Onderwerpsverkenning

320 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Onderwerpsverkenning

 1. 1. Onderwerpsverkenning Referentie VANDENHOVEL.,BOON K.& CANNOOTV. Overlast,lokaleoverheden zoeken naareen efficiënte aanpak. In:Terzake,nr.Mei, 2006 Context Het artikel komtuithettijdschriftTerzake enhebditgekozenomdathetgaatoveroverlastenhet zoekennaareenaanpak.En aangezienonze casusgaatover‘Overlastencriminaliteitin uitgaansbuurten’vondikditwel toepasselijk.Hetartikel bestaatuitdrie delen,heteerste werd geschrevendoorVandenhoveLudwig,hettweededoorBoonKaaten hetlaatste iseenafgenomen interview vanDepuydtAnoukdoorCannootVeerle. Auteur Deel 1: A) Vandenhove Ludwigschreef ditartikel,inhetartikelstaanenkele zakenvermeld overhem.Zoals:hij isburgemeestervande stadSint-Truidenenvoorzittervande senaatscommissie binnenlandsezakenenadministratieve gelegenheden.Ookdathij al verschillende initiatievennamrondde buurtbemiddelingendiendedaarovereen wetvoorstel in. B) ViaGoogle kanje eenhele website vindenmetinformatie overhem.Metwathij doorheende jarenheeftgedaanenz.De linkis www.ludwigvandenhove.be . C) Hij schreef nogzevenandere boeken:  ‘ Aanzettotevaluatievan de camerawet’  ‘”Camera’skunnen politiemensen nietvervangen”:pleidooivooreen debatover politiewerking en cameragebruik.’  ‘Iedereen veilig’  ‘Manifestvooreen sociale veiligheidszorg in de 21e eeuw: samen zorgen vooreen veilige en geordendesamenleving.’  ‘Politiek en medie.’  ‘Veiligheidszorg:een zaakvan de overheid!’  ‘Het verdriet van Vlaanderen?Overmachtvan dekatholiekezuil.’
 2. 2. Deel 2: A) GeschrevendoorKaatBoon, inhetartikel zelf staatinformatie overhaar.Namelijk dat ze arrondissementscommissarisisvande provincie Vlaams-Brabant. B) OpGoogle kan iknog vindendatze op de Dienstmaatschappelijke veiligheidwerkt ( i.v.m.de G.A.S.-Wetten)inVlaams-Brabant. C) Ookvan haar staan nogzeven boekeninde bibliotheekvanKathoKortrijk:  ‘Identification of astrocytoma associated genesincluding cellsurfacemarkers’  ‘Conditieleerdeel 1: Een onderdeelvan de lichamelijke opvoeding.’  ‘Conditieleer:een onderdeelvan de lichamelijke opvoeding :deel2.’  ‘Conditieleer:een onderdeelvan de lichamelijke opvoeding:deel2:docentenhandleiding.’  ‘Conditieleer:een onderscheid van delichamelijke opvoeding:deel1: docentenhandleiding.’  ‘Bewegen,gezondheid en samenleving:schriftelijkgedeeltevan het examen lichamelijke opvoeding 2:docentenhandleiding.’ Deel 3: A) Het interviewwerdafgenomenvanAnoukDepuydtdoorVeerle Cannoot.Inhet artikel staatgeeninformatie overCannoot,maarwel overDepuydt.Ze isdoctorinde criminologieenmamavanIlon(acht jaar).Ze werktaan de uitbouw vaneen samenlevingsprojectrond‘verbondenheid’,ditsamenmetcollega’senvrienden. B) ViaGoogle vindenwe dandatze op de redactie werkt,bij de Terzake magazine. C) Vanhaar hebik nog14 boekenteruggevonden inde catalogusvanhetKatho:  'Allochtonevergrijzing,een uitdaging voordeouderenzorg.’  ‘Beleidsbeïnvloeding:politiekuit de buikvan de samenleving.’  ‘Bruggen slaan tegen generaties’  ‘Burgersop de barricade’  ‘Buurten nabijheiddiensten’  ‘Frisse wind dooradviesraden’  ‘Gelijke kansen springlevend’  ‘Inspraaktotin de kist’  ‘Jeugd(werk)beleidsplannen’  ‘Komuit uwKot’  ‘Mobielmet de fiets’  ‘”Neen,mijn doel is niet bereikt, wantik heb demaatschappij nietverandert.Maarikben op de goedeweg.”:portretvan Leona Maes,buurtwerkstervan Samenlevingsopbouw Antwerpen en net gepensioneerd.’  ‘De openbareruimte,een ontmoetingsplaats’  ‘Sociaal-artistiekeprojecten brengen mensen bij elkaar’  ‘Het station in onzesteden’  ‘Vrijwilligersschragen de lokale samenleving’
 3. 3. Structuur Tussentitels: Overlast: het(veiligheids)probleembijuitstekineengemeente ofstad  Vooral subjectieve (on)veiligheidinbelangrijk  Het fenomeenoverlast  ‘Integrale veiligheid’tegenoverlast  Welke middelenpassenwij toe inSint-Truiden?  (Buurt)bemiddeling,handhavingenherstelzijnookbelangrijkin‘de strijd tegenoverlast’  Besluit Beter eengoede buur,dan eenverre vriend Overburenconflictenenburenbemiddeling  Burenklagen  Burenbemiddelingkanhelpen! [Doelstellingvanburenbemiddeling]  Wat is eenburenconflict? [Criteriavoorburenbemiddeling] [Basisprincipesvanburenbemiddeling]  Waar bestaatburenbemiddelingal? [Vijf waardenleiddende CommunityBoardsinSanFrancisco:]  Eenlokaal aanbod  Burenbovenburen [Ingrediëntenvooreengeslaagdinitiatief] [De talentenvande bemiddelaar]  Verloopvaneenbemiddeling  Valkuil bij de start  Tot slot Een omgevingwaar je je verbondenmee voelt,breng je geenschade toe Verbondenheidalsfundamentele preventie  Wat betekentdie grondhoudingvanbetrokkenheidinmaatschappelijke zin?  Hoe kan dat aanwezige potentieelaangewakkerdworden?  Welke rol zietuweggelegdvoorhetvormingswerk?  Hoe koppeltudat aan preventie vanoverlast?  Wat betekentdie houdingvanrespectinde praktijk?
 4. 4.  Is ernu meersprake van overlast,endusvanrespectloosgedrag,dan vroeger?  Kan hetbeleidietsondernemenomtotmeerverbondenheidte komen? [Hetbeeldvande appelboom] A) Alle drie de onderdelenbevatteneenzeergoede structuur.Mettelkenseen mooie opdelingvaneeninleiding,eenmiddenmetenkele verklaringeneneenslotmeteen eigenmening. B) Er zijnnietveel verwijzingenaanwezig.Juisttwee websiteszijnte vinden,indienje er meerinformatie overwilt.Endatstaat in de teksttussenhaakjes. Vorm Ik hebde tekstgekopieerdenhetdaaropde gevraagdzakenaangeduid. Stap 2 Lijstjes Interessante bronnen  VANDEHOVEL. ”Camera’skunnen politiemensen nietvervangen”:pleidooi vooreen debatoverpolitiewerking en cameragebruik.In:Politiejournaal, nr. 2, 2006  DE SCHEPPERT. & VAN HEDDEGHEM K. De bestuurlijkeaanpakvan overlast: het gas-pedaalwordtingedrukt. In:Politiejournaal, nr.2, 2009  VAN DEN BOGAERDE E. & VAN DER STEEN I. Geen toename onveiligheidsgevoelens:resultaatVeiligheidsmonitor2006. In:Politiejournaal, nr. 2, 2007  Organisatiesbetrokkenbij dit thema  Politiezone Sint-Truiden–Gingelom–Nieuwerkerken  Wijkinspecteurs/politie(lokaal)  Gemeentebestuur/dienst  Preventiewerkers  Buurtwerkers  Jongerenpreventiewerkers  Vredegerechten  OCMW  CAW  Bemiddelingsdienst
 5. 5.  Buurtopbouwwerk  Parket  Wezijn- enhulpverleningsdiensten  Veiligheidsmonitor  NIS  ISLP Specialisten  VandenhoveLudwig  G.A.S.-ambtenaar  Burgemeesters  Schepenen  Burenbemiddelaar  LandelijkExpertiseCentrumburenbemiddeling  Leerkrachten  Cipiers  Straathoekwerkers  Jeugdwerkers  Alle vormingswerkersinde agogische sector Definitiesenmoeilijke woorden  Objectieveensubjectieve (on)veiligheid  Veiligheidsmonitor  (in)tolerantiedrempel  Integrale veiligheid=alsde overheiderallesaandoetom‘de burgerzich goedte latenvoeleninde globale omgevingenzekerinde openbare ruimte’  NIS= Nationaal Instituutvande Statistiek  ISLP = IntegratedSystemforthe Local Police  GAS = Gemeentelijke Administratieve Sancties  Handhavingsbeleid=regelsenreglementenuitvaardigendie ookeffectief kunnenwordengecontroleerd  Burenbemiddeling=conflictentussenburenaanpakkenopvrijwillige basis metde hulpvaneenonafhankelijke onpartijdigepersoon  Burenconflict=ontstaan van ergernistussenmensen,die geografischmet elkaarverbondenzijn  Bemiddelbare burenconflicten=conflictenwaargeenstrafbare feitis gepleegdenwaarde partijeninstemmenomsamennaareenoplossingte zoeken  CommunityBoards= burenbemiddelingin hetEngels  Indirecte/pendelbemiddeling=om eenovereenkomstsluitenmaar communicerenviade bemiddelaar(nietrechtstreeks)  Existentiëlegelijkheid
 6. 6. Synthese In alle drie de delengaanze opzoeknaareenmethode omde overlastaante pakken.De eerste wil de overlastgaanaangrijpenviaeenintegraleveiligheidsaanpakeneengoede interne communicatie. Hij toont danaan hoe ze ditdoeninSint-Truiden,daarmakenze gebruikvanNISenISLP.Ookgeeft hij voorkeuraaneenhandhavingsbeleid,helaasisditnauwelijksvantoepassinginBelgië.Inhet tweede deelgaanze de oorzaakvan overlastleggenbij burenconflictenenvolgensBoonis burenbemiddelingde oplossing.Helaasreageertiedereenzeerenthousiastoverde bemiddeling, maar wordtze inde praktijkvaakachterwegengelaten.Totslotkomenwe bij hetinterview.Hier leggenze de sterkte vande verbondenheidcentraal.Enaanzieneenzwakkeverbondenheidalseen oorzaakvan overlast.Ze zoudendande bandgaan willenversterkenviawetenschap,vormingswerk enherbronningwerkdoorallerleipersoneel enbetrokkeninte schakelen. Enzowillenze hetrespect voor anderenende maatschappij teruginde mensbrengen. Stap 3 Publicaties binnenhandbereik? Ja, ikhebmijnartikel gevondeninde bibliotheekvanKathoKortrijk,bij de tijdschriftenSociaal- Agogisch werk.InhettijdschriftTerzake. Internet Zie inde onderwerpsverkenningbij Auteur.
 7. 7. Kranten Camera’smoeten overlastwegwerken op Vrijheid. In:HetNIeuwsblad,12december2009, p.71 Wonen en feesten moeten samengaan. In:Gazetvan Antwerpen,12 december2009, p.66 Bierviltjes tegen vechtpartijen. In:Het LaatsteNieuws,11 december2009, p. 17 Klachten nieuweburen nekken D’Oude Wasserij In: Het Nieuwsblad,9december2009, p.63 CaféCosy Nostra zesmaanden dicht. In:Het LaatsteNIeuws,28 november2009, p.38 Tijdschriften BEIJERSBERGEN K.& WARTNA B. Recidive na de Glen Mills School:kan een groepsgerichteaanpak vederecriminaliteit bij jeugdigen voorkomen? In:TijdschriftvoorVeiligheid,Jrg.7, nr. 3, 2008 CHRISTIAENSEN S. Integraalveiligheidsbeleid:de gemeenschappen en degewesten uit de marge. In: Panopticon:tijdschriftvoorstrafrecht,criminologieen forensisch welzijnswerk,Jrg.27 ,nr. 3, 2006 Eindwerken ZaghedenM.De drugmobiel alshefboomnaareenglobale,intersectorale samenwerking…evaluatie van hetproject“ de Drugmobiel”.Ipsoc,MaatschappelijkeVeiligheid,2007 Vandenbossche E. Rondhangende jongeren.Biedtnetwerkingeenoplossing?Ipsoc, MaatschappelijkeVeiligheid,2006 D’hondtJ.De burgemeesteralsregisseurvanhetlokaal veiligheidsbeleid.Eenbeleidsoptie aande praktijkgetoetst.Ipsoc,Maatschappelijke Veiligheid,2006 HaerensS.& Sabbe P.Onderzoeknaarangst- enonveiligheidgevoelensmetbetrekkingtot criminaliteitinKortrijk.Ipsoc,Maatschappelijke Veiligheid,1995
 8. 8. Monografieën BOUTELLIER H. Solidariteit en slachtofferschap:demorelebetekenisvan criminaliteit in een postmodernecultuur. Sun,Nijmegen,1993,251 p. WITTEBROOD K. Slachtoffersvan criminaliteit:een inleiding in de victimologie. Boom Juridische Uitgevers,DenHaag,2007, 244 p. ANGENENTH. Achtergronden van jeugdcriminaliteit. BohnStafleuVanLoghum, Houten/Antwerpen, 1991, 338 p. VANLANDSCHOOTR. Sluit ze op…: jongeren in criminaliteit 1400 tot nu. Davidsfonds,Leuven,2008, 295 p. KOPPEDRAIJERC. De roes voorbij:ex-verslaafden zelfhulp en hulpverlening. Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen,1999, 133 p. Stap 4 Het JAC Ik hebvoorde organisatie JACgekozen,waarschijnlijkgedeeltelijkomdatikhieral heteenenander overweet.Wantik bende trotse eigenaarvaneendiplomaalsjeugdadviseur.HetJongerenAdvies Centrumiseen kinder- enjongerenonthaal vanhetCentrumvoorAlgemeenWelzijn.Ookal benik van Oost-VlaanderenhebikgekozenvooreenAdviescentruminde westhoekvoorde gemeenten: Alveringem,De Panne,Diksmuide,Houthulst,Koksijde,Lo-Reninge,NieuwpoortenVeurne.Men heeftditopgerichtzodatjongerenmetproblemenzoalsschoolverlaten,hunrechten,relaties, vriendschap,drugs,werk,ed.altijdergensterechtkunnenomeenoplossingte vindenopdeze problemen.Al ishetmaareengoede babbel.Ze zorgenvooreengoede informatie,indienmendie nietbij oudersof vriendenvindtof alsmenzelf eenopzoekwilgaan.Je moetnietaltijdeenecht probleemhebbenomhierlangste komen,ze staanookaltijdopenvoorhetgevenvanwatuitleg overbepaalde zaken.Ende dienstverleningisvolkomengratis!Ze zullen,indienmenditvraagt,niet naar namenvragen.Anonimiteitisduszekermogelijk.Ookze zijngebondenaanberoepsgeheimdus zonderde toestemminggaatjouwinformatie nergensheen.Je moetookgeenschrikhebbendater onmiddellijkproceduresof dergelijkezulleningevoerdworden.Zij kunnengeenverplichtingen opleggen,allesligtinjouwhanden.Tijdensde openingsurenkanje zomaarbinnenspringen,maar buitende urenmoetje wel vooraf eenafspraakmaken. VoormeervragenoverhetJAC,kan je terechtop JACWesthoek.
 9. 9. Zoalsikal zittenerhiermeerdere jeugddienstenbij elkaar: *JeugddienstAlveringem *JeugddienstDe Panne (JOCDe Bulte) *JeugddienstDiksmuide *JeugddienstHouthulst *JeugddienstKoksijde (JOCDe Pit) *JeugddienstLo-Reninge *JeugddienstNieuwpoort(JHDe Prieze) *JeugddienstVeurne(JHDe Doze) In Vlaanderenvindje zowel JACalsJIP Ookvoor holibi’szijnerverenigingenaanwezig: *GewoonAnders(Veurne-Diksmuide-Oostende) *OnderAnderen(Westhoek) *Weljongniethetero(Vlaanderen) Er staan ooknog andereinteressantesitesop de website,die heel wat informatiebevatten. Er isookde Vlaamse JeugddienstInPettovzw,InPetto-Jeugddienst,diesamenwerktmethetJAC.Ze makenelkjaareendrieluikovereenactueel thema,datmenkanlinkenaanhetwelzijnvanjongeren. (De drieluikbestaatuitonderzoek,jongerenmagazine eneeneducatief pakket.) Ditjaarishetthema FAKEin samenwerkingmetErfgoeddag,omzote wetente komenhoe de Vlaamse jongerendenken overhetFAKE inhetlevenenditgaan linkenaanhunzelfbeeld.Ditgebeurtaande hand vaneen vragenlijst. Ookkan metvia heninformatie vindenoverK.O.P.P.(KinderenvanOudersmetPsychiatrische Problemen)enkanmenlangshierterechtbij deze organisatie.Wantookal ligthierde oorzaakbij de ouders,ditisongetwijfeldeengrote lastopde schoudersvande kinderen.Maarmaak je geen zorgen,je bentzekernietde enige.Enomdatditmoeilijkomoverpersoonlijkmetiemandoverte pratenkan je nu ookanoniemnaarde KOPP-telefoonbellen. Voorverdereinformatiekanje ookop de eerdervermeldesite vanhetJACWesthoek. Ik bendanook eenenorme voorstandervandeze dienst,wantikdenkdathierdooral velenzijn geholpen.
 10. 10. Statistieken  Jongerentussen13en 25 jaar (alcohol tijdens hetuitgaan): 30% drinktaltijd  25% vaak  14% drinktnooit  50% drinktnietmeerdanvijf glazen  36% drinktmeer  Hoe ouder,hoe vanzelfsprekenderhetgebruik.  Rondde 17 staat alcohol grotendeels(90%) opéénalsuitgaansdrug,hiervandrinkter57% minstenséénkeerperweeken32% mindervaak.Voorbijnade helftkomthierdanook nog eensindrinkenbij. De overlasthiervanbestaatvooral uitgeluidoverlastenvaakinde buurt van nachtwinkels.  40% tot 65% wordenslachtofferdanditalcohol gebruik, menbedoelthierdanalsde dronkenpersoonagressiegaatvertonen. Uit de statistiekvande politietrechtbank:  Eenstijgingvanhetaantal veroordelenovermisdrijveni.v.m.alcohol (van13,2% naar 19,1%). Ministerie vanJustitie:  Eentoename van9% bij veroordeeldenvanalcoholintoxicatieen14% bij openbare dronkenschaptussen1999 en2004. Meer informatie enbronnenkanuvindenop: http://www.bekijkheteensnuchter.be/feestpartners/download/handige- documenten/FEITEN_EN_CIJFERS.pdf Juridische Context Belgische Senaat ZITTING 2004-2005 26 JANUARI2005 Wetsvoorstel totinvoegingvaneennieuw artikel 11in de wetvan 24 februari 1921 betreffende het verhandelenvangiftstoffen,slaapmiddelenenverdovende middelen,psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffenenantisepticaenvande stoffendie kunnengebruiktwordenvoorde illegale vervaardigingvanverdovendemiddelenenpsychotrope stoffen (Ingedienddoorde heerPatrikVankrunkelsven enJacquesGermeaux)
 11. 11. TOELICHTING Op 20 oktober2004 deedhetArbitragehof uitspraakoververschillendeverzoekschriftentot vernietigingvanartikel 16van de wetvan 3 mei 2003 tot wijzigingvande wetvan24 februari 1921 betreffende hetverhandelenvande gifstoffen,slaapmiddelenenverdovendemiddelen, ontsmettingsstoffenenantiseptica.Inarrestnr.158/2004 vernietigde hethof artikel 16metals argumentatie daterte veel onduidelijkebepalingeninstonden,wathetlegaliteitsbeginselin strafzakenaantastte.Doorde vernietigingvanartikel ontstondopnieuwrechtsonzekerheid, verwarringenwillekeurinhetvervolgenvanhetgebruikvancannabis.Ditwetsvoorstelvoorzietin eennieuwartikel 11inde drugswetdatrekeninghoudtmetde uitspraakvanhetArbitragehof. TOELICHTING BIJDE ARTIKELEN Artikel 2, § 1 In overwegingB.6.1kaart hethof hetprobleemvande « gebruikershoeveelheid» aan.De bepaling van die hoeveelheidvooreigengebruikinde wetisnietexactenkanvooronduidelijkheidzorgen wanneerpolitieambtenarenmoetenbeslissenomeendossieral dannietoverte zendenaanhet parket.Hethof schrijftde wetgevervoorde uitvoerende machtondubbelzinnigde opdrachtte geven om die hoeveelheidte bepalen(B.6.4). Het voorstel voorzietdanookinde expliciete toekenningvandie bevoegdheidaande uitvoerende macht. Hetkomt eigenlijkooknietechtaande wetgevertoe omeenexacte hoeveelheidte bepalen. Die hoeveelheidisnamelijkafhankelijkvanmaatschappelijke tendensenenvande soortencannabis die opeenbepaaldogenblikhetmeestgebruiktworden.Wegensde diversevariantenvancannabis metwisselende verhoudingenaanhallucinogene moleculenenvooral de variabeleconcentratiesvan THC is de uitvoerendemachthetbestgeplaatstisomsnel optendenseninte spelen. Daarenbovenvoorzietditartikel inhetoverzendenvande registratie vande druggebruikeraanhet openbaarministerie.Daarmeewordttegemoetgekomenaande kritiekdatde anoniemeregistratie te vaagis. Hetopenbaarministerielaatde registratie zondergevolgalsaande voorwaardenvoldaan is.Zonietkanhetparketvervolginginstellen.Doorde overzendingvande registratiewordtookhet bepalenvanhetproblematischgebruikpraktischmogelijk. Artikel 2, § 2 De omschrijvingvanhet« problematischgebruik» wordtdoorhethof afgewezenalste onduidelijk ente afhankelijkvande interpretatievande verbalisanten.Daardoorisze eenbronvan rechtsonzekerheid. Het voorstel voorzietineenduidelijke omschrijvingvanproblematischgebruik.De indienersopteren voor drie mogelijke vormenvanproblematischgebruik. Vooreerstwijstveelvuldige registratie(meerdantwee keerineenjaar) ondubbelzinnigopveelvuldig gebruik,watproblematischkanzijn.Doordatde registratie aanhenwordt overgezonden,kunnende parkettendatcontroleren.
 12. 12. Eenandere vormvan problematischgebruikontstaatwanneerde betrokkene doorzijngedrageen gevaarvormt voorde maatschappij of voorzichzelf.Overgaantotloutere registratie zondergevolg zou indat geval onverantwoordzijn. Eenlaatste vorm vanproblematischgebruikkanvermoedwordenwanneerde betrokkene psychische enlichamelijkesymptomenvancannabisgebruikvertoont.Wanneerdatvermoeden wordtbevestigddoordatde politie opbasisvande symptomeneenpositieve drugstestafnam, volstaateenloutere registratienietomde betrokkene te hoedenvooroverdadiggebruik. Artikel 2, § 3 Wat betreftde omschrijvingvanhetbegrip« openbare overlast» komthetvoorstel ooktegemoet aan de bezwareninhet arrestvan hetArbitragehof. In de eerste plaatswordtmetopenbare overlastde overlastbedoeldwaarvanooksprake isinartikel 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet.De omschrijvingvanoverlastindie paragraaf isvoldoende duidelijkenisvoorde ordehandhavinginde gemeentenafdoende gebleken.De paragraaf vormteen logischgeheel,integenstellingtotde verwijzingnaarartikel 135, § 2, 7º, die doorhethof als te eng werdbeschouwd,aangeziendiebepalinghetbegripoverlastnietdefinieert.De verwijzingnaar artikel 3.5.g vanhet verdragvan20 december1988tegende sluikhandel inverdovende middelenen psychotrope stoffenwordtgeschrapt.Hethof meende datdie bepalingnietvantoepassingwasvoor de doelstellingenvande wet.Datartikel handeltinderdaadoverhetdealenvandrugsenheeftgeen bepalingvanoverlast. Van« openbare overlast» isvolgensdeze paragraaf ooksprake ingeval vanbezitvancannabisineen strafinrichtingof ineenopvoedinginstituut;die plaatsenwerdenookreedsin hetgewraakteartikel vermeld,zonderopmerkingenvanhethof.Hethof maakte wel bezwaartegende moeilijke afbakeningvanwatmoetwordenverstaanondereen« gebouw vaneenmaatschappelijkeinstelling » of onder« de onmiddellijke omgeving» (B.8.5).Hette vage begrip« maatschappelijkeinstelling» wordtdoor de indienersvervangendooreeninstellingvanjeugdzorg,daarhetde wetgever oorspronkelijkvooral te doenwasomde beschermingvanminderjarigentegencannabisinhun directe omgeving.Ookschrappende indienersde bepaling« of opandere plaatsenwaar minderjarigensamenkomenvooronderwijs,sportenandere gezamenlijke bezigheden».Het verbandmethetdoel vande wet,de beschermingvanminderjarigen,wasimmersonduidelijk. Iemanddie meteengebruikershoeveelheidcannabisopzakeenvoetbalveldvoorbij loopt,brengt daarmee minderjarigengeenschade toe.Doorhaarambigukaraktertastte die omschrijving daarenbovenookweerhetlegaliteitsbeginsel instrafzakenaan.De indienerswillenhetbegrip openbare overlastdaaromuitbreidentothetgebruikvancannabisinhetopenbaarof in aanwezigheidvanminderjarigen,ookindiendatopeenniet-openbare plaatsgebeurt.Indatgeval moetde gebruikerdussteedsgeverbaliseerdworden.
 13. 13. Politieke context Meermogelijkhedenbijaanpakoverlast Nieuwsbericht|19-11-2009 MinisterHirsch Ballin wil dat rechters straks eengebiedsverbod,meldplichtofcontactverbodals zelfstandige maatregel kunnenopleggenaanpersonendie herhaaldelijkofin groepsverband overlast veroorzaken.De maatregel duurt maximaal twee jaar en kan na uitspraak direct ingaan. Als de overlastplegerzichniethoudt aan de maatregel belandthij alsnogachter de tralies: minimaal drie dagenvervangende hechtenisvooriedere overtreding.Oplast van de rechter kan bij herhalingvan overtredingende duur van de vervangende hechtenisoplopen.Ditblijktuit een wetsvoorstel dat Hirsch Ballin voor adviesnaar verschillende instantiesheeftgestuurd. Deze vrijheidsbeperkendemaatregelkomttegemoetaande behoeftevande praktijkom overlastplegersadequaterte kunnenaanpakken.De rechterkandeze maatregel opleggeninplaats van of naast eengeldstraf,taakstraf of gevangenisstraf.Hetkangaanom strafbare feitendie door hunaard de openbare orde al ernstigverstoren,zoalsgeweldpleging.Maarook om relatief lichte feitendie –afhankelijkvande omstandighedenwaaronderze zijngepleegd –eenernstige inbreuk makenop de openbare orde.Bijvoorbeeldsamenscholing,hinderlijkgedragopde wegenbij gebouwen,openlijkdrank- of drugsgebruik,insamenhangmetvernielingenenbedreigingen. Een gebiedsverbodhoudtindateenoverlastplegernietinof bij bepaaldegebouwenmagkomen,of in eenbepaaldgedeeltevaneenwijk,eventueelopbepaalde tijdstippen,dagenof data.Bij een contactverbodmager geencontact zijnmetbepaalde personenen/of instellingen.Bij eenmeldplicht moetiemandzichperiodiekof opbepaalde tijdstippenmeldenbij de politie. Hetlandelijkdekkende netwerkvanVeiligheidshuizenisbij deze aanpakvanoverlastonmisbaar.Alle bij lokale veiligheid betrokkenpartijen,zoalspolitie,openbaarministerie,gemeenten,jeugdzorg,reclasseringenRaad voor de Kinderbescherming,wisselenineenVeiligheidshuisgestructureerdoplokaal niveau relevante informatie uitenmakenafsprakenoverde aanpakinindividuele gevallen.Deze afstemminginhetVeiligheidshuiskanzorgenvooreenvolledigdossierdatde rechterinzichtgeeftin de situatie vande verdachte ende omstandighedeninde wijk.
 14. 14. Inhoud Onderwerpsverkenning................................................................................................................. 1 Referentie................................................................................................................................. 1 Context..................................................................................................................................... 1 Auteur...................................................................................................................................... 1 Deel 1: .................................................................................................................................. 1 Deel 2: .................................................................................................................................. 2 Deel 3: .................................................................................................................................. 2 Structuur.................................................................................................................................. 3 Tussentitels:.......................................................................................................................... 3 Vorm........................................................................................................................................ 4 Stap 2........................................................................................................................................... 4 Lijstjes...................................................................................................................................... 4 Interessante bronnen............................................................................................................. 4 Organisaties betrokken bij dit thema ...................................................................................... 4 Specialisten........................................................................................................................... 5 Definitiesen moeilijke woorden ............................................................................................. 5 Synthese................................................................................................................................... 6 Stap 3........................................................................................................................................... 6 Publicaties binnen handbereik?.................................................................................................. 6 Internet.................................................................................................................................... 6 Kranten..................................................................................................................................... 7 Tijdschriften.............................................................................................................................. 7 Eindwerken............................................................................................................................... 7 Monografieën........................................................................................................................... 8 Stap 4........................................................................................................................................... 8 Het JAC..................................................................................................................................... 8 Statistieken..............................................................................................................................10 Juridische Context....................................................................................................................10 Belgische Senaat...................................................................................................................10 Politieke context......................................................................................................................13 Meer mogelijkhedenbij aanpakoverlast Nieuwsbericht | 19-11-2009 ................................13

×