Urbanismo y vivienda c valenciana

601 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Urbanismo y vivienda c valenciana

 1. 1. Num. 6168 / 18.12.2009 45731 Conselleria de Medi Ambient, Conselleria de Medio Ambiente, Aigua, Urbanisme i Habitatge Agua, Urbanismo y Vivienda ORDRE de 7 de desembre de 2009, de la Conselleria de ORDEN de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que s’aproven les condicions de disseny i qualitat en desenvo- se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desar- lupament del Decret 151/2009, de 2 d’octubre, del Con- rollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. sell. [2009/14535] [2009/14535] Aquesta ordre té com a objecte principal regular les condicions La presente orden tiene por objeto principal regular las condicio-de disseny i qualitat en desenvolupament del Decret 151/2009, de 2 nes de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 ded’octubre, del Consell, pel qual s’aproven les exigències bàsiques de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas dedisseny i qualitat en edificis d’habitatge i allotjament. diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento. Una vegada establides en el Decret 151/2009, de 2 d’octubre, del Una vez establecidas en el Decreto 151/2009 de 2 de octubre, delConsell, les exigències bàsiques de disseny i qualitat dels edificis d’ha- Consell, las exigencias básicas de diseño calidad de los edificios debitatge, cal, com a baula següent en la cadena normativa en matèria de vivienda, se precisa, como eslabón siguiente en la cadena normativaqualitat de l’edificació derivada de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, en materia de calidad de la edificación derivada de la Ley 38/1999,d’ordenació de l’edificació (LOE) i de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE) y de la Leyd’ordenació i foment de la qualitat de l’edificació (LOFCE), l’apro- 3/2004, de 30 de junio, de ordenación y fomento de la calidad de lavació de les condicions tècniques que faciliten l’aplicació i la mate- edificación (LOFCE), la aprobación de las condiciones técnicas querialització d’aquestes exigències de disseny i qualitat en els edificis faciliten la aplicación y materialización de dichas exigencias de diseñod’habitatge i allotjament. y calidad en los edificios de vivienda y alojamiento. A aquest fi, aquesta ordre respon, per tant, al desenvolupament A este fin, la presente orden responde, por tanto, al desarrollo deldel Decret 151/2009, de 2 d’octubre esmentat, d’acord amb el man- Decreto 151/2009, de 2 de octubre citado, conforme al mandato con-dat contingut en la Disposició Final primera, que habilita el conseller tenido en su Disposición Final primera, que habilita al conseller com-competent en matèria de qualitat en l’edificació per a aquest desenvo- petente en materia de calidad en la edificación para dicho desarrollo, ylupament, i a l’apartat 2 de l’article 1 del referit Decret, el qual ve a al apartado 2 del artículo 1 del referido Decreto, el cual viene a deter-determinar que les condicions tècniques suficients per a la satisfacció i minar que las condiciones técnicas suficientes para la satisfacción yefectiva aplicació de les exigències esmentades, s’aproven amb aques- efectiva aplicación de las mencionadas exigencias, se aprueben con lata disposició. presente disposición. En conseqüència, les condicions de disseny i qualitat ens perme- En consecuencia, las condiciones de diseño y calidad nos permi-ten avançar des d’un entorn de caràcter prestacional, com és el que ten avanzar desde un entorno de carácter prestacional, cual es el querepresenten les exigències i, per tant, el decret, a un nivell pràctic que representan las exigencias y, por ende, el decreto, a un nivel prácticopossibilita la directa aplicació en projectes i obres. que posibilita la directa aplicación en proyectos y obras. En definitiva, aquesta ordre aprova les condicions de disseny i En definitiva, esta orden aprueba las condiciones de diseño y cali-qualitat corresponents a les diverses situacions que es presenten per dad correspondientes a las diversas situaciones que se presentan paraa la construcció d’aquests edificis, ja es tracte de nova construcció; la construcción de estos edificios, ya se trate de nueva construcción;que continguen habitatges adaptats; afecten edificis destinats a allot- que contengan viviendas adaptadas; afecten a edificios destinados ajament; o que siguen sotmesos a rehabilitació en qualsevol dels casos alojamiento; o que fueran sometidos a rehabilitación en cualquiera deesmentats. los casos citados. Però, a més, aquesta ordre permet actualitzar i posar al dia les Pero además esta orden permite actualizar y poner al día las vete-veteranes normes d’habitabilitat i disseny de l’any 1991, a les quals ranas normas de habitabilidad y diseño del año 1991, a las que viene asubstitueix, com també l’adequació al nou marc normatiu nascut de sustituir, así como la adecuación al nuevo marco normativo nacido dela LOE i la LOFCE, que es va completar amb l’aprovació del Codi la LOE y la LOFCE e importantemente completado con la aprobacióntècnic de l’edificació (CTE), mitjançant el Reial decret 314/2006, de del Código Técnico de la Edificación (CTE) por medio del Real decre-17 de març. to 314/2006, de 17 de marzo. Aquesta ordre es dicta a l’empara del que estableixen l’article Esta orden se dicta al amparo de lo establecido en el artículo49.1.9 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana; el Reial 49.1.9ª del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, en elDecret 1720/1984, de 18 de juliol; el Reial decret 280/2000, de 25 Real Decreto 1720/1984 de 18 de julio, en el Real Decreto 280/2000de febrer; la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, de 25 de febrero, en la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitatd’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques Valenciana de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,i de la comunicació i en la Llei de la Generalitat Valenciana 3/2004, de urbanísticas y de la comunicación y en la Ley de la Generalitat Valen-30 de juny, d’ordenació i foment de la qualitat de l’edificació. ciana 3/2004 de 30 de junio, de ordenación y fomento de la calidad de la edificación. Per tot això, una vegada complits els tràmits procedimentals pre- Por todo ello, una vez cumplidos los trámites procedimentales pre-vistos en li article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Con- vistos en le artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre del Con-sell; havent sotmés a audiència pública els sectors afectats i conforme sell; habiéndose sometido a audiencia pública a los sectores afectadosamb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per raó y conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-de les facultats conferides per l’article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 ciana, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 28.e) de lade desembre, del Consell, citada Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell ORDENE ORDENOArticle 1. Aprovació Artículo 1. Aprobación. S’aproven les condicions de disseny i qualitat en edificis d’habi- Se aprueban las condiciones de diseño y calidad en edificios detatge i en edificis per a allotjament, que es contenen en l’Annex I, com vivienda y en edificios para alojamiento, que se contienen en eltambé les definicions i els gràfics que consten en els Annexos II i III, Anexos I, así como las definiciones y los gráficos que constan en losrespectivament. Anexos II y III, respectivamente.
 2. 2. Num. 6168 / 18.12.2009 45732Article 2. Aplicació Artículo 2. Aplicación. 1. En els edificis d’habitatge de nova construcció és aplicable el 1 En los edificios de vivienda de nueva construcción será de apli-capítol I de l’Annex I de les condicions de disseny i qualitat que apro- cación el Capítulo I del Anexo I de las condiciones de diseño y calidadve aquesta ordre. que se aprueban por la presente orden. 2. En els edificis d’habitatge amb habitatges adaptats ha de com- 2 En los edificios de vivienda con viviendas adaptadas, habrá deplir-se el capítol I de l’Annex I, amb les modificacions del que esta- cumplirse, el Capítulo I del Anexo I, con las modificaciones de lobleix el capítol II de l’annex I de les condicions de disseny i qualitat establecido en el Capítulo II del Anexo I de las condiciones de diseñoque s’aproven mitjançant aquesta ordre. y calidad que se aprueban por la presente orden. 3. En els edificis per a allotjament ha de complir-se el que esta- 3 En los edificios para alojamiento habrá de cumplirse lo estableci-bleix el capítol III de l’Annex I de les condicions de disseny i qualitat do en el capítulo III del Anexo I de las condiciones de diseño y calidadque s’aproven mitjançant aquesta ordre, fins i tot la part del capítol I que se aprueban por la presente orden, incluso la parte del Capítulo Ide l’annex I que s’expressa en aquest capítol III de l’Annex I. del Anexo I que se expresa en dicho Capítulo III del Anexo I. 4. En els edificis d’habitatge que siguen sotmesos a rehabilitació 4 En los edificios de vivienda que fueran sometidos a rehabilita-ha d’aplicar-se el que estableix el capítol IV de l’Annex I de les condi- ción, habrá de aplicarse lo establecido en el capítulo IV del Anexo Icions de disseny i qualitat que s’aproven mitjançant aquesta ordre. de las condiciones de diseño y calidad que se aprueban por la presente orden.Article 3. Criteri d’aplicació Artículo 3. Criterio de aplicación. Amb caràcter general, les condicions aprovades per aquesta ordre, Con carácter general, las condiciones aprobadas por la presenteja siguen d’existència, de dimensions o altres, són exigibles només orden ya sean de existencia, de dimensiones u otras, serán exigiblesen els valors límits continguts en l’articulat. Aquestes condicions no solamente en los valores límites contenidos en el articulado. Estas con-són exigibles a elements l’existència dels quals no siga obligatòria o a diciones no serán exigibles a elementos cuya existencia no sea obliga-aquells que estiguen sobredimensionats en allò que excedisca del valor toria o a aquellos que estén sobredimensionados en aquello que excedalímit. del valor límite. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA DISPOSICIÓN DEROGATORIAÚnica. Derogació de normativa Única. Derogación de normativa Queda derogada l’Ordre de 22 d’abril de 1991 (HD-91) del con- Queda derogada la Orden de 22 de abril de 1991 (HD-91) del con-seller d’Obres Públiques, Urbanisme i Transport, per la qual s’apro- seller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte por la que se aprue-ven les normes d’habitabilitat i disseny d’habitatges en l’àmbit de la ban las normas de habitabilidad y diseño de viviendas en el ámbitoComunitat Valenciana, excepte el que estableix la disposició addicio- de la Comunidad Valenciana, excepto lo establecido en la disposiciónnal segona del Decret 151/2009, de 2 d’octubre, del Consell, pel qual adicional segunda del Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consells’aproven les exigències de disseny i qualitat en edificis d’habitatge i por el que se aprueban las exigencias de diseño y calidad en edificiosallotjament, publicat en el DOCV, de 7 d’octubre de 2009, com també de vivienda y alojamiento, publicado en el DOCV de 7 de octubre dequalsevol altra disposició del mateix rang o d’un rang inferior que 2009 así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango ques’opose al que estableix aquesta ordre. se oponga a lo establecido en la presente orden. DISPOSICIÓ FINAL DISPOSICION FINALÚnica. Entrada en vigor Única. Entrada en vigor Aquesta ordre entrarà en vigor el dia 7 de gener de 2010 i serà La presente orden entrará en vigor el día 7 de enero de 2010 y seráaplicable per a tots els projectes la llicència municipal d’edificació de aplicación para todos los proyectos cuya licencia municipal de edi-dels quals se sol·licite a partir de la data de l’entrada en vigor. ficación se solicite a partir de la fecha de su entrada en vigor. València, 7 de desembre de 2009.– El conseller de Medi Ambient, Valencia, 7 de diciembre de 2009.– El conseller de Medio Ambien-Aigua, Urbanisme i Habitatge, i vicepresident tercer del Consell: Juan te, Agua, Urbanismo y Vivienda, y vicepresidente tercero del Consell:Gabriel Cotino Ferrer. Juan Gabriel Cotino Ferrer. ÍNDEX ÍNDICE ANNEX I. CONDICIONS DE DISSENY I QUALITAT EN EDI- ANEXO I. CONDICIONES DE DISEÑO Y CALIDAD EN EDI- FICIS D’HABITATGE I EN EDIFICIS PER A ALLOTJAMENT FICIOS DE VIVIENDA Y EN EDIFICIOS PARA ALOJAMIENTO CAPÍTOL I. EDIFICIS D’HABITATGE CAPÍTULO I. EDIFICIOS DE VIVIENDA SECCIÓ PRIMERA. CONDICIONS DE FUNCIONALITAT SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD SUBSECCIÓ PRIMERA. L’HABITATGE SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA Article 1. Superfícies útils mínimes Artículo. 1. Superficies útiles mínimas Article 2. Relació entre els distints espais o recintes Artículo. 2. Relación entre los distintos espacios o recintos Article 3. Dimensions lineals Artículo. 3. Dimensiones lineales Article 4. Circulacions horitzontals i verticals Artículo. 4. Circulaciones horizontales y verticales Article 5. Equipament Artículo. 5. Equipamiento SUBSECCIÓ SEGONA. L’EDIFICI SUBSECCIÓN SEGUNDA. EL EDIFICIO Article 6. Circulacions horitzontals i verticals Artículo. 6. Circulaciones horizontales y verticales. Article 7. Patis de l’edifici Artículo. 7. Patios del edificio Article 8. Buits de servei Artículo. 8. Huecos de servicio. Article 9. Buits exteriors Artículo. 9. Huecos exteriores Article 10. Aparcaments Artículo. 10. Aparcamientos. Article 11. Locals de l’edifici Artículo. 11. Locales del edificio
 3. 3. Num. 6168 / 18.12.2009 45733 SECCIÓ SEGONA. CONDICIONS D’HABITABILITAT SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE HABITABILIDAD SUBSECCIÓ PRIMERA. L’HABITATGE SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA Article 12. Il·luminació natural Artículo. 12. Iluminación natural. Article 13. Ventilació Artículo. 13. Ventilación. SUBSECCIÓ SEGONA. L’EDIFICI SUBSECCIÓN SEGUNDA. EL EDIFICIO Article 14. Il·luminació natural Artículo. 14. Iluminación natural Article 15. Ventilació Artículo. 15. Ventilación CAPÍTOL II. HABITATGE ADAPTAT CAPÍTULO II. VIVIENDA ADAPTADA Article 16. Generalitats Artículo. 16. Generalidades Article 17. Dimensions lineals Artículo. 17. Dimensiones lineales Article 18. Circulacions horitzontals Artículo. 18. Circulaciones horizontales CAPÍTOL III. EDIFICI PER A ALLOTJAMENTS CAPÍTULO III. EDIFICIO PARA ALOJAMIENTOS Article 19. Composició Artículo. 19. Composición Article 20. Superfícies mínimes en els edificis per Artículo. 20. Superficies mínimas en los edificios para a allotjament alojamiento Article 21. Equipament i instal·lacions en unitats Artículo. 21. Equipamiento e Instalaciones en unidades d’allotjament i en edificis per a allotjament de alojamiento y en edificios para alojamiento Article 22. Patis dels edificis per a allotjament Artículo. 22. Patios de los edificios para alojamiento Article 23. Generalitats en els edificis per a allotjament Artículo. 23. Generalidades en los edificios para alojamiento CAPÍTOL IV. REHABILITACIÓ CAPÍTULO IV. REHABILITACIÓN Article 24. Aplicació Artículo. 24. Aplicación. Article 25. Circulacions horitzontals i verticals de Artículo. 25. Circulaciones horizontales y verticales l’edifici del edificio Article 26. Document Reconegut Artículo. 26. Documento Reconocido ANNEX II. TERMINOLOGIA ANEXO II. TERMINOLOGÍA ANNEX III. GRÀFICS ANEXO III. GRÁFICOS ANNEX I ANEXO I. CONDICIONS DE DISSENY I QUALITAT EN EDIFICIS CONDICIONES DE DISEÑO Y CALIDAD EN EDIFICIOS DE D’HABITATGE I EN EDIFICIS PER A ALLOTJAMENT VIVIENDA Y EN EDIFICIOS PARA ALOJAMIENTO CAPÍTOL I CAPÍTULO I. EDIFICIS D’HABITATGE EDIFICIOS DE VIVIENDA SECCIÓ PRIMERA SECCIÓN PRIMERA CONDICIONS DE FUNCIONALITAT CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD SUBSECCIÓ PRIMERA. L’HABITATGE SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA Article 1. Superfícies útils mínimes Artículo 1. Superficies útiles mínimas La superfície útil interior de l’habitatge ha de ser 30 m². La superficie útil interior de la vivienda será 30 m². La superfície útil interior de l’habitatge-apartament ha de ser 24 La superficie útil interior de la vivienda-apartamento será 24 m²m². L’habitatge pot tenir distints graus de compartimentació, segons La vivienda puede tener distintos grados de compartimentación,s’agrupen o no en un mateix recinte els diferents espais bàsics. según se agrupen o no en un mismo recinto los diferentes espacios básicos. Els recintes que componen l’habitatge han de tenir la superfície Los recintos que componen la vivienda contarán con la superficiemínima que s’indica en la taula 1. mínima que se indica en la tabla 1. Taula 1. Superfície mínima dels recintes sense incloure l’espai per Tabla 1. Superficie mínima de los recintos sin incluir el espacio a emmagatzemament. para almacenamiento. Superfície SuperficieTipus Tipos (m²) (m²)Dormitori senzill 6 Dormitorio sencillo 6Dormitori doble 8 Dormitorio doble 8Cuina 5 Cocina 5Menjador 8 Comedor 8Cuina-menjador 12 Cocina-comedor 12Sala d’estar 9 Estar 9
 4. 4. Num. 6168 / 18.12.2009 45734Sala d’estar-menjador 16 Estar-comedor 16Sala d’estar-menjador-cuina 18 Estar-comedor-cocina 18Dormitori-sala d’estar-menjador-cuina 21 Dormitorio-estar-comedor-cocina 21Bany 3 Baño 3Lavabo 1,5 Aseo 1,5 Als habitatges de dos o més dormitoris, almenys un ha de tenir 10 En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellosm² útils, sense incloure l’espai per a emmagatzemament. tendrá 10 m² útiles, sin incluir el espacio para almacenamiento. El llavador pot ubicar-se a la cuina, al bany, al lavabo o en un El lavadero, podrá ubicarse en la cocina, en el baño, en el aseorecinte específic per a aquesta funció, reservant sempre la superfície o en un recinto específico para esa función, reservando siempre lanecessària per a la col·locació i l’ús dels aparells previstos. Pot ubicar- superficie necesaria para la colocación y uso de los aparatos previstos.se aquesta funció en un espai comú de l’edifici, segons es regula en Podrá ubicarse esta función en un espacio común del edificio según sel’article 11 d’aquesta disposició. regula en el artículo 11 de la presente disposición. En cas d’habitatges no compartimentats, els espais per a les funci- En caso de viviendas no compartimentadas, los espacios para lasons humanes han de tenir la mateixa superfície que l’especificada en funciones humanas tendrán la misma superficie que la especificada enla taula 1 per als recintes corresponents. la tabla 1 para los recintos correspondientes. Tots els habitatges han de disposar d’espai per a la higiene perso- Todas las viviendas deberán disponer de espacio para la higienenal amb la dotació corresponent a bany. Els habitatges de tres o més personal con la dotación correspondiente a baño. Las viviendas de tresdormitoris han de tenir un espai addicional per a la higiene personal o más dormitorios contarán con un espacio adicional para la higieneamb la dotació corresponent a lavabo. personal con la dotación correspondiente a aseo. Article 2. Relació entre els distints espais o recintes Artículo 2. Relación entre los distintos espacios o recintos La relació entre els espais de l’habitatge ha de complir les condici- La relación entre los espacios de la vivienda cumplirá con lasons següents: siguientes condiciones: a) L’espai per a l’evacuació fisiològica s’ha d’ubicar en un recin- a) El espacio para la evacuación fisiológica se ubicará en un recin-te compartimentat; aquest pot albergar la zona d’higiene personal. El to compartimentado, pudiendo albergar éste la zona de higiene perso-recinte que continga l’espai per a l’evacuació fisiològica no pot con- nal. El recinto que contenga el espacio para la evacuación fisiológicanectar directament amb la sala d’estar, el menjador o la cuina; ha d’ha- no podrá conectarse directamente con el estar, el comedor o la cocina,ver-hi un espai intermedi delimitat. debiendo existir un espacio intermedio delimitado. (Annex III gràfic 1) (Anexo III gráfico 1) b) Tot recinte o zona de l’habitatge en què hi haja ubicada una b) Todo recinto o zona de la vivienda en el que esté ubicada unabanyera o una dutxa, s’ha de considerar com a local humit a l’efecte bañera o una ducha, se considerará como local húmedo a los efectosdel document bàsic HS 3 Qualitat de l’aire interior del Codi tècnic de del Documento Básico HS 3 Calidad del aire interior del Código Téc-l’edificació, i els acabats superficials d’aquest han de complir el que nico de la Edificación, y sus acabados superficiales cumplirán lo esta-estableix l’article. 5 d) d’aquesta disposició. blecido en el Artículo. 5 d) de esta disposición. c) Quan l’habitatge tinga més d’un dormitori, s’ha de poder acce- c) Cuando la vivienda tenga más de un dormitorio, se podrá acce-dir a un espai per a la higiene personal des dels espais de circulació de der a un espacio para la higiene personal desde los espacios de circula-l’habitatge. ción de la vivienda. d) El bany i el lavabo no poden ser pas únic per a accedir a una d) El baño y el aseo no serán paso único para acceder a otra habi-altra habitació o recinte. tación o recinto. Article 3. Dimensions lineals Artículo 3. Dimensiones lineales 1. En l’habitatge, l’alçària lliure mínima és de 2,50 m, i s’hi adme- 1. En la vivienda la altura libre mínima será de 2,50 m, admitién-ten rebaixos fins a 2,20 m, amb ocupació en planta de cada recinte de dose descuelgues hasta 2,20 m, con ocupación en planta de cada recin-fins al 10% de la superfície útil. En espais de circulació, banys, lava- to de hasta el 10% de su superficie útil. En espacios de circulación,bos i cuines, l’alçària lliure mínima és de 2,20 m. baños, aseos y cocinas, la altura libre mínima será de 2,20 m. 2. En les habitacions o recintes han de poder inscriure’s dos tipus 2. En las habitaciones o recintos deberán poder inscribirse dosde figures mínimes: tipos de figuras mínimas: a) Les figures lliures d’obstacles, que permeten la circulació per a) Las figuras libres de obstáculos, que permitan la circulación porl’habitatge. Aquestes figures es poden superposar entre elles, si les la vivienda. Estas figuras se pueden superponer entre sí, si las funcio-funcions s’agrupen en el mateix recinte, i han d’estar fora de l’àrea nes se agrupan en el mismo recinto, estando fuera del abatimiento ded’abatiment de les portes. las puertas. b) Les figures per a mobiliari que permeten la ubicació de mobles b) Las figuras para mobiliario que permitan la ubicación de mue-a l’habitatge. Aquestes figures no es poden superposar amb cap altra bles en la vivienda. Estas figuras no se pueden superponer con ningu-figura, per estar destinada cadascuna al seu mobiliari específic. na otra figura, por estar destinada cada una a su mobiliario específico. Les figures mínimes inscriptibles són les que s’indiquen en la taula Las figuras mínimas inscribibles son las que se indican en la tabla3.1. 3.1. Taula 3.1. Figures mínimes inscriptibles (en m) Sala d’estar Menjador Cuina Llavador Dormitori Bany i lavabo Bany: Ø1,20 (3) Figura lliure d’obstacles Ø1,20 (1) Ø1,20 Ø1,20 Lavabo: Ø 0,90(3) D. Doble: 2,60 x 2,60 (2)Figura per a mobiliari 3,00 x 2,50 Ø 2,50 1.60 entre paraments 1,10 x 1,20 2 x 2,60 o 4,10 x 1,80 D. Senzill: 2,00 x 1,80 ********
 5. 5. Num. 6168 / 18.12.2009 45735 Tabla 3.1. Figuras mínimas inscribibles (en m) Estar Comedor Cocina Lavadero Dormitorio Baño y aseo Baño: Ø1,20 (3) Figura libre de obstáculos Ø1,20 (1) Ø1,20 Ø1,20 Aseo: Ø 0,90(3) D. Doble: 2,60 x 2,60 (2) 2 x 2,60 Figura para mobiliario 3,00 x 2,50 Ø 2,50 1.60 entre paramentos 1,10 x 1,20 ó 4,10 x 1,80 D. Sencillo: 2,00 x 1,80 (1) En l’accés a l’habitatge s’ha de complir també aquesta figura. (1) En el acceso a la vivienda se cumplirá también esta figura. (2) Almenys en un dormitori doble ha de poder inscriure’s aquesta (2) Al menos en un dormitorio doble podrá inscribirse esta figura.figura. (3) En el cas que el recinte només continga l’aparell sanitari per a (3) En el caso de que el recinto sólo contenga el aparato sanitariol’evacuació fisiològica, la figura lliure ha de ser la del lavabo. para la evacuación fisiológica, la figura libre será la del aseo. (Annex III gràfics 2 i 3) (Anexo III gráficos 2 y 3) 3. Els banys, lavabos o els espais s’han de dimensionar segons els 3. Los baños, aseos o los espacios se dimensionarán según los apa-aparells sanitaris que continguen, considerant la zona adscrita a cada ratos sanitarios que contengan, considerando la zona adscrita a cadaaparell, com també la zona d’ús d’aquest. Les zones d’ús poden super- aparato, así como la zona de uso de éste. Las zonas de uso podránposar-se. superponerse. Les dimensions mínimes de les zones adscrites als aparells sanita- Las dimensiones mínimas de las zonas adscritas a los aparatosris i de les zones d’ús corresponents s’indiquen en la taula 3.2. sanitarios y de las zonas de uso correspondientes se indican en la tabla 3.2. Taula 3.2. Dimensions mínimes d’aparells sanitaris i de les zones d’ús Zona d’aparell sanitari Zona d’ús Tipus d’aparell sanitari Amplària (m) Profunditat (m) Amplària (m) Profunditat (m) Lavabo 0,70 La mateixa dimensió 0,70 0,60 Dutxa La mateixa dimensió que l’aparell sanitari 0,60 Banyera que l’aparell sanitari 0,60 Bidet 0,70 0,70 Inodor 0,70 0,70 *********** Tabla 3.2. Dimensiones mínimas de aparatos sanitarios y de las zonas de uso. Zona de aparato sanitario Zona de uso Tipo de aparato sanitario ancho (m) Profundidad (m) ancho (m) Profunditdad (m) Lavabo 0,70 Igual dimensión que 0,70 0,60 Ducha Igual dimensión que aparato sanitario 0,60 Bañera aparato sanitario 0,60 Bideé 0,70 0,70 Inodoro 0,70 0,70 L’abatiment de la porta pot envair la zona d’ús. El abatimiento de la puerta puede invadir la zona de uso. (Annex III gràfic 4) (Anexo III gráfico 4) 4. El llavador s’ha de dimensionar d’acord amb els aparells que 4. El lavadero se dimensionará de acuerdo con los aparatos quecontinga, considerant l’àrea adscrita a cada aparell per a llavada, com contenga, considerando el área adscrita a cada aparato para lavado asítambé la zona d’ús d’aquest. Les zones d’ús poden superposar-se. como la zona de uso de éste. Las zonas de uso podrán superponerse. Les dimensions mínimes de cada aparell i de la zona d’ús s’indi- Las dimensiones mínimas de cada aparato y de la zona de uso sequen en la taula 3.3. indican en la tabla 3.3.
 6. 6. Num. 6168 / 18.12.2009 45736 Taula 3.3. Dimensions mínimes d’aparells per a llavador Zona d’aparell Zona d’ús Tipus d’aparell Amplària (m) Profunditat (m) Amplària (m) Profunditat (m) Llavadora 0,60 0,60 La mateixa dimensió 0,60 Pica de llavar 0,45 que l’aparell Assecadora 0,60 (1) ************ Tabla 3.3. Dimensiones mínimas de aparatos para lavadero. Zona de aparato Zona de uso Tipo aparato Anchura (m) Profundidad (m) Ancho (m) Profundidad (m) Lavadora 0,60 0,60 Anchura (m) 0,60 Pila de lavar 0,45 Igual dimensión que aparato Secadora 0,60 (1) (1) Acumulable en alçària a la llavadora de càrrega frontal. (1) Acumulable en altura a la lavadora de carga frontal. Article 4. Circulacions horitzontals i verticals Artículo 4. Circulaciones horizontales y verticales 1. Les circulacions horitzontals i verticals de tot habitatge han de 1. Las circulaciones horizontales y verticales de toda vivienda,tenir les dimensions següents: contarán con las siguientes dimensiones: a) Accessos: a) Accesos: L’accés a l’habitatge, des de l’edifici o des de l’exterior ha de ser El acceso a la vivienda, desde el edificio o desde el exterior, serámitjançant una porta el buit lliure de la qual no pot ser menor de 0,80 a través de una puerta cuyo hueco libre no será menor de 0,80 m dem d’amplària i de 2,00 m d’alçària. anchura y de 2,00 m de altura. Tot habitatge ha de tenir un buit a l’exterior amb una amplària Toda vivienda tendrá un hueco al exterior con anchura mayor demajor de 0,90 m i superfície major de 1,50 m², per a permetre el tras- 0,90 m y superficie mayor de 1,50 m², para permitir el traslado dellat de mobiliari. mobiliario. El buit lliure en portes de pas ha de ser com a mínim de 0,70 m El hueco libre en puertas de paso será como mínimo de 0,70 m ded’amplària i 2,00 m d’alçària. anchura y 2,00 m de altura. b) Corredors: b) Pasillos: L’amplària mínima dels corredors ha de ser de 0,90 m, i es per- La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m, permitiéndo-meten estrangulacions de fins a un ample de 0,80 m amb una longitud se estrangulamientos de hasta un ancho de 0,80 m con una longitudmàxima de 0,60 m per presència d’elements estructurals o pas d’instal- máxima de 0,60 m por presencia de elementos estructurales o paso delacions, sense que excedisca del 25% de la longitud total del recinte, instalaciones, sin que exceda del 25% de la longitud total del recinto,mesurat en l’eix del corredor. medido en el eje del pasillo. c) L’escala de l’interior de l’habitatge: c) La escalera del interior de la vivienda: Les escales que permeten l’accés necessari als espais bàsics i als Las escaleras que permiten el acceso necesario a los espacios bási-recintes que els contenen, com la que connecta el garatge amb l’inte- cos y a los recintos que los contienen, así como la que conecta el gara-rior de l’habitatge, han de complir les condicions que s’estableixen en je con el interior de la vivienda, deberán cumplir las condiciones quela taula 4. se establecen en la tabla 4. Taula 4. Dimensions de les escales de l’habitatge Tabla 4. Dimensiones de las escaleras de la vivienda.Ample mínim de tram sense incloure passamans 0,80 m Ancho mínimo de tramo sin incluir pasamanos 0,80 mEstesa mínima 0,27 m Huella mínima 0,27 mContrapetja màxima d’escaló 0,19 m Tabica máxima 0,19 mAlçària màxima per tram d’escala sense replà o Altura máxima por tramo de escalera sin meseta 3,40 m 3,40 mreplanell o rellano2 Contrapetges + Estesa 0,62m+-0,05 m 2Tabicas + Huella 0,62m+-0,05 m L’alçaria lliure mínima és de 2,20 m mesurada des de l’ares- La altura libre mínima será de 2,20 m medida desde la arista exte-ta exterior de l’escaló fins a la cara inferior del tram immediatament rior del escalón hasta la cara inferior del tramo inmediatamente supe-superior; si admeten rebaixos fins a 2,00 m l’ocupació dels quals en rior, admitiéndose descuelgues hasta 2,00 m cuya ocupación en plantaplanta no siga superior al 25% de la superfície de l’escala. no sea superior al 25% de la superficie de la escalera. Els replans o replanells han de tenir un ample mínim igual a l’am- Las mesetas o rellanos, tendrán un ancho mínimo igual al anchople del tram major que hi recau, i una longitud mínima de 0,70 m, del tramo mayor que en ella desembarca, y una longitud mínima demesurada en la línia d’estesa. 0,70 m, medido en la línea de huella. 2. En els edificis de més d’un habitatge que hagen de disposar 2. En los edificios de más de una vivienda que deban disponer ded’un itinerari practicable, aquest ha de connectar, en l’interior de l’ha- un itinerario practicable, éste conectará, en el interior de la vivienda,bitatge, amb l’espai d’accés, un recinte per a la relació i un recinte per con el espacio de acceso, un recinto para la relación y un recinto paraa la higiene personal que han de tenir les dimensions següents: la higiene personal que contarán con las siguientes dimensiones:
 7. 7. Num. 6168 / 18.12.2009 45737 Els buits lliures de la porta de pas han de ser, com a mínim, de Los huecos libres de la puerta de paso serán como mínimo de 0,800,80 m d’amplària. m de anchura. Pot inscriure’s en els espais o recintes una circumferència de Podrá inscribirse en los espacios o recintos una circunferencia deØ1,20 m. Ø1,20 m. Article 5. Equipament Artículo 5. Equipamiento. L’equipament de l’habitatge ha de complir les condicions El equipamiento de la vivienda deberá cumplir las siguientes con-següents: diciones a) Emmagatzemament a) Almacenamiento Tot habitatge ha de disposar d’un espai per a l’emmagatzemament Toda vivienda dispondrá de un espacio para almacenamiento de lade la roba i efectes que no pot ser inferior a 0,80 m³ per usuari amb ropa y enseres que no será inferior a 0,80 m³ por usuario con una pro-una profunditat mínima de 0,55 m, que es pot materialitzar mitjançant fundidad mínima de 0,55 m, que se podrá materializar mediante arma-armaris de paret, mitjançant reserva de superfície per a la disposició rios empotrados, mediante reserva de superficie para la disposición dede mobiliari, o ambdós. mobiliario, o ambas. b) Assecament de roba b) Secado de ropa Per a l’assecament de roba es pot optar per una de les solucions Para el secado de ropa se podrá optar por una de las siguientessegüents: soluciones: Sistema d’assecament natural en un espai exterior de l’habitatge. Sistema de secado natural en un espacio exterior de la vivienda. Sistema d’assecament natural en façana exterior o interior de l’edi- Sistema de secado natural en fachada exterior o interior del edifi-fici amb protecció de vistes des de la via pública. cio con protección de vistas desde la vía pública. A més dels sistemes descrits, pot haver-hi, de forma complementà- Además de los sistemas descritos podrá existir de forma comple-ria, un sistema d’assecament artificial que complisca les condicions de mentaria un sistema de secado artificial que cumpla las condiciones dequalitat de l’aire interior pel que fa a ventilació, com també d’estalvi calidad del aire interior en cuanto a ventilación, así como de ahorro ded’energia. energía. Els sistemes d’assecament no han d’interferir amb les obertures Los sistemas de secado no deberán interferir con las abertu-necessàries per a la ventilació i la il·luminació dels recintes de l’habi- ras necesarias para la ventilación e iluminación de los recintos de latatge. vivienda. c) Aparells c) Aparatos En tot habitatge, els recintes o zones que a continuació s’expressen En toda vivienda, los recintos o zonas que a continuación se expre-han de tenir l’equipament mínim següent: san, contarán con el siguiente equipamiento mínimo: Cuina: Una pica amb subministrament d’aigua freda i calenta, i Cocina: Un fregadero con suministro de agua fría y caliente, yevacuació amb tancament hidràulic. Espai per a llavaplats amb presa evacuación con cierre hidráulico. Espacio para lavavajillas con tomad’aigua freda i calenta, desguàs i connexió elèctrica. Espai per a cuina, de agua fría y caliente, desagüe y conexión eléctrica. Espacio paraforn i frigorífic amb connexió elèctrica. Espai mínim per a bancada cocina, horno y frigorífico con conexión eléctrica. Espacio mínimode 2,50 m, inclosa la pica i la zona de cocció, mesurada a la vora que para bancada de 2,50 m de desarrollo, incluido el fregadero y zona delimita amb la zona de l’usuari. cocción, medida en el borde que limita con la zona del usuario. Zona de llavador: Ha d’haver-hi un espai per a la llavadora amb Zona de lavadero: Deberá existir un espacio para la lavadora conpreses d’aigua freda i calenta, desguàs i connexió elèctrica. tomas de agua fría y caliente, desagüe y conexión eléctrica. Bany: Un lavabo i una dutxa o banyera amb subministrament d’ai- Baño: Un lavabo y una ducha o bañera con suministro de agua fríagua freda i calenta, un inodor amb subministrament d’aigua freda i tots y caliente, un inodoro con suministro de agua fría y todos ellos conamb evacuació amb tancament hidràulic. evacuación con cierre hidráulico. Lavabo: Un inodor i un lavabo, en les mateixes condicions que els Aseo: Un inodoro y un lavabo, en las mismas condiciones que losanteriors. anteriores. d) Acabats superficials d) Acabados superficiales Els recintes humits (cuina, llavador, bany i lavabo) han d’anar Los recintos húmedos (cocina, lavadero, baño y aseo) irán reves-revestits amb material llavable i impermeable fins a una alçaria míni- tidos con material lavable e impermeable hasta una altura mínima dema de 2,00 m. El revestiment en l’àrea de cocció ha de ser, a més, 2,00 m. El revestimiento en el área de cocción será además incombus-incombustible. tible. En cas de cuines situades en el mateix recinte de la sala d’estar o En caso de cocinas situadas en el mismo recinto del estar o come-menjador, els paraments s’han de revestir en contacte amb el mobiliari dor, se revestirán los paramentos en contacto con el mobiliario o equi-o equip específics de cuina, amb material llavable i impermeable fins po específicos de cocina, con material lavable e impermeable hastauna alçària mínima de 2,00 m, i en l’àrea de cocció el material ha de una altura mínima de 2,00 m, y en el área de cocción el material seráser, a més, incombustible. además incombustible. SUBSECCIÓ SEGONA. L’EDIFICI SUBSECCIÓN SEGUNDA. EL EDIFICIO Article 6. Circulacions horitzontals i verticals Artículo 6. Circulaciones horizontales y verticales. 1. A tots els edificis de més d’un habitatge, els espais comunitaris 1. En todos los edificios de más de una vivienda, los espaciosde circulació han de tenir les dimensions següents: comunitarios de circulación contarán con las siguientes dimensiones: a) Accés: la porta d’entrada ha de tenir un buit lliure mínim de a) Acceso: La puerta de entrada tendrá un hueco libre mínimo de0,90 m d’ample i 2,10 m d’alt. 0,90 m de ancho y 2,10 m de alto. b) Vestíbul: alçària lliure mínima 2,30 m. ample mínim 1,20 m. b) Zaguán: Altura libre mínima 2,30 m. Ancho mínimo 1,20 m. c) Corredors: l’ample mínim dels corredors ha de ser de 1,20 m c) Pasillos: El ancho mínimo de los pasillos será de 1,20 m y lai l’alçària lliure mínima és de 2,30 m. Es permeten estrangulacions altura libre mínima será de 2,30 m. Se permitirán estrangulamientosde fins a un ample de 0,90 m amb una longitud màxima de 0,60 m de hasta un ancho de 0,90 m con una longitud máxima de 0,60 m porper presència d’elements estructurals o pas d’instal·lacions, sense que presencia de elementos estructurales o paso de instalaciones, sin queexcedisca del 25% de la longitud total del recinte, mesurat en l’eix del exceda del 25% de la longitud total del recinto, medido en el eje delcorredor. pasillo
 8. 8. Num. 6168 / 18.12.2009 45738 d) Escales: les escales que siguen pas necessari des de la via públi- d) Escaleras: Las escaleras que sean paso necesario desde la víaca als habitatges d’un edifici, o als espais d’ús comú, han de complir pública a las viviendas de un edificio, o a los espacios de uso común,les condicions indicades en la taula 6.1. deberán cumplir las condiciones indicadas en la tabla 6.1. Taula 6.1. Dimensions de les escales de l’edifici Tabla 6.1. Dimensiones de las escaleras del edificio.Ample mínim de tram sense incloure passamans 1,00 m Ancho mínimo de tramo sin incluir pasamanos 1,00 mEstesa mínima 0,28 m Huella mínima 0,28 mContrapetja màxima 0,185 m Tabica máxima 0,185 mAlçària màxima per tram d’escala sense replà o Altura máxima por tramo de escalera sin 3,15mreplanell 3,15m meseta o rellano2 contrapetges+estesa 0,62m+– 0,05 m 2 Tabicas+Huella 0,62m+– 0,05 m L’alçària lliure mínima de l’escala és de 2,20 m, mesurada des de La altura libre mínima de la escalera será de 2,20 m, medida desdel’aresta exterior de l’escaló fins a la cara inferior del tram immediata- la arista exterior del escalón hasta la cara inferior del tramo inmediata-ment superior. mente superior. Els replans o replanells han de tenir un ample mínim igual a l’am- Las mesetas o rellanos, tendrán un ancho mínimo igual al anchople del tram major que hi descansa, i una longitud mínima de 0,70 m, del tramo mayor que en ella desembarca, y una longitud mínima demesurada en la línia d’estesa. 0,70 m, medido en la línea de huella. En el cas de replans o replanells que servisquen d’accés a habitat- En el caso de mesetas o rellanos que sirvan de acceso a viviendasges o locals, l’ample mínim d’aquests és d’1,20 m i la distància míni- o locales, el ancho mínimo de éstos será de 1,20 m y la distancia míni-ma entre l’aresta de l’últim escaló i el buit de les portes a què serveix ma entre la arista del último peldaño y el hueco de las puertas a lasés de 0,40 m. que sirva será de 0,40 m. (Annex III, gràfics 5 i 6) (Anexo III gráficos 5 y 6) e) Els espais de circulació en edificis de més d’un habitatge han e) Los espacios de circulación en edificios de más de una viviendade permetre la circulació horitzontal d’un prisma de 2,00 m x 0,60 m permitirán la circulación horizontal de un prisma de 2,00 m x 0,60 mx 0,60 m. x 0,60 m. 2. Als edificis de més d’un habitatge que han de disposar d’un iti- 2. En los edificios de más de una vivienda que deban disponer denerari practicable o adaptat, els espais comunitaris de circulació han un itinerario practicable o adaptado, los espacios comunitarios de cir-de tenir les dimensions següents: culación contarán con las siguientes dimensiones: a) Accés: per a accedir sense rampa des de l’espai exterior, s’ha de a) Acceso: Para acceder sin rampa desde el espacio exterior, se dis-disposar d’un pla inclinat amb un desnivell màxim de 0,12 m, un pen- pondrá de un plano inclinado con un desnivel máximo de 0,12 m, unadent màxim del 25% i una amplària mínima de 0,90 m. pendiente máxima del 25% y una anchura mínima de 0,90 m. b) Vestíbul i corredors: en l’inici i en els extrems de cada tram b) Zaguán y pasillos: En el inicio y en los extremos de cada tramorecte o cada 10 m fracció s’ha de proveir un espai de maniobra on es recto o cada 10 m o fracción se proveerá de un espacio de maniobrapuga inscriure una circumferència amb un diàmetre de 1,50 m. donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,50 m. c) Rampes: l’ample mínim de les rampes és de 1,20 m, sense pen- c) Rampas: El ancho mínimo de las rampas será de 1,20 m, sindent transversal. pendiente transversal. El pendent màxim per a salvar un desnivell mitjançant rampa ha La pendiente máxima para salvar un desnivel mediante rampa,d’estar en funció de la longitud del tram i de l’exigència de reserva estará en función de la longitud del tramo y de la exigencia de reservad’habitatges adaptats, com s’indica en la taula 6.2. de viviendas adaptadas, como se indica en la tabla 6.2. Taula 6.2. Pendent màxim de les rampes Tabla 6.2. Pendiente máxima de las rampas. Pendent en itineraris Pendent en itineraris Longitud màxima del Pendiente en Pendiente en Longitud máxima del practicables adaptats tram itinerarios itinerarios adaptados tramo 12% 10% 3,00 m practicables 10% 8% 6,00 m 12% 10% 3,00 m 8% 6% 9,00 m 10% 8% 6,00 m 8% 6% 9,00 m 3. En els edificis de més d’un habitatge que no disposen d’ascen-sor, la relació entre la longitud de l’estesa i de la contrapetja a les esca- 3. En los edificios de más de una vivienda que no dispongan deles comunitàries ha de complir el criteri de facilitat d’ús, per la qual ascensor, la relación entre la longitud de la huella y de la tabica en lascosa la diferència de la longitud de l’estesa menys la de la contrapetja escaleras comunitarias cumplirá el criterio de facilidad de uso, por elha de ser de 0,12 m amb una tolerància de ± 0,02 m. que la diferencia de la longitud de la huella menos la de la tabica, será de 0,12 m con una tolerancia de más menos 0,02 m. 4. L’ascensor 4. El ascensor a) És obligatòria l’existència d’ascensor en els casos següents: a) Será obligatoria la existencia de ascensor en los siguientes casos: Si la diferència d’alçària A entre el nivell del paviment en l’eix del Si la diferencia de altura A entre el nivel del pavimento en el ejebuit d’accés a l’edifici i el nivell del paviment d’accés a l’habitatge de del hueco de acceso al edificio y el nivel del pavimento de acceso a lala planta més allunyada és superior a 4,50 m i el nombre d’habitatges vivienda de la planta más alejada fuera superior a 4,50 m y el númeroservits per l’ascensor és major de 4. de viviendas servidas por el ascensor es mayor de 4. Si l’alçària A és superior a 10 m. Si la altura A es superior a 10 m. b) S’ha d’afegir un segon ascensor si es compleix almenys una de b) Se añadirá un segundo ascensor si se cumple al menos una deles condicions següents: las siguientes condiciones: Si l’alçària A és superior a 23,50 m. Si la altura A es superior a 23,50 m. Si el nombre d’habitatges servits per l’ascensor és superior a 24. Si el número de viviendas servidas por el ascensor es superior a 24.
 9. 9. Num. 6168 / 18.12.2009 45739 c) Si l’alçària A és superior a 7,00 m i el nombre d’habitatges ser- c) Si la altura A es superior a 7,00 m y el número de viviendasvits per l’ascensor és inferior a 4, el nivell d’accessibilitat ha de ser servidas por el ascensor es inferior a 4, el nivel de accesibilidad seráconvertible, per a la qual cosa, l’estructura de l’edifici s’ha de disse- convertible, para lo cual, la estructura del edificio se diseñará y cons-nyar i construir tenint en compte la futura instal·lació d’un ascensor, i truirá teniendo en cuenta la futura instalación de un ascensor, y en losen els elements comuns de l’edifici ha d’haver-hi la reserva de l’espai elementos comunes del edificio existirá la reserva del espacio necesa-necessari per a aquest. rio para éste. d) Almenys un ascensor ha d’estar connectat amb l’itinerari practi- d) Al menos un ascensor deberá estar conectado con el itinerariocable i ha de disposar de les característiques següents: practicable y contará con las siguientes características: La cabina de l’ascensor ha de tenir en la direcció de qualsevol La cabina del ascensor tendrá en la dirección de cualquier acceso oaccés o eixida una profunditat mínima de 1,25 m. salida una profundidad mínima de 1,25 m. L’ample mínim de la cabina en la direcció perpendicular a qualse- El ancho mínimo de la cabina en la dirección perpendicular a cual-vol accés o eixida ha de ser d’1,00 m. quier acceso o salida será de 1,00 m. Les portes en la cabina i en els accessos a cada planta han de ser Las puertas en la cabina y en los accesos a cada planta, serán auto-automàtiques. El buit d’accés ha de tenir un ample lliure mínim de máticas. El hueco de acceso tendrá un ancho libre mínimo de 0,80 m.0,80 m. Enfront del buit d’accés a l’ascensor s’ha de disposar d’un espai Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espaciolliure on es puga inscriure una circumferència amb un diàmetre d’1,20 libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro dem. 1,20 m. (Annex III, gràfic 7) (Anexo III gráfico 7) e) En el cas que hi haja habitatges adaptats, almenys un ascensor e) En el caso de que existan viviendas adaptadas al menos unha d’estar connectat amb l’itinerari adaptat i ha de complir les condi- ascensor deberá estar conectado con el itinerario adaptado y deberácions següents: cumplir las siguientes condiciones: La cabina de l’ascensor ha de tenir en la direcció de qualsevol La cabina del ascensor tendrá en la dirección de cualquier acceso oaccés o eixida una profunditat mínima d’1,40 m. salida una profundidad mínima de 1,40 m. L’ample mínim de la cabina en direcció perpendicular a qualsevol El ancho mínimo de la cabina en dirección perpendicular a cual-accés o eixida ha de ser d’1,10 m. quier acceso o salida será de 1,10 m. Les portes a la cabina i als accessos a cada planta han de ser auto- Las puertas en la cabina y en los accesos a cada planta, serán auto-màtiques. El buit d’accés ha de tenir un ample lliure mínim de 0,85 m. máticas. El hueco de acceso tendrá un ancho libre mínimo de 0,85 m. Enfront del buit d’accés a l’ascensor s’ha de disposar d’un espai Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espaciolliure on es puga inscriure una circumferència amb un diàmetre d’1,50 libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro dem. 1,50 m. Article 7. Patis de l’edifici Artículo 7. Patios del edificio S’estableixen quatre tipus de patis: Se establecen cuatro tipos de patios: Tipus 1: Aquests patis poden servir simultàniament a qualsevol Tipo 1: Estos patios podrán servir simultáneamente a cualquiertipus de recinte o espai comú, inclosa la sala d’estar, i poden ser uti- tipo de recinto o espacio común, incluido el estar, y podrán ser utiliza-litzables com a espai comunitari. Els paraments d’aquests patis han de bles como espacio comunitario. Los paramentos de estos patios debe-tenir tractament de façana exterior en el disseny i la construcció. rán tener tratamiento de fachada exterior en su diseño y construcción. Tipus 2: Aquests patis, poden servir simultàniament a qualsevol Tipo 2: Estos patios, podrán servir simultáneamente a cualquiertipus de recinte o espai comú, excepte a la sala d’estar. tipo de recinto o espacio común, excepto al estar. Tipus 3: Aquests patis poden servir als mateixos recintes que els Tipo 3: Estos patios, podrán servir a los mismos recintos que losdel tipus 2, excepte menjador, sala d’estar i dormitoris. del tipo 2, excepto comedor, estar y dormitorios. Tipus 4: Aquests patis poden servir únicament a banys, lavabos, Tipo 4: Estos patios podrán servir únicamente a baños, aseos,llavadors i a espais comuns de l’edifici. lavaderos y a espacios comunes del edificio. Les dimensions que defineixen aquests patis, com també els recin- Las dimensiones que definen estos patios así como los recintos detes dels habitatges a què poden servir es reflecteixen en la taula 7. El las viviendas a los que pueden servir se reflejan en la tabla 7. El diá-diàmetre mínim de la circumferència inscriptible és variable segons metro mínimo de la circunferencia inscribible es variable según seasiga habitatge plurifamiliar o unifamiliar. vivienda plurifamiliar o unifamiliar. Taula 7. Dimensions dels patis Tipus de pati E C D K B Diàmetre mínim de la circumferèn- sala d’estar menjador dormitori cuina (bany) L (lla- cia inscriptible en metres vador) i espais comuns Segons alçària Valor mínim en de pati (H) habitatges plu- rif./unif. 1 SERVEIX 0,40 H 6,00 / 4,00 2 NO SERVEIX 0,25 H 3,00/ 2,00 3 NO SERVEIX 0,20 H 3,00 / 2,00 4 NO SERVEIX 0,15 H 2,00 / 1,50 *********
 10. 10. Num. 6168 / 18.12.2009 45740 Tabla 7. Dimensiones de los patios. B Diámetro mínimo de la circunfe- (baño) rencia inscribible en metros E C D K Tipo de patio L (lavadero.) y Valor mínimo en estar comedor dormitorio cocina Según altura de espacios comu- viviendas plu- ness patio (H) rif./unif. 1 SIRVE 0,40 H 6,00 / 4,00 2 NO SIRVE 0,25 H 3,00/ 2,00 3 NO SIRVE 0,20 H 3,00 / 2,00 4 NO SIRVE 0,15 H 2,00 / 1,50 En els patis tipus 1, quan l’ample del solar siga inferior, fins en un En los patios tipo 1, cuando el ancho del solar sea inferior, hasta20%, al diàmetre obtingut per aplicació del quadre anterior, es pren en un 20%, al diámetro obtenido por aplicación del cuadro anterior,aquest com ample del pati, i com a profunditat del pati el diàmetre de se tomará éste como ancho del patio, y como profundidad del patio ella circumferència obtingut del quadre. diámetro de la circunferencia obtenido del cuadro. Tots els patis, si no són d’ús privat, han de ser accessibles, des Todos los patios, si no son de uso privado, serán accesibles, desded’espais comuns, per al manteniment i la neteja. espacios comunes, para su mantenimiento y limpieza. Es considera com a pati d’habitatge unifamiliar aquell a què només Se considera como patio de vivienda unifamiliar aquel al que sólorecauen espais pertanyents a un únic habitatge. recaen espacios pertenecientes a una única vivienda. Article 8. Buits de servei Artículo 8. Huecos de servicio. Els buits de servei que continguen instal·lacions comunes o con- Los huecos de servicio que contengan instalaciones comunes ojunts de connexions individuals, han de ser enregistrables des d’espais conjuntos de acometidas individuales, deberán ser registrables desdecomuns i permeten realitzar adequadament les operacions de manteni- espacios comunes y permitirán realizar adecuadamente las operacionesment i reparació. Les instal·lacions en l’interior han d’estar separades de mantenimiento y reparación. Las instalaciones en su interior estaránentre elles, d’acord amb la normativa específica. separadas entre sí, conforme a su normativa específica. Article 9. Buits exteriors Artículo 9. Huecos exteriores En el disseny de façanes, tant interiors com exteriors, per a limitar En el diseño de fachadas, tanto interiores como exteriores, parapossibles estrangulacions, s’ha de tenir en compte la condició següent: limitar posibles estrangulamientos, se tendrá en cuenta la siguiente condición: Des d’un punt qualsevol d’un buit d’il·luminació i ventilació i en Desde un punto cualquiera de un hueco de iluminación y ventilaciónel pla horitzontal que passe per aquest punt, s’ha de poder observar y en el plano horizontal que pase por dicho punto, se podrá observar sinsense obstruccions, un segment de L metres de longitud, paral·lel a la obstrucciones, un segmento de L metros de longitud, paralelo a fachadafaçana i situat a L metres d’aquesta, de tal forma que l’angle de visió y situado a L metros de ésta, de tal forma que el ángulo de visión queque definisca el punt amb aquest segment siga igual o superior a 45º. defina el punto con dicho segmento sea igual o superior a 45º. La dimensió L, en funció del tipus de pati ha de prendre els valors La dimensión L, en función del tipo de patio, tomará los valoresque s’indiquen en la taula 9. que se indican en la tabla 9. Taula.9. Valor mínim del segment L. Tabla.9. Valor mínimo del segmento L. Tipus de pati Valor mínim de L en m Tipo de patio Valor mínimo de L en m Edifici plurifamiliar Edifici unifamiliar Edificio plurifamiliar Edificio unifamiliar 1 6,00 4,00 1 6,00 4,00 2 3,00 2,00 2 3,00 2,00 3 3,00 2,00 3 3,00 2,00 4 2,00 1,50 4 2,00 1,50 Les condicions anteriors són aplicables a la fracció del buit que Las condiciones anteriores serán de aplicación a la fracción delcompleix la superfície mínima d’il·luminació, d’acord amb l’article 3 hueco que cumple con la superficie mínima de iluminación, conformed’aquesta ordre. al artículo 3 de la presente orden. (Annex III, gràfics 8 i 9) (Anexo III gráficos 8 y 9)Article 10. Aparcaments Artículo 10. Aparcamientos. Els aparcaments han de complir les condicions següents: Los aparcamientos cumplirán las siguientes condiciones: a) Replà a) Meseta Perquè la incorporació del vehicle a la via pública es realitze amb Para que la incorporación del vehículo a la vía pública se realiceseguretat, aquesta s’ha d’efectuar des d’una superfície plana, amb con seguridad, ésta se efectuará desde una superficie plana, con pen-pendent no superior al 5%, amb una amplària mínima de 3,00 m i una diente no superior al 5%, con una anchura mínima de 3,00 m y unaprofunditat mínima de 4,50 m, sense incloure en aquesta superfície la profundidad mínima de 4,50 m, sin incluir en esta superficie la de usod’ús i domini públic. y dominio público.
 11. 11. Num. 6168 / 18.12.2009 45741 b) Accés de vehicles b) Acceso de vehículos L’amplària mínima lliure del buit d’accés ha de ser de 2,80 m. La anchura mínima libre del hueco de acceso será de 2,80 m. En aparcaments amb capacitat superior a 100 places, l’amplària En aparcamientos con capacidad superior a 100 plazas, la anchuramínima lliure del buit d’accés ha de ser de 5,80 m, o bé ha de tenir dos mínima libre del hueco de acceso será de 5,80 m, o bien tendrá dosbuits d’accés independents amb una amplària mínima lliure de 2,80 m huecos de acceso independientes con una anchura mínima libre deper a cada buit d’accés. 2,80 m para cada hueco de acceso. c) Rampa c) Rampa Rampa recta: pendent no major del 15%. S’hi admeten rampes fins Rampa recta: Pendiente no mayor del 15%. Se admitirán rampasal 18% de pendent sempre que es resolga la zona de transició entre trams hasta el 18% de pendiente siempre que se resuelva la zona de transi-de distint pendent. ción entre tramos de distinta pendiente. Rampa corba: pendent no major del 15%. Rampa curva: Pendiente no mayor del 15%. Radi de gir mínim en l’eix: 6,00 m. Radio de giro mínimo en el eje: 6,00 m. L’ample mínim de la rampa ha de ser de 3,00 m. El ancho mínimo de la rampa será de 3,00 m. Les rampes que servisquen a més de 100 places han de tenir un Las rampas que sirvan a más de 100 plazas tendrán un ancho míni-ample mínim de 6,00 m amb dos sentits de circulació diferenciats o ha mo de 6,00 m con dos sentidos de circulación diferenciados ó existiránd’haver-hi dues rampes independents amb un ample mínim de 3,00 m dos rampas independientes con un ancho mínimo de 3,00 m cada una.cada una. d) Ascensors per a cotxes i persones d) Ascensores para coches y personas Les cabines dels ascensors per a cotxes i persones han de tenir Las cabinas de los ascensores para coches y personas tendrán unauna dimensió mínima de 2,30 m d’ample, 5,00 m de longitud i 2.10 m dimensión mínima de 2,30 m. de ancho, 5,00 m de longitud y 2.10 md’alçària lliure. de altura libre. Per a l’accés a aquests ascensors, no cal el replà previ. Para el acceso a estos ascensores, no será necesaria la meseta pre- via. e) Distribució interior e) Distribución interior Alçària Altura En tota la superfície del local l’alçària lliure general mínima ha de En toda la superficie del local la altura libre general mínima seráser de 2,40 m i l’alçària lliure mínima en tot punt no pot ser inferior de 2,40 m y la altura libre mínima en todo punto no será inferior aa 2,10 m, excepte en una franja màxima de 0,80 m al fons de la plaça 2,10 m, excepto en una franja máxima de 0,80 m en el fondo de lad’aparcament en què es permetrà disminuir l’alçària lliure fins a 1,80 plaza de aparcamiento en la que se permitirá disminuir la altura librem. hasta 1,80 m. Places per a automòbil Plazas para automóvil La dimensió mínima per plaça ha de ser de 2,30 m d’amplària i La dimensión mínima por plaza será de 2,30 m de anchura y dede 4,50 m de longitud, i aquesta superfície ha d’estar lliure de suports 4,50 m de longitud, estando ésta superficie libre de soportes estructu-estructurals o altres elements constructius. rales u otros elementos constructivos. Per als aparcaments en bateria aquestes dimensions es veuen Para los aparcamientos en batería estas dimensiones se veránmodificades en els casos següents: modificadas en los siguientes casos: Cas 1. En les places amb la longitud menor entre dos suports, sempre Caso 1. En las plazas con su longitud menor entre dos soportes,que aquests estiguen situats a partir d’una banda d’1,00 m d’ample siempre que éstos estén situados a partir de una banda de 1,00 m demesurada des del fons de la plaça, s’ha d’incrementar l’ample de la ancho medida desde el fondo de la plaza, se incrementará el ancho deplaça en 0,20 m. la plaza en 0,20 m. Cas 2. Les places amb la longitud major perpendicular al carrer i Caso 2. Las plazas con su longitud mayor perpendicular a la calleamb un costat menor i un major adjacents a un mur s’ha d’incrementar y con un lado menor y uno mayor adyacentes a un muro, se incremen-l’ample de la plaça en 0,20 m. tará el ancho de la plaza en 0,20 m. Cas 3. En les places amb la longitud major perpendicular al carrer i Caso 3. En las plazas con su longitud mayor perpendicular a laamb un costat menor i un major i espai de maniobra de la plaça adjacents calle y con un lado menor y uno mayor y espacio de maniobra de laa un mur, s’ha d’incrementar l’ample de la plaça en 0,70 m. plaza adyacentes a un muro, se incrementará el ancho de la plaza en 0,70 m. (Annex III gràfic 10) (Anexo III gráfico 10) Places per a motocicleta Plazas para motocicleta Les places per a motocicleta computen com una plaça de vehicle Las plazas para motocicleta computarán como una plaza de vehí-per cada 3 places de motocicletes a l’efecte de determinar el nombre culo por cada 3 plazas de motocicletas a los efectos de determinar elde places d’aparcament, i han de tenir unes dimensions mínimes d’1,50 número de plazas de aparcamiento, y tendrán unas dimensiones míni-m x 2,30 m. mas de 1,50 m x 2,30 m. Carrer de circulació interior Calle de circulación interior L’ample mínim del carrer és de 3,00 m. El ancho mínimo de la calle será de 3,00 m. El radi de gir mínim en l’eix del carrer és de 4,50 m. El radio de giro mínimo en el eje de la calle será de 4,50 m. Només ha de caldre fer maniobra per a estacionar el vehicle, deixant Sólo se tendrá que hacer maniobra para estacionar el vehículo,amb aquest fi un espai lliure al davant de la plaça d’almenys 2,30 m x dejando para ello un espacio libre en el frente de la plaza de al menos4,80 m. 2,30 m x 4,80 m. f) Garatges en habitatges unifamiliars f) Garajes en viviendas unifamiliares En habitatges unifamiliars s’han de complir les condicions de dis- En viviendas unifamiliares se cumplirán las condiciones de diseñoseny anteriors amb les modificacions següents: anteriores con las siguientes modificaciones: No cal replà previ. No será necesaria la meseta previa. L’amplària mínima lliure de l’accés al garatge ha de ser de 2,70 m. La anchura mínima libre del acceso al garaje será de 2,70 m. L’ample mínim de la rampa en tram recte ha de ser de 2,70 m. El ancho mínimo de la rampa en tramo recto será de 2,70 m. La dimensió mínima d’una plaça ha de ser tal que permeta inscriure La dimensión mínima de una plaza será tal que permita inscribirun rectangle en el seu interior, lliure d’obstacles de 2,60 m x 5,00 m. un rectángulo en su interior, libre de obstáculos de 2,60 m x 5,00 m. La superfície mínima útil del garatge ha de ser de 14 m². La superficie mínima útil del garaje será de 14 m². g) Places d’aparcament adaptades g) Plazas de aparcamiento adaptadas:
 12. 12. Num. 6168 / 18.12.2009 45742 En edificis on siga exigible la reserva d’habitatges adaptats per a En edificios donde sea exigible la reserva de viviendas adaptadaspersones amb mobilitat reduïda, com a criteri general almenys s’ha de para personas con movilidad reducida, como criterio general al menosreservar una plaça d’aparcament adaptada per cada habitatge adaptat. se reservará una plaza de aparcamiento adaptada por cada viviendaLes dimensions mínimes de les places són de 3,50 m x 4,50 m per a adaptada. Las dimensiones mínimas de las plazas serán de 3,50 m xplaces en bateria i de 3,50 m x 5,70 m per a places en línia. 4,50 m para plazas en batería y de 3,50 m x 5,70 m para plazas en línea. En el cas que la zona d’accés del conductor a l’interior vehicle siga En el caso de que la zona de acceso del conductor al interior vehí-compartida amb una altra plaça d’aparcament, l’amplària mínima de culo sea compartida con otra plaza de aparcamiento, la anchura míni-les places pot reduir-se a 2,20 m sempre que la zona compartida tinga ma de las plazas podrá reducirse a 2,20 m siempre que la zona com-un ample mínim d’1,50 m, i comprenga tota la longitud de la plaça. partida tenga un ancho mínimo de 1,50 m, y abarque toda la longitud de la plaza. (Annex III, gràfic 11) (Anexo III gráfico 11) h) Aparcament en superfície h) Aparcamiento en superficie Les places d’aparcament en superfície, adscrites a l’edifici i situ- Las plazas de aparcamiento en superficie, adscritas al edificio yades fora d’aquest, han de complir les condicions anteriors que els situadas fuera de éste, cumplirán las condiciones anteriores que lessiguen d’aplicació. sean de aplicación. Article 11. Locals de l’edifici Artículo 11. Locales del edificio a) Magatzem de contenidors de residus ordinaris a) Almacén de contenedores de residuos ordinarios L’Administració local pot acceptar solucions alternatives al que La Administración Local podrá aceptar soluciones alternativas adisposa el CTE pel que fa a magatzem de contenidors, sempre que es lo dispuesto en el CTE en cuanto a almacén de contenedores, siemprejustifique que el sistema de recollida de fems del municipi no reque- que se justifique que el sistema de recogida de basuras del municipioreix l’existència d’aquests. no precisa de la existencia de éstos. b) Llavador i estenedor b) Lavadero y tendedero Per a l’assecament de roba, de forma complementària al que esta- Para el secado de ropa, de forma complementaria a lo establecidobleix l’article 5 d’aquesta disposició, s’ha de poder optar per un siste- en el artículo 5 de ésta disposición, se podrá optar por un sistema dema d’assecament natural a zones o recintes comuns de l’edifici, prote- secado natural en zonas o recintos comunes del edificio, protegidos degits de vistes des de la via pública. vistas desde la vía pública. c)Trasters independents dels habitatges en edificis de mes d’un c)Trasteros independientes de las viviendas en edificios de mas dehabitatge una vivienda Els trasters annexos als habitatges han de ser locals destinats a Los trasteros anejos a las viviendas serán locales destinados a ésteaquest fi exclusiu, sense incorporació possible a cap dels habitatges. fin exclusivo, sin incorporación posible a ninguna de las viviendas.Han de tenir accés des de zones comunes de circulació de l’edifici o Deberán tener acceso desde zonas comunes de circulación del edificiodes d’una plaça de garatge a la qual han d’estar incorporats i vinculats o desde una plaza de garaje a la que estarán incorporados y vinculadosregistralment. registralmente. La superfície útil interior del traster ha de ser com a mínim de La superficie útil interior del trastero será como mínimo de 2,002,00 m². m². L’alçària lliure mínima és de 2,00 m, i la distància mínima entre La altura libre mínima será de 2,00 m, y la distancia mínima entreparaments 0,90 m. paramentos 0,90 m. d) Recintes per a instal·lacions d) Recintos para instalaciones Han de complir la reglamentació específica de les instal·lacions Cumplirán la reglamentación específica de las instalaciones queque continguen. contengan. SECCIÓ SEGONA SECCIÓN SEGUNDA CONDICIONS D’HABITABILITAT CONDICIONES DE HABITABILIDAD SUBSECCIÓ PRIMERA. L’HABITATGE SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA Article 12. Il·luminació natural Artículo 12. Iluminación natural. Per a complir aquesta exigència, els recintes o zones a excepció Para cumplir esta exigencia, los recintos o zonas con excepciónde l’accés, bany o lavabo i traster han de disposar de buits envidrats a del acceso, baño o aseo y trastero, dispondrán de huecos acristaladosl’exterior per a la il·luminació, amb les condicions següents: al exterior para su iluminación, con las siguientes condiciones: a) Almenys el 30%, de la superfície útil de l’habitatge s’ha d’il- a) Al menos el 30%, de la superficie útil de la vivienda se ilumi-luminar mitjançant buits que recaiguen directament a la via pública, al nará a través de huecos que recaigan directamente a la vía pública, alpati d’illa o als patis del tipus I. patio de manzana o a los patios del tipo I. Necessàriament, el recinte o zona d’estar ha de quedar inclòs en Necesariamente el recinto o zona de estar quedará incluido en estaaquesta superfície. Per a aquesta comprovació superficial no s’han de superficie. Para esta comprobación superficial no se tendrán en consi-tenir en consideració els espais exteriors de l’habitatge com balcons, deración los espacios exteriores de la vivienda como balcones, terra-terrasses, estenedors o altres. zas, tendederos u otros. b) Les possibles estrangulacions que es produïsquen en l’interior b) Los posibles estrangulamientos que se produzcan en el inte-dels recintes per a assolir buits de façana, han de tenir fins al buit, una rior de los recintos para alcanzar huecos de fachada, tendrán hasta elprofunditat igual o inferior a l’amplària de l’estrangulació, excepte en hueco, una profundidad igual o inferior a la anchura del estrangula-cuines on aquesta relació pot ser 1,20 vegades l’amplària de l’estran- miento, excepto en cocinas donde esta relación podrá ser 1,20 veces lagulació. anchura del estrangulamiento. (Annex III, gràfic 12) (Anexo III gráfico 12) c) Ha d’haver-hi sistemes de control d’il·luminació en els espais c) Existirán sistemas de control de iluminación en los espaciosdestinats al descans. destinados al descanso. d) La superfície dels buits d’il·luminació, en la qual s’inclou la d) La superficie de los huecos de iluminación, en la que se incluyesuperfície ocupada per la fusteria, ha de ser una fracció de la superfí- la superficie ocupada por la carpintería, será una fracción de la super-cie del recinte il·luminat, tenint en compte la situació de la finestra, ja ficie del recinto iluminado, teniendo en cuenta la situación de la venta-

×