Informe final TSA

714 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe final TSA

 1. 1. Gabinet CERES, S.L. Inscrita al Registre Mercantil, tom 1725, foli 34, full T-23525. N.I.F. B-43663988 DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe integrat Encarregat per: Novembre de 2010 Raval de Jesús, 36. 1ª planta 43201 Reus T. 977 773 615 F. 977 342 405 www.gabinetceres.com
 2. 2. ÍndexÍndex ....................................................................................................................................................................21 Introducció.................................................................................................................................................3 1.1 Aplicacions dels resultats de la diagnosi ..................................................................................32 Objectius.....................................................................................................................................................4 2.1 Propòsit general.............................................................................................................................4 2.2 Objectius específics de la diagnosi ...........................................................................................43 Metodologia ..............................................................................................................................................5 3.1 Univers objecte d’estudi ..............................................................................................................5 3.2 Metodologia ..................................................................................................................................5 3.3 Fitxa tècnica...................................................................................................................................7 3.3.1 Metodologia .............................................................................................................................7 3.3.2 Mostra.........................................................................................................................................8 3.3.3 Treball de camp .......................................................................................................................9 3.4 Procés d’anàlisi de la informació .............................................................................................11 3.5 Protecció de dades....................................................................................................................134 Anàlisi de la informació .........................................................................................................................14 4.1 Identificació de les entitats amb el concepte Tercer Sector Ambiental .........................14 4.2 Estructura del 3r sector ambiental ...........................................................................................16 4.2.1 Ubicació de les entitats.........................................................................................................16 4.2.2 Tipologies .................................................................................................................................21 4.2.3 Característiques de les entitats del 3r sector ambiental de Catalunya. .....................23 4.3 Funcionament de les entitats....................................................................................................38 4.3.1 Els socis de les entitats ...........................................................................................................38 4.3.2 Els voluntaris de les entitats...................................................................................................49 4.3.3 El personal contractat de les entitats.................................................................................55 4.3.4 Funcionament intern de les entitats: organització...........................................................59 4.3.5 El finançament de les entitats..............................................................................................62 4.4 Vincles de col—laboració amb altres entitats .........................................................................70 4.4.1 Organitzacions de les que són membres ..........................................................................70 4.4.2 El treball en xarxa ...................................................................................................................73 4.4.3 Relació amb altres entitats del 3r sector............................................................................80 4.4.4 Relació amb l’Administració (institucions o organismes públics)..................................83 4.4.5 Relació amb la ciutadania ..................................................................................................86 4.4.6 Relació amb el món empresarial........................................................................................88 4.4.7 Relació amb els mitjans de comunicació .........................................................................90 4.5 Projectes emblemàtics...............................................................................................................91 4.6 Dificultats actuals de les entitats ambientals .........................................................................93 4.7 Expectatives de futur pel 3r sector ambiental de Catalunya ............................................96 4.7.1 Respecte el finançament general de les entitats...........................................................96 4.7.2 Respecte el finançament públic.........................................................................................98 4.7.3 Respecte les eines de relació ..............................................................................................99 4.8 Expectatives de futur respecte la Generalitat de Catalunya ..........................................101 4.9 Ens integrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya ..............................................108 4.9.1 Coneixement i valoració de l’Obrador...........................................................................1085 Conclusions generals ...........................................................................................................................114 5.1 El Tercer Sector Ambiental avui: context general...............................................................114 5.1.1 Quant a l’estructura i característiques del Tercer Sector Ambiental .........................116 5.1.2 La distribució de les Entitats Ambientals per vegueries................................................121 5.1.3 Quant al funcionament intern de les organitzacions que en formen part ...............122 5.1.4 Els socis de les entitats del Tercer Sector Ambiental......................................................123 5.1.5 Les relacions entre les entitats del sector amb la resta d’agents socials ..................124 5.2 Percepcions i expectatives envers la Generalitat i el DMAH............................................127 5.2.1 Percepcions ..........................................................................................................................127 5.2.2 Expectatives de futur...........................................................................................................127 5.2.3 Què s’espera del DMAH .....................................................................................................128 5.2.4 Percepcions sobre l’OBRADOR com ens integrador.....................................................129 5.3 DAFO del Tercer Sector Ambiental de Catalunya .............................................................130 5.4 Annex: relació d’entitats que han participat en la Diagnosi............................................132 DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 2
 3. 3. 1 IntroduccióEl Departament de Medi Ambient i Habitatge va encarregar a Gabinet Ceres fer unaDiagnosi del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, que és el primer cop que s’ha fet aCatalunya.Aquest departament té atribuïdes les funcions següents: - Fomentar les activitats d’institucions i associacions adreçades a l’educació ambiental - Donar suport a les organitzacions no governamentals en l’àmbit de l’estudi i la protecció del medi ambient - Estudiar i realitzar activitats de foment de la participació ciutadana en la protecció del medi ambientUna de les línies estratègiques, promogudes per la Subdirecció General d’Informació iEducació Ambiental per aconseguir aquests objectius, és el reforç institucional i socialdel sector ambiental i de la participació social en temes ambientals.En aquest sentit, l’estudi sorgeix de la necessitat d’identificar les entitats ambientals quetreballen a Catalunya, així com conèixer la naturalesa i àmbit de les seves actuacions.Els resultats de la recerca permetran conèixer quina és la situació d’aquestes entitats alnostre país, així com oferir informació molt valuosa per identificar els principals reptesd’aquest sector a Catalunya.1.1 Aplicacions dels resultats de la diagnosiAmb aquesta diagnosi es pretén, d’una banda proporcionar instruments al sectorpúblic per enfortir el tercer sector ambiental i de l’altra conèixer i oferir a les entitatseines per enfortir-se a elles mateixes i el propi sector i millorar les relacions amb la restad’actors socials. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 3
 4. 4. 2 Objectius2.1 Propòsit generalL’estudi que s’ha dut a terme té com a objectiu general realitzar una diagnosi deltercer sector ambiental de Catalunya, identificar instruments que permetin des delsector públic impulsar la consolidació d’aquest sector i oferir-li eines per enfortir-se imillorar les relacions amb la resta d’actors socials.En definitiva, conèixer quina és l’estructura del Tercer Sector Ambiental de Catalunya,com funciona i com es relacionen les entitats que el conformen, per tal quel’Administració pugui fer efectiva la seva tasca amb la implicació i col—laboració delsector associatiu.De la mateixa manera l’estudi ha de servir per a les pròpies entitats, per poder situar-sedins el context, trobar línies de treball de cara a la seva consolidació i enfortir el lligamamb d’altres entitats properes.2.2 Objectius específics de la diagnosiTenint en compte que la finalitat d’aquest procés és conèixer la situació actual deltercer sector ambiental de Catalunya de forma objectiva i aprofundida, establir reptesde futur del sector i trobar eines i mètodes per poder afrontar-los, aquesta diagnosis’ha concretat en l’assoliment dels següents objectius específics: ► Definir, identificar, descriure i avaluar les organitzacions que formen part del tercer sector ambiental de Catalunya, en base a aspectes relatius a: • L’estructura del propi sector. • El funcionament intern de les organitzacions que en formen part. • Les relacions amb la resta d’actors socials. ► Identificar els principals reptes de futur del sector i proposar eines i recomanacions específiques per fer-hi front. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 4
 5. 5. 3 Metodologia3.1 Univers objecte d’estudiL’univers considerat per dur a terme aquesta investigació està format per les entitatsambientals (entitats que tenen entre els seus objectius la protecció i millora del mediambient), sense afany de lucre i amb seu i/o actuació a Catalunya: • Associacions • Grups i Plataformes • Fundacions • Federacions o Xarxes d’entitatsLa xifra d’entitats que estructuren aquest univers és incerta, ja que a les bases dedades a les que s’ha pogut accedir inclouen entitats ambientals sense afany de lucre i,també, d’altres que són empreses que fan activitats relacionades amb el mediambient. No obstant això, es quantifica, en brut, al voltant de les 400 entitats (excloentles agrupacions d’ADF).El fet de tenir en compte totes les tipologies d’entitats, pel que fa la seva forma jurídica,ens ha permès triangular la informació obtinguda i poder extraure conclusions que,d’alguna manera, han pogut ésser contrastades en fer les anàlisis pertinents.3.2 MetodologiaPel que fa la metodologia aplicada pel desenvolupament d’aquest projecte, s’ha duta terme una investigació exploratòria, mitjançant la combinació de les metodologiesqualitativa i quantitativa, com a formes d’aproximació.Així doncs, pel desenvolupament metodològic del projecte s’han utilitzat einesqualitatives, com són els grups de discussió i les entrevistes en profunditat, i també einesquantitatives com les enquestes en línia.El treball de camp s’ha desenvolupat entre els mesos que van de juny a octubre de2010. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 5
 6. 6. Tota la informació analitzada s’ha obtingut mitjançant la realització d’un ampli treballde camp, tot i que ha estat necessari consultar dades secundàries per tal de conèixer icomprendre el marc de desenvolupament del projecte.En fer la lectura d’aquest informe, cal tenir en compte el doble componentmetodològic. Això vol dir que tot allò que està quantificat en taules o gràfics prové delqüestionari enviat a totes les entitats, on cada entitat ha respost a les preguntes que havolgut i ha facilitat la informació que ha considerat més oportuna. Aquesta informacióés interpretable, però no es disposa de més informació que la que hi ha en aquestdocument.Les dades quantitatives que no han obtingut una base suficient de respostes no s’haninclòs perquè no tindrien validesa, ni serien extrapolables.Pel que fa a la informació qualitativa, procedeix de l’anàlisi i interpretació de lainformació obtinguda durant les sessions dels grups de discussió (tècnica grupal) i lesentrevistes en profunditat (tècnica individual) que s’han mantingut amb elsrepresentants de les entitats, mitjançant un buidat previ del seu contingut.En tractar-se d’un informe integrat, a cada capítol s’ha anat traslladant, de formaconjunta, l’anàlisi realitzat de la informació qualitativa i quantitativa obtinguda, senseespecificar en cada cas quan es tracta d’anàlisi qualitatiu o quantitatiu, sinó que pelcontext de la redacció ja queda clara la seva procedència.Les expressions perceptives, de sensacions o opinions, que no inclouen capquantificació sinó una aproximació en funció de les observacions globals recollides anivell qualitatiu, cal prendre-les com a tals i, amb les dades disponibles, no poden serquantificades.La informació específica relativa a cada entitat és confidencial perquè així ho handemanat les entitats, i Ceres ho ha garantit d’acord amb el DMAH.Per tant, no es donarà cap dada associada a cap entitat, que pugui esdevenirpública o accessible a altres entitats del sector, ni al propi DMAH, sinó que només hanestat emprades per Ceres.Tota la informació que Ceres ha considerat que no pot ser pública, s’inclou en undocument annex, separat d’aquest, per tal que no hi hagi accés públic a informacióde tipus confidencial o accés restringit. A l’annex també hi ha les eines aplicades peltreball de camp. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 6
 7. 7. 3.3 Fitxa tècnica 3.3.1 MetodologiaLes fases de l’estudi i les metodologies i tècniques emprades per desenvolupar aquestadiagnosi han estat les que figuren en la taula següent:FASES METODOLOGIES RESULTATS Base de dades de les entitats de - Recerca i anàlisi documental primer i segon nivell que1. Definició de l’univers d’estudi - Anàlisi i validació de bases de dades conformen el tercer sector ambiental de Catalunya - Estudi qualitatiu: 31 entrevistes Diagnosi sobre les2. Descripció i categorització característiques del sector i del sector - Estudi quantitatiu: 102 enquestes en línia els seus reptes de futur - Estudi qualitatiu: 5 grups de discussió Diagnosi definitiva, identificació3. Anàlisi de la informació i - Integració i explotació de les dades de reptes, propostes i elaboració de l’informe final obtingudes en les fases anteriors recomanacions de milloraPer dur a terme la segona fase del procés de realització de l’estudi ha estat necessaridissenyar materials de suport adequats per poder obtenir la informació que espretenia.Els materials dissenyats han estat els següents, i tots ells han estat treballats i finalmentaprovats pel DMAH (s’adjunten a l’annex 3.6, en document a part): • Fitxes descriptives de les entitats • Pauta - guió per fer les entrevistes en profunditat (annex 3.6.1) • Pauta - guió per fer els grups de discussió, tenint en compte la informació obtinguda en les entrevistes prèvies (annex 3.6.2) • Qüestionari per les enquestes en línia, sobre suport telemàtic (annex 3.6.3)Així doncs, a partir de les dades disponibles després de la primera fase, i tenint encompte l’univers considerat per dur a terme aquesta diagnosi, s’han obtingut les tresestructures mostrals que consten en l’apartat següent. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 7
 8. 8. 3.3.2 Mostra Participants a cada zona per tipologies d’entitats Zones d’aplicació de les 4 31 entrevistes en profunditat 22 5 Federacions/ (Qualitatiu) Associacions Fundacions Entitats 2n nivellBarcelona i l’AM 10 (4 UP) 5 (1 UP) 2Catalunya central 2 - 1(UP)(Vic, Manlleu, Manresa)Lleida 1 (2n nivell) - -Girona 5 - 1 (UP)Tarragona 4 (1 UP) - -* UP- Entitats declarades d’utilitat pública Nombre de participants a cada zona Zones d’aplicació dels per tipologies d’entitats 4 5 grups de discussió 23 5 Federacions/ (Qualitatiu) Associacions Fundacions 2n nivellBarcelona 7 2 2Catalunya central (Manresa) 4 - -Lleida 3 1 -Girona 7 2 1Tarragona 2 - 1 Nombre d’Entitats que han respost al qüestionari Zones d’aplicació de les enviat a cada zona, per tipologies d’entitats 19 102 enquestes en línia 69 14 Altres o no (Quantitatiu) Associacions Fundacions especifiquenBarcelona 41 10 13Lleida 7 1 3Girona 14 3 0Tarragona 7 0 3 DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 8
 9. 9. 3.3.3 Treball de campPer fer aquesta diagnosi s’ha procurat establir contacte amb totes les entitatsambientals possibles de les bases de dades consultades, així com també amb aquellesque han estat trobades en consultes fetes a pàgines web relacionades amb el sector otrucades telefòniques a entitats o ajuntaments de Catalunya o mitjançant referènciesfacilitades per algunes entitats al final de l’enquesta en línia realitzada, on esdemanaven referències d’entitats conegudes.Per dur a terme la fase quantitativa (enquestes en línia), de les aproximadament 400entitats identificades com entitats ambientals van ser 331 el total d’adreceselectròniques que es van aconseguir trobar per qualsevol dels mitjans esmentats, alsquals es va enviar el correu electrònic convidant les entitats a participar a la diagnosiresponent a l’enquesta. La forma de respondre va consistir en prémer el ratolí sobre unenllaç que conduïa a l’inici de l’enquesta, amb un filtre previ, aplicat en el propi correuelectrònic, que descartava les entitats “amb afany de lucre”.D’aquests 331 correus electrònics enviats, finalment només s’ha pogut establircontacte amb 232 entitats, obtenint-ne algun tipus de feed-back; de les 99 restants, finsles 331 amb les que s’ha intentat contactar via correu electrònic, no s’ha obtingut captipus de feed-back.I d’aquestes 232 entitats, van respondre l’enquesta enviada 102 entitats. Cal dir també,que no totes ho van fer de forma completa, sobretot a les preguntes en les quals esdemanava informació econòmica, d’estructura i la identificació de les entitats amb lesquals es relacionaven.A banda de fer trucades d’incentivació de resposta, que no sempre van resultar útils,es van fer trucades a les entitats demanant la informació a la que no havien donatresposta, per tal d’aconseguir que les enquestes fossin més completes, però tampocaquesta acció va servir de massa, ja que poques entitats van respondre el que nohavien respost inicialment.Pel que fa al desenvolupament del treball de camp qualitatiu també aquest ha estatmolt dificultós, ja que s’han recollit moltes reticències a l’hora d’acceptar lesentrevistes i encara més d’acceptar participar en els grups de discussió, amb forçadesercions de darrera hora, a excepció de Girona i Barcelona. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 9
 10. 10. Amb tot es van produir dues situacions diferents, d’una banda, les entrevistes enprofunditat (estructurades) es van aconseguir fer a la majoria de les entitats a les qualses va proposar, ja fos de forma presencial o telefònicament.En canvi, la participació en els grups de discussió va ser molt més dificultosa iaccidentada, ja que tot i que inicialment es van anar estructurant mostres d’entitatsper la captació dels seus representants, procurant la diversitat.Però finalment, en observar el baix nivell d’acceptació es va convocar gairebé totesles entitats localitzables a cada zona i es va aconseguir configurar grups forçanombrosos a les sessions de Barcelona i Girona, però força menys a les de Tarragona,Lleida i Catalunya Central (amb desercions de darrera hora). DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 10
 11. 11. 3.4 Procés d’anàlisi de la informacióAquest document final recull l’anàlisi de tota la informació rellevant, obtinguda através de les entrevistes en profunditat, els grups de discussió i les enquestes en líniarealitzades.En resum, suposa la integració en un únic document, analitzant, contrastant isintetitzant la informació obtinguda a través de les diferents tipologies d’entitats queconformen el 3r sector ambiental de Catalunya, així com la interpretació i lesconclusions d’aquesta.L’anàlisi qualitativa que s’ha fet, pren com a base els buidats de la informacióobtinguda en les entrevistes en profunditat i els grups de discussió, a partir dels qualss’ha realitzat l’anàlisi mitjançant diferents tècniques, com ara: • Anàlisi de contingut, descripció dels principals eixos de debat • Descripció de processos • Exploració de relacions causa - efecte • Jerarquització de motivacions i/o barreresL’anàlisi quantitativa procedeix de la tabulació de les dades obtingudes a través de lespreguntes incloses en el qüestionari dissenyat i aprovat, aplicant els creuaments ques’han considerat oportuns i que aporten informació d’interès, sempre i quan la base deregistres ha resultat prou sòlida. S’ha treballat amb el paquet/programa estadístic SPSSper fer les anàlisis estadístiques.Finalitzades aquestes anàlisis, es presenten les principals conclusions, que inclouenl’elaboració d’un DAFO sobre el Tercer Sector Ambiental de Catalunya i lesrecomanacions a nivell global, prenent en consideració el contrast i la integració de lainformació obtinguda en el contacte mantingut amb les diferents tipologies d’entitatsque han estructurat aquest estudi. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 11
 12. 12. I, finalment, s’han elaborat diferents sociogrames que recullen el marc de relacionsque es produeixen en els diferents àmbits territorials considerats (Catalunya, Alt Pirineu iAran, Àrea Metropolitana de Barcelona, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i lesComarques Centrals, Gironines, de Ponent, entre les pròpies entitats ambientals i,també, entre aquestes i les Administracions, les empreses i les entitats del 3r sectorSocial.Aquests sociogrames que es troben en un document a part, per tal de preservar-ne laseva privadesa, ja que no es pot fer públic per motius de confidencialitat, han estatelaborats a partir d’algunes de les preguntes incloses en el qüestionari en línia aplicat,però també hi ha informacions procedents dels grups de discussió i les entrevistes enprofunditat que s’han dut a terme.Les taules numèriques procedents de la tabulació de l’enquesta(en format excel),queden a disposició del DMAH, prèviament exclosa la identificació de les entitats. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 12
 13. 13. 3.5 Protecció de dadesCERES garanteix la màxima protecció i tractament en estricta confidencialitat a tota lainformació i documentació lliurada pel DMAH i per les entitats que han participat a ladiagnosi, tant en allò que fa referència a la propietat intel—lectual com a la proteccióde dades de caràcter personal.En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobreProtecció de Dades de Caràcter Personal, Gabinet CERES es troba inscrita en elRegistre Oficial de Fitxers de l’Agència de Protecció de Dades, donant compliment atots aquells requisits que l’esmentada legislació imposa. En particular, totes les dadesque, en el desenvolupament de la seva activitat, es trobin sota responsabilitat delGabinet CERES, seran tractades d’acord amb les exigències legals, guardant-se lesmesures de seguretat necessàries per tal de garantir la seva confidencialitat. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 13
 14. 14. 4 Anàlisi de la informació4.1 Identificació de les entitats amb el concepte Tercer Sector AmbientalEl primer aspecte a destacar és que algunes entitats consultades, sobretot de la zonade Lleida i Tarragona, no havien sentit mai el concepte 3er sector ambiental i no sabena què fa referència.Un elevat nombre d’entitats, entre les que hi trobem les de mobilitat, com tambémoltes altres que essent ambientals no es consideren incloses en el sector de formatant específica, afirmen que si haguessin sentit aquest concepte per exemple, pertelevisió, no haurien identificat la seva entitat com part d’aquest conjunt. Ara bé, altresentitats, sobretot les que se senten més pròximes o que pertanyen al Tercer sectorsocial, afirmen que s’hi han identificat des del primer dia que en van sentir parlar.Pel que fa a la idoneïtat d’ús del concepte 3er sector ambiental hi ha diversitatd’opinions que es poden emmarcar en tres línies diferenciades: 1. Entitats que consideren que les entitats ambientals mai s’haurien d’haver exclòs del Tercer Sector Social ja que el medi ambient té tres vessant bàsiques, la part econòmica, la part social i la part de natura i conservació, i no es pot treballar sense tenir-les totes en compte. “És tant medi ambient el bosc com la fàbrica. No es poden deslligar”. “En un moment determinat el 3er sector ambiental es va separar del social perquè hi deurien haver interessos polítics, però realment no es pot separar perquè es treballa la part mediambiental però sense perdre de vista la vessant social”. 2. Entitats que coneixen el concepte, saben que fa referència a totes aquelles entitats sense ànim de lucre que es dediquen al medi ambient, però que creuen que es tracta d’un concepte sense sentit que algú va crear en un moment determinat i en el qual s’han volgut englobar una sèrie d’entitats. Perceben que per tal que una iniciativa d’aquestes dimensions, que divideixi un sector en altres dos, tingui raó de ser s’ha de crear un projecte amb uns DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 14
 15. 15. objectius clarament definits i deixar que siguin les mateixes entitats les que decideixen si aquest projecte s’adequa o no amb les seves actuacions. 3. Entitats per les quals es un concepte prou ampli i genèric on caben diferents camps del medi ambient i amb el qual totes les entitats es poden sentir còmodes i identificades. “És un sac on entrem tots” “No ens sentiríem identificats amb ecologistes però si amb entitats ambientals” Algunes entitats van un pas més enllà i puntualitzen que s’ha de deixar de banda si utilitzar la denominació 3er sector ambiental és més o menys idoni i el fet que algunes entitats no s’identifiquin amb ella. El més important és la coordinació entre entitats, treballar en xarxa i avançar per aconseguir fites comunes i no perdre oportunitats (com ha passat fins el moment) pel sentiment individualista que impera en el sector.Independentment de considerar que el concepte és adequat o no, hi ha un grupd’entitats que no s’identifiquen amb ell. Són entitats que, tot i coneixedores que la sevaactivitat afecta indirectament i de manera positiva sobre el medi ambient, no tenenobjectius pròpiament ambientals (com per exemple les entitats de mobilitat). DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 15
 16. 16. 4.2 Estructura del 3r sector ambientalEl tercer sector ambiental de Catalunya és un sector ampli i heterogeni en el queactuen entitats de característiques diverses pel que fa als diferents aspectes que lesconfiguren, com són: • Ubicació de les entitats • Àmbit geogràfic d’actuació • Nivell d’especialització • Plantejament sòcioambiental • Nivell de professionalització de l’estructura de funcionament intern • Mitjans de finançament • Nivell de pressupost • Nivell estructural: entitats de 1r nivell i de 2n nivell (els socis són entitats) • Marc ideològic de les entitats • Forma jurídica • Nivell de reconeixement social i institucional • ...Les diferències existents respecte cadascun dels aspectes relacionats i la història decadascuna de les entitats, defineixen unitats de treball amb inquietuds, aspiracions inecessitats a cobrir molt diverses.Aquest fet contribueix en la configuració de les relacions que s’estableixin entreentitats, en funció d’afinitats, especialització, territori i possibilitats de suport mutu. 4.2.1 Ubicació de les entitatsA continuació es detalla la ubicació de les 232 entitats amb les que finalment s’hapogut establir algun tipus de contacte (s’ha rebut algun tipus de feed-back), així comde les 102 que han respost l’enquesta en línia. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 16
 17. 17. Figura 1 Total entitats contactades, en funció de la província d’ubicació(Base: entitats amb les quals s’ha pogut contactar en alguna de les fases del procés, 232 entitats) LLEIDA GIRONA 23 entitats 33 entitats BARCELONA 151 entitats TARRAGONA 25 entitats Figura 2 Total entitats que han respòs el qüestionari, en funció de la província d’ubicació (Base: entitats que han respòs el qüestionari, 102 entitats) LLEIDA GIRONA 11 entitats 17 entitats BARCELONA 64 entitats TARRAGONA 10 entitats DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 17
 18. 18. Figura 3 Total entitats contactades, en funció de la comarca d’ubicació (Base: entitats amb les quals s’ha pogut contactar en alguna de les fases del procés, 232 entitats) Cap entitat 1 entitat 2 entitats 3 o 4 entitats 5 o 6 entitats Entre 7 i 20 entitats 20 entitats o més COMARCA TOTAL ENTITATS COMARCA TOTAL ENTITATS CONTACTADES AMB RESPOSTA CONTACTADES AMB RESPOSTAProvíncia Barcelona 151 64 Província Tarragona 25 10Alt Penedès 1 1 Alt Camp 3 0Anoia 1 1 Baix Camp 4 2Bages 2 1 Baix Ebre 4 2Baix Llobregat 18 6 Baix Penedès 2 1Barcelonès 93 38 Conca de Barberà 1 0Berguedà 0 0 Montsià 1 0Garraf 3 0 Priorat 0 0Maresme 4 2 Ribera dEbre 1 1Osona 6 6 Tarragonès 8 4Vallès Oriental 5 2 Terra Alta 1 0Vallès Occidental 18 7 Província Lleida 23 11Província Girona 33 17 Alt Urgell 0 0Alt Empordà 4 4 Alta Ribagorça 1 1Baix Empordà 8 2 Cerdanya 1 1Garrotxa 3 1 Garrigues 2 0Gironès 8 4 La Noguera 3 1La Selva 6 3 Pallars Jussà 2 2Pla de lEstany 2 2 Pallars Sobirà 2 0Ripollès 2 1 Pla dUrgell 0 0 Segarra 0 0 Segrià 5 2 Solsonès 2 2 Urgell 4 1 Val dAran 1 1 DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 18
 19. 19. La província de Barcelona, concretament a les comarques del Barcelonès, BaixLlobregat i Vallès Occidental, és on hi ha un major nombre d’entitats mediambientals.A gran distància, quant al nombre total d’entitats, trobem les províncies de Girona,Tarragona i Lleida, en ordre descendent. Figura 4 Distribució comarcal de les entitats a la província de Barcelona(Base: entitats de la província de Barcelona amb les quals s’ha pogut contactar en alguna de les fases delprocés, 151 entitats) Cap entitat 1% o menys de les entitats Entre l’1,1% i el 5% Entre el 5,1% i el 10% Entre el 10,1% i el 15% Entre el 15,1% i el 25% Més del 25% de les entitatsPel que fa la distribució comarcal de les entitats de la província de Barcelona,s’observa un repartiment molt desigual en el territori. Mentre hi ha elevadaconcentració d’entitats a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat i VallèsOccidental; les del Bages, Anoia i Alt Penedès representen menys de l’1% del totald’entitats de la província i no se n’ha trobat cap a la comarca del Berguedà. Figura 5 Distribució comarcal de les entitats a la província de Girona(Base: entitats de la província de Girona amb les quals s’ha pogut contactar en alguna de les fases delprocés, 33 entitats) Cap entitat 1% o menys de les entitats Entre l’1,1% i el 5% Entre el 5,1% i el 10% Entre el 10,1% i el 15% Entre el 15,1% i el 25% Més del 25% de les entitats DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 19
 20. 20. Hi ha una distribució més uniforme del repartiment territorial de les comarques de laprovíncia de Girona. No obstant això, el nombre d’entitats ubicades a les comarquescostaneres és superior al que trobem en les comarques més interiors.Destacar que a diferència del que succeeix en la resta de províncies, aquí el nombred’entitats de la comarca on està situada la capital de la província (Gironès) no escorrespon amb la comarca on s’ha localitzat un major nombre d’entitats ambientals(Baix Empordà). Figura 6 Distribució comarcal de les entitats a la província de Tarragona(Base: entitats de la província de Tarragona amb les quals s’ha pogut contactar en alguna de les fases delprocés, 25 entitats) Cap entitat 1% o menys de les entitats Entre l’1,1% i el 5% Entre el 5,1% i el 10% Entre el 10,1% i el 15% Entre el 15,1% i el 25% Més del 25% de les entitatsLa distribució comarcal és molt desigual de les entitats de la província de Tarragona,amb dos extrems clars. Per una banda, en la comarca del Tarragonès s’aglutinen mésdel 25% de les entitats de la província i, per l’altra, no s’ha detectat cap entitat alPriorat.De la mateixa manera que succeeix a la província de Girona, les entitats méscostaneres també són les que aglutinen un major nombre d’entitats ambientals. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 20
 21. 21. Figura 7 Distribució comarcal de les entitats a la província de Lleida(Base: entitats de la província de Lleida amb les quals s’ha pogut contactar en alguna de les fases delprocés, 23 entitats) Cap entitat 1% o menys de les entitats Entre l’1,1% i el 5% Entre el 5,1% i el 10% Entre el 10,1% i el 15% Entre el 15,1% i el 25% Més del 25% de les entitatsEn primer lloc, destacar que és en aquesta província on trobem més comarques on noha estat possible contactar amb cap entitat ambiental (Alt Urgell, Pla d’Urgell iSegarra).Entre les comarques on s’han trobat més entitats destaca el Segrià (seguint la tònicageneral de localitzar més entitats a la comarca on està ubicada la capital deprovíncia), la Noguera i l’Urgell. 4.2.2 TipologiesLes entitats que formen part del 3r sector ambiental es poden tipificar de maneradiversa, atenent a les diverses característiques que les defineixen: • Antiguitat • Forma jurídica • Motiu de creació • Àmbit i medi d’actuació • Tipus d’activitats que es duen a terme • Especialització • Nivell de professionalització DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 21
 22. 22. Figura 8 Tipologia d’entitats, segons qui són els seus associats(Base: 102 entitats) Entitat de primer 80% nivell Entitat de segon 17% nivell Ns/Nc 3%Les federacions o entitats de segon nivell agrupen associacions i grups sense entitatjurídica que es constitueixen com a xarxa d’entitats, com a manera de presentar-sedavant la societat, ja sigui per actuacions conjuntes o simplement com plataformacomuna que els atorga una major potència.No obstant això, tot i percebre les utilitats d’aquestes entitats de segon nivell, entrealgunes entitats de primer nivell existeix la percepció que aquestes agrupacionsacaben convertint-se en la seva competència a l’hora de poder accedir als recursos.Per a algunes entitats, la pertinença a un col—lectiu d’entitats té la funció d’atorgarforça i rellevància en el marc del propi sector, al marge d’altres funcions d’intercanvi isinèrgia que podria tenir. Figura 9 Tipologia d’entitats, segons a qui es dirigeixen les seves activitats(Base: 102 entitats)(Nota: els percentatges de les figures següents no sumen 100, donat que s’admetia resposta múltiple) Col—lectius de persones 84% Altres organitzacions 39% Administracions Públiques 21% Altres 2% Ns/Nc 6% DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 22
 23. 23. Figura 10 Col—lectius de persones a qui es dirigeixen les activitats(Base: entitats que es dirigeixen a col—lectius de persones, 86 entitats) A la ciutadania 93% Centres educatius 64% Científics / tècnics 40% Col—lectius de professionals 6% Polítics 5% Persones del sector nàutic 3% Agricultors 2% Altres 2% Figura 11 Altres organitzacions a qui es dirigeixen les activitats(Base: entitats que es dirigeixen a altres organitzacions, 40 entitats) Entitats ambientals 43% Altres entitats 30% Empreses 28% ONGs 8% Organitzacions empresarials 5% Altres 8% Ns/Nc 10%11 de les 17 entitats que dirigeixen les seves activitats a altres entitats ambientals estanconstituïdes com associacions. 4.2.3 Característiques de les entitats del 3r sector ambiental de Catalunya.La inquietud pels temes ambientals és relativament nova, atenent als anys que fa ques’han creat les entitats que treballen amb aquest objectiu. La gran majoria d’entitatsapareixen des de l’any 1990 fins a l’actualitat i, a més, s’observa com les entitats ambmés bagatge no són les entitats amb finalitats exclusivament ambientals sinó que escorresponen amb entitats genèriques amb una àrea o divisió ambiental. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 23
 24. 24. Territorialment, es tracta d’un sector més consolidat a les províncies de Barcelona iGirona que a Tarragona i molt més recent a Lleida.Entre les entitats més recents, creades durant la dècada actual, hi ha un majorpercentatge d’entitats de segon nivell que de primer, fet que pot constituir unindicador de tendència pel que fa al futur del sector. Figura 12 Any de fundació de les entitats(Base: 102 entitats) Abans del 1965 4% Entre 1966 i 1979 2% Entre el 1980 i 1984 7% Entre 1985 i 1989 12% Entre 1990 i 1994 13% Entre 1995 i 1999 18% Entre 2000 i 2004 12% Entre 2005 i 2009 17% 2010 2% Ns/Nc 15%Pràcticament el 50% de les entitats del sector tenen menys de 15 anys d’existència. Figura 13 Any de fundació de les entitats, en funció de la tipologia i ubicació de les entitats(Base: 102 entitats) Any fundació Abans del Entre el 1980 Entre 1990 i Entre 2000 i Ns/Nc 1980 i 1989 1999 2010Província Barcelona 8% 18% 31% 29% 14% Girona 6% 24% 47% 18% 6% Lleida 0% 0% 9% 55% 36% Tarragona 0% 30% 30% 30% 10% Tipologia Entitat de primer nivell 6% 21% 33% 28% 12% d’entitat Entitat de segon nivell 6% 11% 28% 33% 22% Ns/Nc 0% 0% 0% 67% 33% Tipologia Entitat ambiental 0% 23% 35% 32% 11% d’entitat No és una entitat ambiental, tot i que té 26% 5% 21% 21% 26% una divisió/àrea ambiental Altres - Ns/Nc 6% 17% 28% 33% 17% Total 6% 18% 31% 30% 15% DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 24
 25. 25. 4.2.3.1 Forma jurídicaEl 3r sector ambiental presenta tres formes jurídiques bàsiques: 1. Associacions, que és la forma jurídica més habitual. 2. Fundacions, és una forma jurídica minoritària en aquest sector. 3. Entitats sense personalitat jurídicaQualsevol d’aquestes formes jurídiques pot anar acompanyada de la declaraciód’entitat d’utilitat pública, fet que aporta avantatges fiscals a les quals han estatdeclarades, així com a les persones o entitats que els fan aportacions econòmiques(deduccions fiscals).Aquesta variable sembla que fa referència més al tipus de cobertura legal de lesentitats, que del funcionament real que tenen, ja que totes compleixen amb el quemarca la llei, però moltes d’elles s’ho adapten a la seva manera de funcionar. Commés gran és l’entitat, més “formal” és aquesta.Algunes associacions manifesten que, a banda que tenir inicialment només aquestaentitat jurídica, s’han vist avesades a crear altres figures fiscals de manera paral—lela(fundacions o altres societats) per tal de poder fer diferents tipologies de feina iaconseguir ésser subvencionades.De la mateixa manera, també es considera una pràctica habitual en el sector quealgunes empreses (amb afany de lucre) es creïn com associacions o fundacions per talpoder accedir a subvencions i, que algunes associacions es converteixin encooperatives.De les entitats de segon nivell del 3r sector ambiental, la que, des del punt de vistad’algunes entitats no membres, sembla tenir entitat formal però no “cara”, és a dir queno s’identifica amb cap representant seu d’una forma visible, és Ecologistes deCatalunya (EdC), entitat a la qual pertanyen moltes entitats de primer nivell (aquestaés una catalogació desconeguda per a moltes entitats), però que no s’identifica ambveu única i representativa de l’entitat. Es percep més com una suma d’entitatsindependents entre elles que com un grup d’entitats amb uns objectius i formad’actuació comuna a totes elles. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 25
 26. 26. Figura 14 Naturalesa jurídica de les entitats(Base: 102 entitats) Associació 68% Fundació 14% Entitat sense personalitat jurídica 4% Altres 3% Ns/Nc 12% Figura 15 Naturalesa jurídica de les entitats, en funció de la tipologia i ubicació de les entitats(Base: 102 entitats) Naturalesa jurídica Entitat sense Associació Fundació personalitat Altres Ns/Nc jurídicaProvíncia Barcelona 65% 15% 2% 5% 14% Girona 82% 18% 0% 0% 0% Lleida 64% 9% 18% 0% 9% Tarragona 70% 0% 10% 0% 20% Tipologia Entitat de primer nivell 72% 13% 4% 4% 7% d’entitat Entitat de segon nivell 61% 17% 6% 0% 17% Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 100% Tipologia Entitat ambiental 82% 9% 3% 2% 5% d’entitat No és una entitat ambiental, tot i que té 37% 37% 11% 5% 11% una divisió/àrea ambiental Altres - Ns/Nc 50% 6% 0% 6% 39% Total 68% 14% 4% 3% 12% DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 26
 27. 27. Figura 16 Associacions i fundacions declarades d’utilitat pública(Base: associacions i fundacions, 83 entitats) Associació 14% 84% 1% Base: 69 Fundació 64% 29% 7% Base: 14 Decladara dutilitat pública No declarada dutilitat pública Ns/Nc4.2.3.2 Motiu de creacióEls motius de creació de les entitats han estat diversos, però en general totes hannascut amb l’objectiu de cobrir una mancança existent a la societat no coberta perles administracions públiques i amb la voluntat d’incidir en les decisions polítiques. Enrelació a aquest darrer propòsit, hi ha dues tendències diferenciades; aquelles entitatsque volen incidir des de fora, és a dir, sense formar part de les institucions polítiques, iaquelles que creuen que des de dins, vinculant-se al màxim amb els gestors públics(sobretot a nivell més local), es poden obtenir millors resultats.La majoria de les associacions del Tercer Sector Ambiental han sorgit fruit de lainquietud d’un petit grup de persones sensibles al medi ambient, ja sigui per la sevaformació relacionada amb aquest àmbit, o com resposta a l’anunci o realitzaciód’actuacions urbanístiques en un determinat territori considerades perjudicials pel mediambient o per un determinat ecosistema. “Estem per actuar contra problemes que no haurien ni d’existir. No té sentit que hi hagi una plataforma per salvar un riu, quan ja no hi hauria d’haver cap riu sense cabal ecològic”.Altres no van néixer amb vocació ambiental sinó envers altres activitats més aviatrelacionades amb el sector social, relacionades amb l’entorn de convivència(veïnatge), l’educatiu, ... però que han acabat desenvolupant un àrea dedicadaespecíficament al medi ambient, sobretot des del punt de vista de la difusió i laconscienciació envers la sostenibilitat del medi natural. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 27
 28. 28. Totes les entitats conserven l’essència per la qual van ser creades, però no totesmantenen exactament la orientació que va generar la seva creació, sinó que algunesd’elles han anat evolucionant cap a una clara especialització (l’ICO, n’és unexemple), o han creat una àrea específica de medi ambient, como són la FundacióCatalana de l’Esplai o la Fundació Pere Tarrés, entitats d’educació en el lleure. Figura 17 Tipologia d’entitats, segons l’objectiu bàsic(Base: 102 entitats) Entitat ambiental 64% No és ambiental, tot i que 18% té una àrea ambiental Altres 13% Ns/Nc 5%Les entitats que s’han autoclassificat en la categoria “Altres” s’han definit de lasegüent manera: ► Promoció del reg i de les alternatives viables econòmica i ambientalment ► Prevenció i extinció d’incendis forestals ► Preservació de titís i tamarins ► Treballa temes ambientals, també socials, d’economia sostenible, ... tots els punts de vista que treballa la sostenbilitat ► No és ambiental, ni compta amb àrea ambiental en aquest moment. Tanmateix algunes de les seves associades sí en tenen ► Mobilitat sostenible ► La integració dels immigrants, la conservació del medi natural i la protecció dels animals domèstics ► Boscos ► Foment de les Energies Renovables i l’eficiència energètica ► És una federació dONG’s que algunes d’elles treballen en temes ambientals, però l’entitat com a tal no té cap àrea concreta DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 28
 29. 29. ► Col—legi professional, que té com a missió representar i defensar als ambientòlegs, ordenar l’exercici de la seva professió i vetllar per l’ètica professional, així com promoure el respecte al medi ambient entre la societat ► Conservació de la zona d’influència del riu Manol i dinamització d’unes ruïnes preromàniques molt properes al riu en el terme municipal de Vilafant ► Entitat dedicada a l’energiaEn els darrers temps s’ha tendit a la proliferació de plataformes i entitats petites queneixen amb molta empenta però que es dediquen a problemàtiques concretes i/olocals i s’ha aturat la creació d’entitats més grans i dedicades a problemes ambientalsmés genèrics.4.2.3.3 Àmbit i medi d’actuació de les entitatsLes entitats d’aquest sector actuen en diferents àmbits territorials i en diferents medis,no sempre relacionats directament amb activitats sobre espais naturals o espèciesconcretes, sinó que en alguns casos els tipus d’activitats que realitzen són més aviatd’implicació de la societat amb el medi natural i la seva conservació i, fins i tot en elmedi urbà, mitjançant la tasca de conscienciació de la ciutadania (donar a conèixerla situació ambiental, la necessitat d’incidir-hi amb actituds de respecte,...).Sempre tenint en compte un objectiu clar:La presa de consciència de la societat i les persones que la conformen envers lanecessitat de conservar el medi natural que l’envolta i protegir-lo davant actuacionsque el perjudiquen i el desequilibren DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 29
 30. 30. Figura 18 Àmbit temàtic d’actuació de les entitats(Base: 102 entitats)(Nota: els percentatges no sumen 100, donat que s’admetia resposta múltiple) Comunicació i educació ambiental 63% Biodiversitat i gestió d´espais naturals 57% Flora i fauna 39% Canvi climàtic 35% Participació ciutadana 34% Aigües continentals 28% Energia 27% Residus 27% Boscos, incendis forestals i reforestació 24% Contaminació de l´aire, acústica i lumínica 21% Desenvolupament rural 21% Medi urbà 21% Mobilitat 21% Ordenació del territori 21% Solidaritat i cooperació 17% Medi marí i submarí 14% Voluntariat ambiental 2% Activitat agrària 2% Altres 3% Ns/Nc 5%No obstant això, respecte els medis, en el marc dels quals s’hi desenvolupen activitatsambientals, podem parlar d’entitats que intervenen amb les seves actuacions deconservació, protecció, defensa, etc... en: • Espais naturals protegits o no, del litoral, boscos, muntanyes,... de Catalunya • Ecosistemes en perill (SEO/BirdLife, DEPANA,...) • Medis urbans (Amics de la Bici, Eco-Unión, CEPA, PTP,...) • Energia • Residus DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 30
 31. 31. Figura 19 Àmbit territorial d’actuació de les entitats(Base: 102 entitats)(Nota: els percentatges no sumen 100, donat que s’admetia resposta múltiple) Autonòmic / Catalunya 47% Comarcal 30% Internacional 30% Local / municipal 29% Intercomarcal 19% Espanya 19% Provincial 12% Mancomunitat / Consorci municipis 9% Interprovincial 6% Altres 3% Ns/Nc 5%En relació amb l’àmbit territorial d’actuació, les entitats que són d’origen català, lamajoria actuen sobretot a Catalunya amb algunes extensions cap a altres zones deparla catalana, com són la franja de Ponent (IPCENA, DEPANA,...), les Illes Balears iAndorra (XCT).També tenen una actuació a Catalunya les entitats que formen part de Federacionsnacionals (SEO/BirdLife, Ecologistes en Acció de Catalunya,...), ja que són agentsd’aquestes al territori català.Al mateix temps hi ha entitats nascudes a les comarques tarragonines, lleidatanes,gironines o de zones molt concretes de Catalunya que centren el seu campd’actuació a les comarques de procedència, atenent els problemes o espais deconservació del propi territori.Aquest no és obstacle per la relació d’entitats a nivell interterritorial, que en aquestscasos es produeix entre entitats properes a nivell del tipus de tasques quedesenvolupen i de les afinitats que hi ha entre elles; es parla de relació entre entitats“germanes”, ja que algunes fan actuacions similars, però cadascuna al seu territori(IPCENA, ADENC, DEPANA, ANG, IAEDEN i GEPEC). DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 31
 32. 32. 4.2.3.4 Tipus d’actuacions que fan les entitatsLes entitats defineixen la seva activitat de formes variades, unes són més descriptivesque altres.Algunes entitats utilitzen una descripció única sota la que engloben tots els projectesque desenvolupen, que poden estar o no cenyits a la tipologia amb la que esdefineixen.En canvi altres entitats manifesten que fan actuacions de tota mena sobre els territorisen els que hi desenvolupen projectes, així, trobem entitats que es defineixen com: • Educatives • Per la sostenibilitat del medi natural • Conservacionistes • Defensa dels espais naturals • Científiques • Ecologistes • Naturalistes (o Naturalistes - Ecologistes) • Ambientalistes (i per la mobilitat) • Actuacions múltiplesMés aviat són poques les entitats en les que s’observa un tipus d’actuació “pura”, jaque en molts casos un tipus d’actuació deriva en una altra; per exemple, les que hancomençat com naturalistes sovint han derivat cap el concepte d’ecologistes. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 32
 33. 33. Figura 20 Línies d’actuació prioritàries de l’entitat(Base: 102 entitats)(Nota: els percentatges no sumen 100, donat que s’admetia esmentar un màxim de dues línies d’actuacióprioritàries) Educativa 50% Sostenibilitat 40% Conservacionista 29% De defensa d´espais naturals 25% Científica 18% Ecologista 16% Naturalista 15% Cultural 12% Altres 2% Ns/Nc 5% Figura 21 Línies d’actuació prioritàries de l’entitat, en funció de la tipologia i ubicació de les entitats(Base: 102 entitats)(Nota: els percentatges no sumen 100, donat que s’admetia esmentar un màxim de dues línies d’actuacióprioritàries) Línies dactuació Conservacionista d´espais naturals Sostenibilitat De defensa Naturalista Ecologista Educativa Científica Cultural Ns/Nc AltresProvíncia Barcelona 40% 25% 11% 14% 25% 11% 46% 22% 3% 6% Girona 53% 29% 35% 12% 18% 18% 59% 12% 0% 0% Lleida 36% 36% 9% 9% 27% 18% 64% 18% 0% 0% Tarragona 20% 50% 10% 40% 40% 0% 40% 10% 0% 10%Tipologia Entitat de primer nivell 40% 29% 17% 16% 22% 13% 52% 21% 1% 2% d’entitat Entitat de segon nivell 44% 33% 6% 17% 44% 6% 44% 11% 6% 0% Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%Tipologia Entitat ambiental 45% 36% 15% 18% 29% 9% 48% 17% 2% 0% d’entitat No és una entitat ambiental, tot i que té una 21% 16% 11% 16% 21% 32% 68% 37% 0% 0% divisió/àrea ambiental Altres - Ns/Nc 39% 17% 17% 6% 17% 0% 33% 6% 6% 28% Total 40% 29% 15% 16% 25% 12% 50% 18% 2% 5% DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 33
 34. 34. 4.2.3.5 Activitats que es duen a terme per donar cobertura als objectiusLa majoria d’entitats duen a terme activitats de diversa índole, també amb finalitatsdiverses, però en qualsevol cas orientades a donar cobertura als objectius de l’entitat idirigides a tots els col—lectius que cadascuna d’elles defineix. Des de les mésencaminades al coneixement del medi natural a les més reivindicatives, passant peraquelles que els aporten notorietat i aquelles que es fan amb la finalitat d’obtenirdiners per el finançament de l’entitat, per no dependre absolutament de lessubvencions, ja que es consideren cada vegada menys “segures” i sovint pocconsistents.Com es pot observar en el gràfic següent, entre totes les activitats de caràcterambiental que duen a terme les entitats, aquelles que estan relacionades amb lasensibilització i la formació són les que obtenen un major nivell de penetració, seguidesde les d’assessorament i conservació i millora. Tot i que amb menors índexs també esciten les de recerca, defensa i les reivindicatives. Figura 22 Tipologies d’activitats de caràcter ambiental que es duen a terme a l’entitat(Base: 102 entitats)(Nota: els percentatges no sumen 100, donat que s’admetia resposta múltiple) Sensibilització (Informació) 78% Formació (Educatives) 67% Assessorament 57% Conservació i millora 50% Recerca 34% Defensa 31% Reivindicatives 23% Altres 2% Cap 1% Ns/Nc 5% DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 34
 35. 35. Figura 23 Tipologies d’activitats de caràcter ambiental que es duen a terme a l’entitat, en funció de la tipologia i ubicació de les entitats(Base: 102 entitats)(Nota: els percentatges no sumen 100, donat que s’admetia resposta múltiple) Tipus dactivitat que es duen a terme a lentitat Assessorament Reivindicatives Sensibilització Conservació i (Educatives) (Informació) Formació Recerca Defensa millora Ns/Nc Altres CapProvíncia Barcelona 34% 23% 40% 66% 34% 78% 63% 3% 2% 6% Girona 18% 24% 65% 82% 29% 94% 53% 0% 0% 0% Lleida 18% 9% 64% 55% 45% 64% 55% 0% 0% 0% Tarragona 50% 40% 70% 60% 30% 60% 30% 0% 0% 10%Tipologia Entitat de primer 30% 24% 51% 71% 35% 83% 57% 0% 0% 2% d’entitat nivell Entitat de segon 39% 22% 50% 61% 33% 67% 67% 11% 6% 0% nivell Ns/Nc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%Tipologia Entitat ambiental 36% 27% 58% 71% 38% 89% 64% 3% 0% 0% d’entitat No és una entitat ambiental, tot i que 16% 16% 53% 84% 53% 79% 42% 0% 0% 0% té una divisió/àrea ambiental Altres - Ns/Nc 28% 17% 17% 33% 0% 33% 50% 0% 6% 28% Total 31% 23% 50% 67% 34% 78% 57% 2% 1% 5%I ara, analitzant el nivell d’importància atribuït a cada tipus d’activitat ambiental,també s’observa que les de sensibilització i formació són les de major importància: Figura 24 Importància de les activitats de caràcter ambiental que es duen a terme a l’entitat(Base: 102 entitats) Sensibilització (Informació) 18% 26% 18% Formació (Educatives) 17% 20% 13% Conservació i millora 15% 12% 12% Assessorament 6% 11% 17% Defensa 16% 4% 5% Recerca 10% 5% 7% Reivindicatives 7% 7% 3% Altres 2% Ns/Nc 10% Activitat més important Segona Tercera DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 35
 36. 36. Dels tipus d’activitats citades espontàniament a les entrevistes i grups de discussió, lesque es duen a terme més usualment, són:De cara a la ciutadania, en general: • Revista, butlletí que es posa a la venda o als que s’hi subscriuen les persones interessades. No totes les entitats el venen, sinó que per algunes és un mitjà de comunicació i que lliura de forma gratuïta quan assisteixen a fires, com un element més de reclam. Actualment el format “paper” va quedant en desús en favor del format electrònic. Tot i que cal dir que hi ha subscriptors que prefereixen rebre’l en paper. • Sortides, visites, passejades, excursions a indrets concrets on es pot apreciar el funcionament d’un determinat ecosistema o d’una determinada espècie animal o vegetal. • Accions reivindicatives directament des de la pròpia entitat o indirectament a través de plataformes creades per dur-les a terme, mitjançant actes públics, passejades, exposicions, xerrades, ... • Merchandising de diversa índole relacionat amb la pròpia entitat i amb projectes concrets que es duen a terme • Activitats per al coneixement, la sensibilització envers el medi ambient i la difusió dels plantejaments i les activitats de les entitats que actuen en un territori concret (trobades, presència a fires i actes lúdic-culturals,...) i, evidentment per aconseguir captar socis, que és difícil i costós en esforç, però molt necessari per poder assolir l’autofinançament, que per a la majoria no deixa de ser un objectiu a mig termini. A nivell formatiu-educatiu: • Educació ambiental dirigida bàsicament a les escoles • Formació, es fan cursos o sessions formatives per a donar a conèixer les característiques d’un determinat espai o espècie, per complementar la formació que ja tenen les persones interessades en un àmbit concret. DIAGNOSI TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Informe de Resultats Novembre de 2010 36

×