โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)

9,610 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)

 1. 1. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา (GOOD PRACTICE) โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมปีการศึกษา 2552
 2. 2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิธีการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มอานวยการและบริหารทั่วไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน และ กลุ่มบริการและสัมพันธ์ชุมชน ผู้บริหารยึดหลักการบริหารการใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM ) เทคนิคการบริหารแบบ TQM (Total Quality Management ) โดยกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายการพัฒนาไว้ดังนี้ปรัชญาโรงเรียน การศึกษามุ่งพัฒนาเพื่อชีวิต และสังคมคติพจน์ของโรงเรียน ขนฺติ ธีรสฺส ลงฺกาโร “ความอดทนเป็นเครื่องประดับของผู้รู้”คาขวัญโรงเรียน ความรู้เลิศล้า คุณธรรมนาหน้า พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคมต้นไม้ประจาโรงเรียน เฟื่องฟูา....... เป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง เจริญงอกงามง่ายในทุกที่ทุกถิ่นเหมือนศิษย์ทุกคน แม้จะ อยู่ ณ ที่ใดไกลโพ้นหรือใกล้ย่อมสร้างความเจริญ ณ ที่นั้นวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ " สถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ มุ่งมั่นให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีชุมชนให้การสนับสนุนตามแนวปฏิรูปการศึกษา "พันธกิจ1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข2 พัฒนาให้นักเรียนและครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้3. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่เรียนดี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่า
 3. 3. 4. ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน5. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อและสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด6. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศติดตามช่วยเหลือบุคลากรให้เกิดขวัญกาลังใจในการทางาน7. สนับสนุนส่งเสริมครูได้พัฒนาวิชาชีพตามแนวปฏิรูปการศึกษา8. ประสานความช่วยเหลือกับองค์กรและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโรงเรียน และบริการชุมชน ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมาย1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เป็นคนดีของสังคมและดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข2. นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกันคุณภาพ3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง4. ครูมีการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน5. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการจัดการ เรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด6. บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกาลังใจ ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด7. ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ8. โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียนและสอดคล้องกับเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา9. มีการประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่โรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการ คือ การทางานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับ และทุกฝุาย มีการบริหารงานตามวงจรการทางานของ Demming แบบ PDCA ( Plan , Do , Check , Action ) ในทุกกิจกรรมที่มีการดาเนินงาน จะมีการกากับ ติดตาม ประเมินการทางานเป็นระยะ ๆ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงานและรายงานผลงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบระบบโครงสร้างบริหาร โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการกลุ่มอานวยการและบริหารทั่วไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน และ กลุ่มบริการและสัมพันธ์ชุมชน โดยมีรองผู้อานวยการ รับผิดชอบดูแลการบริหาร 4 คน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 15 คน มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการเหล่านี้ มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนงาน การพัฒนาโรงเรียน มีการติดตามการดาเนินงาน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 4. 4. โรงเรียนมุ่งเน้นค ุณธรรม ๙ ประการ
 5. 5. ๙. อดทน ความหมาย คือ ความอดกลัน การห้ามจิตใจ เมื่อได้พบ ้กับเหตุการณ์อนจะก่อให้เกิดเรื่องหรือแสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมา ัต้องมีความอดทน ไม่หุนหันพลันแล่น ต้องมีความอดทนทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เช่น การทนต่อความลาบากทนต่อความตรากตรา และทนต่อการเจ็บใจ
 6. 6. งาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม ๙ ประการ ของโรงเรียน1. ชื่อโครงการ ศาสนพิธีก่อนเรียน2. ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมในห้องเรียน3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติศาสนพิธีได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสมาทานศีล 5 ก่อนเรียน 3. เพื่อเป็นการฝึกสมาธิก่อนเรียน 4. เพื่อเป็นการอธิษฐานจิต แผ่เมตตา4. ขั้นตอนในการดาเนินงาน ขั้นเตรียมการ 1. เตรียมโต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป พร้อมอุปกรณ์ 2. เตรียมนักเรียนผู้นาด้านศาสนพิธี5. ขั้นดาเนินการ 1. ผู้นาสั่งนักเรียนนั่งท่าเทพบุตร (ชาย) เทพธิดา (หญิง) 2. ผู้นาสั่งเตรียม “กราบพระ” 3. ผู้นากล่าว อัญชลี วันทา อภิวาท 4. เมื่อกราบครั้งที่ 1 กล่าว พุทโธ เมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า กราบครั้งที่ 2 กล่าว ธัมโม เมนาโถ พระธรรมเป็นที่พงของข้าพเจ้า ึ่ กราบครั้งที่ 3 กล่าว สังโฆ เมนาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า 5. บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ อิมินาสักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ อิมินาสักกาเรนะสังฆัง ปูเชมิ อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภัควา พุทธัง ภัควันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภัควตา ธัมโม ธัมมัง นมัตสามิ (กราบ) สุปฏิปันโน ภัควโต สาวกสังโฆ สังฆังนมามิ (กราบ) 6. สมาทานศีล 5 พร้อมกัน ศีลข้อที่ 1 ห้ามฆ่าสัตว์ ศีลข้อที่ 2 ห้ามลักทรัพย์ ศีลข้อที่ 3 ห้ามประพฤติผิดในกาม ศีลข้อที่ 4 ห้ามพูดปด ศีลข้อที่ 5 ห้ามดื่มสุราเมรัย บัดนี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีล ขอให้ศีลนามาซึ่งโภคทรัพย์ ขอให้ศีลนาทางไปสู่สุคติ ขอให้ศีลนา ทางไปสู่นิพพาน 7. ปฏิบัติ สมาธิ 2 นาที 8. อธิษฐานจิต แผ่เมตตา บุญกุศลที่เกิดจากการกราบพระ สวดมนต์ สมาทานศีล 5 ปฏิบัติสมาธิ ข้าพเจ้าขอถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติ ปัญญา สามารถปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเทอญ
 7. 7. 6. ขั้นสรุป ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 1. นักเรียนมีใจเป็นสมาธิ มีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น 2. นักเรียนเป็นผู้มีศีล 5 มีเมตตาธรรม7. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น การฝึกปฏิบัติเป็นประจาจะทาให้นักเรียนมี ศีล สมาธิ และเกิดปัญญาในการเรียน8. ข้อค้นพบในการดาเนินงาน นักเรียนมีจิตใจที่สงบก่อนการเรียน มีความเชื่อมั่น และเป็นผู้นาในการปฏิบัติกิจกรรมทางด้านศาสนา9. การเผยแพร่ การจัดทาแผ่นพับ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียน10. อื่นๆ –
 8. 8. 1. ชื่อโครงการ ทาความดีถวายในหลวง2. ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมนอกห้องเรียน3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทาความดีถวายเป็นพระราชกุศล 2. เพื่อให้นักเรียนทากิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน 3. เพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 4. เพื่อสร้างสังคมความดีงามให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ4. ขั้นตอนในการดาเนินงาน ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดแบ่งพื้นที่ และนักเรียนที่รับผิดชอบ 3. จัดเตรียมอุปกรณ์5. ขั้นดาเนินการ 1. เวลา 07.40 - 07.55 น. ครู นักเรียนทาความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ6. ขั้นสรุป ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 1. นักเรียน มีความรับผิดชอบและทางานร่วมกัน 2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการทาความดีถวายในหลวง7. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ความอดทน และความรับผิดชอบ จะช่วยสร้างงาน สร้างความดีที่ตนเองต้องการ ทาให้มีจิตเป็นสาธารณะต่อส่วนรวม8. ข้อค้นพบในการดาเนินงาน นักเรียนมีจิตอาสา และตั้งใจในการปฏิบัติงาน9. การเผยแพร่ การจัดทาแผ่นพับ ลงในวารสารโรงเรียน การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียน10. อื่นๆ –
 9. 9. 1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 42. ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมนอกโรงเรียน3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสติตามแนวสติปัฏฐาน 4 2. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดศีล สมาธิ ปัญญา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้4. ขั้นตอนในการดาเนินงาน ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมครูเพื่อกาหนดขอบข่ายงาน 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วัด หน่วยงานราชการ เอกชน 3. มอบหมายหน้าที่ฝุายต่างๆ 4. ประสานงานผู้ปกครองนักเรียน5. ขั้นดาเนินการ 1. จัดนักเรียนเข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการรุ่นละ 300 คน 2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ฝึกปฏิบัติเป็นฐานโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความชานาญ 3. ครูที่ปรึกษาร่วมฝึกปฏิบัติ และควบคุมนักเรียน6. ขั้นสรุป ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 1. นักเรียน มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังการอบรม 2. นักเรียนมีสมาธิ มีจิตใจมั่นคงในการทาความดี และสนใจการเรียนมากขึ้น7. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น การสวดมนต์ ทาวัตรเช้า เย็น การนั่งสมาธิ เดินจงกรม พิธีกรรมทางศาสนา8. ข้อค้นพบในการดาเนินงาน นักเรียนมีสมาธิ และมีสติที่ดีในขณะปฏิบัติงานตลอดจนการเรียนของนักเรียน9. การเผยแพร่ การจัดทาแผ่นพับ ลงในวารสารโรงเรียน การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียน10. อื่นๆ –
 10. 10. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ในสถานศึกษา (ค่ายพุทธบุตร)ประเภทโครงการ ต่อเนื่องสนองนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2.2,2.3 (กิจกรรม 2.2 1,2.2.2,2.2.3,2.3.1) ศธ.(เรียนฟรี 15อย่างมีคุณภาพ)................................................................................................................................................................หลักการและเหตุผล เยาวชน คืออนาคตของชาติ ปัญญทางจิตใจของเยาวชนที่เสื่อมจากคุณธรรม จริยธรรมเป็นปัญหา เร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายต้องร่วมมือกันแก้ไข เพราะถ้าละเลยไปแล้ว ปัญหาเหล่านี้จะทวีความรุนแรง อันจะมีผลต่อความมั่นคงของชาติ แม้ว่าทางโรงเรียนจะทาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็ตาม แต่ปัญหาเยาวชนกับสังคมยังมีเรื้อรังโดยตลอด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากวิชาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวัยเด็กยังไม่เพียงพอโดยอาจจะมีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ครอบครัว ตลอดจนตัวของเด็กเอง การฝึกอบรมค่ายพระพุทธบุตรจึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนได้ กอปรกับสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโดยกาหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 เรื่อง ให้แก่นักเรียนคือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมด้านเทคโนโลยี (ICT)กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงกาหนดให้มีการอยู่ค่ายพุทธบุตรของนักเรียนในโรงเรียนประจาปีการศึกษา 2552ขึ้น จานวน 12 รุ่นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาโรงเรียน ให้เยาวชนมีความศรัทธาใน พระพุทธศาสนา และเข้าใจหลักคาสอนที่ถูกต้อง 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนรู้จักนาหลักธรรมไปใช้ในการดารงชีวิต 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนาไปสู่การ พัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 4. เพื่อให้เยาวชนรู้ภัยของชีวิต ละ ลด เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด 5. เพื่อจรรโลงให้เยาวชนมีความมั่นคงในสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์เป้าหมายด้านปริมาณ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง “บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์” จานวน 2,550 คนด้านคุณภาพ ผู้บริหาร ครู ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เข้าใจหลักธรรม คาสอน
 11. 11. สามารถนาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ห่างไกลยาเสพติด และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสถานที่ดาเนินการ หอประชุมกาญจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”ระยะเวลาดาเนินการ ตามตารางกิจกรรม กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการนานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 295 คน 23-24 ก.ค. 52นานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 195 คน 27-28 ก.ค. 52นานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/4 จานวน 194 คน 6-7 ส.ค. 52นานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5-1/9 จานวน 239 10-11 ส.ค. 52คน นานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10-1/14 จานวน 218 13-14 ส.ค. 52คนนานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/4 จานวน 171 17-18 ส.ค. 52คนนานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/9 จานวน 194 20-21 ส.ค. 52คนนานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 194 คน 24-25 ส.ค. 52นานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10-2/14 จานวน 186 27-28 ส.ค. 52คนนานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/4 จานวน 176 คน 3-4 ก.ย. 52นานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5-3/9 จานวน 208 7-8 ก.ย. 52คนนานักเรียนเข้าค่ายรุ่นที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10-3/13 จานวน 152 14-15 ก.ย. 52คนวิธีดาเนินการ 1. ประชุมจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม 2. จัดทาโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. มอบหมายหน้าที่ เชิญวิทยากร ประชุมเตรียมการอยู่ค่าย 4. จัดนักเรียนเข้าค่ายเป็นรุ่นตามระดับ รวม 12 รุ่น 5. สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรมให้ฝุายบริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแหล่งงบประมาณ เงินงบประมาณ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จานวน 243,000 บาท อื่นๆ - บาท
 12. 12. เนื้อหาสาระ วิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 เบื้องต้น การปฏิบัติให้รู้จักตนเองหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น และผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งโรงเรียน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วัดบึงวรสถิตย์ (บึงล่าง) อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พระมหาสุทธินันท์ ฉนทธมโมการติดตามประเมินผล 1. ประเมินจากแบบสอบถาม 2. การสังเกต พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารจิตได้ดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน และเป็นพลเมืองดีของชาติ (นายประเสริฐ วีระกุล) (นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายเจริญ อินทรารักษ์) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ผู้อนุมัติโครงการ
 13. 13. ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ในสถานศึกษาประเภทโครงการ ต่อเนื่องสนองนโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2.2,2.3 (กิจกรรม 2.2 1,2.2.2,2.2.3,2.3.1) ศธ.(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)................................................................................................................................................................หลักการและเหตุผล เยาวชน คืออนาคตของชาติ ปัญญทางจิตใจของเยาวชนที่เสื่อมจากคุณธรรม จริยธรรมเป็นปัญหา เร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายต้องร่วมมือกันแก้ไข เพราะถ้าละเลยไปแล้ว ปัญหาเหล่านี้จะทวีความรุนแรง อันจะมีผลต่อความมั่นคงของชาติ แม้ว่าทางโรงเรียนจะทาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็ตาม แต่ปัญหาเยาวชนกับสังคมยังมีเรื้อรังโดยตลอด ทั้งนี้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวัยเด็กยังไม่เพียงพอ โดยอาจจะมีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม ครอบครัว ตลอดจนตัวของเด็กเอง กอปรกับสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยกาหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 เรื่อง ให้แก่นักเรียนคือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมด้านเทคโนโลยี (ICT) กลุ่มกิจการนักเรียนโดยงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงได้จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ประจาปีการศึกษา 2554 ขึ้น จานวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยร่วมกับมูลนิธิกวนอู อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีวัตถุประสงค์ 6. เพื่อช่วยการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาโรงเรียน ให้เยาวชนมีความศรัทธาใน พระพุทธศาสนา 7. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนรู้จักนาหลักธรรมไปใช้ในการดารงชีวิต 8. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนาไปสู่การ พัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 9. เพื่อให้เยาวชนรู้ภัยของชีวิต ละ ลด เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด 10. เพื่อจรรโลงให้เยาวชนมีความมั่นคงในสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์เป้าหมายด้านปริมาณ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง “บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 330 คนด้านคุณภาพ ผู้บริหาร ครู ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดีของหลักศาสนา เข้าใจ หลักธรรมคาสอน สามารถนาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ห่างไกลยาเสพติด และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
 14. 14. สถานที่ดาเนินการ มูลนิธิกวนอู อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีระยะเวลาดาเนินการ ตามตารางกิจกรรมตารางการอบรมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ร่วมกับมูลนิธิกวนอู อาเภอศรีราชารุ่นที่ วัน เดือน ปี ห้องเรียนที่เข้าอบรม จานวน หมายเหตุ 1 1-2 ก.ค. 54 5/1 5/2 5/7-8 162 2 8-10 ก.ค. 54 5/3 5/4 5/5 5/6 168-ทุกค่ายออกเดินทางจากโรงเรียนวันศุกร์เวลา 15.30 น. เดินทางกลับวันอาทิตย์-นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคประจาตัว(ถ้ามี) สาหรับค้างคืน 2 คืนวิธีดาเนินการ 1. ประชุมจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม 2. จัดทาโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. มอบหมายหน้าที่ เชิญวิทยากร ประชุมเตรียมการอยู่ค่าย 4. จัดนักเรียนเข้าค่ายเป็นรุ่นตามระดับ รวม 2 รุ่น 5. สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรมให้ฝุายบริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแหล่งงบประมาณ เงินงบประมาณ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จานวน 26,400 บาท อื่นๆ - บาทหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น และผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งโรงเรียนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิกวนอู อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีการติดตามประเมินผล 3. ประเมินจากแบบสอบถาม 4. การสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
 15. 15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน และเป็นพลเมืองดีของชาติ (นายเทียมศักดิ์ ทองสุข) (นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร) หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รองผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักเรียน ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายเจริญ อินทรารักษ์) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ผู้อนุมัติโครงการ
 16. 16. กลุ่มกิจการนักเรียนโครงการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ปีการศึกษา 2553ผู้รับผิดชอบ นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล ด้วยระเบียบการลงโทษนักเรียน ของโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กาหนดให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับระเบียบของโรงเรียน และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และถูกลงโทษด้วยการตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 50 คะแนน ขึ้นไป จะต้องเข้าฝึกอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมตามที่โรงเรียนกาหนด ในปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ที่กาหนดต้องเข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน กลุ่มกิจการนักเรียน จึงจัดให้มีการอบรมในระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นไปตามระเบียบการลงโทษนักเรียนของ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกและปฏิบัติตน ให้สามารถปรับตนเป็นคนดี มีวินัย และสามารถอยู่ใน สังคมได้ 3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวมเป้าหมาย ด้านปริมาณ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ จานวน 43 คน ด้านคุณภาพ นักเรียนสามารถปรับตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้ ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์วิธีดาเนินการ 1. จัดทาโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 2. ประชุมครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อชี้แจงการดาเนินการ 3. ประชุม มอบหมายหน้าที่ ออกคาสั่ง เชิญวิทยากร 4. ดาเนินการตามตารางการอบรม 5. สรุปประเมินผลผู้รับผิดชอบ รองผู้อานวยการกลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”ระยะเวลาดาเนินการ 25-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553งบประมาณ -งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) บาท- ผู้ปกครองนักเรียนรายละ บาท จานวน คน บาท รวม บาท
 17. 17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีมากขึ้น และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (นายสุเรนทร์ ภูทองวิจิตร) (นายเจริญ อินทรารักษ์)รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มกิจการนักเรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ผู้เสนอโครงการ ผู้อนุมัติโครงการกาหนดการฝึกอบรมนักเรียนเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553ที่ วัน/เดือน/ปี/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 17-20 พฤษภาคม 53 -ติดต่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียน -กลุ่มกิจการนักเรียน 21 พฤษภาคม 53 -ประชุมผู้ปกครองนักเรียน(ห้องประกันคุณภาพ) -กลุ่มกิจการนักเรียน1 25 พฤษภาคม 53 -พิธีเปิดการฝึกอบรม และการส่งมอบนักเรียน -กลุ่มกิจการนักเรียน เวลา 08.00 น. -นักเรียนเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมตามปกติ เวลา 09.00 น. -นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนเกินระเบียบที่กาหนด ครูผู้ควบคุม พร้อมกันที่ห้องประกันคุณภาพ -ผู้อานวยการประธานในพิธีประกอบพิธีเปิด -รองฯกลุ่มกิจการนักเรียนกล่าวรายงาน เวลา 10.00 น. -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แบ่งกลุ่มนักเรียน วิทยากร เวลา 11.00-12.00 น. -การเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน วิทยากร 12.00-13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร ครูผู้ควบคุม 13.00-14.00 น. -บันเทิง,การเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน วิทยากร 14.00-15.30 น. -บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในหรือนอก ครูผู้ควบคุม/วิทยากร โรงเรียนที่ วัน/เดือน/ปี/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ2 26 พฤษภาคม 53 รายงานตัวและปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน เวลา 08.00 น. -นักเรียนเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมตามปกติ เวลา 09.00 น. -นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนเกินระเบียบที่กาหนด ครูผู้ควบคุม/วิทยากร พร้อมกันที่ห้องประกันคุณภาพ ชี้แจงระเบียบ แนวปฏิบัติประจาวัน ให้โอวาท -รองฯกลุ่มกิจการนักเรียนกล่าวสรุป เวลา 10.00 น. -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิทยากร เวลา 11.00-12.00 น. -การเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน วิทยากร 12.00-13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร ครูผู้ควบคุม/วิทยากร 13.00-14.00 น. -บันเทิง,การเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน ครูผู้ควบคุม/วิทยากร 14.00-15.30 น. -บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในหรือนอก ครูผู้ควบคุม/วิทยากร โรงเรียน
 18. 18. ที่ วัน/เดือน/ปี/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ3 27 พฤษภาคม 53 รายงานตัวและปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน เวลา 08.00 น. -นักเรียนเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมตามปกติ เวลา 09.00 น. -นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนเกินระเบียบที่กาหนด ครูผู้ควบคุม/วิทยากร พร้อมกันที่ห้องประกันคุณภาพ ติชม แก้ไข ข้อ บกพร่องวันที่ผ่านมา อบรมเรื่องมารยาท วินัย -รองฯกลุ่มกิจการนักเรียนกล่าวสรุป เวลา 10.00 น. -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครูผู้ควบคุม/วิทยากร เวลา 11.00-12.00 น. -การเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน ครูผู้ควบคุม/วิทยากร 12.00-13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร ครูผู้ควบคุม/วิทยากร 13.00-14.00 น. -บันเทิง,การเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน ครูผู้ควบคุม/วิทยากร 14.00-15.30 น. -บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในหรือนอก ครูผู้ควบคุม/วิทยากร โรงเรียนที่ วัน/เดือน/ปี/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ4 28 พฤษภาคม 53 รายงานตัวและปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน เวลา 08.00 น. -นักเรียนเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมตามปกติ เวลา 09.00 น. -นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนเกินระเบียบที่กาหนด ครูผู้ควบคุม/วิทยากร พร้อมกันที่ห้องประกันคุณภาพ ติชม แก้ไข ข้อ บกพร่องวันที่ผ่านมา อบรมเรื่องมารยาท วินัย -รองฯกลุ่มกิจการนักเรียนกล่าวสรุป เวลา 10.00 น. -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครูผู้ควบคุม/วิทยากร เวลา 11.00-12.00 น. -การสงบอารมณ์ และนั่งสมาธิ นิมนต์พระวิทยากร 12.00-13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร ครูผู้ควบคุม/วิทยากร 13.00-14.00 น. -บันเทิง,การเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน ครูผู้ควบคุม/วิทยากร 14.00-15.30 น. -บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งในหรือนอก ครูผู้ควบคุม/วิทยากร โรงเรียนที่ วัน/เดือน/ปี/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ5 29 พฤษภาคม 53 รายงานตัวและปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน เวลา 08.00 น. -นักเรียนเข้าแถวปฏิบัติกิจกรรมตามปกติ เวลา 09.00 น. -นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนเกินระเบียบที่กาหนด ครูผู้ควบคุม/วิทยากร พร้อมกันที่ห้องประกันคุณภาพ ครูที่ปรึกษาพบ ครูที่ปรึกษา นักเรียนให้กาลังใจ และอบรม ให้คาแนะนา -รองฯกลุ่มกิจการนักเรียนกล่าวสรุป เวลา 10.00 น. -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครูผู้ควบคุม/วิทยากร เวลา 11.00-12.00 น. -การเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน ครูผู้ควบคุม/วิทยากร 12.00-13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร ครูผู้ควบคุม/วิทยากร 13.00-14.00 น. -บันเทิง,การเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียน ครูผู้ควบคุม/วิทยากร 14.00-15.30 น. -นิมนต์พระมาแสดงธรรมเทศนา และให้นักเรียน นิมนต์พระ ปฏิญานตนที่จะกระทาความดี -พิธีปิดการอบรม ผู้ปกครองรับมอบนักเรียนคืน กลุ่มกิจการนักเรียนหมายเหตุ.-กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม -วิทยากรจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดชลบุรี -ค่าใช้จ่ายเก็บจากผู้ปกครองรายละ 200 บาท
 19. 19. ภาพกิจกรรมการดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนเช้า 7.00 น.-8.00 น. บริเวณหน้าประตูโรงเรียน การดูแลเขตพื้นที่ทาความดีถวายในหลวง กิจกรรมด้านคุณธรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ ไหว้พระ แพร่เมตตา สมาทานศีล
 20. 20. กิจกรรมด้านคุณธรรมในห้องเรียนก่อนการเรียนมีการสวดมนต์ อาราธนาศีลทุกครั้งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนอกสถานศึกษามีการอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นทุกปี
 21. 21. วิทยากรภายนอกให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

×