годишен извештај 2010

122 views
64 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
122
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

годишен извештај 2010

 1. 1. 22
 2. 2. СОДРЖИНАСОДРЖИНА 5 НА ПОЧЕТО5 НА ПОЧЕТО KK 7 ЗА ИМКА БИТОЛА7 ЗА ИМКА БИТОЛА 9 АКТИВНОСТИ - УМЕТНОСТ И КУЛТУРА9 АКТИВНОСТИ - УМЕТНОСТ И КУЛТУРА 16 АКТИВНОСТИ - ОБУКИ16 АКТИВНОСТИ - ОБУКИ 18 АКТИВНОСТИ - КАМПОВИ18 АКТИВНОСТИ - КАМПОВИ 20 АКТИВНОСТИ - ЗДРАВ ЖИВОТЕН СТИЛ20 АКТИВНОСТИ - ЗДРАВ ЖИВОТЕН СТИЛ 22 СТРАТЕГИИ22 СТРАТЕГИИ 24 СОРАБОТКА24 СОРАБОТКА 26 БЛАГОДАРНОСТ26 БЛАГОДАРНОСТ 26 БРОЈКИ26 БРОЈКИ 27 ОФИЦИЈАЛНИ ИНФОРМАЦИИ27 ОФИЦИЈАЛНИ ИНФОРМАЦИИ CONTENTCONTENT OPENING WORDS 5OPENING WORDS 5 ABOUT YMCA BITOL A 7ABOUT YMCA BITOL A 7 ACTIVITIES - ARTS & CULTURE 9ACTIVITIES - ARTS & CULTURE 9 ACTIVITIES - TRAININGS 16ACTIVITIES - TRAININGS 16 ACTIVITIES - CAMPS 18ACTIVITIES - CAMPS 18 ACTIVITIES - HEALTHY LIFESTYLE 20ACTIVITIES - HEALTHY LIFESTYLE 20 STRATEGIES 22STRATEGIES 22 NET WORKING 24NET WORKING 24 GRATITUDE 26GRATITUDE 26 NUMBERS 26NUMBERS 26 OFFICIAL INFORMATIONS 27OFFICIAL INFORMATIONS 27 33
 3. 3. 44
 4. 4. НА ПОЧЕТОКНА ПОЧЕТОК 2010тае зад нас. Сега е времето да ги сумираме резултатите од нашите залагања во из- минатава година, да прославиме за остварените успеси, да дискутираме за пропуштените можности и идеи кои можеме да ги реализираме со за- еднички напори во следната година. Сега исто така е и време сето тоа да го споделиме со сите вас кои сте пројавиле интерес за активностите на ИМКА Битола читајќи го овој го- дишен извештај. Она што 2010та ја прави особено важна е што после осум години по- стоење и бројни активности, ИМКА Битола конечно најде време да по- свети на себе си и сопствениот развој. 2010та е година во која е направен и првиот стратешки план на ИМКА Битола. Покрај тоа, остварени се и разни активности за кои можете да прочитате на следниве страници. Овде сакаме да ви се заблагодариме на сите кои бевте заедно со нас во остварувањето на нашата мисија изминатава година. Виктор Илиев /Претседател на ИМКА Битола OPENING WORDSOPENING WORDS 2010is behind us. Now is the time to sum up the results from our efforts in the last year, to celebrate our successes, to discuss missed opportunities and ideas that can be accomplished with joint efforts in the coming year. Now is also the time to share this information with all of you who have shown interest in the activities of YMCA Bitola so you know what has happened since you read the last annual report. 2010 as a year was of great importance because after eight years existence and numerous activities, YMCA Bitola finally found time to dedicate to itself and its own development. 2010 is the year when YMCA Bitola’s first strategic plan was developed. Besides the strategic plan, many other activities were accomplished which you can read about in the following pages. Here we would like to thank to all of you who stood by us in the last year in making our mission a reality. Viktor Iliev /President of YMCA Bitola 55
 5. 5. 66
 6. 6. ЗА ИМКА БИТОЛА ИМКА Битола е непрофитна, невладина, нерели- гиозна инклузивна младинска асоцијација која има за цел да обезбеди можности за локалната младина и активно работи со нив во нашата сре- дина. ИМКА Битола е дел од семејството на ИМКА распространето во 125 земји ширум светот со по- веќе од 45 милиони членови. ИМКА Битола е осно- вана во мај 2002ра, но стана поактивна на почетокот од 2004та. Полиња на кои работиме се: култура и уметност, социјални и едукативни активности, здрави жи- вотни навики, граѓанско општество, човекови права, итн. Активностите ги реализираме во форми на: обуки, семинари, работилници, кам- пови, фестивали, меѓународни студиски посети и др. Конкретни мултимедиски производи од на- шите активности се: филмови, видеа, стрипови, веб страни, промотивни материјали. ВИЗИЈА: ИМКА Битола е почитувана локална орга- низација која нуди можности кои ги оспособуваат младите луѓе да одговорат на предизвиците на по- стојано променливата иднина со поголема храб- рост, мудрост и љубов. МИСИЈА: ИМКА Битола работи со младите луѓе на нивниот личен телесен, умствен и духовен развој преку нудење на можности за негување одговор- ност, поттикнување креативност и славење на раз- ноликоста на целата Божја креација. MOTO: Ги оспособуваме младите! ВРЕДНОСТИ кои ги негуваме: Храброст - Одговор- ност - Почит - Креативност - Грижа ABOUT YMCA BITOLA YMCA Bitola is a non-profit, nongovernmental, non- religious and inclusive youth association which aims to provide opportunities for local youth and to ac- tively work with them in our community. YMCA Bitola is part of the YMCA family spread throughout 125 countries worldwide with over 45 million mem- bers. YMCA Bitola was established in May 2002 but became more active beginning in 2004. Fields that we are focused on: culture and art, social and educational activities, healthy lifestyle, civil so- ciety, human rights, etc. We accomplish our activities in the form of: trainings, seminars, workshops, camps, festivals, international study visits, etc. Concrete multimedia products from our activities are: movies, videos, comics, web sites, promotional materials. VISION: YMCA Bitola is а respected local organization that provides opportunities which empower young people to meet the ever-changing future with greater courage, wisdom and love. MISSION: YMCA Bitola works with young people on their personal development of body, mind and spirit by providing opportunities that nurture their re- sponsibility, stimulate their creativity and celebrate the diversity of all God's creations. MOTTO: Empowering youth! VALUES that we nurture and support: Courage - Re- sponsibility - Respect - Creativity - Care 77
 7. 7. 88
 8. 8. АКТИВНОСТИ УМЕТНОСТ И КУЛТУРАУМЕТНОСТ И КУЛТУРА - АЦИД ТРИПЛ ГИ ПРЕЗЕНТИРА СВОИТЕ ОГНЕНИ ПЕРФОРМАНСИ НА ДВАТА ГЛАВНИ ЛЕТНИ ФЕСТИ- ВАЛИ ВО МАКЕДОНИЈА: БАСКЕР ФЕСТ ВО СКОПЈЕ И АЛАРМ ФЕСТИВАЛ ВО ЉУБАНИШТА; ОСТВАРИ НЕ- КОЛКУ НАСТАПИ ВО БИТОЛА, ПАТУВАЧКИОТ КАРАВАН НИЗ НЕКОЛКУ ЕКС ЈУ ДРЖАВИ И ИМКА ФЕ- СТИВАЛОТ ВО КОСОВО; ЈА ПРОДОЛЖИ УСПЕШНАТА СОРАБОТКА СО ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛТУРА ВО БИТОЛА. 6 ЖОНГЛЕРИ КОИ НАСТАПИЈА ПРЕД ОКОЛУ 9000 ПОСЕТИТЕЛИ ВКУПНО!6 ЖОНГЛЕРИ КОИ НАСТАПИЈА ПРЕД ОКОЛУ 9000 ПОСЕТИТЕЛИ ВКУПНО! - И-ФИЛМ ИЗРАБОТИ ДВА КРАТКИ ФИЛМОВИ И ПОМОГНА ВО ДВЕ МУЗИЧКИ ВИДЕА НА МЛАДИ ТА- ЛЕНТИ. 4 ВИДЕА СО ВКЛУЧЕНИ ОКОЛУ 60 УЧЕСНИЦИ И МОМЕНТАЛНО НАД 5000 ПОСЕТИ НА4 ВИДЕА СО ВКЛУЧЕНИ ОКОЛУ 60 УЧЕСНИЦИ И МОМЕНТАЛНО НАД 5000 ПОСЕТИ НА ИНТЕРНЕТ!ИНТЕРНЕТ! - И-СТРИП РАБОТЕШЕ НА СТРИПОВИ КОИ МОЖЕТЕ ДА ГИ ПОГЛЕДНЕТЕ НА НАШАТА ВЕБ СТРАНА, ОР- ГАНИЗИРА ИЗЛОЖБА, УЧЕСТВУВАШЕ НА СТРИП САЕМОТ ВО ВЕЛЕС КАДЕ ГО ПРОМОВИРА И И-СТРИП ФАНЗИНОТ „СТРИП ТРИП“ И ОСТВАРИ СОРАБОТКА СО УМЕТНИЦИ ОД ДРУГИТЕ ДРЖАВИ. 7 СТРИПОВИ7 СТРИПОВИ ВО КОИ УЧЕСТВУВАА 24 ЛУЃЕ И ЕДНА ИЗЛОЖБА!ВО КОИ УЧЕСТВУВАА 24 ЛУЃЕ И ЕДНА ИЗЛОЖБА! ACTIVITIES ARTS & CULTUREARTS & CULTURE - ACID TRIPLE PRESENTED ITS FIRE PERFORMANCES AT TWO MAJOR SUMMER FESTIVALS IN MACEDONIA: BUSKER FEST IN SKOPJE AND ALARM FESTIVAL IN LJUBANISHTA; PROVIDED SEVERAL PERFORMANCES IN BITOLA, THE TRAVEL CARAVAN THROUGH SEVERAL EX YU COUNTRIES AND THE YMCA FESTIVAL IN KOSOVO; CONTINUED THE SUCCESSFUL COOPERATION WITH THE CENTER FOR CULTURE IN BITOLA. 6 JUGGLERS6 JUGGLERS PERFORMED IN FRONT OF ABOUT 9000 PEOPLE IN ALL THE PERFORMANCES!PERFORMED IN FRONT OF ABOUT 9000 PEOPLE IN ALL THE PERFORMANCES! - Y-MOVIE MADE TWO SHORT MOVIES AND SUPPORTED TWO MUSIC VIDEOS OF YOUNG TALENTS. 4 VIDEOS4 VIDEOS WITH ABOUT 60 PARTICIPANTS INCLUDED AND OVER 5000 INTERNET VISITS AT THE MOMENT!WITH ABOUT 60 PARTICIPANTS INCLUDED AND OVER 5000 INTERNET VISITS AT THE MOMENT! - Y-COMIC WORKED ON COMICS WHICH YOU CAN SEE ON OUR WEB SITE, ORGANIZED EXHIBITON, PARTICI- PATED IN THE COMICS FAIR IN VELES WHERE THE Y-COMIC FANZINE “STRIP STRIP” WAS PROMOTED AND COOPERATED WITH ARTISTS FROM OTHER COUNTRIES. 7 COMICS WITH PARTICIPATION OF 24 PEOPLE7 COMICS WITH PARTICIPATION OF 24 PEOPLE AND ONE EXHIBITION!AND ONE EXHIBITION! 99
 9. 9. АЦИД ТРИПЛ „...Изведбата на жонглерската група овај пат пак збогатена со новини: пиротехника, нови трикови и поголемо огнено одење. Публиката повторно уживаше во едно комплетно шоу на кое не останаа рамнодушни... По Баскер Фест екипата на Ацид Трипл продолжи прво на дводневен настап во Дојран, градот покрај најмалото езеро во Македонија. Мирно езеро, полна месечина и секако нашата екипа во одлична атмосфера...Ацид Трипл повторно беше испратен и поздравен со најголем аплауз и овации за нас кои си „играме со огнот“...Во делот перформанси Ацид Трипл имаше 2 настапи на 25ти и 26ти и одржа работилница за жонгли- рање на 27ми. Првиот настап беше одржан наспроти “dance” сцената која што беше одлично флуоресцентно украсена што го направи настапот уште попримамлив за око. Вториот настап се одржа до главната сцена пред настапот на групата Фолтин од чија страна бевме и најавени...“ Преземено од НотифаИ 30 ACID TRIPLE "The performance of the juggling group this time was enriched with new content: pyrotechnics, new tricks and a bigger firewalk. The audience once again enjoyed a complete show to which they could not remain indifferent...After Buskerfest, the Acid Triple team continued first to per- form at a two day event in Dojran, a city beside the smallest lake in Macedonia. With a calm lake, full moon and of course our team in an excellent atmosphere...Acid Triple again was welcomed with big applause and cheers for the “play with fire”... Acid Triple had 2 performances on the 25th and 26th and held a workshop on juggling on the 27th. The first performance was held on the "dance" stage, which was fluorescently lightened and made the performance even more vi- sually spectacular. The second performance was held next to the main stage performance before the performance of the band Foltin who announced us..." Taken from NotifY 30 1010
 10. 10. 22 1111
 11. 11. И-ФИЛМ „...Во соработка со Dream Cast Production, по- могната беше реализацијата на два музички видео записи. Во овој летен период кој што полека одминува, И-Филм беше активна со помагање на млади артисти. Станува збор за помагање во реализацијата на два видео за- писи, имено на младите и талентирани момци од групата „Стиховно Војување“ и на арти- стот познат како „Freestyler Коста“. Тие се претставници на урбаната битолска средина и се дел од битолското секојдневие, па и во своите видео записи го опишуваат баш тоа - како го доживуваат секојдневието во Би- тола...“ Преземено од НотифаИ 31 Y-MOVIE "...In collaboration with Dream Cast Production support was provided for producing two music videos. During summertime, which slowly passes, Y-Movie has been active in helping young artists. We helped make two music videos for the young and talented guys from the band "Stihovno Vojuvanje" and the artist known as "Freestyler Kosta". They are repre- sentatives of the Bitola urban environment and are part of Bitola’s everyday life, and in their videos they really describe this - how we expe- rience everyday life in Bitola..." Taken from NotifY 31 1212
 12. 12. И-СТРИП „…Задоволството беше големо на сите кога ќе се пронајдат во илустрациите на стрипот кои за овој на- стан, специјално ги изработи И-Стип…Тоа беше проект во кој учесниците имаа одлична можност да се запознаат со нови техники и начини како да пристапуваат „зелено“ во своето секојдневие, со кои што се подобрува односот што го имаме кон природата и планетата Земја, зголемувајќи ја притоа еколош- ката свест кај сите со кои што доаѓаме во контакт…“ Преземено од НотифаИ 29 „...Овој необичен пристап во презентирањето на вакви настани како што беше овој за тренингот за чо- векови права во Италија, за И-Стрип претставува експеримент во кој се обидуваме да го најдеме иде- алниот сооднос меѓу приказната, изразните можности на цртачите кои соработуваат или се дел од И-Стрип програмата и обемот на настанот кој се илустрира. После една година разгледување на разни начини на кои можи да се пристапи кон реализација, И-Стрип полека се доближува до стандардизација на квалитетот и со тоа нудејќи квалитетен И-Производ на задоволство на сите...“ Преземено од НотифаИ 30 „...Стрипот, наменет пред се за популаризација на стрип уметноста и анимирање на младите за овој вид на уметност, имаше своевидна промоција пред различни стрип автори од земјава и странство (пред се од Балканот) на 8от Стрип Салон во Велес. Потоа во рамките на активностите на ИМКА Битола се одржа и три дневна изложба во Битола каде што и се раздадоа најголемиот дел од стриповите на заинтересираните љубители...Јовче Крстески, координатор на програ- мата И-Стрип во ИМКА Битола, доби и пригодна благодарница за придонес и популаризација на стрипот во Македонија. Тој, заедно со Виктор Лоза- нов, редовен соработник на ИМКА Битола учествуваа на салонот со при- казната за легендарниот карактер на „Пердика“, првиот антички македонски крал...“ Преземено од НотифаИ 31 1313
 13. 13. 1414
 14. 14. Y-COMICS “...The pleasure to all was great especially when they find themselves in the illustrations in the comics for the event that were developed specifically for this event by the Y-Comics... It is an illustration of the Greenwise training held at the Training Centre of YMCA Italy in Poggio Mirteto, Italy. It was a project in which the par- ticipants had a great opportunity to get acquainted with new techniques and ways to be "green" in their everyday life, which improves the relationship we have with nature and planet Earth, thus raising the envi- ronmental awareness of everyone we come in contact with…” Taken from NotifY 29 “…This unusual approach in the presentation of such events as the training of Human Rights in Italy, for Y- Comic is an experiment in which we try to find the ideal ratio between the story, expression possibilities of the drawers who work or are part of Y-Comic program and the scope of the event which is subject of illus- tration. After a year examining the various ways in which we can approach implementation, Y-Comic is slowly getting closer to the standardization of quality by offering a quality Y-Product to everyone’s satisfaction…” Taken from NotifY 30 "...The comic, intended primarily for the popularization of comic art and animation of this type with youth, was promoted with various comic book writers from the country and abroad (mostly from the Balkans) at the 8th Comic Salon in Veles. Afterwards in the framework of YMCA Bitola’s activities, a three day exhibition was held in Bitola, where most of comics were distributed to interested fans...Jovce Krsteski, coordinator of the Y-Comic program at YMCA Bitola, received gratitude for the contribution to and popularization of comics in Macedonia. He, along with Victor Lozanov, a regular contributor to YMCA Bitola, was part of the salon with the story of the legendary character of Perdiccas, the first ancient Macedonian king..." Taken from NotifY 31 1515
 15. 15. АКТИВНОСТИ ТРЕНИНЗИ И ОБУКИТРЕНИНЗИ И ОБУКИ - НАПРЕДЕН СИНЕРЏИ ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ ВО ХОЛАНДИЈА - ТРЕНИНГ ЗА ЛИДЕРИ НА МЛАДИНСКИ ЦЕНТРИ ВО РОМАНИЈА - ГРИНВАЈС ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ ВО ИТАЛИЈА - ОСНОВЕН СИНЕРЏИ ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ ВО ХОЛАНДИЈА - ТРЕНИНГ ЗА ЛИЧЕН РАЗВОЈ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО ИТАЛИЈА - ТРЕНИНГ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА - ЛУКА ЛИДЕРСКИ ТРЕНИНГ МАКЕДОНИЈА - ТАКСО ОБУКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МАКЕДОНИЈА - Т-СТЕЈ ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ ВО ЧЕШКА 18 УЧЕСНИЦИ УЧЕСТВУВАА НА 9 ТРЕНИНЗИ!18 УЧЕСНИЦИ УЧЕСТВУВАА НА 9 ТРЕНИНЗИ! „…За мене ова беше уште една одлична можност да дадам 100% од себе си и притоа да ги видам ре- зултатите од тоа и уште еднаш да се потсетам дека се зависи од самите нас!...“ Преземено од НотифаИ 29 „...Разграничувањето на мислите и акциите беше една од најважните лекции, нешто на кое како да имав подзаборавено и покрај тоа што самиот секогаш се залагав за давање предност на дејствувањето во однос на мисловниот процес. Таквата филозофија на живеење со акција отвора можност за живеење во/со сегашниот момент, единственото нешто што реално го имаме во сегашноста...Кога вака се изде- лени работите, тогаш лесно е да се создава и да се биде максимално продуктивен!...“ Преземено од НотифаИ 30 ACTIVITIES TRAININGSTRAININGS - ADVANCED PERSONAL DEVEMOPLENT SYNERGY TRAINING IN HOLLAND - TRAININGS FOR LEADERS OF YOUTH CENTERS IN ROMANIA - GREENWISE PERSONAL DEVELOPMENT TRAINING IN ITALY - BASIC PERSONAL DEVELOPMENT SYNERGY TRAINING IN HOLLAND - PERSONAL DEVELOPMENT TRAINING ON HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATION IN ITALY - TRAINING FOR STRATEGIC PLANNING IN MACEDONIA - LUCCA LEDERSHIP TRAINIG IN MACEDONIA - TASCO TRAINING FOR MANAGEMENT OF NGOs IN MACEDONIA - T-STEY TRAINING FOR TRAINERS IN CZECH REPUBLIC 18 PARTICIPANTS ATTENDED 9 TRAININGS!18 PARTICIPANTS ATTENDED 9 TRAININGS! “…For me this was another great possibility to give 100% and to see the results from that and to see one more time that everything depends on us!...” Taken from NotifY 29 “…Distinguishing between thoughts and actions was one of the most important lessons, something I had for- gotten as though I always advocated for giving priority to acting than thinking. Such a philosophy of living with action opens the possibility of living in/with the present moment, the only real thing that we have at present...When things like this are separated, then it is easy to create and to be maximally productive!...” Taken from NotifY 30 1616
 16. 16. 1717
 17. 17. АКТИВНОСТИ КАМПОВИКАМПОВИ - СЕДМИ БАЛКАНСКИ КАМП ВО ГРЦИЈА - ДЕТСКИ ЛИДЕРСКИ КАМП ЗА МОМЦИ ВО МАКЕДОНИЈА - НОВИ МОЖНОСТИ ЗА КАМПОВИ ВО АМЕРИКА - ICCP 110110 ДЕЦА И МЛАДИНЦИ УЧЕСТВУВАА НА 2 КАМПОВИ!ДЕЦА И МЛАДИНЦИ УЧЕСТВУВАА НА 2 КАМПОВИ! „…Јас за прв пат учествував во камп од ваков тип и активностите што таму се одвиваа воопшто не ми беа познати,но тоа не ме спречи да уживам во позитивната атмосфера која што владееше таму и да запознам многу луѓе од различни земји и преку разговор и дружење да се запознам со нивниот начин на живот во нивните земји и нивните култури и да научам многу работи од нив. Моите очекувања од овој камп во главно се остварија. Моите доживувања се пријатни на кои со радост ќе се сеќавам целиот мој живот....“ Преземено од НотифаИ 31 „...Кампот беше многу забавен и тоа беше еден од најдобрите недели на мојот живот. Се запознав со пријатели од многу градови во Македонија, од Англија, и од САД...Наместо седење во училница, тука лекциите имаа вклучено многу движење и забавни активности кои го одржуваа нивото на енергија да биде високо и го направија учењето забавно. “ Преземено од НотифаИ 31 ACTIVITIES CAMPSCAMPS - SEVENTH BALKAN CAMP IN GREECE - BOYS LEADERSHIP CAMP IN MACEDONIA - NEW POSSIBILITIES FOR CAMPS IN USA - ICCP 110 CHILDREN AND YOUTH ATTENDED ON 2 CAMPS!110 CHILDREN AND YOUTH ATTENDED ON 2 CAMPS! “…I participated for the first time in such a camp and the activities were unknown to me, but that didn't stop me from enjoying the positive atmosphere that reigned there and I met many people from different countries and through conversation and companionship got to know their way of life in their countries and their cul- tures and learned many things from them. My expectations of this camp were mainly fulfilled. My experiences were pleasant and I will remember them with joy my whole life....” Taken from NotifY 31 “…Camp was very fun and it was one of the best weeks of my life. I met friends from many cities in Macedo- nia, from England, and from the USA...Rather than just sit in a classroom though, lessons for all the classes included a lot of moving around and fun activities that kept energy levels up and made learning enjoyable.” Taken from NotifY 31 1818
 18. 18. 1919
 19. 19. АКТИВНОСТИ ЗДРАВ ЖИВОТЕН СТИЛЗДРАВ ЖИВОТЕН СТИЛ - НАЦИОНАЛНА ИМКА ПЛАНИНАРСКА ТУРА ВО МАКЕДОНИЈА - ЕКСКУРЗИИ И ПЛАНИНАРЕЊЕ НА ПЕЛИСТЕР - ПИНГ ПОНГ ПРОГРАМА - УЧЕСТВО ВО НАЦИОНАЛНИТЕ АКЦИИ ЗА ПОШУМУВАЊЕ - ИЗРАБОТЕНО ВИДЕО ЗА ОВАА ПРОГРАМА 3 ПЛАНИНАРСКИ ТУРИ, 1 ТУРНИР ВО ПИНГ ПОНГ, 2 АКЦИИ ЗА ПОШУМУВАЊЕ И ВКУПНО 953 ПЛАНИНАРСКИ ТУРИ, 1 ТУРНИР ВО ПИНГ ПОНГ, 2 АКЦИИ ЗА ПОШУМУВАЊЕ И ВКУПНО 95 УЧЕСНИЦИ!УЧЕСНИЦИ! „…Некои од учесниците од Скопје имаа можност за прв пат да ги видат убавините што ги нуди Националниот парк Пелистер, меѓутоа и за домаќините претставува големо задоволство, безброј пати да се гледаат овие убавини... …По неколку минути од пристигнувањето, таму беа извршени последните подготовки и потоа започна неколкучасовното пешачење. Чистиот воздух, преубавите снежни пејзажи, крцкањето на снегот под стапалата и оддалечувањето од целата бучава во градот, претставуваат само неколку од причините поради кои ИМКА Битола го организира овај настан. По пристигнувањето на планинарскиот дом на Пелистер учесниците имаа можност да се напијат убав планински топол чај, згреат, дружат со другите планинари и одморат…“ Преземено од НотифаИ 29 ACTIVITIES HEALTHY LIFESTYLEHEALTHY LIFESTYLE - NATIONAL YMCA HIKING TOUR IN MACEDONIA - EXCURSIONS AND HIKING IN PELISTER - TABLE TENNIS PROGRAM - PARTICIPATION IN THE NATIONAL ACTIONS FOR PLANTING TREES - VIDEO FOR THIS PROGRAM HAS BEEN MADE 3 HIKING TOURS, 1 TABLE TENNIS TOURNAMENT, 2 ACTIONS FOR PLANTING TREES AND TOTAL 953 HIKING TOURS, 1 TABLE TENNIS TOURNAMENT, 2 ACTIONS FOR PLANTING TREES AND TOTAL 95 PARTICIPANTS!PARTICIPANTS! “…Some of the participants from Skopje had the opportunity for first time to see the beauty offered by the National Park Pelister, but for the hosts is a great pleasure also countless times to see these beauties... After several minutes from the arrival, there they made final preparations and then began walking...Pure air, beautiful snow landscapes, the sound of squeezing snow under the feet and separating from the noise in the city are only a few of the reasons for which the YMCA Bitola organized this event. Upon arrival at the moun- tain lodge on Pelister participants had the opportunity to drink nice mountain hot tea, to warm, to hang out with other climbers and to rest a bit..” Taken from NotifY 29 2020
 20. 20. 2121
 21. 21. СТРАТЕГИИ Да погледнеме назад кон 2010та и за момент да се дистанцираме од активностите. Сакајќи да ги споделиме со вас, се обидовме да ги идентификуваме неколкуте клучни аспекти во ИМКА Битола кои помогнаа да се реализираат сите активности: - Континуираната работа на програмскиот центар на ИМКА Битола што е од особена важност за остварувањето и координирањето на активностите - Работата на програмски персонал на скратено време кој во моментов брои двајца - Волонтирањето е базата на организацијата: локални волонтери, отворање на ЕВС и од Мировниот Корпус - Одржливоста на програмите - Интернационалната соработка и партнерствата Она што 2010та ја прави особено важна е што после 8 години постоење и бројни активности, ИМКА Битола конечно најде време да посвети на себе си и сопствениот развој. 2010та е направен нашиот прв стратешки план. Следно во фокусот: 1. Да се привлечат и мотивираат повеќе луѓе да станат дел од ИМКА Битола или некоја од нејзините програми 2. Зголемување на капацитетот на човечките ресурси на организацијата 3. Обезбедување на различни и соодветни програми кои промовираат личен развој 4. Зголемено вмрежување на меѓународно, национално и локално ниво 5. Подигање на свеста и охрабрување на практикување на нашите основни вредности 6. Подобрување на финансиската состојба на организацијата на долг рок 7. Обезбедување работен простор кој ќе биде достапен на подолг период и ќе ги задоволува нашите потреби за активности 8. Одржување на постојната опрема исправна и функционална 9. Овозможување и забрзување на процесите за електронска комуникација со нашите членови и партнери. STRATEGIES Let’s look back at 2010 and for a moment to take distance from the activities. In order to share with you, we have tried to identify the few key aspects that helped YMCA Bitola in realizing all the activities: - Continuous work of the program center of YMCA Bitola which is of great importance for accomplishing and coordination of the activities - Work of the 2 part time program staff - Volunteering is the base of the organization: local volunteers, start with EVS and PCV - Program sustainability - International cooperation, networking and partnerships 2010 as a year was of great importance because after 8 years existence and numerous activities, YMCA Bitola finally found time to dedicate to itself and its own development. In 2010 we developed our first strategic plan. The following strategies are: 2222
 22. 22. 1. Attract and motivate more people to become part of YMCA Bitola or its specific programs 2. Increase the organization’s human resource ca- pacity 3. Provide diverse and relevant programs that pro- mote personal development 4. Increase networking internationally, nationally, and locally 5. Raise awareness and encourage the practice of our core values 6. Improve the organization’s long term financial sit- uation 7. Secure office/program space that will be available for longer term and meet our programming needs 8. Keep office/program equipment up-to-date and operating well 9. Enable and accelerate processes of electronic com- munication with our members and partners 2323
 23. 23. СОРАБОТКА РАСТЕМЕ ЗАЕДНО!РАСТЕМЕ ЗАЕДНО! - БАЛКАНСКА ИМКА МРЕЖА Со проширувањето на ИМКА на Балканот самата соработка се наметна како неопходна имајќи ја предвид заедничката мисија која не поврзува. Благодарение на поддршката на ИМКА Европа оваа мрежа работи на неколку стратешки активности предвидени во Балкански проект. - ФИЛД ГРУПА МАКЕДОНИЈА 10 години партнерите од оваа група се со нас поддржувајќи го нашето работење и активности. Благодарност до сите за поддршката! ИМКА Македонија ја затвора првата фаза од својот развој и време е за следниот чекор. - КОАЛИЦИЈА СЕГА Во ИМКА Битола ја сметаме соработката со другите младински организации од државава како неопходна. Коалицијата на младински организации СЕГА е платформа која во моментов го нуди баш тоа. Во 2010та работевме на еден настан во Охрид и на 4 месечен проект за заштита на правата на децата во Македонија. - ФОРУМ НА НВО БИТОЛА 34 организации од Битола кои работат на активности со цел подигање на квалитетот на живот на луѓето во Битола. Активности, координација, соработка, дебата на локално ниво е неопходно доколку му го мислиме доброто на нашиот град. NETWORKING GROWING TOGETHER!GROWING TOGETHER! - BALKAN YMCA NETWORK Taking into consideration the common mission that bound us, forming the Balkan YMCAs has entailed as ne- cessity with spreading the YMCAs throughout the Balkans. Thanks to the support of YMCA Europe this net- work works on several strategic activities that are part of the Balkan project. - FIELD GROUP MACEDONIA For 10 years the partners from this group stand by us supporting our work and activities. Thanks everyone for the support! YMCA Macedonia is closing the first part of its development and the now is time for the next step. - COALLITION SEGA In YMCA Bitola we consider the networking with other youth organizations from Macedonia as indispensa- ble. The Coalition of youth organizations SEGA is platform that at this moment if offering exactly that. In 2010 we have worked on one event in Ohrid, Macedonia and on 4 months project for protection of the chil- dren rights in Macedonia. - FORUM OF NGOs BITOLA 34 organizations from Bitola that work on activities aiming to raise the life quality to the people of Bitola. Activities, coordination, cooperation, debate on local level is necessary if we work towards our city’s well being. 2424
 24. 24. 2525
 25. 25. БЛАГОДАРИМЕ! ИМКА Европа, ИМКА Македонија, ИМКА Балкан, Партне- рите од Филд Група Македонија, ИМКА Мичиана, ИМКА Солун, ИМКА Баја Маре, ИМКА Лондон, ИМКА Партенопе Онлус, Хорајзон, Меѓународната Синерџи Група, Фонда- цијата Олде Вехте, Форум на НВО од Битола, Тугедер Ма- кедонија, Америчко Катче Битола, Мировен Корпус, Центар за Култура Битола, Општина Битола, Коалиција СЕГА, Идеа. Тука исто така се заблагодаруваме на волонтерите кои ра- ботеа на активностите на ИМКА Битола за нивната под- дршка, време и труд! Исто така се заблагодаруваме на сите кои беа со нас во 2010та во остварувањето на нашата мисија. БРОЈКИБРОЈКИ - 6 жонглери кои настапија пред околу 9000 посе- 6 жонглери кои настапија пред околу 9000 посе-- тители вкупно!тители вкупно! - 4 видеа со вклучени околу 60 учесници и момен- 4 видеа со вклучени околу 60 учесници и момен-- тално над 5000 посети на интернет!тално над 5000 посети на интернет! - 7 стрипови во кои учествуваа 24 луѓе и 1 изложба!- 7 стрипови во кои учествуваа 24 луѓе и 1 изложба! - 18 учесници учествуваа на 9 тренинзи!- 18 учесници учествуваа на 9 тренинзи! - 110 деца и младинци учествуваа на 2 кампови!- 110 деца и младинци учествуваа на 2 кампови! - 3 планинарски тури, 1 турнир во пинг понг, 2 акции- 3 планинарски тури, 1 турнир во пинг понг, 2 акции за пошумување и вкупно 95 учесници!за пошумување и вкупно 95 учесници! WE THANK YOU! YMCA Europe, YMCA Macedonia, YMCA Balkans, Field Group Macedonia Partners, YMCA Michianna, YMCA Thessaloniki, YMCA Baia Mare, YMCA London South West, YMCA Parthenope Onlus, HorYzon, International Synergy Group, Olde Vechte Foundation, Forum of NGO’s of Bitola, Together Macedonia, American Corner Bitola, Peace Corps, Centre of Culture Bitola, Munici- pality of Bitola, Coalition SEGA, Idea. Here we thank the volunteers who worked on the ac- tivities of YMCA Bitola for their support time and ef- forts! Also here we thank to everyone who were with us in 2010 in making our mission a reality. NUMBERSNUMBERS - 6 jugglers performed in front of about 9000- 6 jugglers performed in front of about 9000 people in all the performances!people in all the performances! - 4 videos with about 60 participants included- 4 videos with about 60 participants included and over 5000 internet visits at the moment!and over 5000 internet visits at the moment! - 7 comics with participation of 24 people and 1- 7 comics with participation of 24 people and 1 exhibition!exhibition! - 18 participants attended 9 trainings!- 18 participants attended 9 trainings! - 110 children and youth attended on 2 camps!- 110 children and youth attended on 2 camps! - 3 hiking tours, 1 table tennis tournament, 2 ac- 3 hiking tours, 1 table tennis tournament, 2 ac-- tions for planting trees and total 95 participants!tions for planting trees and total 95 participants! 2626
 26. 26. Официјални информации Основање: Мај 2002 Целосно име: Младинска Асоцијација ИМКА Битола Скратено име: ИМКА Битола Целна група: Добредојдени се сите луѓе со акцент на младите Полиња на активности: Култура и уметност, социјални и едукативни активности, здрави животни навики, граѓанско општество, човекови права, итн. Видови активности: Обуки, семинари, работилници, кампови, фестивали, меѓународни студиски посети Опфат на делување: Локално и меѓународно Членови на Изв.Одбор: Виктор Илиев, Јовче Крстески, Благојче Количоски, Маја Јонческа, Емилија Јосифовска, Кејти Калиновски, Константин Петровски Официјална адреса: Васко Карангелевски РЕМО 1/3/42 Адреса на Канцеларија: Петар Петрович Његош Бр.128/16 Поштенски код: 7000, Битола Телефон канцеларија: 047 529 366 Телефон мобилен: 070 59 43 41 Е-маил: contact@ymcabitola.org.mk Веб страна: www.ymcabitola.org.mk Контакт лице: Виктор Илиев ИМКА Битола и ИМКА Македонија се дел од ИМКА семејството кое е распространето во 125 земји ширум светот со над 45.000.000 членови. Official information Established: May 2002 Full legal name: Youth Association YMCA Bitola Acronym: YMCA Bitola Target group: We welcome all people with a focus on youth Fields of activity: Culture and art, social and educational activities, healthy lifestyle, civic community, human rights, etc. Types of activities: Trainings, seminars, workshops, camps, festivals, international study visits Levels of engagement: Locally and internationally Board members: Viktor Iliev, Jovce Krsteski, Blagojce Kolicoski, Maja Jonceska, Emilija Josifovska, Katie Kalinowski, Konstantin Petrovski Official address: Vasko Karangelevski REMO 1/3/42 Office address: Petar Petrovic Njegos No. 128/16 Postal code and country: 7000, Bitola - Republic of Macedonia Telephone office: +389 47 529 366 Telephone mobile: +389 70 59 43 41 E-mail: contact@ymcabitola.org.mk Web page: www.ymcabitola.org.mk Contact person: Viktor Iliev YMCA Bitola and YMCA Macedonia are part of the YMCA family spread throughout 125 countries worldwide with over 45.000.000 members worldwide. © Издадено од ИМКА Битола, Февруари 2011 © Published by YMCA Bitola, February 2011

×