годишен извештај 2009

158 views
85 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
158
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

годишен извештај 2009

 1. 1. CONTENT OPENING WORDS 6 OUR MISSION 7 WHAT WE DO 7 ACTIVITIES - ARTS & CULTURE 10 ACTIVITIES - HEALTHY LIFESTYLE 14 ACTIVITIES - TRAININGS 18 STRATEGIES & CHALLENGES 22 GRATITUDE 26 OFFICIAL INFORMATIONS 27 СОДРЖИНА 6 НА ПОЧЕТОК 7 НАШАТА МИСИЈА 7 ШТО РАБОТИМЕ 10 АКТИВНОСТИ - УМЕТНОСТ И КУЛТУРА 14 АКТИВНОСТИ - ЗДРАВ ЖИВОТЕН СТИЛ 18 АКТИВНОСТИ - ОБУКИ 22 СТРАТЕГИИ И ПРЕДИЗВИЦИ 26 БЛАГОДАРНОСТ 27 ОФИЦИЈАЛНИ ИНФОРМАЦИИ
 2. 2. ДОЗВОЛЕТЕ ДА ВИ ЈА ДОБЛИЖИМЕ 2009 ГОД. БАРЕМ НА МОМЕНТ И ДА ВИ ГИ ПРЕЗЕНТИРАМЕ ИМКА БИТОЛА ВО РАМКИТЕ НА ОВАА ГОДИНА КАКО И СИТЕ ПОЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ КОИ СЕ СЛУЧУВАА. ФОКУСОТ НА ОВОЈ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЌЕ БИДЕ СТАВЕН НА ЕДНОСТАВ- НОСТА. ОВДЕ, БИ САКАЛЕ ДА ВИ ЗАБЛАГОДАРИМЕ НА СИТЕ ВАМ КОИ БЕВТЕ ЗАЕДНО СО НАС ВО 2009 ПОДДРЖУВАЈЌИ НÈ ДА ЈА ОСТВАРИМЕ НАШАТА МИСИЈА И РАБОТЕЈЌИ ЗАЕДНО ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ КОИ ГИ ПРОМОВИРАМЕ: ПОЧИТУВАЊЕ, ОДГОВОРНОСТ, ГРИЖА И ЧЕС- НОСТ. ОВДЕ ИСТО ТАКА САКАМЕ ДА ВИ ПОСАКАМЕ УСПЕШНА 2010 ГОД. БОГАТА СО АКТИВНОСТИ, И НЕКА ГОСПОД БИДЕ СО СИТЕ ВАС! ВИКТОР ИЛИЕВ /ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИМКА БИТОЛА НА ПОЧЕТОК LET US BRING YOU CLOSER TO THE YEAR 2009 AT LEAST FOR A MOMENT AND TAKE YOU IN A TOUR WITH YMCA BITOLA THROUGH ALL THE YEAR AND ALL THE IMPORTANT EVENTS THAT HAPPENED AROUND US. THE FOCUS IN THIS ANNUAL REPORT FOR THIS YEAR WILL BE THE SIMPLICITY. HERE, WE WOULD LIKE TO THANK ALL OF YOU FOR BEING WITH US IN THIS JOURNEY IN 2009 SUPPORT- ING US IN ACCOMPLISHING OUR MISSION AND WORKING TOGETHER IN PUTTING INTO PRACTICE OUR UNI- VERSAL VALUES: RESPECT, RESPONSIBILITY, CARING AND HONESTY. HERE ALSO WE LIKE TO WISH YOU SUCCESSFUL 2010 FULL WITH ACTIVITIES, AND MAY GOD BE WITH ALL OF YOU! VIKTOR ILIEV /PRESIDENT OF YMCA BITOLA OPENING WO R DS 6
 3. 3. ИМКА Би- тола нагла- сувајќи ја и н т е р а к - цијата по- м е ѓ у младите луѓе од нашата средина заеднички работи во насока на подобрување на лич- ниот духовен, ментален и телесен развој. ИМКА Битола ја поттикнува разноликоста и креативноста кај младите луѓе создавајќи можности за подобра иднина за сите. НАШАТА МИСИЈА YMCA Bitola emphasizes the interaction among our youth working together for personal development of spirit, mind and body. YMCA Bitola stimulates our young people in their diversity and creativity providing opportunities for better future for all. OUR MISSION Сите програми овозможуваат активности за активно вклучување на младите луѓе - освен за нашите членови тие се отворени за сите кои сакаат да земат учество. Тие се дизајнирани да ги вметнат во нашите млади основните принципи и вредности на почиту- вање, одговорност, грижа и чесност не на натпреварувачки, но забавен начин. Во 2009-та преку нашите активности опфа- тивме директно повеќе од 250 и индиректно повеќе од 3.500 млади луѓе. Преку интернет постигнавме повеќе од 5.000 симнувања на производи од нашите програми. ШТО РАБОТИМЕ All programmes provide activities for active involvement of the young people - except for our members they are open for everyone who wants to take part. They are designed to install in our youth the basic principles and values of respect, responsibility, caring and honesty in a non-competitive, but fun atmos- phere. In 2009 through our activities we involved di- rectly more than 250 and indirectly more than 3.500 young people. Via internet we have reached more than 5.000 downloads of prod- ucts of our programmes. WHAT WE DO 7
 4. 4. ACTIVITIES - ARTS & CULTURE - 5 FIRE PERFORMANCES OF ACID TRIPLE IN SUMMER FESTIVALS IN BITOLA, RESEN, OHRID AND NYMFEO - Y-MOVIE PARTICIPATED ON CAMERA 300 FILM FES- TIVAL AND WORKED ON SEVERAL SHORT MOVIES - Y-COMICS PARTICIPATED IN COMICS FAIR IN VELES, ART BIENNALE IN SKOPJE, WORKED ON ITS FIRST MURAL PAINTING. ALSO WORKED WITH YOUNG TAL- ENTED PEOPLE ON SEVERAL COMICS AND PREPAR- ING THE FIRST Y-COMICS FANZINE. “…In regarding with the small comics scene in Macedonia, events of this kind are welcomed and contribute in popularization of this art that is emerging after the stagnation in the period of transition in Macedonia...” Read more in NotifY 26 “…The painting of the mural was a great expe- rience for me as a painter and visual artist also. The work on such huge scale is big and hard challenge but also the result because of its monumentality brings more joy comparing with one painting on linen. The fact that the mural is seen by the thousands is a motivation plus for every artist to show himself in its finest work…” Read more NotifY 28 АКТИВНОСТИ - УМЕТНОСТ И КУЛТУРА - 5 ОГНЕНИ ПЕРФОРМАНСИ НА АЦИД ТРИПЛ НА ЛЕТНИ ФЕСТИВАЛИ ВО БИТОЛА, РЕСЕН, ОХРИД И НИМФЕО - И-ФИЛМ УЧЕСТВУВАШЕ НА ФЕСТИВАЛОТ КА- МЕРА 300 И РАБОТЕШЕ НА НЕКОЛКУ КРАТКИ ВИДЕА - И-СТРИП УЧЕСТВУВАШЕ НА СТРИП САЕМОТ ВО ВЕЛЕС, УМЕТНИЧКОТО БИЕНАЛЕ ВО СКОПЈЕ, РА- БОТЕШЕ НА СВОЈОТ ПРВ МУРАЛ. ИСТО ТАКА РАБОТЕШЕ СО МЛАДИ ТАЛЕНТИ НА НЕКОЛКУ СТРИПОВИ И ПОДГОТОВКА НА ПРВИОТ И-СТРИП ФАНЗИН. „...Со оглед на малата стрип сцена во Македо- нија настани од ваков тип кои го промовираат стрипот како форма на изразување се добре- дојдени и придонесуваат во популаризирањето на оваа уметност која после периодот на стаг- нација за време на транзицијата во Македонија повторно почнува да се активира...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 26 „...Изведбата на муралот беше големо искуство за мене како сликар и визуелен уметник вооп- што. Работата на толку голем размер е голем и тежок предизвик, но и самиот резултат поради својата монументалност носи неспоредливо по веќе радост отколку една слика на платно. Са- миот факт дека муралот ќе биде виден од илјадници е дополнителна мотивација за секој уметник да се покажи во најдобро светло. И во иднина се надевам на уште вакви проекти на кои сега би му пристапиле уште попрофесионално со цел да ја разубавиме нашата околина која знае да биде монотона и сива...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 28 10
 5. 5. “…Creating the one minute videos enabled them to express their point of view towards var- ious things surrounding them and all that in a compressed time frame as a quality in which audio and visual moment is appearing as some- thing stronger than the narration. In this way the project got closer to the reality of “fast liv- ing” and tried to present the instant feeling which is reality in the today’s modern communi- cation and therefore is closer to the young pop- ulation...” Read more NotifY 26 “…YMCA Bitola with Y- Movie competed with over 80 movies that ap- plied for the festival from which 20 the best ones chosen by the in- ternational jury in the official evening for the Gran Prix “Manaki Broth- ers Plaque” with its amateur documentary movie “The King is alive”. The movie was awarded with Diploma…” Read more NotifY 28 “…The citizens of Resen attended in huge num- bers that gave us an inspiration as well as their excitement from the entire fire performance. The numerous audience gave us support with an enormous applause that simply couldn't stop. Acid Triple continues with preparations for next performances. Who knows, in a while maybe we'll visit your city ;-) …” Read more NotifY 27 ACTIVITIES- ARTS& CULTURE „...Создавањето на едноминутните видеа им овозможи да го изразат својот став за разни нешта во средината која ги опкру- жува и тоа во една временски многу збиена форма која како таква ја зема краткоста на траењето како квалитет во која аудио визуелниот момент се пројавува како нешто посилно од самата нарација. На овај начин, проектот се доближи до реалноста на „брзото живеење“ и се обиде да го прикаже инстант чувството кое е реалност во денешната современа комуникација и оттука е многу блиску до младата популација...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 26 „...ИМКА Битола со свое продукциско дело на И-Филм, со аматер- скиот документарен филм со наслов „КРА- ЛОТ Е ЖИВ“ во конку- ренција од над 80 пристигнати аматерски документарни филмови се натпреваруваше за ГРАН ПРИ наградата „Плакета Милтон Ма- наки“ во официјална конкуренција со 20 најдобри одбрани филмови од стручното и н т е р н а ц и о н а л н о жири, кое со Диплома за филмот „КРАЛОТ Е ЖИВ” го почести нашиот успешен настап на овогодишниот фестивал...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 28 „...Граѓаните на Ресен присуствуваа во огромен број што не охрабри многу, а исто така и нивното воодушевување од целиот огнен перформанс. Бројната публика сето тоа го потврди со громогласен ап- лауз кој никако не можеше да запри. Ацид Трипл продолжува да се спрема за на- редните настани што следат во иднина. Којзнае,можеби за скоро време ќе го по- сетиме и вашиот град ;-) ...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 27 АКТИВНОСТИ- УМЕТНОСТИ КУЛТУРА 11
 6. 6. ACTIVITIES - HEALTHY LIFESTYLE “…The training with its thick agenda was an introduction in this field for peer education that having in mind the vulnerability of Mace- donian population regarding awareness in this subjects, is becoming important for YMCA Bitola as an organization oriented towards young people and their psychophysical devel- opment…” Read more in NotifY 28 “…Pure air, beautiful snow landscapes, the sound of squeezing snow under the feet and separating from the noise in the city are only a few of the reasons for which the YMCA Bitola organized this event...” Read more in NotifY 29 - PAINTED OUR FIRST PROMO MURAL PAINTING “WINNERS DON’T TAKE DRUGS” IN BITOLA - ACTIVITIES ON HIV/AIDS PREVENTION WITH IDEA IN SKOPJE - TABLE TENNIS TOURNAMENT IN BITOLA - PROMO ACTIVITIES FOR LIVING HEALTHY LIFESTYLE: T-SHIRTS, LEAFLETS, VIDEOS - 4 HIKING TOURS IN THE NATIONAL PARK PELIS- TER - VOLUNTEERS JOINED THE 2 NATIONAL “TREE DAY” ACTIONS - VOLUNTEERS JOINED THE MARCH FOR BREAST ANCER PREVENTION IN SKOPJE - TRAINING FOR PEER EDUCATORS ON HIV/AIDS IN STIP АКТИВНОСТИ - ЗДРАВ ЖИВОТЕН СТИЛ „...Семинарот со набиена агенда на активно- сти беше добар вовед во оваа област за пеер едукацијата која имајќи ја предвид ранли- воста на македонската популација во поглед на информираноста околу овие теми, станува важна за ИМКА Битола како организација која е насочена кон младите и нивниот психо- физички развој...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 28 „...Чистиот воздух, преубавите снежни пејзажи, крцкањето на снегот под стапалата и оддалечувањето од целата бучава во гра- дот, претставуваат само неколку од причи- ните заради кои ИМКА Битола го организира овај настан...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 29 - ИЗРАБОТЕН Е ПРВИОТ ПРОМОТИВЕН МУРАЛ „ПОБЕДНИЦИТЕ НЕ КОРИСТАТ ДРОГА“ ВО БИТОЛА - АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ЗА ХИВ/СИДА СО ИДЕА ВО СКОПЈЕ - ПИНГ ПОНГ ТУРНИР - АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА ЗДРА- ВИОТ ЖИВОТЕН СТИЛ: МАИЦИ, ЛЕТОЦИ, ВИДЕА - 4 ЕКСКУРЗИИ НА ПЕЛИСТЕР - ВОЛОНТЕРИ СЕ ПРИДРУЖИЈА НА 2ТЕ НАЦИОНАЛНИ АКЦИИ „ДЕН НА ДРВОТО“ - ВОЛОНТЕРИ СЕ ПРИДРУЖИЈА НА МАРШОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА РАК НА ДОЈКА ВО СКОПЈЕ - ОБУКА ЗА ПЕЕР ЕДУКАТОРИ ЗА ХИВ/СИДА ВО ШТИП 14
 7. 7. „...На наше големо задоволство и покрај тоа што настанот е во студениот Декември, це- лиот турнир помина во одлична атмосфера, со многу забава и насмеани лица што и беше најважно за нас. Натпреварувачкиот карак- тер на турнирот беше само стимуланс за по- добри резултати, но самата цел на истиот беше да се промовира пинг понгот како алатка за подобрување на физичката и пси- хичката состојба на чове- кот...“ Прочитајте повеќе во Ноти- фаИ 28 „..Со бројката од 8 милиони нови дрвца засадени мина- тата година и петте милиони од оваа, Македонија го за- зема првото место на Балка- нот во бројот на нови садници и значително ја по- дига свеста кај другите држави. Волонтерите на ИМКА Битола и по трет пат ја поддржаа оваа акција и го дадоа својот придонес во неа со излегување на терен и учество во акцијата...“ Прочитајте повеќе во Ноти- фаИ 25 „...Со масовна "розова" прошетка од 3 км во Скопје на 17ти Мај, повеќе од 2.000 учесници - активисти на граѓански здруженија и пое- динци, испратија порака за важноста на ра- ната дијагноза и поддршката на пациентите, како основен предуслов за победа над ракот на дојка...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 26 “...On our big pleasure beside the event was held in the cold December, whole tour- nament passed in excellent atmosphere, with lot of fun and smiling faces that was most important for us. Competitive char- acter of the tournament was just a stimu- lant for better results but the goal of this event was to promote ping pong as a tool for improvement of physical and psycho- logical human condition...” Read more in NotifY 28 “…With 8 million new plants planted previous year and 5 in this year, Macedonia has become a leader in the Balkans in planting new trees and significantly has in- creased the awareness in other countries. The volun- teers of YMCA Bitola third time supported this action and gave their contribution with their participation on the spot…” Read more in NotifY 25 “…With massive “pink” walk of 3 km in Skopje on 17 May, more than 2000 participants – activists of civic associations and individ- uals, have sent message about the impor- tance of early diagnose and supports of patients, as basic precondition for victory over breast cancer…” Read more in NotifY 26 ACTIVITIES-HEALTHY LIFESTYLE АКТИВНОСТИ-ЗДРАВ ЖИВОТЕНСТИЛ 15
 8. 8. ACTIVITIES - TRAININGS - BASIC SYNERGY TRAINING ON PROJECT WRIT- ING IN ITALY - ADVANCED SYNERGY TRAINING IN HOLLAND - TRAINING FOR TRAINERS IN MACEDONIA - “SINGING TO LEARN AND LEARNING TO SING” IN ROMANIA - TRAINING ON GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS IN YOUTH WORK IN BULGARIA - MASTERY & EXCELLENCE TRAINING OF TRAIN- ERS IN HOLLAND - YMCA BALKAN YOUTH CAMP IN GREECE - YMCA BALKAN LEADERSHIP TRAINING 5 IN MACEDONIA - TRAINING FOR ACTIVE CITIZENSHIP 'STUDIO- RUM' IN MACEDONIA - TRAINING ON YOUTH IN ACTION ‘KREAKTIV’ IN MACEDONIA АКТИВНОСТИ - ОБУКИ - ОСНОВЕН СИНЕРЏИ ТРЕНИНГ ЗА ПИШУВАЊЕ НА ПРОЕКТИ ВО ИТАЛИЈА - НАПРЕДЕН СИНЕРЏИ ТРЕНИНГ ВО ХОЛАНДИЈА - ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ ВО ОХРИД - „ПЕЕЊЕ И УЧЕЊЕ“ ТРЕНИНГ ВО РОМАНИЈА - ТРЕНИНГ ЗА ПОЛОВА ЕДНАКВОСТ И ЧОВЕ- КОВИ ПРАВА ВО МЛАДИНСКАТА РАБОТА ВО БУГАРИЈА - ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЕРИ - „СОВЛАДУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ“ ВО ХОЛАНДИЈА - МЛАДИНСКИ БАЛКАНСКИ КАМП НА ИМКА ВО ГРЦИЈА - ИМКА БАЛКАНСКИ ЛИДЕРСКИ ТРЕНИНГ 5 ВО ОХРИД - ОБУКА ЗА АКТИВНО ГРАЃАНСТВО „СТУ ДИОРУМ“ ВО БИТОЛА, ПРИЛЕП И СКОПЈЕ - ОБУКА ЗА МЛАДИ ВО АКЦИЈА „КРЕАКТИВ“ ВО ОХРИД “…This training was different of all the others because it was organized not only for those who wants to be just participants but also for those who wants to be organizers for such an event in 2009. Again, it was worked by the same method “learning by doing” and the result was obvious - at the end of the training there were already several almost finished applications for the next period…” Read more in NotifY 25 “…Further on, the training enabled deeper un- derstanding of the emotions with which we are facing daily, and that also helped in better un- derstanding of other participants in the group. A good link was created among all participants who enabled further deeper insights in the way every person is functioning alone and in group when that group dynamic is on high level. Fur- ther discussions after, contributed for enrich- ment of the personal experience of every participant…” Read more in NotifY 25 “…Huge multiplicity of the countries and the solid experience of the participants contributed in sharing experiences from experienced lead- ers on higher level where everyone can learn something new about the different working conditions in those 27 countries…” Read more in NotifY 26 „...Овој тренинг за разлика од сите минати, беше направен не за оние кои сакаат да бидат само учесници, туку и за оние кои сакаат да бидат организатори на ваков или друг тип на тренинзи во 2009та. Повторно се работеше по истата метода „учење со правење“ и резулта- тот беше очигледен - на крајот на тренингот веќе имаше неколку речиси готови апликации кои ќе се аплицираат во наредниот период...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 25 „...Понатаму, тренингот овозможи и подлабоко разбирање на емоциите со кои што се соочу- ваме во секојдневието, а тоа помогна и во по- добро разбирање на останатите во групата со кои што соработувавме. Се создаде добра по- врзаност помеѓу сите учесници, а тоа овозможи и дополнителни подлабоки увиди во начинот на кој секој функционира како сам, така и во кон- текст на група кога групната динамика е на ви- соко ниво...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 25 „...Големата разноликост на државите и со- лидното искуство на учесниците во младин- ската работа придонесе да има споделување на искуства од искусни лидери на едно пови- соко ниво каде може од секого да се научи по нешто и за различните услови на работа во 27 држави...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 26 18
 9. 9. „...Моето лично искуство од овој тренинг е по- зитивно. Пред одржувањето на тренингот, поу- чен од минатото, ги отфрлив сите очекувања и предвидувања во стилот „што би било кога би било“ и овој пат решив да се посветам 100% ис- клучиво на она што конкретниот момент со да- дените услови и околности има да ми го понуди од една страна и конкретните нови знаења и идеи од друга. На крајот на тренингот за мојот личен резултат од целиот процес на учење сме- там дека е позитивен што го прави и задовол- ството поголемо...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 27 „...Придобивките од кампот се многуб- ројни: учесниците имаа можност да стекнат нови искуства и знаења, како и да научат како да ја развијат својата креативност и имагинација, да ги по- добрат своите комуникациски способ- ности и да на учат како да се справат со многубројни конфликти. Тука е и она најбитното, а тоа е што сите овие знаења и искуства беа сведени на многу практично ниво кое би требало да биде полесно применливо во нашата секојдневна работа...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 27 „...Овој тренинг помина одлично со кон- кретни резултати: остварена и зголе- мена соработка на лидерско ниво, вклопување на активностите во поши- роката стратегиска рамка, направени не колку проекти кои ќе се аплицираат и реализираат до крајот на годината и почетокот на наредната...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 27 „...Преку музиката создадовме совршена атмос- фера за работа, меѓусебно запознавање, дру- жење и откривање на нови таленти. Тренингот ни овозможи тотално и отпуштено максимално само изразување, учење преку музиката, зголе- мување на самодовербата, како и целосно исфрлање од употреба на секаков вид трема- џиски моменти. Нашата непрофесионалност во областа на музиката како и несаканите грешки при изведбата, беа вистински моменти на за- бава и уживање а воедно го направија и пер- формансот навистина уникатен и неповторлив...“ Прочитајте повеќе во НотифаИ 27 “…My personal experience from this training is positive. Before this training I expelled all ex- pectations and predictions in the style “what will be if…”, so this time I decided to give my fully 100% commitment to what the current mo- ment, conditions and circumstances have to offer me from one hand and the concrete new knowledge and ideas from the other. At the end of the training I consider my personal re- sult from the process of learning in whole as positive which makes the Pleasure much bigger…” Read more in NotifY 27 “…The gains from this camp are numerous: participants had the opportunity to gain new experiences and knowledge and to learn how to develop their creativity and imagination, to improve their communication skills and to learn how to deal with conflict situations. And the most im- portant, all these experiences were implemented on very practical level that should be easier to apply in every day's work…” Read more in NotifY 27 “…This training passed by ex- cellently with concrete results: realized and increased coop- eration on leadership level, fitting the activities in wider strategic frame, made several projects for application and re- alization till the end of this year and at the be- ginning of the next one…” Read more in NotifY 27 “…Through music we created a perfect work- ing atmosphere, mutual respect, socializing and discovering new talents. The training en- abled us total, relaxed and maximal self-ex- pression, learning through music, increasing of our confidence, as well as total expel of stage fright. Our non professionalism in the music area as well our mistakes during the performance, were real moment of fun and joy and also made the performance truly unique and unrepeatable…” Read more in NotifY 27 ACTIVITIES- TRAININGS АКТИВНОСТИ-ОБУКИ 19
 10. 10. Another challenging year is behind us. In this part we’ll make small review on the strate- gies and challenges on which we have been fac- ing and working in 2009 and at the moment. STRATEGIES & CHALLENGES YMCA BITOLA SPACE One of the biggest challenges that most civic organizations in Macedonia are facing with is having own space for running programmes and coordinating all the work. Since our estab- lishment as organization we have been facing the same challenge too. What in YMCA Bitola we do in that direc- tion is working on diversifying the financial structure. As a result of that we have YMCA Bitola space on permanent basis since august 2004! Now is the time to set the next focus and that is to see YMCA Bitola in its own and bigger space offering more services and possibilities. STAFF & VOLUNTEERING After several years of work finally we have reached the level to have 2 part time staff. The satisfaction is even bigger knowing that we cover that with incomes coming from products from our own programmes. We have started 2009 with a pilot experi- ence - having 2 EVS (european voluntary serv- ice) volunteers. This was our first concrete experience with EVS and was basis on which we’ll work in future in order to develop this pro- gramme in YMCA Bitola. In order to increase the flow of ideas, en- ergy and diversity we consider also involvement of Peace Corps volunteers as crucial. Also this must be followed with strengthening the struc- ture with recruitment of more local volunteers. Уште една година полна со предизвици е зад нас. Во овој дел ќе направиме мал преглед на стратегиите и предизвиците со кои се соочу- ваме и на кои работиме во 2009 и во моментов. ИМКА БИТОЛА ПРОСТОР Еден од поголемите предизвици со кои се соочуваат сите граѓански организации во Маке- донија е имањето сопствен простор за работа и координација на активностите. Уште од на- шето основање како организација и ние исто така се соочуваме со истиот предизвик. Она што во ИМКА Битола го правиме во таа насока е работа на проширување на раз- личноста на финансиската структура. Како ре- зултат на тоа ние имаме простор за ИМКА Битола во континуитет од август 2004! Сега е време да го поставиме наредниот фокус, а тоа е да ја видиме ИМКА Битола во сопствен и пого- лем простор нудејќи повеќе услуги и можности. ПЕРСОНАЛ И ВОЛОНТИРАЊЕ После неколку години работење конечно дојдовме до ниво да имаме 2 скратено ангажи- рани младински работници. Задоволството е уште поголемо што тоа е покриено од произво- дите на нашите сопствени програми. 2009 ја започнавме со пилот искуство - работа со 2 ЕВС (европски волонтерски сервис) волонтери. Ова беше наше прво конкретно иску- ство со ЕВС и беше основа на која ќе работиме во иднина со цел развој на оваа програма во ИМКА Битола. Со цел да го зголемиме протокот на идеи, енергија и креативност сметаме дека вклучувањето на волонтери од Мировниот Кор- пус е од особена важност. Секако дека тоа треба да е проследено со зајакнување на структурата со нови локални волонтери. СТРАТЕГИИ И ПРЕДИЗВИЦИ 22
 11. 11. ПРОГРАМИ Во периодот 2005-2008 фокусот ни беше ставен на развојот на програмите И-Филм и ог- нените перформанси Ацид Трипл. Денес сме среќни што тие се активни како одржливи про- грами во ИМКА Битола кои имаат иднина и нудат многу задоволства во вид на ДВДа, филмови, видеа и улични перформанси. Во периодот кој доаѓа 2008-2011 фокусот го ставивме на збогатување и развој на повеќе програми. Новиот фокус сега е И-Стрип и Обу- ките. Досега имаме солидни резултати од И- Стрип и очекуваме повеќе од Обуките во иднина. Во овој дел сакаме да споменеме дека во наредната година исто така ќе ставиме фокус на поголема вклученост и видливост на програ- мите на ИМКА Битола. ФИНАНСИИ Последниве години се кризни години и тешки за управување поради недостатокот на финансии на присутен на сите нивоа во систе- мот. Она што како ИМКА Битола го правиме и треба да го правиме уште повеќе со цел да се надмине таа ситуација е работа на проширу- вање на различноста на финансиската струк- тура уште повеќе, работа на поголеми проекти и работа со само одржливите програми. Ние сме сигурни дека сега после чита- њето на овој годишен извештај за 2009 год. имате појасна претстава за нашата работа и идните трендови. Во 2010 год. веќе почнавме со работа и на други полиња кои ги сметаме за важни како што е изработката на првиот стратешки план на ИМКА Битола и зголемувањето на соработката и партнерствата на локално и интернациона- лно ниво сметајќи го тоа за важно за сето пре- тходно споменато. Но за тоа повеќе во наредниот годишен извештај во 2010 год. ;) PROGRAMMES In the period 2005-2008 we have put focus on development the Y-Movie and the Fire performance Acid Triple as priority. Today we are happy that these are still ac- tive as sustainable programmes in YMCA Bitola generating incomes and providing lots of pleasures in form of DVD’s, movies, videos and street performances. In the coming period of 2008-2011 we have put the focus on enriching and devel- oping more programmes. The new focus now is the Y-Comics programme and the Trainings. Until now we have solid results with the Y-Comics and we expect more from the Trainings in future. In this part we want to share that in the coming year also we’ll put focus on in- creasing the inclusion and visibility of the YMCA Bitola programmes. FINANCES The last years are crisis years and it is difficult to manage because the lack of fi- nances is present on all the levels of the sys- tem. What as YMCA Bitola we do and we have to do it more in order to overcome that situation is working on increasing the finan- cial sources even more, working on bigger projects and sustaining the income gener- ating programmes. We are sure that now, after reading this annual report for 2009 you have clearer picture of our work and future tendencies. In 2010 we already have started working also on other issues that we consider important such as building the first strategic plan of YMCA Bitola and increasing the cooperation and partnerships on local and international level considering that as crucial in serving everything mentioned above. About that, more in the annual report for 2010 ;) СТРАТЕГИИ И ПРЕДИЗВИЦИ STRATEGIES AND CHALLENGES 23
 12. 12. YMCA Europe, YMCA Macedonia, YMCA France, YMCA Michianna - USA, YMCA Roma- nia, YMCA Greece, Field Group Macedonia Partners, YMCA Southwest London - Eng- land, YMCA Parthenope Onlus - Italy, HorY- zon - Switzerland, International Synergy Group, Olde Vechte Foundation - Holland, Forum of NGO’s of Bitola, ‘Together’ net- work branch in Bitola, American corner of Bitola, Centre of Culture in Bitola, Munici- pality of Bitola, Idea - Skopje. Here we thank the volunteers in YMCA Bitola who did most of the work and the 2 French EVS volunteers for their support. Also here we thank to everyone who were with us in 2009 in putting into practice our mission. THANKS ИМКА Европа, ИМКА Македонија, ИМКА Франција, ИМКА Мичиана - САД, ИМКА Ро- манија, ИМКА Грција, Партнерите од Филд Група Македонија, ИМКА Лондон - Англија, ИМКА Партенопе Онлус - Италија, Хорајзон - Швајцарија, Меѓународната Синерџи Група, Фондација Олде Вехте – Холандија, Форум на НВО од Битола, Тугедер Битола, Америчко Катче Битола, Центар за Култура Битола, Општина Битола, Идеа - Скопје. Тука се заблагодаруваме на волонтерите во ИМКА Битола кои работеа на активно- стите и 2 Француски ЕВС волонтерки за нив- ната поддршка. Исто така се заблагодаруваме на сите кои беа со нас во 2009 во остварување на на- шата мисија. БЛАГОДАРИМЕ 26
 13. 13. OFFICIAL INFORMATIONS Oсновање Мај 2002 Мото Ништо не е реално ако не е ло- кално Главна целна група Млади Поле на активност Граѓанско општество, култура и уметост, социјални и едука- тивни активности, здрав животен стил, човекови права и др. Типови на Обуки, семинари, работилници, активности кампови, фестивали, меѓународ- ни студиски посети Производи Филмови, видеа,стрипови, веб страници, промотивни мате ријали Нивоа на делување Локално и интернационално Претставник Виктор Илиев - Претседател на ИМКА Битола Членови на извршен Виктор Илиев, Благојче Коли- одбор чоски, Јовче Крстески Контакт contact@ymcabitola.org.mk www.ymcabitola.org.mk канцеларија 047 52 93 66 мобилен 070 59 43 41 © ИМКА Битола 2009 Годишниот Извештај е подготвен и дизајниран во ИМКА Битола ОФИЦИЈАЛНИ ИНФОРМАЦИИ Established May 2002 Motto Nothing is real if isn't local Main target group Youth Fields of activity Civic community, culture and art, social and educational ac- tivities, healthy lifestyle, human rights, etc. Types of activities Trainings, seminars, work shops, camps, festivals, internаtional study visits Products Movies, videos, comics, web sites, promotion materials Levels of Locally and internationally engagement Representative Viktor Iliev - President of YMCA Bitola Board members Viktor Iliev, Blagojce Kolicoski, Jovce Krsteski Contact contact@ymcabitola.org.mk www.ymcabitola.org.mk оffice +389 47 52 93 66 mobile +389 70 59 43 41 © YMCA Bitola 2010 The Annual Report was prepared and designed at YMCA Bitola

×