UD 12 O sistema urbano 2ª parte

1,223 views
1,047 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,223
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
594
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UD 12 O sistema urbano 2ª parte

 1. 1. UD 12 O SISTEMA URBANO parte 2 XEOGRAFÍA 2º BACH
 2. 2. 1.4 Morfoloxía urbana (tipos de planos) MORFOLOXÍA E ESTRUTURA URBANA PÁX. 237-241
 3. 3. O PLANO URBANO O plano (trazado viario) ven condicionado polo o emprazamento, as funcións urbanas, a topografía, o crecemento demográfico, o pasado,.. A partir da lectura do plano dunha cidade podemos adiviñar as distintas etapas de seu crecemento. O máis frecuente é a xustaposición de distintos tipos de plano urbano correspondentes a cada etapa histórica.
 4. 4. Catro tipos básicos de plano urbanoIRREGULAR ORTOGONAL EN CUADRÍCULA EN DAMEROLINEAL RADIOCÉNTRICO
 5. 5. Plano Irregular Trazado viario irregular. Sen planificación previa. Sen xeometría. Adaptación a orografía do terreo. Rúas estreitas e sinuosas, algunhas sen saída ou con diferentes anchuras no seu percorrido. Altura variada dos edificios. Os limites: antigas murallas; hoxe vías de comunicación ou espazos naturais. Parte antiga das cidades de época medieval (tanto na cultura cristiá como na islámica): Toledo, Ávila, Xirona, Granad
 6. 6. Plano ortogonal Trazados viarios planificados. Rúas rectilíneas crúzanse en ángulo recto, formando cuadrículas. Orixinario de Grecia e Roma. Nas colonias sudamericanas, novas cidades españolas do século XVIII ou nos ensanches levados a cabo no século XIX a raíz da revolución demográfica que acompañou a revolución industrial. O exemplo máis significativo deste tipo de plano atopámolo en Barcelona que a mediados do século XIX, era a principal cidade industrial de España. O Plan Cerdá, 1858, buscaba ordenar o crecemento Proyecto de Nuevas Poblaciones urbano da cidade. en Sierra Morena, al amparo del Outros ensanches: Madrid, Valencia, San que se gestó la actual ciudad de La Carolina. Sebastián.
 7. 7. El plano ortogonal diseñado por Ildefonso Cerdá distribuía las viviendas enretículas cuadradas de 133 metros de lado, con un patio de manzana interiory un jardín. Todo el Ensanche estaría atravesado por dos avenidasdiagonales concebidas como vías de comunicación rápidas.
 8. 8. PlanoRadiocéntricoHai un centro do que parten todas as vías de comunicación, de forma radial. Estas vías están a súa vez cortadas por outras en forma de círculos PALMANOVA (ITALIA) concéntricos. Centro da cidade. Idade Media (cidades medievais que partían dunha praza, igrexa ou castelo) e Moderna. Vitoria. Ensanches de Tarragona e
 9. 9. Cidade Rodrigo (Salamanca) Fortificación en estrela que rodea o plano irregular
 10. 10. Plano Lineal Forma alargada. En torno a unha vía de comunicación: carreteira, río ou ferrocarril. En algunhas ocasións por razóns topográficas (ao pe dunha ladeira ou no límite da costa). Existe unha planificación teórica lineal: Cidade Lineal (Arturo Soria, 1882) Característicos dos pobos que se fundaron ou creceron a partir do Camino de Santiago (Logroño, Burgos, Astorga)
 11. 11. En España el arquitecto y urbanista ARTURO SORIA Y MATA, inspirado en la idea de Howard de la ciudad-jardín, diseña el modelo de Ciudad Lineal. La idea utópica de Arturo Soria consistía en desarrollar un corredor en la zona nororiental de Madrid.En la parte central se colocarían las vías de transporte (carreteras yferrocarril). A ambos lados estarían las parcelas con viviendas unifamiliaresy jardines. Los servicios comerciales, educativos, sanitarios y religiosos sesituarían en plazas y lugares centrales, aproximadamente cada 4 kilómetros.
 12. 12. CIUDADLINEALPROXECTADAPOR ARTUROSORIA PLANO DE MADRID
 13. 13. ESTRUTURA URBANACASCO HISTÓRICOENSANCHEPERIFERIA ÁREA DE NEGOCIOS BARRIOS PERIFÉRICOS. ZONAS RESIDENCIAIS. ZONAS COMERCIAIS. POLÍGONO INDUSTRIAL. ZONAS DEPORTIVAS, CULTURAIS E DE OCIO. INFRAESTRUTURAS SANITARIAS, EDUCATIVAS, ETC. ESTACIÓN DE TREN, AUTOBUSES, ETC.
 14. 14. Centro histórico Xeralmente centro da cidade. Zona vella. O centro histórico é a parte das cidades españolas que se desenvolveu antes da industrialización. En xeral, é identificable coa herdanza medieval (Lugo, Astorga, León, Mérida ou Cáceres aínda conservan restos viarios e edificacións romanas) aínda que tamén ten elementos posteriores do urbanismo renacentista e barroco, así como reformas levadas a cabo durante os séculos XVIII e XIX. Corresponde a un plano irregular. Caracterizábase polas súas rúas estreitas, edificios baixa altura e unha particular concentración de monumentos, como igrexas, conventos e palacios. As antigás murallas, de orixe romana ou medieval, foron derribadas na maioría das cidades españolas para dar lugar a paseos de Ronda, se ben algunha delas, como as de Ávila, Lugo, Tarragona ou Ciudad Rodrigo (Salamanca) aínda se conservan. Tamén son frecuentes os emprazamentos defensivos en lugares elevados ou de
 15. 15. LUGO
 16. 16. • Declive e deterioración dos centros históricos A partir da segunda metade do século XX, os centros históricos de moitas cidades españolas comezaron a sufrir unha progresiva deterioración e abandono debido  Despoboamento, envellecemento e empobrecemento e a perda de actividade económica.• Restauración e revitalización Ao longo das últimas décadas (especialmente, a partir dos anos oitenta do século pasado), as tendencias anteriores víronse, en parte, compensadas por procesos de revitalización destas zonas  Políticas públicas de conservación e revitalización e desenvolvemento do turismo cultural. Nos últimos anos produciuse en toda Europa unha auténtica explosión do turismo urbano, particularmente do denominado turismo cultural: en especial,
 17. 17.  Residencial (clase media, alta) Cultural (museos, teatros, edificios históricos) Administrativa Comercial
 18. 18. Ensanche Finais do século XIX e durante o século XX Novos barrios situados xunto ao centro histórico cun trazado ortogonal, formado por bloques regulares con patios interiores. Algunhas das rúas máis anchas deseñáronse como grandes avenidas a modo de bulevares, conformando amplos espazos abertos. Para conectar o ensanche co centro histórico, derribáronse as murallas e instaláronse no seu lugar as chamadas vías de Ronda, que rodeaban o centro. Este viario máis amplo e regular, adecuábase as novas necesidades de transporte dunha cidade máis extensa, en que xa non bastaban os desprazamentos peonís, sendo necesario recorrer tamén aos tranvías. Os primeiros ensanches foron os de Barcelona e Madrid, aprobados en 1860 e deseñados polos urbanistas Ildefonso Cerdá e Carlos María de Castro, respectivamente. O mesmo esquema repítese logo neutras cidades españolas, como San Sebastián, Bilbao, Alacant, Zaragoza, Valencia etc. Algúns ensanches conservan unha parte das construcións orixinais, pero noutros producíronse operacións de substitución deses edificios por outros novos, rompendo a estética do conxunto. Estas prácticas foron especialmente frecuentes nos anos sesenta e setenta do século XX, mentres que nas últimas décadas predominaron as restauracións dos antigos edificios.
 19. 19. 1.-CAUSAS QUE DETERMINAN O ENSANCHE URBANO: - Aumento demográfico. - Ostentar a capitalidade, ser se universitaria, ser se das Institucións Autonómicas, ser centro financiero… - A industrialización.2.-ÁREAS DO ENSANCHE: - Ensanche burgués. - Barrios obreiros-industriais. - Barrios axardinados.
 20. 20.  Residencial Administrativa Comercial Financiera
 21. 21. Área de negocios Actividades financeiras e comerciais CBD (Center Bussinnes District) Nos ensanches ou nos arredores Preto das grandes vías de comunicación Edificios de nova construción bastantes altos Elevado prezo do solo
 22. 22. Barrios periféricos Polígonos de vivendas/Cidades dormitorio Zonas Residenciais (Cidade-xardín de Howard) Chabolismo Polígonos Industriais
 23. 23.  Os polígonos de vivendas de promoción pública. Para atender a crecente demanda de vivenda e resolver o problema do chabolismo, o Estado levou a cabo un intenso labor de promoción de vivendas sociais, que na súa maior parte tiñan dimensións reducidas e unha baixa calidade de construción. Foron edificadas en grande bloques, algúns deles tan precarios que realmente se trataba de barracóns prefabricados destinados ao rápido realoxamento de chabolistas, pero que acabaron dar do lugar ao denominado chabolismo vertical. Estes polígonos xeralmente carecía das necesarias dotacións de servizos e equipamentos: colexios, parques, espazo comerciais, etc. Os polígonos de vivendas de promoción privada. En paralelo as actuacións públicas, a iniciativa privada tamén desenvolveu novos espazos residenciais. A calidade de construción dos polígonos de promoción privada era algo mellor ca os de iniciativa pública, aínda que moi heteroxénea en función da clase social á que se destinaban as vivendas. Esta é a paisaxe residencial que caracteriza aínda unha gran parte das periferias das cidades españolas, particularmente a de municipios metropolitanos próximos as grandes cidades. Son polo xeral, bloques elevados de piso separados por
 24. 24. La Colonia Cruz del Rayo(1928-29) está delimitada porlas calles Príncipe de Vergara,Gabriel Lobo, Rodríguez Maríny A. Rodríguez Villa, es laprimera Colonia que sigue dealguna manera el modelo deCiudad Jardín de Howard. Viso en Madrid
 25. 25. Os barrios cidade-xardín Primeiro terzo do século XX Desexo dun maior contacto coa natureza Trátase de pomocións de vivendas unifamiliares con xardíns, destinadas, en principio, as clases medias e baixas, se ben co tempo tamén as clases altas demandaron este tipo de espazos, como é o caso dos barrios de Neguri en Bilbao, o Viso en Madrid ou Pedralbes en Barcelona Co posterior crecemento da cidade, estes espazos quedaron situados en zonas relativamente céntricas, o que favoreceu a súa revalorización e, en bastantes casos, o seu cambio de uso, xa que numerosas casas foron ocupadas por pequenos negocios; por exemplo, gardarías ou clínicas privadas.
 26. 26. O caso máis singular no desenvolvemento dos barrios cidade-xardín é o daCidade Lineal de Madrid, deseñada polo urbanista Arturo Soria a finais doséculo XIX, e parcialmente edificada a principios do XX. Tratábase dundesenvolvemento de baixa densidade, con vivendas unifamiliares, articulado aolongo dun eixe principal polo que circulaba o tranvía, e que concentraba osprincipais equipamentos e servizos.O proxecto e o desenvolvemento orixinal da Cidade Lineal quedarondesnaturalizados co tempo, xa que as vellas vivendas unifamiliares foronderribadas para construír edificios residenciais en altura, e o tranvíadesaparecen do eixe principal para favorecer o paso de autobuses eautomóbiles.
 27. 27. Polígonos industriais A partir dos anos cincuenta e ata a metade da década dos setenta do século pasado produciuse un rápido crecemento industrial, que demandaba novas superficies para a súa actividade. Creáronse entón extensos polígonos industriais, tanto na periferia das grandes cidades coma nos municipio metropolitanos do seu arredor, que albergaban empresas de diferentes características. Coa crise industrial a comezos dos anos oitenta, desapareceron moitas da grandes fábricas. Actualmente, algúns destes polígonos, anticuados e de baixa calidade urbanística, están sendo
 28. 28. VALLADOLID: Polígono industrial e áreas residenciais nas aforas dacidade.
 29. 29. O censo de 1960 recollía a existencia de 120 000 infravivendas ou chabolasen España, en que habitaban 582 000 persoas. Ademáis, a incipienteindustrialización do país esixía novos espazos para instalar fábricas naperiferia das cidades. A demanda de vivendas e áreas de actividadeeconómica canalizouse a través de distintas iniciativas.
 30. 30. Os arrabaldes A constante afluencia de inmigrantes procedentes do medio rural, unida aos elevados prezos do solo no ensanche condicionou o desenvolvemento de barrios periféricos para satisfacer a demanda de vivenda dos que acababan de chegar; en boa parte, poboación que acudía a traballar nas novas actividades industriáis. Estes barrios, denominados comunmente arrabaldes ou suburbios, foron crecendo ao mesmo tempo que se desenvolvían os ensanches, pero con vivendas de moi baixa calidade, as veces de autoconstrución, en casas dunha ou dúas plantas. Localizáronse, xeralmente, ao longo das principais estradas de acceso as cidades, polo que moitas zonas urbanas adoptaron un plano en forma de estrela. Nas cidades de maior tamaño, estes crecementos lineares chegaron a alcanzar algunhas vilas dos arredores, que quedaron integradas no tecido urbano da gran cidade. Os barrios de Tetuán, en Madrid, ou Poblé Nou, en Barcelona son bos exemplos deste tipo de desenvolvementos suburbiais. A evolución dos arrabaldes despois da guerra civil foi moi dispar. As áreas máis próximas ao ensanche revalorizáronse, e nelas construíronse edificios de maior calidade. As máis afastadas conservaron durante máis tempo as casas orixinais, pero nos últimos anos, as administracións están promovendo
 31. 31. O Madrid da posguerra: centroNa parte central-inferior da imaxe obsérvase o histórico, ensanche e arrabaldescentro histórico, con rúas de trazado moi O plano de Madrid en 1944 permiteirregular e rodeado das Rondas, construídas identificar os espazos urbanos construídospolos terreos anteriormente ocupados pola cerca ata esa data:que delimitaba a cidade.Ao norte, leste e sur da zona histórica esténdeseo ensanche, caracterizado polo trazado rectilíneodas rúas e a amplitude dos bloques. O ensanchenon rodea totalmente o centro histórico. Nooeste, o río Manzanares e a Casa de Camposupoñen unha barreira natural ao crecementourbano; no leste, é o Parque do Retiro o queimpide o desenvolvemento do ensanche. O eixedo Paseo do Prado (ao oeste do Retiro, herdanzado século XVIIl) é continuado cara ao norte aolongo do Paseo da Castellana.En localizacións máis periféricas, ao longo dasestradas de entrada, identifícanse os arrabaldescon trama irregular e pequenos bloques. Ao nortelocalízase o barrio de Tetuán (antiga estrada deBurgos). Ao leste, sueste e suroeste pódenserecoñecer os desenvolvementos xurdidos aolongo das antigas estradas de Barcelona (zonade Ventas-Alcalá), Valencia (Vallecas) eEstremadura.• Os barrios cidade xardín, pola súa menor
 32. 32. ANÁLISE E COMENTARIO DO PLANO O comentario debe estruturarse en torno ás tres partes da cidade: casco histórico, ensanche (barrios obreiros e cidade xardín) e periferia:1) Emprazamento e situación (fundación, funcións, orixe)2) Análise do plano (tipos de plano)3) Análise da trama (compacta/aberta)4) Análise da edificación5) Usos do solo6) Problemas actuais e planificación urbanística
 33. 33. Modelo de Comentario de un plano urbano http://santiagolazaro.blogspot.com/2010_02_01_archiv e.htmlEl comentario debe estructurarse en torno a las tres partes fundamentales que vamos a encontrar en una ciudad: 1. Casco antiguo Hay que comentar diversas cuestiones: a. Emplazamiento y situación. Relacionarlo con su entorno cercano y con las funciones que podrían haber dado lugar a la ciudad. b. Análisis del plano. Observar si estuvo rodeado por una muralla o si queda alguna parte de la misma. Se deberá comentar el tipo de plano del casco antiguo, su origen y características. c. Análisis de la trama. Tipo de trama compacta o abierta, con más o menos espacios públicos d. Análisis de la edificación. En el plano no se observa pero se intuye la existencia de edificios históricos en el casco histórico, y hablar de su progresiva verticalización e. Análisis de los usos del suelo. Tradicionalmente han sido artesanales y residenciales aunque se ha ido terciarizando. f. Problemas actuales del entorno. Deterioro de calles y viviendas, difícil accesibilidad, excesiva terciarización, envejecimiento de la población… 2. Ensanche, barrios obreros y barrios jardín a. Causas que determinan la ampliación urbana desde la mitad del siglo XIX. Crecimiento natural (modelo de transición demográfica), industrialización, elección de capitales provinciales… b. Diferentes áreas de la ciudad industrial y su comentario. Tipo de plano, trama, edificación, usos del suelo… Ensanche burgués Barrios obreros Barrios Jardín c. Problemas actuales y posibles soluciones Deterioro de barrios obreros Antigüedad de las viejas zonas industriales que han quedado integradas en el centro de la ciudad. 3. Periferia a. Causas del crecimiento de la periferia urbana. Crecimiento de la población, llegada de las zonas rurales, encarecimiento de la vivienda… b. Áreas residenciales e industriales. Convivencia de áreas de distinto índole c. Problemas actuales: chabolismo, barrios de promoción oficial degradados, mala dotación de servicios…
 34. 34. EMPLAZAMENTO Y SITUACIÓN• Relacionar el emplazamiento de la ciudad con la función de la misma: función comercial (puertos, ríos, lugares de paso, zonas fronterizas…); religiosa (lugares de peregrinación, santuarios…); turística (zonas de playa, de nieve, deportivas…)• Determinar la situación de la ciudad en relación con su entorno (capital, metrópoli nacional, regional, subregional)
 35. 35. PLANO, TRAMA Y EDIFICACIÓN• TIPO DE PLANO: irregular, ortogonal, radiocéntrico o lineal.• Si está rodeado de una muralla o no y si esta ha sido derribada por el crecimiento urbano del siglo XIX y observar si ha sido sustituida por un paseo de ronda o circunvalación.• Observar cómo es LA TRAMA: cerrada (calles estrechas, casas apiñadas…) o abierta (avenidas, calles anchas…)• TIPO DE EDIFICACIÓN: edificios históricos y casas que han experimentado una progresiva verticalización, deterioro y restauración.• USO DEL SUELO: artesanía, comercio. Terciarización
 36. 36. MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) El reconocimiento internacional de Medina llegó con las Ferias. El documento más antiguo en el que aparece citada la población es una carta de donaciones de 1107. En aquel tiempo ya era una plaza privilegiada por su rapidísimo crecimiento tras la repoblación ordenada por Alfonso VI, y por su disposición defensiva, en la margen derecha del río Zapardiel. Plano irregular, trama cerrada.Hoy es enlace en las comunicaciones terrestres entre el sur y elnoroeste peninsular, tanto por tren como por carretera.El sector servicios, la agricultura y la industria de transformación(sobre todo el mueble) se convierten en el motor económico.
 37. 37. Disposicióndefensiva, en lamargen derechadel río Zapardiel.Plano irregular,trama cerrada. MEDINA DEL CAMPO: CASTILLO DE LA MOTA
 38. 38. SITUACIÓN ACTUAL DEL CASCO ANTIGUOPROBLEMAS Deterioro de calles y edificios Deterioro social: envejecimiento y marginalidad. Excesiva terciarización Deterioro ambiental.SOLUCIONES POSIBLES: Políticas actuales de rehabilitación física y social.
 39. 39. EL ENSANCHE1.-CAUSAS QUE DETERMINAN EL ENSANCHE URBANO: - Aumento demográfico - Ostentar la capitalidad, ser sede universitaria, ser sede de las Instituciones Autónomicas, ser centro financiero… - La industrialización.2.-ÁREAS DEL ENSANCHE: - Ensanche burgués - Barrios obrero-industriales - Barrios ajardinados
 40. 40. PONTEVEDRA EMPLAZAMIENTO: a orillas del río Lérez, al fondo de la ría de Pontevedra - Rías Baixas - GALICIA. SITUACIÓN: capital de provincia. Metrópoli subregional. CASCO HISTÓRICOEn torno al casco histórico crece laciudad de Pontevedra y surge elENSANCHE BURGUÉS. En él se abrenzonas ajardinadas y deportivas.La función de la ciudad es deactividades terciarias: comerciales,institucionales (capitalidad de laprovincia). La industria (escasa) está enLA PERIFERIA.
 41. 41. CONTRASTE ENTRE LA TRAMA CERRADA DEL CASCO HISTÓRICO Y LA TRAMA ABIERTA DEL ENSANCHE BURGUÉSCalles y plazasamplias y espacios VIGOverdes entre ellas. Calles estrechas, las casas muy próximas entre si
 42. 42. zonas ajardinadas y barrios residenciales con viviendas unifamiliaresTrama abierta en elensanche
 43. 43. LA PERIFERIA1.-CAUSAS DEL CRECIMIENTO DE LA PERIFERIA URBANA Crecimiento demográfico Industrialización Inmigración campo-ciudad2.-DIFERENCIACIÓN DE ÁREAS EN LA PERIFERIA: - Áreas residenciales - Áreas de actividad económica : industria - Áreas de equipamiento comercial, sanitario, educativo, deportivo, administrativo (descentralización).
 44. 44. SITUACIÓN ACTUAL DEL ENSANCHEPROBLEMAS Deterioro y falta de servicios en los barrios proletarios Disfuncionalidad, antigüedad, congestión y deterioro de las áreas industrialesSOLUCIONES POSIBLES: Dotación de servicios. Posible reutilización de las áreas industriales.
 45. 45. ÁREASRESIDENCIALES UNIVERSIDAD DE VIGO LA PERIFERIA ÁREAS INDUSTRIALES ÁREAS DEPORTIVAS
 46. 46. 1.5 Funcións Urbanas PÁX. 241
 47. 47. CITROËN EN VIGO FUNCIÓN INDUSTRIAL
 48. 48. ENSANCHE DEBARCELONA,CIUDADINDUSTRIALPLANIFICACIÓNURBANA
 49. 49. FUNCIÓN RESIDENCIAL Todos os barrios das cidadesVIGO Na actualidade, gran parte da poboación LA CORUÑA decide trasladarse a periferia
 50. 50. FUNCIÓN COMERCIAL Boas redes de comunicación Barrios ou rúas específicas dedicadas a estaBARCELONA E MADRID función
 51. 51. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PARLAMENTO DE GALICIADE LA XUNTA DE GALICIA FUNCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVAMADRID: NUEVOS MINISTERIOS CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
 52. 52. FUNCIÓN TURÍSTICAE DE LECER,CULTURAL ERELIXIOSA.

×