0
L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III)                                Sessió...
L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III)                                Sessió...
L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III)                                Sessió...
L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III)                                Sessió...
L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III)                                Sessió...
L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III)                                Sessió...
L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III)                                Sessió...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ud batxillerat unitat final recursos energetics geosfera

258

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
258
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Ud batxillerat unitat final recursos energetics geosfera"

 1. 1. L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III) Sessió 2: Dels objectius a la seqüència didàcticaTasca sessions 3-4 i 4-5FULL DE S Í N T E S I DE LA PROGRAMACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DE BATXILLERAT Apartat de la La meva o nostra seqüència didàctica de batxillerat programació 1ER BATXILLER.Cicle, nivell, matèria. RECURSOS ENERGÈTICS DE LA GEOSFERA (CIENCIES DE LA TERRA) D’aprenentatgeContext: • D’aprenentatge Partirem del context que l’Ajuntament de Barcelona vol valorar les diferents propostes per aprofitar diferents fonts • D’aplicació d’energia provinents de la geosfera i construir una planta elèctrica per aprofitar aquest recurs a prop de la font. Amb aquest objectiu, ha convocat un comité d’experts perquè analitzin les opcions i facin una única proposta de consens. Els factors a tenir en compte seran econòmics (cost de l’explotació, transport, producció, etc.), socials (impactes a la població tant de l’explotació com de la central, creació de llocs de treball, etc), geològics (viabilitat de l’explotació) i ambientals (efecte sobre el medi tant de l’explotació com de la central, possible restauració posterior, mesures pal·liatives, etc). D’aplicació L’objectiu final és que cada grup elabori un informe sobre una de les fonts d’energia proposades, que l’exposi i que entre tots els membres del grup decideixin quina explotació i quina central són les més adients, no plantejat com un debat de classe a on cada grup defensi “la seva” sinó com un grup d’experts que han de decidir conjuntament per presentar una proposta a l’Ajuntament. Alhora, com que una de les energies (la geotèrmica) ja és d’entrada “la millor”, proposarem que la central sigui situada just al costat de l’IES Goya, de manera que s’adonin que en l’elaboració d’informes tècnics, la subjectivitat també hi té una influència important i que per molt que es tracti d’un projecte d’una energia neta, els impacte que patiran els veïns també seran importants i per tant la decisió que prenguin potser els afectarà directament a ells.Màster de formació del professorat de ciències d’ESO i batxillerat UPF-UOC. 2011/2012.Aprenentatge i ensenyament de les ciències (III)
 2. 2. L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III) Sessió 2: Dels objectius a la seqüència didàcticaTreball per competències La contribució d’aquesta unitat a la consecució de les competències bàsiques és rellevant. Es materialitza en els vincles concrets que es resumeixen a continuació. Competència personal i interpersonal: La unitat treballarà per mitjà del treball cooperatiu el conjunt de capacitats i destreses que permeten, d’una banda, l’autoconeixement i el coneixement els altres i, d’una altra, treballar en entorns col·laboratius per mitjà de la gestió de l’aula proposada. Competència en gestió i tractament de la informació i Competència Digital: es farà una profunda utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en laprenentatge per comunicar-se, recaptar informació, tractar-la, simular i visualitzar situacions, obtenir i tractar dades, etc. a fi de completar el dossier. Competència en recerca: està íntimament associada a alguns dels aprenentatges que sabordaran. En la pròpia unitat es presentaran situacions de resolució de problemes, que exigeixen posar en joc estratègies associades a aquesta competència. Competència en el coneixement i interacció amb el món: Aquesta unitat treballa fortament la presa fonamentada de decisions i la ponderació d’avantatges i inconvenients de les diferents interaccions dels humans amb el medi per mitjà de l’aprofitament dels recursos energètics. Competència comunicativa: La unitat implica la transmissió de les idees i informacions i la participació activa als debats. També implica la comuncicació dels resultats i conclusions per part dels grups d’experts. El objectius d’aprenentatge són:Objectius d’aprenentatge • Conèixer i comprendre els diferents tipus de recursos geològics emprats per generar energia elèctrica • Conèixer i comprendre la formació d’aquests recursos, la seva extracció i el funcionament de les centrals de transformació energètica. • Analitzar les aplicacions dels recursos tant per generar energia com per altres finalitats. • Prendre consciència que l’explotació de recursos energètics comporta efectes i impactes socials i ambientals. • Gestionar el coneixement i les capacitats comunicatives per poder debatre i arribar a un consensMàster de formació del professorat de ciències d’ESO i batxillerat UPF-UOC. 2011/2012.Aprenentatge i ensenyament de les ciències (III)
 3. 3. L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III) Sessió 2: Dels objectius a la seqüència didàctica • Aprofitament energètic dels recursos de la geosfera: formació del recurs, reserves, extracció, aprofitament,Continguts transformació, gestió dels residus, impactes socials i ambientals i importància geoestratègica de: o Les roques subministradores d’energia  Els combustibles fòssils • Carbó • Gas natural • Petroli  Els minerals radioactius o L’energia geotèrmica Apartat de la La meva o nostra seqüència didàctica de batxillerat programació Exploració: primera sessióSeqüència d’activitats • Fase del cicle La primera fase inclourà una pluja d’idees sobre la temàtica a treballar per parelles. Seguidament, cada parella • Descripció anotarà la resposta a una sèrie de preguntes sobre el tema dels recursos energètics de la geosfera (idees • Gestió d’aula prèvies). Es realitzarà una Escolta activa per sintetitzar les respostes de les parelles anotant-les a la pissarra. • Atenció a la diversitat Introducció: primera i segona sessió • Avaluació – regulació Presentació del problema a treballar (ABP) i distribució en grups (agrupament heterogeni). Repartiment de les • Materials i fonts d’energia per grups. Elaboració d’un informe seguint el dossier de treball corresponent a la seva font recursos d’energia. Aquest dossier no inclourà unicament els aspectes necessaris per l’explotció del recurs, sinó que indagarà en la seva formació, història del seu ús, efectes negatius, etc. Ús d’ordinadors amb connexió a internet per fer la cerca. Síntesi: tercera sessió Exposició de l’informe a la resta de companys mitjançant una presentació en PREZI, amb un presentador escollitMàster de formació del professorat de ciències d’ESO i batxillerat UPF-UOC. 2011/2012.Aprenentatge i ensenyament de les ciències (III)
 4. 4. L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III) Sessió 2: Dels objectius a la seqüència didàctica amb la tècnica del número. Elaboració d’una matriu DAFO sobre cada un dels informes que presentin els companys. Aplicació: quarta sessió Debat d’experts per escollir quina de les fonts d’energia és la que es proposarà a l’Ajuntament com a més adient. Cada grup discutirà a partir del seu informe i de les matrius DAFO elaborades en la sessió anterior quina font d’energia proposa a l’Ajuntament com la més adient i s’elabora un informe final per cada grup a on es concreti el perquè s’ha escollit una font i perquè se n’han descartat la resta. Cada grup debatrà per mitjà de la tècnica de la taula rodona, amb un moderador escollit pels membres del grup. Descripció Basarem la part de recursos energètics de la geosfera en un ABP. La font de discussió seria el debat energètic. Gestió d’aula L’activitat es realitzarà per mitjà de treball cooperatiu integrat dins d’un ABP. Les diferents tècniques emprades s’especifiquen al punt anterior. Avaluació – regulació Totes les fases del cicle seran, excepte la fase d’exploració, seran subjecte d’autoavaluació i coavaluació per part dels membres dels diferents grups per mitjà de graelles. El professor també avaluarà els treballs presentats. Els continguts treballats formaran part de la matèria a avaluar a l’examen de la unitat didàctica. Materials i recursos - Dossier de classe, a on hi hauria una primera part en forma de guia per respondre a les preguntes següents referents a la font d’energia escollida per cada grup: o Formació del recurs o Reserves mundialsMàster de formació del professorat de ciències d’ESO i batxillerat UPF-UOC. 2011/2012.Aprenentatge i ensenyament de les ciències (III)
 5. 5. L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III) Sessió 2: Dels objectius a la seqüència didàctica o Avantatges i inconvenients tècnics o Usos i aplicacions alternatius a l’obtenció d’energia o Funcionament centrals o Impacte social/ambiental de l’extracció i l’explotació - La segona part del dossier constarà d’una graella per resumir les exposicions de la resta de grups a on s’hauran d’anotar els avantatges i inconvenients tècnics i les oportunitats i amenaces socials i econòmiques (matriu DAFO) a partir de la qual s’extraurà una conclusió final comuna després d’un debat i que es sintetitzarà en un informe final conjunt del grup a on s’exposi el perquè de l’elecció de la font d’energia seleccionada i el perquè de descartar la resta. - Blog de l’assignatura: tot el material generat (informes, matrius DAFO de grup, informes finals de cada grup, etc) es penjarà a internet. - PREZI (recurs online) - Ordinadors (aula d’informàtica o portàtils amb connexió a internet)Criteris generals d’atenció - Diversitat de gènere: quan s’elaborin els grups, els quatre nois de la classe aniran distribuïts separadament aa la diversitat cada un dels grups per aportar un punt de vista diferent a la visió femenina predominant. - Diversitat cognitiva: els alumnes amb més dificultats es distribuiran en grups de nivell heterogenis Cada una de les activitats tindrà tres elements d’avaluació: una avaluació per part del professor, unaCriteris generals autoavaluació i una coavaluació dels treballs presentats. Alhora, els grups hauran d’autoavaluar-se i coavaluar-sed’avaluació internament per valorar com ha funcionat el treball cooperatiu. Hi haurà un examen final individual amb un format similar al de les activitats proposades que contindrà també la resta de matèria de la unitat didàctica, que no formarà part de la nostra avaluació. La nota es distribuirà de la forma següent: Dossier de treball: 30% Presentació oral:30%Màster de formació del professorat de ciències d’ESO i batxillerat UPF-UOC. 2011/2012.Aprenentatge i ensenyament de les ciències (III)
 6. 6. L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III) Sessió 2: Dels objectius a la seqüència didàctica 10% Nota professors 10% Nota autoavaluació 10% Nota coavaluació Informe final (de l’energia del grup):15% 5% Nota professors 10% Nota coavaluació Informe elecció energia (quina proposen a l’ajuntament): 15% Treball en grup: 10% 10% Nota coavaluació i autoavaluació És requisit indispensable per aprovar presentar tots els treballs proposats i aprovar les coavaluacions de funcionament de grup. El conjunt de activitats desplegades presenten diferents connexions:Connexió amb altresmatèries Matemàtiques • Ús d’unitats de mesura • Aplicació de la proporcionalitat i percentatges. • Representacions geomètriques a l’espai.(mapes, plànols) • Ús d’escales d’espai i temps. Llengua • Ús dels diferents tipus de textos per comunicar i argumentar dades i idees oralment i per escrit: descripció, explicació, definició, exposició, justificació, argumentació. • Lectura crítica de textos amb contingut científic, obtinguts de fonts diverses. Ciències socials • Interpretació de variables que condicionen les diferents fonts de recursos. • Elaboració de gràfics. • Identificació d’activitats humanes que poden incidir o incideixen sobre el medi. • Identificació d’alguns recursos naturals renovables.Màster de formació del professorat de ciències d’ESO i batxillerat UPF-UOC. 2011/2012.Aprenentatge i ensenyament de les ciències (III)
 7. 7. L’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències (III) Sessió 2: Dels objectius a la seqüència didàctica Tecnologies • Utilització dels dispositius TIC per a l’observació, recollida i tractament de les dades i presentació i comunicació de resultats. • Ús racional i estalvi de materials. • Fonts i usos de l’energiaMàster de formació del professorat de ciències d’ESO i batxillerat UPF-UOC. 2011/2012.Aprenentatge i ensenyament de les ciències (III)
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×