Batayang pagsasanay sa paggamit ng Microsoft Word

12,318 views

Published on

This presentation is for learners with no experience in using a computer. It is made for EILER, but can be used by anyone.

Published in: Education, Technology
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
245
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Batayang pagsasanay sa paggamit ng Microsoft Word

 1. 1. Batayangpagsasanaysapaggamitng word processor<br />Microsoft Word 2003<br />1<br />EILER 2010<br />
 2. 2. 2<br />Microsoft Word<br /><ul><li> word processing software package
 3. 3. ginagamit upang makagawa ng mga dokumento
 4. 4. kabilang dito ang text, graphics, table, clip art, atbp</li></ul>EILER 2010<br />
 5. 5. 3<br />Mga bahagi ng keyboard<br />EILER 2010<br />
 6. 6. 4<br />Pagbubukas ng Microsoft Word<br />Pumuntasa/I-click angstart menu<br />EILER 2010<br />
 7. 7. 5<br />I-click ang All Programs &gt; Microsoft Office &gt; Microsoft Word 2003<br />EILER 2010<br />
 8. 8. 6<br />Ang Microsoft Word window<br />EILER 2010<br />
 9. 9. 7<br />Ang mga bahagi ng Microsoft Word window<br />EILER 2010<br />
 10. 10. 8<br />New – Paggawa ng bagong dokumento (Ctrl+N)<br />Open – Pagbukas ng dokumento (Ctrl+O)<br />Save – Pagtatabi ng dokumento sa computer o sa external drive gaya ng flash drive o CD (Ctrl+S)<br />Print – Paggawa ng hardcopy ng dokumento (Ctrl+P)<br />Cut – Pagtatanggalngtext, larawan, etc mulasadokumento (Ctrl+X)<br />Paste – Pagsisingitngtext, larawan, etc sadokumento (Ctrl+V)<br />Spell check – rebyungispeling (hindiaplikablesaTagalog/Filipino)<br />Print preview – pagche-check sakabuuanglagay/itsurangdokumentobagoitoi-print<br />Copy – pagkopyasailangbahagingdokumento (Ctrl+C)<br />Undo – Redo – ibinabalikangnakaraangkaayusanngdokumento<br />Table – ginagamitupangmakagawang table<br />Column – paghahatinangpatayosanilalamanngdokumento<br />EILER 2010<br />
 11. 11. 9<br />Paggamit sa mga elemento ng Standard Toolbar<br />New at Save<br />Gumawa ng bagong dokumento at i-type ang sumusunod<br />Date: 24 January 2010<br />Reference Person:Elmer &quot;Bong&quot; Labog, KMU Chairperson<br />Contact information:0929-629-3234<br />KMU kayNoynoy: Sa bayandapatmagpasalamat<br />Sa ika-23 anibersaryongMendiola Massacre, napumataysa 13 magbubukidnanagmartsasaMendiolaparamaggiitngtunaynarepormasalupa, nanawagansiSaturOcampo, progresibongmambabataskay Sen. Noynoy Aquino, presidentiable, nakilalaninangpagkabigongprogramasarepormasalupani dating Pangulong Cory Aquino at “gumawananghigit pa” sanagawangnanayniyasaisyu. <br />I-save itosa My Documents &gt; Basic Computer Training_EILER&gt;inyongpangalan.doc (halimbawa, geng.doc) <br />EILER 2010<br />
 12. 12. 10<br />2. Open, Cut at Paste<br />Buksan ang practicefile.doc <br />Dagdag pa ritoangpaghagupitngsunud-sunodnabagyokamakailan, na nag-iwanngmatindingpagkawasakngmgabahayan at kabuhayansaKamaynilaan at saprobinsyabunganarinngkapabayaannggobyernong Arroyo. Malinawnanalantadangkawalanngsapatnaserbisyongpanlipunanparasamamamayan: daanglibongpamilyanawalangdisente at sarilingbahay, kaposnabadyetparasakalamidad, kawalanngdirektangtulongsamgamanggagawa at mababangkalidadngserbisyongpangkalusugan. Samantala, mgahuwadnapatakarantungoumanosa “rekoberi” angtanginginialoknggobyerno.<br />I-highlight angtalatangnasaitaas. (gamitang mouse o angshift+arrow keys)<br />I-cut ito, (gamitinang icon nggunting o Ctrl+X), pansiningnawalanaitomulasadokumento<br />Ibalikitogamitang paste icon o Ctrl+V (and icon nito ay clipboard na may papel), mulingbabalikangbahagingitongdokumento<br />EILER 2010<br />
 13. 13. 11<br />3. Copy, Paste at Undo<br />Buksanang practicefile.doc at angunangdokumentonginyongginawa (inyongpangalan.doc)<br />Mulasa practicefile.doc, i-copy ang<br />Sahod | Trabaho | Lupa | Pabahay | Pagkain<br />I-paste itosa inyongpangalan.doc<br />Bumaliksa inyongpangalan.doc, piliinang undo.<br />EILER 2010<br />
 14. 14. 12<br />Tandaan:<br /><ul><li> Ugaliin ang madalas na pagse-save upang hindi mawala ang ginagawang dokumento
 15. 15. Kapag nai-close na ang dokumento, hindi na maaaring gamitin ang undo
 16. 16. Clipboard – dito napupunta ang mga kina-cut natin mula sa ating dokumento, dito rin nagmumula ang mga ipini-paste natin sa ating dokumento
 17. 17. Madalas ginagamit ang copy at paste sa paglilipat-lipat ng mga pangungusap, talata, table, picture atbp mula sa isang bahagi ng dokumento tungo sa panibagong bahagi.
 18. 18. Maaaring mag-cut, mag-copy at mag-paste mula sa isang dokumento tungo sa ibang dokumento</li></ul>EILER 2010<br />
 19. 19. 13<br />4. Paggawa ng table<br />Gumawa ng bagong dokumento<br />Gumawa ng 3x2 table<br />I-save ito sa My Documents &gt;Basic Computer Training_EILER &gt; inyongpangalan_table.doc (halimbawa, geng_table.doc)<br />EILER 2010<br />
 20. 20. 14<br />5. Paghahatisa column<br />Mulingbuksanang practicefile.doc<br />Piliinangbuongdokumento (Ctrl+A)<br />Hatiinitosadalawang column<br />EILER 2010<br />
 21. 21. 15<br />Formatting Toolbar<br />Pagbibigay ng emphasis/diin<br />Bold<br />Italic<br />underline<br />Single<br />Pangungusappangungusappangungusappangungusap<br />pangungusappangungusappangungusappangungusap<br />pangungusappangungusappangungusappangungusap<br />1.5<br />Pangungusappangungusappangungusappangungusap<br />pangungusappangungusappangungusappangungusap<br />pangungusappangungusappangungusappangungusap<br />Double<br />Pangungusappangungusappangungusappangungusap<br />pangungusappangungusappangungusappangungusap<br />pangungusappangungusappangungusappangungusap<br />Pumili ng font na madaling basahin, iwasan ang magagarbong font para sa body text at mga pormal na dokumento<br />Kusot<br />Banlaw<br />Sampay<br />Tupi<br />Alignment – pagfoformat ng text<br />Align left<br />Center<br />Align right<br />Justify<br />Pumili ng font size na angkop sa dokumento at mambabasa; maaring gumamit ng mas malaking font para bigyang-diin ang ilang salita o pangungusap<br /><ul><li>Isda
 22. 22. Peras
 23. 23. Bigas
 24. 24. Tuyo</li></ul>EILER 2010<br />
 25. 25. 16<br />Paggamit sa mga elemento ng Standard Toolbar<br />1. Font at font size<br />Buksan ang practicefile.doc<br />Piliin ang buong dokumento (Ctrl+A)<br />Palitan ng 10<br />Gawing bold ang pamagat ng dokumento<br />Gawing italicized ang bahaging ito<br />Palitan ng Verdana<br />2. Bold, italic, underline<br />Piliin ang pamagat<br />Kabuhayan at Katarungang Panlipunan, Ipaglaban!<br />Piliin ang <br />Sahod | Trabaho | Lupa | Pabahay | Pagkain<br />EILER 2010<br />
 26. 26. 17<br />3. Alignment, line spacing at paggawa ng list<br />Buksan ang list.doc<br />Piliin ang buong dokumento (Ctrl+A)<br />Gawing center ang alignment ng dokumento<br />Gawing blue ang text<br />Gawing double-spaced (2.0)<br />Lagyan ng numbering ang unang pitong entry<br />Lagyan ng bullets ang huling pitong entry<br />EILER 2010<br />
 27. 27. 18<br />Menu<br />EILER 2010<br />
 28. 28. 19<br />EILER 2010<br />
 29. 29. 20<br />EILER 2010<br />
 30. 30. 21<br />EILER 2010<br />
 31. 31. 22<br />EILER 2010<br />
 32. 32. 23<br />EILER 2010<br />
 33. 33. 24<br />Paggamit ng iba pang elemento sa ilalim ng Menu<br />1. Save As…<br />Buksanang practicefile.doc<br />Mag-save ng file nakaparehonitoangnilalaman<br />2. Page Setup<br />Buksanmuliang practicefile.doc<br />Pumuntasa Page Setup at gawingpahalangangoryentasyonngdokumento<br />Piliinang Basic Computer Training_EILERfolder<br />Practice2.doc<br />EILER 2010<br />
 34. 34. 25<br />3. Find and Replace<br />Buksanang find and replace.doc<br />Palitananglahatng KMU ngKilusang Mayo Uno<br />Edit &gt; Replace &gt; Find what : KMU; Replace with: Kilusang Mayo Uno &gt; Replace All<br />KMU<br />Kilusang Mayo Uno<br />4. Header and Footer<br />Buksanang inyongpangalan.doc<br />Ilagayanginyongpangalansa footer<br />View &gt; Header and Footer &gt; I-type anginyongpangalansa Footer<br />geng<br />EILER 2010<br />
 35. 35. 26<br />5. Page Numbers<br />Buksanang page number.doc<br />Lagyanng page number saitaasnabahagi, sagitnaangbawatpahina<br />Insert &gt; Page Numbers &gt; Position: Top of page, Alignment: Center<br />6. Password protection<br />Buksanang inyongpangalan.doc<br />Lagyanng password: 123456 angdokumentoupanghindiitomabuksanngiba<br />Tools &gt; Options &gt; Security &gt; Password to open<br />Top of page (Header)<br />Center<br />123456<br />EILER 2010<br />

×