PROGRAM
 ZMĚNY A NADĚJE


LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI
           www.cssd.cz
Milí spoluobčané,
předkládáme vám volební program České strany sociálně demokra-
tické pro volby do Poslanecké sněmovny Pa...
Aby se neobávali mít více dětí a aby měli jistotu, že     operace kýly, jak to plánuje česká pravice. V těchto
tyto d...
ŠÍM  ZÁVAZKEé sn?movny
               M
 CO JE NA e volby do Poslaneck ě
     m
 Pokud vyhraje   ...
4. PRÁVNÍ STÁT                                            in sp ek ce , je jím...
7. NOVÉ FONDY                                     ip oj iš tě ní pr o na ds
     ...
OBLASTI
12. V SOCIÁLNÍ                                                o „z...
HOtě NOTY
NAaŠEním mís D
 n prv
Lidé
                                           ...
pr o šir o-
                                                    dů sto...
SPOLEČNO ST STABILITY
A MOTIVACE
                                             ...
em en o
                                                         ...
y so ci -
                                                        ...
do da l-
                                                         ...
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010

1,549 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CSSD - Volebni program do poslancke snemovny 2010

 1. 1. PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz
 2. 2. Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokra- tické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 28. a 29. května letošního roku. V těchto volbách se bude rozhodovat o budoucnosti naší země. Půjde o to, zda se nám podaří udržet spravedlivý společenský systém, ve kterém má každý občan právo na důstojný život a férovou šanci, nebo zda vykročíme na cestu nerovnosti, na níž o úspěchu rozhodují pouze peníze a známosti. HLAVNÍM CÍLEM NAŠÍ POLITIKY JE KVALITA ŽIVOTA KAŽDÉHO ČLOVĚKA ŽIJÍCÍHO V NAŠÍ ZEMI. PROSAZUJEME, ABY VŠICHNI OBČANÉ MĚLI SKUTEČNĚ ROVNOU PŘÍLEŽITOST DOSÁHNOUT VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ.
 3. 3. Aby se neobávali mít více dětí a aby měli jistotu, že operace kýly, jak to plánuje česká pravice. V těchto tyto děti mají šanci na kvalitní vzdělání a úspěšný volbách již zdaleka nejde jen o poplatky ve zdravot- život. Česká strana sociálně demokratická nabízí nictví. Jde o to, zda u nás zůstane veřejné a dostupné občanům život ve spravedlivé, moderní a sociálně zdravotnictví pro všechny občany nebo zda pravice vyspělé evropské zemi 21. století. Náš program dokončí privatizaci fakultních či krajských nemocnic vychází z tradičních sociálně demokratických hodnot, a zdravotních pojišťoven. Nepřipustíme, aby tyto kterými jsou svoboda, spravedlnost a solidarita. pokusy ohrozily zdraví lidí, a aby o rychlosti a kva- litě zdravotní péče rozhodovaly peníze, které bude Již více než rok se Česká republika potýká s důsled- muset pacient vydat. ky hospodářské krize, která tvrdě zasáhla statisíce českých domácností a firem. Sociální demokra- VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, LETOŠNÍ VOLBY cie představila veřejnosti realistický program boje DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ROZHODNOU proti krizi a dalšímu zadlužování naší země. Jsme O TOM, ZDA SE NAŠE ZEMĚ BUDE DÁL přesvědčeni, že aktivní hospodářskou a rozpočtovou PŘIBLIŽOVAT NEJVYSPĚLEJŠÍM ZEMÍM EVROPSKÉ politikou můžeme zmírnit dopady hospodářské UNIE, NEBO ZDA PŮJDEME CESTOU krize na obyčejné lidi, podniky i veřejné finance. Touto PRAVICOVÝCH EXPERIMENTŮ. politikou chceme rychle obnovit hospodářský růst, který s sebou přinese také nová pracovní místa PŘEJI VÁM DOBROU A UVÁŽLIVOU VOLBU. a více zdrojů pro veřejné rozpočty. Nepřipustíme, aby hospodářská krize byla zneužita českou pravicí k do- končení asociálních reforem předchozí vlády ODS. Váš Jiří PAROUBEK Krizi nelze řešit na úkor mladých rodin s dětmi, předseda ČSSD důchodců, zaměstnanců i těch, kteří kvůli krizi ztratili své pracovní místo. Sociální demokraté zásadně odmítají, aby lidé museli j, y platit za léčbu běžných nemocí, jako je chřipka nebo éčbu 3
 4. 4. ŠÍM ZÁVAZKEé sn?movny M CO JE NA e volby do Poslaneck ě m Pokud vyhraje jeme se, é re publiky, zavazu Parlamentu Česk ující cíle: ž e splníme násled E 1 . V E K O N O M IC kr ac ie v po dn ik án í. Zj ed no - m in is tra tiv y a by ro l ář sk é po lit ik y bu de ry ch lé y ta k, ab y ne tr va C íle m na ší ho sp od íl du ší m e pr oc es za lo že ní fir m ru k ké ho rů st u e po sk yt ov án í zá ob no va ek on om ic ž 3 dn y. Zv ýš ím př ek on án í kr iz e, dé le ne to - ra ny ti. A kt iv ní ro zp oč dn ik at el ům ze st a zv yš ov án í za m ěs tn an os za pr st a- ov oz ní úv ěr y po ým př íjm ů i vý da jů za ře jn é so ut ěž e m al vo u po lit ik ou na st ra ně Č M ZR st up - B. Zp řís tu pn ím e ve na od - st át u. Bu de m e po , že bu de m e tr va t ví m e rů st za dl už ov án í tů ta k,a st ře dn ím fir m ám tím al ifi ka č- ve ře jn ýc h ro zp oč di sk rim in ač ní ch kv ně sn iž ov at sc ho de k Po ve de -st ra ně ní ja ký ch ko li nd rů . Zv ý- es l po d 3% H D P. př i vy pi so vá ní te ab y v ro ce 20 13 kl u vč et ně ní ch př ed po kl ad ů př iz ná ní or tn í po lit ik u st át ty, kt er é po dá va jí m e ak tiv ní pr oe xp pi tá l Č EBho dn ím e ty su bj ek ac ie . Zv ýš ím e ka ou fo rm ou . ek on om ic ké di pl om k da ni el ek tro ni ck - ty PP P. Zj ed no du ší a EG A P. Ro zv in em e pr oj ek e nd ů EU . Po žá dá m ANÍ m e a zr yc hl ím e če rp án í fo uú ča st i ve vy br an ýc h pr og ra - 3. V OBLASTI D EK o sn íž en í sp ol sí ť í si ln ič ní do pr av ní da ň vé kv ót y z le t 20 05 – m ec h. D ok on čí m e pá te řn y. Za ve - Vr át ím e se k úr ov ni d ňo é že le zn ič ní do pr av bě r da ní a od vo dů do je d- a za jis tím e ro zv oj ne jp oz dě ji 20 07 . Sj ed no tím e vý ev ro ps ko u m ěn u so ci ál ní de m e je dn ot no u ec hn y da ně , cl a, do bí 20 15 — 20 16 . né in st itu ce – vš de n úř ad . do 5 le t, te dy v ob ní bu de vy bí ra t je a zd ra vo tn í po jiš tě í- sm o pr o lid i s př Za ve de m e no vé da ňo vé pá ně čn ě – 38 % . U da 2 . V P O D N IK Á NÍ jm em př es 1, 2 m il. Kč ro ně vr át ím e sa zb u da př j vý ch z p íjm ů pr áv ni ck ýc h os ob ed no du še ní da ňo 08 . U ry ch le hl en ě pr os ad ím e zj ně na úr ov eň ro ku 20 po kr ač ov at ve sn iž ov án í ad - zá ko nů . Bu de m e 4
 5. 5. 4. PRÁVNÍ STÁT in sp ek ce , je jím ž cí le m bu de zá vi slá G en er ál ní . i Zp řís ní m e do hl ed př es tu pk y po lic is tů Vr át ím e vě ě ro ho dn os t ju st ic i. h d st po su zo va t tre st né či ny a ve de m e do hl ed í úř ad . na d so ud ní m i ex ek ut or y. Za ím e no vý Im ig ra čn od čí ch so ud ů ta k, ab yc ho m Zř íd na d či nn os tí ro zh - dl iv ým ro zh od nu za br án ili zj ev ně ne sp ra ve da čn ím i dů sl ed - tím či ex ek uc ím s ča st o lik vi CÍ ky. N ej vy šš í st át ní zá st up ce bu de jm en ov án 6. BOJ S KORUP ed lo ží m e no st i od vo lá ní . Př na 5 le t be z m ož ta ko vé úr ov ní ch ve ře jn é zá ko ní k. Pr os ad ím e Bo j pr ot i ko ru pc i na vš ec h no vý ob ča ns ký so ud - Pr ov ed em e zm ěn y ní ch př ed pi se ch , ab y rá vy bu de na ší pr io rit ou . zm ěn y v pr oc es dr u- sp ly ve ře jn ýc h za - vý jim ky sk on či lo již v v sy st ém u za dá vá ní a ko nt ro ní říz en í až na če sk é- pa re nt no st i a ef ek - dí m e se o vy či št ěn í ká ze k s cí le m zv ýš en í tra ns hé in st an ci . Za sa ite ln ý h pr os tře dk ů. Za - ta k, ab y by l sr oz um tiv ity vy na kl ád án í ve ře jn ýc ho pr áv ní ho řá du zr yc hl e- el ek tro ni ck é au kc e tro ni za cí za jis tím e ve de m e po vi nn é ve ře jn é a př eh le dn ý. El ek zá ko n v rá m ci ve ře jn ýc h í. Pr os ad ím e ús ta vn í pr o ná ku py zb ož í a sl už eb ní so ud ní ch říz en ýc h re - k se ne bu do u m oc i nd u a zá ko n o kr aj sk in st itu cí . Ve ře jn ýc h za ká ze o ob ec né m re fe re í zá ko n tz v. an on ym ní lis - e us ilo va t o ús ta vn úč as tn it ty fir m y, kt er é m aj í fe re nd ec h. Bu de m er ý by l ite le ne bo kt er é se do pu st ily lb ě pr ez id en ta . D ok um en t, kt tin né ak ci e na m aj o př ím é vo - ěn u zá ko na , ne bu de vy ža do ko ru pč ní ho je dn án í. Pr os ad ím e zm je dn ou př ed án st át ní sp rá vě ih ov al zn eu ží vá ní o st ře tu zá jm ů, ta k ab y po st ed - vá n zn ov u. od ch od u vš ec h úř in fo rm ac í a po st av en í př i ni kn e zá ko n o lo b- ní ků do so uk ro m é sf ér y. Vz ěn 5. BOJ S K RIMINALITOU bi ng u. N ed ol ož en ý pů vo d pe ně z bu de zd an op at ře ní se bu de s ed - vy so ko u sa nk čn í da ní . To to ál ní úř ad , kt er ý sj řiz ov ac í ho dn ot ě Vy tv oř ím e N ár od ní kr im in á dn í Zm ě- vý hr ad ně tý ka t m aj et ku v po ě po lic ej ní slo žk y. m ov ito st í v ho dn ot no tí vš ec hn y ro zt říš tě né u vy šš í ne ž 2 m il. Kč , u ne za br án ím e od ch od no u slu že bn íh o zá ko na ah uj íc í 10 m il. Kč . pn ýc h po lic is tů . Vz ni kn e ne - př es zk uš en ýc h a sc ho 5
 6. 6. 7. NOVÉ FONDY ip oj iš tě ní pr o na ds ta nd ar dn í at el ům ný ch . Za ve de m e př je de n lé k od so uz en ým pa ch pé če . M in im ál ně Z pe ně z za ba ve ný ch b kr im i- po dm ín ky lé ka řs ké tím e m ož - an co vá ní pr ev en ce t pl ně hr az en . Za jis vy tv oř ím e Fo nd na fin ké te ch - ve sk up in ě m us í bý m oh l bý t na ob no vu ha si čs ně ný ch př íp ad ec h na lit y. Vz ni kn e Fo nd jiš ťo ve n. no st , ab y v od ův od po dí lu na zi sk u po lé k. ni ky fin an co va ný z be zp la tn ý ja ký ko li NECKÉ Ž IV O T 8. V ZAMĚSTNA 10. DŮSTOJNÝ POLITICE P R O S E N IO RY t- an y pr áv za m ěs ntovány ve výši 55 % N ep řip us tím e sn íž en í oc hr í ní že ní budou státem gara továny tů m ty pu vý po vě - Důchody nosti ČEZ na nc ů. Za br án ím e ex pe rim en elektrárenské společ dů ne bo zk rá ce ní čisté mzdy. Z výnosů e e be z ud án í dů vo . důchod. Zavedem di z pr ác e da ňo vé zv ýh od - vyplatíme mimořádný tzv. 13 - í lh ůt y. Př ip ra ví m tatně žijícího důchod vý po vě dn ch důchod pro samos re al iz ac i so ci ál ní minimální ího minima. Vytvoří- ně ní za m ěs tn av at el ů př i a- 1,2násobku životn ce . Za ve de m e pr ce ve výši ů ů pr o za m ěs tn an integrovaných dom pr og ra m ň ínky pro výstavbu ál ní m zd y al es po me podm pečovatelským a zd ra- vi de ln ou va lo riz ac i m in im u byty pro senior y s kr ac hu fir m y bu do s malými or y. o 50 0 Kč ro čn ě. V př íp ad ě a službami pro seni zd y za pr ok az at el - votnickým zařízením př ed no st ně vy pl ác en y m é Po dp oř ím e do ča sn ně od pr ac ov an é ob do bí . . O bn ov ím e ne m o- pr ac ov ní ch úv az ků IN S DĚTMI zk rá ce ní 3 dn y ne m oc i. 11. PODPORA ROD ce ns ko u za pr vn í - novomanželské půjč Znovu zave deme zvýhodněné d i bytu pro mladé lid ky na poříz ení a modernizaci ICTVÍ é narozené dítě. Vr á- 9. VE ZDRAVOTN do 40 let s odpočty na každ zdanění manželů. ve ře j- tíme se ke konceptu společného zd ra vo tn ic tv í ja ko ídavky, vyššími daňo - Z h Za ch ov ám e ch ar ak te r ka ře e rodiny dětskými př uš en í po pl at ků u lé Podpořím ožností čerpání rodi - né slu žb y a trv ám e na zr m oc - čty či rozšířením m ím e pr iv at iz ac i ne vými odpo me systém krizovéh o a v lé ká rn ác h. Za br án lim it příspěvku. Připraví ve n. G ar an tu je m e čovského ni c a zd ra vo tn íc h po jiš ťo ték. st i u ch ro ni ck y ne m oc - refinancování hypo m ax im ál ní ro čn í sp ol uú ča 6
 7. 7. OBLASTI 12. V SOCIÁLNÍ o „z el en éh o“ ro zv oj e íc í. pe ch tr va le ud rž ite ln éh en di a pr o st ud uju Pr os ad ím e so ci ál ní st ip iá ln í a rů st u za m ěs tn an os ti. zí sk án í st ar to va - - O bn ov ím e st át ní po dp or u na rtn er y ve sv ět ě po pl án ov án í Bu de m e se sp ol u s na ši m i pa ím e dl ou ho do bé ob lé m ů, ať už ek o- cí ch by tů a pr os ad už eb . Za - dí le t na ře še ní gl ob ál ní ch pr el ům so ci ál ní ch sl či vý ze v oc hr an y gr an tů po sk yt ov at o ob ča ny no m ic ký ch , be zp eč no st ní ch zú ro čn é pů jč ky pr ve de m e so ci ál ní be ži vo tn íh o pr os tře dí . i. ka be z- v no uz an ém sv ět ě je ot áz V dn eš ní m gl ob al iz ov io rit ní m ot o bu de na ší m pr pe čn os ti kl íč ov á. Pr eč no st . itř ní i vn ěj ší be zp 13. VE ŠKOLSTVÍ zá jm em za jiš tě ní vn m e- EU na za jiš ťo vá ní ro k př ed šk ol ní Po dp oř ím e vě tš í po dí l je - ov in ný be zp la tn ý Za ve de m e po vi nn ý uh la sí m e se za po d í vý uk u an - zi ná ro dn í be zp eč no st i. So e pr os to r pr o le pš in ár od ní ch m is í N AT O vý ch ov y. Vy tv oř ím m at em at ik y. ní m A rm ád y Č R do m ez ci zí ch ja zy ků a í pr oj ek tu pr ot ira ke - gl ič tin y, da lš íc h kl ad né př í- a EU . Tr vá m e na od m ítn ut há jím e až po dů St át ní m at ur ity za so - to vé ob ra ny U SA na úz em í Č R. šk ol né m u na ve ře jn ýc h vy pr av ě. Js m e pr ot i m a da l- e pl at y pe da go gů ch šk ol ác h. Zv ýš ím ký šk ol st ví . Za jis tím e ro zv oj , NEZISKOVÝ ší m pr ac ov ní ků m ve 1 5. PRO KULTURU A ka de m ie vě d Č R. SEKTOR A SPORT ěn í be z vš ec hn y dr uh y um de m e po dp or ov at d POLITICE Bu ne bo 14 . V ZAHRANIČNÍ oh le du na žá nr, po pu la rit u, kv an tit at iv ní st át ní ch or uj em e či nn os t ne za hr an ič ní vě ko vý do pa d. Po dp o zl ep - ět ko ns en su ál ní cí a za sa dí m e se C hc em e pr ov ád ná , vy vá - ne zi sk ov ýc h or ga ni za či nn os ti. us í bý t zo dp ov ěd fin an co vá ní je jic h po lit ik u, kt er á m Ev ro ps ké še ní po dm ín ek pr o dm ín ky dů vě ry ho dn á. V ké a sy st ém ov é po že ná a př ed ev ší m re pu bl ik y Vy tv oř ím e ek on om ic po dp or u lo va t vl iv Č es ké í vý ch ov y dě tí, un ii ch ce m e po si od ov ac íc h pr o ro zv oj sp or to vn ní ho fo t- za po jit do ro zh a vý st av bu N ár od a m ax im ál ně se po si lo vá ní sp or to vn íc h ta le nt ů se za sa zo va t o st ad io nu v Pr az e. pr oc es ů. Bu de m e na pr in ci - ba lo vé ho Ev ro py za lo že né m od el u so ci ál ní 7
 8. 8. HOtě NOTY NAaŠEním mís D n prv Lidé o dl ou ho - so ci ál ní stá t. Te nt te dy de m ok ra tic ký . ev ro ps ké po lit ik y, ál ní oh le du pl no stí Pr og ra m Č SS D ro zv íjí hl av ní sm ěr sk ou vý ko nn os t s ro vn os tí a so ci tn íh o sp oj uj e ho sp od ář ně za ch ov án í ži vo do bě ús pě šn ý ev ro ps ký m od el kv al itn í ži vo t vš ec h ob ča nů vč et ář et po dm ín ky pr o N aš ím trv al ým cí le m je vy tv uc í ge ne ra ce . pr os tře dí pr o bu do CE ULOVÁ TOLERAN ÚCTA K PRÁCI, N I SPOLEČNOST K NEPOCTIVOST nebo OBČANŮ y, kteří jsou, byli me ty spoluobčan SVOBODNÝCH Zastupuje na vlastní poctivé pr áci. Bez tic ké politi- budou závislí výhradně ika- ší sociálnědemokra ěstnanci nebo podn Klíčo vými hodnotami na ita. ohledu na to, zda to jsou zam a poctivé ravedlnost a solidar odci. Poctivá práce ky jsou svoboda, sp lé , studenti nebo důch oru. dních práv te jdou ruku v ruce a m ají naši plnou podp a hlásí k Listině zákla podnikání ČSSD se vždy hlásila jsou prázdným poj- krácení daní, pojistn ého či zne- á práva pro nás ne e proti zlodějnám, ko- a svobod. Lidsk které stojí naše sp olečnost, Jsm ách zahájíme boj s , na užívání dá vek. Na všech front lémem české mem, ale hodnotou t. ádně vážným prob a kterou je třeba vždy ctít a naplňova ru pcí, která je mimoř ce. ilovat společnosti, včetně korupce v politi á možno st neomezeně us Svoboda znamen úspěch a štěstí. Nel ze ji HU vlastní osobnosti, o VEŘEJNÉMU BLA o rozvoj EFEKTIV NÍ STÁT SLOUŽÍCÍ ostatních lidí. ale vytvářet na úkor efektivně slouží ve řejně vn é příležitosti Usilujeme o stát, kter ý ená poskytnout ro dbá na dodržová ní zákonno- Spravedlnost znam - í rovný přístup k za prospěšným cílům, áží pro všechny. Pouze lidé, kteří maj ale přitom nepřek áv ní ochraně, sti a vymahatelnost práva, zdravotní péči a pr ým aktivitám obča nů. Občan je městnání, vzdělání, n za rovných pod- spontánním a tvořiv vi rov- u svobodní. Je usí zajistit občano mohou být opravd fé rové soutěže zákazníkem státu. Stát m upit do skutečně správy, včet- mínek mohou vsto itní službě veřejné pnosti a talent . ný přístup ke kval všem a prokázat své scho ě jako přístup ke ou výsa- ně veře jných služeb, stejn mokratický nemohou být pouh ím. Usilujeme o de Úspě ch a právo na štěstí jí potřebným informac iluje- é podmínky umožňu y lidských práv. Us dou privilego vaných. Pouze rovn o vlastní stát, kt er ý je štítem ochran člověka žít - ochotu podělit se vá právo každého spon tánní zrod solidarity ých důvodů ne - me o stát, kter ý uzná mi, kteří se z vážn v důstojnosti a svob odě. úspěch a štěstí s tě e zúčastnit. mohou férové soutěž 8
 9. 9. pr o šir o- dů sto jn éh o ži vo ta bo dy, sp ra ve dl no sti a je po ce lo u D EM O K RA CI Í i sk ut ky to do ka zu M EZ I SO CI Á LN Í ké vr stv y lid í. Sv ým bé . JE PR O PA ST , vč et ně té no vo do A K O M U N IS TY do bu sv é ex ist en ce sv é ex is te nc e vi la Č SS D 13 0 le t BL IK A V ro ce 20 08 os la am ži ky, kd y SE BE V ĚD O M Á ČE SK Á RE PU je jí ne js la vn ěj ší ok a př ip om ně la si ro da v je ho V EV RO PĚ pě ch če sk éh o ná pr ac ov al a ve pr os ál ní sp ra ve - js vo bo dn ěj ší ch ob la s- de m ok ra ci i a so ci dn es je dn ou z ne bo ji za sv ob od u, a so ci ál ní de m o- Ev ro pa je sv ob od y je Ev ro ps ká un ie , dl no st. Ro zd íly m ez i ko m un is ty zc el a tí sv ět a a ce nt re m té to až do so uč as no sti so uč ás tí je na še ze m ě. kr ac ií js ou od po čá tk u lo gi í pr ov áz í je jíž y je m un is tic ko u id eo za hr an ič ní po lit ik zá sa dn í. Sp or s ko je jíh o po čá t- Pr vo řa dý m úk ol em če sk é st, m í- ci i v po ds ta tě od ín ky pr o be zp eč no so ci ál ní de m ok ra ítě zi l a sta l vy tv ář et př íz ni vé po dm bl i- ok ra tic ký m od el zv ča nů Č es ké re pu ku . So ci ál ně de m Ko m un is tic ký ro vý ro zv oj a pr os pe rit u ob be z vl as t- so uč as né Ev ro py. ře no u ek on om ik ou se us po řá dá ní m . Ja ko stá t s ot ev ká . ky su ro vi n zá vi sí Č es m od el zc el a se lh al li- ní ch zd ro jů a zá kl ad ní ch . Pr o Č R je od no u so ut ěž po ár od ní sp ol up rá ci So ci ál ní de m ok ra ci e ct í sv ob pu bl ik a na m ez in ie . uk ro m é vl as t- re úr ov ni Ev ro ps ké un tic ký ch str an , trž ní ho sp od ář stv í, so py kl íč ov é sp ol up ra co va t na ob ča nů m áv ům . Ty to pr in ci pa de m ok ra tic ká , ni ct ví a re sp ek t k lid sk ým pr aš ím cí le m je Ev ro ro - uj e. V bo jíc h N eč ná , zá ro ve ň Ev ko m un is tic ká id eo lo gi e zp oc hy bň s- sr oz um ite ln á, sta bi ln í, be zp ho pn á, ěl y na př ed v na ci iv á, ko nk ur en ce sc za de m ok ra ci i ze m ře ly a trp in ál ec h pa so ci ál ně sp ra ve dl m un is tic ký ch kr im al e i ek ol og ic ky od po vě dn á. tic ký ch a po slé ze v ko ní zá - tis íc e so ci ál ní ch de m ok ra tů . or ov at re sp ek to vá le t, Č R by m ěl a ak tiv ně po dp a sv ob od up ly nu lo dv ac et ob ča ns ký ch pr áv du m in ul éh o ro ku ad ní ch lid sk ýc h a ná bo - V lis to pa ut il, a na sto u- kl áv ná ro dn os tn íc h, kd y se ko m un ism us v na ší ze m i zh ro ci ál ní vš ud e na sv ět ě vč et ně pr to so uv is lo sti ok ra ci e. Č eš tí so ýc h m en ši n a v té pi lo ob do bí ob no vy de m že ns ký ch či et ni ck ně by po čá tk u u to ho . sta nd ar d. So uč as de m ok ra té by li od sa m ot né ho y Č es - od m ítn ou t ja ký ko li dv oj í po tla čo vá ní ra tic ký ch vl ád , kd pr ot i vš em fo rm ám By lo to za so ci ál ně de m ok m ěl a vy stu po va t si sm u, t vy so ké ho ho sp o- nů , ge no ci dě , ra ká re pu bl ik a za ča la do sa ho va ýc h zá kl ad ní ch sv ob od ob ča ne to le ra n- rů stu , zv yš ov at ži vo tn í úr ov eň šir ok al is m u, xe no fo bi i, dá řs ké ho ex tré m ní m u na ci on ší m pr ot i vš em fo rm ám ila v sv ob od né m em iti sm u, a př ed ev vr ste v a kd y de fin iti vn ě za ko tv Ev - ci , an tis tu pe m do N AT O a m u, in di vi du ál ní ho či stá tn íh o. eu ro at la nt ic ké m pr os to ru vs zá ru ko u sv o- te ro ris ní de m ok ra ci e je ro ps ké un ie . So ci ál 9
 10. 10. SPOLEČNO ST STABILITY A MOTIVACE - ek on om ic ký ch in sti do m ác íc d h i m ez in ár od ní ch h sp od ář sk é ho BILITY up la tň ov án í na ší tu cí . Fo rm ul ac e a SPOLEČNOST STA - áz et z pr in ci pu vz áj em né po lit ik y bu de vž dy vy ch a za m ěs tn a- A MOTIVACE m ěs tn av at el sk ým i ho pa rtn er stv í se za am tri pa r- iz e se sta lo hl av ní m té m at em m i. Po síl ím e vý zn Ře še ní do pa dů kr ne ck ým i re pr ez en ta ce va ný ch po lit ik y. Za tím co pr av ic o- ní vš ec h př ip ra vo as né ho sp od ář sk é tit y v rá m ci pr oj ed ná vá me so uč po pí rá a jin dy po va žu - ní ob la sti . Us ilu je lo gi e kr iz i je dn ou zm ěn v ho sp od ář sk é a so ci ál ko liv o sp o- vá id eo za ja ko us i u a pa rtn er stv í, ni či stn ý“ pr oc es ne bo sp ol eč no st di al og je za př iro ze ný „o vi ce kr i- o tn í so ci ál ní ko nf ro nt ac e. st sa m a př ej de , le le čn os t pe rm an en ku , kt er á sp ol eč no je ch řip m , kt er ý si vy ža du zi ch áp e ja ko vá žn ý pr ob lé vi ce ze m i e si ce tv rd í, že le É PO D N IK ATE LS KÉ ak tiv ní ře še ní . Pr av ic ko vá , že v pr ax i K O N K U RE N CE SC H O PN ut eč no st je ta za dl už uj e, al e sk rd ní m u rů stu PR O ST ŘE D Í ro ce 20 09 k re ko do ve dl a ze m i v 22 4 m ili ar d ko - pa rla m en tu m us í bý t ve ře jn é za dl už en os ti o ví ce ne ž ži la H la vn ím úk ol em vl ád y a ín ek pr o pr ot i to m u př ed lo pr os tře dí a po dm ru n. So ci ál ní de m ok ra ci e o vy tv ář en í ta ko vé ho en ce - ho pr ot ik riz ov éh zv yš ov án í ko nk ur ak tu al iz ac i sv éh o ko m pl ex ní ik án í, kt er é um ož ní - sta vi la da lší pr ot ik riz ov á op at - po dn m ác ím trh u, al e ze pr og ra m u a př ed - sc ho pn os ti fir em ne je n na do ru če ní m M ez in ár od ní ch trz íc h. ře ní , kt er á od po ví da jí do po jm én a na za hr an ič va t ko m is e. m e dá le zk va lit ňo ní ho m ěn ov éh o fo nd u i Ev ro ps ké Pr o pr ác i a po dn ik án í bu de ní ch no re m m í v po do bě pr áv PO LI TI K A V DOHODĚ in sti tu ci on ál ní zá ze po su zo va t H O SP O D Á ŘS K Á . C hc em e pe čl iv ě a vý ko nu stá tn í sp rá vy dn i- SE SO CI Á LN ÍM I PA RT N ERY nn ýc h zm ěn na po do uc í dů sle dk y př ijí m an ýc h zá ko t le gi sla tiv - ář sk é po lit ik y bu ko bě žn ou so uč ás m cí le m ho sp od te lsk é pr os tře dí ja ry ch - C el ko vý ne jry ch le jš í př e- ka po kr ač ov at tla k na vl ád y po d ve de ní m Č SS D je co pr oc es u. M us í ta ké en ci e, ob no ve ní ní ho a na úč in no u pr ev ho sp od ář sk é kr iz no st pr ác e so ud ů ko ná ní dů sle dk ů a tím ta ké zv yš ov án í lo st a úč in a ho sp od ář sk é kr im in al ity. rů stu ek on om ik y, po sti h m aj et ko vé el no s- zd ra vé ho ně ob ča nů . Pr o- a zl ep še ní vy m ah at za m ěs tn an os ti a rů st ži vo tn í úr ov o rů s- Za m ěř ím e se na vi di te ln é ed ní m e da ňo - eg ie ho sp od ář sk éh du ší m e a zp ře hl ve de m e ak tu al iz ac i str at ko ti pr áv a. Zj ed no vý zá ko n la v ro ce 20 05 ja ip ra ví m e zc el a no p tu , kt er ou vl ád a Č SS D př ija ní oh la s vé zá ko no dá rs tv í. Př v kt er ý zí sk al po zi tiv str at eg ic ký do ku m en t, 10
 11. 11. em en o íž ily da ňo vé bř no ve - ci e vů be c ne jv íc e sn dr ob né po d- dn es po de sí tk ác h ve dl y pa uš ál y pr o o da ní ch z př íjm ů, kt er ý “, po dn ik at el ů a za ry se jší př eh le dn ý „z m et ek kt er é jso u ne jv el ko liz ac í př ed sta vu je po uz e ne te le a ži vn os tn ík y, u n po dn ik at el é, ni ka do ve dl a re pu bl ik ve kt er ém se ob tíž ně vy zn aj í ne je v Ev ro pě . Ta ké ta to po lit ik a rů stu . áv ní ci a da ňo ví po ra dc i. ob do bí vy so ké ho al e i pr k re ko rd ně dl ou hé m u oc es u om ez o- m y sp at - at v za po ča té m pr m al é a stř ed ní fir Bu de m e po kr ač ov po d- M ož no stí ja k po dp oř it o- y a by ro kr ac ie pr o yc hl en í če rp án í pr vá ní zb yt eč né ad m in ist ra tiv po vi nn os ti řu je m e ve zj ed no du še ní a ur é če rp án í í je jic h in fo rm ač ní jic h do po su d ní zk ni ka te le a sn iž ov án rá m ci stř ed ků fo nd ů EU . Je iz í sto u sd íle ní da t v u př íle ži to st ja k kr vů či stá tn ím in sti tu cí m ce t sy sté m el ek - po va žu je m e za pr om ar ně no př ito m de m e ta ké ro zv íje m oc i. Vl ád a Č SS D da ta bá zí stá tu . Bu em ní m se k- po sti že né ek on om ic e po ob - stá tn íc h úř ad ů s fir ko u re pu bl ik u na tro ni ck é ko m un ik ac e yc hl ím e pr o- vy je dn al a v Br us el u pr o Č es ar d Kč zj ed no du ším e a ur ví ce ne ž 12 0 m ili to re m . M ax im ál ně m y) ta k, ab y do bí le t 20 07 — 20 13 io rit y ik án í (z al ož en í fir dr ob it stá va jíc í pr ce s za há je ní po dn 3 dn y. ro čn ě. N av rh uj em e ta ké po je to m ož - ne trv al o dé le ne ž re vi zi a ta m , kd e za há je ní či nn os ti pr og ra m y dů sle dn é co vá - ě ov liv ňu je po dn i- a ve pr os pě ch fin an Sp ec ifi ck ou ob la stí , kt er á vý ra zn a el ek - né , pr ov és t úč el né zm ěn y str uk tu rn í ny en er gi í, ze jm én b, ja ko jso u in fra ka te lsk é ak tiv ity, jso u ce el ek - ní na lé ha vě jší ch po tře ce sté m tv or by ce n on om ik y a in ve sti tři ny a pl yn u. So uč as ný sy va žu je m e pr oj ek ty, ro zv oj zn al os tn í ek ký ch ús po r. er ge tic ké bu rz e po at ře ní a en er ge tic tri ck é en er gi e na en ed em e pr ot o do ek ol og ic ký ch op ne sp ra ve dl iv ý. Pr ov om or av sk é zá ru čn í a ro zv o- př in ej m en ším za re gu lá to rů a do m in an t- síl ím e ka pi tá l Če sk po stu pu Po ky pr o dů sle dn ou re vi zi u- m vy tv oř it po dm ín ek tři ny a pl yn u př i sta no ve ní so jo vé ba nk y (Č M ZR B) s cí le ko m er čn íc h ní ch do da va te lů el na d tra ns - at el sk ýc h úv ěr ů u e ne zá vi slý do hl ed vy šš í po dp or u po dn ik ok y. ča sn ýc h ce n. Us ta ví m ším e ta cí na vy so ké úr ce n a m ax im ál ně zj ed no du ba nk fo rm ou ga ra nc í a do za pr o- pa re nt no stí tv or by so ud ím e za - po sk yt ov án í zá ru k da va te le en er gi í. Po Po dp oř ím e m as iv ně jší str an y m ož no st vý bě ru do na čt vr t- ém u se kt or u ze no vo va t ce ny el ek tři ny vo zn í úv ěr y po dn ik at el sk 09 . ČM ZR B ve de ní m ož no sti sta u ta k, ab y ce na za há je no v ro ce 20 le tn í bá zi , ste jn ě ja ko u ce ny pl yn ČM ZR B, kt er é by lo ed ní m od rá že la vý - yt ov at m al ým a stř čn é zá ka zn ík y lé pe zá ro ve ň sa m a m ůž e po sk čá sti ta k na - el ek tři ny pr o ko ne nd ář ní ho ro ku . od ně né úv ěr y a z vo j sv ět ov ýc h ce n v pr ůb ěh u ka le po dn ik at el ům zv ýh nk . tu “ ko m er čn íc h ba hr ad it „ú vě ro vo u ne oc ho Á N Í A IN V ES TI C po pt áv ky po vý ro bc íc h PO D PO RA PO D N IK op ad u za hr an ič ní trv al ou pr i- Př i pr h fir em ja ko dů sle dk u sv ět ov é kr i- sk ýc h ak tiv it je Po dp or a po dn ik at el ní de m ok ra - a slu žb ác h če sk ýc áv ě vl ád y so ci ál or ito u Č SS D. Pr 11
 12. 12. y so ci - a re al iz ov al y vl ád na stá tu , m ac ie , kt er ý pr os ad ily nk ov a vl ád a cí ch in ve sti c (z ej mé a na kt er é To po lá ze je nu tn é zv ýš en í do má ál ní de m ok ra ci e ie a po - u mu se t dř ív e ne bo on om ic ká di pl om ac kr aj ů, mě st a ob cí ), kte ré se bu do zn ě po - zc el a re zi gn ov al a. Ek př íle ži to stí a kte ré mo ho u vý ra ed án í ob ch od ní ch po zd ěj i ste jn ě re al iz ov at m. m oc fir m ám př i hl in ul os ti, ím a stř ed ní m fir má dn ým re lik te m m mo ci tu ze ms ký m, ze jm én a me nš ní in fra - v za hr an ič í ne js ou žá ro zu m ně uv a- mo de rn iz ac i do pr av ná str oj em vš ec h jm én a o vý sta vb u a al e sta nd ar dn ím rt na - Jd e ze ch op at ře ní , pr oj ek ty ví ce po dp oř it ex po str uk tu ry, in ve sti ce do ek ol og ic ký př in áš í žu jíc íc h ze m í. S cí le m h in sti tu cí Č EB na tě ch to in ve sti c ne stá tn íc h fin an čn íc v en er ge tic e, ap od . Vě tši - vý ší m e ka pi tá l ci ty. , ne bo ť k je jic h fin an h pe rs on ál ní ka pa da lší zá tě ž pr o stá tn í ro zp oč et d- a EG A P a zv ýš ím e je jic zd ro je ne bo pr os tře lz e vy už ít so uk ro mé T co vá ní ne zb yt né po kr ač ov at A CO V N ÍC H M ÍS ky fo nd ů EU . Po va žu je me za Z Á CH RA N A PR I or y in ve sti c do šp ič ko vý ch V N Í PŘ ÍL EŽ IT O ST v za po ča té m tre nd u po dp A N O V É PR A CO í in ve sti c če s- ším záchra- ch vý ro b a zv ýš en h opatření je předev a mo de rn íc h hi gh -te za ne - Smyslem protikrizovýc za po- ů. Př ito m po va žu je me pracovních míst. Jen ký ch fir em do tě ch to ob or ní mi in ve sto - na a postupně vznik nových stupující krize šit pr ác i se za hr an ič práci v důsledku po zb yt né zá sa dn ě zl ep do ČR . slední rok přišlo o rožuje ce je jic h zi sk u zp ět nezaměstnanosti oh ry s cí le m zí sk at re in ve sti více ne ž 170 tisíc lidí. Růst nároky na roz- ná do ba na od sta rto vá ní no vý ch ndardy, prohlubuje sociální i morální sta l sta- N yn í je ta ké vh od so uk ro m é- krizi. Proto má smys tn er stv í ve ře jn éh o a počtové výdaje a akceleruje veřejných za- pr oj ek tů PP P (p ar is pě t k ra za nt - dniků, roste význam ho se kt or u) , kt er é m oh ou ro vn ěž př bilizace klíčových po úvěrům né m íry přístupu podnikání k sti čn í ak tiv ity a do zn ač kázek, podpor y exportu a ní m u zv ýš en í in ve m éh o se kt or u. podniků. k za ká ze k so uk ro středních a menších hr ad it vý pa de e- včetně ků kombino- na vs ké ho tla ku na om rácení pracovních úvaz O bz vl áš ť dn es , v do bě ob ro dporujeme dočasné zk anců se vy už ití pr o- Po íření vzdělání zaměstn zo vá ní vý da jů ve ře jn ýc h ro zp oč tů , vané např íklad s podporou rozš je nejen úspo- íle ži to st. tného. Udržení práce je kt ů PP P je ví ja ko ve lk á př vč etně kompenzace pojis zachováním kvalifika ce rou veřejný ch prostředků, ale též ní rychle vrátit í, tedy toho, co umož pracovních návyků lid íru. RA EX PO RT U a k udržení sociálního sm Ú ČI N N Á PO D PO - hospodářstv í výkon. A také cestou é ek on om ik y a ex Vz hl ed em k ch ar ak te ru če sk yt né pr o- V ÍC E ČI ST É EN ER G IE pr ům ys lu , je ne zb po rtn ě or ie nt ov an ém u - JŮ lit ik u stá tu . Ta to po Z V LA ST N ÍC H Z D RO vá dě t ak tiv ní pr oe xp or tn í po ik u ed po kl ad y pr o le ži tá pr o ek on om lit ik a m us í vy tv ář et po dm ín ky a př h En er gi e je m im oř ád ně dů pr io rit ou , ro bk ů na sv ět ov ýc vo ta . P ot o j na ší Pr je vy šš í up la tň ov án í če sk ýc h vý di pl o- a m od er ní zp ůs ob ži nc ep tu ek on om ic ké trz íc h. Vr át ím e se ke ko 12
 13. 13. do da l- no sti je ho vy už ití ča nů a ro zš íří m e m ož í ro dn í ho sp o- ob dp or u re ko ns tru kc do m ác no sti a ná ší ch ob la stí . Jd e ze jm én a o po ab y jí pr o če sk é re la tiv ně př íz ni vé so bo vá ní te pl em a o po d- dá řs tv í by l vž dy do sta te k za el ek tři - sy sté m ů ce nt rá ln íh o zá Po va žu je m e čn os ti ve vý ro bě ne lo vý ch do m ec h. Za ch ov án í so bě sta po ru ús po r v pa us tá le ce ny. ro zv oj ov éh o po - as tro no m ic ké a ne ny je př ed po kl ad em uc ho vá ní od po vě dn é pl at it za - tu al iz ov at za ne dá vk y en er gi í ze pr ot o ne zb yt né ak stk y za ne jis té do te nc iá lu ze m ě. Je ur yc hl en ě od po - ro sto uc í čá ěr né m u zv yš ov án í zá vi s- stá tn í en er ge tic ko u ko nc ep ci a vý ro by hr an ič í. Js m e pr ot i ne úm liv. de ře še n vý pa de k lo sti Č es ké re pu bl ik y na do vo zu pa vě dě t na ot áz ku , ja k bu os ti ja de rn é po sk on če ní ži vo tn el ek tri ck é en er gi e ém vy če rp á- RO Z U M N O U RO Z PO ČT O V OU ny a př i po stu pn NÍ el ek trá rn y Du ko va je ho TI Z A D LU Ž O VÁ rá m ci ek ol og ic ký ch lim itů PO LI TI K O U PR O vá ní zá so b uh lí v lim itů tě žb y u ro zp oč to vé m u ho s- áš po sto j v ot áz ce ed no st od po vě dn ém po vo le né tě žb y. N př íp ad ě kl ad né ho Dá vá m e př sn iž ov án í da ní př íjm ov ě lí se zm ěn í je n v ře ní př ed po lit ik ou - hn ěd éh o uh po da m cí le m v ro zp oč to o re fe re nd a. . N aš ím dl ou ho do bý vý sle dk u kr aj sk éh ne jsi ln ěj ším ní so ci ál ní stá t s vy ro vn an ý- zv lá ště vé ob la sti zů stá vá ef ek tiv ro zp oč to vá i ce lo sv ět ov ém , a ty. N aš í pr io rit ou je Uv ěd om uj em e si , že př ch m i ve ře jn ým i ro zp oč ro zp oč tů i př íč in kl im at ic ký it de fic it ve ře jn ýc h hn ut í za el im in ac ol id ac e s cí le m sn íž t ev ro ps ké m er gi i z fo si l- ko ns Ch ce m e ta k na vá za dr až ší vy rá bě t en do ro ku 20 13 po d 3 % HD P. zm ěn bu de stá le er ge tik a ne jv ět ší m so ci ál ně de m ok ra tic ký ch vlá d, ní ch pa liv. N av íc je fo si ln í en do pa dy na ús pě šn ou po lit ik u ro čn íh o de fic itu í s ne do zí rn ým i řil o sn íž it po dí l zn eč iš ťo va te le m ov zd uš - kt er ým se po da % (2 00 6– o po stu pn ě en er ge pr od uk tu až po d 1 lid í. C hc em e pr ot hr ub ém do m ác ím tu na zd ra ví ze m is ní ne bo na ov é str an y ro zp oč no vé , či sté a be 20 07 ). Ve dl e sta bi liz ac e př íjm tik u př ev és t na ot o po dp or uj em e at ře ní ve do uc í ke zv ýš en í ní zk ou hl ík at é te ch no lo gi e. Pr m e pr os az ov at op ná - zd ro jů en er- bu de et ně le pš í ko nt ro ly ús po ry a vy už ív án í ob no vi te ln ýc h Te - ef ek tiv ity vlá dn íc h vý da jů vč Po síl ím e de rn é el ek trá rn y av ní in fra str uk tu ry. gi e, do sta vb u dv ou bl ok ů ja ko va ny kl ad ů na bu do vá ní do pr ln íh o úř ad u. rn é el ek trá rn y Du i N ej vy šš íh o ko nt ro m el ín , m od er ni za ci ja de ze m ní pl yn . ro vn ěž pr av om oc vb u el ek trá re n na a ro zu m no u vý sta by te p- PO V ĚD N Á dp oř e ús po r a vý ro ST ŘÍ Z LI VÁ A O D Př ed lo ží m e zá ko n o po e pr os tře dk y KA h zd ro jů , za jis tím D A Ň O VÁ PO LI TI la z ob no vi te ln ýc ký ch pr oj ek - da ňo vé zá tě že m us í ze le ný ch en er ge tic e- Bu do uc í vý vo j ce lk ov é m íry na ko fin an co vá ní rá m do pl ní m e o m né ve ře jn é di sk us e o to m , tů ob cí . Pr og ra m Ze le ná ús po í zd ro je bý t vý sle dk em ot ev ře ná ro ky na vl as tn to dy , kt er é ne kl ad ou 13

×