ბუკების კვლევა

1,205 views

Published on

მე ჩავატარე კვლევა ბუკებთან დაკავშირებით

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,205
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
322
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ბუკების კვლევა

 1. 1. kvleva “bukebis roli saganmanaTleblo procesSi”
 2. 2. Oorganizaciuli sakiTxebi • Mmizani: gamovavlinoT bukiT muSaobis damabrkolebeli mizezebi • iniciatori: q.rusTavis dawyebiTi klasebis pedagogi x.aTuna yoCaSvili • Tanagundeli: ist-s treneri marexi jelaZe samizne jgufi: q.rusTavis ramdenime sajaro skolis I-II klasis pedagogebi, mSoblebi, bavSvebi
 3. 3. samizne jgufi 1 „ iniciatori-prezidenti 2 „ maswavlebeli-30 3 „ mSobeli- 4 „ moswavle-
 4. 4. kiTxvaris formebi Tanaxma xarT Tu ara kvlevaSi miiRoT monawileoba?(1) ki25 ara ramdeni xania iyenebT bukebs?2 5 Tve25 2 weli gqondaTTu ara manamde kompiuterTan muSaobis 3gamocdileba? ki25 ara gauadvilda Tu ara bukiT muSaoba Tqvens Svils?4 ki25 ara ratom gauiadvilda mas Tqveni azriT bukiT muSaoba?5 bavSvs hqonda kompiuterTan muSaobis gamocdileba24 qseli kargad iyo skolaSi gamarTuli maswavleblisdamokidebuleba iyo dadebiTi25 buki hqonda bavSvs yovelTvis datenili25 ra aqvs dadebiTi bukiT muSaobas?6 -Cems ojaxSi gaCnda saWiro nivTi Zalian bevri aqtivobis ganxorcielebaSeuZlia maswavlebels bukis daxmarebiT25 aRar gvexarjeba Tanxa TvalsaCinoebis Seqmnaze, video da audio masalebis Seqmnasa da yidvaze25 ra aqvs uaryofiTi bukiT muSaobas?7 yvela moswavles uceb ver ukavSirdeboda maswavlebeli13 male jdeba9
 5. 5. pedagogTa asakobrivi diagrama 0 5 10 15 20 25 0-5 06-10. 11--20 21-40 1 2 3 4
 6. 6. trenerTa Sefaseba 1 ეფექტურია 2 არაეფექტური 3 ნაწილობრივ
 7. 7. s a y va r e l i a q t i v o b e b i • თვალსაჩინოება • ტესტირება • მონიტორინგი • კითხვა • წერა • ბუკში ჩატვირთული სავარჯიშოები • ინფორმაციის მოძიება
 8. 8. Aasaki da buki 0 1 2 3 4 5 6 7 0-5წ 6-10წ 11-20წ 21-40წ 1 2 3 4 ადვილია ძნელია ნაწილობრივ
 9. 9. risi gamosworeba gvsurs? •მალე ჯდება •უცებ ვერ უკავშირდები •თვალებზე მოქმედებს •ჩვეულებრივზე მეტ დროს ვხარჯავ
 10. 10. S e d e g e b i 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 pedagogi mSobeli moswavle 1 2 3 amoviRoT darCes
 11. 11. Sedegebi 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 mSoblebi pedagogebi bavSvebi darCes amoviRoT
 12. 12. daskvna • 1.მაsწთა დამოკითებულება ასაკის მიუხედავდ დადებითი გახდება თუ ტრენინგების 9 დღე 18 დღით შეიცვლება, ხოლო 4სთ სამუშაო გრაფიკი 2 sT- ით. ეს ხელს შეუწყოbს ახალი მასალას სრულფასოვნად ათვისებას და პრაქტიკულ სამუშაოსაც მეტი დრო დაეთმობა. • 2. უნდა დაიხვეწოს ,გამდიდრდეს მე-2, მე-3, მე-4 კლ- ის პროგრამები bukSi • 3. ბუკის ეკრანი მაქსიმალურად უნდა უზრუნველ- ყოფდეს მოსწავლეთა მხედველობის უსაფრთხოებას • 4. ბუკის წონა ცალკე აღებული არაა მძიმე, თუმცა 1- ელთა ჩანთის წონა ნამდვილად მძიმეა და ორივე ერთად აღებული კი სქოლიოზის საფრთხეს ქმნის ბავშვებში.
 13. 13. 5. სამინისტრომ მიუთითოს სკოლებს ის როუტერები, რომლებიც ხარისხიან კავშირს უზრუნველყფენ 6. გამოიყოს ფირმა, რომელიც ხელმისაწვდომ ფასში მოემსახურება ბუკის მომხმარებლებს 7. დაინტერესდნენ იმ მასწავლებლების შემოქმედებით, რომლებიც ბუკის დახმარებით ქმნიან სასკოლო რესურსებს. გახდეს მათი შრომა ფასიანი და საჯარო 8. იქნებ გახდეს შესაძლებელი ბუკებით ჯეოსელის კლასების მსგავსი ოთახების მოწყობა?!

×