(โรงเรียนดำำเนินกำร)         รำยชื่อเด็กที่รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกในโครงกำรยิ้มสดใสเด็ก กทม. ฟันดีโรงเรียน…นีรชาแล...
27  เด็กหญิงปัญจพร สิงห์อุสาหะ    หญิง  1-1045-00050-02-4   B    B   B   B28  เด็กหญิงอรชพร สิงห์อุสาหะ ...
(โรงเรียนดำำเนินกำร)         รำยชื่อเด็กที่รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกในโครงกำรยิ้มสดใสเด็ก กทม. ฟันดีโรงเรียน…นีรชาแล...
27  เด็กหญิงมนต์เสียงเพลง ศรีเพชรพูล  หญิง  1-1043-00685-30-1   A     F    A     B28  เด็กหญิงภัทรานิษฐ...
(โรงเรียนดำำเนินกำร)       รำยชื่อเด็กที่รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกในโครงกำรยิ้มสดใสเด็ก กทม. ฟันดีโรงเรียน…นีรชาและนี...
C = ขึ้นไม่เต็มซี่  1  1  1  3D = ผุ        0  0  0  1E = อุดแล้ว      0  0  0  0F = sealant...
ถมศึกษาปีที่ ...2.../...1.....วันที่ตรวจ …22…กย…53…………ealantแล้ว    G = ร่องตื้น
(โรงเรียนดำำเนินกำร)         รำยชื่อเด็กที่รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกในโครงกำรยิ้มสดใสเด็ก กทม. ฟันดีโรงเรียน…นีรชาแ...
26  เด็กหญิงดารารัตน์ โชคอำานวยกิจ  หญิง  1-1006-00455-41-3   A    F     F     A27  เด็กหญิงณัฏฐนิชา คล้...
แบบฟอร์มผลกำรตรวจคัดกรองในเด็กชั้น ป.1-ป.2โรงเรียนบ้าน  ………………………..ตำาบล…………………………….อำาเภอ…………………..…จังหวัด…….……………..  ...
โรงเรียนนีรชา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โรงเรียนนีรชา

1,728 views
1,581 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,728
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงเรียนนีรชา

 1. 1. (โรงเรียนดำำเนินกำร) รำยชื่อเด็กที่รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกในโครงกำรยิ้มสดใสเด็ก กทม. ฟันดีโรงเรียน…นีรชาและนีรชาบริหารธุรกิจ …...... เขต ............คลองสามวา...................... ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...1/1......ครูผู้ประสานงาน ……………..……….……………..... โทร ..…….…………….... โทรสาร ...……………….….....ผู้ตรวจ …ทพ.ญ.ฉมาภรณ์..ขันแข็ง……....(ท...3300......) ผู้บันทึก …มัลลิกา หลุมบางหล้า………....วันที่ตรวจ …22…กย…53…………ผู้ตรวจทาน………………………………………………………... วันที่ตรวจทาน……………………………………..A = ต้องsealant B = ฟันยังไม่ขึ้น C = ขึ้นไม่เต็มซี่ D = ผุ E = อุดแล้ว F = sealantแล้ว G = ร่องตื้น ช = ชาย ผลการตรวจคัดกรอง ที่ ชื่อ-นำมสกุล ญ = หญิง เลข 13 หลัก เพศ 16 26 36 46 1 เด็กชายมฤษฎา อินทร์ทอง ชาย 1-8099-02209-10-7 A A A A 2 เด็กชายธนภัทร์ สุคนธ์ทิพย์ ชาย 1-1043-00690-50-0 B B B B 3 เด็กชายชยธร ชุ่มชื่น ชาย 1-1014-02286-79-9 B B A A 4 เด็กชายธนวินท์ อริยะเครือ ชาย 1-1037-03792-61-0 A A A A 5 เด็กชายพุทธิพงศ์ แวววับ ชาย 1-1043-00644-82-6 A A A A 6 เด็กชายภานุพงศ์ สะอาดโอษฐ ชาย 1-1043-00655-51-8 B B B B 7 เด็กชายวนวรรษ สุภาพุฒ ชาย 1-1005-01631-62-1 B B B C 8 เด็กชายเจษฎา มหาวัจน์ ชาย 1-1037-03747-76-2 B B B B 9 เด็กชายจิราพัชร กิมยงค์ ชาย 1-1103-01376-65-1 A A A A 10 เด็กชายปกป้องพันจุย ชาย 1-8499-01657-79-3 A A C A 11 เด็กชายอภิชา โชติยานนท์ ชาย 1-1044-00011-57-4 B B B B 12 เด็กชายไผท เชาวนะ ชาย 1-1043-00668-94-6 F F F F 13 เด็กชายธนากร ณ ระนอง ชาย 1-1044-00010-30-6 B C B B 14 เด็กชายสิทธิกร อินตางาม ชาย 1-1043-00720-90-5 B B C C 15 เด็กชายมงคล อาริน ชาย 1-1037-03626-87-6 A A A A 16 เด็กชายนิธิศ ก่อเกียรตินานนท์ ชาย 1-1043-00662-13-1 ขาด เรียน 17 เด็กชายสิทธิโชค มุขรัตนมณีศรี ชาย 1-1010-00107-45-8 B B B B 18 เด็กชายจิรายุ ทองกิ่ง ชาย 1-1007-03622-01-1 D C D C 19 เด็กชายภูสิทธิ์ พิพัฒน์เจษฎากุล ชาย 1-1043-00670-96-7 A A A A 20 เด็กชายปุญญพัฒน์ เพ็ชรอุไร ชาย 1-1043-00649-70-4 A A B B 21 เด็กหญิงนภษร แ)งใจ หญิง 1-1043-00658-51-7 C A A A 22 เด็หญิงสุทัศนีย์ แก้วมณี หญิง 1-900-01430-83-3 F F F F 23 เด็กหญิงธนัสถา จันทร์พวง หญิง 1-1043-00665-84-0 ขาด เรียน 24 เด็กหญิงลลิดา จูงศิริ หญิง 1-1043-00621-70-2 B B B B 25 เด็กหญิงณิชกมล ภัทรนุธาพร หญิง 1-1043-00618-33-7 ขาด เรียน 26 เด็กหญิงจุฑามาศ โกยโภไคสวรรค์ หญิง 1-1014-02272-68-2 F F F F
 2. 2. 27 เด็กหญิงปัญจพร สิงห์อุสาหะ หญิง 1-1045-00050-02-4 B B B B28 เด็กหญิงอรชพร สิงห์อุสาหะ หญิง 1-1006-00481-45-7 B B B B29 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เปี่ยมฉวีวงศ์ หญิง 1-1043-00765-71-2 B B B B30 เด็กหญิงชลธิชา บุษรากรณ์ หญิง 1-1043-00672-81-1 A A A A31 เด็กหญิงอบิเกล เข้มคุ้ม หญิง 1-1030-00183-28-8 B B B B32 เด็กหญิงรัชนีกร สมนาค หญิง 1-1010-00103-39-8 ขาด เรียน33 เก็กหญิงธรรณยชนก เขจรรักษ์ หญิง 1-1043-00618-56-6 A A A A34 เด็กหญิงกัญญาพัชร สงวนไว้ หญิง 1-1037-03670-35-2 A A E D35 เด็กหญิงพรพรหม พฤกษะวัน หญิง 1-6699-00524-47-3 A B A A36 เด็กหญิงณัฐวรรณ แสงกระจ่าง หญิง 1-1043-00672-34-0 C B A A37 เด็กหญิงพลอยวรี มาอินทร์ หญิง 1-1043-00701-37-4 B B B B38 เด็กหญิงเขมจิรม กฤตนิรัติศัย หญิง 1-1043-00725-41-9 C B A C 16 26 36 46 A = ต้องsealant 12 12 13 13 B = ฟันยังไม่ขึ้น 15 17 14 13 C = ขึ้นไม่เต็มซี่ 3 2 2 4 D = ผุ 1 0 1 1 E = อุดแล้ว 0 0 1 0 F = sealantแล้ว 3 3 3 3 G = ร่องตื้น 0 0 0 0
 3. 3. (โรงเรียนดำำเนินกำร) รำยชื่อเด็กที่รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกในโครงกำรยิ้มสดใสเด็ก กทม. ฟันดีโรงเรียน…นีรชาและนีรชาบริหารธุรกิจ …...... เขต ............คลองสามวา...................... ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...1.../...2...ครูผู้ประสานงาน ……………..……….……………..... โทร ..…….…………….... โทรสาร ...……………….….....ผู้ตรวจ …ทพ.ญ.ฉมาภรณ์..ขันแข็ง……....(ท...3300......) ผู้บันทึก …มัลลิกา หลุมบางหล้า………....วันที่ตรวจ …22…กย…53…………ผู้ตรวจทาน………………………………………………………... วันที่ตรวจทาน……………………………………..A = ต้องsealant B = ฟันยังไม่ขึ้น C = ขึ้นไม่เต็มซี่ D = ผุ E = อุดแล้ว F = sealantแล้ว G = ร่องตื้น ช = ชาย ผลการตรวจคัดกรอง ที่ ชื่อ-นำมสกุล ญ = หญิง เลข 13 หลัก เพศ 16 26 36 46 1 เด็กชายพิสิษฐ์ ปิติมล ชาย 1-1043-006836-65-1 B B B B 2 เด็กชายณัฐพนธ์ เมฆฉาย ชาย 1-1043-00681-40-3 B B B B 3 เด็กชายนราธิป แ)งใจ ชาย 1-1043-00691-96-4 B C A A 4 เด็กชายบดินทร์ อินสุข ชาย 1-1043-00646-91-8 C C C C 5 เด็กชายศศิธร เดชอุดม ชาย 1-1043-00670-46-1 A A A A 6 เด็กชายคีตกานต์ ฮองต้น ชาย 1-1042-00341-79-1 B B C C 7 เด็กชายเศรษฐพงศ์ สงวนสุข ชาย 1-1043-00699-68-0 C C C C 8 เด็กชายเจษฎาภรณ์ จุลพล ชาย 1-1299-01838-88-3 A B B C 9 เด็กชายปริญญา พรหมเศษ ชาย 1-1037-03677-09-8 A A A A 10 เด็กชายพุฒิพงศ์ เหล่าธิรพาณิช ชาย 1-1043-00662-53-1 B B B B 11 เด็กชายหัสพิชญ์ กาญจนเรืองรอง ชาย 1-1043-00652-14-4 A A A A 12 เด็กชายหิรัณย์ บุญเสิศทวีสุข ชาย 1-1006-0048-22-1 B A B B 13 เด็กชายธนวุฒิ สิมมา ชาย 1-1043-00644-31-1 A C A A 14 เด็กชายศิวะกร จ้อยเจริญ ชาย 1-1043-00745-72-3 A D D A 15 เด็กชายอิทธิวัฒน์ กรทองอุดมทวี ชาย 1-1043-00675-61-6 ขาด เรียน 16 เด็กชายตรีกวินท์ จันทยาง ชาย 1-1044-0012-18-0 B B C C 17 เด็กหญิงปุญญิสา หาญกิจรุ่ง หญิง 1-1043-00659-13-1 A A A A 18 เด็กหญิงพาทินธิดา สายวงศ์ หญิง 1-1043-00663-46-4 ขาด เรียน 19 เด็กหญิงสกุลหญิง พันธุ์ทูล หญิง 1-1043-00686-95-2 A A A A 20 เด็กหญิงศุภิสรา สิรโสภณจรี หญิง 1-1043-00686-94-4 A D E D 21 เด็กหญิงชนัญชิดา จีจู หญิง 1-1043-00695-43-9 A A A A 22 เด็กหญิงบัณฑิตา พัวพงศธร หญิง 1-1045-0048-49-0 B B A A 23 เด็กหญิงวีรกาญจน์ สังข์ทอง หญิง 1-1037-03688-44-8 A A A A 24 เด็กหญิงพุธิตา อินพหล หญิง 1-1010-00106-31-1 B B C C 25 เด็กหญิงศรัณยา รามนันทน์ หญิง 1-1010-00110-26-2 B B B C 26 เด็กหญิงกัญชพร สมศรี หญิง 1-5601-01581-12-6 B B B B
 4. 4. 27 เด็กหญิงมนต์เสียงเพลง ศรีเพชรพูล หญิง 1-1043-00685-30-1 A F A B28 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เสวี่ยมงาม หญิง 1-6099000684-25-0 ขาด เรียน29 เด็กหญิงพัชราภรณ์ แพงดวงแก้ว หญิง 1-1043-00710-72-1 A A A A30 เด็กหญิงหยู่นหมั่น ฉั่น หญิง 1-1043-00609-65-4 ขาด เรียน31 เด็กหญิงสุวรรณษา ผลไม้ หญิง 1-1042-00321-58-8 A A A A32 เด็กหญิงนลพรรณ ชนะวรรณโณ หญิง 1-9098-02851-30-2 A A A A33 เด็กหญิงศศิยาพัชญ์ พิทยวรเจริญ หญิง 1-1020-03599-55-7 A A A A34 เด็กหญิงกฤติมา ยุทธกำาธร หญิง 1-1027-00827-35-7 A A A F35 เด็กหญิงจัสมีน ฟิลลิปส์ หญิง 5-1007-00078-78-9 ขาด เรียน36 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สร้อยคำา หญิง 1-1043-00664-78-8 B B A D 16 26 36 46 A = ต้องsealant 17 13 17 15 B = ฟันยังไม่ขึ้น 12 11 7 6 C = ขึ้นไม่เต็มซี่ 2 4 5 7 D = ผุ 0 2 1 2 E = อุดแล้ว 0 0 1 0 F = sealantแล้ว 0 1 0 1 G = ร่องตื้น 0 0 0 0
 5. 5. (โรงเรียนดำำเนินกำร) รำยชื่อเด็กที่รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกในโครงกำรยิ้มสดใสเด็ก กทม. ฟันดีโรงเรียน…นีรชาและนีรชาบริหารธุรกิจ …...... เขต ............คลองสามวา...................... ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...2.../...1...ครูผู้ประสานงาน ……………..……….……………..... โทร ..…….…………….... โทรสาร ...……………….….....ผู้ตรวจ …ทพ.ญ.ฉมาภรณ์..ขันแข็ง……....(ท...3300......) ผู้บันทึก …มัลลิกา หลุมบางหล้า………....วันที่ตรวจ …ผู้ตรวจทาน………………………………………………………... วันที่ตรวจทาน……………………………………..A = ต้องsealant B = ฟันยังไม่ขึ้น C = ขึ้นไม่เต็มซี่ D = ผุ E = อุดแล้ว F = sealantแล้ว ช = ชาย ผลการตรวจคัดกรอง ที่ ชื่อ-นำมสกุล ญ = หญิง เลข 13 หลัก เพศ 16 26 36 46 1 เด็กชายปกรณ์ ลือวิศวกุล ช 1-1043-00534-73-7 A A A A 2 เด็กชายคชพันธ์ ขันธหัตถ์ ช 1-1043-00587-47-4 A A A A 3 เด็กชายณฐนนท์ แสงพนัสธาดา ช 1-1043-00615-27-3 F F F F 4 เด็กชายจิรภัทร โพธิ์สร้อย ช 1-1027-00823-68-6 A A C C 5 เด็กชายธนากร ชิณธรรม ช 1-1043-00600-79-9 A A F F 6 เด็กชายกิตติพศ สมัยกลาง ช 1-1043-00565-42-0 A A A A 7 เด็กชายภาคิน โสภักดี ช 1-1007-03454-77-1 A A A A 8 เด็กชายสุภกร พรมโคตร ช 1-1297-01269-68-1 A A A A 9 เด็กชายสุทธิวัฒน์ เอกัง ช 1-1020-03449-48-2 B C B B 10 เด็กชายธีรภัทร อุทวงษ์ ช 1-1043-00532-09-2 A A A A 11 เด็กชายณัฐพงศ์ ฟุ่มเฟือย ช 1-1043-00637-04-8 A A A A 12 เด็กชายธีรพงศ์ โชคอำานวยกิจ ช 1-1006-00461-31-6 C B A C 13 เด็กชายภัควริษฐ์ ภัทรมนต์ณัฐ ช 1-1043-00619-04-0 A A A A 14 เด็กชายกฤษตริน จงสมจิตร ช 3-1005-02272-36-1 A A A A 15 เด็กชายสขภณ อิศรภักดี ช 1-1043-00602-63-5 A A A A 16 เด็กชายสิรภพ แสนเจียม ช 1-1043-00592-89-3 A A A A 17 เด็กชายกฤติน ประเสริฐสินธุ์ ช 1-1006-00465-64-8 F F A A 18 เด็กชายดุริยะศรีเพชรพูล ช 1-1043-00563-81-8 F A A A 19 เด็กชายคมชาญ อาจอำานวย ช 1-1043-00549-23-8 ขาด 20 เด็กชายสถาพร อะซาดะ ช 1-1017-00325-42-3 A A A A 21 เด็กชายณัฏฐณิชา ตั้งไทยขวัญ ช 1-1043-00596-73-2 F F F F 22 เด็กหญิงเรณุกา โอกาตะ ญ 1-1044-00002-78-8 B A A D 23 เด็กหญิงจิรภา มงคลชัยฤกษ์ ญ 1-1027-00823-43-2 A A A A 24 เด็กหญิงกัญญณัช อินกองงาม ญ 1-1043-00600-82-3 B A A C 25 เด็กหญิงสุวพัชร ทัพฤทธิ์ ญ 1-2096-01384-06-1 A A A A 26 เด็กหญิงพันพัสสา ร่าเริง ญ 1-1037-03487-52-3 F A A A 27 เด็กหญิงปัญญารัตน์ ทรัพย์แก้วยอด ญ 1-1010-00098-31-9 A A A A 28 เด็กหญิงอัญชสา มนัสกุลโลทน์ ญ 1-1020-03442-79-8 F F F F 29 เด็กหญิงเกณิกา คล่องดี ญ 1-4999-00378-65-7 F F F A 30 เด็กหญิงสุภมาส วงศ์สวาสดิ์ ญ 1-1043-00570-03-2 A A A A 31 เด็กหญิงสุวภัทร ไชยวงค์ ญ 1-1010-00097-80-1 A A A A 32 เด็กหญิงบูรณีญา บูรณทอง ญ 1-7099-01468-79-7 A A A A 33 เด็กหญิงปราณปริยา ภัทรานุกูล ญ 1-6698-00296-35-5 F F F F 34 เด็กหญิงจิรัชญา โชติพัฒนกุล ญ 1-1020-03459-91-7 F F F F 35 เด็กหญิงปรียนันท์ คงดี ญ 1-1037-03507-31-1 F F F F 36 เด็กหญิงวรมน ชิรวานิช ญ 1-1043-00579-73-1 F F F F 37 เด็กหญิงสุภารัตน์ บำารุงกิจ ญ 1-1037-03344-26-9 F F F F 38 เด็กหญิงวชิราภรณ์ อุตสาหวงศ์ ญ 1-1027-00824-44-7 A A A A 39 เด็กหญิงนุจรินทร์ เพ็งเวลุน ญ 1-1043-00540-38-9 A A A A 40 เด็กหญิงแพรทิพย์ รุ่งเรืองเงินทอง ญ 1-4303-01363-02-6 A A A A 16 26 36 46 A = ต้องsealant 23 27 27 25 B = ฟันยังไม่ขึ้น 3 1 1 1
 6. 6. C = ขึ้นไม่เต็มซี่ 1 1 1 3D = ผุ 0 0 0 1E = อุดแล้ว 0 0 0 0F = sealantแล้ว 12 10 10 9G = ร่องตื้น 0 0 0 0
 7. 7. ถมศึกษาปีที่ ...2.../...1.....วันที่ตรวจ …22…กย…53…………ealantแล้ว G = ร่องตื้น
 8. 8. (โรงเรียนดำำเนินกำร) รำยชื่อเด็กที่รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกในโครงกำรยิ้มสดใสเด็ก กทม. ฟันดีโรงเรียน…นีรชาและนีรชาบริหารธุรกิจ …...... เขต ............คลองสามวา...................... ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..2..../...2...ครูผู้ประสานงาน ……………..……….……………..... โทร ..…….…………….... โทรสาร ...……………….….....ผู้ตรวจ …ทพ.ญ.ฉมาภรณ์..ขันแข็ง……....(ท...3300......) ผู้บันทึก …มัลลิกา หลุมบางหล้า………....วันที่ตรวจ …22…กย…53…………ผู้ตรวจทาน………………………………………………………... วันที่ตรวจทาน……………………………………..A = ต้องsealant B = ฟันยังไม่ขึ้น C = ขึ้นไม่เต็มซี่ D = ผุ E = อุดแล้ว F = sealantแล้ว G = ร่องตื้น ช = ชาย ญ= ผลการตรวจคัดกรอง ที่ ชื่อ-นำมสกุล เลข 13 หลัก หญิง เพศ 16 26 36 46 1 เด็กชายอนพัทย์ ปรีชาไว ชาย 1-1043-00503-60-2 A A A A 2 เด็กชายเมธี ท้องที่ ชาย 1-1043-00592-28-1 A A A A 3 เด็กชายภูชิต หงษ์ทวี ชาย 1-1034-0059-07-0 A A A F 4 เด็กชายก้องภพ สงพรหม ชาย 1-1043-00573-60-1 B C C C 5 เด็กชายเลิศนริทธิ์ เทอดสถีรศักดิ์ ชาย 5-1046-00000-76-5 F A F F 6 เด็กชายราชภัฏ ทองนวม ชาย 1-1043-00600-89-6 A A D A 7 เด็กชายสรวิชญ์ ณ กาฬสินธุ์ ชาย 1-1043-00605-85-5 A A A A 8 เด็กชายวัชรพงษ์ บุญสวน ชาย 1-2499-00682-87-1 A A C C 9 เด็กชายประสิทธิ์ ป้อมสาหร่าย ชาย 1-1043-00598-97-2 A A A A 10 เด็กชายศิปปกร คำายา ชาย 1-1039-00126-93-1 A A A A 11 เด็กชายกษิดิ์เดช อ่อนน้อม ชาย 1-1043-00589-91-4 A A A A 12 เด็กชายปริวัตร หนูแสง ชาย 1-1027-00822-92-4 A A A A 13 เด็กชายศุภวิชญ์ วงค์แพทย์ ชาย 1-1037-03606-27-1 A A A A 14 เด็กชายพัชรพฤกษ์ มณีศรี ชาย 1-1043-00512-76-8 A A A A 15 เด็กชายณกฤช ธัญเกศสิริ ชาย 1-1043-00595-92-2 B B B B 16 เด็กชายเสริมศิริ วิมลรัตน์ ชาย 1-1045-00037-02-8 A A C C 17 เด็กหญิงธัญสุดา คำาสอนทา หญิง 1-1043-00528-96-6 A A A A 18 เด็กหญิงมัชณิมา ไชยนันทน์ หญิง 1-1004-01135-44-4 A A A A 19 เด็กหญิงพิมพกานต์ จราญไพรี หญิง 1-1043-00556-98-6 B B C C 20 เด็กหญิงศศิชา มาไพศาลสิน หญิง 1-1037-03553-42-9 D A A F 21 เด็กหญิงอรปภา เผาสูงเนิน หญิง 1-1043-00574-74-7 A A A A 22 เด็กหญิงชวิศา อินทร์บึง หญิง 1-1043-00592-31-1 D D D D 23 เด็กหญิงนลินทิพย์ ไชยชนะ หญิง 1-1043-0051-32-1 A A A A 24 เด็กหญิงภัทรดา มิโคทะ หญิง A A A A 25 เด็กหญิงนุชนภางค์ บำารุงแคว้น หญิง 1-1010-0096-46-4 B C B C
 9. 9. 26 เด็กหญิงดารารัตน์ โชคอำานวยกิจ หญิง 1-1006-00455-41-3 A F F A27 เด็กหญิงณัฏฐนิชา คล้ายสิทธิ์ หญิง 1-1007-00366-10-3 A A A A28 เด็กหญิงอธิปภา พุทธรัตน์ หญิง 1-1042-00833-95-1 B A A A29 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แก้วกัน หญิง 1-1007-03453-59-6 A A A A30 เด็กหญิงนลินี เพ็ญศรี หญิง 1-3009-0122-68-8 F D A F31 เด็กหญิงนรัก สุคันธเมศ หญิง 1-1017-00336-46-8 B B C C32 เด็กหญิงณัชชา พร้อมมูล หญิง 1-1043-00624-33-7 A A A A33 เด็กหญิงณิชากานต์ มุ่งอิงกลาง หญิง 1-1006-00452-15-5 ขาด34 เด็กหญิงวิชุดา วิบูลย์กูล หญิง 1-3501-01668-43-6 F F F F35 เด็กหญิงชนิสรา มะโนวรรณ์ หญิง 1-1043-00636-89-4 B B A A36 เด็กหญิงรชยา ดำาหนา หญิง 1-3499-01163-75-2 A A A A37 เด็กหญิงญาณินี รัตนวงค์ หญิง 1-1007-03460-73-8 A A A A38 เด็กหญิงนงค์ญาดา จำานง หญิง 1-1043-00580-00-3 A A A A39 เด็กหญิงวีรญา ขันทนาลัย หญิง 1-1043-0052-15-1 A A A A40 เด็กหญิงฟ้าใส แสนนรินทร์ หญิง 1-1043-00647-57-4 ขาด41 เด็กหญิงเบญญาภา แจ้งสว่าง หญิง 1-1042-00308-01-8 A A A A42 เด็กหญิงสิรินญา พรหมศิริวุฒิ หญิง 1-1037-03595-00-8 A A A A เลขบัตรไม่มี 16 26 36 46 A = ต้องsealant 28 30 28 27 B = ฟันยังไม่ขึ้น 7 4 2 1 C = ขึ้นไม่เต็มซี่ 0 2 5 6 D = ผุ 2 2 2 1 E = อุดแล้ว 0 0 0 0 F = sealantแล้ว 3 2 3 5 G = ร่องตื้น 0 0 0 0
 10. 10. แบบฟอร์มผลกำรตรวจคัดกรองในเด็กชั้น ป.1-ป.2โรงเรียนบ้าน ………………………..ตำาบล…………………………….อำาเภอ…………………..…จังหวัด…….…………….. ผู้สำารวจ ……………………………………….วันที่สำารวจ……………………….………….. ลำาดับชั้น จำานวนเด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง นแท้ที่มีสิทธิเคลือบหลุมร่องฟัน ฟั ฟันแท้ที่ผุ ฟันนำ้านมผุ ไม่รวมเด็กที่ไม่มาและลาออก #16 #26 #36 #46 รวม #16 #26 #36 #46 รวม ป1-1 34 12 12 13 13 50 1 0 1 1 3 ป1-2 31 17 13 17 15 62 0 2 1 2 5 ป2-1 39 23 27 27 25 102 0 0 0 1 1 ป2-2 40 28 30 28 27 113 2 2 2 1 7 รวม 144 80 82 85 80 327 3 4 4 5 16 0

×