Závěrečný úkol (č.13) machová jana

259 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol (č.13) machová jana

  1. 1. Ochrana spotřebitele - zákaz používání nekalých obchodních praktikArgumentace výběru tématu: Ochrana spotřebitele na finančních trzích je v dnešní době čím dál aktuálnějším tématem.Proto by každý spotřebitel měl být alespoň minimálně informován o jeho právech a povinnostech ao tom, na jaké subjekty se může obrátit, pokud se chce domoci svých práv. Toto téma jsem si zvolila z důvodu, že velké množství lidí se v dnešní době potýká s těmitoproblémy. Někteří obchodníci přistupují ke klamavým obchodním praktikám, aby zvýšili své prodeje a tona úkor nevědomosti spotřebitelů. Příkladem může být například lákání lidí do pyramidových her, které senaoko tváří jako „naprosto neškodné aktivity“. Předmět zaměřený na ochranu spotřebitele byl jedním z povinných předmětů mého studia. A tatoproblematika mě velmi zaujala a přijde mi do budoucna i jako velmi potřebná. Tento text byl součástíseminární práce, kterou jsem v rámci daného předmětu zpracovávala.Anotace:Dohled v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu v České republice vykonává Česká národníbanka (dále jen ČNB). Česká národní banka přijímá podněty, stížnosti a upozornění na porušovánípravidel v některé ze svěřených oblastí. Její dohled slouží zejména ke kontrole dodržování zákonemvymezených povinností bank, spořitelních a úvěrních družstev, pojišťoven, penzijních fondů,obchodníků s cennými papíry ale i mnoha dalších subjektů. ČNB ve zkratce vykonává dohlednad dodržováním čtyř základních oblastí. Jednou z těchto oblastí je dodržování zákazu nekalýchobchodních praktik. Za nekalé obchodní praktiky jsou považovány klamavé a agresivní obchodnípraktiky.Klíčová slova:spotřebitel, finanční trh, Česká národní banka, nekalé obchodní praktiky
  2. 2. 1. Ochrana spotřebitele Se vznikem a rozvojem obchodu se začaly objevovat i klamavé obchodní praktiky.Obchodníci se snažili a stále snaží zlákat spotřebitele ke koupi zboží nebo objednání služeb.Obchodníci ale často užívají praktik, které jsou v rozporu s požadavky poctivého prodeje. Proto jenutné stanovit pravidla, která musí obchodníci respektovat. 1.1 Právní úprava Základní právní úpravou je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V rámcispolečného evropského trhu bylo vydáno několik směrnic, které měla Česká republika, jako členEvropské unie, za povinnost implementovat do svého právního řádu. Směrnicí, která významněovlivnila i české zákony, je Směrnice Evropského parlamentu a rady 2005/29/ES ze dne 11. května2005. Mezi další významné směrnice patří Směrnice č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkáchve spotřebitelských smlouvách, Směrnice č. 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluvuzavřených na dálku nebo Směrnice č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebníhozboží a záruk za toto zboží.1 Dne 12.2.2008 nabyla účinnosti významná novela zákona o ochraně spotřebitele a dalšíchsouvisejících zákonů, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 36/2008 Sb. Dalšímisouvisejícími novelizovanými zákony byly např. zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, zákonč. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového atelevizního vysílání nebo zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 1.2 Dohled ČNB ČNB vykonává dohled v oblasti ochrany spotřebitele nad dodržováním těchto pravidel:2 - dodržování zákazu nekalých obchodních praktik, - dodržování zákazu diskriminace spotřebitele, - dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení, - dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv na dálku. Česká národní banka může dohlížet na ochranu spotřebitele pouze u těch subjektů,nad kterými vykonává dohled podle zákona o ČNB nebo u subjektů, které mají povolenípodle zvláštního zákona, např. devizový zákon.1 eAdvokacie [online]. 2009 [cit. 2011-11-13]. Významná novela zákona o ochraně spotřebitele. Dostupné z WWW: http://www.e-advokacie.cz/cz/clanky/vyznamna-novela-zakona-o-ochrane-spotrebitele.html2 Česká národní banka [online]. 2008 [cit. 2011-11-14]. Ochrana spotřebitele. Dostupné z WWW: http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/index.html -2-
  3. 3. ČNB přijímá podněty, stížnosti a upozornění v písemné podobě. Oznámení je možné provésti osobně nebo telefonicky, ale následně je nutné dodat zprávu v písemné podobě. ČNB nemůžekonstatovat neplatnost smlouvy. Neplatnost smlouvy může určit pouze soud nebo rozhodce, pokudje sjednána rozhodčí doložka. ČNB nemůže proti rozhodčí doložce zasáhnout, rozhodce je volendanou institucí. Řízení je neveřejné a rozhodnutí rozhodce je končené. ČNB má v rámci dohledu nad ochranou spotřebitele na finančním trhu za povinnosti:3 - přijímat a prošetřovat podání spotřebitelů a jejich sdružení, - dohlížet nad dodržováním povinností stanovených zákony, - zabránit bezprostřednímu ohrožení majetku spotřebitele pozastavením poskytování služeb nebo uzavřením provozovny, - ukládat opatření k nápravě a sankce. 2. Dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik Podstatným narušením ekonomického chování spotřebitele je použití obchodní praktiky,která výrazně ovlivní schopnost spotřebitele na informované rozhodnutí. To vede k tomu, že sespotřebitel učiní rozhodnutí, které by běžně neudělal. Pokud je obchodní praktika zaměřenana spotřebitele zvlášť zranitelné z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku, hodnotí senekalost podle průměrného spotřebitele, popř. podle průměrného člena této skupiny.4 Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporus požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinitobchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.5 Použití nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků a také při nabízenínebo poskytování služeb je zakázané. Za nekalé praktiky jsou považovány klamavé a agresivníobchodní praktiky. Porušením zákazu používání nekalých obchodních praktik se prodávající dopouští správníhodeliktu. Za správní delikt je možné uložit pokutu od 1.000.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč,dle porušení.6 Správní delikty projednává správní orgán, který dohlíží na dodržování povinností, ježbyla spácháním správního deliktu porušena.3 Česká národní banka [online]. 2008 [cit. 2011-11-14]. Ochrana spotřebitele. Dostupné z WWW: http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/index.html4 ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2010, s. 328. ISBN 978- 80-7357-505-2. Vydání první. Strana 186.5 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, §4 odst. 16 Zákon o ochraně spotřebitele, § 24 odst. 10 -3-
  4. 4. 2.1 Klamavé obchodní praktiky Praktika je považována za klamavou, pokud obsahuje nesprávné informace, a je tedynepravdivá.7 Klamavá je také praktika, která je schopná uvést průměrného spotřebitele v omyl.I přesto, že dostane věcně správné informace, učiní rozhodnutí, které by jinak neudělal. Přehled klamavých obchodních praktik je v Příloze č. 1 Zákona o ochraně spotřebitele.Obchodní praktika je vždy považována za klamavou, pokud podnikatel8 nedodržuje závazek uvedený v Kodexu chování, pokud uvádí, že je jím vázán, neoprávněně používá značku jakosti nebo jiné obdobné označení, tvrdí, že mu bylo uděleno schválení, povolení nebo potvrzení, ale není to pravda, nabízí výrobky za určitou cenu, ale není schopen zajistit jejich dodání v dané době v přiměřeném množství (vábivá reklama o množství), nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí, uvádí jako přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona, vzbuzuje dojem, že výrobek byl vyroben určitým způsobem, ačkoli to tak není, nepravdivě prohlašuje, že výrobek nebo poskytnutá služba mohou vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení, vytvoří, provozuje nebo propaguje program, kde odměna spotřebitele závisí především na získání dalších spotřebitelů, nikoli na prodeji nebo spotřebě výrobků (př. pyramidové hry), poskytuje nesprávné informace o tržních podmínkách nebo o možnosti opatřit si výrobek nebo službu, aby tak přiměl spotřebitele koupit si tento výrobek nebo nabízenou službu za méně výhodných podmínek, než jsou běžné tržní podmínky, aj. 2.2 Agresivní obchodní praktiky Obchodní praktika je považována za agresivní, pokud se obtěžováním, donucováním včetněpoužití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje nebo může zhoršit možnostsvobodného rozhodnutí spotřebitele.7 Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2005/29/ES, článek 6 odst. 18 Příloha č. 1 Zákona o ochraně spotřebitele -4-
  5. 5. Agresivní obchodní praktiky jsou zaměřeny na konkrétního spotřebitele, proto jsou o mnohonebezpečnější v porovnání s klamavými obchodními praktikami, které se snaží spotřebitelepouze oklamat. Při posuzování, zda je praktika agresivní, se přihlíží zejména k:9 - načasování, místu a době praktiky, - způsobu jednání, výhružnosti a urážlivosti, - vědomému využití nepříznivé situace spotřebitele, - nepřiměřeným překážkám pro uplatnění práv spotřebitele, - hrozbě protiprávního jednání. Agresivní obchodní praktiky jsou uvedeny v Příloze č. 2 zákona o ochraně spotřebitele.Praktiky uvedené v Příloze č. 2 jsou považovány vždy za agresivní a není tedy nutné prokazovat,zda je či není praktika agresivní. Praktiky jsou považovány za agresivní, pokud podnikatel:10 - vzbuzuje dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo místo, kde je nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytnutá služba, bez uzavření smlouvy, - osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti, přestože ho spotřebitel vyzval, aby jeho bydliště opustil a nevracel se, výjimkou je vymáhání splatných smluvních závazků dle příslušných právních předpisů, - opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku, - požaduje po spotřebiteli, aby při uplatňování práva vyplývajícího z pojistné smlouvy předložil doklady, které nejsou důvodné, neodpovídá na korespondenci, aby spotřebitele odradil od uplatnění práv, - nabádá prostřednictvím reklamy děti, aby si koupily určitý výrobek nebo službu, nebo o koupi přesvědčily dospělou osobu, - prohlašuje, že pokud si spotřebitel výrobek nekoupí, ohrozí podnikání, pracovní místo nebo existenci nabízející osoby, - požaduje na spotřebiteli okamžitou platbu za výrobky nebo služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal, - vytváří klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat určitým způsobem, ačkoli žádná výhra neexistuje.9 Zákon č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, §5a odst. 110 Příloha č. 2 zákona o ochraně spotřebitele -5-
  6. 6. Použité zdroje ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2010, s. 328. ISBN 978-80-7357-505-2. Vydání první. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2005/25/ES Česká národní banka [online]. 2008 [cit. 2011-11-14]. Ochrana spotřebitele. Dostupné z WWW: http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/index.html eAdvokacie [online]. 2009 [cit. 2011-11-13]. Významná novela zákona o ochraně spotřebitele. Dostupné z WWW: http://www.e-advokacie.cz/cz/clanky/vyznamna-novela- zakona-o-ochrane-spotrebitele.htmlHodnocení zdrojů: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2010, s. 328. ISBN 978-80-7357-505-2. Vydání první. 1. text je odborně kvalitní 2. je používaná odborná terminologie 3. dostatečná šíře a hloubka pokrytí dané problematiky 4. kvalifikace autora, dobrá pověst vydavatele 5. objektivita informací Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2005/25/ES 1. dostatečná šíře a hloubka pokrytí dané problematiky 2. dobrá pověst vydavatele 3. používání odborné terminologie 4. aktuálnost zveřejněných informací 5. datum vydání Česká národní banka [online]. 2008 [cit. 2011-11-14]. Ochrana spotřebitele. Dostupné z WWW: http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/index.html 1. zdroj textu je důvěryhodný a odborně kvalitní (ČNB) 2. text není komerčně zaměřen 3. text obsahuje odbornou terminologie 4. objektivní a přesné informace v textu 5. webové stránky obsahují funkční odkazy odkazy -6-
  7. 7. eAdvokacie [online]. 2009 [cit. 2011-11-13]. Významná novela zákona o ochraně spotřebitele. Dostupné z WWW: http://www.e-advokacie.cz/cz/clanky/vyznamna-novela- zakona-o-ochrane-spotrebitele.html 1. je uveden autor textu, je připojeno i jméno instituce, kde autor působí 2. autor textu je erudovaný ve vztahu k popisovanému tématu 3. vydavatelem webové stránky je daná advokátní kancelář 4. možnost zjistit reference, kontakty nejen na autora článku, ale i na danou advokátní kancelář 5. v textu je používána odborná terminologie 6. dostatečná hloubka a šířka pokrytí dané problematikyObrázek s vizualizací tématuwww odkaz: http://infogr.am/Oblasti-dohledu-CNB/ -7-

×