Blackout τευχός 0

420 views
348 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Blackout τευχός 0

  1. 1. editorial Ôï Ýíôõðï ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò áðïôåëåß ôï ðñþôï êáé äïêéìáóôéêü ôåý÷ïò åíüò íÝïõ åã÷åéñÞ- ìáôïò Ýêöñáóçò êáé êñéôéêÞò. Óôü÷ïò ìáò åßíáé ç Ýêäïóç ìéáò ìçíéáßáò áíôéåîïõóéáóôéêÞò åðéèåþ- ñçóçò ðïõ èá áó÷ïëåßôáé ìå ìéá ðïéêéëßá èåìÜôùí ôüóï óå èÝìáôá åðéêáéñüôçôáò, üóï êáé óå èÝìáôá ðïõ Üðôïíôáé ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò ìáò. ÁõôÞ ç ðñïóðÜèåéá äåí áðïôåëåß ðñïúüí ìéáò óõ- ãêåêñéìÝíçò ðïëéôéêÞò ïìÜäáò, óõëëïãéêüôçôáò Þ áõôïäéá÷åéñéæüìåíïõ óôåêéïý. ÓõììåôÝ÷ïõìå üìùò üëïé ìáò ëßãï ðïëý óå ôÝôïéá åã÷åéñÞìáôá. ÌÝóá óå áõôÜ óõíáíôçèÞêáìå êáé åêåß åßíáé ðïõ ãåííÞèçêå ç áíÜãêç äçìéïõñãßáò ìéáò äïìÞò Ýê- öñáóçò êáé êñéôéêÞò. ÈÝëåé íá áðïôåëÝóåé áíôß- èåôá ìéá áêüìá ôÜóç ðïõ óôü÷ïò ôçò åßíáé íá Ρωσία: το τελευταίο διάστηµα ο αυταρχικός σύγχρονος τσάρος Βλαντιµιρ Πούτιν κλονίζεται από ðñïùèÞóåé ôï áäéá÷þñéóôï ôçò êáèçìåñéíÞò ñéæï- τις διαδηλώσεις χιλιάδων συνταξιούχων ενάντια στην αναδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους. Ο óðáóôéêÞò ðñáêôéêÞò êáé äñÜóçò ìå ôï ëüãï êáé νέος νόµος καταργεί τη δωρεάν παροχή φαρµάκων αντικαθιστώντας την µε επίδοµα 100 ρούβλια. ôçí áðåýèõíóç ðïõ èÝëåé íá Ý÷åé áõôÞ ðñïò ôçí êïéíùíßá. Óå êáìßá ðåñßðôùóç äåí èÝëïõìå íá ãßíïõìå äç- Αναδιατάσσοντας åêáôïììýñéá êïõôéÜ ôï ÷ñüíï. KÜèå åíÞëéêáò Ý÷åé êáé ìïóéïãñÜöïé Þ áíáìåôáäüôåò áíáôñåðôéêþí êéíç- ìÜôùí êáé éäåþí. ÓõììåôÝ÷ïõìå óáí Üôïìá óôïí κάµερες ôï êïõôß ôïõ… Aðü ôï 1999 Ýùò ôï 2000 ç áýîçóç ôçò äáðÜíçò óõíïëéêÜ ãéá íåõñïøõ÷éáôñéêÜ öÜñìáêá Ýöôáóå áãþíá åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ åîïõóßáò êáé áõôü ôï 24%! Το πρωί της 20ης Γενάρη, 40 αναρχικοί-αντιεξουσιαστές Óýìöùíá ìå ôçí áíôéøõ÷ßáôñï Êáôåñßíá MÜôóá «ç åßíáé ðïõ ìáò äéá÷ùñßæåé áðü ôá êáèåóôùôéêÜ κατέστρεψαν δύο κάµερες επί της λεωφόρου Συγγρού. Μια õðåñóõíôáãïãñÜöçóç øõ÷ïöáñìÜêùí áöïñÜ ðåñéóóü- ìÝóá åíçìÝñùóçò, ðïõ óôü÷ïò ôïõò åßíáé ç ðáñá- οµάδα έκλεισε το ένα ρεύµα της λεωφόρου µε πανό που ôåñï ôéò ãõíáßêåò (ó÷åäüí äéðëÜóéï ðïóïóôü), ôïõò áíÝñ- ðëçñïöüñçóç êáé ï Ýëåã÷ïò ôçò êïéíÞò ãíþìçò - έγραφε: «Σαµποτάζ στα συστήµατα κοινωνικού ελέγχου», ãïõò, ôïõò çëéêéùìÝíïõò, ôïõò áíèñþðïõò ðïõ ÷Üíïõí ôï êïéíþò ç áðïâëÜêùóç êáé ç åîáðÜôçóç. ενόσω οι υπόλοιποι σύντροφοι έβαζαν φωτιά στα κουτιά µε óýíôñïöü ôïõò». Iäéáßôåñá áíçóõ÷çôéêÝò åßíáé ïé ôÜóåéò τα καλώδια Ανάλογες κινήσεις έχουν συµβεί τους τελευταίους óôïõò åöÞâïõò. Óå ðñüóöáôç Ýñåõíá, ôï 5% ìáèçôþí Óôü÷ïò áõôïý ôïõ åã÷åéñÞìáôïò äåí åßíáé íá áðá- µήνες σε διάφορα σηµεία της Αθήνας. ëõêåßïõ óôçí EëëÜäá äÞëùóå üôé Ý÷åé ðÜñåé Ýóôù êáé ìßá íôÞóåé Þ íá áíáëýóåé óå âÜèïò üëá ôá æçôÞìáôá öïñÜ áã÷ïëõôéêÜ öÜñìáêá. Tá ðáéäéÜ åßðáí üôé åßôå ôïõò ôá ðïõ èÝôåé ï êáðéôáëéóìüò êáé ç åîïõóßá ãåíéêüôå- ðñïìÞèåõóáí ößëïé, åßôå ôá ðÞñáí ìÝóá áðü ôá öáñìáêåßá ñá. Ìáò åíäéáöÝñåé ðåñéóóüôåñï íá äþóïõìå ìéá ôïõ óðéôéïý, áíôéãñÜöïíôáò ôïõò ãïíåßò ôïõò. BáóéêÞ áéôßá äéáöïñåôéêÞ ðñïóÝããéóç-Üðïøç ðÜíù óå áõôÜ, ç êáôáðïëÝìçóç ôïõ óôñåò êáé ôïõ Üã÷ïõò. íá êñßíïõìå êáôáóôÜóåéò êáé åðéëïãÝò, íá áìöé- óâçôÞóïõìå (ùò Ýíá ðñþôï óôÜäéï áíôßóôáóçò) ôï õðÜñ÷ïí óýóôçìá. Êáèüôé äåí áíáãíùñßæïõìå 15 χρονών εργάτης νεκρός ôïõò åáõôïýò ìáò Ýîù áðü ôçí áíáðáñáãùãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò, üíôáò êáé åìåßò êïììÜôé áõôÞò ôçò Ç ôå÷íïëïãßá ðáñÜãåé, ïé Üíèñùðïé áãïñÜæïõí åõôõ÷ßá êïéíùíßáò, ï ëüãïò ìáò äåí ìðïñåß ðáñÜ íá ðçãÜ- êáé éêáíïðïßçóç óôéò áíÜãêåò ôïõò. ¸ôóé äåí Ýëåãå ìéá æåé êáé áðü ôéò äéêÝò ìáò áíôéöÜóåéò êáé ðñïâëç- ðáëéÜ õðüó÷åóç ôïõ êáðéôáëéóìïý; Åíèïõóßáóå ðïëëïýò ìáôéóìïýò, ôéò áíôéöÜóåéò ðïõ ç ßäéá ç êïéíùíßá êÜðïõ óôéò áñ÷Ýò ôéò äåêáåôßáò ôïõ ’80. Ðïëëïß ðáñÜôçóáí Ýñ÷åôáé íá áíôéìåôùðßóåé, þóôå êÜðïéá óôéãìÞ íá ôçí ïõôïðßá ãéáôß Þôáí ðïëý êáèõóôåñçìÝíç ìðñïóôÜ óôçí ôéò îåðåñÜóåé êáé íá êéíçèåß ðñïò ìéá áíáôñåðôé- ðñáãìáôéêüôçôá. ¢ëëïé åßðáí üôé åß÷áí ùñéìÜóåé ïé óõíèÞêåò Áíáìößâïëá æïýìå óå ìéá åðï÷Þ ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé ãéá ôçí åðéêñÜôçóç ôïõ óïóéáëéóìïý, êáé âÜëèçêáí íá åðé- êÞ êáôåýèõíóç. ÌÝóá óôïí âïýñêï ôùí äéáññçã- áðü ìéá ðïóïôéêÞ êáé ðïéïôéêÞ áíáâÜèìéóç ôùí ìÝóùí ìÝíùí êïéíùíéêþí ó÷Ýóåùí áõôü ðïõ Ý÷ïõìå íá ôá÷ýíïõí áõôÞ ôçí ðïñåßá, íá ðåßóïõí ôïõò äéðëáíïýò êáé ôùí ìåèüäùí åðéôÞñçóçò, åëÝã÷ïõ êáé êáôáóôïëÞò. áíáäåßîïõìå åßíáé ïé óôéãìÝò áíôßóôáóçò êáé îå- ôïõò íá ìçí óôÝêïíôáé åìðüäéï ìðñïóôÜ óôçí êïéíùíéêÞ Êáé áí ï Ýëåã÷ïò êáé ç åðéôÞñçóç áíÞêáí ðáñáäïóéáêÜ ðåñÜóìáôïò ôçò áðÜèåéáò, ôïõ âïëÝìáôïò êáé ôçò óôï ïðëïóôÜóéï ôçò êÜèå ìéêñÞò êáé ìåãÜëçò åîïõóßáò, ðñüïäï, áíÝëáâáí ôçí äéáêõâÝñíçóç Þ ôçí áíôéðïëßôåõóç óõíáßíåóçò. ÓôéãìÝò ðïõ ìüíï åìåßò óáí õðïêåß- óÞìåñá ðáñïõóéÜæåôáé ìå ôçí áöïðëéóôéêÞ ãëþóóá åíüò ôçò ó÷åäüí áðåëåõèåñùìÝíçò áðü ôçí åñãáóßá êïéíùíßáò. ìåíá ìðïñïýìå íá äçìéïõñãÞóïõìå, ÷ùñßò äéáìå- êïéíùíéêïý áéôÞìáôïò ðïõ âñßóêåé ãåíéêüôåñç áðïäï÷Þ êáé Ôé ðÞãå óôñáâÜ, äåí ìáò åîÞãçóáí, ðÜíôùò ôá öáéíüìåíá õößóôáôáé åóùôåñéêåõìÝíï óôá ìõáëÜ ôùí õðçêüùí óôá óÞìåñá åßíáé ðåñßåñãá, ðïëý ðåñßåñãá. Ï êüóìïò óôç óïëáâçôÝò, ÷ùñßò êáèïäçãçôÝò, ÷ùñßò áñ÷çãïýò ðëáßóéá ôïõ ãåíéêüôåñïõ öüâïõ. äýóç äïõëåýåé ðïëý ðåñéóóüôåñï áðü üôé ðñéí åßêïóé êáé êüììáôá. Ï ðïëëáðëáóéáóìüò ôùí óõóôçìÜôùí ðáñáêïëïýèçóçò ðÝíôå ÷ñüíéá. Äåí ôï ëÝíå ðÜíôá ôá ÷áñôéÜ. Ôï îÝñïõìå ôüóï óå éäéùôéêü åðßðåäï üóï êáé óôç äçìüóéï ÷þñï åßíáé üìùò üëïé. ÐïëëÝò öïñÝò áíåðßóçìç Þ ìáýñç, êïììÜôé Þ Ç óõããñáöÞ ôùí êåéìÝíùí äå èá èÝëáìå íá ðå- åíäåéêôéêü óôïé÷åßï áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò. ÌÝóá óå ëßãá óôï óýíïëï ôçò. ÐñïãñÜììáôá ÏÁÅÄ, ïëüêëçñç ç åñãáóßá ñéïñéóôåß áðïêëåéóôéêÜ óôçí óõíôáêôéêÞ ïìÜäá ÷ñüíéá ÷éëéÜäåò êÜìåñåò îåöýôñùóáí, åìðëïõôßæïíôáò ôï ðïëëþí ìåôáíáóôþí, áíåðßóçìåò õðåñùñßåò îÝíùí êáé íôü- ôçò «BLACK OUT». ¼ðïéïò åðéèõìåß íá äçìïóé- Þäç áóöõêôéêü ìçôñïðïëéôéêü ðåñéâÜëëïí. Ç óõãêõñßá ôùí ðéùí, ïéêïãåíåéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé åñãáóßá áíçëßêùí. åýóåé êÜðïéï êåßìåíï (åßôå áôïìéêÜ, åßôå ùò óõë- Ïëõìðéáêþí áãþíùí áðïôÝëåóå êïìâéêü óçìåßï ãéá ôçí Êáé óå ñõèìïýò ðïëý ðéï Ýíôïíïõò ðáñüôé ôç ãíþóç ëïãéêüôçôá) ìðïñåß íá åðéêïéíùíÞóåé ìáæß ìáò. áíÜðôõîç êáé ôçí åäñáßùóç áõôÞò ôçò óõíèÞêçò óôïí áõôÞ ìüíï åìðåéñéêÜ ìðïñïýìå íá ôç äéêáéïëïãÞóïõìå. Åîßóïõ åðéèõìçôÞ åßíáé êáé ç üðïéá ïéêïíïìéêÞ åëëçíéêü ÷þñï. Ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá õðÞñîáí áðü ñéæïóðáóôéêÜ ÓôéãìÞ áõôÞò ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò ï èÜíáôïò ôïõ äåêá- åíßó÷õóç ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé êÜðïéïò/á ãéá ôçí ðåíôá÷ñïíïõ óôçí Êüñéíèï. Êáôáðëáêþèçêå áðü ôï êëáñê êïììÜôéá, êéíÞóåéò êáôáóôñïöÞò êáìåñþí áëëÜ êáé áíôé- êÜëõøç ôùí åîüäùí ôçò åêôýðùóçò/äéáíïìÞò, êá- ðëçñïöüñçóç ðÜíù óôá åéäéêÜ êáé ãåíéêüôåñá æçôÞìáôá ðïõ ÷åéñéæüôáí. Áñ÷Þ ìéáò ðåñéüäïõ ðïõ ðïëý öïâüìáóôå èþò ç åöçìåñßäá èá äéáíÝìåôáé ÷ùñßò áíôßôéìï. ðïõ áöïñïýí ôïí Ýëåã÷ï êáé ôçí êáôáóôïëÞ ìÝóá áðü ðùò èá åðéöõëÜîåé ðïëëÜ ðåñéóóüôåñá. ìéá áíôéåîïõóéáóôéêÞ ïðôéêÞ. ÐáñÜëëçëá èåóìéêïß öïñåßò, Èåùñïýìå áõôïíüçôï ðùò Ýíá ôÝôïéï åã÷åßñçìá äÞìïé, áñéóôåñïß ðïëéôéêïß ó÷çìáôéóìïß êáé «åõáé- ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ! êéíåßôáé ü÷é ìüíï Ýîù áëëÜ êáé åíÜíôéá óå êÜèå óèçôïðïéçìÝíá» media Ý÷ïõí áíáäåßîåé ôï æÞôçìá ðñï- âáßíïíôáò óå êáôáããåëßåò áëëÜ êáé êáôáóôñïöÝò. Ç ßäéá ç Τη ∆ευτέρα 13 ∆εκέµβρη 2004, άντρες του αστυνοµικού ìïñöÞ ðíåõìáôéêþí äéêáéùìÜôùí. ÅðïìÝíùò, ç èåóìéêÞ õðüóôáóç ôùí ðáñáðÜíù ó÷çìáôéóìþí, äåí ôïõò τµήµατος Αγίου Παντελεήµονα στην Αθήνα εξαπολύουν áíáðáñáãùãÞ ìÝñïõò Þ ïëüêëçñïõ êåéìÝíïõ åß- åðéôñÝðåé íá áíáäåéêíýïõí ôï æÞôçìá óôçí ïëüôçôÜ ôïõ ùò πογκρόµ σε βάρος Αφγανών µεταναστών, αναζητώντας íáé åëåýèåñç êáé åðéèõìçôÞ, ìå ôçí ðñïûðüèåóç áíáðüóðáóôï äçëáäÞ êïììÜôé ôïõ óõóôÞìáôïò. µετανάστη που κατάφερε να διαφύγει από τα χέρια συνα- üôé áõôÞ äå èá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü êáèåóôùôéêÜ δέλφου τους. Προκειµένου να τον εντοπίσουν εγκαίρως ìÝóá åíçìÝñùóçò. Μαζική ψυχοκαταστολή και να αποφύγουν τις σχετικές πειθαρχικές κυρώσεις, επιδίδονται σε θηριωδίες κάθε τύπου: κάνουν φάλαγγες, Ç «BLACK OUT» èá äéáíÝìåôáé óôïõò äñü- εικονικές εκτελέσεις, χρησιµοποιούν γκλοµπ και περίστροφα ìïõò ôçò ðüëçò (óôÜóåéò, ëåùöïñåßá, ðëáôåßåò, Ç Õðçñåóßá ÐåñéâÜëëïíôïò ôçò Âñåôáíßáò áíß÷íåõóå ως όργανα σεξουαλικής κακοποίησης. êôë), óôéò êáôáëÞøåéò ÖÜìðñéêá ÕöáíÝô, Terra öÝôïò ôï êáëïêáßñé óôá ðïôÜìéá êáé óôá õðüãåéá ýäáôá Incognita, Ìáýñç ÃÜôá, áõôïäéá÷åéñéæüìåíï óôÝ- ôçò ÷þñáò ß÷íç ôïõ øõ÷ïöáñìÜêïõ Prozac! Tüóï Ý÷åé Τις ίδιες µέρες, δικαστήριο της Πάτρας αθωώνει µετά από êé óôçí éáôñéêÞ, êáèþò êáé óå åðéëåãìÝíá óçìåßá ðñï÷ùñÞóåé ç êáôáíÜëùóÞ ôïõ, ðïõ ôá õðïëåßììáôÜ ôïõ µακρά διαδικασία µπάτσο-βιαστή ουκρανής µετανάστριας ìïëýíáí… áíôéêáôáèëéðôéêÜ ôá ðïôÜìéá! Óýìöùíá ìå ôá ôçò ðüëçò. ÖõóéêÜ èá äéáíÝìåôáé êáé óå Üëëåò ðü- µε τις ψήφους των τριών δικαστών, αλλά και δύο ενόρκων... åðßóçìá óôïé÷åßá, ôç äåêáåôßá 1991-2001 ïé óõíôáãÝò ëåéò áðü áõôïäéá÷åéñéæüìåíá óôÝêéá, êáôáëÞøåéò ãéáôñïý ãéá áíôéêáôáèëéðôéêÜ öÜñìáêá óôç Bñåôáíßá ðïë- Þ Üôïìá. Την Παρασκευή 24 ∆εκέµβρη, αναρχικοί και αυτόνοµοι ëáðëáóéÜóôçêáí áðü ôá 9 óôá 24 åêáôïììýñéá. σύντροφοι, σπάζοντας το κλίµα της εορταστικής λήθης, Ôéò üðïéåò áðïñßåò/ðñïôÜóåéò/êåßìåíá/ó÷üëéá Ý÷å- δείχνουν ότι δεν ξεχνούν τα εγκλήµατα σε βάρος των µετα- ôå ìðïñåßôå íá ôéò óôÝëíåôå óôï: blackout@disobey. ναστών και διαδηλώνουν αυθόρµητα την οργή τους στο net Þ íá áðåõèõíèåßôå óôç óõíôáêôéêÞ ïìÜäá ðïõ αστυνοµικό τµήµα Αγίου Παντελεήµονα. óõíáíôéÝôáé êÜèå âäïìÜäá óôïí ÷þñï ôçò êáôÜëç- øçò ÖÜìðñéêá ÕöáíÝô. Οι µπάτσοι είναι υπόλογοι σε ολόκληρη την κοινωνία για ÓçìáíôéêÞ åßíáé ç áíÜðôõîç ôçò êáôáíÜëùóçò øõ÷ï- την αποτρόπαιη βαναυσότητά τους. Σε µια κοινωνία που öáñìÜêùí êáé óôçí EëëÜäá. ÅéäéêÜ ôá áã÷ïëõôéêÜ, óýìöùíá σιωπά και συναινεί στα καθηµερινά εγκλήµατα κατά των ìå óôïé÷åßá ôïõ Iíóôéôïýôïõ ÖáñìáêåõôéêÞò Eñåõíáò êáé www.disobey.net/blackout öåâñïõÜñéïò 2005 µεταναστών, κάποιοι επέλεξαν να µην µείνουν απαθείς. Tå÷íïëïãßáò (IÖET), ðáñïõóßáóáí ôçí ôåëåõôáßá ðåíôá- ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ åôßá áýîçóç 6,5%, öôÜíïíôáò óÞìåñá ðåñßðïõ ôá 8,7
  2. 2. ÁêñïäåîéÝò ðñïêëÞóåéò êáé áíôéöáóéóôéêÞ äñÜóç Το Σάββατο 15/1 τέσσερα άτοµα δέχονται επίθεση από Ένας κόσµος στο αµόνι... νεοναζί της «χρυσής αυγής» έξω από την κατάληψη Terra åßðå ï Áëß Ôçñáíïýò Óáâåáíãöüí, Ýíáò îåíáãüò ðïõ ðÝ- Incognita στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας από τους ñáóå üëï ôïí ôåëåõôáßï êáéñü ðçãáßíïíôáò åðéóêÝðôçò τέσσερις τραυµατίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Την άλλη µέρα óå íïóïêïìåßá êáé íåêñïôïìåßá. «Ï Ôáêóßí åíäéáöÝñåôáé γύρω στους 20 χρυσαυγίτες εµφανίζονται έξω απ’ την ίδια EñãïóôÜóéï Zanon ìïíÜ÷á ãéá ôçí äéåèíÞ ôïõ åéêüíá. Äåí åßíáé êáèüëïõ êáêü κατάληψη και φωνάζουν εθνικιστικά συνθήµατα, µε τις íá âïçèïýíôáé ïé îÝíïé, áëëÜ èá ðñÝðåé üëïé ía ôõã÷Üíïõí πλάτες της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ως απάντηση στα ßóçò áíôéìåôþðéóçò». ανωτέρω, το Σάββατο 22/1, 250 αναρχικοί – αντιεξουσιαστές Óôçí Üëëç ìðÜíôá ôïõ ÷Üñôç, óôçí Ðáôáãïíßá ôçò Áñãå- και αυτόνοµοι σύντροφοι πραγµατοποίησαν συγκέντρωση íôéíÞò, ïé åñãÜôåò ôïõ áõôïäéá÷åéñéæüìåíïõ åñãïóôáóßïõ έξω από τα γραφεία της χρυσής αυγής κατά την διάρκεια êåñáìéêþí, ÆÁÍÏÍ, æçôÜíå ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ êüóìïõ ãéá της οποίας τα γραφεία καταστράφηκαν. Στην συνέχεια íá áðïìáêñõíèåß êÜèå áðåéëÞ ãéá Ýîùóç áðü ôï åñãïóôÜóéï, Åêêáèáñßóåéò ôïõ óôñáôïý ôçò αποχώρησαν µε πορεία προς τα πανεπιστήµια. ôþñá êáé óôï ìÝëëïí. Ôï åñãïóôÜóéï ëåéôïõñãåß áðü ôï ÌÜñôç ôïõ 2002, õðü ôïí ðëÞñç åëåã÷ï ôùí åñãáôþí Éíäïíçóßáò åíáíôßùí ôùí áíôáñôþí «÷ùñßò áöåíôéêÜ êáé åðéóôÜôåò». ÁíôéãñÜöïõìå êïììÜôé ôçò óõíÝíôåõîçò ðïõ ðáñå÷þñçóå åñãáæüìåíïò óôç Æáíüí, óôï Ï éíäïíçóéáêüò óôñáôüò ÷ñçóéìïðïéåß ôïí óåéóìü êáé ðåñéïäéêü ÓÞìáôá Êáðíïý, êÜðïéá áðü ôá óçìåßá áé÷ìÞò ôï ôóïõíÜìé ùò äéêáéïëïãßá ãéá íá ïîýíåé ôç äñÜóç ôïõ ..... ôïõ åã÷åéñÞìáôïò: åíáíôßïí ôùí áíôéêáèåóôùôéêþí êáé áñíåßôáé íá âïçèÞóåé «Áðü ôüôå, ïé åñãÜôåò ôçò Æáíüí áõîÜíïõí óõíå÷þò ôçí ïðïéïíäÞðïôå õðïøéÜæåôáé üôé óôçñßæåé ôïí áãþíá ôïõò, üðùò ... 40 äéò äïëëÜñéá êüóôéóå ç öáíôáóìáãïñéêÞ ôåëåôÞ ðáñáãùãÞ ôïõ åñãïóôáóßïõ (êõñßùò ðëáêÜêéá), ïéêïäï- åßðå Ýíáò ïìéëçôÞò ôïõ ÊéíÞìáôïò ãéá ôçí ÁðåëåõèÝñùóç ïñêùìïóßáò ôïõ ðëáíçôÜñ÷ç, ÷ùñßò üìùò ï áìåñéêÜíéêïò ìþíôáò ðáñÜëëçëá åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò ðïõ âáóßæïíôáé ôïõ ÁôóÝ÷ (GAM). ëáüò íá ðëçñþóåé ïýôå óåíô áðü ôçí ôóÝðç ôïõ –áõôü óôç óõíôñïöéêüôçôá êáé ü÷é óôçí «áðïäïôéêüôçôá». Åßíáé Åí ôù ìåôáîý, ìéá ïìÜäá åîå÷üíôùí öïéôçôþí óôï ÁôóÝ÷ åßíáé êñÜôïò!- áöïý Þôáí üëá ÷ïñçãßåò ôùí ìåãÜëùí ÷áñáêôçñéóôéêü, Üëëùóôå, üôé óôá ðÜíù áðü 2 ÷ñüíéá åôáéñéþí, õðïóôçñéêôþí, ôïõ ðñïÝäñïõ. ÁíÜëïãá ìå ôï æÞôçóå áð’ ôéò áñ÷Ýò íá èÝóïõí ôÝëïò óôï êáèåóôþò åñãáôéêïý åëÝã÷ïõ äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ïýôå Ýíá åñãáôéêü åêôÜêôïõ áíÜãêçò óôç ðåñéï÷Þ êáé íá åãêáôáëåßøïõí ôéò ðïóü ôçò ÷ïñçãßáò, öáéíüôáí êáé ðåñéóóüôåñï Þ ëéãüôåñï áôý÷çìá.»... «Ç ïéêïíïìéêÞ åõçìåñßá, üìùò, äåí åßíáé óå óôñáôéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò åíáíôßïí ôùí áíôáñôþí. « Ç ôï ïíïìáôÜêé ôçò ößñìáò. Ôï ìüíï ðïõ ðëÞñùóå ï êáìßá ðåñßðôùóç áõôïóêïðüò ãé’ áõôïýò. Áðü ôïõò 270 ÉíäïíçóéáêÞ êõâÝñíçóç ðñÝðåé íá âÜëåé Ýíá ôÝëïò óôç áìåñéêÜíéêïò ëáüò ãéá áõôÞí ôç öéÝóôá, Þôáí ôï êüóôïò åñãÜôåò ðïõ îåêßíçóáí ôïí ÌÜñôç ôïõ 2002, Ý÷ïõí öèÜóåé óôñáôéùôéêÞ ðñïóÝããéóç, þóôå íá ëõèåß åðéôÝëïõò ç äéáìÜ÷ç ôùí ðÝðåñ-óðñÝõ ðïõ Ýöáãå äéáäçëþíïíôáò åíÜíôéá ðéá ôïõò 350 ìå óõíå÷åßò ðñïóëÞøåéò, êõñßùò áíèñþðùí ðïõ ðñïêáëåß ôá äåéíÜ ôùí êáôïßêùí ôïõ ÁôóÝ÷», äÞëùóå óôçí ðïëéôéêÞ ôïõ ðñïÝäñïõ ó÷åôéêÜ ìå ôçí åêóôñáôåßá áðü ôá ôïðéêÜ êéíÞìáôá áíÝñãùí»... «Ðñïùèïýí Ýíá ï SIRA, ìéá ïìÜäá öïéôçôþí ðïõ ôÜóóåôáé õðÝñ ôïõ óôï éñÜê. ïéêïíïìéêü ðëÜíï ðïõ áðü ôç ìéá óôï÷åýåé óôçí áýîçóç äçìïøçößóìáôïò ãéá ôçí áíåîáñôçóßá ìéáò åðáñ÷ßáò ðïõ Óôï êüóôïò ôçò åóùôåñéêÞò êáôáóôïëÞò èá ðñÝðåé ôçò ðáñáãùãÞò êáé ô ùí èÝóåùí åñãáóßáò êáé áðü ôçí áñéèìåß 4 åêáô. êáôïßêïõò íá ðñïóôåèåß êáé ôï áóôåßï ðïóü ôùí 300-350 åêáôïì. Üëëç, ôá êÝñäç ôïõ åñãïóôáóßïõ íá äéáôßèåíôáé êáé íá Ï GAM - ìéá ïñãÜíùóç áíôáñôþí ðïõ ìÜ÷åôáé ãéá äïëëáñßùí ðïõ îïäåýïíôáé åôçóßùò óôï éñÜê ãéá ôçí äéáíÝìïíôáé óå êïéíùíéêïýò óêïðïýò äçìüóéáò ÷ñÞóçò, áíåîáñôçóßá áðü ôï 1976 - áíáêïßíùóå ìïíïìåñÞ áíáêù÷Þ ðÜôáîç ôùí áñÜâùí áíôéóôáóéáêþí. äçëáäÞ óå ðñïãñÜììáôá õãåßáò, åêðáßäåõóçò êáé óôÝãáóçò óôïí ðüëåìü ôïõ ìå ôéò ÉíäïíçóéáêÝò äõíÜìåéò ìåôÜ ôïí ¸íá åîßóïõ óçìáíôéêü ðïóü èá ðñÝðåé íá îïäåýåôáé óôçí ðåñéï÷Þ». óåéóìü êáé ôï ôóïõíÜìé. Ðáñ’ üë’ áõôÜ, ï êõâåñíçôéêüò êáé óôçí åðéêïéíùíéáêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ÍÁÔÏéêÞò åôáéñßáò ¢íôå êáé óôá äéêÜ ìáò! óôñáôüò óõíå÷ßæåé ôçò äñÜóåéò ãéá ôçí êáôáóôïëÞ ôùí äïëïöüíùí ãéá íá ìáò ðåßóïõí ðùò ïé áíõðüôáêôïé áíôáñôþí óôï ÁôóÝ÷. Óôñáôéþôåò óêüôùóáí ôñåéò áíôÜñôåò öåíôáãßí åßíáé öáíáôéêïß ìïõóïõëìÜíïé-ôñïìïêñÜôåò- Ç åðéëåêôéêÞ áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá êáé Ýèåóáí Üëëïõò ðÝíôå õðü ïìçñßá óôá âüñåéá ôïõ ÁôóÝ÷ 6 ìÝñåò ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ, êáôçãïñþíôáò ôïõò ëÝãïíôáò êïëëçôÜñéá ôïõ ÓáíôÜì-å÷èñïß ôïõ ðïëéôéóìïý ìáò, êé ü÷é 240.000 ìðáéëíôéóìÝíïé êáôáêôçìÝíïé éñáêéíïß üëùí üôé ðñïóðÜèçóáí íá åðéôåèïýí óå Ýíá êïìâüé ðïõ ìåôÝöåñå Ôá åñùôÞìáôá Ý÷ïõí ôùí ðïëéôéêþí êáé èñçóêåõôéêþí áðï÷ñþóåùí. ðñïìÞèåéåò áðïêáôÜóôáóçò ãéá ôïõò ðëçãÝíôåò, üðùò êõñßùò åðéêåíôñùèåß ÌÝñïò ôçò ðïëéôéêÞò áõôÞò öáßíåôáé íá åßíáé êáé ç áíáöÝñåé ôï êñáôéêü ðñáêôïñåßï åéäÞóåùí ÁíôÜñá. óôçí åðéëïãÞ ðñï- óôáäéáêÞ áðïêÜëõøç (ìåôÜ ÷áñáêôçñéóôéêüôáôùí êáé Ï ÌðáêôéÜñ ÁìðíôïõëÜ÷, Ýíáò ïìéëçôÞò ôïõ GAM ðïõ ôåñáéïôÞôùí üóïí æåé óôç Óïõçäßá, áñíåßôáé üôé ïé áíôÜñôåò åðéôÝèçêáí óå öñéêéáóôéêüôáôùí åéêüíùí) êÜðïéùí åê ôùí âáóáíéóôçñßùí áöïñÜ óôéò åðé÷åéñá- ïðïéïäÞðïôå êïìâüé. Åßðå üôé ï óôñáôüò Ý÷åé äéá÷ýóåé ðïõ õðÝóôçóáí éñáêéíïß áé÷ìÜëùôïé óôá ÷Ýñéá ôùí óåéò åêêáèÜñéóçò êáé ôéò äõíÜìåéò åðéññïÞò ôïõ óôçí ðåñéï÷Þ ìåôÜ ôçí êáôá- ÍÁÔÏéêþí «áðåëåõèåñùôþí», êáé ç åí ôù äéêáóôçñßù áíåýñåóçò èõìÜôùí. óôñïöÞ, ðñïóðáèþíôáò íá åîïëïèñåýóåé ôïõò áíôÜñôåò. óõíÝ÷åéá ôùí áðïêáëýøåùí, åí åßäåé êÜèáñóçò ôçò ÅêáôïíôÜäåò áóôõ- Åßðå åðßóçò üôé õðïóôçñéêôÝò ôùí áíôáñôþí âáóáíßóôçêáí óå åãêëçìáôéêÞò åêóôñáôåßáò óôï éñÜê êáé óôÜ÷ôçò äéêáßïõ íïìéêþí êáé åèåëï- ðñïóöõãéêÜ óôñáôüðåäá. «Ïé áíáöïñÝò ðïõ Ý÷ïõìå ëÜâåé óôá ìÜôéá ôùí ôçëåèåáôþí. íôþí êéíçôïðïéÞèçêáí ëÝíå üôé êéíïýíôáé ðñïò ôçí ðåñéï÷Þ áêüìá ðåñéóóüôåñá Ï ìáéíüìåíïò ðüëåìïò óôç ãç ôçò ìåóïðïôáìßáò Ý÷åé ãñÞãïñá þóôå íá óôñáôåýìáôá ìå ðñüöáóç ôéò åðé÷åéñÞóåéò âïÞèåéáò», åßðå ï ôñïìÜîåé áñêåôïýò áðü ôïõò åããëÝæïõò óôáôåõìÝíïõò, øÜîïõí óôá åñåßðéá ÁìðíôïõëÜ÷. «Ãíùñßæïõìå üôé ðñïóðáèïýí íá åíôïðßóïõí ôïõ êáôáõëéóìïý Êáï ïé ïðïßïé ðáñåðéðôþíôùò åßíáé ìéóèïöüñïé êáé ü÷é ôïõò ìá÷çôÝò ôïõ GAM óôçí ðåñéï÷Þ. ¸÷ïõìå äþóåé óáöåßò Ëáê, åêåß üðïõ ðÝèá- Ýöåäñïé. ¸ôóé áñêåôïß áðü áõôïýò ðáñáéôïýíôáé ìå ôïí äéáôáãÝò íá äéáôçñçèåß ðáýóç ðõñüò êáé åëðßæïõìå üôé ï íáí êáé ïé ðåñéóóüôå- ðáñáäïóéáêü, Þóõ÷ï ôñüðï, ëÝãïíôáò üôé áíôéìåôùðßæïõí Éíäïíçóéáêüò óôñáôüò èá ôç óåâáóôåß». ñïé ôïõñßóôåò. ÐáñÜ, ïéêïãåíåéáêÜ ðñïâëÞìáôá. ÖáåéíÞ åîáßñåóç áðïôåëåß ç Åíáò ïìéëçôÞò ôïõ óôñáôïý, ï óõíôáãìáôÜñ÷çò Á÷ìÜíô üìùò, ôï ãåãïíüò üôé ðåñßðôùóç ôïõ 38÷ñïíïõ äåêáíÝá Ôæùñæ Óïëùìïý, ï Ãéáíß Ìðáóïýêé, åðéâåâáßùóå üôé ïé åðé÷åéñÞóåéò åíáíôßïí ôùí äïýëåõáí ãéá ìÝñåò ïðïßïò äÞëùóå üôé èá ðñïôéìïýóå íá áíôéìåôùðßóåé ôç áíôáñôþí óõíå÷ßæïíôáé êáé üôé ðåñéóóüôåñá óôñáôåýìáôá äßðëá óå Ýíá êïìâüé öõëáêÞ ðáñÜ íá õðï÷ñåùèåß íá õðçñåôÞóåé óå Ýíáí Ý÷ïõí óôáëåß óôï ÁôóÝ÷, áëëÜ åßðå üôé ç êõâÝñíçóç Ý÷åé åêóêáöÝùí êáé ôñáêôÝñ óôçí ðåñéï÷Þ, ìüëéò 30 ÷éëéüìåôñá ðüëåìï, ôïí ïðïßï ÷áñáêôÞñéóå «÷ñåïêïðçìÝíï, Üäéêï áíáèÝóåé åê íÝïõ ôá äýï ôñßôá üëùí ôùí óôñáôåõìÜôùí óôç âïñåéüôåñá ç åîßóïõ êáôåóôñáììÝíç - áëëÜ ôåëåßùò öôù÷Þ êáé áíÞèéêï». Ï Óïëùìïý êáôÝóôçóå óáöÝò üôé äåí åßíáé âïÞèåéá ôùí ðëçãÝíôùí. êáé åî’ ïëïêëÞñïõ êáôïéêçìÝíç áðü Ôáúëáíäïýò - êïéíüôçôá ï ìüíïò óôñáôéùôéêüò ðïõ ðéóôåýåé üôé ïé âñåôáíéêÝò êáé Ç ÔæáêÜñôá åðÝôñåøå ôçí åßóïäï óôçí åðéêñÜôåéá îÝíùí ôïõ Ìðáí Íáì Êåì Ý÷åé áöåèåß ïõóéáóôéêÜ áíÝããé÷ôç. åñãáôþí ðñïò âïÞèåéá êáé äçìïóéïãñÜöùí, ãéá ðñþôç áìåñéêáíéêÝò äõíÜìåéò ðñÝðåé íá áðïóõñèïýí áðü ôï Ðåñéóóüôåñïé áðü 5000 Üíèñùðïé æïýóáí óôï ÷ùñéü, öïñÜ ìåôÜ ôï ÌÜéï ôïõ 2003. ÉñÜê ôïíßæïíôáò: «ÈÝëù íá áðïôåëÝóù ðáñÜäåéãìá ãéá ðïëëïß åê ôùí ïðïßùí èåùñåßôáé üôé Ý÷ïõí èáöôåß óôç ëÜóðç ôïõò Üëëïõò óôñáôéþôåò. Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá öåýãïõìå ðïõ êÜëõøå ôá ðåñéóóüôåñá óðßôéá. Þóõ÷á. Áõôüò ï ðüëåìïò åßíáé ëáíèáóìÝíïò êáé Ðáñ’ üôé ôï åíäéáöÝñïí åßíáé êõñßùò óôñáììÝíï óôçí για τη µεταστροφή: µονοτονία óýìöùíá ìå ôï äéåèíÝò äßêáéï ç êáôï÷Þ ôïõ Éñáê åßíáé áíïéêïäüìçóç êáé ü÷é óôéò áíôéêáôçãïñßåò, êÜðïéá ðáñÜ- ðáñÜíïìç». ðïíá Ý÷ïõí Þäç áñ÷ßóåé íá Ýñ÷ïíôáé óôçí åðéöÜíåéá. Ï Ôþñá âÝâáéá ìå ôéò äçìïêñáôéêÝò åêëïãÝò üëá èá Ôáïõß ÐáåðÝú, Ýíáò áð’ ôïõò ìåãáëýôåñïõò åðáããåëìáôßåò çóõ÷Üóïõí óôï éñÜê, èÜ ’èåëáí íá ðéóôåýïõí ïé êõñß- ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôá øÜñéá êïíôÜ óôï ÊÜï Ëáê, õðÝóôç ìåãÜëåò æçìéÝò óôïí 50 óêáöþí óôüëï ôïõ. «ÅêáôïíôÜäåò áñ÷ïé áëëÜ ïýôå ïé ßäéïé, ïýôå êáé êáíåßò Üëëïò ðÜíù åðßóçìïé óôÜëèçêáí óôïí ðëçãÝíôá ôïõñéóôéêü ðñïïñéóìü, óå áõôüí ôïí ðëáíÞôç ôï ðéóôåýåé. Ç éñáêéíÞ áíôßóôáóç êáíåßò ôïõò üìùò äåí Þñèå åäþ íá óþóåé ôá øáñÜäéêÜ óöõñïêïðåß áíåëÝçôá ôïõò óõíåñãÜôåò ôùí êáôï÷éêþí ìáò», åßðå. äõíÜìåùí, áðü ôïõò åðßäïîïõò áíïéêïäïìçôÝò, ìÝ÷ñé Óå áôïìéêü åðßðåäï, ç êáôáóôñïöÞ þèçóå óå ðñÜîåéò ôïõò ïìüèñçóêïõò (áëëÜ ü÷é êáé ïìüäïîïõò!) äïóß- áîéïèáýìáóôçò öéëáíèñùðßáò êáé áëôñïõéóìïý áíÜìåóá ëïãïõò áìåñéêáíïôóïëéÜäåò ðïõ åäñåýïõí óôá åêëïãéêÜ óôïõò Ôáúëáíäïýò, ðïõ Ý÷ïõí óõíåéóöÝñåé ãåííáéüäùñá ãñáöåßá êáé ôá áóôõíïìéêÜ ôìÞìáôá. óå ÷ñÞìá, ÷ñüíï êáé ðñïìÞèåéåò. Ðïëýò êüóìïò, óõìðå- Ôþñá ðïõ ãßíáí åêëïãÝò óôá ðáëáéóôéíéáêÜ ìðá- ñéëáìâáíïìÝíùí êáé ðïð óôáñò êáé, ìå âÜóç êÜðïéåò ôïõóôÜí, üëá âáßíïõí êáëþò. Ôï ôåß÷ïò ãêñåìßóôçêå áíáöïñÝò, áêüìá êáé ôçò ãõíáßêáò ôïõ ðñùèõðïõñãïý, õðü ôïõò Þ÷ïõò ôùí óáëðéããþí, éóñáçëéíïß óôñáôéþôåò Êïõíçßíãê ÐïôæáìÜí ÓéíáâÜôñá, ÷ôåíßæïõí ôéò áêôÝò ðñïò ÷ôßæïõí ôá óðßôéá ôùí ðáëáéóôéíßùí ðïõ åß÷áí ãêñåìßóåé, ïé áíåýñåóç èõìÜôùí êáé ðñïóöÝñïõí éáôñïäéêáóôéêÞ âïÞèåéá ìðïõëíôüæåò ôïõ éóñáçëéíïý óôñáôïý Ýðáøáí íá ñçìÜ- óôá íåêñïôïìåßá. æïõí ôïõò ðáëáéóôéíéáêïýò ïéêéóìïýò êáé âïçèïýí óôï Áêüìá êé Ýôóé, üìùò, ç Ýîïäïò ôùí îÝíùí áð’ ôç ÷þñá, ç üñãùìá ôçò ãçò, åíþ êïñõöáßïé éóñáçëéíïß ãéáôñïß, õðü ó÷åôéêÜ õøçëïý åðéðÝäïõ éáôñéêÞ ðåñßèáëøç êáé ç åóôßáóç ôéò ïäçãßåò ôïõ ìåôáìåëçìÝíïõ Óáñüí, ðñïóðáèïýí íá óôéò áíÜãêåò ôïõò, Ý÷ïõí ùèÞóåé óå ìéá ðåðïßèçóç ìåôáîý åðáíáöÝñïõí óôç æùÞ ôïõò íåêñïýò ðáëáéóôßíéïõò ôçò Ôáúëáíäþí, üôé ç êõâÝñíçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý Ôáêóßí ôåëåõôáéáò ôåôñáåôßáò. Óáí øÝìá äåí áêïýãïíôáé üëá ÓéíáâÜôñá äßíåé, áäßêùò, ðñïôåñáéüôçôá óôçí ðåñßèáëøç áõôÜ; Ãéáôß üìùò; Áöïý ïé åêëïãÝò Ýãéíáí... ôùí ôïõñéóôþí ãéáôß åßíáé åîáñôçìÝíç áð’ ôçí ôïõñéóôéêÞ ïéêïíïìßá. «¸÷åé ãßíåé ìéá ôåñÜóôéá ðñïóðÜèåéá õðïóôÞñéîçò ôùí ôïõñéóôþí, áëëÜ ãéá ôïõò íôüðéïõò áêüìç ôßðïôá»,
  3. 3. Êõñßåò êáé êýñéïé, Little John èá ðåñÜóïõìå óå Ýíá ìéêñü ðåßñáìá! ðïõ Ýëåãå êÜôé ìáëáêßåò ãéá ôïí ðüëåìï, êÜôé ãéá íáñêïðÝäéá êáé ãéá ðôþìáôá. Ïé Üëëïé êïéôÜíå êÜðùò ðáñÜîåíá. Ôç ìéêñÞ áõôÞ óéùðÞ óðÜåé ç Ýíáñîç ôïõ äåõôÝñïõ çìé÷ñüíïõ. Ôé êáëÜ! Áõôü ðïõ üëïé óôçí ðáñÝá ðåñßìåíáí. Ôï ìáôò ôåëåßùóå ìå ôç íßêç ôçò åèíéêÞò! Ôé åõ÷Üñéóôï óõíáßóèçìá, üëïé âãÞêáí óôá ìðáëêüíéá, Þäç Üñ÷éóå êüóìïò íá êáôåâáßíåé óôïõò äñüìïõò, ôï âñÜäõ åîåëßóóåôáé õðÝñï÷á óå Ýíá îÝöñåíï åèíéêü ðáíçãýñé. ÊïéìÜóôå åõôõ÷éóìÝíïé ìå ôï ôáßñé óáò, üóïé Ý÷åôå, ÷ùñßò íá áíçóõ÷åßôå ãéá ôï ðñùéíü îýðíçìá, áöïý ìÝ÷ñé êáé ôï áöåíôéêü óáò èá äéêáéïëïãÞóåé ìéá ìéêñÞ áñãïðïñßá óôç äïõëåéÜ. Ô Ýëïò ðåéñÜìáôïò - Èá áíáñùôéÝóôå ðïéï ôï íüçìá üëçò áõôÞò ôçò öáíôáóôéêÞò éóôïñßáò ðïõ äçìéïýñãçóå åéêüíåò êáé ðáñáëëçëéóìïýò óôï ìõáëü óáò áðü êáôáóôÜóåéò ðïõ ìðïñåß ìå ôïí á Þ â ôñüðï íá Ý÷åôå æÞóåé êáé åóåßò. ÊáíÝíá! Ô é ôñÝ÷åé üìùò ì’ åêåßíï ôï ôçëåöþíçìá; Áðïëýôùò ôßðïôá. ÁäéáöïñÞóáôå óôçí éóôïñßá, óõíå÷ßóôå íá áäéáöïñåßôå êáé ôþñá, ôé áã÷þíåóôå; Åóåßò íá æÞóåôå ôç æùÞ óáò üðùò ðñÝðåé, ÷ùñßò íá åíï÷ëåßôå êáíÝíáí, ìå ôç äïõëßôóá óáò, ôçí ïéêïãÝíåéÜ óáò, ôéò óðïõäÝò óáò êáé ôá ôüóï üìïñöá ðñÜãìáôá ðïõ áãïñÜæåôå áðü ôá ìáãáæéÜ. Ô é ôñÝ÷åé üìùò ì’ åêåßíï ôï ôçëåöþíçìá; Ìá ôé èÝëåôå, óáò åßðá äåí Ý÷åé áðïëýôùò êáíÝíá íüçìá ãéá åóÜò, ôé íá ÷áëéÝóôå ôþñá. Áí èÝëåôå ëßãç èëßøç äåßôå åéäÞóåéò êáé ñéÜëéôé, áí óáò óõãêéíïýí Á ò öáíôáóôïýìå üôé âñéóêüìáóôå ìÝóá óå Ýíá ìåãÜëï êïõôß, ìáæß ìå Üëëïõò áíèñþðïõò, êÜðùò óôåíÜ áëëÜ ìå áñêåôÝò áíÝóåéò. Ùñáßá! Ôé óáò Ýñ÷åôáé óôï ìõáëü; ¸íá äéáìÝñéóìá ßóùò; Ôé, äåí Ý÷åôå üëïé áíÝóåéò óôï äéáìÝñéóìÜ ïé åéêüíåò öñßêçò áðü ôïõò áíèñþðïõò ðïõ ðåéíÜíå, Þ ðïõ óêïôþíïíôáé áðü âïìâáñäéóìïýò, å âÜëôå êáé ëßãï ôï ÷Ýñé ðéï âáèéÜ óôçí ôóÝðç êáé óôåßëôå êÜíá öñÜãêï óå êáìéÜ öéëáíèñùðéêÞ ïñãÜíùóç, Ýôóé èá íéþóåôå êáëýôåñá, ìçí óáò; Äåí ðåéñÜæåé, öáíôáóôåßôå ôïõëÜ÷éóôïí íá ðáßæåé ìéá ôçëåüñáóç êáé åóåßò íá ðïëõóêïôßæåóôå ãéá áõôÜ ôþñá. Êáé ôÝëïò ðÜíôùí áò óõæçôÞóïõìå ãéá ôßðïôá ðéï êÜèåóôå ìáæß ìå Üëëá ôñßá Þ ôÝóóåñá Üôïìá ôçò áñåóêåßáò óáò óå Ýíáí êáíáðÝ. åõ÷Üñéóôï, ðïéïò êÝñäéóå ôåëéêÜ óôï Fame story; Åßìáé óßãïõñïò ðùò üëïé âÜëáôå ôïí êáíáðÝ ìðñïóôÜ óôçí ôçëåüñáóç, åóÜò êÜðïõ óôç ìÝóç, ü÷é, ü÷é ìçí öáíôÜæåóôå ôïí åáõôü óáò íá ôñþåé ðßôóá, áõôü åßíáé êÜôé ðïõ äåí ðñïâëÝðåôáé óôï ðáñüí ðåßñáìá. Áò õðïèÝóïõìå ðùò åêåß ðïõ âëÝðåôå ôçëåüñáóç ìå ôïõò ößëïõò óáò Þ ôçí ïéêïãÝíåéÜ óáò, ìÜëëïí êÜðïéï ìáôò Ì éêñïáóôïß, âïëåìÝíïé, ôçëåïñáóüðëçêôïé, åëëçíáñÜäåò, êáíáðåäÜñ÷åò, ïéêïãåíåéÜñ÷åò - üôáí ïé êÜííåò ôùí åîáèëéùìÝíùí óôñáöïýí åíáíôßïí óáò ìçí áíáñùôçèåßôå ãéáôß… ìå ôçí åèíéêÞ åëëÜäïò ðïõ áêüìá üìùò äåí îÝñåôå ôá áðïôåëÝóìáôá, ÷ôõðÜåé ôï ôçëÝöùíï. Ê Üðïéïò ðñÝðåé íá ôï óçêþóåé. Ôþñá öáíôáóôåßôå ðùò ðÜíù ðïõ äåí èÝëåôå íá ÷Üóåôå êáìéÜ óôéãìÞ áðü ôï ìáôò, ãéá êáëÞ óáò ôý÷ç ðÝöôïõíå äéáöçìßóåéò. Ôé åõ÷Üñéóôï ãåãïíüò. Óçêþíåóôå êáé ôñÝ÷åôå íá áðáíôÞóåôå óôï ôçëÝöùíï: -Íáé; ñùôÜôå üëï ðåñéÝñãåéá áöïý äåí ðåñéìÝíáôå êÜðïéï ôçëåöþíçìá áðü êáíÝíáí. Á ðü ìÝóá áêïýãåôáé äõíáôÞ ìïõóéêÞ ðïõ óéãÜ óéãÜ áéóèÜíåóôå ðùò êáôáêëýæåé ôï äùìÜôéï, ìçí ôñïìÜîåôå, áðëþò âëÝðåôå ôï ßäéï êáíÜëé êáé áêïýãåôáé ç ìïõóéêÞ áðü ôéò äéáöçìßóåéò óôçí Üëëç Üêñç ôçò ãñáììÞò. Ì åóïëáâïýí ëßãá äåõôåñüëåðôá, ïðüôå åðáíÝñ÷åóôå áíÜëïãá ìå ôçí éäéïóõãêñáóßá óáò: -Ðïéïò åßíáé, ðáñáêáëþ; Þ: -Íáé, ðïéïò åßíáé; Þ: -Äåí áêïýãåóôå! Þ: -Ìßëá ñå ìáëÜêá, Þ áðëþò ðåñéìÝíåôå ìÝ÷ñé êÜôé íá áêïýóåôå. Ï ðüôå êáé êÜðïéá óôéãìÞ ìéá ãõíáéêåßá öùíÞ áêïýãåôáé áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ: -Óõããíþìç áí åíï÷ëþ, áëëÜ ôç óôéãìÞ áõôÞ ðïõ ÷éëéÜäåò Üíèñùðïé üðùò êé åóåßò ðáñáêïëïõèåßôå óôçí ôçëåüñáóÞ óáò, ìáæß ìå ôá áãáðçìÝíá óáò ðñüóùðá, óôïí üìïñöï êáíáðÝ óáò, óôï ìå ü÷é êáé ðïëëÝò áíÝóåéò, áëëÜ áñêåôÜ Üíåôï óáëüíé óáò áõôüí ôïí ôüóï óçìáíôéêü áãþíá, èá Þèåëá áðëþò íá óáò õðåíèõìßóù ðùò óå üëï ôïí ðëáíÞôç äéåîÜãåôáé Ýíáò ðüëåìïò åíÜíôéá óå êÜèå ìïñöÞ æùÞò, Ýíáò ðüëåìïò ðïõ ôïí Ý÷ïõí êçñýîåé ïé êõñßáñ÷ïé êáé ðïõ ìüíï óêïðü Ý÷åé ôçí äéáéþíéóç ôïõ óÜðéïõ óõóôÞìáôïò ôçò åêìåôÜëëåõóçò, ôçò âßáò êáé ôçò õðïôáãÞò, ôçí äéáéþíéóç ôçò êõñéáñ÷ßáò ôïõò ðÜíù óôéò æùÝò ìáò. Ãéá íá Ý÷åôå ôç ÷áñÜ íá äéáóêåäÜæåôå ìðñïóôÜ óôçí ôçëåüñáóÞ óáò, êáôáíáëþíïíôáò Üñôï êáé èåÜìáôá, êÜðïéïé Üëëïé óôçí Üëëç Üêñç ôçò ãçò Þ óôçí Üëëç Üêñç ôçò ðüëçò åßíáé áíáãêáóìÝíïé íá óôåñïýíôáé ôá âáóéêÜ åßäç äéáâßùóçò, íá óêïôþíïíôáé óå íáñêïðÝäéá, íá õößóôáíôáé ôçí ðéï óêëçñÞ ìïñöÞ åñãáóéáêÞò åêìåôÜëëåõóçò áðü ôá 12 ôïõò ÷ñüíéá… -ìðéð- Êëåßíåôå êÜðùò îáöíéáóìÝíá ôï áêïõóôéêü ÷ùñßò íá áöÞóåôå ôç ãõíáéêåßá öùíÞ íá ôåëåéþóåé. ×ùñßò ðïëëÜ ðïëëÜ ãõñßæåôå óôïí êáíáðÝ óáò, Ý÷åé áêüìá äéáöçìßóåéò – ìá, íáé, äéáöçìßæåé ôç óõóêåõÞ ôïõ êéíçôïý ðïõ áãïñÜóáôå ìüëéò ðñéí ìéá åâäïìÜäá. ¸íáò áðü ôçí ðáñÝá óÜò ñùôÜåé ðïéïò Þôáí óôï ôçëÝöùíï. Åóåßò áðáíôÜôå: -Ìéá ôñåëÞ
  4. 4. ÔÁ ÓÊÏÐÉÁ, Ç ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ ÊÁÉ ÏÉ ...ÌÅÃÁËÏÌÐÁÊÁËÇÄÅÓ (Þ áëëéþò... ç åèíïðñÝæá âëÜðôåé óïâáñÜ ôï ìõáëü!) Εφηµερίδα τοίχου γιατί φοράς κλουβί; & Jean Paul Mara «Íá áíïßîïõìå äõï ìåãÜëá ìðáêÜëéêá óôá óêüðéá êáé íá äåéò áí Ýñ÷ïíôáé ìå ôï ìÝñïò ìáò Þ ü÷é» ÄÞëùóç ôïõ ãíùóôïý en- tertainer Ä. Óáââüðïõëïõ Ì éá äåêáåôßá ìåôÜ ôï îÝóðáóìá ôçò åèíéêéóôéêÞò õóôåñßáò ôùí ìáêåäïíéêþí óõëëáëçôçñßùí ãéá Ýíá áðü ôç Óåñâßá êé Ýíá áðü ôç Âïõëãáñßá ìå êïéíÞ óõìöùíßá êáé ôùí ôñéþí ÷ùñþí (ùò ãíùóôüí ðïõ ùò Ìáêåäüíåò áõôïðñïóäéïñßæïíôáí âßùóáí ôá êáëÜ ôçí êáôáóôïëÞ ôïõ ãéá «åèíéêïý ìáò éóôïñéêïý» Ðáðáññçãüðïõëïõ). Ê. ôï üíïìá ôçò ÐÃÄÌ ôï èÝìá îá- íÜñ÷åôáé óôï ðñïóêÞíéï. ÁöïñìÞ ç áíáãíþñéóÞ ôçò ìå ôï üíïìá Üëëùóôå ôá óýíïñá äåí åßíáé êÜ- ôé ðïõ õðÞñ÷å áðü ðÜíôá3 áëëÜ ÷áñÜæïíôáé ìÝóá áðü äéáêñáôéêÝò åëëçíéêïý êñÜôïõò óôçí ðñï- óðÜèåéá âßáéçò åíóùìÜôùóÞò ôïõò ó’ áõôü (áðü áíáãêáóôéêÝò Á õôÞ ôç öïñÜ üìùò äåí åß÷áìå ïýôå ìáêåäïíïìÜ÷ïõò ïýôå ôá åèíéêïðáôñéùôéêÜ êáñáãêéïæéëßêéá «Äçìïêñáôßá ôçò Ìáêåäïíßáò» óõìöùíßåò êáé óõíÞèùò ìåôÜ áðü ìåôáíáóôåýóåéò ðñïêåéìÝíïõ íá ôïõ ’925. Áíôßèåôá äéáôçñÞèçêáí áðü ôéò ÇÐÁ – ãéá ôá äéêÜ ôïõò ðïëÝìïõò üôáí ôá êñÜôç ìïéñÜ- ãëéôþóïõí, öõëáêßóåéò, áëëáãÝò ó÷åôéêÜ ÷áìçëïß ôüíïé (ðñïò ôï óõìöÝñïíôá öõóéêÜ êáé ü÷é å- æïíôáé ôç ëåßá ôïõò). ïíïìáôåðùíýìùí, ìåôïíïìáóßåò ðáñüí). ÖõóéêÜ ôï üôé ï åèíéêéóìüò ðåéäÞ åßíáé «áíèÝëëçíåò». Êáé ÷ùñéþí «ðñïò ôï åëëçíéêüôåñïí», Ý÷åé ðåñÜóåé ðéá óå äåýôåñç ìïßñá ãéá íá ãßíïõìå ðéï óáöåßò, äåí õðÜñ÷ïõí ïýôå «öéëÝëëçíåò» ïýôå «áíèÝëëçíåò», ãéáôß óôéò ó÷Ý- Ê áôüðéí ôá åí ëüãù åèíéêÜ êñÜ- ôç êÜíáíå ü,ôé ìðïñïýóáí ãéá íá ïìïãåíïðïéÞóïõí åèíéêÜ áðáãüñåõóç åðáíáðáôñéóìïý ôïõò ìåôÜ ôç ëÞîç ôïõ åìöõëßïõ, äçìåýóåéò ðåñéïõóéþí, ìÝ÷ñé êáé óôï éäåïëïãéêü ïðëïóôÜóéï ôùí áöåíôéêþí äåí óçìáßíåé êáé üôé äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá – Ýóôù óåéò ìåôáîý åèíéêþí êñáôþí äåí ôïí (êÜèå Üëëï ðáñÜ «åèíéêÜ áðáãüñåõóç ïìéëßáò (!!!) ôçò ãëþó- óå ìéêñüôåñåò äüóåéò, ìÝ÷ñé ôþñá. õðÜñ÷ïõí öéëßåò êáé Ý÷èñåò. ÁðëÜ êáèáñü») ðëçèõóìü ôùí ðñüóöáôá óáò ôïõò), åðåéäÞ èåùñïýíôáí Áõôü ãéáôß ïé óõíèÞêåò Ý÷ïõí áë- õðÜñ÷ïõí óõìöÝñïíôá, ôá ïðïßá êáôáêôçìÝíùí ðåñéï÷þí. Áõôü öõ- Üôïìá ìå «ìåéùìÝíç åèíéêÞ óõíåß- ëÜîåé, êáé áí ìéá äåêáåôßá ðñéí ìðïñåß íá åßíáé êïéíÜ Þ ìðïñåß íá óéêÜ äåí Ýãéíå ìå åéñçíéêü ôñüðï äçóç»4. Ç ïðïßá äåí åßíáé Ýìöõôç áõôÝò åðÝôñåðáí óå ìéá ìåãÜëç óõãêñïýïíôáé, êáé âÜóåé áõôþí áëëÜ ìå ìáæéêÝò êáé õðï÷ñåùôéêÝò êáé äåí îõðíÜåé îáöíéêÜ ãéá íá ìåñßäá ôïõ åëëçíéêïý êåöáëáßïõ ÷áñÜóóåé êÜèå êñÜôïò ôçí åîù- (ìå Ýììåóï Þ Üìåóï ôñüðï) áíôáë- öôéÜîåé êñÜôïò –óýìöùíá ìå ôïí íá öáíôáóéþíåôáé äéÜëõóç ôïõ ôåñéêÞ ôïõ ðïëéôéêÞ (êáé ü÷é ìüíï). ëáãÝò ðëçèõóìþí ìåôáîý ôùí ðñïóöéëÞ ðáôñéùôéêü ìýèï– áëëÜ íåïóýóôáôïõ êñÜôïõò ôçò ÐÃÄÌ åèíéêþí êñáôþí. ÁíáãêÜæïíôáò åðéâÜëëåôáé åê ôùí õóôÝñùí áðü êáé ðñïóÜñôçóç åäáöþí ôçò, ïé «... áõôïß åßíáé ðïõ ÷ùñßóáíå ôï Ýôóé áíèñþðïõò ðïõ æïýóáí óå áõôü óå üóïõò åãêëùâßæïíôáé óôá íÝåò óõíèÞêåò åõíüçóáí ôåëéêÜ âéïò ôïõò óå ðáôñßäá , Ýíáí ôüðï áðü ôüôå ðïõ ãåííÞèçêáí óýíïñÜ ôïõ. Áõôü ãßíåôáé êõñßùò ôç öñÜîéá åêåßíç ôùí áöåíôéêþí óå óýíïñá ìáò ìÜíôñùóáí óá íá ìåôáíáóôåýóïõí. Êáé áõôü (ü÷é ìüíï) ìÝóù ôçò õðï÷ñåùôéêÞò ðïõ áðü ôüôå õðïóôÞñéæå (óå æþá óå êëïõâéÜ ...» öõóéêÜ ÷ùñßò íá ñùôçèïýí áðü åêðáßäåõóçò, ôçò êáèéÝñùóçò åèíé- áíôßèåóç ìå ôïõò êÜèå ëïãÞò êáìéÜ «ìçôÝñá ðáôñßäá» ðïõ ôïõò êþí åðåôåßùí, ôï îáíáãñÜøéìï ôçò ÐáðáèåìåëÞäåò êáé ÓáìáñÜäåò) Ê áôáñ÷Üò, ãéá íá äéáëýïíôáé êÜ- ðïéïé ìýèïé: ç Ìáêåäïíßá åßíáé ãåùãñáöéêÞ ðåñéï÷Þ ìå áóáöÞ «áðåëåõèÝñùíå». Áò ìçí îå÷íÜ- ìå üôé óôçí åëëçíïðïßçóç ôçò Ìáêåäïíßáò Ýðáéîå êáèïñéóôéêü éóôïñßáò áðü ìéá åèíéêÞ óêïðéÜ ðáñïõóéÜæïíôáò ôï Ýèíïò ùò êÜôé ôï áéþíéï ðïõ õðÞñ÷å áðü ôç ãñÞãïñç åðÝëáóç ôïõ åëëçíéêïý êåöáëáßïõ óôç ãåéôïíéêÞ ÷þñá ÷ù- ñßò íá íïéÜæåôáé éäéáßôåñá ãéá ôï üñéá1 êáé äåí áíÞêåé –ïýôå áíÞêå ñüëï ç –áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò– ðÜíôá, áðïúóôïñéêïðïéþíôáò ôï üíïìÜ ôçò6. ÊïéíÞ óõíéóôáìÝíç êáé ðïôÝ– áðïêëåéóôéêÜ óôï åëëçíéêü åãêáôÜóôáóç åêåß 650.000 ìéêñá- êáé ðáñïõóéÜæïíôÜò ôï ùò êÜôé ôï ôùí äõï öáéíïìåíéêÜ äéáöïñåôéêþí êñÜôïò2. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí óéáôþí ðñïóöýãùí ìåôÜ ôçí öõóéêü êáé áíôéêåéìåíéêÜ õðáñêôü êéíÞóåùí ôùí áöåíôéêþí (íá ôïõò âáëêáíéêþí ðïëÝìùí, üðïõ ôá áðïôõ÷ßá ôçò éìðåñéáëéóôéêÞò üðùò ôá âïõíÜ, ïé èÜëáóóåò, áãïñÜóïõìå7 Þ íá ôïõò äéáëýóïõìå) âáëêáíéêÜ êñÜôç ìïéñÜæïíôáí ôá åêóôñáôåßáò ôçò ÅëëÜäáò óôçí ôá äÜóç êôë. (áò èõìçèïýìå Þôáí ç åðÝëáóç ôïõ åðéôéèÝìåíïõ åäÜöç ôçò êáôáññÝïõóáò ïèù- Ôïõñêßá óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ìü-íï ôçí áíõðüóôáôç èåùñßá åëëçíéêïý êáðéôáëéóìïý. ìáíéêÞò áõôïêñáôïñßáò, Ýíá ìÝñïò ôïõ 1920. ÅéäéêÜ ïé êÜôïéêïé ôçò «ôñéó÷éëéåôïýò ýðáñîçò ôçò êáôáêôÞèçêå áðü ôçí ÅëëÜäá, ôçò «åëëçíéêÞò» Ìáêåäïíßáò ôïõ åëëçíéêïý Ýèíïõò», ôïõ
  5. 5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας (δηλ. αυτή που περιλαµβάνει και την «ελληνική» περιοχή και την περιοχή της ΠΓΔΜ και ένα κοµµάτι της Βουλγαρίας), µετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας του «µεγάλου» Αλεξάνδρου, περνούσε από τη µια πολυεθνική αυ- τοκρατορία στην άλλη (ρωµαϊκή, βυζαντινή, οθωµανική) και οι εν λόγω αυτοκράτορες δεν είχαν κανένα λόγο να καθορίσουν τα όρια αυτής της περιοχής, όπως και οποιασδήποτε άλλης εντός της επικράτειάς τους. 2. Το να λες πως «η µακεδονία είναι ελληνική», το οποίο ήταν κυρίαρχο σύνθηµα των εθνικιστικών συλλαλητηρίων το ’92, εκτός από ανυπόστατο είναι και ιµπεριαλιστικό σύνθηµα, καθώς η λογική συνέπεια αυτού του συνθήµατος, είναι ότι όλη η µακεδονία είναι ελληνική Ê é Ýôóé ôï åëëçíéêü êåöÜëáéï Ý÷åé äéåéóäýóåé ãéá ôá êáëÜ óôçí ÐÃÄÌ åëÝã÷ïíôáò ìåãÜëï ìÝñïò èÝóç óôïí ðáãêüóìéï êáôáìåñéóìü åîïõóßáò. Áðü áõôÞ ôçí éóôïñßá äåí èá ìðïñïýóå íá ëåßøåé êáé ç –ôüóï (συνεπώς και τα εδάφη της ΠΓΔΜ και ό,τι άλλο µπορεί να σκεφτεί ο ελληνικός εθνικισµός). Ειδικά τη στιγµή που σχεδόν όλος ο κόσµος εκτός ελλάδας αναγνωρίζει (είτε επίσηµα είτε ανεπίσηµα) την ΠΓΔΜ µε το συνταγµατικό της όνοµα «δηµοκρατία της µακεδονίας». Το ôçò ïéêïíïìßáò ôçò8 êáé ï åëëçíéêüò ÷ñÞóéìç ãéá ôá áöåíôéêÜ– åðßêëçóç ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε το «η β. ήπειρος είναι ελληνική», όπου β. ήπειρος δεν είναι óôñáôüò Ý÷åé óôñáôïðåäåýóåé åêåß áðü ôçò åèíéêÞò åíüôçôáò (áðÝíáíôé óôïí παρά το νότιο τµήµα του αλβανικού κράτους, το οποίο εφόσον είναι ελληνικό, πρέπει ôï 20019, åíþ êÜðïéïé åîáêïëïõèïýí åêÜóôïôå êáôáóêåõáóìÝíï å÷èñü, να «απελευθερωθεί» από τη «µητέρα πατρίδα» και να προσαρτηθεί σε αυτήν (όταν το êáé ìéëÜíå áêüìá êáé ãéá ìåëëïíôéêÝò ðñïêåéìÝíïõ íá ìÝíåé ðÜíôá óôï áðõ- επιτρέψουν οι συνθήκες φυσικά), λέει ο ελληνικός εθνικισµός. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η δολοφονία 2 αλβανών φαντάρων από την παρακρατική οργάνωση ΜΑΒΗ (µέτωπο åäáöéêÝò äéåêäéêÞóåéò (!!!) åéò âÜñïò ñüâëçôï ç êõñéáñ÷ßá). απελευθέρωσης βορείου ηπείρου) τον Απρίλη του ’94 και η αθώωσή τους από το ελληνικό ôçò ÅëëÜäáò êáé ãéá ôç öôù÷Þ ðëçí κράτος που πάντα φροντίζει τα παιδιά του. Όλοι αυτοί που ωρύονται κατά καιρούς για ôßìéá åëëáäßôóá ðïõ üëïé èÝëïõí ôï êáêü ôçò. ÖõóéêÜ ôá åëëçíéêÜ áöåíôéêÜ (êáèüëïõ öôù÷Ü êáé êáèüëïõ ôßìéá) Å ðåéäÞ «ç ðáôñßäá åßíáé Ýííïéá óõíþíõìç ìå ôçí áðÜôç êáé ôç âßá», åðåéäÞ ïé ðëáóôïß åèíéêïß äéá÷ùñéóìïß τον –εξίσου απεχθή σε µας– αλβανικό εθνικισµό, θεωρούν απολύτως φυσικό να υπάρχουν δρόµοι, πλατείες κτλ. µε το όνοµα Β. Ηπείρου, καθώς η ελλαδάρα έχει το δικαίωµα να βαφτίζει όποια περιοχή θέλει (όπου την παίρνει δηλαδή) ελληνική και να έχει διεκδικήσεις Ý÷ïõí åðåêôáèåß ôüóï ïéêïíïìéêÜ –ìå áðïêñýðôïõí üôé ï å÷èñüò åßíáé ðá- σ’ αυτή. ÷éëéÜäåò åðé÷åéñÞóåéò óôá ÂáëêÜíéá, íôïý ï ßäéïò (ôï êñÜôïò, ôá áöåíôéêÜ êáèþò ôï êüóôïò åñãáóßáò åêåß åßíáé êáé êÜèå åßäïõò êáôáðßåóç êáé åêìå- 3. «Στην αρχαιότητα, τα σύνορα ήταν πάντα φυσικά: αδιάβατοι ποταµοί, απάτητα όρη, και πάσης φύσεως φυσικά εµπόδια… η νοµική έννοια των συνόρων, δηλαδή οι συµφωνίες που γίνονται ανάµεσα σε γειτονικά κράτη για το πού τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο και η συνακόλουθη χάραξη διαχωριστικών γραµµών επί χάρτου είναι υπόθεση πάρα πολύ µεταγενέστερη». Τα σύνορα άρχισαν να χαράζονται µε τη δηµιουργία εθνικών κρατών. Η ύπαρξή τους δηλαδή µετράει κάτι παραπάνω από δυο αιώνες ζωής. Όσον αφορά τα περισσότερα βαλκανικά κράτη, τα σύνορά τους καθορίστηκαν µετά τους βαλκανικούς πολέµους. (Τα αποσπάσµατα είναι από το βιβλίο του Β. Ραφαηλίδη «Οι λαοί των Βαλκανίων», εκδ. Του Εικοστού Πρώτου) 4. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το βιβλίο του Τάσου Κωστόπουλου «Η απαγορευµένη γλώσσα», εκδ. Μαύρη Λίστα. 5. Μια ερώτηση σ’ αυτούς που «το όνοµά τους είναι η ψυχή τους»: γιατί το ελληνικό κράτος δεν έθεσε το ζήτηµα του ονόµατος όταν η περιοχή της ΠΓΔΜ πέρασε στη σερβία το 1913; Για τον ίδιο λόγο που δεν διαµαρτυρήθηκε για το όνοµα και το 1945 όταν η περιοχή πέρασε στην τιτοϊκή γιουγκοσλαβία. Όχι φυσικά επειδή τότε το κράτος ήταν ÷áìçëüôåñï, ëåçëáôþíôáò öõóéêïýò ôÜëëåõóç), åðåéäÞ äåí íéþèïõìå λιγότερο πατριωτικό, αλλά επειδή έκρινε ότι έτσι το συνέφερε. Άρα η ανακίνηση ή µη του ðüñïõò êáé áíèñþðïõò– üóï êáé êáìéÜ «åèíéêÞ ôáðåßíùóç», áëëÜ ζητήµατος έχει ως γνώµονα τα εκάστοτε συµφέροντα του κράτους και των αφεντικών. óôñáôéùôéêÜ, äéáôçñþíôáò óôñáôü ïñãÞ ãéá ôçí õðïâÜèìéóç ôçò æùÞò êáôï÷Þò óå Âïóíßá, Êüóïâï, ÐÃÄÌ, ìáò óå åðéâßùóç, ôïõò êáèçìåñéíïýò 6. «… στο θέµα των σκοπίων, για το οποίο, προσωπικά, όταν ήµουν στην ενεργό πολιτική, Áëâáíßá. ¸ôóé êé áëëéþò åßíáé óôçí êáôáíáãêáóìïýò (ó÷ïëåßï, óôñáôüò, είχα εκφράσει θέσεις αντίθετες µε εκείνες των περισσότερων κοµµάτων και πολιτικών. Δεν ßäéá ôç öýóç êÜèå åèíéêïý êñÜôïõò êáé äïõëåéÜ...), ôïí ãåíéêåõìÝíï åôåñï- θεώρησα πως το όνοµα ήταν το άπαν. Το ουσιαστικό ζήτηµα ήταν και παραµένει πώς εµείς êåöáëáßïõ íá åðåêôåßíåôáé óå âÜñïò êáèïñéóìü, ôï äéá÷ùñéóìü ôçò êïéíù- θα µπορούσαµε να διεισδύσουµε οικονοµικά στη βαλκανική, µεταβάλλοντας τα σκόπια σε ôùí Üëëùí, ðñïóðáèþíôáò Ýôóé íá íßáò óå åêìåôáëëåõôÝò êáé åêìåôáë- σφαίρα της δικής µας οικονοµικής επιρροής.» (Από συνέντευξη του πρώην διοικητή της áîéïðïéÞóåé üóá êëÝâåé êáèçìåñéíÜ ëåõüìåíïõò, óôñåöüìáóôå åíÜíôéá τράπεζας της ελλάδας Μπούτου) áðü ôïõò «íôüðéïõò» êáé «îÝíïõò» óôçí ðáãßäá ôçò åèíéêÞò åíüôçôáò êáé åêìåôáëëåõüìåíïõò ôçò åðéêñÜôåéÜò ôïõ ðáôñéùôéóìïý. ôïõ êáé íá áðïêôÞóåé ìéá êáëýôåñç 7. Ας θυµηθούµε και την ατάκα του γνωστού σε όλους µας καραγκιόζη Σαββόπουλου: «Να ανοίξουµε δυο µεγάλα µπακάλικα στα σκόπια και να δεις αν έρχονται µε το µέρος µας ή όχι...» Προφανώς αυτά τα λόγια θα είχε στο µυαλό του ο µεγαλοµπακάλης Βερόπουλος όταν επεκτεινόταν προς βορρά και σήµερα έχει φτάσει να απασχολεί 800 εργαζόµενους. 8. Μεγάλο ρόλο σ’ αυτό έπαιξε και η επιβολή οικονοµικού εµπάργκο στη γειτονική χώρα (Φλεβάρης ’94-Οκτώβρης ’95), που επιδείνωσε την ήδη άσχηµη οικονοµική της κατάσταση ï áãþíáò åíÜíôéá óôéò åèíéêÝò δηµιουργώντας έτσι ακόµα πιο κατάλληλες συνθήκες για τη λεηλασία της από τα ελληνικά αφεντικά. Και µερικά στοιχεία για τη λεηλασία «...ελληνικές εταιρείες πραγµατοποίησαν áõôáðÜôåò åßíáé ìÝñïò ôïõ áãþíá την τελευταία δεκαετία στα σκόπια επενδύσεις ύψους 460 εκ. δολαρίων, δηµιούργησαν 8000 θέσεις εργασίας, ενώ η ελλάδα επεκτάθηκε σχεδόν σε όλους τους τοµείς της αγοράς: πετρέλαιο, τηλεπικοινωνίες, ορυχεία, υφαντουργεία, τράπεζες, καπνοβιοµηχανίες, τρόφιµα, ãéá ôçí åðáíÜêôçóç ôçò æùÞò αναψυκτικά... η εθνική τράπεζα εξαγόρασε το µεγαλύτερο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της ΠΓΔΜ... ελληνικής ιδιοκτησίας είναι µέχρι και ένας από τους µεγαλύτερους τηλεοπτικούς ðïõ ìáò Ý÷ïõí êëÝøåé, ãéá ôçí σταθµούς της χώρας...» (Ελευθεροτυπία 7/11/2004). êáôáóôñïöÞ êÜèå åîïõóßáò. 9. Είναι η ελληνική δύναµη σκοπίων που αποτελείται από 411 άτοµα και έχει εγκατασταθεί στην Κρίβολα, κοντά στην πρωτεύουσα σκόπια.
  6. 6. ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÉ ÁÃÙÍÅÓ ÓÅ ÅÍÁ ÓÕÓÔÇÌÉÊÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ Κατανάλωνε εκ των έσω αναπαρήγαγε Ζήσε για το σαββατοκύριακο Τ o κείµενο που ακολουθεί γράφεται µε αφορµή την απεργία των εργατών της τρικολάν. Πολλοί αγώνες εργατών έχουν εµφανιστεί τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό χώρο. Οι αγώνες αυτοί αφορούν κυρίως εργοστάσια µικρά ή µεγάλα που είτε κλείνουν είτε µεταφέρονται βορειότερα ή ανατολικότερα. Από τη σισερ πάλκο ως τη softex και την τρικολαν οι αγώνες αυτοί µετά από ένα χρονικό διάστηµα ξεχνιούνται κινούµενοι στα Α πό την πλευρά της η εξουσία αφουγκράστηκε αυτές τις τάσεις που πολλές φορές προσέλαβαν και ανατρεπτικές µορφές ενάντια στο σύστηµα όπως τα νεολαιίστικα κινήµατα των 70s. Η επέκταση της εξουσίας σε τοµείς της ζωής πέρα από την εργασία στόχο γραφεία αποζηµιώσεων διαφόρων υπουργείων και επιτροπών της ευρωπαϊκής ένωσης. είχε να αποκλείσει αρχικά την πιθανότητα οι αναζητήσεις για ζωή έξω από τον χρόνο και το χώρο της εργασίας να προσλάβουν πιο αυτόνοµες και µη υπολογίσιµες κατευθύνσεις. Ο κύκλος κλείσιµο - απεργία – µίντια- πίεση στον υπουργό- ανυποληψία ή επίδοµα από την εε γιατί δεν ριζοσπαστικοποιείται ενάντια στα αφεντικά και το κράτος; Γιατί παραµένει αποµονωµένος και δεν συναντιέται µε άλλους κύκλους αγώνα; Η εξουσία καταδύθηκε στο άτοµο, διαφοροποιήθηκε για κάθε άτοµο και κοινωνική οµάδα. Προσπαθεί να τους χωρέσει όλους για να εκµηδενίσει τις συγκρούσεις, να αδρανοποιήσει τις αντιστάσεις. Πάρτε για παράδειγµα την αγορά κινητών τηλεφώνων. Για Έ να µέρος της απάντησης που αναλογεί σε αυτό το ερώτηµα είναι η αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια. τις πιο υποτιµηµένες τάξεις προσφέρεται πρόσβαση στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας δένοντας τες όµως µε δόσεις και πάγεια εταιρειών για ένα, δύο χρόνια. Οι προλετάριοι έχουν πια πρόσβαση στον πλεονασµό, στην κατασκευασµένη πολυέλεια, υποθηκεύοντας Η εδραίωση της δηµοκρατίας στα χρόνια της µεταπολίτευσης πέρασε πάνω από την άγρια καταστολή των εργατικών αγώνων που εκτυλίχθηκαν από τα µέσα ως τα τέλη της δεκαετίας του ‘70. Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η «σοσιαλιστική επανάσταση» άρχισε όµως τον εαυτό τους. Η δουλεία είναι ξανά εδώ αναβαθµισµένη σε εθελοδουλεία. Τα νήµατα που απλώνει πια η εξουσία δηµιουργούν ένα πολύπλοκο και αντιφατικό πολλές φορές πλέγµα που αυτό που εν τέλει καταφέρνει είναι ο περιορισµός του καθενός σε ένα να αποδοµεί την ταξικότητα των υποκειµένων. Την εποχή εκείνη το βόλεµα στο δηµόσιο, οι περίκλειστο από γυαλαντζί υποσχέσεις κελί και µια ντουντούκα σε κάθε σπίτι (τηλεόραση) αρπαχτές µιας αναδυόµενης και διψασµένης µικροµεσαίας τάξης άρχισε να θέτει τις βάσεις που βροντοφωνάζει κάθε στιγµή την αξία αυτών των υποσχέσεων. για την λατρευτική στην επόµενη δεκαετία υπόσταση του χρήµατος και των καταναλωτικών προϊόντων. Από αυτήν την κίνηση δεν µπορούσε να παραµείνει ανεπηρέαστη η εργατική τάξη. Η επίδραση αυτή υπήρξε αυτοκαταστροφική για την ίδια καθώς ενσωµατώνεται στον αναδευόµενο πολτό των µικροµεσαίων στρωµάτων. Οι κοινότητες, οι κώδικες συµπεριφοράς, ∆ ι χασµένος σε διπλές προσωπικότητες, µεθυσµένος από τη ζάλη της κατανάλωσης και της αυτοεπιβεβαίωσης κατακτά εµπορεύµατα κινούµενος περιστασιακά σε κώδικες κοινωνικής αναγνώρισης που απαιτούν όµως να τους ανανεώνεις διαρκώς (καινούργιες οι άτυπες αλλά πολύ ουσιαστικές µορφές αλληλεγγύης στην καθηµερινότητα δεν αντέχουν οικοσυσκευεύες, αυτοκίνητα, κινητά). Η εξουσία λιγότερο επιβάλλει πια και περισσότερο στις προκλήσεις του µικροαστικού ονείρου. Η απήχηση του µικροαστικού ονείρου βρίσκεται υποβάλλει συµπεριφορές. στην δυνατότητα του να κόβεται και να ράβεται στα µέτρα του καθενός. ∆ιαµέρισµα στα δυτικά 5ος όροφος – αυτοκίνητο µε δόσεις και διακοπές το καλοκαίρι , σε στυλ εξόρµησης του σαββατοκύριακου, στη χαλκιδική (οικογένεια εργατών) Η επανάσταση του εµπορεύµατος ανέπτυξε τον ζωτικό της χώρο όχι µόνο έξω από τον χώρο και τον χρόνο της εργασίας αλλά και σε καινούργια πεδία πέρα από τους παραδοσιακούς θεσµούς που συνέθεταν την κοινωνική ζωή. Αναδιοργάνωσε την κοινωνική ζωή µικροαστικοποιώντας µεγάλα κοµµάτια του πληθυσµού που µέχρι τότε βρίσκονταν ∆ιαµέρισµα στην τούµπα 2ος όροφος, αγορασµένο αυτοκίνητο, διακοπές στις σποράδες στην απέξω. Η µικροαστικοποίηση δεν έγινε φυσικά µε το πιστόλι στον κρόταφο. Η (γιατρός , καθηγήτρια). Η πτώση της χούντας και η επάνοδος της «δηµοκρατίας» σηµα- επιθυµία για αυτοκαθορισµό των επιθυµιών ξεχάστηκε σχετικά γρήγορα από τη στιγµή που τοτοδότησε το τέλος του µεταπολεµικού αυταρχικού κράτους. η άνοδος στο προσκήνιο συνδυάστηκε µε µια ιδεολογική δουλειά από την σοσιαλιστική κυβέρνηση στις αρχές του 80. Η χρόνια καταπίεση τόσο στον τοµέα των δικαιωµάτων όσο και η στέρηση των απολαύσεων διατηρούσε µια οµοιογένεια της ταξικής στέρησης. Μέσα στο χρόνο η στέρηση αυτή, ο µόχθος για ζωή, είχε παράγει έναν πλούτο εσωτερικό στους προλετάριους, Η φυσιογνωµία του εργαζόµενου αλλάζει σηµαντικά. ∆εν δουλεύει για να ζει, ζει δουλεύοντας. Έχοντας εµπεδώσει τους κανόνες της εξειδίκευσης θέτει αντίστροφα ένα πλούτο σχέσεων και υπόγειων δικτύων αλληλεγγύης. Η ύπαρξη ακόµα δηµόσιων ερωτήµατα και ζητάει δια της µεσολάβησης λύσεις. Πολλαπλά διαχωρισµένοι και χώρων, η συµπαγείς και οµοιόµορφα κατανεµηµένες (ταξικά, πολιτισµικά) γειτονιές, η συγκρουόµενοι µεταξύ τους µέσα στον γενικό ανταγωνισµό, οι άνθρωποι σήµερα αδυνατούν ύπαρξη µιας κοινής λογικής για την επ

×