master defence

426 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

master defence

 1. 1. Crusrtal and Upper Mantle Structures beneath 20°S of South America Êàlâkñâã ÉÍFÊZOÊHSEICBIÚê itBÉÂZUiÉBV “J Hl/ fâiâ . 1x ' L . _ '* f' v~-. ._. .:_ : f: '- 4 M2 MJ: H7?
 2. 2. Crusrtal and Upper Mantle Structures beneath 20°S of South America Êàlâkñâã ÉÍFÊZOÊHSEICBIÚê itBÉÂZUiÉBV “J Hl/ fâiâ . 1x ' L . _ '* f' v~-. ._. .:_ : f: '- 4 M2 MJ: H7?
 3. 3. Iaurv-u-Ãler-¡íu-rs, g3), Fãàiêjtñê FÊFFÊZOIÊÍÚSÉ 2°' @iHU ° xrmâasmaaae °' ° ? ÊÂZCJJHEÊ ÊÍÊU ° JÉWÍÉÊGBÊÊIYÉÍÊ ÍCBÊÊÊÊÚDÍÍÉÊÊ - _tEBVV HL 'w ÍÊSÊIUÁEUJJZÕÉÊLWÂ? @arrasa
 4. 4. I SCSÍEZHZWJ + ? IÉZÉRWJ ScS2 s$c$2 E118 $c$4 ? y HLWC) xñaãvsãw_ $c$ 1000 2000 3000 [sec] ! FIEB
 5. 5. I SCSÍEZHZWJ + ? IÉZÉRWJ ScS2 s$c$2 ! EE itàã _ SSCS í t ao) E T. Iíâü 914% sScS4 WWW? u“""u"¡'v S653 $c$4 › f¡ 4_› * ' a ' ? y HLWC) xñaãvsãw_ $c$ 1000 2000 3000 [sec] ¡ÊÉB
 6. 6. I EÊÊEIÉHZÉÊTÊ Lx. Êiãüãhf: - Í @fñFFHlAf-itkâ + @i'm-Fx SCSJ/ ãffáêãíñ ° ° ' . __ 1997$11H28§ ' "o u' . rf ""' «~. . - «" ~ o; t** , .Ê›-37""""“'° AV'- Iãüüíüñá + Êâíííífàwüü 2 . ._› a f. Hà 601km O a; BDFB 1994 í 6F9lj NNA . y h N ›2u' É a' á' _m_ 1994$6ã 9B A Há 647km Mw=8.2 - É: w › . 1000 2000 3000 [ug] 260' 280' 300' 32.0' 100: 3""" 4""" 'N' 'w ~
 7. 7. q . . 'EJHÉ' ScSñH/ Tmfñâã ? SÉ ° íãÊlA Mohoã (BÀWDZGEÊÊ) maaaãm -L%VybwmâQ ÍEÊÊ fã: <--> QÍÉ Ê Xlíêíãü -VNFNÉÊÊ ? Jcasamauck D10kmÉ E (iicãiiàâiã) É (Hà) NNA : me BDFB 50km Moho 40km Q = 400~900 _ (me 45.2) Qd” 41 Okmñíñfííã 1 1 T ü 'gia vu #JLIÃEÊÊ íâàã L5? l l l õõükm$íí7fíü
 8. 8. q . . 'EJHÉ' ScSñH/ Tmfñâã ? SÉ ° íãÊlA Mohoã (BÀWDZGEÊÊ) maaaãm -L%VybwmâQ ÍEÊÊ fã: <--> QÍÉ Ê Xlíêíãü -VNFNÉÊÊ ? Jcasamauck D10kmÉ E (í7C3>ti7_9>? ") NNA “É 50km Moho Q = 400~900 (irmã 1:5) v: u; É. WAJÍIÊJ uma eu 211;! à (nã) BDFB 40km Q=260 ' Jr; 15W* 3h75'
 9. 9. x 1 ' 4' u) ! la-J _ QÍÉODNH E (imaiaaã) É (7:52) NNAÚDÊQÍÉ NNA m: BDFB Jzâsvy Huiãâüizrãzí É ok l 50km Moho 4 m mancju-bmx Hgpo (ÍIÊÊÊ 11:6) Q = 260 41ORm7FíÊÍíaÊÊ T T 'rãíã v y Iwiàjíãñ íâíã ¡Ê- l i 66Okm7FíÊ7f7;@
 10. 10. «É(; la'T-JvIT-J~ 'ñililà-Iílrli' by-N-ãü ÊÍÊUJHHZÚJXFÊÍÊWEÂZÓÍÊiTÉJ Eññfdeconvolution L/ fcíüíí? Êüüãízwñííêñâ (C315 PSÊÍÊÍIÊZUJTÊÊE P Püwãtãüü ®&4 7?? ) . . %' 7:? 'r-ímn
 11. 11. «É(; la'T-JvIT-J~ 'ñililà-Iílrli' by-N-ãü ÊÍÊUJHHZÚJXFÊÍÊWEÂZÓÍÊiTÉJ Eññfdeconvolution L/ fcíüíí? Êüüãízwñííêñâ (C315 PSÊÍÊÍIÊZUJTÊÊE p $Eñ@tmâ® Efãñ 7?? ) . . 'r-ímn
 12. 12. «É(; la'T-JvIT-J~ -Wlila-Ílvlr by-N-ãü ÊÍÊUJHHZÚJXFÊÍÊWEÂZÓÍÊiTÉJ Eññfdeconvolution L/ fcíü? ?? Êüüãízwñííêñâ (C315 PSÊÍÊÍIÊZUJTÊÊE P $ÊñE®@ümãm E-omgza 7?? ) . . 'r-ímn
 13. 13. «. :(; L<; Jv¡; ¡« -ñklila-¡Ílvliv es. ) Iwy-/ t-Bãüfâm : jcñêíñu (âã) Iâãâí ñáfãíã - 33.23 2o. 4okmlc7í<iêñâ BDFB North AmerÀi-cyc? ? u _ *' 20km f 40km & Mexico South Sandwich Islands 220 240' 260' 250' 300' 320' 340' 0'
 14. 14. Í: (;a, <;nu; a« -í"&I¡l-, -'-Íl, vl¡w› Lay-l Ê-Bããílílíííá : KBÊÍHU (É) IEÊFÊÍIÊZHZÉÊÊ - 33.23 2o. 4okmlc7í<iêñâ SLÉÉ f. ; AQ l_ Ig a: › . tullt-. .J BDFB *' 20km f 40km . uu : '51 lim¡ . _. , - _ _JL v
 15. 15. «É(; L<, =JvI; a« -Í'~~. uane-aíL-nsk› es. ) bà-N-%ü$%: %$ü$%M(Ê) Eâüñfãã - 33.23 25. 35kmlCT~3§ñÊ 4o A , sãêà so. 7okmlc7ííicãñã 2o' . _«_ x NNA North Ameri x r ñ 25km t* 60km t* 35km f 70km r Eãâíüñ e South Sandwich Islands I l 220 240' 260' 280' 300' 320' 340' 0'
 16. 16. «. :(; lá; ¡ug« -ñhI¡l-, -'-Ílyl¡t› es. ) bà-N-%ü$%: %$ü$%M(Ê) Eâüñfãã ° 25s 4o 33:53 60. 7OkmÍC7T<ÊÊÊÊ 20' North AmericàxgkKíi-b* ' & Mexico _ Ç " f 25km t* 60km r* 35km t* 70km .20 -5o' South Sandwich Islands 220 240' 260' 250' 300' 320' 340' 0' l- l» [O *'5- K? 'En' u. à
 17. 17. Í: (;as; nu; a« -Í'~~. ¡n? -¡í¡, -¡¡t› LzD-l Ê-BÉÉÂIÊBÊHZ : ímãiiàãiãíâü (E) íâãíãííiñáfãíñ ~ : asa 25. askmtcxsêmâ k” E ››››› M 57H73 sãêà eo. 7okmlc7fíicãñã c; a: 'V ”^'^ ñ 25km ñ 60km É t* 35km f 70km "w «HM51- IMIÍ ¡_h. _ : é d? J. : - i V &mu;
 18. 18. Í: (;as; nu; a« -Í'~~. ¡n? -¡í¡, -¡¡t› LzD-l Ê-BÉÉÂIÊBÊHZ : ímãiiàãiãíâü (E) íâãíãííiñáfãíñ - iâêã 60. ? Okmmmêñt " ttüaíãaJFeñcíJ/ íãüíííaaíüâmfn “". .Í'. 'Í-Í'. ?.'. ... . ”^'^ ñ 25km ñ 60km t* 35km f 70km ¡ . . . . . .
 19. 19. fãàkjçpgzê ã (íñâfixaã) É (xiii) &ÊE . .c: ::: :;; _~~~- 666666 __________ ; jàikm ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 39km? ? KWÊÉÍ ”'"", ..'. ..---”mr i É xãüiâm &ma; - : zur/ my V_ % ? M235 'I' Nazcajb- | ~ a j: c 7K ~: ›-. * *o v z ÉEL/ aL-Easíâg, c : :Bvy »marca _ WE' 4IOkm7FÉH-Ê , t 41mm T ? ã ESE¡ 1354?¡ lã l 6601x777 l 660km7f<íà$íÉ
 20. 20. «ix-AWHÍÍÍL-Iirêlvi . Etçkiqiiacv ~ t. ) i 1130532? lwy-lf-ããüãíiñft 52okm7FiêííuããtíãbnõT~iêñê Eâbt SCSOJIÉÚ-ZNÓ FILEFÊLVC. ímamaâiñuoàvy HL QÍIÉÊÍÉÊ LA Qítvbüâux: e: êãõêããa U7:: Scsñâtñt l/ f/-I t-êããízñítñímõ. ?Fiêñãcwãlãa y FÉZFQÊÊÉHDÉ Ê%T®ÉÊ®MMBüÊÊm. %$ü$%®Mmm$Ê% @NEM (40okmíâlâ) Z. à; Éãõêãã LJ: ima¡
 21. 21. "; '! Í¡| _-: "5LL_1?Í!1¡r e %â 113% - $313?) FJI/ @iãâiãiztt fããàiêjtFêãüTxã <ͧí72iõ Êãwifããwãlciák ; VCEQÀBÊÊÍU- HÍXÊÉIÍQÊUE âfc l/ 'Cmõfãõ '5 wnmümá-wow? -ücb. ãmümü-L%VyFw irãââãíãõ: &ÍÍFÊT; ÊÊUÊUDQÊLWUEUDHEÍEÊTB. 5 ã < ãüüãtitijãaâê Em: à: ÊÍÍKBJÉIÊÊÊGDÊIÊJÊÍJWJÊE t ? Satã Tâõ 5 iuhu

×