Your SlideShare is downloading. ×
0
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

1,003

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,003
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. โครงการป่ าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดาริ พระราชเสาวนี ยสมเด็ จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ดาเนิ นงานโครงการ โดยพิจารณา ์สนั บสนุ นเงินงบประมาณให้สถานี วิจัยผลิตผลของป่ า จังหวัดสกลนคร เป็ นหน่ วยงานริเริ่มดาเนิ นโครงการในปี 2545 จานวน 806,900 บาท และให้กรมป่ าไม้พิจารณาสนั บสนุ นเงินงบประมาณ ดาเนิ นโครงการในปี ต่อไป
 • 2. ความเป็ นมาของโครงการ• เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2544 สมเด็ จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็ จทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ของอาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ใน การเสด็ จคราวนั้ นมีราษฎรที่เข้าเฝ้ า ได้กราบทูลให้ทรงทราบถึงปั ญหาในการ ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและที่ทากิน จึงทรงมีแนวพระราชดาริหาทางช่วยเหลือ โดยจัดหาที่อยู่อาศัยให้ พร้อมกับมีพื้นที่ส่วนหนึ่ งเพื่อให้ประกอบอาชีพเลี้ ยง ครอบครัวได้ ซึ่งจัดหาพื้ นที่ได้บริเวณสถานี บารุงพันธุ์สตว์ จังหวัดสกลนคร ั (ที่ราชพัสดุ ) จัดเป็ นหมู่บานจานวน 20 ครอบครัว ตั้งชื่อว่า หมู่บาน ้ ้ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร และได้พระราชทานแนวพระราชดาริ ให้จดหาพื้ นที่บางส่วนมาจัดทาเป็ นป่ าชุมชน เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ ั ในด้านต่าง ๆ ซึ่งก็ได้พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บาน พื้ นที่ดาเนิ นการ ้ จานวน 62 ไร่
 • 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ• เพื่อเป็ นแหล่งป่ าชุมชน สาหรับประชาชนในหมู่บานเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ้ ได้จดสรรพื้ นที่ให้ จานวน 20 ครอบครัว เพื่อที่จะได้มีแหล่งไม้ใช้สอยต่าง ั ๆ ที่เป็ นประโยชน์ เช่นพรรณไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือน ทา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน พรรณไม้ที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิง (ฟื นและถ่าน) พรรณไม้ที่ใช้บริโภคส่วนต่าง ๆ (เช่น ราก เหง้า หน่ อ ยอด ใบ ดอก ผล) โดยจัดให้เป็ นแหล่งพรรณไม้ พืชอาหาร สมุนไพร เครื่องเทศ และของป่ าอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ในการใช้สอย ทั้งในงาน ก่อสร้างและงานศิลปหัตถกรรมพื้ นบ้าน เพื่อยังชีพ หรือจาหน่ ายได้
 • 4. เป้ าหมายของโครงการ• 1.ในพื้ นที่ส่วนที่มีสภาพเป็ นที่ราบโล่ง ดาเนิ นการปลูกรวบรวมพรรณไม้ เพื่อ การใช้สอย ต่าง ๆ เช่น พรรณไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือน พรรณ ไม้ที่ใช้เป็ นพลังงาน (ฟื น และถ่าน) พรรณไม้ที่ใช้ประโยชน์ ในด้านการเก็บหา ของป่ า รวมทั้งพรรณไม้ที่เป็ นแหล่งอาหารรับประทานส่วนต่าง ๆได้ โดยมีท้ง ั ไม้ที่โตเร็ว ใช้ประโยชน์ ได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี และไม้เศรษฐกิจมีค่าบาง ชนิ ด ซึ่งเหมาะกับสภาพท้องถิ่นดั้งเดิม เช่น สัก สะเดา อะราง(นนทรีป่า) ขี้ เหล็กบ้าน แดง ประดู่ มะค่าโมง เพกา สีเสียดเปลือก มะเม่าหลวง คอแลน ยอบ้าน ชะอม มะรุม ไผ่ไร่ หวายดง ฯลฯ โดยทาการปลูกคละกัน ไปเป็ นกลุ่ม หรือปลูกแทรกระหว่างแถว ให้มีความสูงต้นไม้ลดหลันเป็ นชั้น ๆ ่ ในลักษณะของป่ าไม้มากกว่าสวนป่ า พื้ นที่ส่วนนี้ ประมาณ 55 % ของโครงการ
 • 5. • 2.ในพื้ นที่ส่วนที่มีลกษณะเป็ นเนิ นเขา ซึ่งมีสภาพเดิมเป็ นป่ าเต็งรัง ั ทาการปลูกเสริมพรรณไม้ด้งเดิม รวมทั้งพรรณไม้อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อ ั เพิ่มความหนาแน่ นของประชากรไม้ รวมทั้งความหลากหลายทาง ชีวภาพ โดยเน้นหนั กพรรณไม้ท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์ ในการ อุปโภคและบริโภคได้ ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ จากเนื้ อไม้ในการ ก่อสร้าง ทาเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน หรือเป็ นพืชอาหาร เช่น แดง ประดู่ พะยูง สมอไทย เพกา ติ้ ว กระโดน ผักหวานป่ า เม็ก มะสัง มะตูม กระเจียว หวายดง หวายน้ าผึ้ ง ฯลฯ พื้ นที่ ส่วนนี้ ประมาณ 35% ของโครงการ
 • 6. • 3.ในพื้ นที่ส่วนที่มีสภาพเป็ นที่ลุ่ม ริมห้วย มีความชุ่มชื้ นสูง ทาการปลูก พรรณไม้ที่เป็ นลักษณะของป่ าดิบแล้ง ทั้งที่เป็ นไม้ใหญ่มีคุณค่าทาง เศรษฐกิจ และที่เป็ นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เป็ นประโยชน์ ในด้าน การใช้สอยอื่น ๆ เช่นเป็ นพืชอาหาร เป็ นสมุนไพร เป็ นเครื่องเทศ รวมทั้ง พรรณไม้ที่ใช้เป็ นยากาจัดศัตรูพืช โดยทั้งนี้ จะมีท้ังไม้ใหญ่ ไม้กลาง และไม้ พื้ นล่าง ปลูกผสมผสานกันไป เช่น ตะเคียนทอง ผักแพรว เถาย่านาง ชะมวง โล่ติ้น รวมทั้งพืชสมุนไพร หรือเครื่องเทศอื่น ๆ ชนิ ดที่ตองการ ้ แสงน้อย และเจริญเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาไม้ชนิ ดอื่น เช่น กระชายป่ า ขมิ้ นขาว ขมิ้ นชัน บุก หวายดง ฯลฯ พื้ นที่ส่วนนี้ ประมาณ 10 % ของโครงการ
 • 7. ประโยชน์ทไี่ ด้รบ ั• 1.ได้มีการจ้างแรงงานราษฎรในท้องถิ่น ทาให้ราษฎรในหมู่บาน ้ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด สกลนคร มีงานทา และมีรายได้ประจา• 2.เป็ นแหล่งอาหารของราษฎรในหมู่บานเศรษฐกิจพอเพียง และ ้ หมู่บานใกล้เคียง ที่จะสามารถใช้ประโยชน์ จากป่ าแห่งนี้ เพื่อเป็ นแหล่ง ้ อาหาร รวมทั้งเพื่อการยังชีพในด้านต่าง ๆ เช่น แหล่งไม้ให้สีบาง ชนิ ดรวมทั้งของป่ าต่าง ๆ บางประเภทที่ราษฎรเก็บหามาใช้ ประโยชน์ ได้
 • 8. • 3.ทาให้เกิดสภาพแวดล้อม และระบบนิ เวศน์ที่ดี• 4.ราษฎรในพื้ นที่เกิดจิตสานึ กในการหวงแหนผืนป่ าแห่งนี้ เพื่อ นาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยังยืนต่อไปในอนาคต ่• 5.เป็ นรูปแบบการจัดการป่ าเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่ หลากหลาย และยังยืน ซึ่งสามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในพื้ นที่ ่ อื่น ๆ ได้
 • 9. องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • 10. ป่ าชุมชน ‘เขาขามหินโยก-เขาวง’ ป่ าชุ มชน ‘เขาขามหินโยก-เขาวง’
 • 11. จัดทาโดย ชื่อ นางสาว เพชรรัตน์ จินดาวณิชย์ ชั้น ม.4/6 เลขที่ 24

×