Your SlideShare is downloading. ×
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Pec 2009 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pec 2009 2010

170

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
170
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Institut Francisco de GoyaProjecte Educatiu de CentreCurs 2006-07
 • 2. ÍNDEX1. Història i idea general del Centre2. De l’ideari del Centre i dels seus objectius2.1. De l’ideariDels objectius pedagògics.Dels objectius de gestióDels objectius de participació3. De l’estructura organitzativa de l’Institut.3.1. De l’Equip docent.3.1.1. Concreció de funcions.3.1.2. Concreció de funcions del Coordinador de Nivell3.2. Del tutor orientador3.2.1. Concreció de funcions3.3. Del tutor classe3.3.1. Concreció de funcions3.4. Dels Departaments didàctics3.4.1. Els departaments didàctics3.4.2. Les funcions3.5 Dels altres càrrecs i la reducció horària.3.5.1. Funcions amb reducció horària4. Del sistema de funcionament general4.1. Del control d’assistència.4.1.1. Del professorat4.1.2. De l’alumnat4.2. De les guàrdies4.2.1. Concreció de funcions del professorat de guàrdia.4.3. Del tractament de la diversitat4.3.1. Del Quart A4.4. Del marc horari.4.4.1. L’horari de l’alumnat.4. 4. 2. L’horari del professorat:4. 4. 2. a. De l’elaboració dels horaris:5.De les activitats extra-escolars5.1. Objectius
 • 3. 1. El Centre; descripció i dades generalsL’IES Francisco de Goya es troba al districte d’Horta-Guinardó en unemplaçament privilegiat; és a la falda del Parc del Guinardó ja tocant a la plaçaenjardinada del Nen de la rutlla. L’entorn, entre boscos de pins per onpassegen els veïns del barri, compta, a més, amb vistes excel·lents. Des delnostre Centre es contempla la ciutat i la seva àrea metropolitana que s’esténcap al Maresme, fins a Mataró, i cap al Vallès. El mar, el bosc i la ciutat estansempre presents des de les aules i els patis.El barri del Guinardó és un barri popular de classes mitges, anticsmenestrals i obrers. La immigració primera està ja assentada i això es tradueixen la llengua dels nostres alumnes que és majoritàriament la catalana i en unbarri que participa activament en les activitats del districte. Això també es déu ala constant i meritòria acció de les Llars d’Infants i les Escoles de Primària. Lanova immigració és majoritàriament d’origen llatinoamericà i magribí. Xarxa,que és l’organisme de coordinació i reunió del tots els centres públics, ensserveix de plataforma de discussió i coordinació de l’Escola Pública. El nostreCentre hi participa activament i en dóna el seu suport a les iniciatives que esprenen.La relació amb les Escoles de Primària és un dels actius més importants il’institut en té molta cura. La participació intensa de l’AMPA en les activitats delCentre no és més que la continuïtat de la implicació de les famílies en elscol·legis de primària. Hom reconeix que gran part de la responsabilitat del bonrendiment acadèmic del nostre alumnat correspon als centres de primària d’onprové, que són certament de qualitat i que tenen criteris educatius similars.Les escoles del nostre itinerari, que compartim amb l’IES Manuel Carrasco iFormiguera, són Arc Iris, Escola del Mar, Font d’en Fargas, Parc del Guinardó iPit-Roig. A més rebem alumnes d’altres escoles del districte. La relació delsdos nivells d’ensenyament és contínua, i ens permet de tenir una visió global del’acció educativa que es transmet a Xarxa que ja hem esmentat més amunt. Elsinformes de les escoles vénen amb els alumnes i, recíprocament, els resultatsdels primer trimestre a l’institut tornen a les escoles. Encara més, elscoordinadors de nivells i/o el professorat de diverses àrees de les escoles i delinstitut miren la manera de trobar-se per intercanviar criteris i contingutsd’ensenyament.L’IES Francisco de Goya va començar la seva història a partir de lareconversió de l’Escola d’EGB homònima que s’havia creat l’any 1976. L’any1995 es va iniciar la transformació, i durant dos anys escola d’EGB i IES hi vanconviure. El professorat de l’IES va ser majoritàriament voluntari i a hores d’arala major part hi roman.El Personal Docent el constitueix un nombre de 50* professores i professorsque atenen 490 alumnes* en tres línies d’ESO i dues de Batxillerat que* El nombre de professor augmenta en funció de les reduccions de jornada que es demanin
 • 4. agrupen les modalitats de Humanístic i Ciències Socials, Ciències de laNatura i Tecnològic. Tenim en plantilla un psicopedagog que, a més, s’ocupade l’acció tutorial i forma part de la coordinació del tractament de ladiversitat i una mestra terapeuta que ocupi la plaça de tractament de ladiversitat.L’Equip no docent està integrat per tres conserges i dos administratius.Les tres senyores que s’encarreguen de la neteja depenen d’una empresacontractada ad hoc. Cal afegir a l’equip no docent el personal del menjador, 4cuineres, i els monitors que es cuiden de l’alumnat durant les hores en què nohi ha activitat acadèmica. El seu nombre varia entre 7 i 8 segons lesnecessitats. Aquests monitors depenen de l’empresa “Cooperativa EscolarGuinardó” que gestiona el menjador per encàrrec de l’AMPA i sota supervisióde la direcció de l’institut. Les instal·lacions del Centre també són utilitzadeshistòricament als vespres per entitats esportives que poden fer servir les pistesper a entrenament. Les relacions amb aquestes entitats segueixen un convenique s’ha de renovar anualment.El nostre alumnat, com ja hem dit més amunt, prové majoritàriament del barrii sol ser traspassat a l’institut des dels Centres de Primària del districte. Estracta doncs, d’un alumnat integrat en el barri que manté una cultura departicipació molt familiar en les institucions educatives. El nostre Centre té coma una de les tasques prioritàries, al primer curs, que el canvi de medi i nivell,alteri mínimament l’alumnat i les famílies. L’alumnat que ens ha de venir ésvisitat per l’equip directiu a les escoles i al mateix temps es concerten visites detotes les escoles a l’institut.Segons les dades dels darrers cursos, dels alumnes que estudien l’ESO, espodran graduar en Secundària aproximadament el 90%. D’aquests alumnesgraduats, el 88% (mitjana entre els darrers anys) cursarà el batxillerat enalguna de les modalitats que s’hi ofereixen. Els alumnes de Segon Curs deBatxillerat que es presenten a la Selectivitat, que són quasi la totalitat, aprovenel 99% amb notes significativament superiors a la mitjana de Catalunya id’altres centres de característiques similars de Barcelona.Els alumnes nous són rebuts de manera especial al Centre segons un plad’acollida no escrit i assumit pel professorat. Aquest pla descansa en elstutors orientadors. Aquesta figura és emblemàtica de l’institut. Cadaprofessor tutora necessàriament un grup de 8 a 12 alumnes dels quals fa elseguiment, i als quals orienta i assessora, i, sobretot, els atén, i escolta lesseves inquietuds. La tutoria orientadora tendeix a mantenir-se per cicles, tot ique la complexitat de repartiment de cursos, grups, i horaris, ho dificulta. En totcas, quan es realitza el canvi d’ orientador, els informes, sistematitzats, passenal nou tutor.Lligada a la tasca del tutor orientador es du a terme la relació amb les famíliesdels alumnes. Les entrevistes, regulades i ordenades formalment, estan dinsdel calendari, i la informació que se n’obté és a l’abast de tot el professorat. Les* Dades referides al curs 2009-10
 • 5. famílies són coneixedores del sistema i hi participen molt activament iintensament. Aquestes relacions entre les famílies dels alumnes il’institut distingeixen el centre i, com ja s’ha dit, formen part tant de la culturade l’escola com de la de l’entorn.De les relacions amb les mares i els pares cal destacar l’activitat de l’AMPAque incideix de manera excel·lent en les activitats del Centre. Com d’altresassociacions se’n fa càrrec, amb la supervisió de la direcció, de la gestió delmenjador, de la Biblioteca, de la distribució dels llibres de text, de l’ajuda alsalumnes amb dificultats econòmiques, de la subvenció de diverses activitats i,el que és molt important, contribueix a les despeses de l’institut amb una xifraque arriba en alguns casos al 15% del pressupost total.Pel que fa al departament de llengües estrangeres, actualment el centre estàlligat al programa europeu “Sòcrates” mitjançant un projecte “Comenius”que implica, a més dels departaments d’idiomes, professorat d’altresdepartaments. El projecte, que utilitza la llengua anglesa com a llengua derelació comuna a Europa, es denomina Medi ambient i creixement econòmicsostenible i té com a vocació ser interdisciplinari. A més, a iniciativa delprofessorat i de l’alumnat, el Centre, inicia un programa de preparació peraconseguir una escola sostenible. També, anualment, i des de la programacióde llengua francesa, s’ha vingut realitzant un intercanvi amb França. És unprojecte ja antic del Centre i en el que necessàriament participen el professorat,els alumnes, i les famílies que donen acollida als nois i noies, i als professors iprofessores francesos que ens arriben. Especialment des de la llenguafrancesa, i dins del mateix programa, es vol posar en pràctica una experiènciadins del programa Orator i que consisteix en afegir el francès com a llenguavehicular d’altres àrees. Aquesta experiència està, però, sempre limitada a ladisponibilitat dels professors d’altres matèries.A més, l’institut participa a les Proves Cangur de Matemàtiques i espresenten regularment Treballs de recerca als diversos concursos tan a nivellmunicipal, com nacional, com estatal, en els quals s’han obtingut premis deforma continuada.S’han iniciat, també dos programes nous dins del marc de la innovaciócontínua. Un que afecta a la promoció i ús de la biblioteca: Biblioteca.edu; i unaltre lligat al medi ambient: Agenda 21.Quant als serveis que ofereix el Centre cal esmentar, el menjador, ambcuina pròpia que dóna menjar cada dia de la setmana; la biblioteca, ambbibliotecària, que ofereix servei quatre dies a la setmana de tres a sis de latarda i que està subvencionada per l’AMPA; les aules d’informàtica, quenormalment, i també amb participació de l’AMPA, poden oferir servei en horariextraescolar; i el gimnàs, que, concebut com a sala de serveis múltiples, estàobert a d’altres activitats que puguin ser d’interès tant per al barri com per al’institut.
 • 6. 2. De l’ideari de l’institut i dels seus objectius2.1. De l’ideariEl nostre institut és partidari de l’ensenyament públic. Un ensenyamentconcebut com un servei públic, gratuït, equitatiu i lliure com correspon a unasocietat solidària i democràtica.Com a institució pública es defineix com a pluralista i defensa la llibertat decàtedra i la garantia d’expressió de totes les ideologies que estiguin dins delmarc del respecte de la democràcia.Educa en el respecte als drets humans i a la igualtat entre sexes i opcionssexuals, i, per tant lluita contra tot tipus de discriminació.És principi bàsic del centre el d’equitat. És a dir, que la igualtat s’ha d’entendreadaptada a les condicions necessàriament diferents de cadascú dels alumnes.Som conscients que això no deixa de ser una fita on arribar i que el dia a dia ésmés difícil. En qualsevol cas ens manifestem a favor d’una escola integradoraen la que tots els alumnes convisquin i aprenguin a respectar-se.Fomentem el respecte a totes les creences religioses, i tal com marca la llei,som un centre aconfessional. Dins del respecte a la llei, el nostre institut està afavor de la laïcitat.La llengua majoritària entre l’alumnat és la catalana. Això depèn seguramentde l’origen dels nois i noies que estan molt lligats al barri, però sobretot, del’acció de les escoles de Primària d’on provenen. Una vegada més es fa palèsque la major part dels hàbits que s’adquireixen amb seguretat tenen el seuorigen en els primers anys d’aprenentatge. Tot i així la influència del medigeneral també afecta els nostres alumnes i el perill de consideració de lallengua catalana com una llengua minoritzada hi és. Com en altres ambients dela nostra societat, la presència de l’espanyol és contínuament reforçada i elcatalà recula en trobar-s’hi en contacte. És per això que cal donar seguretat al’ús del català com a vehicle natural de relació. És una qüestió d’equitat, i sicalgués s’hauria d’aplicar un tractament de discriminació positiva. En tot cass’evitarà radicalment tot tipus d’educació que pugui dur a la segregacióper raó de llengua i, prioritàriament, es farà tot el que sigui possible perquè elsalumnes que s’incorporin adquireixin al més aviat la competència en la llenguacatalana i, en el seu cas, en l’espanyola.Entre la resta de la comunitat educativa l’ús del català és general i es fa encondicions de normalitat tant en l’ús institucional com en l’ús social i sempreamb el respecte necessari per a l’ús de l’espanyol.
 • 7. 2.1.1. D’acord amb aquest ideari l’Institut es planteja com a accions, mesureso projectes prioritaris els següents: - L’acolliment dels alumnes de Primer d’ESO que compta amb: 1. La relació amb l’escola d’origen, que és molt intensa. Informes de l’Escola, intercanvi d’informacions amb el Coordinador Pedagògic.... 2. El tutor orientador i el tutor-grup 3. L’equip docent. - L’atenció a la diversitat que es fa mitjançant: 1. Grups reduïts per atendre necessitats especials de lecto- escriptura per tal d’aconseguir competència lingüística plena en català i en castellà. 2. Grups reduïts per atendre necessitats especials de llenguatge matemàtic amb la finalitat d’obtenir competència plena en el càlcul bàsic. 3. Grups-classe heterogenis que no discriminin per raó de nivells de coneixements. 4. Crèdits variables que ofereixen oportunitat d’ aprofundiment i recuperació. - Els equips docents i Tutories orientadores, que formen l’eix de l’estructura organitzativa del Centre. - La relació amb les Escoles del barri, l’AMPA i Xarxa (organisme de coordinació de totes les escoles i instituts del districte). - La reelaboració del Projecte Curricular. Cal adequar-lo LOE que ja estarà promulgada el curs 2007-08. - La reforma contínua del Reglament de Règim Intern. S’ha d’intentar construir un sistema de control de compliment, i de manteniment de la convivència, cada vegada més clar i transparent. - La formació contínua i augment de la plantilla que ens permeti d’endegar nous projectes educatius.
 • 8. 2. 2. Dels objectius pedagògics de l’IES Francisco de Goya: - Ajudar al desenvolupament de la personalitat de l’alumnat que possibiliti la seva integració positiva en el món. Hom entén que el desenvolupament de l’alumne és autònom i que l’escola només li ha de donar suport en la transmissió de valors positius per a la societat. - Fomentar el respecte als drets humans, la llibertat, els principis democràtics i la lluita contra les discriminacions de tot tipus. L’institut es proposa especialment lluitar contra les discriminacions per raó de sexe, opció sexual i lloc de procedència - Facilitar l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i coneixements humanístics, científics, tècnics, històrics, de salut i estètics, sempre dins del respecte a la pròpia percepció de l’alumnat. - Formar l’alumnat en la cultura de l’esforç, de l’autodisciplina i la constància en el treball. - Ser un factor d’enriquiment de la visió del món de l’alumnat. Vol dir que hom ha de trobar a l’escola una gran varietat de pensaments i de formes de vida, que el permetin contrastar i millorar l’esperit crític i formar-se en l’ús de la raó, la ciència, la tolerància i l’empatia, i la defensa de la dignitat. - L’alumnat ha de trobar a l’escola l’ambient, els valors, les estructures que li facin estimar la llibertat i la responsabilitat. - Facilitar l’aprenentatge òptim de la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i promoure el seu ús normalitzat. Així mateix és objectiu del centre que els alumnes adquireixin competència en la llengua espanyola. En aquest sentit l’institut vol educar en l’apreciació del valor de les llengües com a eina de formació intel·lectual. - Fomentar la participació activa en l’activitat cultural i social de l’institut com a preparació per a la participació com a ciutadà. - Transmetre el respecte i l’estimació per la pau, la cooperació i la solidaritat entre els individus i els pobles.
 • 9. 2. 3. Del tipus de gestió de l’IES (objectius de gestió):La gestió del centre té com a objectiu principal permetre l’acció eficaç delprofessorat dirigida a l’alumnat que ha d’aprendre i formar-se. La gestió ha defacilitar especialment i de forma prioritària el treball en equip, que és el quedóna més alt grau de coherència i d’èxit a l’acció educativa.Per tant es fomentarà tot tipus de reunions de coordinació del professorat i dela resta de la comunitat educativa, especialment d’aquelles que afectinl’alumnat.Són els principals responsables de la gestió l’equip directiu i en segon termetot el professorat amb responsabilitat de coordinació en qualsevol nivell detreball.Consell Escolar, en el si del qual hi treballa la comissió econòmica. Lesdecisions les pren el director, escoltada la comissió econòmica, i quan haginestat fetes les propostes pertinents (com ara pressupostos dels departaments,les propostes de compra de material...), i la seva gestió directa correspon alsecretari o la secretària de l’institut.Els Departaments, anualment elaboren el seu pressupost tot seguint criterispedagògics, de projectes, de material, d’urgències, etc. La tradició del Centreensenya que les demandes dels departaments s’han pogut atendre normalmentsense problemes. Això fa innecessari acudir a d’altres tipus de distribució delpressupost.La gestió administrativa vetllarà perquè la tramitació de la documentació del’alumnat i de les demandes que puguin sorgir dels diferents estamentseducatius es realitzi amb la màxima eficàcia i eficiència.Tant en la gestió administrativa com en l’econòmica, la secretaria de l’institutseguirà les instruccions i procediments que emanin de l’autoritat administrativa.Especialment de les publicacions del Departament d’Ensenyament sobre lagestió econòmica dels centres docents públics.
 • 10. 2. 4. Objectius de participació:El centre promourà la participació de tota la comunitat educativa en la sevagestió.A banda de les instàncies de participació que depenen de la pròpia estructurade gestió del centre, és d’especial interès la participació de l’AMPA i del’Associació d’Alumnes.En tot cas l’institut, i el seu professorat, promouran l’associacionisme entrel’alumnat i facilitaran la tasca de l’Associació d’Alumnes com a element positiud’aprenentatge i de comunicació. L’institut Impulsarà la creació i bonfuncionament del Consell de Delegats.L’AMPA i l’Associació d’Alumnes han de promoure la participació en lesactivitats organitzades pel Centre i posaran la màxima cura en vehicular lespropostes i inquietuds dels sectors que representen.3. De l’estructura organitzativa del centrePer a la seva gestió i el compliment dels seus objectius, el nostre institutdescansa organitzativament en l’estructura següent: - L’Equip Directiu - L’Equip Docent - La Coordinació de nivell - La Tutoria Orientadora - Els Departaments Didàctics - Els altres càrrecs unipersonals de responsabilitat. - De tots ells, dos són d’especial importància i es tenen per emblemàtics: laTutoria Orientadora, i l’Equip Docent.
 • 11. 3.1. De l’Equip Docent i El /la coordinador/a de nivell L’equip docent forma part de l’estructura bàsica de l’institut i gaudeix d’unaautonomia per tal d’aplicar estratègies especials en casos concrets. Està format per tots els tutors orientadors d’un nivell, la majoria dels quals hiimparteixen matèries comunes. L’equip està presidit pel coordinador o per lacoordinadora de nivell. I es convoca normalment cada quinze dies i sempreque sigui necessari.3. 1. 1. Concreció de funcions de l’equip docent: a. Fer el seguiment del rendiment de l’alumnat i la composició dels grups d’atenció a la diversitat amb assessorament de la Comissió d’Atenció a la Diversitat del Centre. b. Fer el seguiment del rendiment global i individual. I si s’escau dissenyar estratègies per a millorar la convivència, les actituds i els resultats acadèmics. c. Acordar les maneres d’actuació en casos de faltes de convivència lleus o greus de l’alumnat i d’altres situacions de conflicte tot aplicant el RRI. d. Col·laborar en l’Acció Tutorial. e. Posar en comú les observacions del professorat sobre l’evolució dels alumnes i els grups. f. Adjudicar els crèdits variables als alumnes. g. Col·laborar amb el Coordinador Pedagògic i la Cap d’Estudis en la formació dels grups classe. h. Fer el seguiment de l’adequació dels alumnes al grup classe proposant-hi el canvi si s’escau. i. Organitzar les sortides i assegurar-ne l’assistència j. Col·laborar en la confecció del crèdit de síntesi i organitzar-ne la realització. k. Col·laborar en l’avaluació del Centre quant a dinàmica de grups, competències bàsiques i avaluacions d’alumnes en general. l. Planificar i dur a terme activitats d’orientació acadèmica i professional m. Assistir a les reunions que es convoquin.Atesa la importància de l’Equip Docent, la seva Coordinació tindrà un mínimde dues hores, (sent preferible que en siguin tres) de reducció que l’equipdirectiu obtindrà de l’assignació global d’hores per càrrecs de l’institut. LaCoordinació de Nivell es relaciona estretament amb el CoordinacióPedagògica i amb Prefectura d’estudis, per tal d’assegurar la coherència en elscriteris i actuacions dels equips docents.Els coordinadors de nivell es reuneixen setmanalment, dins del seuhorari fix, amb prefectura d’estudis i coordinació pedagògica, per tal decoordinar i unificar criteris d’actuació dels diferents equips docents.
 • 12. 3. 1. 2. Concreció de funcions del/de la Coordinador/a de Nivell: a. Fa l’ordre del dia i dirigeix les reunions de l’equip docent. b. Vetlla pel compliment de les decisions preses per l’equip docent. c. Transmet a l’equip docent les informacions que provinguin de l’equip directiu i la reunió de coordinadors de nivell, inversament, presenta a l’equip directiu i a la reunió de coordinadors de nivell, les propostes de l’equip docent. d. Coordina les accions disciplinàries proposades per l’equip docent i revisa la llibreta de faltes. e. Tracta d’unificar criteris d’actuació tot tenint en compte els criteris dels altres equips docents. f. Proposa a l’equip directiu les mesures correctives acordades a les reunions. g. Té cura de les actes de reunions i d’avaluació i les lliura al Coordinador Pedagògic i a la secretaria respectivament. h. Anota i resol els canvis de nota que es produeixin durant la sessió d’avaluació. i. Reparteix els butlletins de notes dels alumnes als tutors orientadors. j. Reparteix els fulls de feines d’estiu als tutors orientadors al juny. k. Té cura de l’organització del crèdit de síntesi o del treball de recerca i planteja la conveniència de modificacions. l. Coordina l’organització del crèdit de síntesi amb la Cap d’estudis i el Coordinador Pedagògic, l’organització dels grups d’alumnes i del professorat, els espais, les sortides i el calendari d’activitats. m. Coordina les sortides i les activitats dels alumnes que no hi participin. n. Coordina l’adjudicació als alumnes de crèdits variables. o. Facilita la integració a l’equip docent dels professors substituts.3. 2. De la Tutoria Orientadora: És una figura fonamental de l’estructura de l’institut i un element bàsic per aldesenvolupament integral de l’alumne i la relació amb les famílies. La nostraexperiència, i la d’altres Centres on també s’aplica, ha estat altament positiva, iaixí es jutja en les reunions que es mantenen periòdicament amb les escolesde primària vinculades i la resta d’escoles i instituts del districte d’Horta-Guinardó. Atesa la importància de la tutoria orientadora, tot el professorat delcentre hi participa.3. 2 . 1. Concreció de funcions: a. El tutor/a orientador/a té al seu càrrec un nombre reduït d’alumnes (entre vuit i dotze), i en fa el seguiment durant tot un cicle.
 • 13. b. El tutor/a, a més, és professor o professora d’alguna matèria, preferentment comuna, dels seus tutorats. Això ha de facilitar el seguiment tant del rendiment acadèmic com de la formació integral. c. Està en contacte amb les famílies de manera constant i obligatòriament ha de fer una primera entrevista després de la preavaluació. d. Fa el seguiment de l’assistència i els retards dels seus tutorats i en proposa les correccions i adaptacions que siguin necessàries, sempre amb contacte amb les famílies. e. Escolta els parers rellevants dels altres professors de l’equip docent sobre els seus tutorats i pren les mesures pertinents per la millora del seu aprenentatge. f. Pren nota de les opinions i observacions de la junta d’avaluació i en trasllada les conclusions a l’alumne i a les famílies. g. Atén les consultes i inquietuds de tota índole que siguin pertinents de l’alumne. h. Fa, en la mesura que sigui possible, i quan s’escaigui, de mediador/a en conflictes que puguin afectar els seus tutorats. i. Comunica a l’alumne i a les seves famílies les mesures de correcció d’accions contràries a la convivència, en cas que es produeixin. En aquest aspecte exerceix una funció primordial en la proposta de les sancions, que intentarà que siguin el més ajustades possible a les necessitats de l’alumne i de l’institut i comptant sempre amb la participació de la família.3. 3. Del tutor classe: Atès que la major de part de les tasques individualitzades les realitza elstutors orientador, el tutor classe té com a funció principal l’atenció al grup-classe. És nomenat pel director a proposta del cap d’Estudis atenent a criterisde disponibilitat i idoneïtat. Per al desenvolupament de la seva tasca téassignades dues hores en el seu horari, una de lectiva, de reunió amb el grup-classe, i una altra de complementària. 3. 3. 1. Concreció de funcions: a. Dirigeix i dinamitza les sessions de tutoria amb els alumnes, i programa l’aplicació de les activitats que proposin l’equip docent, el grup-classe, la direcció, els departaments, o les que ell mateix organitzi. Per tal de fer- ho ha de procurar coordinar-se amb d’altres tutors del nivell b. Trasllada a la resta d’organismes del Centre les inquietuds i problemes detectats en el grup-classe. En aquest sentit és molt important la relació amb l’equip docent que entendrà de tots els problemes que plantegen els tutors-classe, i amb el Coordinador Pedagògic. c. Organitza i participa en les actuacions tutorials que estableixin els equips docents. d. Coordina la realització de les activitats de tutoria del grup fora de l’aula.
 • 14. e. Trasllada a la junta d’avaluació les inquietuds dels alumnes i si s’escau promou la presència de representants del grup a les deliberacions de la junta d’avaluació, en la manera que està establert. f. Vetlla pel bon funcionament del grup classe pel que fa a les activitats acadèmiques, les relacions humanes, l’adquisició d’hàbits, el respecte al material, l’ordre i la neteja de l’aula, en el ben entès que totes aquestes tasques, no són pròpies solament del tutor sinó de tot el professorat. g. El tutor classe es reuneix periòdicament amb l’equip responsable del PAT per tal de posar en comú l’avaluació i millora de l’acció tutorial3. 4. Dels Departaments didàctics:Els departaments didàctics els formen tots els professors que imparteixen lesassignatures, crèdits o matèries de la mateixa àrea, tot i que es pot donar elcas d’àrees diferents que s’agrupen en un sol departament. Compleixen lesfuncions que la normativa els atribueix. Especial rellevància tenen aquelles quees refereixen a la coordinació, programació i avaluació.3. 4. 1. Són Departaments Didàctics del nostre institut: 1. Departament de Llengua Catalana. 2. Departament de Llengua Castellana. 3. Els departaments de llengües catalana i castellana inclouen l’àrea de llèngües clàssiques. 4. Departament d’Idiomes integrat pel professorat d’anglès i el de francès. 5. Departament de Matemàtiques. Lligat a aquest departament hi ha l’àrea d’Economia 6. Departament de Ciències Socials que engloba el professorat d’Història i Geografia i l’àrea de Filosofia. S’hi afegeix també el professorat de Religió. 7. Departament de Ciències Naturals que està format pel professorat de Física i Química i el de Biologia i Geologia. 8. Departament d’Educació Visual i Plàstica 9. Departament de Música 10. Departament d’Educació Física 11. Departament de Tecnologia. 12. A més d’aquests departaments, el professor especial de Psicologia i Pedagogia i la mestra terapeuta, també psicopedagoga, que ocupa una plaça d’atenció a la diversitat, constitueixen el Gabinet de Psicopedagogia. Aquest Gabinet treballa agrupat en la Comissió d’Atenció a la Diversitat en el qual s’hi integren el Coordinador Pedagògic i la psicòloga de l’EAP.
 • 15. 3. 4. 2. L’institut considera fonamentals les següents funcions: a. Elaboració de la programació i la memòria anual tot incloent-hi les reformes que es proposin des de les instàncies pedagògiques competents. b. Concreció dels crèdits variables d’acord amb l’oferta de Prefectura d’Estudis i els criteris d’adaptació de l’alumnat. c. L’establiment dels criteris d’avaluació assignant els percentatges als diferents aspectes a avaluar i el sistema de recuperacions. d. Coordinació les estratègies didàctiques de l’àrea. e. Segons la proposta que elabora la Cap d’Estudis, acorda el repartiment de grups i l’horari tenint en compte criteris pedagògics, de disponibilitat, i de rotació en els diferents nivells. Especialment es tindrà en compte l’estructura del Centre quant al equips docents i, per tant, intentarà la continuïtat del professorat durant els cicles. f. La proposta i l’organització les sortides d’ àrea o matèria. g. Elaboració del pressupost anual del Departament. h. Consideració de les propostes didàctiques que es facin en d’altres instàncies i. Proposar totes les iniciatives que cregui oportunes per millorar l’acció educativa.Els Departaments són coordinats per un Cap de Departament qui es faresponsable del compliment d’aquestes funcions. Per dur a terme la seva tascael Cap de Departament disposa d’un descompte horari que està en funció delnombre de professors del Departament que coordina.3. 5. Dels càrrecs unipersonals de responsabilitat i de la reducció horària:Els càrrecs que la normativa estableix com a unipersonals de govern, com araDirector, Cap d’Estudis, Secretària i Coordinador Pedagògic, es regeixen perallò que marquin les disposicions legals que emanen de la Generalitat deCatalunya. ( Decret 199/1996, de 12 de juny)Atesa la importància que els equips docents tenen en l’estructura delcentre, el càrrec de Coordinador de nivell tindrà una rellevànciaprioritària, tant en la reducció horària com en la participació en òrganscol·lectius.El nostre institut disposa d’altres càrrecs que, tenint responsabilitats, esconsidera que han de tenir especial tractament, i, en el seu cas, reducciód’hores.Els nomena el director tenint en compte criteris d’idoneïtat i de disponibilitat.El nombre d’hores de reducció que se’ls adjudica, dependrà sempre de ladisponibilitat d’hores globals que el Centre pugui tenir, i per tant, poden ser
 • 16. variables segons la plantilla de cada curs. En tot cas les hores de descompteno són necessàriament acumulables quan per motius extraordinaris es realitzimés d’una funció.En els casos en què sigui necessari s’utilitzaran els noms i les horesassignades a càrrecs inactius per assignar funcions que es considerinprioritàries, amb les consegüents reduccions horàries.3. 5.1. Són càrrecs i funcions que tenen reducció horària: 1. Coordinació de Nivell. Se li adjudiquen, amb preferència a d’altres càrrecs, una reducció de tres hores a l’ESO i de tres a un únic Coordinador d’activitats per als dos cursos de Batxillerat. Com ja s’ha indicat més amunt el nostre Centre hi ha un coordinador per cada equip docent, i les hores de reducció s’han d’obtenir del còmput general per càrrecs. 2. Tutoria classe. Té les hores de dedicació que marca la normativa ( veure més amunt). 3. Cap de Departament, les hores de reducció se li adjudiquen en relació al nombre de professors del departament. 4. Coordinació d’Informàtica (TIC): coordina l’ús i realitza tot el manteniment dels mitjans informàtics (TIC). 5. Responsable de Riscos Laborals: té les funcions que li atribueix la resolució d’1 de juliol de 2005 que dóna instruccions sobre l’organització dels Centres de Secundària. 6. Responsable de manteniment: Pren cura de les petites reparacions que s’hagin de fer i que no superin les seves possibilitats. Per al seu ajut compta amb els alumnes que per actituds contràries a la convivència, hagin estat sancionats amb serveis a la comunitat els dimecres a la tarda, o amb alumnes que ho facin voluntàriament. Sempre que sigui possible compta amb dues hores de reducció que van lligades a la permanència la tarda dels dimecres. 7. Coordinador lingüístic, intercultural i de cohesió social. Té les funcions que l’atribueix la resolució d’1 de juliol de 2005 sobre l’Organització dels Centres de Secundària. Hom entén com a càrrec inactiu, tot aquell càrrec que la normativa ens permet de crear, peròque no té una funció concreta que impliqui reducció horària, com ara caps de seminari odepartament unipersonals…
 • 17. 8. Responsable d’activitats extra-escolars: Organitza i coordina totes les activitats extra-escolars tot proposant activitats noves que puguin ser d’interès. Es relaciona estretament amb l’Associació d’Alumnes, amb l’Ampa, i amb l’equip directiu. 9. Responsable d’audiovisuals: Té cura del manteniment de totes les eines i material audiovisual del Centre, en facilita informació i ajuda el professorat en el seu ús. 10. Tot depenent de les necessitats del Centre i de la disponibilitat horària, la Direcció podrà atribuir hores de reducció a tasques especials segons criteris d’urgència i d’idoneïtat4. Del sistema de funcionament general4.1. Del control d’assistència:Del sistema de control d’assistència en parla el Reglament de Règim Intern queen tot cas inclourà les següents consideracions:4.1.1 Del professorat: El professorat quan arriba a l’institut signa en el full ad hoc i hi consigna l’horad’entrada. Atesa la greu distorsió que les faltes d’assistència produeixen en el progrésde l’alumnat, en l’ordre general de l’institut i en les famílies, totes les faltesd’assistència es justifiquen degudament. Tal com estableix la normativavigent. Per tal de facilitar el procediment el professorat té a la sevadisposició un formulari per complimentar al més aviat possible i lliurar ala Cap d’Estudis. Les faltes no justificades estan sotmeses als tràmits quemarca la normativa vigent.La relació de faltes del professorat es publica en el tauler d’anuncismensualment. El global de faltes es comuniquen als Serveis Territorials elmes de juny.4.1.2. De l’alumnat: L’ESO i el Batxillerat són estudis reglats i en ambdós l’assistència del’alumnat és obligatòria i les normes són les mateixes per als dos tipusd’estudi.
 • 18. De les normes se’n parla abastament al Reglament de Règim Intern.4. 2. Les guàrdies:Durant les hores lectives el Centre compta amb professorat de guàrdia. Leshores de guàrdia consten en l’horari del professorat. L’assistència delprofessorat de guàrdia es considera bàsica per tal de garantir el mínim deserveis que s’ha de donar a l’alumnat.En el cas que les absències del professorat siguin degudes a sortidesprogramades de l’alumnat, els professors que queden lliures fan les guàrdiesamb preferència als professors que constin a l’horari normalTot i que el Reglament de Règim Intern parla acuradament de les sevesfuncions, cal insistir en què el professorat de guàrdia té cura de l’ordre generalde l’institut i que recorre l’edifici resolent si és possible les incidències que s’hiprodueixin.La mateixa responsabilitat es té en les guàrdies de pati, durant les quals elprofessorat vetllarà per la bona convivència de l’alumnat i hi passejarà cobrintla major part d’espai possible.També correspon al professor de guàrdia atendre els primers auxilis delsalumnes que prenguin mal o es posin malalts tot acompanyant-los, en cas denecessitat, a la mútua concertada. Per a aquesta atenció el professor comptaamb la col·laboració del personal de Secretaria que, a més, s’encarrega delstràmits i avisa la família.4.3. Del tractament de la diversitat:El nostre institut és conscient de la necessitat de prendre mesures davant de ladiversitat de l’alumnat i donar compliment a l’ideari del Centre.En el tractament de la diversitat, al costat de l’equip docent, intervé laComissió d’Atenció a la Diversitat com a especialista tant en els tractamentsindividuals que es puguin realitzar com en la planificació d’estratègiescol·lectives. La Comissió està integrada per un membre de l’EAP, elpsicopedagog, la mestra terapeuta i el Coordinador PedagògicCriteris que s’han de tenir en compte per fixar les estratègies d’aprenentatge: - Aconseguir el màxim d’equitat: el nostre Centre manté aquest criteri com a prioritari entenent que és fonamental per aconseguir una educació integradora i solidària. - Tendir a la qualitat i a l’excel·lència tant en els resultats acadèmics com en els de formació general.
 • 19. - Promocionar una cultura d’altes expectatives que enriqueixi la visió del món de l’alumnat - Evitar la segregació de l’alumnat per nivells acadèmics. Criteris d’avaluació: El Centre elaborarà criteris comuns d’avaluació que se sotmetran a la consideració del claustre.Amb la filosofia de donar a cadascun segons les seves necessitats totdemanant-li segons les seves possibilitats, el Centre elabora criteris d’avaluaciói metodologia de treball que s’adaptin a la diversitat de l’alumnat que hi arriba.Segons el nostre criteri això ens porta a la formació de grupsheterogenis. L’atenció a la diversitat està sotmesa a contínua revisió ambcriteris d’eficàcia. Per tant es podran assajar diferents sistemes. Fins aracoexisteixen: a) La formació de grups petits en algunes àrees per alsalumnes que necessiten atenció especial; b) Desdobalments en la majorquantitat possible de matèries amb dos professors a l’aula, o amb lameitat d’un grup per cada professor en diferents aules... Les modalitatsdel tractament estan subjectes a una definitiva avaluació per fixar-lesdefinitivament.En tot cas el tractament de la diversitat ha de descansar en lesadaptacions curriculars per als alumnes que ho necessitin.L’atenció a la diversitat dins d’aquests grups es realitza amb la formacióde grups petits en algunes àrees per als alumnes que necessitin unametodologia especial. Aquests alumnes s’incorporen en la resta dematèries al grup-classe. A més cal tenir en compte que el grup-classe ha de ser prou flexiblecom perquè durant el seu horari hi hagi diferents agrupaments quepermetin desdoblaments en d’altres matèries que per la seva índole sóneficaces en grups reduïts, com ara tecnologia, llengües, informàtica,ciències de la natura... El Centre és partidari de mantenir l’estructura curricular dels crèditsvariables que considera molt valuosos per tal d’acomplir els objectiuspedagògics. La flexibiliat de dedicació de l’alumnat, i l’adequació als seusinteressos, converteixen els crèdits variables en una eina fonamentald’atenció a la diversitat. El nombre i la caracterització dels crèditsvariables depenen de la normativa vigent i de la disponibilitat delsDepartaments Didàctics, i en tot cas tindran en compte l’opinió delsequips docents.
 • 20. 4.3.1. D’un grup especial a QuartLa voluntat de la direcció del centre és propiciar que l’alumnat de quartpugui obtenir el títol de Graduat en Secundària. Per tant es crea un grupreduït, l’anomenat 4t A. L’excepcionalitat d’aquest grup fa referència al’especial configuració de l’alumnat que l’integra. Són alumnes querequereixen estratègies especials, adaptades a les seves necessitats. El professorat de tercer curs, assistit per la Comissió d’Atenció a laDiversitat, decideix, segons criteris d’interessos de l’alumnat,d’adequació a l’assoliment dels coneixements i dels procediments mínimsnecessaris, sobre els alumnes que s’hi han d’integrar. Hom entén que el perfil de l’alumnat que ha d’anar a aquest grup és elque correspon a un noi o noia amb dificultats d’aprenentatge. No estàpensat, doncs, per a alumnes amb problemes conductuals, tot i quesovint ambdues coses van unides, ni per a alumnes l’únic problema delsquals sigui la falta d’esforç. En tot cas la direcció del Centre posarà tots els mitjans possibles pertal de crear aquest grup especial.4.3.1.a Orientacions generals sobre el grup de diversitat de 4t: - S’ha d’intentar que el professorat imparteixi més d’una matèria. - El grup ha de ser reduït, al voltant de quinze alumnes. - A més de la proposta del l’equip docent de tercer cal l’aprovació dels pares i del propi alumne. - S’aconsellarà els alumnes que acreditin, l’estudi de cicles formatiu adients als seus interessos i capacitats tot informant-los de l’itinerari a seguir més apropiat ( Cicles de Grau Mig – Curs pont – Prova d’accés – Cicles de Grau Superior – Escoles Universitàries....) 4.3.1.b Objectius prioritaris respecte els alumnes de Quart A: - Ajudar a assolir nivells satisfactoris de maduració personal. - Assolir els mínims acadèmics que els diferents Departaments didàctics tinguin establerts. - Fer créixer l’autoestima i la integració entre l’alumnat. - Afavorir al màxim les actituds positives dels alumnes cap la comunitat, cap a l’esforç i cap a la moral del treball.
 • 21. - Facilitar la informació necessària sobre les sortides professionals en què puguin ser competents i que estiguin d’acord amb els seus interessos. - Insistir en la necessitat d’adquirir hàbits i estratègies útils per l’obtenció de resultats. - Adaptar el currículum per tal que alumnes assoleixin els objectius anteriors i facilitar-los l’obtenció del graduat en ESO.4. 4. Del marc horari.El marc horari de l’institut s’adapta a la normativa del Departament d’Educació iper tant respecta de les 30 a les 32 hores de l’alumnat, i les 37 i mitja delprofessorat que s’agrupen de la següent manera:4. 4.1. L’horari de l’alumnat:El alumnes comencen les classes a les 2/4 de nou del dematí i acaben a 2/4 desis de la tarda. Les variacions a aquest horari marc són les que consten en elReglament de Règim Intern.4. 4. 2. L’horari del professorat:Segueix l’horari marc de l’alumnat i compleix les disposicions normatives del’administració educativa. Les hores totals que consten en horari han de ser les24 prescriptives. No consten, però, en horari les hores dedicades a reunions,en nombre de 6, i les hores de preparació de classe (7 ½) que completenl’horari laboral del professorat.4. 4. 2. a. De l’elaboració dels horaris:Dels criteris d’elaboració dels horaris de l’alumnat i del professorat tracta elReglament de Règim Intern i sempre serà prioritari, com a criteri general, elpedagògic.L’elaboració dels horaris és responsabilitat de la Cap d’Estudis qui complirà lanormativa vigent, i que, en tot cas, ha de respectar els següents criteris: - El horaris són quadrimestrals i, com preveu la normativa, el claustre aprova també quadrimestralment el compliment dels criteris normatius, i els propis del Centre, en la seva confecció. En el cas que els horaris es confeccionin tots dos a l’inici de curs no cal que siguin aprovats més d’una vegada
 • 22. - El professorat tindrà com a màxim set mòduls durant dos trimestres i sis mòduls un trimestre. - Per al professorat que té reducció horària la distribució és la següent: a. 1/3 de reducció: cinc mòduls com a màxim. b. ½ de reducció: quatre mòduls com a màxim - En cap cas una mateixa matèria no podrà impartir-se més d’un dia en horari de tarda. - El nombre de guàrdies normalment, no ha de sobrepassar les 6 setmanals. - La guàrdia de pati té consideració de guàrdia d’una hora, i han de cobrir tots els espais del recinte - L’horari setmanal pot ser modificat en cas de necessitat ineludible, com ara, falta de professors, crèdits de síntesi, sortides... - La direcció del Centre intentarà afegir d’altres criteris que el claustre proposi.5. De les activitats extra-escolars:Les activitats extraescolars tindran finalitat cultural, de convivència, acadèmicai, si és possible, lúdica. L’assistència de l’alumnat és, en general, obligatòria ihom entén que les sortides es podran suspendre si no hi ha una assistènciamínima d’un 70%. L’assistència del professorat a les activitats extraescolars està regulada en lanormativa vigent. ( Resolucions successives d’”inici de curs”) Aquestes activitats, quan es realitzin fora de l’institut, han de comptar ambl’aprovació del Consell Escolar i es regeixen per la normativa vigent. - Sortides - Trimestrals o de convivència. Fins ara han estat les següents: - Primer trimestre: Parcs naturals - Segon trimestre: Esquiada i activitats alternatives. - Tercer trimestre: Port Aventura. - Acadèmiques:
 • 23. - Tutoria - Àrea o matèria. - Activitats esportives i de lleure: . Cursos que patrocini l’AMPA . Competicions . Campionat d’escacs . ............... - Viatges de final d’estudis: . Viatge de 4t d’ESO. - Intercanvis amb alumes europeus. . França. Intercanvi amb un liceu o escola . Els que es derivin de la participació del Centre en programes europeus (Comenius...) - Activitats d’estudi i culturals: . La direcció de l’institut estimularà les activitats relacionades amb les TIC i l’ús de la Biblioteca, i així mateix promourà tot tipus d’activitats que faciliti la formació cultural de l’alumnat.5.1. Objectius: - Reforçar el lligam entre l’alumnat que faciliti la convivència - Facilitar experiències a l’alumnat, que eixamplin la seva visió del món. - Reforçar els coneixements i les habilitats adquirides a l’aula - Educar en el comportament respectuós i solidari amb l’entorn. - Facilitar i millorar la relació del professorat amb l’alumnat. Per això cal que, sempre que sigui possible les activitats es dugin a terme amb el professorat de l’equip docent i especialment amb els tutors.

×