1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6              1
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6      1234563789                       !9      A87B47C5D9E6F561D9B59B5D59581359     ...
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6   1   23451678194314AB4B8CD1EF4B181                               1232425262722428292...
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
61234536789ABC7BD89EB7F5DFB3811499999999991234567839A3B9856C3C3D9EF6F7A77A735 234567839A37FC37399D378853C358539736C5353853...
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6          47947879 72D!F71%23C583C3E78FF5A7385A95C39A3C93 )23C58359535B9A5A721C9D395CD23(5F39737837A36CA53973 17...
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6                               1234567589ABA8                       ...
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6              54756458718C5C68                       8 1  01DD11DD1D1D1D1D111181611...
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6       62136C6285864518                     8!8#$8511E1ED11D131-14D51161617D#1F1!1D1 E11D11D)...
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6             12345512617812                  93=349-3534919%6-3?49%-%9C823991390310;;3959F66...
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6O día 17 de Marzo de 2010 fomos a Meiro para aprender como se elaboraba o pan de millo.Primeiro fomos ver a cruz de Herme...
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6           12345676893AABAAB5C2A           12345676893AABAAB5C2AA1222 ! 2#$% ! %2((2%)2%2( $! !*)2#...
1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
6112342567842119A3B752115C111119ABCD2 EDACD2 EFD2 A2 2 F2 EAD2 DD2 DFDF262D2F22FC 2E A2FCD22FFA!B2D29EB2DB2EDCD2AFBCF2F2FF...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Revista ORXÁS CEIP ESPIÑEIRA-ALDÁN Nº. 42. Primeira Parte

239
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
239
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista ORXÁS CEIP ESPIÑEIRA-ALDÁN Nº. 42. Primeira Parte

 1. 1. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 2. 2. 6 1
 3. 3. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 4. 4. 6 1234563789 !9 A87B47C5D9E6F561D9B59B5D59581359 99#931 1273B93B7B4389 12345512617812 9AB674C431B2D2D7EA2 BAFBD64FB27A84DB2D12BD3DF2 $9%99 99()9 9((9 (*99(!941 BA72BA2AF24F5B2 123D7612 2591B4653259 2BDCAB2A22 (99(#9 ($99(+9 (99(9 9 FD29A2713DF1B2A2713DFDB2 9*)99*(951 126492 DB24551DB2 123456474689AB93279195F67D976D435D9197 8367C7D9C673D9 **9 9*!9 *9%9*+9 961 597459C7B725919797B256379D3BE99 5C5D921916D3B9 45C9D7169 5961387259 *99 *9 !)9 9!(9 5D96615D9597B7D465D99 !*99!!971 9F16B7623B5967796747983B2792195CA5D41879 93D345B5D9C76916679 3D345B5D97F677C976613659 79B5D79F3F835417974332721D9 !9 9!#9 !$99!+9 !99%9(981 4161D7921978479 74332721D91B289 5965D91D58769 A7D741CA5D9 *9 !9 9 #9 9F1B3279 9 $9 7479D1CA6199 +1 9 21
 5. 5. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 6. 6. 6 1 23451678194314AB4B8CD1EF4B181 1232425262722428292B8C816781C144118A1E675141 41 %31 A4A93=1 21 731 B1 4$C41 8C941 2C 1 67881 B4C1 41 2C51 4A51 ;FA1 81 #48)A1 81 3B451 18AB417A4181C11414A1 ! 1 !1 3511181144A1E1B8A9$EA98C1 B81 A4B451 67841 4F4B881 4)A18A98141C%41B418141C%414191 6781 81 47B8B8C1 41 51 41 841 94A1 F4AB81 6781 1 A8941 A18C95141C411371#1418A1C4$ 6781 C81 441 7A1 8941 994351 1 18B8C51F%C9481914AB41A18$ 1 B8C9A1 6781 (1 1 C1 C$B1 B1 437A4B51 B1 8C4B51 3B41 41 9%41 8C98A41 81 41B4C1A4C18194(A1BC14C51B4C144C1 8C98A41 BC1 B84C1 -4(A1 (1 1 4,14414183B4B81814418C$81 BC1 4)C1 81 B81 9B4C1 4C1 8C4C1 *$ 941C88148911838418A1434$ 941C881489118384BC511451678181384B8C18A181 4C1 B41 C%41 733851 341 ?81 116781 81 3898B8C1 9B1 1 6781 $ 8,841 6781 9,41 7A41 4A411B4B8C1 *B8B8C1 94851 A94851 6781 83441 4C1 1 6781 AA1 4C81 1B8481718C81A11F7C$ 341888A4513418)A51AA191 6781 871 8A4A94B41 +1 A98A$ 1 B8481 4C41 1 43441 E1 C%41 4344941 81 C49C8941 B81 C8C1 441 8$ 8C418C9194B7B4141C89813AF74C51 B8CB811438A1414A(C1B451 441 48AB81 81 833451 #4B81 1 AC1B81 8A$8A98C1 81 8A8B8C1 C1 CC1 94$ 67881 41 8C451 38AB1 4C1 C%4C1433,C11 4C51 8C94AB1 1 89441 71 8AB143F1B191678141C81831 -4433,17C9751814F411 A418B851188351A41AC41$AC18A9198A1C81B818B181 A41 @81 1 ,--.//01-23456761-%4/94AC9851 41 39841 48941 94$ 08.5%4.8182%99 71 8A1 1 ,--.//(A134C194B8C51AB81414B84C1 :::0332581%532%15;32/;-2%4*)()/6783.,1B81 3C51 8C94C51 BC1 7C4C51 -4(A1 B8C1 438F4AC1 A1 8C981BBC1 A1 83734C1 .41 94(A1 B81 7C431 1 ,--.//:::761-%4/ ;816%%;%/%;%1531B7C1B8A4B8C1A1C81B81A$ 1AAC1 A41 38B41 41 AC198A8911BCC)A1B81678A1C1678$ 8A678B1 8941 4AF7(C1 A8A4$417C411 BA1 ;4,41 51 4,81 B81 1 2$ A83451 31 C871 AF8C1 8C981 8C1 A41 21 4791 8A484B1 A8C981 ?8431E4B841;438F454A1!/0/1(1112A83414*44B41B1 #78351 056/1 71 84A94F1 B81 #$ E1B4148816781AC194814$C983451 0555951 A94381 89451 F438$ C1A18C4B144117C16781F7C9451 344B1 8A1 F44C1 (A12A16788C16781C814411AA$B814B1819838C)A18A1+4BB518$ F7(A51C8A114C433811AC14,181CB8A981 B41 EC4)A1 B81 C98C1 1AC14F4B888A91119BC18C$8A1 :AF741 ;438F44E:;91 4791 98C1 4AC1 B81 8CC51 A98A94AB1B7A4144B414517A91B8188$ 47B41A8C941AC4134B41948$8A4144141AC4139849741C$ 414941B781C44B8C167814671751 8A981 794C51 2C1 BC51 1 #7$ 1 #C983451831 41 #C9834 1 EB8C1 81 B8CC1 8C94C1441167818C8B8C11B1 4,1 B81 84A94F1 81 794C1 $ 1A411AB414894181194C5194C 4C1 1 98C1 3C1 B8C9A4BC1 9C4C1F44C1 91
 7. 7. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 8. 8. 61234536789ABC7BD89EB7F5DFB3811499999999991234567839A3B9856C3C3D9EF6F7A77A735 234567839A37FC37399D378853C358539736C53538536CA3DC985373 8758553C9373CA7215D79858D73739739753FC373785D2131 23!A8C96F8353853535A521 23#5583538536CA378853DC53D7A37 85D3AFA3788$AD3736565521 A1
 9. 9. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 10. 10. 6 47947879 72D!F71%23C583C3E78FF5A7385A95C39A3C93 )23C58359535B9A5A721C9D395CD23(5F39737837A36CA53973 17D738C9C3ACA3C737D5837A36CA56C36C53852111*23C583788523 +$873973C3B9856C3535A5,3-5355C,3 9773.FD3ECAC3973C3AF/73C37887C3973 C38C753585397,365AC3D738797,3535953D73 7D5A97373CF53D7837C8358C/7F553 C5D38567D23 33 B1
 11. 11. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 12. 12. 6 1234567589ABA8 8 1 7DED1F111D1D1 D11118161 DED1D11DD1 1F1D1D1D1!1 D1FD11 D11 #D$1 %ED1D111111 D 11D1D1ED1 D D1 1EE$1 58C54D58EF258 8 1 1D1DF(D1181611!1D1D111)11D1D)ED111 EED$1*D1D1D1ED1191D1D11 DFD1D1!1D11FED11D11 1!1E1EED11D111 +ED, D$1-1ED11A11B1D1DDD1D1E+1 !D1 1!1D1D1D1E.D$1 C1
 13. 13. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 14. 14. 6 54756458718C5C68 8 1 01DD11DD1D1D1D1D111181611DED1(1 DE E1 11D1DF(D1D1+111E11D1 D1 (ED11D1DDD11D)1!1.D1.11 ED1111 111DD1DED111E1D1DE D11E+$111 /1
 15. 15. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 16. 16. 6 62136C6285864518 8!8#$8511E1ED11D131-14D51161617D#1F1!1D1 E11D11D)ED11D1E11F1D)1D1 DD11ED11 1 1D111D1!1 D1 D DDD1DED1 D1FE D11D13 11F,D511DED1D11D(D11 D1D1111 D 1(11D1111 D, 11EE$1 D235811231818888 C56758164F8 1-1D1191A11B1D1 ED1E11,(1#D1(1DE)D1E819D1#1(,1 11!1ED1D1 DD11 , 111ED11EE$1 :E111D1111 ED1ED111D11!1 ED111D(1F, )11DD$1 C52358128C2358 8 7D1ED(D11D1.11711 1 (11 D137DD117D51111(, ED1111111 !11D 13:1 1D175$1*D1 D1ED1!.11FD1!1 1 1E+11EE$1 1 % $8D()*8+),*-8.8!/8 21
 17. 17. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 18. 18. 6 12345512617812 93=349-3534919%6-3?49%-%9C823991390310;;3959F66999%;@97.;80A2311349=38-%490364%495349,B223499315949%25%9%903;;8-%9419,6=85%5918192%-349C69%94-2%619369.%7%2349C69%903=%1926;;%=349%494.8%49539=8;;399.%4A=3;39.32961,%9.182%99;339;D%=3493492%149194%034959-%9.%2%9=3;3491619=6@E39592@3924.3849%=A4%49%9F%28E%99=G-491619F3213903190%23H349539=8;;39ABE14;;9F3;;%49.%2%9C69131949.69A329?;-8=39903=G=3;39 9I4-%%9=3893948E%9%90329539D8E39-81-39.32C6939=8;;39G91239A3298439;;90,%=%19939=8;;39032D391 J3;92%809%134%99(K9591560%08B19A28=%28%9 3;64-2%08B19L8%2%9A8E82396352@6H9M9%134N9 ;1
 19. 19. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 20. 20. 6O día 17 de Marzo de 2010 fomos a Meiro para aprender como se elaboraba o pan de millo.Primeiro fomos ver a cruz de Hermelo e despois de apreciar a beleza do lugar e as súas ma-rabillosas vistas baixamos. Nós, o alumnado de sexto, axudamos a apearse aos máis peque-nos. Despois fomos a unha casa, que tiña no chan cestas cheas de millo e tamén un hórreocon moito millo. Ao principio, unha monitora que estaba alí díxonos como se chamaban os compañeiros. Despois ela subiuse ao hórreo e mandoulle aos pequenos que foran debullando as espigas do millo. Nós e os de quinto subimos ao hórreo e ela expli- counos as súas partes e díxonos para que era cada unha delas. O hórreo estaba cheo de millo, colgado ou polo chan. Despois tocounos a nós de- bullar as mazarocas do mi- llo. Que ben o pasamos de- bullándoo!, aínda que a al- gúns se lle acabaran facen- do bochas nas mans.Cando rematamos cada un colleu un carozo e fomos andan-do á casa dunha señora que facía o pan. Cando chegamosalí cada un depositou o seu carozo no lume. Miramos a ma- sa e como fermentaba. Deixá- mola levedando para que logo unha señora que quedaba alí fixese o pan mentres nós iamos ver o muíño onde se moía o millo, converténdoo en fariña. Todos saímos de alí e dirixímonos andando ao muíño. Aínda tivemos que andar un pouco, pois non estaba cerca, pero o bo era que o muíño funcionaba, porque había moitos que non funcionaban. Xa alí merendamos, e ao rematarmos, entramos por grupos ao muíño. Unha monitora que nos acompañaba ensinounos as partes do muíño: a roda ou rodicio, o pé e a moa, a moe-ga.… e deunos un puñado de fariña para mirar como era e que cor tiña. Cando xa todos vira-mos ben o muíño, fixemos o camiño de regreso para probar o pan.Foi un camiño longo pero valeu a pena porque nos estaba esperando un saboroso pan demillo corvo. Cando chegamos ensináronnos o pan. Pero tiña debaixo unhas follas de carballopara que non se lle pegue a masa ao chan do forno. Despois cortouno en anacos e fixemosunha fila para que cada persoa puidese coller un cacho ¡O pan estaba boísimo! Logo de sa-borealo e comelo, sacamos unhas fotos todos xuntos e tamén coa dona da casa onde se co-ceu o pan. Os profes leváronlle unha bola para que o alumnado de infantil de 3 anos taménpuidese probalo, porque non viñera a esta saída. E volvemos para o colexio, despois deaprender, esa mañá, todo o proceso: “O Millo Corvo convértese en rico pan” e, ao mes- mo tempo, que ben o pasamos! Alejandra Dacosta Ferradás, 6º E. Primaria =1
 21. 21. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 22. 22. 6 12345676893AABAAB5C2A 12345676893AABAAB5C2AA1222 ! 2#$% ! %2((2%)2%2( $! !*)2#($2+)2,(!2!-($()(.2( $!/!2%$(02 2!/$2!+%2.217($%2(2%)!%!202%2(!$!%21139J61%O3D809939%6-3299.23.B19619733991-29%9F%1-%4@%99%92%;85%59961,%9.%2-806;%29%;2@%91%9C69349%18=%849306.%19619.23-%3184=39%-%9%32%95403E085391%9%2-9226%%2)()2(!,!+2+)2 %$2(242-!,(2+)2+$%2 %2)%2( $! !*)32A%252+)6%2(%.11113303CC37D.3CDC373E8CA7378C365C365853539A35C2317D56539737D.3D5A85AC3739737A3CD3CCD3D7F765CD23233/78.D,3ECF35D5DFA5C3C53D45355A7337A,37D5D36C9D5D37D856F557A73DCA35C35BF953A7D7D3 7CD23578C3E56783 9A38785C3A53B5 7F8533 363783+9:03:!8 ;79====39A53 973CF53973ACA3 ECD7353D45355A723 :73/CD3EF-57D3A53 AC53C37A4,37A C37D5D3785D,37A 6CA85877D39A3AC /C3DCD7FCDC?33 03+0+!@2!=03 3 3 3 3 3 3 578C355CD3 +9885,3 A22523 1
 23. 23. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 24. 24. 6112342567842119A3B752115C111119ABCD2 EDACD2 EFD2 A2 2 F2 EAD2 DD2 DFDF262D2F22FC 2E A2FCD22FFA!B2D29EB2DB2EDCD2AFBCF2F2FFFCD26BD2 #2 D2 9EB2 BCED2 BA!B2 CFD$A2F2 $B2 D2 F2 BD2 B2 C2 D2 F2 FD2 F2FA2BD2D2C%2DC2AB2FC22 222 123456789A6BA6 22222222222222222222222222222222222222222222 222222222222222 2 2 2 2 2 666666666666666666666666666 CA6DE2F4689ABA6 2 2 2D2FA2D29EB2DB2 A2 F2 2 2 F2 F2 D2 F#2D2F2FF2F2F2F2F2DEF29F 2F(F2F222F2F2DED2CA2FF2F2 CE#B2 F2 F2 F2 CFD$A2 9F 2 CACF2 F2 BDB2 F2 2 D2 F2 F2 F2DEF2F22BDB2DF2F2BAB(B22)*2FC2DB22FBA!B2D293+,2222222222226256789ABA6626BD2FCD22BCD2F22D2FFBAD2!-DEF2EDA2BFADD2EDA2$FA2F2F(F28F22CDD2D2DF2A$D2#2EDA2(A2FD2A(D2FCBD2DB2BFAD26BD2DEFED22BC22BDB2FCD2BFADD2D2 FEC2 F2 BC2 ABCD2 B2 AAD2ABEFBDDDDDD*.2222666666 6 6 6 6 E689ABA6 66 21
 25. 25. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 26. 26. 6)CED22AF2F2FF2D29EB26BD2FBAED22BA!B2$DA2(D2CFD222FD2B2EFD2D2F2B2DD2DFD2ABA2D2DFAD22EFA(22BCE2D2DEA2D2FED*2FBCB2BD2BDD2DF22EFFBCBD2222 BA!B2 DBC2 F2D2 FBFAD2 BD2CFED2F2BCF2D-B2B2%2DC2FA2 F2A(BCF212 FFFCD2 !-FBF2 2 A2 F2 D2F B2CFB2D2F2$AB2212 EADF2 D2 DF2B2 DFBFBD2B2 D2 2B!2 /FD2 F2 F 2D2F2 BD2 CF-FB2 FD02 2 12 2....222 3236869ABA6 C45568669ABA6 33E6869ABA6 91
 27. 27. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 28. 28. 6 303531)373AC/7B8C3C359A5C3 C3A373 A36F6CD3738F58F53EF -7CD39A53D5535C359FC8FC3 +9!B980C933CFC3239DFDFCD3539A538787D7A56F$A3758537A3#$323.3/C536C7A5CD?3 0337;9=33230332:+289=!0?30359FC8FC373+5F-5AC/53D3CF385A7,3BCAFC37369A37FC35BC/75C35 853973ACA3E55376C3735D3D737D6CF737C823333333333333333333 8C37D67A58FC35B539A35A73373F5-7D3973 65BF5B523938F7F85378539A536C6F537353 C985378539A5365D723#5DA35B539A53 7D5,39A53657F8537387D36FFA8CD3973E5 65A3736CA7C87D?359,35587C373/78723 (5B537E76CD37D76F5FD3585353595,37A387 5F573785A39A5D3EF5D359FD3973D55A39 A53BF523098C3CD37E76CD37D76F5FD3785353BCB5373E8237F,339A53B$53736C8F5373FA55373A78C23#F539A536C853973E56537376523 3 3 3 3 3 3 3 9B7,3!/.A37355BC,3 A373A3 3 0:3352=:089B2:?3%#9C#,39A3D7C83973978737D8983C39AC23285375C,3C87AC3737/5B539A53B58B5373/58FCD35D3D7A36C858233#978539A53C533ACA3CF355,3973F53C37C38F5C373588$A37D698C23C7D538C953CF36$C52325378539A5385A36CAD9FD53737DC87A552389897853B5D5A7355,3755373C985232853CF376C$-F65373/7D53736CGBCF233 3 3 3 3 5985,3E5A9373=5E5,3 A3 A1
 29. 29. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 30. 30. 6 933(!:#0=!93039DF6537D5B537A3FADD,3F953973353CB8523#855B539A53A7A5,39F67,3973F539AD36CD97D3CF3C96C376C$-F6CD?3ACA35553.D3967D,3F853C3F-C35C365A22237A35,365AC37D5B53FD535853F8D735C36C7-FC,36C7673.3/597F853:9783:973973/F785353D5/5835C355A752339F6735DA36C76735C37F39F3973978737D898353#7885239C3EFA53:9783:973D5/C93.3#78853536CA5FA56F$A3735D35AD3C35/5C37F23 3 3 3 3 =CFA5,3578C373ECFDDD,3 A373A3 3 3 933EH:!+93934DF6537853736CGBCFD3736C9A8F3FA7887553CCD356C87D353CB8523 3 3 3 9A8DD,385FD3733E23:78FC,3 A373A3 B1
 31. 31. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 32. 32. 633334F-7CD39A53D55353CFC35853/7839A36CA678C373FAD897ACD39DF65FD373/FDF583C3E586C397,36CC3C3D793AC73FAF65,3D39A39D7C37358736CA7C8.A7523293/C936CA58353/FDF535C39D7C23936C8CB5CD397,37A8C35358736CA7C8.A7535F3/7CD,3FA985,3ECC85E5D,3CB-76CD3973D7873ACD39787A3F6F835C3.FD3C39738787D7A5A37A3DF37DCD23037FEF6FC3CA737D.37D739D7C3D3CF385A7,3CC3737852393953973536CAACD6C36CAC9ACD35C3C3 7FEF6FC3737ADFAC9ACD39A5D3ECCD3736CC378535A7D2303 E586C3ECF39A36.867873CA73C3/F-F5A73D736CC65B53AC3 67A8C,39737853537D5A6F53CA737D5B5CD,387CA5373 6CA36C9A5D3737853CC35C387C823317A735,3C3/F -F5A736CA8C5B535CD387DCD,378C377D3ACA3C5A3D5 B7836CA3D798F573D73CD37D5B5A3CBD78/5AC,3C8973 5B539A537D76F737368FD53CC3973CD387DCD3ACA3 /5A35C3585,378C373/5CD353CCD2387D7D368FD5FD3D$3 D73/73C839A35C,3CC3C98C3D36C53D7373/FD7D3A9A37D 7C232A$A3D7A5AD736CAFA957A73/F-F5CD23(C-73$7AD736CA7583CF5D3CB85D3735873FC85A7D,35D3973A$D3D$3/FCD359A5D37358736CA7C8.A752358F7F8C35D5CD3539A53D553A539735B5345D35A55D38C-765AC3C9D3/7CD3FE787A7D238538F7F8535A5535B539A3/7C3AC397355876539A5378DC539737D5B53AC35F87369A53/5DCF853A535A373EFA-5339737D5B53/5887AC35D3A9B7D23936875C8537D73/7C3/F/53A9A39583AC397365D73D78737D5B53A9B85C37365D73A9A6535B53DC232537D5B53E585373/783D78735D3A9B7D,37A$A385/C937D73/7C3E567AC39737D558767D7A23578C3D5B53CF3B7A3973D3FCDFB73/5887835D3A9B7D23 8C3D79FA73/7C355876539A3C7387 5AC232D5B53A5/75AC3A9A5365AC53C C358398F.F6C23 036875C837D73/7C3876C8C93.3-7A73 CB873973ACA3F53A55358536C783C8 973/F/53A9A35D3CB87,36CC3CD373IE8F 653C937A39B5AF5?3CD35B5A7D7D39787A3 68958353!5F53C897353//7D737C823 J97A3A5/75B5378539A35B5ADD38F6C3973 97853E56783537D53/F5-73973E5A3CD3 CB87D,35853D5B783C353973D735D523 C1
 33. 33. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 34. 34. 62A85CD3AC9853D552387535B539A535A553737AE8CA739A3B5A6C35853D7A58D7238C3/7C3/F9D739A35/F$A397,37A3/73735D5-7F8CD,3CD3D79D35D7ACD37D5B5A3C695CD3C837F-7D,37A8C3CD3D79D356958FCD3797ACD,3658C23936875C853C3/7C3E-CC3C89739A3535A.8CA737/5839A385B5C3538C/53+75AF5232537A6793C35/F$A3737F-7D238C35/F$A3D$35A375,3CD3/778FA58FCD373CD37F-7D235C834FC3ECCD3539A53D553A539735B539A3B56$A232-F6.8CACD39737A3558D35F3CFCD3B56$AD35D,3973DCA36CC39A53CB85373587,3DCA3DFAC37365D7373FDFA6F$A232D7D3B56$AD3545AD7373$7AD7,3DCDFCD3C839A39FA5D87,3F5A739A53 /7A.35365D523J9753CF3BCAFC3AC3 FDC3AC39737D3C3B56$A,378C37A3 65BFC,35DA39753CF3E7C3ACD3F DCD39737D.A37B5F-C23#77A3973 78,3985A73CC3C37C39737D753 595C3C3B56$A,39A5384535.AC 7353/FD5353/7A.3C935E75AC3C3 87DC3C37FEF6FC23558539739A5D3 78DC5D3CF5A3D5835C3B56$A3736CA 7583BC5D3/FD5D37A737,3C985D3 77A3973D9E8F83FA6CCF57D23!D C3D3CF3FA-9DC239D387E7-FCA5CD3 9A3C96C373DCACD36CA53973A53/F5387535C.CACD36CA3DF956F$AD35876F5D,3D3F6F8,3FA-9D5D239C3D583C39D7C3/FDF5CD35A5AC3C3B588FC35AFC3536F57373CFC3973975B5387C3C3C8C230D38CE7D3EC8CA36CA.ACACD35C353D453FDC8F537353FA39DC973CFC33/7835D3845D3CD367D7F8CD,3CFD35A53C-7,377A37-CD5D3CC3FC37367D5D37367DCD373/FBF5D2332D535.3ECF3CF358C/7F55,3CFD3/FCD373587A7CD373CFCD375D?34DF65,3587,33FDC8F53333 9F6F53#8FC3CFDF7,3)A322358F58F53 /1
 35. 35. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 36. 36. 633C37A8CFC367DB85D73CFC37A3C53;5F6F5,378C35F39587D39737A735F3CFC37C36CAD78/5A3FE787A7D3FDE8567D3769F587D373698FCDCD230D359ACD37359A5D373A3698DC35A58CA353FA/7DF5836CC3785A33735A53DCA37D7D37A8CFCD373593ACCD35CD5A331 79(#99C)9 97/5A39A37AC873DCB87F8C35C8A5C373EC87D373EF5D373CF5D36C87D23 3 3 3 1 1 1 1 1 1 11 31 11 2-1 8.#1 1 3,9 1 1 F1 1 1 9 9 1 9 1 91 11 9 999999 1 9 999 9 9 96#1 9 6-1 /1 9 96#79*9553K0987AD793 0D36F588$AD3/D7AD7369AD35A5$AD373/C5A7D3737/5A3 9A5D36C65D36C55D3A536FA985233 3 B+#9 21
 37. 37. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 38. 38. 6 79.9CF5A53C3CC0987AD799 9 9 9 99 999 93,1 /1 31 99 F1 9 9 9 99 9 9999 9 6-12(9 9 9 2-1 9 9 99 6# 9 9 999 9 999999999999999999999999999 9 9999999999999999996#1 3 9 8.#1 8#192(9999999$9990#199:739787D3D5B783.FD3DCB8737D7D378DCA5-7D3C37A8CFC357C36CAD953C3BC3C31A3+F6C3A53.-FA53L23C36C7-FC3,--.//01-23456761-%4/08.5%4.8182%23 ;1
 39. 39. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 40. 40. 6 1234567589ABC9D 89ABCBD5 89ABC9D57589ABCBD 89ABC9D 89ABCBD5 1234567858569AB76C85C85DEFB4FE85F985CF2E6B87825C45123452654512345465564C425A4754E675423425D4E2876425 2574782545747625C455F78EBB8782528E4549425454962545C42AEFB825B8F36258A26259A7 625!B82896258736E56A!5D4E8#$3278292AA7B2%5787538C8585A45946C42554E385(6E65264E585A455B473FE65)45685B42B8534BD85F78EB6E245C45B8F3!2FB6258A2625F734E4267342*5872A936C4585985C85+5,F985765-1.5C8578285/894050D38C5ACD3/7D5A39A35A$A,39A53C53739A5D3M65A675D23CF/5A37A3=C5373E55B5A35A239D36C8C5D3785A3CD3D79D387FCD23#F5A3CFCD379D7D23932D55365.B5A73(FD5AF523CF5-5B5A37A3B586C2303973F5353C53.FD3EFA537853C3973.FD35A5B523 N5/F30D38C5ACD3FA/5F8CA3(FD5AF5373EC8CA3CD397353F/FF8CA37A38C/FA 0D38C5ACD3/F/5A37A3=C5236F5D23 +CF.8CA7353FA9535CD387CD23 98F.A3 CF78CA37A3B586C378C35853585/7D583 5D3CA55D3F/78CA39739D58365B5CD23 7A38C5AC367C93593A9A377E5A723 2D7AD8CAD73C83C53;5F6F5230D38C5ACD3EC8CA3C83CFCD3DFFCD3 #8C9-D8CAACD3C357C2378C3ACA36CA9FD58CA35CD3/5D6CD23 #F5A39A3DBCC?3C3C987F8C23 1F7C3 3 :5B7530D38C5ACD37ADFA.8CAACD35A23 !8F53 2=1
 41. 41. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 42. 42. 6 9 8 8 8 9 9 /1 F9 310D38C5ACD3/F78CA3532D553 0D38C5ACD3735D38C5A5D37D7AD8CAD73C83CC3537ADFA58ACD3C35A3973C3 C39AC39736C765A23+5AC36758CA359,3CD36CF58CA35CD387CD3735CD373 C3CBC3E55B5A3C98CD3FFC5D373CD38C5ACD37347AF6F53378C3ACA3EC8CA365 5D38C5A5D3ACA3CD37A7A5A3C897377D3E55B5A3567D3736CA9FD5835CD3/5D 5A230D3C3CBC373CD38C5ACD3-9A58CA3CD3D79D36CD23 FFC5D373D58CA3C357C3,3C365D7.A,3C3E85A6DD33 EF973 235D3D73EC858CA3CD3FFC5D373CD3A478CD33 9FAC533 0D38C5ACD3735D38C5A5D36758CA35937A3B586C23 9A7D3D$3F5A39A536F5723+5AC3585658CA37D 7AD8CAD73C83CC2323EC8CA3A567AC3FFC5D3AC /CD?3C357C,3C365D7.A,3C3E85A6DD33 9653 2-9 6#90D38C5ACD3/F/7A37A3=C5233!A/5F8CA3C53(FD5AF5369A3-F5A73973/793A9A377E5A72330D3C7D3/D7AD7369A53C53739A534AF653735D39787D369A537DC5373 6#99A535523 E5A973 0D38C5ACD3785A3CD3.FD38F6CD3C39AC3C83FDC3 /F5-5B5A37A3B586C373CF5B5A3D7A37D65ADC23 =543 21
 43. 43. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 44. 44. 62D73 5AC3 CD3 C3 D79AC3 6F6C3 ECCD3 FDE855CD3 6CC3 78DCA5-7D3 53 !573 E7F523+CC3 A7D53 7553 5B53 5ACD3 73 F/78DCD,3ECCD3 FDE855CD3 73CA-7D,3 73 657DFCD,3 73 97887F8CD368FDF.AD3 73 .85B7D,3 739ECADC3 B,3 73 3 +5FE5,373 +F3 +575C8,3 73-C858,3 73 8CB5C8323+5A53/58F7573337A378DCA5-73973ACD33E5D6FAC93ECF33 03+F3/F/53A9A3556FC3C8973C3D7935F3 7853 ACB873 C3 87F3 478A5AC,3 973 F53 87D3 EFCD?3 :5A6C,3 7885653 73 9ECADC23 03+F3E-CD735FC37D7D387D3F8.AD23 +5AC3 C88793 478A5AC,3 5D3 7885D3 73 ;5F6F53 73 5C8953 EC8CA3 5853 788565,3 +5D753 5853 :5A6C,3 73 7$A3 5853 9 ECADC2355D58CA3CD35ACD373:5A6C397853 8C9B58735378853539ECADC237A353F /78CA39A5377-537A873F8.AD373A7D 53 CF53 5C93 :5A6C,3 78C3 9ECADC3 ACA3 C887923 :5A6C3 7658C9D73 87F3 73 7$A,35A539733CFCD39785A39739 ECADC3/C/7D7353D783C387F23 #85D3 C3 5D5DFA5C3 C3 87F3 73 C57A6F5,3 C3 AC/C3CB78A5C837F9735-9535C3+F35853F7F839735D38C5D35E8F65A5D37A85D7A3A536F5723578C3C3+F3ACA39FC3F83C8973F539A53E78F53A53C8-533 9A53;5C3I/587,3A322523 221
 45. 45. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 46. 46. 6 B3CD33EAFF5CD33333333333333333 123456733473372895A45B3CD33EAFF5CD333333333333333331D702)28%2%)($!$(2%2A)$!02$+,(22!)4$(!()(2#%$%2%2-!%.211 993D349 61,%90,840%9594%;9 P9;9;8-9 %H6029 P9;9%6%9 0%1;%9 P9O959F%28E%9 -3608E39369%08-9.%2%961-%29%9-873;%9 99 J973BC53 J9738F653 J973C5 C3D3 2D53CF3 1 73 C5A 8F653 223 65782 123456789865467A29262692526B256CDEE825F6 7152G99B2%9%20@%99K91A9 291
 47. 47. 1234567869A6666666666666666666BCDCECFC6DFEDE
 48. 48. 6 81467D997817D99*)()9 123456474689AB5 5 1CDE5 6EFE5 5 E5 FE5 E5 5 5 CE5 E5 E5 5 5 55 5 8!5 5 #$!5 E5 EE5 5 %EE!E5 5 !5 E5 E5()E* 5B5!+5,-5.//55!55%E5.5!5/5,55$055 5 BE!5 15 E!5 1CDE5 5 15 -.5 5 )E5 $5,5 E5 5 /.E5 $E!5 E5 E5 E5 5 ./D5 !E!5$5 !5 !E 5 BD5 E5 !5 !5 5 $25.-E5 35 3D 5 !-5 !5 $25 E-0$5E55E5!E5$E5$E!D 5 1CDE56EFE5$-55)E554 56!5E5!5!5E5E53D536E5.5-515E0E5!5EFD55.55$E!5515!55!+5.5 E5 .5 5 #5 5 -25 E5 ,0-556EFE 5 8!5-!-E5E51CDE55-.55355!5C$5,55-EE55!+5F 5-5D55E5E5785515515!5595$55E5!F2E5- 5:5!!5E!55E-$E!51CDE5E55,E0E!55!E!55!!5E-54E5E5E!53!5A-#56E;5 B5E-2E!5E5E585-.E55EFE5535E5/E5,0E5E/E#!55E5$E-!5E!55E555F!#5!$6E 5=E5$E-!5 !-5 FE!5 E5 $E!D 5 E5 !5 !5 E2!5 15$D5E!5!!5$!51CDE5/5-$5E5-6E55!E5E5E55 5 B55E!5!5!55-5$EE!5 -/E!5 $EDE!5 5 !E! 5 ?!E5 !0$#5$51CDE5.5E-55$E!5$ED055$E5,E5E!5EFE!5E0-E! 5 E5 5 !+5 F5 $!E5 5 ,-05 -5 !5 $E5 -$E!5 EF0!5!5E58/5A 5 8@85 5 E-E5 $!5 5B!E#5 5 8!E!5 5 )5 905 (B8)9* 5 B5 #5 15 1D5 !5E55E!5!E!5 5!+5,55E!5!!5E!5,E!5,515!555,C55!+55!55=E55E-$E! 5 4!5 +-E!5 E!5 5 -EE!5 !5$EE! 5 85 E5 15 ,C5 !-$5 E5EE5 5 !+5 F5 5 !5/5-EE 5855-/E!E5E 51CDE56EFE5,5E555E/E5555=E55E-$E! 5 1234567897A9BC9DEFE9 2A1
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×