Your SlideShare is downloading. ×
Firemní kultura
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Firemní kultura

2,593
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,593
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Firemní kultura Daniela Dudinská Michaela Zimolová Jaromír Rys
 • 2. Úvodem
  • „ Za svou firemní kulturou si stojíme – je jedním z faktor ů našeho úsp ě chu.“
  • (Výro č ní zpráva spole č nosti Oskar, 2004)
 • 3. Obsah
  • Základní koncept
  • P ř ístupy k organiza č ní kultu ř e
  • Definice
  • Prvky organiza č ní kultury
  • Struktura organiza č ní kultury
  • 4 typy organiza č ních kultur
  • Ř ídící procesy a firemní kultura
  • Formování firemní kultury
  • Organiza č ní identita
  • Etika organizace
  • Organiza č ní kultura a mezinárodní aspekt
  • Záv ě re č né shrnutí
 • 4. Základní koncept
  • Základní úrovn ě kultury (Hofstede, 1991)
   • Národní kultura
   • Kultura spojená s etnikem, nábo ž enstvím, jazykem
   • Kultura spojená s nále ž itostí k pohlaví
   • Kultura související s p ř íslušností k ur č ité spole č enské t ř íd ě
   • Kultura organiza č ní (podniková, firemní)
  • Kultura organiza č ní, kdy zam ě stnaný jedinec je socializován organizací, ke které nále ž í
 • 5. P ř ístupy k organiza č ní kultu ř e
  • Interpretativní p ř ístup
   • Organiza č ní kultura je „n ě co, č ím organizace je“
  • Objektivistický p ř ístup
   • Organiza č ní kultura je „n ě co, co organizace má“
  • Organiza č ní kultura je produktem historie organizace s potenciálem ke zm ě n ě v č ase.
 • 6. Definice
  • „ Jak se v ě ci u nás d ě lají… to, co je pro organizaci typické, její zvyky, p ř evládající postoje, vytvo ř ené vzorce akceptovaného a neakceptovaného chování“ (Drennan, 1992)
  • Organiza č ní kulturu lze chápat jako soubor základních p ř edpoklad ů , hodnot, postoj ů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace, která se projeví v myšlení č len ů organizace a v artefaktech (výtvorech) materiální a nemateriální povahy. (Lukášová, Nový a kol. 2004)
 • 7. Prvky organiza č ní kultury
  • Vnit ř ní (nejmén ě vidit e lné)
   • Základní p ř e d poklady, hodnoty, postoje
  • Vn ě jší projev
   • Artefakty nemateriální povahy
    • Normy chování, jazyk, historky a mýty, zvyky, rituály, ceremoniály, hrdinové
   • Artefakty materiální povahy
    • Firemní architektura a vybavení, produkty vytvá ř ené organizací, výro č ní zprávy, bro ž ury…
 • 8. Výroční zpráva Vodafone 2004
 • 9. Struktura organiza č ní kultury Edgar Shein, 1992
 • 10. Č ty ř i typy organiza č ních kultur Ch. Handy (1985)
  • Kultura moci
  • Kultura rolí
  • Kultura výkonu (úkol ů )
  • Kultura podpory (osob)
 • 11. Kultura moci
  • Ur č ité osoby panují a ostatní jsou jim pod ř ízeny.
  • Organiza č ní struktura: pavu č ina
   • Rozhodují osoby v centru, které v ě dí všechno a mohou všechno.
   • Kontrola provád ě na pomocí klí č ových osob č i p ř edvoláním jedince do centra.
   • Rozhodování spíše výslednicí vliv ů a politického manévrování.
   • Č lenové jsou hodnoceni podle výsledk ů , nástroje, jimi ž byly dosa ž eny, nejsou d ů le ž ité.
   • Autorita je č asto stav ě na na strachu.
  • Takto fungují i velké zlo č inecké organizace, spole č nosti zabývající se obchody a financemi, malé firmy, rodinné podniky.
 • 12. Kultura rolí
  • Kultura zalo ž ena na pravidlech, postupech, normách, plánech, logice a racionalit ě .
  • Organiza č ní struktura: klasická hierarchická struktura
   • Ř et ě zec: správní rada – ř editel – st ř ední mana ž e ř i – ni ž ší vedoucí – ř adoví pracovníci
   • U osoby v ka ž dé pozici je o č ekávána ur č itá role: zp ů sob chování
   • Zd ů raz ň ována konformita
  • Kultura rolí úsp ě šná tam, kde existuje stabilní prost ř edí, p ř edvídatelný a č i kontrolovatelný trh, dlouhý ž ivotní cyklus výrobku.
  • Státní organizace, velké komer č ní organizace
 • 13. Kultura výkonu (úkol ů )
  • Organizace se soust ř e ď uje daleko více na úkoly, které mají být spln ě ny ne ž na dodr ž ování formálních p ř edpis ů .
  • Organiza č ní struktura: decentralizovaná maticová struktura
  • Pravomoc je spojena spíše s odborností ne ž pozicí. Lokalizována do jednotlivých pr ů se č ík ů .
  • Kultura výkonu je vhodná tam, kde je d ů le ž itá pru ž nost a p ř izp ů sobivost tr ž nímu prost ř edí. D ů le ž itá je rychlost reakce.
  • Malé firmy.
 • 14. Kultura podpory (osob)
  • Ve st ř edu všeho d ě ní je jednotlivec.
  • Organiza č ní struktura: podnikatelské sdru ž ení
  • Schéma – shluk, v n ě m ž ž ádný jedinec nemá dominantní postavení.
   • Jednotliví č lenové této kultury jsou samostatní, pravomoci v organizaci jsou sdíleny. Základem moci je odbornost.
   • Poskytuje svým č len ů m uspokojení skrze vzájemné vztahy, kooperaci, poc it sounále ž itosti.
  • Firmy právník ů , architekt ů , léka řů . Lidé se cítí být v prvé ř ad ě č leny organizace.
 • 15. Ř ídící procesy a firemní kultura
  • Proces koordinace
   • Harmonizace č ástí celku
  • Proces integrace
   • Sociální lepidlo
  • Motivace
   • Seberealizace
   • Ztoto ž n ě ní s cíli organizace
 • 16. Slabá firemní kultura
  • Slabá("difúzní„)
    • Vnit ř ní nekonzistence názor ů
    • Špatná komunikace
    • V ě tší nároky na kontrolu
    • Náro č ná motivace kolektivu
    • Špatný dopad na ekonomické výsledky
 • 17. Silná firemní kultura
  • Zprost ř edkovává a usnad ň uje jasný pohled na podnikové hodnoty a normy a č iní je tak p ř ehledné a pom ě rn ě snadno pochopitelné.
  • Vytvá ř í podmínky pro p ř ímou a jednozna č nou komunikaci.
  • Umo žň uje rychlé rozhodování.
  • Urychluje plynulou implementaci.
  • Sni ž uje nároky na kontrolu spolupracovník ů .
  • Zvyšuje motivaci a týmov ého duch a .
  • Zajiš ť uje stabilitu sociálního systému .
 • 18. Silná firemní kultura
  • Negativa
   • Tendence k uzav ř enosti podnikového systému.
   • D ů raz na tradice a nedostatek flexibility.
   • Blokace nových strategií.
   • Vynucování konformity za ka ž dou cenu.
   • Slo ž itá adaptace nových spolupracovník ů.
 • 19. Formování firemní kultury
  • Existuje od po č átku
   • P ř irozen ě
   • Cílev ě dom ě managementem
  • Vklad zakladatele
  • Další zvyky, zkušenosti, ideály od organiza č ního okolí
 • 20. Formování firemní kultury
  • formulace strategie
  • morální kodex (písemn ě )
  • diskuze
  • zajistit mo ž nost realizace prvk ů
  • d ů sledn ě dodr ž ovat dohodnuté
 • 21. Formování firemní kultury
  • Organiza č ní kulturu lze podpo ř it 
   • Personálním výb ě rem
   • Akcí vrcholového vedení
   • Socializací
 • 22. Organiza č ní identita
  • Cílev ě dom ě utvá ř ený strategický koncept vnit ř ní struktury, fungování a vn ě jší prezentace organizace v tr ž ním prost ř edí
  • Specifická, originální, nezam ě nitelná
 • 23. Co utvá ř í organiza č ní identitu?
  • Komunikace v organizaci a komunikace organizace s jejím okolím (dodavatelé, odb ě ratelé, ve ř ejnost)
  • Organiza č ní design
   • Vn ě jší, vizuáln ě vnímatelné ztvárn ě ní firmy
  • Jednání organizace v ůči zam ě stnanc ů m i navenek
   • Pravidla a standardy jednání
 • 24. Organiza č ní design
 • 25. Image organizace
  • Obraz, který si vytvá ř í okolí o organizaci
  • Vzniká prost ř ednictvím komunikace, vlastních aktivit a designu organizace
  • Na co nezapomínat?
   • Hájit zájmy organizace
   • P ř edcházet konflikt ů m
   • Získavat podporu ostatních organizací
   • Utvá ř et pozitivní ve ř ejné mín ě ní
 • 26. Etika organizace
  • Všechny materiální a procesuální normy zalo ž ené na dialogové form ě dorozum ě ní mezi lidmi, kte ř í jsou s organizací spjati (Heinen, 1989)
  • Hodnoty jako pravda, spravedlnost, objektivita, rovnost, svoboda, slušnost, v ě rnost zákonu
  • Projeví se v rámci aktivit spolo č enské odpov ě dnosti organizace, bezpe č nosti a ochrany zdraví na pracovišti, p ř i tvorb ě cen, zacházení s informacemi, ale i na kvalit ě výrobk ů
 • 27. P ř íklad: Etický kodex
  • 1. Hypoalergenní, nekomedogenní p ř ípravky
  • 2. S termální vodou Vichy
  • 3. Testované na citlivé poko ž ce
  • 4. Ú č innost testovaná pod dermatologickou kontrolou
  • 5. Vyráb ě né podle p ř ísných norem farmaceutického pr ů myslu
 • 28. Organiza č ní kultura mezinárodních spole č ností
  • Vztah národní kultura vs. organiza č ní kultura + myšlení a jednání lidí
  • Mezinárodní spole č nosti – odlišné kulturní a sociální prost ř edí
 • 29. Organiza č ní kultura mezinárodních spole č ností
  • Modely (Marr, 1991)
   • Polycentrická organiza č ní kultura
   • Globální organiza č ní kultura
   • Geocentrická organiza č ní kultura
 • 30. Je mo ž né, aby r ů zné národní kultury vytvo ř ily bezkonfliktní firemní prost ř edí?
 • 31. Co nás u pracovníka mezinárodní spole č nosti vlastn ě zajímá? · zda odd ě luje sféru soukromého ž ivota a sféru pracovní · zda se ztoto žň uje s firemními cíli nebo se zam ěř uje pouze na své pracovní úkoly · zda hlavní prioritou a m ěř ítkem je pro n ě j finan č ní ohodnocení · jestli striktn ě dodr ž uje podnikové normy , č i vyhledává skulinky v tom, co si na p ů d ě podniku dovolit m ůž e nebo nem ůž e · jakým zp ů sobem jedná s autoritou a uznává mocenskou vzdálenost ve firemní hierarchii
 • 32. Jiný kraj - jiný mrav
  • Francouzi: siln ě sociáln ě zam ěř ení, hodn ě diskutují, ale kdy ž se zaujme rozhodnutí, tak to ctí, důle ž itou roli hraje tradice a autorita, zdvo ř ilost a formálnost, mají specifické denní pracovní tempo, dlouhé ob ě dy
  • N ě mci: pedanti, p ř esní a ž punti č ká ř ští, dbají na d ů kladnou p ř ípravu a nemají rádi improvizaci, rádi pou ž ívají tituly a funkce a velmi siln ě dbají na pevnou hierarchii ve firm ě
 • 33. Jiný kraj - jiný mrav
  • Ameri č ané: flexibilní, neformální, doká ž í riskovat a improvizovat, stanoví cíle, ale samotnou cestu nechají na č lov ě ku, pokud má výsledky, vše je v po ř ádku, pokud ne, je rychlý konec
  • Skandinávské firmy: sociáln ě zam ěř ené, avšak neformální, pracovní klima otev ř ené, hodn ě se diskutuje, ne ž se dojde ke konkrétnímu stanovisku
  • Asijské firmy: ctí tradici, historii, dbají na loajalitu a naprostou oddanost firm ě , vysoké pracovní nasazení
 • 34. Na záv ě r
  • Co byste si m ě li odnést z této prezentace?
   • Pov ě domí o tom, ž e na podnikové kultu ř e zále ž í!
   • Lepší znalost toho, co vše podniková kultura obsahuje, jaké jsou její typy a její význam pro organizaci.
   • Nejd ů le ž it ě jší aspekty podnikové kultury a její souvislost s identitou a etikou organizace.
   • Mezinárodní hledisko mnohdy výrazn ě zamíchá s kartami.
   • Je dobré zjistit si alespo ň základní rysy podnikové kultury Vašeho budoucího zam ě stnavatele ale i klienta, resp. spolupracující organizace.
  • Kde hledat informace?
   • Bývalí a sou č asní zam ě stnanci, HR odd ě lení, na pracovišti
   • www. bestemployers . cz
 • 35. Zdroje
  • Bedrnová, E. ; Nov ý I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. 3. vyd. Management Press, Praha 2009.
  • Růžena Lukášová, Ivan Nový a kol.: Organizační kultura, Grada, 2004
  • Přibyl, M.: TPCA Czech, s.r.o. - Multikulturalismus a firemní kultura v mezinárodním podnikání [cs], 2007 https ://www. vse . cz / vskp /public. php ? evskp _id=1951
  • Tomšovská, B.: Firemní kultura aneb jiný kraj - jiný mrav, KarieraWeb, 2009
  • http:// kariera .ihned. cz /c1-39066390- firemni -kultura-aneb- jiny -kraj- jiny -mrav
  • Petr Čaník, Podniková kultura: možnosti a limity její změny, 2009
  • http://www. canik . cz /2007/12/08/ podnikova -kultura- moznosti -a-limity- jeji - zmeny /
  • Výroční zpráva společnosti Oskar, 2004
  • http://www.vodafone.cz/pdf/vyrocni_zprava_2004.pdf