Bai 10 cau truc lap tiet 2

951 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
951
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 10 cau truc lap tiet 2

 1. 1.  Baøi 10. CAÁUBaøi 10. CAÁU TRUÙC LAËP (tt)TRUÙC LAËP (tt)  Tieáp tuïc nghieân cöùu veà caáu truùc laëp.  Cuù phaùp cuûa caùc loaïi caâu leänh laëp coù soá laàn khoâng bieát tröôùc. 
 2. 2. Kieåm tra baøi cuõ  Caâu hoûi 1 Caâu hoûi 3
 3. 3. Coù gioáng baøi toaùn Laëp coù soá laàn bieát tröôùc khoâng? 3. Laëp vôùi soá laàn khoâng bieát tröôùc: Baøi toaùn1 : Tính vaø ñöa keát quaû ra maøn hình: S =1+2+3+ ….. +N; Cho ñeán khi S≥ 20 Tìm thuaät giaûi cho baøi toaùn 
 4. 4. a) Caâu leänh While . . . Do (kieåm tra tröôùc)  WHILE <Ñieàu kieän> DO <Caâu Leänh> Trong ñoù:  * Ñieàu kieän : Bieåu thöùc logic  * Caâu leänh : Leänh ñôn hay caâu leänh gheùp 
 5. 5. Moâ taû ñöôøng ñi cuûa chöông trình? Sô ñoà khoái: Quaù trình laëp dieãn ra ôû ñaâu? Khi naøo quaù trình laëp chaám döùt? Caâu leänh Ñuùn g Ñieàu kieän Sai 
 6. 6. Cuï theå: B1: S ← 0 ; i ← 0 B2: Neáu S>=20 → B5 B3: i ← i+1 B4: S ← S+i ; → B2 B5: Ñöa S ra maøn hình; Keát thuùc Ñieàu kieän Caâu leänh Ñuù ng Ñieàu kieän Sai Tính vaø ñöa keát quaû ra maøn hình:S =1+2+3+ ….. +N; cho ñeán khi S≥ 20 
 7. 7. Cuï theå: B1: S ← 0 ; i ← 0 B2: Neáu S>=20 → B5 B3: i ← i+1 B4: S ← S+i ; → B2 B5: Ñöa S ra maøn hình; Keát thuùc Ñieàu kieän ôû ñaây laø gì? Caâu leänh ñieàu kieän ñöôïc vieát nhö theá naøo? Neáu ñieàu kieän ñuùng? Neáu ñieàu kieän sai? Minh hoïa  Tính vaø ñöa keát quaû ra maøn hình:S =1+2+3+ ….. +N; cho ñeán khi S≥ 20
 8. 8. Moät soá chuù yùTrong voøng laëp WHILE . . . DO: - Neáu ngay laàn kieåm tra ñaàu tieân, maø keát quaû laø SAI thì caùc caâu leänh trong voøng laëp seõ khoâng ñöôïc thöïc hieän laàn naøo. - Soá laàn kieåm tra chính laø soá laàn laëp - Tuøy theo ñieàu kieän maø vieát caùc caâu leänh trong voøng laëp 
 9. 9. Baøi toaùn 2 : Tìm öôùc chung lôùn nhaát cuûa 2 soá nguyeân döông M vaø N Thuaät toaùn EUCLIDE ñeå tìm UCLN cuûa 2 soá? 
 10. 10. •Thuaät toaùn Euclide tìm UCLN(M,N): •+ Neáu M=N ⇒ UCLN(M,N)=M (hoaëc N) •+ Neáu M>N ⇒ UCLN(M,N)=UCLN(N,M-N) Vaäy thuaät toaùn tìm UCLN(M,N) ñöôïc dieãn taû trong TP nhö theá naøo? 
 11. 11. Nhaäp M,N M=N Ñöa M ra, keát thuùc M>N N ← N - M M ← M - N S Ñ S Ñ Minh hoïa 
 12. 12. Trắc nghiệm Caâu hoûi 1 Caâu hoûi 2 Caâu hoûi 3 A. B. C. D. RESET Câu 1: Câu 2: Câu 3: Baøi la... Ñieåm Keát quaû HS D/A 
 13. 13.  Nghieân cöùu kyõ caáu truùc REÕ NHAÙNH vaø LAËP Chuaån bò tieát oân taäp, luyeän taäp caùc loaïi caáu truùc naøy, tröôùc khi ñeán caùc tieát thöïc haønh. Xem caùc baøi thöïc haønh vaø baøi taäp SGK 49, 50, 51 

×