• Like
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว111
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว111

 • 434 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
434
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุน ่
 • 2. สร้า งความสัม พัน ธ์ใ น ครอบครัว ครอบครัว หมายถึง กลุ่ม คนตั้ง แต่ 2 คนขึ้น ไปมาเกี่ย วพัน กัน โดยการแต่ง งานและสืบ สายโลหิต ได้แ ก่พ อ แม่ล ูก อาจจะมีบ ุค คล ่อื่น ทีเ ป็น ญาติห รือ มิใ ช่ญ าติอ าศัย อยูด ้ว ยกัน ่ ่แต่ล ะคนถือ ว่า เป็น สมาชิก ของครอบครัว
 • 3. สร้า งความสุข ให้ค รอบครัว ได้ง ่า ยๆ10 วิธ ี  1. "หัว เราะ" ไปด้ว ยกัน   เสียงหัวเราะคือวิธหนึ่งที่สามารถทำาให้ ี ทุกคนในครอบครัวได้ใกล้ชดกันมากขึ้น ดัง ิ นั้นการที่ใครสักคนแบ่งปันเรื่องราว สนุกสนานน่าขำามาให้คนในบ้านได้หัวเราะ ไปพร้อมกัน หรือการนั่งดูรายการตลกใน ช่วงเวลาว่างด้วยกันทั้งครอบครัวก็เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
 • 4.    2. "ขอบคุณ "กัน และกัน   หลายครั้งที่มีปญหา ั ไม่ว่าจะเป็นใคร ก็ตาม คนในครอบครัวอาจหลงลืมช่วง เวลาดีๆไปบ้าง ดังนั้นการที่เราไม่ลืมคำา ว่า "ขอบคุณ"และ"ขอโทษ" ก็ทำาให้ ความรู้สกดีๆยังคงอยูต่อไป อย่าลืมว่า ึ ่
 • 5.  3. "แบ่ง ปัน "ความสุข ให้ล ูก บ้า ง ของขวัญจากพ่อแม่ทวิเศษอีกอย่างหนึงคือการ ี่ ่ ที่ทั้งสองแบ่งปันความรักให้ลกได้เรียนรู้ว่า ูพ่อกับแม่รักกันมากแค่ไหน ขณะเดียวกันก็ควรสอนให้ลูกรูจักรักแท้ที่พ่อมีให้แม่ ้ซึ่งการพูดให้ลกรู้ ูคงไม่สำาคัญเท่ากับการแสดงออกให้ลกเห็น ูและถ้าลูกรับรู้ได้ว่า พ่อกับแม่รักกันแค่ไหนพวกเขาก็จะมีความสุขและมองความรักในแง่ดีอกด้วยี
 • 6.      4. "สุข " อย่า งพอเพีย ง บางครั้งปัญหาทางด้านการงานของ แต่ละครอบครัว ก็เป็นตัวการสำาคัญที่ บันทอนความสุขได้มากทีเดียว ทั้งๆที่ ่ หลายคนอาจเถียงว่า ไม่ได้ให้ความ สำาคัญกับเงินและงานมากกว่าลูก แต่ ณ เวลานั้น หัวหน้าครอบครัวหลายคน อาจมองไม่เห็นตัวเอง จนทำาให้สาเหตุ ของปัญหาด้านการเงินและความไม่รู้ จักพอเป็นบ่อเกิดของปัญหาซึงพาลหา ่ เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับลูก-เมียได้งาย ่
 • 7. ทั้งนี้ ถ้าใครไม่อยากให้เงินมาเป็นตัวบ่อนทำาลายความสุขของครอบครัว ก็ควรจัดระเบียบความคิดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า แค่ไม่เป็นหนี้ ไม่อยากมีอยากได้จนเกินตัว ครอบครัวก็สุขสมบูรณ์ได้ด้วยความพอเพียง อย่าไปดิ้นรนเพื่อวัตถุนอกกายเพียงแค่ให้เป็นหน้าเป็นตา ในขณะที่ครอบครัวกำาลังจะพังอีกเลย
 • 8. 5. "มารยาท" เพิม สุข ่  บทบาทของพ่อแม่ที่ สำาคัญคือการสอนและ ดูแลเอาใจใส่ ซึ่งสิง ่ สำาคัญที่เด็กส่วนใหญ่มัก พลาดกันก็คอเรื่อง ื มารยาท ดังนั้นหากพ่อ แม่สอนให้ลกรู้จัก ู มารยาทโดยวิธีการที่ ไม่ใช่การต่อว่าลูก ลูกก็ จะรูจักปรับปรุงและน้อม ้ รับในสิงที่พ่อแม่สอน ซึ่ง ่ อาจกล่าวได้วาการที่พ่อ ่ แม่สอนลูก แล้วลูกนำาไป ปฏิบตินั้น ก็คอความสุขที่ ั ื พ่อแม่จะได้กลับมา ขณะ ที่ลกๆเอง ถ้าเขามี ู มารยาทนอกจากคนใน
 • 9.   6.หลายครั้งที่พี่น้องอาจ า น "ปรับ "บ้ ให้ม ีก ฎทะเลาะกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างการเล่นในบ้านหรือการ  พูดจายุแหย่ตามประสาเด็กซึ่งทำาให้พ่อแม่หลายคนปวดหัวไปตามๆกัน       ดังนั้นวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พ่อแม่ควรตั้งกฎระเบียบให้ลูกๆและเพื่อนๆที่จะมาเล่นใน
 • 10. "เชือ มั่น " กัน   7. ่และกั เด็กๆอาจมีความเชื่อมันในตัว น ่        เองค่อนข้างสูงกว่าผู้ใหญ่ พ่อ แม่กควรให้อิสระกับลูกในการ ็ ตัดสินใจและเชื่อมันในตัวลูก ่ แต่อิสระในทีนไม่ได้ ่ ี้ หมายความว่า พวกเขาจะอะไร ก็ได้ไร้ขอบเขต ความเชื่อมั่น ในที่นหมายถึงพ่อแม่ควรให้ลูก ี้ ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่พวกเขา อยากทำาโดยอยู่ในสายตาของ พ่อและแม่เพือให้เขาเรียนรู้สิ่ง ่ ต่างๆผ่านประสบการณ์ด้วย ตนเอง ไม่ใช่บังคับลูกเสียทุก
 • 11.  8. "ชื่น ชม" มากกว่า ติเ ตีย น   การชืนชมในที่นี้ไม่ ่ ได้หมายความว่า ต่อ ให้ลูกทำาผิดก็บอกว่า ไม่ผิด เข้าข้างลูกอย่าง ไม่มีเหตุผล แต่การ ชื่นชมที่พ่อแม่ควรทำา คือการที่ประสบความ สำาเร็จหรือสามารถทำา อะไรบางอย่างที่น่า ยินดี พ่อแม่ก็ควรให้ กำาลังใจลูก แม้ว่ามัน จะเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็ตาม เพราะในที่สด ุ แล้ว เมื่อลูกได้รับกำาลัง
 • 12.   9. ลด "กัง วล" คำานึงอยูเสมอว่า ไม่ว่าจะเจอปัญหา ่        หนักหนาแค่ไหน แต่คนในครอบครัวก็ยังคงเป็นกำาลังใจและรออยู่ทบ้านเสมอ ดังนั้นหากพ่อแม่ ี่เครียดจากการทำางาน ก็ไม่ควรเอาปัญหาไปที่บานด้วยเพราะจะทำาให้ ้บรรยากาศเสียเข้าไปใหญ่ ลองนึกดูว่า ถ้าลูกๆกำาลังรอพ่อแม่กลับบ้านเพื่อนั่งทานข้าวเย็นพร้อมกัน แต่กลับต้องพบว่า พ่อหงุดหงิด เรื่อง
 • 13.  ดังนั้น หากมีปญหาอะไรก็ ัควรแยกแยะเวลางานและเวลาครอบครัวเท่าที่จะทำาได้ถ้าสิงไหนที่สามารถบอกเล่า ่และปรึกษากันและกันได้ก็ไม่ควรเก็บปัญหานั้นไว้คนเดียวเพราะทุกคนในครอบครัวไม่มใครทิ้งใครได้แน่นอน ีความกังวลจะลดลงได้ถ้ามีใครสักคนรับฟัง
 • 14.    10. "ช่ว ยเหลือ " สิ่งที่สำาคักัน่สดนอกเหนือจากที่กล่าวมา ญที และกัน ุ        นั้น การอยู่ร่วมกันเป็นทีมที่มีความสามัคคีกัน นับเป็นสิงสำาคัญอีกประการหนึ่ง ดังนั้น ่การที่ครอบครัวพร้อมใจช่วยเหลือกันและกันเปรียบเสมือนเป็นทีมเดียวกัน แน่นอนว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคแบบใด ครอบครัวที่แข็งแรงแบบนี้ก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้ด้วยดี และในที่สุด อุปสรรคต่างๆก็ไม่สามารถทำาลายมวลความสุขของทุกคนในครอบครัวลงไปได้แม้แต่น้อย
 • 15. เคล็ดลับทั้ง 10 ข้อนี้ หลายคนอาจบอกว่าพูดง่าย คิดง่าย แต่ทำายาก ซึ่งหากลองเปลี่ยนทัศนคติว่า ทำายากแต่ก็ทำาได้ เชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นกี่เคล็ดลับ ถ้าทุกคนอยากทำาให้ครอบครัวมีสุข ก็สามารถทำาได้โดยปราศจากข้ออ้างใดๆแน่นอน เพียงแค่ให้ทุกคนในบ้านร่วมมือกัน