ΛΣ1FILES2v0
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ΛΣ1FILES2v0

on

 • 601 views

 

Statistics

Views

Total Views
601
Views on SlideShare
601
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ΛΣ1FILES2v0 ΛΣ1FILES2v0 Presentation Transcript

 • FILES- 2 Γ.Μανάρας
  • Αρχεία και κλήσεις συστήματος
  • Χειρισμός λαθών
  • Ιδιότητες αρχείων
  • Κατάλογοι
  • Αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης
  • Το Unix παρέχει 6 βασικές κλήσεις συστήματος για λειτουργίες I/O
  • int open(char *name, int mode [ , int permissions ] );
  • int creat(char *name, int permissions);
  • int close(int fd);
  • int read(int fd, char *buf, int size);
  • int write(int fd, char *buf, int size);
  • off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);
  • mode : τρόπος ανοίγματος
  • O_RDONLY
  • O_WRONLY
  • O_RDWR
  • O_APPEND
  • O_CREAT
  • O_TRUNC
  • main()
  • {
  • int fd = open("myfile" , O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC , 0644);
  • // ίδιο με : fopen(“myfile”, “w”);
  • if (fd == -1) {
  • perror(" fd == -1 !!! ");
  • exit(1);
  • }
  • }
  • int dup(int fd); Αυτό το system call δημιουργεί ένα αντίγραφο του fd , έτσι ώστε από το σημείο που καλείται και μετά μπορούμε για το ίδιο αρχείο να χρησιμοποιούμε είτε τον ένα file descriptor είτε τον άλλο
  • int dup2(int fd1, int fd2) Το system call dup2 ελευθερώνει τον fd2 - αν είναι δεσμευμένος - και τον αντιστοιχεί στο ίδιο αρχείο με file descriptor fd1
  • Αν κατά την κλήση ενός system call συμβεί ένα λάθος, ενημερώνεται η global μεταβλητή errno με τον κωδικό λάθους. Στη συνέχεια η κλήση της perror( ) εμφανίζει την περιγραφή του λάθους, το δε αλφαριθμητικό όρισμα που της περνάμε, εμφανίζεται πριν την περιγραφή του λάθους που δίνει το σύστημα
  • main()
  • {
  • int fd = open("notexistfile", 0);
  • if (fd == -1)
  • {
  • printf("errno = %dn", errno);
  • perror("open");
  • }
  • }
  • int stat(const char *path, struct stat *buf); Πληροφορίες για ένα αρχείο. Αν το αρχείο είναι σύνδεσμος οι πληροφορίες θα αφορούν το αρχείο στο οποίο δείχνει ο σύνδεσμος
  • int fstat(int fd, struct stat *buf); Το ίδιο με την stat( )
  • int lstat(const char *path, struct stat *buf); Παρόμοια με την stat( ), με τη διαφορά ότι δεν ακολουθεί τον σύνδεσμο
  • Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφουν 0, σε λάθος -1 με ταυτόχρονη ενημέρωση της errno
  • struct stat
  • {
  • mode_t st_mode; /* File mode (type, perms) */
  • ino_t st_ino; /* Inode number */
  • nlink_t st_nlink; /* Number of links */
  • uid_t st_uid; /* User ID of the file's owner */
  • gid_t st_gid; /* Group ID of the file's group */
  • off_t st_size; /* File size in bytes */
  • time_t st_atime; /* Time of last access */
  • // …………………..
  • }
  • int getsize(char *filename)
  • {
  • struct stat attrib;
  • stat(filename, &attrib);
  • return attrib.st_size;
  • }
  • main(int argc, char *argv[])
  • { int i;
  • for(i=1; i<argc; i++)
  • {
  • printf(&quot;%dn&quot;, getsize(argv[i]));
  • }
  • }
  • Macros που δίνουν τον τύπο αρχείου στο stat.h
  • #define S_ISBLK(m) /* is block device */
  • #define S_ISCHR(m) /* is character device */
  • #define S_ISDIR(m) /* is directory */
  • #define S_ISFIFO(m) /* is fifo pipe */
  • #define S_ISREG(m) /* is regular file */
  • main(int argc, char *argv[])
  • {
  • struct stat attrib;
  • if (argc != 2){ fprintf(stderr,&quot;Usage: %s filen&quot;, argv[0]); exit(1); }
  • if (stat(argv[1], &attrib) == -1){ perror(&quot;stat&quot;); exit(2); }
  • if (S_ISBLK(attrib.st_mode))
  • printf(&quot;%s is a block special filen&quot;, argv[1]);
  • else if (S_ISCHR(attrib.st_mode))
  • printf(&quot;%s is a character special filen&quot;, argv[1]);
  • else if (S_ISREG(attrib.st_mode))
  • printf(&quot;%s is a regular filen&quot;, argv[1]);
  • else if (S_ISDIR(attrib.st_mode))
  • printf(&quot;%s is a directoryn&quot;, argv[1]);
  • else if (S_ISFIFO(attrib.st_mode))
  • printf(&quot;%s is a FIFO or PIPEn&quot;, argv[1]);
  • }
  • Το διάβασμα καταλόγων γίνεται με τις παρακάτω κλήσεις συστήματος- sys/dir.h
  • DIR * opendir(const char *path); // Δουλεύει όπως το FILE* fopen() ,
  • // το DIR αυτό καθ’ εαυτό δεν χρησιμοποιείται, αλλά το περνάμε στις
  • // συναρτήσεις που κάνουν τη δουλειά
  • struct dirent readdir(DIR *dirp);
  • int closedir(DIR *dirp);
  • struct dirent{
  • ino_t d_ino; /* i-number */
  • off_t d_off; /* offset into directory file */
  • ushort d_reclen; /* length of record */
  • char d_name[256]; /* file name */
  • }
  • main(int argc,char *argv[])
  • { struct dirent *dptr;
  • DIR *dirp;
  • char directory[256];
  • if (argc==1)
  • {
  • strcpy(directory,&quot;.&quot;);
  • }
  • else if (argc>2)
  • {
  • fprintf(stderr,&quot;Usage: %s directoryn&quot;, argv[0]);
  • exit(1);
  • }
  • else
  • {
  • strcpy(directory, argv[1]);
  • }
  • if((dirp=opendir(directory))==NULL)
  • {
  • fprintf(stderr, &quot;Error opening %sn&quot;, directory);
  • exit(2);
  • }
  • while(dptr=readdir(dirp))
  • {
  • printf(&quot;%d %sn&quot;, dptr->d_ino, dptr->d_name);
  • }
  • closedir(dirp);
  • }
  • int chmod(const char *path, mode_t mode); // χρησιμοποιεί το path
  • int fchmod(int fd, mode_t mode); // χρησιμοποιεί τον file descriptor
  • S_IRWXU 00700 Read, write, execute by owner
  • S_IRUSR 00400 Read by owner
  • S_IWUSR 00200 Write by owner
  • S_IXUSR 00100 Execute (search if a directory) by owner
  • S_IRWXG 00070 Read, write, execute by group
  • S_IRGRP 00040 Read by group
  • S_IWGRP 00020 Write by group
  • S_IXGRP 00010 Execute by group
  • S_IRWXO 00007 Read, write, execute (search) by others
  • S_IROTH 00004 Read by others
  • S_IWOTH 00002 Write by others
  • S_IXOTH 00001 Execute by others
  • main(){
  • chmod(&quot;testfile&quot;, S_IRWXU | S_IRGRP | S_IXOTH);
  • }