Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Cau chuyen day hoc

on

 • 452 views

 

Statistics

Views

Total Views
452
Views on SlideShare
452
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Cau chuyen day hoc Cau chuyen day hoc Presentation Transcript

  • CAÂU CHUYEÄN VEÀ BOÁN NGOÏN NEÁN
  • Trong phoøng toái, coù 4 ngoïn neán ñang chaùy
  • Xung quanh thaät yeân tónh, ñeán möùc chuùng ta coù theå nghe thaáy tieáng thì thaàm cuûa chuùng
  • Ngoïn neán thöù nhaát noùi: TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA HOØA BÌNH Cuoäc ñôøi seõ nhö theá naøo neáu khoâng coù toâi Toâi thöïc söï quan troïng cho moïi ngöôøi
  • Ngoïn neán thöù hai leân tieáng: COØN TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA LOØNG TRUNG THAØNH Hôn taát caû, moïi ngöôøi ñeàu phaûi caàn ñeán toâi
  • Ñeán löôït mình, ngoïn neán thöù ba TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA TÌNH YEÂU Toâi môùi thöïc söï quan troïng. Haõy thöû xem cuoäc soáng seõ nhö theá naøo neáu nhö thieáu ñi tình yeâu
  • Ñoät nhieân, Caùnh cöûa chôït môû tung, moät caäu beù chaïy vaøo phoøng. Moät côn gioù uøa vaøo laøm taét caû ba ngoïn neán. ” Taïi sao caû ba ngoïn neán laïi taét” Caäu beù söûng soát noùi Ñeán ñaây, caäu beù oøa leân khoùc
  • Luùc naøy ngoïn neán thöù tö môùi leân tieáng: Ñöøng lo laéng caäu beù. Khi toâi vaãn coøn chaùy thì vaãn coù theå thaép saùng laïi caû ba ngoïn neán kia. Bôûi vì TOÂI CHÍNH LAØ NIEÀM HY VOÏNG
  • Lau nhöõng gioït nöôùc maét coøn ñoïng laïi, caäu beù laàn löôït thaép saùng laïi nhöõng ngoïn neán vöøa taét
  • Ngoïn löûa cuûa HY VOÏNG seõ luoân ñi cuøng caùc baïn theo suoát cuoäc ñôøi
  • … Khi giöõ ñöôïc HY VOÏNG chuùng ta coù theå thaép saéng laïi ngoïn löûa cuûa hoøa bình, loøng trung thaønh vaø tình yeâu !!
  • ÑÖØNG TÖØ BOÛ CON ÑÖÔØNG ÑAÕ CHOÏN
  • 1. Suy nghó Tích cöïc 2. Caûm nhaän Say meâ 3. Haønh ñoäng Kieân trì Thaønh coâng seõ ñeán NGUYEÂN TAÉC ÑEÅ THAØNH COÂNG
  • Chuùc caùc baïn coù moät naêm môùi thaønh coâng vaø haïnh phuùc ... Haõy thaép saùng ngoïn löûa HY VOÏNG cuûa mình vaø nhöõng ngöôøi xung quanh baïn