnventatorul stupului cu rarne mobile a fost: 8. Meniiunea c5 ceara lichidi este eliminati a. L.L.Langstroth din corpul albinelor la ternperatura de 33-36C, b. I. Procopovici iar i n contact cu aerul se solidifici, forrnbnd c. G. Layens solzisori a fost f8cut8 de: a. R. Chauvin 2, lnventatorul stupului orizontal a fost: b 1. Dzierzon a. A.I.Root c. Denhof b. Ch. Dadant c. G. Layens 9. Prirnul cercet5tor care a incercat s i creasc8 albine adulte din lawe in incubator n i( 3. Cercetitorul rorndn care irnpreuni cu un afara farniliei de albine) a fost:larg colectiv de specialisti a elaborat pentru prima a. N. Weaver. in anul 1955date rnetoda de iernare a mitcilor i n afara b. W. Rhein. i n anul 1933ghernului a fost: c. M.V. Smith. i n anul 1959 a. C. Antonescu b. F. Begnescu 10. Cel care a pus i n evident8 pentru prima c. N. Fotii dat8 caracterul si rostul rnstcii i n farnilia de albine, desenbndu-i si ovarele, a fost: 4. in tara noastri cercetirile cu privire la a. J. Swarnrnerdam (1637-1685)variatia dimensiunilor celulelor fagurelui natural i n b. J. Mehring (1816-1878)functie de zone au fost efectuate pentru prima c. Aristotel (384-322i.e.n.)date de: a. E.Mdrza, A. MBlaiu 11. Cine a spus: "Albina, i n cdteva rniligrarne b. C. Hristea, T. Bogdan cbt cdnt5reste. cuprinde rnai rnulte taine decbt c. F. Begnescu. C. Hristea pirarnida de la Giseh, cu subteranele sale uriage si rnorrnintele ei. Albina intrunegte, cu toati 5. Dernonstrarea stiintifici a procesului de rnicirnea ei, o sum5 de facultiti, care i n afar5 desecretie a cerii de citre albine a fost facut8 de: ea, se reg5sesc ici .si colo, la alte insecte, dar a. Hunter, i n anul 1684 disparate."? b. F. Huber. i n anul 1814 a. Karl von Frisch c. Maker, i n anul 1752 b. R. Grasse c. Charles Darwin 6. Polenizarea plantelor cu ajutorul albinelor afost descris8 pentru prima data-de: 12. Cine a spus: "Dali-mi o rnatca bun5 si v5. a. Sprengel, i n anul 1793 dau recolt8 bogat8." b. Linsley, i n anul 1958 a. A. Caillas c. loan Piuaru (Molnar), i n anul 1784 b. 2. 0rosi Pal c. Ch. Doolittle 7. Fenornenul de partenogenez5 la albine afost descoperit de: a. Karl von Frisch b. Fr. Ruttner c. I. Dzierzon SOL1J~II ~ I I 1 -b, 2-c, 3-c. 4 4 , 5-b, 6-0, 1I I 7-c, 8-a, 9-b, LO-a, 11-b. 12-c /
 • 23. 0 htdnl!)lnro crr riilc MAZ DE NECAZ Prof. Victor N I A G U A/)rcciereo ,fi7rnrrise!ii nnrrrrii, ,sct~in~hrrri c.rporievz!fi,po~~r~,sriri, nccJ.~rcJr~ clo to(1te.urn[posihilc~nuri nzrrlf co or-irtntlcin p(r.srorrr1, In ciile.srr1de necrcrr, 10 nlrrsi~~r solcdn? ~i rci rl dcsnrr In ,/7ocrretr-.sorrrelrri Aici, prirz nlorcJn dozsirtrre de nl>icriltoripr k171-3. 10 o discri!;~.SC~ O V L S I ,[el~ 1 de intfinrptfiri, s ~ lrngii priercwii. Slrnr con~Yns ~ S cle . ) cfi n11 c~xi.srri(rpic:rrlror crrvechinle core sA nrr cribfi cerx nlni deosehit de povesrir. P c ocest considcrcnt p r o ~ ~ opr2 capicirltori lie n scrie retistei noostre de speciolitote ROMANIA APICOLA, sco/And incr,irlc~n!ii irnele intfin~ylfiri dco.rcbire (filrrlrritic srlrpi, crrlcsrrri do er-c~p!ic cc7lanlirtrrc. ntrli slrrrstropiri crl nrhstrln!e to.%-ice pcnrru olbine, rloirn~snil)i/or, o,qesirrni erc.) tlcorrrece csre t>inc~,r/irrr cfi din jiecrrre infAny>lare pof trrr,qrl conchrzii, inrtfi!firnintccm.e srrnt hint~~~enite sc ~)rnrnrnl~icrrlrorii incrpfirori cn . ~pcnmr cei consrrcrn!i. i Acirnl esre rinrprrl cel nlni porri~~ir pcnrrrr ( 1 ,fi prrhlicrrre Ft? rc~.i.sril, deonrccc inr7cesre lrrni rlc im-nil c6nd nlhinrle slrnr srrrins Icgc~rein jrrrzrl rcyenci Icw; c S ~ d ,i.(~nil,zfiprrdrr .>i l~irnrri/ ~ st?-irlg. ~pc noi I f 1 gi1r.n sohei, s f i ntr /ii.siint ,jirrrqi (k. rrnfinliri/e(/in .sczoclnc/e I T P C I I ~ L ~ . t c iDo,; ctr sii .s/7nrggtren!rr, elnl .sir inccrc .sfi po~.~,.stcsc dinrrc. Irltil~rplfir-ile c(rrc I I - O (lorit rrnrr d~ S~sfi rlnz pone. X X X Erarn la culesul de nectar de salcbrn, ia Directorului F.A.O. am arnplasat stupina in ace1 loc.pidurea Mihai Bravu de Giurgiu, cu mult inainte de Miiitianul s-a cam dezurnflat. Mai rnult, amrevolutie. Stupina era asezati pe un drum de tars, precizat c5 cei din conducere au fost de acord cuun fel de cap de hotar de cultur5, de altfel inchis bararea acelui drum cu stupina mea. intrucjtcirculatiei publice, afldndu-se i n proprietatea F.A.0, deseori veneau !&rani cu c5ruta pentru a cosi iarbi.La cdteva zile cdnd m-am reintors la stupin5, scapdnd coasa si in masa verde a culturii F.A.O.pr~virea mi-a fost atrasi de un m5gar mort care se Pus i n fata acestei realititi, militianul a schirnbatafla ceva mai departe de stupi. Nu i-am acordat nici clteva priviri intrebitoare cu primarul, ins5 f i r 5 ao atentie. Un t5ran care cosea iarb5 i n apropiere, g5si o solulie de moment.dup5 cbteva minute a abandonat lucrul, a inc5lecat Prirnarul, om cu pregbtire, uns cu toate alifiile.pe biciclet5 si a plecat spre sat. activist de partid, se uita la mine apoi la Atunci, i n ace1 moment, nu am ficut nici o autoturismul rneu, din nou la mine, apoi la @ran si alegatur5 intre plecarea tiiranului si sosirea dup5 spus: "E om s5rac. Cred c5 ar fi bine s5 v5circa o or5 a unui autoturism din care au coborbt: impiicati, s5 faceti paguba pe din dou5."primarul, rniliiianul comunei si un tiran, proprietarul Eu, rnirat. ficbndu-m5 c i nu stiu despre ce estemigarului mort. Militianul mi-a cerut actele vorba, am cerut l5muririle ce se cuveneau. Primarulautoturismului meu la control. Am ezitat o clips, I-a indemnat pe mosulici sH povesteasc5 cum s-adeoarece nu realizam nici o leg5tur5 intre prezenta intdmplat.mea la stupini si autoturismul care era parcat Mosulic5, cu patirn5 si umor a Snceput sdcorespunz5tor. Cum i n acea epocii abuzurile, povesteasc5:"Dapoi taicii. eram cu baba rnea i nintimidgrile erau la ordinea zilei, si ca s5 evit vreun tilig5 (trisuricd) tras5 de cei doi m5gari pe care i iconflict, am predat actele. Militianul mi-a luat actele, aveam si mergeam s5 adunhm vreascuri i n pkdure.le-a rgsucit, le-a invdrtit, ctiutlnd s5-si dea Cdnd am v k u t stupii, sti mii intorc, s5 ocolesc, nuimportant5, si din vorb5 i n vorbii s-a legat un fir al prea imi venea si ce mi-am zis: no, cH n-o fi foc s5disculiei privitor la prezenta stup&ei i n acei loc. trec ceva mai departe prin fata stupilor. Zis si flcut. Am explicat "comisiei" c5 prin aprobarea Taici... zburau si zbdrndiau albinele i n stdnga si-n
 • 24. dreapta noastr5 ca bombardierele din cel de-a1 intreb c l t cost5 rndgarul. Tiranul se uitd lung.doilea rdzboi mondial. 0 albini, probabil mai eziti, probabil credea c5 vreau s6-mi bat joc dezburdalnici, bat-o vina, o izbeste pe baba mea, el, si ... se blocheazi. Ca s i evit vreo situatiebab tipi, se plesneste, sare din tiligi si numai ce o neplicut5, i n cdteva cuvinte explic despre ce estev i d cd se ghemuieste i n grdu. Atdt le-a trebuit vorba. TQranul ma intreabl dac5 vreau s5 cumparalbinelor. un migar frumos ca al lui. M i uit la migar, pentru Migarii dau s i fugi, eu trag de h5turi, sar jos mine i n acele clipe nici un m5gar nu ern maidin tiligi si ii dezleg indati. Ce mai, taici, s5 vezi frumos sau mai urdt decdt oricare altul, dar ca s5-icum ne inciieraserg albinele. Odati eliberati, dau satisfactie emit un rispuns afirmativ. TBranulm5garii o iau la f u g i ricnind, s6rind si aruncdnd mi5 sfgtuieste c i numai la tdrgul de vite dindin copite. Fug si eu de m i bag intr-un Ilstiris. Un Cilug5reni se gisesc asa mdgari frumosi contrarnsgar fuge, scapi i n p6dure. E-hei... taici, s5 vezi sumei de 3.000 lei. ii multumesc si plec.spectacol, de acolo de unde m5 aflam; vedeam Peste cdteva zile m i duc la mosul cu pricina.m5garul cum sirea, ricnea, arunca din copite, iar cel cu migarul mort. Cdinii, latri, apare mosulb5buta mea, asa cum am spus, cu capul i n grdu. care strig5 la baba lui: "Babo, vino s i - l vezi pede mdnca tirdna pim5ntului si cu fundul rimas albinar. Dau binete babei, ea se u i t i la mine, vreaafar6 isi didea palme peste fund din cdnd i n cdnd. s5-mi z i c i ceva, renunti cdnd a v6zut teancul deCe mai... imi pirea r5u de migar, dar m i podidea sute de lei si un borcan cu miere.si rdsul de ceea ce vedeam. Si asa taici, am rimas U i t i de inteplturi, de mggar, m i invit5 pe ofir6 migar. Si ce magar frumos am avut!"ntre banc5 la umbr5 sub un porn si m5 trateazd cu otimp, migarul se umflase, se ficuse mare cdt un c a n i de lapte bitut nesmdntinit, o bunstate cumbou. numai la !arl mai gisesti. Baba imi povesteste Mosul povestea cu atdta umor, incdt ne dideau rdzdnd cum a fost impresurati de albine. inlacrimile de rds, dar i n acelasi timp eu gdndean sfdrsit, la plecare imi oferi si cdteva o u icam asa: eu plec, stupii r5mdn si, d a c i vrea, mosul proaspete pentru copil. De, bunitatea si bunapoate 58 f a c i mult r i u stupinei, asa c i... e bine s i cuviint6 proprie tiranului este inc5 intruchipati i ncontribui la plata migarului. generatia veche, cu frica lui Dumnezeu. Le-am spus c5 sunt de acord cu propunerea Cam i s t a e hazul si necazul, ins5 din aceastiprimarului. Fa?a mosului se lumineaz5, ne-am povestioar6 strict autentici se pot desprindeluat r6mas bun si am plecat cu totii. Desigur, multe invitiminte.evenimentul m-a marcat si s i - l vezi pe domn Fie ca nici un apicultor s5 nu aib5 parte de oprofesor cum i n drum spre Bucuresti cerceta intdmplare asem5nitoare. Migarul ca migar, darsoseaua, doar, doar, o vedea pe drum vreun azi un cal frumos se vinde la peste un milion det6ran cu un m6gar pentru a lua relatii. i n sfdrsit, lei. Putini stiu c i un cal viu poate deveni rnort cude pe un drum lateral apare o tiligci cu un numai cdteva intep5turi de albine.m6gar. Am oprit masina, fac semn tiranului si i l Mica publicitate V ~ pavilion 70 stupi, nou. Tg. Ocna, Costache Negri 104. telefon: D 0931341148 (1) V ~ aparat recoltat venin tip podisor. Tel.: 011688.64.16 (2) D V ~ impreuna sau separat doua platforme sasiu T.V. nemodificate cu cabana D stupi speciali verticali a 2 familii capacitate 84 familii (54 respectiv 30, revista Apicultura 611988). Press faguri artificiali DADANT-RIETSCHE. a n t a r decimal 200 kg. Cabana demontabila. C U M P M ceara albine. Tel.: 011615.11.76 (3)
 • 25. Olteanu I. Paul, Str. Craiovei nr.69, Caracal, rezultH c i impreund ati pornit hotHrdti spre albingrit.Jud. Olt cod 0800. aveti fiecare din voi cdteva farnilii de albine si i n Revenind la o scrisoare mai veche trimis5 problemele profesionale aveti adesea disputeredactiei la care nu a primit rHspuns, d-l Olteanu ne contradictorii, ceea ce consider cH nu este rdu cHciintreaba dacH vasul de apH al adHpHtorului pentru astfel reiese adevgrul si calea cea mai bunH dealbine care este confectionat din tab15 galvanizatti urmat. lmportant este faptul cH am6ndoi iubitieste bine sH fie vopsit sau nu i n interior astfel ca s I apicultura si v t preocupati cu perseveren?& de S nu influen!eze negativ viala albinelor. pregatirea voastrH profesionals, cititi revista PHrerea noastrH este cH rezeworul de apH al "Romlnia apicoli" - aveti colectiile revistei din adHpHtorului dvs. apicol ar trebui sH fie vopsit la ultimii ani, ati cumpHrat rnai multe cHCi apicole si exterior intr-o culoare inchis$, de preferat negru. doriti sH vH completati biblioteca de specialitate. pentru atragerea razelor solare care incHlzesc apa Sumtem convinsi cH prin muncH si perseverentg o (fapt important primavara). s l v l realizati dorintele si o sH deveniti cadre In ceea ce priveste interiorul vasului, tehnice bine pregHtite. considerHm cH dacti il folositi asa cum este, Referitor la intrebarile puse de voi v l nevopsit, nu prezintH nici un pericol pentru albine. raspundem i n continuare incepdnd cu Daniel (careTabla galvanizatg este protejati din fabricatie a mai primit o serie de raspunsuri i n revista noastriimpotriva coroziunii si i n contact cu ape nu produce din octombrie 1993). compusi toxici prin oxidare. In numeroase CBnd se imperecheazi3 matcile care au iernat gospodsrii se folosesc gHleti confectionate din (deci cele care au 2-3 ani)?tabla galvanizats oentru pHstrarea si folosirea apei MHtcile de 2-3ani care au iernat sunt de obicei potab~le. lmportant este ca acest vas s8 fie periodic mitci fecundate si nu mai ies la alte zboruri de spHlat si intretinut igienic cu apH proaspHti. Nu imperechere. in cazuri exceptionale cdnd cantitatea acelasi lucru se intimplH i n cazul mierii de albine de spermatozoizi din spermateca rnitcilor care cocleste (oxideazH) datoritH acizilor din miere insuficient imperecheate se epuizeazH, albinele o care intrH In contact cu zincul sau cu fierul din vas schimbH sau matca devine trdntoritH si trebuietransformdndu-se i n acetat de fier care este un schimbatH de apicultor. Pentru o mai bun; produs toxic. documentare vezi cartea "initiere si practice i n DacH doriti totusi sH protejati suplimentar apiculturHn,pag.40, despre aparatul reproducHtor si interiorul vasului, puteti opta pentru una din revista "Romnia apicoli" nr.2 din 1992. rubrica urmHtoarele solutii: "IntrebStri si rHspunsuri", unde ai sH gHsesti o serie - parafinarea interioarz a vasului (sau cerarea); de precizlri interesante despre imperecherea - pensularea lui interioarH cu o solutie de mHtcilor i n general si despre imperecherea repetat5 propoiis (propolis dizolvat i n alcool) prin care se si multiplH a mHtcilor i n special. creeaza o pojghitl subtire protectoare de propolis; Care sunt factorii care determine - vopsirea lui interioars cu lacuri sau vopsele imperecherea? sintetice obisnuite sau speciale (de exemplu cele Condilia principals a imperecherii mHtcilor este folosite i n industria alimentarh) determinata de existenta unor trdntori sHnQtosi si vigurosi. lstrate N. Daniel, com. Dragomlresti, sat 0 altSt condfiie se refera la efectuarea i n buneDecindeni nr.387, cod 0251, Judeiul DBmbovita conditiuni a imperecherilor multiple sau repetate,si Spgtaru I Cristian, str. lancu Jianu 33, . astfel ca prin copulare matca sH-si acumuieze i nTBrgoviste, micro VI, cod 0200, Judetul spermatecH un numsr mare de spermatozoizi.DBmbov?a. SHnatatea partenerilor si vremea favorabils Apreciem scrisorile si mai ales preocupHrile (cHlduroas6, senini, linistita - fHrH vdnt) influenteazkcelor doi tineri Daniel si Cristian primite la redactie favorabil procentul imperecherii mltcilor.din judetul Dlmbovi!a (de la adresale mai sus De ce unele matci sunt galbene, iar altelementionate). Din scrisoarea lui Cristian rezultl c l aproape negre? Apartin unor rase diferite?sunteti prieteni si colegi de clasl la liceul din Nucet In tara noastrl nu avem rnai multe rase de(medicinl veterinarl). Din aceeasi scrisoare rnai albine. Aibina romlneascl sau Apis mellifera
 • 26. !a!ie!3osv ale !u!3~esalaled!3u!ld u!p eun ape .ais!hal s1 lol!lolln3!de IW leuo!se)old !nlnlarr!u ealeo!p!l el !4 & !, : alle u! !s o ~ 6 a d,,loo!dw 1n6olele3,, nesa!nq!l)uoo alel!le!oads ap !!ln)elal!l wal!pueds~t] !s 6g16ed 0861 v . 3 ,,aloo!de !!isn~lsuoc~ a[wl!m., ~ w q n l e 1-es ~ n ~ e n u e u ga.6ed 8-IA 8 wtpa ,,!nln~o~n3!de u!~6120~ !au i ajej/le!3ads ep ajs!nel nes u n i o ~ q!fie3 InlenueW,, u! auaq3s eauauese !lSasq6 !em lajle !S aln3old !i-es a j i e ~ o pe p ej!noqluya lnjapnl e-111 e waved ,,103!da !el!)n !s leluahul,, ah!)!zode!p elu!p ~ 3 . ve!l!y el use6 e-a/ ale3 a d ejej!le!3ads ap ap Inlas nes ,,!nlnualod !!~guo!i!puo:, !S !!lqllo3alalajs!nal I allbe3 aleoj je~edwn3e ue!js!l3 S e16olouqal,,loloo ah!)!zoda!p ap lnlas ?lei!!) el ap .,,Jolau!qle !! !ln3old !i-9s ugpuwwo3a~ j a1je~6010) nes uasap oInlaooq,, eal!wnuap qns lnosoun3 ~ola6u?ld un euaqos ap l a p e o qzasaleju! a) tpwa (elalp !S14 6unlald o!ls!laloeleo launs un p u ~ 3 n p o l d 1j16ed IJU 9861 : ~ 1 6 e d1LJU !s 81.6ed ~ . J~ 8 6 u ~el!luah l e p l e d !d!le u!p suatu! nep alaulqle :~16ed EJU 6 1 la) jse3w ap awaqos aseolawnu ~ )e3 uehlasqo lndnls puFziq3saa .~npla!dne a3 aleo!lqnd )so) ne ! q 3 a ~ !ew allseou alals!hal uleha3 8 ) n p l e p l e d alau!q(e apun !nlndnls 18(e)uo~) .lo!Jajxa ualod ap ~oj3alo3 adalala~ad !9 $!u!p!n el alel!6e g(qun ale:, lolau!qle ! rnun eluay3s ejs!naj u !je3!lqnd es !lop i~eals!u!lau e3 aa!jpads aleo!lava auwas a l p !!l!ue)cdnp alseoun3 aleod as au!qle ap a!l!ue) o-l;u!p !aly3a!) al!ohau !s al!ie]!leln3!ved alalnd ap a!j3un)!!~~FLU e ele)uap!me e!i!leds!a .ualod ea 19 ampe u~ze3 el ze3 el ap plapp au!q(e ap lol!!l!we) e!i3eat] ( p l e u el?) pap) y l a u z a q nes p e p 0 ailtwet n!z~w1! e u nes aualhap ! e u au!qle ap al!!l!ue)0 .q!n:, u! elua)s!xa laind ap ealal!)ue3 n3 pal!p ale01 el )noel e-s altjp~no lnloqz wa3 pow ul apvodel u! ualod 3npe alautqpj q!no u! nu nes alsa age q e u e3 n y p u ! un alsa nu !nlnualod Insap3 eqels eun el s n p o ~ d e-s n u !S e31u1ajnd a!l!ruel o iq1n3u ajsa e3jelu e3 np~pu! ! el snpord e-s ejsa3e al!je~n3 ap !nltuoqz !!Jelnlu!jsun ajsa ualod 3npe dnjs !nun a/au!qle e3eg alesa3au lo/!~nljeJad0 ea~enpala edna ,!!lei .ai!~oluell O ~ ! ~in283Ju! aldue)u! J )~Ialauoz alee) u! adeolde - yn)eu u? ualod )uap!)ns as urn:, loluq.11 ap nu 14aleo)el3nl pu!qle ap p p e3sesg6 alau!qle !lnloqz alau!ld n3 p u ~ d a 3 u i unq a)sa ~nla!nd W ~ ~ U I A Uau ~ q3 O pu53 !n[n)a!nd BJBA?U!J~ ,aleluaw!le !!je3!xolu! 83npo~d es ea~!38dr)3 ednp spald !ew 1 (eluod) lnleno snes soleh ~nla!nd!puedspl nu e nlluad aseoleues ada3u~ e3tew pueo punle alsa 1n61s !ew la3 lnuwas!!l!we) el ap eu!hold es !S lelno at) es a!nqall aA!gelal esu! tuns auuas a l s a 3 ~.(!nlnuauopqeale3 !nlnualod eale)!leo el atiualv ,aqels al!!l!ue) ( n p y U? Ino apah as !lo a)lnw ap au!qleel lepads u! laamp eala3npold !s !nlnu!)salu! ap el!ns no lua( leu) aln6e) ad p s ! w as e 3 p ueale3le3u!eidns el !nq!lluo3 aleod a~!jpln3 ale3 u! Inla) 19 (al8i.u !ew alsa alee) !nlnuawopqeap loqz ~ n u ! l dap a)u!eu! !!ula! ~ n d u ! )u l ejep eaupew !s eulo) ednp 1 e)eaq3a~adu!ajsa p l e w sy a l o l d euelH a ~ t i y n 3 loqz !n(nw!ld ealenpala ap o F3ep epalde lod gjua!~adxa no !!~o$ln3!dv~dnp lyop ap n!lndw!l el€?h~lu!ld nes ailenlqa) i(ejur7u apeunl uild nep as ale3 (ualod n3 ep!nl) alaiw) ln~oqz ap a3JeojuJ as e3jelu p u p !3unje eNasqo el aynl ap ewlo) qns el)s!u!upe apod as lnualod ajeod as a3 !!laLpaladq Inuues ap pep? u ) ! ieule! ap epeo!lad ejsea3e nu nes eJeay3a~adluJajsa esjeur o pue3 aleo!lajxa J U jejedwn3 lnualod je~js!u~lupe a!nqaJj tun3 q!n3 auluas ajilunue ednp ajSeoun3 as e3ea u ualod u!jnd ne au!qle ap al!rl!urel p e g ! .(!nlnws!ue6~0 eo!)auabol!y e ,!1i3e)st)es eh !i! !s elnle ep eal!pnlu! eleje ale3 tiepydapu! ~ol1juapua3se aleod al ale3 ap!elo3iN .N .6u! ap leuwas 66ed !!ldold alal3ele3 loun e !iuapuaosap el e!j!lede) E66~/9lU e)s!hal u! len!lqnd nldw!s 1napa3old ws!hele u!ld l e y 3 1 atellpala uyd ~ol!iuapua3sap s ednp ale)!le3 ap !3)ew alsa~3 e nl)uad !a n3 al!wsuel) as lolau!qls ealeoln3 .!nqle6 !za~oqelo3 nes ploq nes !3lyw au!iqo e nlluad gs ~e!q3alaun as1q3sap !ew nes aleoln3 el as!q3u! ~ u o zu!p !indao!ld !~o&ln3!de !i!la)!p el lenluaha ! !ew !319u Q p a p - aleiunuo~dwind !ew nes llnw !zalade es !jod stun!-!ew epeo!lad ul .!)sa~nong !ew auaqle6 alaui n3 au!qle !s lade lol!ue lnslnoep u!p elnlln3!dv nlluad a!ionpo~d !6 a~elaola3 u! lase) Inlotlalu! u! !s asel a)!la)!p aqu! J O I ! J ~ ~ ! J ~ ! L J ap Inln$!lsul el ap u!iqo as 14eueaiapn! y 3 . v ele!l!) eznw u!p lep (116) es!q3u! alsa !asel eo!pads u!ld dw!l u!p qpueu03 as aleuoii3alas al13)elry !s ealeoln3 ,!a!uehl!suell ~ns!pod tahoplow ~nQ!pod jajeuo!j~a/as Isah ap e!dwe3 nes leueg ap aluntu ap ++dais jod p j e u e~n3old apun ap !s j!urnilnw juns nu ale3 ap eu!qle :!~nd!)ooa alaleoleuln 6u!&s!pas e!upwot] ap ~ol!3jeu1ea~eqw!i/3s el zapa30ld urn3 - u! IaUsv lellomap ne-s ale3 u! a3!leu!l301q ue!ls!l3 lolauoz a)eldepe (!~nd!lo3a)!!ielndod ai(nw !eu in1 al!leqal)u! el wapundsel alenu!)uo3 ul esu! ale p e l plseaov eln6u!s alsa e3!jed~e3
 • 27. Cresc5torilor de Albine si ale filialelor judetene. matcd si i n cresterea matcilor.Vdnzarea literaturii de specialitate se face diferentiat Aceste gratii au prin constructii distantede la judet la judet, in functie de solicit5rile calibrate cu o deschidere de 4.2 mm prin care potapicultorilor dar si de preocup5rile salariatilor si circula numai albinele lucrstoare. Scopul urmsritgestionarilor A C..A. Dac5 exist5 interes din partea este de a opri trecerea mltcii pentru a depune ousfilialelor magazinele A.C.A. pot fi aprovizionate cu in magazinul de recoltd precurn si a trlntorilor carec5qi de la centru sau prin transfer de la alte filiale sunt consumatori de miere. Aceste gratii pot fiunde exist5 stocuri excedentare de cifli. in fiecare confectionate din material plastic, din table sau dinjudet exist6 apicultori care doresc s5-si cumpere si slrm5 rnetalic5 bine calibratd (prin punctare cualtii sB vdnd5 diferite c5Qi de specialitate. sudur5 electric5 sau cu ajutorul unor distantatoareConsideram c5 filialele A.C.A. trebuie sH se implice de tab15 stantatii - vezi manualul "Utilaje simai mult si sH organizeze un sistem de vdnzare a constructii apicole" A.C.A. 1980, pag.67). Acesteacestora prin consignatie sau cel putin s5 faciliteze gratii se monteaz5 intr-o ram5 cu profil sivdnzarea lor directa intre apicultori. Apreciem dimensiuni adecvate tipului de stup folosit. La stupiirezultatele economice bune ale filialei A.C.A. din verticali cu magazin si la stupii multietajati acestejudetul Ddmbovita, dar acestea au fost realizate din gratii separatoare de matc5 care sunt confectionateactivititi cornerciale care nu ajut5 direct pe din plastic sau tablH se pot folosi si fHr5 a fi montateapicultori si nu contribuie la progresul apiculturii. intr-o ram5 cu profil, ele pcltdnd fi aplicate directFaptul cH judetul DBmbovita care numHrH peste peste ramele stupului astfel ca s5 separe cuibul de3.000 de apicultori are i n acest an, 1993, numai 10 catul de recolt&.abonamente la revista "Rorndnia apicol5" $1 In unele cdfli aceste gratii sunt denumite gratiileliteratura de specialitate este aproape inexistent5 Hanemann. De mentionat c5 inaintea lui Hanemanndovedeste faptul c5 filiala judetean5 nu s-a implicat aceste gratii separatoare au fost inventate si folositeactiv in actiunea de a ridica nivelul profesional al de Vichente Schelejan, cunoscut apicultor rorndnapicultorilor din judet. Revista "Romdnia apicolb" care a participat la Congresul stuparilor dinva acorda pe viitor o atentie mai mare ca la rubrica Germania si Austria tinut la Salzburg i n anul 1872vdnzsri-curnplirlri s5 apari cdt mai multe informatii unde a prezentat i n premier5 o asemenea gratiecare s5 faciliteze o circulatie activ5 a literaturii desp5Qitoare rnetalic5 pe care o folosea de maiapicole de specialitate. multi ani cu succes. Prin urmare apicultorul romdn Microscopul poafe fi de folos r^napicultur5? V. Schelejan este 5 realitate premerg5torul n Da! Microscopul a fost si este de mare folos i n apicultorului brazilian de origine germandapicultur5. El este ins5 folosit eficient de cercetatori Hanemann a brevetat si introdus i n Europa gratiasi oameni de stiint5 sau de diferiti specialisti din sa separatoare. care ii poart5 numele, in anul 1877.laboratoarele pentru analiza calitqii produselor De ce se ineaca albinele in hr5nitorul tavaapicole, studii polinice sau pentru diagnosticarea a1stupului multietajat?bolilor si intoxicatiilor la albine si diferite alte studii Albinele se ineac5 atunci cdnd hrdnitoarele nusi cercet5ri (genetice, anatomo-morfologice etc.) i n sunt corect folosite. Astfel albinele se pot ineca i ncare se utlizeazH microscopul electronic.!n hrinitorul de mare capacitate (cum este hrgnitorulactivitatea de zi cu zi a apicultorilor practicieni tavH al stupului multietajat), dar si i n hrsmtoarele demicroscopul nu prea este rgsphndit, neav6nd o mica capacitate (cum este hranitorul uluc).eficient5 practic5 imediat5. Referitor la folosi!ea corect5 a hr5nitorului tavH DacB gratiile, deci cusca cu matc5, se pun de mare capacitate a stupului multietajat estep e rame sau incadrate ink-o ram& cum mai ou5 necesar sH tinem cont si sH respectHm urm5toarelematca? regului: Formularea intrebiirii nu este clarH, dar din - s l asigurHm perfecta orizontalitate a stupilorcontinutul scrisorii tale am dedus c l aceasti5 cu ajutorul unui poloboc (niveltl cu bul5 de aer);intrebare ai f5cut-o ca urmare a lecturii articolului - hrgnitorul tavH sH fie curat, iar plutitoarele sub"Gratiile de match" de Ecaterina Dehelean din form5 de gr5tare confectionate din sipci de lemnrevista noastrtl nr.711993 pe care ne-ai scris c l I-ai pentru cele dou5 cornpartimente s5 fie corectcitit. Reciteste cu mai multH atentie articolul si nu dimensionate astfel ca s5 nu se blocheze. Acesteconfunda cusca de mat& cu gratiile de matcH (in grEttare trebuie sH fie si corect asezate (cu cele treiarticol este multH istorie care probabil a contribuit la sipci transversale de rezistent.5 i n sus, iar cuneintelegerea esen?ialului). suprafata format& din sipcile paralele care formeaz.5 Gratiile de matc5 sau gratiile separatoare de grHtarul i n jos plutind pe sirop);rnatcH se folosesc la despaoirea cuibului demagazinul de recolt& la producerea llptisorului de
 • 28. IARNA-N STUPUL DE ALBINE (11) Prof. Emilia $i Marin IOPESCU-I)ICUl,IiSCU RQmdndnd i n lumea povestilor, s i ne mai iarna, indeasl cu paie si astupl cu lut deamintim si de pltania "greierasului cdntiret" dintr-o jurimprejur. larna, singur ornul lucreazl: albinele ...iarni cu "niste vdnturi groaznice" si "cu un strat d~rm."~gros de z l p a d l " . Pe asa vreme "s-a v5zut muritor La drept vorbind. orice prisicar care sede foame". Refuzat de furnici a ajuns "ping la respects si care are mild de "gdzele lui Dumnezeu"albine ... La albine era zaiafet mare, se i n e c ~ u n i nu are ceva mai sfsnt decdt gsndul cel bun pentrumiere albinele, nu alta! "Sunt vesele, o s6-mi dea si stupii si fecioarele lor: Vara, iarna, el se tine/ Demie un p5hlrel de miere!" se gindea greierasul si a prisacd si albine."" Ainceput s l c ~ n t e " . ~ rimas cu rndna intinsi si Reintoarcerea la somnul din timpul iernii" estegoall, c i c i albinele I-au considerat si pe el tot un fel cea mai durd .etapi a viefii a~binelor"~, aceea dede trdntor. nu trebuie flcut nici un rabat la tot ce este necesar, ..Un stup plin i n vremea iernii~"~ o sperant5 e d a c i vrem ca-n prirnivari s5 rnai auzim murmur desigurl si-o promisiune dulce. Desi, geru-i ca o albine la urdinisul stupilor nostri. Chiar albinele,coas5. Si troiene de zlpezi! U r c l peste cas8" i n respectdnd un "calendar" nurnai de ele stiut sistup totul e normal i n asemenea conditii. in joaca inscris in codul genetic al speciei se pregltesc din lor si-n mintea p l i n l de povesti, copiii mai cred c i toate fibrele lor fizice si lluntrice pentru rnarele albinele "poate au caloriferi Si de toate cele/ Si examen: "Viata unei singure albine nu conteaz5.imbracl, de e ger,/ Chiar mlnusi de piele.1 Poate Familia, ea trebuie sd tr5iascQ. 0 familie de albine duc un vesel trai.1 F i r i vreo durere,/ Si beau toat5 triieste milioane de ani. Stupul isi preg5teste din iarna ceaii indoit cu miere."" timp generatia care va ierna. Cele bitrdne si uzate In "toropeala iernii", matca incepe "din nou s5 au datoria de a le asigura rezervele necesare. in ou5 din primele zile ale lunii febr~arie".~ Consumul "Cartea de zumziit", grija maxim5 e acordat5 de rniere si pbsturl creste rapid si acum pe albine viitorului. 0 albinl de v a r i le sfltuieste pe cele le paste pericolul pieirii. d a c i n-au "provizii de tinere: "Odihniti-vi si ingrisati-v5. Voi sunteti cele iarni" suficiente si de bun5 calitate. intrebati de care veti munci pe rupte i n prim5vari."6 Pentru afetele ei, o matci le rdspundea la sfdrsitul verii: nu . infrunta rigorile iernii, albinele de iarnl isi pregltesc nu iernlm pe mierea asta... Mierea de un fel de rezerve sub piele, asa nurnitul "corp gras"floarea-soarelui cristalizeazl i n faguri. Mierea de ce le asigurl supravietuirea. struguri ne irnbolniveste. Peste o l u n i pris5carul va Purtati pe aripile fanteziei i n lumea de basm ainlocui strdnsura de august cu "faguri cdpiciti plini stupului, o albin5-ghid le explic5 unor prichindei cu miere de salcdm sau de tei, adunati tot de noi si care au indriznit s i se apropie, desi cu teaml, de puss de el la rezervi, i n d ~ l a ~ " . ~ urdinisul buduroiului: "... iarna trHim chiar si mai Urrnirindu-le pulsul, "ascultdnd la urdinis, i n multe luni, ceea ce inseamni o vdrstl dorinta de a-si da seama d a c i albinele mai trliesc, respectabili."O au murit, pldng pentru c l si-au pierdut Matca sau Chiar de-i iarnl si ea se a f l i i n toi. "curitenia abia mai fosnesc de foame, bitrbnul prisgcar aft5 albinelor merge pdnd la manie... Cdnd crapi povesti atdt de interesante".6/ Aidoma vor proceda pietrele de frig si nu pot iesi din stup pentru a face sotii Arghezi i n momentele de c u m p i n l pentru "zborul de curitire"dup6 cum spun stuparii, eleviata albinelor din "mica lor patrie... Stupii din preferg sf! moari cu sutele, victime ale bolilor. Miqisor insirati unul dupe altul, c l n d nu adunau declt sl-si murdireasci s t ~ ~ u l " . ~ miere suficient5 pentru iarni, mama le punea "Tdrziu, cdnd zlpezile sunt a~bastre"~, bidonasele cu sirop de zahir preg5tite de tata, ca b6trdnul prisacar "insdrmeazl niste ramef16,s i supravietuiasci i n iernile aspre"." clntireste niste borcane goale, apoi pline de "aur li dgm dreptate lui Arghezi cdnd ne indeamni: dulce" sau merge i n pidure cu nepotii si-si aleagi "Nu uita albinele, care hiberneazi afar& ascultdnd, copacii potriviti pentru buduroaie. Dar surpriza esteingr5mHdite musuroi i n stupi, ca sEi se incEilzeasc5, alta. "Oamanii rii, din lumea rea", certati cu legeavlntul de sase luni neintrerupt, de zi si de noapte. si cu respectul fat5 de copaci, i n care anticiii n colibe. Ridici acoperisurile, lass miere pe toat5 credeau c i dtiinuie sufletele celor plecati dintre noi,
 • 29. au gHsit cu cale sH doboare un "arin cu faguri": "Pe b5i de parfurn, care s5 le alunge din perisorialbul omHtului inghetat, i n jurul copacului, se zbhteau rnirosul stHtut de rnucegai adunat peste iarnii.intre via$ si rnoarte albinele. Unele incercau sH se Sub arbori, inainte ca tavanul pidurii sH devinsinabe i n aer si ciideau; akele abia mai trernurau frunzis, piirndntul arde de flori ... Prin covorul dearipile, bkdind ... Majoritatea lor inghetaserii, insH cu violete albastre, albinele cautH polenul vio~et."~capetele infipte i n ziipadii". La fel ca bHietelul din Albinele se trezesc la o nouH viatii. Chiar dacii"Moartea ciprioarei", care nu este altul decdt autorul. baba larna n-a plecat calendaristic, "streangul ei" e dinNicolae Labis, Vasile, rnai realist, ar fi zis: "S-a rniere purtC.2! Bucuria rniitusei Stana, care "se treziseterminat cu ddnsele... Nu le rnai putem face nimic. 0 cu stupi la c a s r e irnensti: "Stupina a iesit din iarnii i nsii avern ins5 toat& iarna miere." prirnivara asta cu cinsprezece stupi, cdti a liisat din A inceput apoi sii scoatii fagurii din scorbura si toarnnH. Au avut hranH destulii, c l anul trecut a fosts5-i insire pe orn5t. Pin5 i-a dezlipit pe toti, n-a rnai bogat in flori si nici iarna nu a fost grea.22! rirnas nici o g k i i i n viat5. Lacrirnile rnele au fost "S-a dus iarna de parcH n-ar fi fost. A venitzadarnice ..."O1 primavara cea veseli, cu ghioceii albi, cu Ornul este cel rnai periculos dintre fiintele care brdndusele galbene si toporasii albastri. pot face rHu albinelor, fiindc5 el o face constient Au plesnit rnugurii copacilor si a prins sH se si-ntr-un mod rnai barbar si stilat. "Opera" lui este iveascH frunza cruds si IucioasH. Soarele-i mare si desHvdrsit5 de anirnale $i pHs5ri. "Printre cei rnai cald ... periculosi, si cel rnai adesea iarna, sunt soarecii si Albinele-si dereticH stupul, ca mdine au sii iasH pitigoii. Neputdndu-se apHra, farniliile pot fi la treab a,.." distruse i n intregime fHrH posibilitatea de a se Intr-un "calendar a ... lucriirilor pe anotimpuri". 1 salva. " 0 intdrnplare cu niste pitigoi" a petrecut si ap5rut i n 1946, la capitolul "in stupinii" scris este: bHtrdnul din "Aurul dulce", latii ce povesteste el "Prin a doua jum5tate a lunii martie se scot stupii nepotelei sale, Andreea: "lntr-o iarnii, prin luna de la iernat. Se aseazii pe policiorele pregiititefebruarie, am obsewat un stol de pitigoi zburdnd dinainte. in fata lor se pune un strat de paie sau prin prisacl. NkdrHvanii de pitigoi se asezau pe cdteva scdnduri, pentru ca albinele ce ies din stup gcdndurile de zbor ale stupilor si ciocHnind i n stup sH nu se aseze direct pe pHrndntul gol, unde dacH chernau parcii albinele sH iasii afarii. Acestea tirnpul este mai ricoros, arnoqesc si nu se rnai pot ieseau prin urdinis si erau rndncate pe loc de ridica. Prin aprilie, i n zilele rnai cllduroase, se pi?igoi.Am iesit si eu cu pusca, am tras cdteva incepe vizita stupilor, se curstii podelele, se scotfocuri si i-am alungat."lO De fapt zgornotul de fagurii rnucegiiiti, se cerceteazg dac5 stupii au pusc5 nu este indicat, rnai ales i n timpul iernii. rnatc5. Stupii slabi, fHrH hranH, se ajutii cu miere Ptoblernele cu pHsHrile iarna se rezolv5 sirnplu, sau sirop de zahHr. atdrndnd ici-colo pe IdngH stupi sau i n copacii de Prin rnai se pregHtesc stupii pentru recoltii, ldnga ei rnai multe cordelu!e diferit colorate care adgugdndu-li-se faguri artificia~i."~~ se miscH la orice adiere de vdnt. "Salcdrnii i n floare" e cuvdntul de ordine i n toti In calea soarecilor se pun banalele gratii de stupii. Mica drarnH din sufletul a doi copii ia sfdrsit: .tabla. "In fiecare primHvar8. Petrisor si Anicuta mureau "Aburul ierniiv6" lncepe s5 se ridice de team5 c5 s-au uscat salcdmii peste iarnH. Totitreptat-treptat, s5 facH loc asa- ziselor ferestre de pomii din gridina lor infloreau, inverzeau, nurnai soare binecuvdntate pentru albine. "Pe la rnijlocul salcdrnii in5ltau bratele negre i n viizduh. Erau ca o lunii februarie, rndtisorii de alun spdnzurH de aratare urdtH si de spairng. Ciresii, prunii, visinii, crengile goale ca niste cdrnHciori i n galantare. in rnerii si perii se irnpodobeau cu puzderie de flori zilele insorite bine, cercetasele dau tdrcoale: albe ori trandafirii, si cdnd bHtea vdntul dinspre albinele sunt rnari arnatoare de astfel de cdrnaciori gradink rnireasrna lor urnplea ograda, numai doldora de polen. salcdrnii, la bHtaia vdntului, nu fiiceau decdt sH Infloreste apoi cornul - arbustul cu lernn de otel scuture pHst5ile uscate care nu c k u s e r l peste galben ca un pui de g5inB abia iesit din g5oace. iarnl." Curdnd ei vor "pirea niste candelabre <,22/ Mogul aduce snopi de crengute irnbobocite din uriase si se vor umple de albine. rnijlocul piidurii, le pune i n oale de lut pline cu apH, ltinerariul nostru "cu gdndul la iarntiUwa fost le asteaptH s5 se deschid5 $i le aseazH i n doar un pretext literar: indrHgost?ii si posesorii de apropierea stupilor. Pentru albine cornul este albine vor parcurge, sperHrn cu pliicere, cdteva din primul care, pe ldngH polen, dii qi nectar si este paginile cele mai inspirate ale anotimpului cAntat, dar adevaratul vestitor al prirnaverii. vor rnai avea in vedere douH lucruri: practica de ani si Ghioceii cei albi sunt prirnele dusuri care incep am si un nelipsit material docurnentar de autoriftate,sH functioneze. Sub ele albinele se griibesc sH facH "lernareafarniliilor de albinen2 de Ion Miloiu.
 • 30. I ( , ~ , , l ~ , , , t , t " ~ . l ; ~ 3 /1~ , ~ ~ , 1 15. Ion VLASIU, Puicil d e veveri!a, E d i t ~ ~ r a - cantitatea de sirop ce se administreazri este i nTineretl~lui, p . 3 6 3 7 ; 16. Mihail SADOVEANU, functie de puterea familiei de albine, de sezon si deAmintiri literare, vol.ll., Editura Minerva, 7970, p. 161; scopul urmririt. Astfel, i n cazul hrrinirilor stimulente 17. L-am ccinoscut pe Tudor Arghezi, volum se folosegte numai compartimentul rnicantologic, Editura Erninesccl, Bucuresti. 1980. p. 17; astupindu-se cu un d o p de cearri orificiul d e 18. Tudor ARGHUI, Scrieri 8, Editura p e n t n ~ comunicare situat la baza peretelui despiiflitor alliteratlsa, p.248; 19. Fanus NEAGU, TGniu, ~ 2 n d celor d o u l compartimente ale hrlnitorului.zapezile sonf albastre, p.277; Ion PUHA, Creanga de Folosirea ambelor compartimente cu ocGntec, Editura Junimea. p.71-74; 21. Adrian capacitate de circa 6 1 sirop se face numai laPAUNESCU, PamGntul deocamdata, Editura familiile puternice in cazul completjrii proviziilor deEminesco, 1977, p.92; 22. Ion AGARBICEANU, File i a r n l , in asemenea situatie siropul este ridicat dedin cariea naturii, Editura Ion Creanga, p.30-34; 184: albine in cel mult 2-3 zile. In ultimul timp, t l v i l e hrrinitorului se realizeazii23. Eugen JIANU, Prin fzneata, p i n verdeata, in cu un singur compartiment cu o capacitate d e 6 1 i n"Culegere d e texte literare s i didactico-stiintifice care se poate administra cantitatea doritii d e siroppenhu classle I - N " , Editora Didactics si Pedagogics, i n functie d e necesititi Respectind aceste rniciBocuresti, 1973. p.42; 24. Calendar111 Front111 am8nunte. albinele nu se vor mai ineca (cu exceptlaPlugarilor, Editlira Froritul Plugarilor, 7946, p.26; 25. familiilor dezorganizate sau bolnave).Ion MILOIU, lernarea familiilor de albine, editat de Ing. lraian VOI,CINSCIIIA.C.A.. Bucuresti. 1988. URARE PENTRU APICULTORI Itfilfd .Yl!ur(lUj>icllllorl, (-U111 l~llfil CII 1ll.illllI Ill 1-0; .Yu v i j I I ~ ~ I1111I UII bo.qol I Si .utrijrurc. ulhitrt~1o1- ic,rtiar lu .Sd itf~.fi!~;tti 11111/1(~. ,IIIII/ cu1.c I,III(,, i1 1 L t c . IU t l r u ~ c~ ~l~ r t ~ c ~ . ll ~ .SII~J z(j/~ull:j (11h(j,<711(1,sd, ,f l h i t ~ ~~d tic r~.dio.cri. .k~ V-a urat la inceput de an, Prof. ing. Octav VlTCU
 • 31. PRODUSELE STUPULUI i~ ~NTARZIEREA ~MBATRANIRII lrnbdtrdnirea este o etapd natural5 a vietii, nuputern deci sd sc5p5rn de ea. Totusi, adeseaefectele ei pot fi intdrziate si s5 se rnentind astfelcele rnai bune conditii pdnd la o v5rstd foarte Pentru a intdrzia irnbstrdnirea este absolutavansat5. necesar sd aveti grijd de functiile rnajore bune ale "rnasin5riei" durnneavoastrl biologice, putdnd FBr5 s5 vorbirn d e elixirul tineretii, exist5 totusi inteweni i n mod util. Voi vorbi despre respiratie.u n anurnit nurndr d e reguli, de rnijloace si de sornn, alirnentatie si excretie.produse naturale care pot n u nurnai s5 frdneze"naufragiul" vdrstei (expresie cdt se poate de Respiralia: Absorbiti aer de rnai rnulte ori pepotriv~td e care o folosea Generalul d e Gaulle), p rninut, altfel spus el contine prima "hran5"ci s5 aduc5 si u n cdstig d e vitalitate c u o indispensabill ansarnblului celulelorirnbun5tdtire considerabil5 a unor facult5ii. durnneavoastrl. In consecint5, c u cdt va fi rnai pur. cu atdt se aduce rnai rnult5 vital~tatetesuturilor si Dupd cum spunea atdt de bine Alexis Carrel: acestea vor irnbitrdni rnai lent."Nu este vorba de a ad5uga anii vietii, ci viataanilor." Deci, n u voi vorbi aici d e tulburdri deja Satul, pddurile, rnarea, rnuntele sunt deciexistente (desi unele se pot arneliora prin ceea ce locurile unde este de preferat sd trdirn sau sRvoi propune), ci rnai degrab5 de rnijloacele care rnergern cdt rnai des posibil.le pot intdrzia aparitia, chiar evitarea i n intregirne. Acas5, purificati aerul la maximum prin planteCBci, dace irnbdtrdnirea este un fenornen biologic verzi (f5r5 ins5 s5 trliti intr-o ser5 ... si evitati-le i nde neevitat i n care intervin nurnerosi factori camerg), folosind ldrnpi de cataliz5 (larnpa tipbiologici si individuali (ereditate, mod de viat5, Berger) sau aerosoli cu esente arornatice pe bazdboli etc.), ea poate interveni rnai devrerne sau rnai de eucalipt, lavandd. pin etc.tdrziu si se poate actiona eficient pentru a ointdrzia cdt rnai rnult. Avem vdrsta arterelor Dar nu nurnai cornpozitia chirnicd a aerului estenoastre cum se spune foarte bine i n popor, si important5 ci si echilibrul s5u electric areacea vdrstd nu trebuie s5 coincidd cu cea a stdrii irnportantd. El trebuie sa fie bogat in ioni qegativi.civile . . . ceea ce este departe de a se realiza i n zilele noastre. Pentru a atenua aceastd insuficientd, existd Totusi, trebuie s5 firn realisti: d a c d putern acurn aparate excelente de aeroionizare carei n t r - a d e v i r , p r i n unele rnijloace speciale, sd restabilesc acest echilibru atdt de important pentruintdrziern irnbdtrdnirea, n u putern sd revenirn sdndtate.i n urrnd fat5 d e starea i n care am ajuns. Deci.c u c8t utilizati rnai repede ceea ce v 5 Evitati bineinteles s5 furnati, cdci tutunul esterecornand, c u atdt intdrzia!i irnbdtrdnirea. un factor de irnbgtrinire pe rnai rnulte planuri Dar, niciodat5 n u este prea tdrziu si, oricare (arterial, cardiac, cerebral, cutanat etc.) si ingrijiti-ar fi rnornentul c d n d incepeti, veti beneficia v5 sd aveti i n locuint5 o atrnosferd nu prea caldd siintotdeauna. cu o urniditate bun5 (corespunzbtoare). Urrndnd sfaturile rnele. pot sit v5 asigur c d Sornnul conditioneazd un echilibru Sornnl~l:v5 veti rnentine cat rnai rnult tirnp forrna actualB, biologic bun, deci trcbuie sH v5 respectati ritrnularneliordnd unele din facult5tile durnneavoastr5 personal de veghe!sornn (unii seara, altii(intelectuali, sexual5 etc.). dirnineata) si ritrnul anotirnpurilor. Reuniti astfel conditiile cele rnai bune pentru adorrnit: ore
 • 32. regulate, intuneric, liniste, ternperatur5, higronietrie i fine, faceti exercitii fizice i n mod regulat: nsi aerisire adaptate. Nu uitati c5 o destindere bun5 rners pe jos, gimnas!ic5, biciclet5, golf etc.. toateeste necesar5 inainte de a merge la culcare: o aceste sporturi practicate i n aer liber pdn5 la oscurt5 plirnbare digestiv5 dup5 cin5 (de preferint5 vdrst5 inaintat5 v5 fientin tineretea: mentineti ousoarA), o conversatie pl5cutii, o muzici linistit5, o activitate sexual5 buna care constituie si ea unlectur5 recreativ5, un ceai cald indulcit cu rniere. garant at tineretii durnneavoastrd biologice, si apoi folositi tirnpul corect: o viat5 tr5it5 i n grab5 insearnn5 stress si deci o irnbjtrdnire prematur5. Alirnenta!ia: 0 hran5 cored5 este de Arnintiti-v5 cuvintele: "Un tirnp anurne pentruasernenea o constituantii a strategiei preventive a fiecare lucru si fiecare lucru la tirnpul sbu."imbatrdnirii care se bazeaz5 pe cdteva reguliesentiale: s5 mdncati incet si mestecdnd cu grijd Ierapeutici naturale(de unde necesitatea unei dentitii sau proteze i nstare perfects): mdncati corespunzdtor cu starea Printre produsele naturale bune ce pot incetinidurnneavoastri de foarne, faceti astfel ca rnesele 55 imbdtrdnirea voi rnentiona trei ce mi se parfie mornente de destindere evitdnd privitul la esentiale: rnagneziul, gin-seng-ul si 15ptisorul detelevizor, beti putin vin bun, dar abtineti-vd s5 rnatc5, pe care le recornand a fi consurnate i n totconsumati i n mod regulat alcool si cafea. tirnpul anului urrnator astfel: Regirnul alirnentar s5 fie sln5tos si echilibrat. Magneziul: 0 cur5 de sase s5pt5rndni i n .Din pricate, i n ultirnele decenii este tot mai greu s5 fiecare trirnestru la fiecare schimbare de anotirnp (1g5sesti o alirnentatie normal5 "biologic" din cauza rnartie - 15 aprilie, 1 iunie - 15 iulie. 1 septernbrie -s5rHcirii crescdnde a terenurilor arabile, a 15 octombrie, 1 decernbrie - 15 ianuarie), c i t e 300rnetodelor de cultivare c u crestere acceleratg, miligrame de ion de magneziu pe zi, repartizat petehnici de fabricare si distribuire rnoderne, rnese.obisnuinte alimentare noi adesea dezechilibrateetc. Mdnc5rn rnult si totusi avern carente i n LBptisonrl de matcd: 0 cur5 de saseelemente esentiale - Prea multe calorii pe de o s5pt5mdni, tot la schirnbarea anotimpur~lorca maiparte si prea putine elernente vitale pe de alt5 sus, cdte 600 rng i n fiecare dirnineati peparte. Paradox al societstii nostre de consurn! nerndncate sublingual (se las5 s5 se topeasc5 sub lirnbd), sau oral inghitind o BIOCAPSUG LBptisor La acest nivel polenul de flori se dovedeste tot de rnatci Dr. Donadieu care contine exact aceastdmai pretios Este unul dintre adaosurile alirnentare dozd de Idptisor de rnatc5 pur si proasptit.care exist5 (cu algele marine), el este fundamentalpentru menlinerea tineretii si a forrnei cdt rnai rnult Ginseng: 0 cur5 de 6 s5pt5rndni alternativdtirnp. Este suficient s5 se consume 3 lingur5 de cu cea de lsptisor de rnatc5, cdte 1 sau 2 grarne desups cu varf intr-un pahar mare cu suc de fructe la pudr5 de r5d5cin5 uscat5 i n fiecare dimineat5 cuinceperea rnicului dejun, i n cur5 permanent5 tot p u t i n i a p i , sau cel mai bine sub form5 de 2tirnpul anului. BIOCAPSULE Ginseng Dr. Donadieu, ce aduc i n plus o do26 de rnagneziu. Reduceti considerabil dulciurile, gr5sirnilean~rnale si sarea, rnirind consumul de cereale Toate aceste produse nu au efecte negative,complete, legume si fructe proaspete, crude, rnai sunt cornpatibile cu alte terapeutici p e care le putetiales usturoi, morcov, varz5, ceap5, pgtrunjel, urrna si f5r5 nici o contraindicatie formal5 (doar ornigdale dulci, IHrndie si portocalti, rnlr, struguri si rezewi pentru rniere i n cazul diabeticilor, care carosii. Consurnati pdine integral5 si inlocuiti de orice aliment bogat i n glucide trebuie consurnat cafiecare datd cdnd se poate zahsrul cu rniere. si ratiile zilnice de zahir perrnise de rnedicul curant) Excre(ia: Beti rnult5 ap5 (cel putin un litru sijum5tate p e zi), pentru a elimina rnai usor deseurile Deci, dace doriti sd v5 pjstrati tineretea trupuluisi a preveni astfel "calarninarea" rnetabolisrnelor si a spiritului pentru anii ce vin, nu ezitati s5 urrnatidurnneavoastr5. si starea de constipatie: un tranzit aceste sfaturi si sd introduceti aceste produse ale intestinal bun este indispensabil unui echilibru stupului i n viata durnneavoastri zilnic5. N u veti biologic. regreta!
 • 33. DOCUMENTA R A PICOJ. CELULELE 91 FAGURII NATURAL1 U.A.MOHSI< Cuiburile albinelor prezint5 patru tipuri de deci si celulele lor sunt rnai rnici.celule naturale: botcile, celulele lucr5toarelor, Multe rase se situeaz5 intre aceste d o u icelulele rnasculilor si celulele de tranzitie. Acestea extreme.din u r r n i sunt construite intre celulele lucr6toarelor Intr-una dintre lucr5rile sale. Thompson descriesi cele ale rnasculilor, au adesea forrne bizare. celulele de albine "ca cea rnai cunoscuti dintreuneori nurnai cu patru sau cinci laturi. toate conformatiile hexagonale si una dintre cele Celulele d e tranzitie sunt construite si cdnd rnai frurnoase ...".El adaug5 c5 viata nu exist5 f5r5fagurele a fost reperat sau construit i n jurul unui conforrnitate cu legile fizicii si dinarnicii. Deci,obstacol. ~ a g u r i i ondulati si cei ce nu sunt forrnele pe care le iau lucrurile vii pot fi explicateconstruiti intr-un plan foarte regulat contin acest prin conditiile fizice i n rnai rnulte cazuri. Dac5, degen de celule. exernplu, o presiune circular5 se aplicd unui anurnit Botcile sunt diferite de celelalte celule ale nurn5r de cilindrii, cu acelasi diarnetru, si dace suntstupului si au u n rol diferit. Celulele dinfaguri sunt cornpresati, ei se vor deforrna si vor devenihexagonale. La toate speciile de albine, partea hexagonali. Este cazul fagurilor din stup. Astfel,superioar.5 este ascutit5 sau plat5 (adic5 hexagonul celulele absorb spatiul cuprins intre ele care altfeleste asezat pe vdrf sau pe laturi). Albinele s-ar pierde. DacH se exercita o presiune la celeconstruiesc la fel de bine dupH o orientare sau alta. dou5 capete ale celulelor unui fagure, ele iau la Intr-un cuib natural, desi celulele fagurelui sunt baza lor o form5 nurnit5 pirarnida triedru. Trebuieaceleasi, fiecare fagure isi poate avea orientarea notat, dac5 se exarnineazi fagurii naturali sau ceiproprie. Aparent rezistenta fagurelui nu este artificiali din corner!, c i baza unei celule forrneaz5afectata de orientarea celulelor. baza a trei celule ale laturii opuse nervurii centrale. Fagurii artificiali din corner! sunt i n general Acest fapt face ca fiecare celul5 individuals s5plasati cu laturile verticale si vdrful i n sus, literatura fie putin rnai l u n g i si s i se adapteze rnai bineveche contine rnulte controverse referitoare la acest larvei. Desi fagurele este vertical i n stup, celulele nusubiect. Cei care prefer5 o astfel de orientare sunt perpendiculare pe acest plan vertical, ci suntceleilalte n u au cerut si albinelor s5-si exprirne construite usor inclinat, cu partea inferioar5preferin!a. U n cercetstor englez care a exarninat atingdnd nervura central&.fagurii i n cuiburi naturale a constata:: Ch. Darwin s-a inselat usor c l n d scria c5 din Faguri cu celule cu laturi verticale 131 punct de vedere al selectiei naturale "fagurele Faguri cu celule cu laturi orizontale 123 stupului, a t l t ccbt se poate vedea, este absolut Faguri cu celule cu dou5 orient5ri 1 perfect i n privinta econorniei de rnunc5 si de Faguri cu celule cu orientare interrnediari 13 ceard". Huber, celebrul naturalist elvetian, nota c i Realitatea este c5 atunci c l n d spatiul pentrucelulele prinse de acoperisul stupului erau adesea puiet este utilizat la maximum, rnaternaticienii suntpentagonale si nu hexagonale. de acord i n a spune cs exist5 econornie de cearH. Interesant. Ch. Darwin consacrd 12 pagini din Thompson nu merge rnai departe i n aceast5 "Originea speciilor" fagurelui c u rniere si originii directie, dar noi sugerdrn c5 celulele sunt compactesale. atdt cdt s5 permit5 larvelor s5 fie cBt mai apropiate Fagurii construiti de albine nu sunt la fel de unele de altele. Astfel, se face mare econornie deperfecti cum s-ar putea crede. S-a propus utilizarea cBlduri, rnai ales i n zonele reci, probabil acolo unui fagure natural pentru a stabili mlsuri standard; unde albina a evoluat cel rnai rnult. nu nurnai celulele variaz5 cu fiecare individ, dar sinurn5rul celulelor pe unitate de distant5 variazd rnirirnea albinelor de raze diferite. Prelucrare de Liliana BRETOTEAN Albinele africane, de exernplu, sunt cuaproxirnativ 10% rnai mici deccbt cele europene si