PENERAPAN NILAI FORMALISTIK DAN KEBOLEHCAPAIAN DALAM PENGAJARAN MATEMATIK GURU SEKOLAH MENENGAH LEPASAN         ...
The inculcation of accessibility value was through the tendency of teachers to helpstudents, and rarely provide opportunit...
Mohd Uzi. & Lim, 2009). Nilai pendidikan umum ialah kualiti yang ingin dilaksanakanpenerapan oleh para guru, sekolah, masy...
4.0  TUJUAN KAJIANKajian ini dijalankan dengan tujuan meneroka dan mendalami penerapan nilaipendidikan matematik dalam pe...
Matlamat menghabiskan silibus menyukarkan lagi guru untuk memberi peluang kepadapelajar meneroka sendiri dalam pembelajara...
untuk menyelesaikan masalah sendiri. Bagi Cikgu Amran (bukan nama sebenar),membantu pelajar seperti ini menjadikan pengaja...
kepada pelajar melaksanakan penyelesaian masalah sendiri akan memakan masa yanglebih lama dan kemungkinan sukar untuk meng...
mathematics  education.   Retrieved  January    3,  2007,   from    http://mzone.mweb.co.za/residents/prof...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jurnal isu

1,273 views
1,205 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jurnal isu

 1. 1. PENERAPAN NILAI FORMALISTIK DAN KEBOLEHCAPAIAN DALAM PENGAJARAN MATEMATIK GURU SEKOLAH MENENGAH LEPASAN UPSI Dr Mohd Uzi Dollah Prof Madya Dr Noor Shah bin Saad Dr Zulkifley b Mohamed Prof Madya Dr Mustaffa bin Ahmad Abstrak Kajian ini bertujuan untuk meneroka penerapan nilai pendidikan matematik,khususnya nilai formalistik dan kebolehcapaian, di kalangan guru berijazah lepasanUniversiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dalam pengajaran matematik sekolahmenengah. Kajian melibatkan dua orang guru daripada sebuah sekolah menengah diNegeri Perak. Data kualitatif diperoleh melalui pemerhatian pengajaran bilik darjah,temu bual secara individu, catatan lapangan dan dokumen pengajaran. Kesemua sesitemu bual dirakam menggunakan alat perakam audio. Dapatan kajian menunjukkanbahawa penerapan nilai formalistik dan kebolehcapaian terlaksana dalam pengajaransecara implisit. Umumnya, penerapan nilai formalistik adalah melalui pengajaran yangberpusatkan guru, dengan perlaksanaan pengajaran didahului oleh penerangan tentangkonsep matematik serta contoh penyelesaian masalah sebelum diakhiri denganmemberi soalan untuk diselesaikan sendiri oleh pelajar. Penerapan nilai kebolehcapaianpula adalah melalui kecenderungan guru membantu pelajar, dan jarang memberipeluang kepada pelajar berusaha sendiri mengatasi kesukaran dalam penyelesaianmasalah. Dengan kecenderungan guru sebeginilah yang memungkinkan pelajarmenjadi kurang berkeupayaan untuk berdikari dalam pembelajaran matematik mereka.Kata Kunci: nilai pendidikan matematik, nilai formalistik dan nilai kebolehcapaian. AbstractThis research aims to explore the inculcation of mathematics education values,particularly the formalistic and accessibility value, among the graduated teachers ofUniversiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) in teaching of secondary schoolmathematics. The study involved two teachers from a school in the State of Perak. Thequalitative data were obtained through classroom observations, individual interviews,field notes and document lessons. All interviews session were recorded using an audiorecorder. The findings indicate that the inculcation of formalistic and accessibilityvalues were implicitly implemented in teaching. Generally, the inculcation offormalistic value was through teacher-centered instruction, the execution of instructionwas preceded by an explanation of the mathematical concepts and examples ofsolutions to problems before ending with a question to be resolved by the students.
 2. 2. The inculcation of accessibility value was through the tendency of teachers to helpstudents, and rarely provide opportunities for students to overcome the difficulties insolving their own problems. With the dispositions will probably produce students withless ability to become independent in their own learning.Key words: mathematics education values, formalistic value and accesiblity value.1.0 PENGENALANPermasalahan tentang keberkesanan pembelajaran matematik dalam kalangan pelajarsekolah menengah diberi perhatian meluas, sama ada oleh Kementerian PendidikanMalaysia, mahupun masyarakat pendidik dan penyelidik pendidikan. Permasalahan initimbul berpunca daripada matematik dilihat sebagai mata pelajaran yang tidakbermakna dan tidak mempunyai perkaitan secara langsung dengan kehidupan seharian(Wan Zah, Sharifah Kartini, Habsah, Ramlah, Mat Rofa, Mohd Majid, & Rohani,2005). Akhir-akhir ini, dalam mencari jalan mengatasi permasalahan dalam pendidikanmatematik, ramai penyelidik berpendapat aspek nilai perlu diberi keutamaan dalampenyelidikan pendidikan (Wan Zah, Sharifah Kartini, Habsah, Ramlah, Mat Rofa,Mohd Majid, & Rohani, 2005; Chin & Lin, 2001; Bishop, FitzSimons, Seah &Clarkson, 1999). Wan Zah et al. (2005) dan Mohd Uzi (2007) berpendapat bahawapendekatan pengajaran yang menekankan kepada penerapan nilai akan menjadikanpengajaran lebih berkesan, menarik, bermakna dan berguna kepada pelajar. Ini adalahkerana pengajaran berasaskan nilai, seperti nilai matematik dan nilai pendidikanmatematik, akan membangkitkan rasa keindahan terhadap matematik, membangkitkankefahaman tentang kepentingan matematik dan dapat membantu pelajar menguasaikekuatan matematik dengan lebih baik.2.0 NILAI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKNilai merupakan keutamaan peribadi dalam berfikir dan bertindak seseorang guruuntuk mempertimbangkan kepentingan atau faedah sesuatu perkara terhadap dirinyasendiri (Chin & Lin, 2001; Mohd Uzi, 2007). Ini diperkuatkan lagi oleh Krathwohl,Bloom dan Masia (1964) yang menjelaskan nilai sebagai suatu hasilan sosial yang telahdiinternalisasi atau diterima dengan perlahan-lahan dan telah digunakan oleh seseorangguru sebagai kriterian dirinya sendiri. Ini bererti, nilai merupakan kecenderunganseseorang guru tentang bagaimana sepatutnya atau tidak sepatutnya bertingkah lakuatau kecenderungan seseorang guru melakukan sesuatu perkara berbanding denganyang lain (Lim & Fatimah, 2002; Bishop, FitzSimons, Seah, & Clarkson, 1999). Nilaiakan berada atau ‘hidup’ dalam diri seseorang guru sehingga dibuktikan gagalmemenuhi matlamat diri secara berulang-ulang kali (Bishop, 2000). Umumnya, nilai dalam pendidikan matematik boleh dikategorikan kepada tigajenis iaitu nilai pendidikan umum, nilai matematik dan nilai pendidikan matematik(Bishop, FitzSimons, Seah & Clarkson, 1999; Seah & Bishop, 1999; Mohd Uzi, 2007;
 3. 3. Mohd Uzi. & Lim, 2009). Nilai pendidikan umum ialah kualiti yang ingin dilaksanakanpenerapan oleh para guru, sekolah, masyarakat atau budaya kepada pelajar di bilikdarjah bagi menyediakan pelajar sebagai individu dan ahli dalam masyarakat.Contohnya ialah nilai berkerjasama, nilai rajin dan nilai cekal. Nilai matematik pulaialah kualiti berkait dengan sifat pengetahuan matematik itu sendiri, iaitu tentang carabagaimana disiplin matematik dibina oleh ahli matematik dalam berbagai budaya atauaspek epistemological matematik sebagai suatu disiplin. Nilai pendidikan matematikialah nilai yang terterap melalui amalan dan norma dalam pengajaran dan pembelajaranmatematik sebagaimana yang dianjurkan oleh guru, buku matematik ataupun pihaksekolah. Tiga pasangan nilai matematik ialah: nilai rasionalisme dan nilai objektisme;nilai kawalan dan nilai kemajuan; dan nilai keterbukaan dan nilai misteri.3.0 NILAI PENDIDIKAN MATEMATIKNilai pendidikan matematik merupakan satu daripada nilai yang boleh diterap dalampengajaran kelas. Dua pasangan nilai pendidikan matematik berasaskan pedagogi iaitu:nilai formalistik dan nilai aktivis; dan nilai instrumental dan nilai relational (Seah &Bishop, 2000; Mohd Uzi, 2007). Tiga pasangan nilai pendidikan matematik berasaskansosio-budaya ialah: nilai relevan dan teoretikal; nilai kebolehcapaian danpengkhususan; dan nilai penilaian dan penaakulan (Seah & Bishop, 2000; Mohd Uzi,2007). Nilai formalistik melibatkan pengajaran dengan pendekatan deduktif danpembelajaran penerimaan. Pendekatan deduktif adalah apabila pengajaran didahulukandengan menjelaskan teori-teori matematik yang bersifat umum, sebelum pelajar diberipeluang mengaplikasi dalam penyelesaian masalah (De Villiers, 1986; Nik Azis, 1996;Noor Shah & Sazelli, 2008). Nilai aktivis pula melibatkan pengajaran denganpendekatan intuitif dan pembelajaran penemuan (Seah & Bishop, 2000; Dede, 2006).Instrumental adalah nilai membabitkan kebolehan menggunakan sesuatu peraturan,seperti prosedur atau rumus, yang sudah diketahui untuk menyelesaikan sesuatumasalah matematik (Nik Azis, 1996). Relational pula menekankan kepada pelajarmembina perhubungan dengan skema (struktur konseptual) yang sesuai (Skemp, 1979),tidak terikat kepada penggunaan sesuatu peraturan, prosedur atau rumus. Nilai relevandalam pengajaran matematik adalah apabila pengetahuan dan kemahiran matematikdikaitkan dengan konteks kehidupan. Sebaliknya nilai teoretikal dalam pengajaranmatematik adalah apabila pengetahuan dan kemahiran matematik tidak dikaitkandengan konteks kehidupan. Nilai kebolehcapaian merujuk kepada matematik untuksemua pelajar, manakala nilai pengkhususan adalah merujuk kepada matematik yangterhad untuk kumpulan tertentu dan elit, contohnya pelajar yang pintar sahaja.Pasangan nilai penilaian merujuk kepada jangkaan guru terhadap kebolehan pelajarsama ada mampu atau tidak mampu menggunakan prosedur rutin, menyiasat ataumenyelesaikan masalah matematik. Penaakulan pula merujuk kepada jangkaan guruterhadap pelajar untuk berhujah dan membuat perhubungan antara idea dan konsep.
 4. 4. 4.0 TUJUAN KAJIANKajian ini dijalankan dengan tujuan meneroka dan mendalami penerapan nilaipendidikan matematik dalam pengajaran Matematik dan Matematik Tambahan disekolah menengah oleh guru lepasan UPSI. Dua nilai yang menjadi fokus perbincanganadalah nilai formalistik dan nilai kebolehcapaian. Nilai formalistik dan nilaikebolehcapaian menjadi fokus perbincangan ini ialah kerana kedua-dua nilai ini sangatcenderung diterap oleh kedua-dua peserta kajian dalam pengajaran masing-masing.5.0 METODOLOGIKajian dilaksanakan dalam situasi pengajaran kelas sebenar dengan pendekatankualitatif. Kajian melibatkan dua orang guru lepasan UPSI daripada sebuah sekolahmenengah di Negeri Perak. Cikgu Azam (bukan nama sebenar) mengajar Matematikdan seorang lagi Cikgu Halim (bukan nama sebenar) mengajar Matematik Tambahan.Penyertaan peserta secara sukarela. Pemerhatian ke atas setiap peserta sebanyak tigakali pengajaran kelas. Setiap proses pemerhatian dijalankan melalui tiga sesi. Pertama,sesi temu bual pra-pengajaran yang dijalankan bagi mengenal pasti tajuk, nilai yangdirancang serta bagaimana pengajaran akan dilaksanakan. Kedua, sesi pemerhatianpengajaran kelas. Catatan lapangan dibuat oleh pengkaji semasa pemerhatian disamping pengumpulan dokumen pengajaran. Ketiga, temu bual pasca-pengajaran.Temu bual pra dan pasca pengajaran ini dirakam menggunakan alat perakam audio.Analisis data dilakukan kepada transkripsi rakaman audio temu bual, di sampingcatatan pengkaji dan dokumen. Kesimpulan dibuat secara merentas peserta tentangnilai pendidikan matematik yang terlaksana dalam pengajaran bilik darjah.6.0 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN6.1 Nila FormalistikSatu nilai yang cenderung diterap oleh kedua-dua guru berkenaan ialah nilaiformalistik. Penerapan nilai formalistik oleh kedua-dua peserta ialah melaluipengajaran berpusatkan guru yang berperanan menentukan isi kandungan pengajaran.Pelaksanaan pengajaran bagi kedua-dua guru terikat kepada perancangan awal iaitumemulakan dengan menjelaskan konsep matematik sebelum disusuli denganmembincangkan beberapa contoh dan akhirnya memberikan beberapa soalanmatematik sebagai latihan di dalam kelas atau sebagai kerja rumah. Kedua-dua guruberpendapat pengajaran secara berpusatkan pelajar, yang menjurus kepada penerapannilai aktivis, kurang sesuai dijalankan. Malahan Bagi Cikgu Halim (bukan namasebenar), pengajaran melibatkan pelajar secara aktif memakan masa dan lambat.
 5. 5. Matlamat menghabiskan silibus menyukarkan lagi guru untuk memberi peluang kepadapelajar meneroka sendiri dalam pembelajaran matematik mereka, sebagaimanadijelaskan oleh Cikgu Halim:…dekat sekolah ni masalahnya kekangannya adalah aktiviti–aktiviti yang lain, …setiappagi ada perhimpunan pagi, masalahnya bila saya masuk tinggal 5 minit …(GT2/Pasca-P1/N—Formalistik1).Lagipun, bagi Cikgu Halim, menerangkan konsep matematik dalam pengajaran kelasamat penting:Lagipun Matematik ni banyak dia nak tunjuk carakan… (GT2/Pasca-P1/N—Formalistik2).Cikgu Azam, menegaskan lagi bahawa pengajaran matematik secara penerangandaripada guru akan menggalakkan pelajar memahami konsep matematik dengan lebihbaik: “terpaksa bagi pelajar betul–betul faham untuk nak menjawab ataupun nakmemahami tajuk–tajuk” (GP1/Pasca-P2/N-Formalistik3). Mereka percaya, melaluipenerangan, pengajaran boleh dibuat secara langkah demi langkah dan pelajar lebihmudah memahami konsep matematik. Kecenderungan melaksanakan pengajaran dengan penerapan nilai formalistikini, mungkin boleh menjadi penyebab menghalang guru daripada melaksanakanpenerapan nilai aktivis. Guru terlalu yakin bahawa pengajaran secara berpusatkanpelajar menyukarkan pelajar menguasai konsep matematik, disamping menggunakanbanyak masa. Kencenderungan guru melaksanakan pengajaran dengan penerapan nilaiformalistik ini mungkin menjadi penyebab pembelajaran matematik tidak diminati olehpelajar. Tidak hairanlah sekiranya pengajaran guru terikat kepada isi kandungan dalambuku teks semata-mata. Pendekatan begini tersasar daripada prinsip asas pembelajaranberpusatkan pelajar, iaitu fahaman konstruktivis, berpunca daripada tidak mengambilkira pengetahuan sedia ada pelajar. Bagi Wan Zah et al (2005) dan Mohd Uzi (2007)pengajaran yang berpusatkan guru akan menjadikan pengajaran tidak bermakna darisudut pelajar, yang memungkin matematik dilihat sebagai suatu mata pelajar yang“tidak bermaya” dan “mati”. Ini adalah kerana pelajar sendiri tidak dapatmenghubungkan matematik dengan penggunaan dalam kehidupan mereka sendiri.6.2 Nilai kebolehcapaianNilai kebolehcapaian sememangnya ketara terlaksana dalam pengajaran oleh kedua-duapeserta. Penerapan nilai kebolehcapaian oleh kedua-dua guru adalah melalui usahamemastikan pelajar dapat memahami pengajaran kelas. Terdapat tiga cara yangcenderung digunakan oleh guru. Pertama, membantu pelajar menyelesaikan masalahmatematik setelah hanya beberapa ketika memberi peluang kepada pelajar mencubasendiri. Bagi guru, pelajar berpencapaian rendah perlu dibantu kerana belum bersedia
 6. 6. untuk menyelesaikan masalah sendiri. Bagi Cikgu Amran (bukan nama sebenar),membantu pelajar seperti ini menjadikan pengajaran lebih berkesan:…Jadi saya rasa dengan cara ini memang amat berkesan untuk guru supaya pelajartidak ada yang ketinggalan dalam aktiviti kelas. (GT1/Pasca-P2/N-Kebolehcapaian4).Bagi Cikgu Azam, sebahagian daripada pelajar mengharapkan bantuan yang lebihdaripada guru, iaitu secara individu. Cikgu Azam menjelaskan dalam temu bual:… biasanya apabila keadaan ini berlaku saya akan bergerak daripada meja ke mejamenerangkan kepada pelajar... GT1/Pasca-P1/N-Kebolehcapaian5).Bagi Cikgu Azam, keupayaan setiap pelajar untuk memahami pengajaran guru adalahberbeza:Memang tidak dinafikan tidak akan mendapat semua pelajar 100% dapat fahamdengan serentak. Ada yang lambat maka kita akan bergerak dari meja ke meja lah(GT1/Pasca-P1/N-Kebolehcapaian6). Kedua, kecenderungan guru mengulang semula konsep matematik yang asas,yang telah dipelajari, sebelum mempelajari konsep matematik yang baru. Bagi guru,tindakan ini perlu kerana keseluruhan pelajar tidak mengingati konsep matematik asasberkenaan berpunca daripada tidak belajar dirumah atau tidak melaksanakan tugasanrumah yang diberikan oleh guru. Contohnya Cikgu Halim berpendapat kefahamanpelajar terhadap pelajaran terdahulu amat penting agar pembelajaran seterusnya dapatberjalan dengan berkesan, yang ditegaskan dalam temu bual seperti berikut:Iya, sebab saya...biasanya kesinambungan itu penting. Kalau kata satu tak boleh buatkesinambungan yang satu lagi tu saya takut itu pun dia tak boleh buat. Bila semakinlama semakin ketinggalan, semakin lama semakin ketinggalan … (GT2/Pasca-P2/N-Kebolehcapaian7).Ketiga, adalah dengan mengamalkan strategi kata kunci. Contohnya, bagi Cikgu Azam,mengingati mata angin bukanlah sukar sekiranya mengunakan kata kunci “WENS”,yang menentukan arah sama ada utara, selatan, timur dan barat. Dalam temu bualCikgu Azam menjelaskan:… mengingati sesuatu tak semestinya menghafal jadi saya telah fikirkan satu kaedahyang agak baik supaya pelajar tidak menumpukan kepada menghafal itulah gunanyayang saya beritahu dengan menggunakan satu keywords sahaja W E N S dan kita akandapat kelapan–lapan arah mata angin… (GP1/Pasca-P3/N-Kebolehcapaian8).Tindakan guru dalam memastikan pelajar dapat mempelajari pengajaran kelas secaramembantu ini kerana beranggapan bahawa pelajar memang kurang berkebolehan untukmelaksanakan penyelesaian masalah sendiri. Bagi guru, terlalu memberi peluang
 7. 7. kepada pelajar melaksanakan penyelesaian masalah sendiri akan memakan masa yanglebih lama dan kemungkinan sukar untuk menghabiskan segala yang dirancangmengikut jadual. Guru dilihat tidak mencuba melaksanakan pendekatan pengajaranyang aktif dan bermakna seperti pendekatan konstruktivis dan pembelajaran secarakooperatif dalam pengajaran (Noor Shah & Sazelli, 2008). Tidak hairanlah sekiranyapelajar agak menyendiri dan amat jarang bertanya walaupun menghadapi kesukaran.Tidak hairanlah juga sekiranya penerapan nilai pengkhususan, yang mengambil kiralatar belakang pengetahuan sedia ada pelajar yang berbagai-bagai, tidak dapat dikesandalam pengajaran kedua-dua guru yang dikaji.7.0 PENUTUPKajian ini telah mendedahkan tentang berlakunya penerapan nilai pendidikanmatematik oleh dua orang guru, iaitu Cikgu Azam dan Cikgu Halim dalam pengajaranmatematik di bilik darjah. Penerapan nilai formalistik dan nilai kebolehcapaian dalampengajaran Matematik dan Matematik Tambahan adalah agak setara. Kedua-dua gurumemberi keutamaan dalam: penerapan nilai formalistik berbanding nilai aktivis; dannilai kebolehcapaian berbanding nilai pengkususan dalam pengajaran kelas. Sebagaikajian yang dijalankan dengan pendekatan kualitatif, dapatan kajian ini bukanlah suatugeneralisasi. Oleh itu, menjadi harapan pengkaji agar kajian lanjutan dan menyeluruhdapat dilaksanakan. Antara aspek yang boleh dikaji seterusnya adalah melibatkanperbandingan antara nilai pengajaran guru dengan nilai pengajaran guru pelatihmelibatkan pengajaran matematik di sekolah menengah.RUJUKANBishop, A. J. (2000). Overcoming obstacles to the democratisation of mathematics education. Regular lecture presented at the Ninth International Congress on Mathematics Education, Makuhari, Japan.Bishop, A. J, FitzSimons, G., Seah, W. T., & Clarkson, P. (1999). Values in mathematics education: Making values teaching explicit in the mathematics classroom. Australia: Values And Mathematics Project (VAMP).Chin, C., & Lin, F. L. (2001). Value-loaded activities in mathematics classroom. In M. v. d. Heuvel-Panhuisen (Ed.), Proceedings of the 25th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2. Utrecht. The Netherlands: Freudenthal Institute. Halaman 249-256.De Villiers, M. (1986). The role of axiomatisationin mathematics and mathematics teaching. South Africa: University of Stellenbosch, Research unit for
 8. 8. mathematics education. Retrieved January 3, 2007, from http://mzone.mweb.co.za/residents/profmd/axion.pdfDede, Y. (2006). Mathematics educational values of college students’ towards function concept. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2 (1), 82-102.Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1964). Taxonomy of educational objectives. Handbook II: Affective domain. London: Longman Group Ltd.Lim, C. S., & Fatimah, S. (2002, October 2-3). Culture differences and values in mathematics education. Paper presented at Invitational Conference on Values in Mathematics an Science Education 2002, Monash University, Australia.Mohd Uzi, D. (2007). Penerapan nilai dalam pengajaran guru matematik sekolah menengah: Satu kajian kes. Unpublished Doctoral Dissertation, Universiti Sains Malaysia.Mohd Uzi, D. & Lim, C. S. (2009). Penerapan nilai pendidikan matematik dalam pengajaran matematik di sekolah menengah. Journal Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Vol 1(2), 29 – 40.Nik Azis, N. P. (1996). Penghayatan matematik KBSR dan KBSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Noor Shah, S., & Sazelli, A. G. (2008). Teaching mathematics in secondary schools: Theories and practices. Tanjung Malim, Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.Seah, W. T., & Bishop, A. J. (1999). Realizing a mathematics education for nation- building in Southeast Asia in the new millennium [CD-ROM]. In S. P. Loo (Ed.), Proceedings of the MERA-ERA Join Conference 1999, 3, 1241-1249. Malaysia and Singapore: Malaysian Educational Research Association and Educational Research Association Singapore.Seah, W. T., & Bishop, A. J. (2000). Value in mathematics textbook: A view through two Australasian regions. Paper presented at the 81st. Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orlean, LA..Skemp, R. R. (1979). Intelligence, learning and action. Chichester: John Wiley and Sons.Wan Zah, W. A., Sharifah Kartini, S. H., Habsah, I., Ramlah, H., Mat Rofa I., Mohd Majid, K., & Rohani, A. T. (2005). Kefahaman guru tentang nilai matematik. Jurnal Teknologi Universiti Teknologi Malaysia, 43(E) Dis. 2005: 45–62.

×