Business in myanmar (in thai for thai companies)

381 views

Published on

Business in myanmar (in thai for thai companies)

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Business in myanmar (in thai for thai companies)

 1. 1. GRANDWAKTU ประเทศพม่าwww.grandwaktu.com
 2. 2. สิ่งที่ควรรู้ 1. เกี่ยวกับบริ ษท Grand Waktu ั 2. ตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียน 3. ตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียใต้ 4. ตลาดอื่น ๆ ในเอเชีย 5. Grand Waktu ในภู มิภาคอื่น ๆ ทัวโลก ่ 6. ลูกค้าของเรา 7. พันธมิตรทางธุ รกิจที่เป็นที่ตองการ ้ 8. การคัดเลือกตนเองของลูกค้า
 3. 3. การบริ การของเรา 9. ภาคธุ รกิจหลัก 10. การบริ การหลัก 11. จุดแข็งของเรา 12. ข้อมูลของ Grand Waktu 13. แหล่งข้อมูลที่สาคัญ 14. รายละเอียดการติดต่อ info@grandwaktu.com
 4. 4. เกี่ยวกับบริ ษัท Grand Waktu Grand Waktu (ซึ่ งมีความหมายว่า “ช่วงเวลาที่ด” ในภาษาอินโดนีเซียและ ี มาเลย์) คือบริ ษทที่มุงเน้นในการให้บริ การแก่ลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือกมา ั ่ เป็นอย่างดี ในตลาดของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดของภู มิภาค อาเซียน ผู เ้ ชี่ยวชาญของ Grand Waktu นัน เป็ นที่ปรึ กษาชันแนวหน้าในหลากหลาย ้ ้ ภาคธุ รกิจ เป็นผูท่ มความชานาญ เป็นมืออาชีพ และมีแรงบัลดาลใจ ้ีี เราให้บริ การครอบคลุมเกือบทุกประเทศในเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.grandwaktu.com
 5. 5. Grand Waktu ในภูมิภาคอาเซียน  ในปั จจุบนเราให้บริ การกับตลาดในภูมิภาคอาเซียนดังต่อไปนี้ - ั เวียดนาม (ฮานอย, นครโฮจิมินห์, ไฮฟอง, ดานัง), พม่า (ย่างกุง้ , มัณฑะเลย์, เนปีดอ, พุกาม), ลาว (เวียงจันทน์, ปากเซ, หลวงพระ บาง), กัมพูชา (พนมเปญ, เสียมราฐ), อินโดนีเซีย (จาการ์ตา, เมดาน, โยคยาการ์ตา), มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์, กูชง, สลังงอร์, โกตะคินา ิ บาลู), ฟิลิปปิ นส์ (กรุ งมะนิ ลา, เซบู), ไทย (กรุ งเทพมหานคร) ข้อมูลเพิ่มเติม: http://grandwaktu.net
 6. 6. Grand Waktu ในภูมิภาคอาเซียน  เวียดนาม: http://grandwaktu.net/vietnam  พม่า: http://grandwaktu.net/myanmar  ลาว: http://grandwaktu.net/laos  กัมพูชา: http://grandwaktu.net/cambodia  อินโดนีเซีย: http://grandwaktu.net/indonesia  ไทย: http://grandwaktu.net/thailand  ฟิลิปปิ นส์: http://grandwaktu.net/the-philippines  มาเลเซีย: http://grandwaktu.net/malaysia
 7. 7. Grand Waktu ในภูมิภาคเอเชียใต้ เราได้พฒนาโครงการในตลาดดังต่อไปนี้ : เนปาล, ศรี ั ลังกา, บังกลาเทศ และอินเดีย เนปาล: http://grandwaktu.net/nepal ศรีลงกา: http://grandwaktu.net/sri-lanka ั บังกลาเทศ: http://grandwaktu.net/bangladesh อินเดีย: http://grandwaktu.net/india
 8. 8. ตลาดอื่น ๆ ในเอเชีย ตลาดอื่น ๆ ที่เราให้บริ การ: จีน http://grandwaktu.net/china ญี่ป่ ุน http://grandwaktu.net/japan เกาหลีใต้ http://grandwaktu.net/south-korea ไต้หวัน http://grandwaktu.net/taiwan
 9. 9. ตลาดอื่น ๆ การติดต่อประสานงานและความสัมพันธ์ทางธุ รกิจภายในของ Grand Waktu ทาให้เราสามารถให้การสนับสนุ นบริ ษทของ ั คุณได้ ไม่วาจะเป็ นตลาดในยุโรป ลาตินอเมริ กา หรื ออเมริ กา ่ เหนื อ เราให้การสนับสนุ นในการจัดหาสินค้าหลากหลาย ชนิ ด ตลอดจนถึงการให้คาแนะนาแก่นักลงทุนที่มความี ประสงค์ท่ จะนาแผนการลงทุนของตนเข้าไปใช้ในตลาดของ ี ประเทศที่พฒนาแล้ว หรื อในตลาดเกิดใหม่ ั ข้อมูลเพิ่มเติม: http://grandwaktu.net
 10. 10. ลูกค้ าของเรา - บรรษัทข้ามชาติ - ธุ รกิจขนาดเล็ก - บริ ษทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ั - กองทุนรวม - กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ - หน่วยงานของภาครัฐ
 11. 11. ลูกค้ าของเรา– 2. ยังได้พฒนาการลงทุนขนาดเล็กสาหรับ:Grand Waktu ั(ระบบขนาดเล็ก) : - บริ ษทก่อตังใหม่ ั ้ - ธุ รกิจขนาดเล็ก - นักลงทุนรายย่อย - เทคโนโลยีใหม่และสิทธิในสิทธิบตร ั
 12. 12. ลูกค้ าที่เป็ นที่ต้องการ  Grand Waktu จะมุงเน้นเฉพาะกับโครงการระยะยาว ซึ่งระยะเวลาที่ ่ คาดหวังของโครงการระยะยาวควรมีระยะเวลาเป็นอย่างน้อย 5-7 ปี  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโครงการที่น่าสนใจมากที่สุดสาหรับเรา  การบริการของเราโดยทัวไปแล้วจะมีค่าใช้จ่ายที่สงกว่าการ ่ ู บริการจากบริษทอื่น ๆ เพราะเราจะมุ่งเน้นเฉพาะกับกลุ่มของ ั โครงการและการลงทุนบางกลุ่มเท่านัน ้
 13. 13. การคัดเลือกตนเอง  ก่อนที่จะติดต่อกับเรา โปรดทาการคัดเลือกตนเอง และถามตัวคุณเอง ว่าคุณต้องการจะลงทุนในประเทศ “นี้ ” และในโครงการ “นี้ ” จริ ง หรื อไม่  หากคุณรู จกกับใครที่ร่วมงานกับเราอยูแล้ว มันจะเป็ นการดีท่ คุณจะ ้ั ่ ี สอบถามบุคคล/บรรษัทนั้น ๆ ให้นาเสนอ/แนะนาคุณกับเรา มัน จะช่วยในการเจรจาและอนุ มตโครงการต่อไป ัิ  ข้อมูลเพิ่มเติม: info@grandwaktu.com
 14. 14. ภาคธุรกิจหลัก - 1. - ภาคธนาคาร - ภาคเภสัชกรรม - ภาคเครื่ องสาอาง - ภาคเครื่ องนุ ่งห่ม - การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
 15. 15. ภาคธุรกิจหลัก - 2. - สินค้าโภคภัณฑ์ - แร่ธาตุอุตสาหกรรม - น้ามันและก๊าซธรรมชาติ - การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และเกษตรกรรม - ภาคการก่อสร้าง
 16. 16. ภาคธุรกิจหลัก - 3. - ภาคอสังหาริ มทรัพย์ - การท่องเที่ยว - ภาคไอที - สินค้าอุปโภคบริ โภคที่มการขายอย่างรวดเร็ว(FMCG) ี - เทคโนโลยีใหม่
 17. 17. ภาคธุรกิจหลัก - 4. - เทคโนโลยีชวภาพ ี - การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์ - ภาคการขนส่ง - การผลิตอาหาร - การบริ การทางการเงิน
 18. 18. ภาคธุรกิจหลัก - 5. - โลหะ - เครื่ องดื่มและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ - เครื่ องจักรอุตสาหกรรม - ผลิตภัณฑ์ในครัวเรื อนและผลิตภัณฑ์สวนบุคคล ่ - วัสดุกอสร้าง ่
 19. 19. ภาคธุรกิจหลัก - 6. - คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สานักงาน - กรมธรรม์และสุ ขภาพ - ยานยนต์และส่วนประกอบ - การบริ การด้านทรัพยากรบุคคล - ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 20. 20. การบริ การหลัก - 1.  การจัดตังบริ ษท ้ ั  การบริ หารบริ ษท ั  การบัญชีและการยื่นภาษี  การขอคืนภาษี  ตัวแทนทางกฎหมาย  ผูไ้ ด้รับแต่งตังให้ถือหุ นแทน ้ ้  ผู ได้รับแต่งตังให้เป็ นผู อานวยการ ้ ้ ้
 21. 21. การบริ การหลัก - 2. การจัดตังบริ ษท ้ ั ธุ รกิจตามเงื่อนไข ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ อุตสาหกรรมเภสัชกรรม ภาคเครื่ องสาอาง
 22. 22. การบริ การหลัก - 3. ช่องทางการจัดจาหน่าย ภาคการก่อสร้าง การบริ หารบริ ษท ั การบริ หารจัดการโครงการ การส่งออกไปยังเอเชีย
 23. 23. การบริ การหลัก - 4. การลงทุนในโรงแรม การลงทุนในสถานที่พกตากอากาศ ั การลงทุนในอาคารสถานที่บริ เวณชายหาด การลงทุนในร้านอาหาร การลงทุนในร้านอาหารฟาสต์ฟด ู ธุ รกิจแฟรนไชส์และการส่งเสริ มรู ปแบบของธุ รกิจแฟรน ไชส์
 24. 24. การบริ การหลัก - 5. การบริ การสานักงานตัวแทน การนาเข้าจากเอเชีย การผลิตและการจัดจ้างบุคคลภายนอก การจัดตังหน่วยการผลิต ้ การประสานงานด้านการตลาด
 25. 25. การบริ การหลัก - 6. ทรัพยากรบุคคล การเลือกทาเลที่ตงธุ รกิจ ั้ การเลือกและการเฝ้ าติดตามคูแข่งโดยตรง ่ การดูแลรักษาการติตอสื่ อสารอย่างเป็ นทางการ ่ การบริ หารจัดการความรู ความชานาญ ้
 26. 26. การบริ การหลัก - 7. การตลาดของเทคโนโลยี การบริ หารจัดการสิทธิบตร ั การบริ หารจัดการช่องทางสาหรับธุ รกิจค้าปลีก ธุ รกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม กองทุนรวม
 27. 27. การบริ การหลัก - 8. เข้าร่วมเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการบริ ษทของคุณ ั สินค้าส่งกลับและการบรรจุภณฑ์ใหม่ ั การบริ การในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ การเสนอราคาอย่างเป็ นทางการ การเข้าสู ตลาด ่
 28. 28. การบริ การหลัก - 9. การควบรวมและการซื้อกิจการ การจดทะเบียนสาขา พื้นที่สานักงาน การพาณิ ชย์อเล็กทรอนิ กส์ ิ การประชาสัมพันธ์ การวิจยตลาด ั
 29. 29. จุดแข็งของเรา - 1. การจัดตังโรงงานในพม่า ้ การจัดตังโรงงานในเวียดนาม ้ การจัดหาที่ดินสาหรับโรงงานในพม่า ใบอนุ ญาตทาเหมืองแร่ในเวียดนาม การจัดตังบริ ษทในลาว ้ ั
 30. 30. จุดแข็งของเรา - 2. การจัดตังบริ ษทในเวียดนาม ้ ั สานักงานตัวแทนในพม่า การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดหาสานักงานในท้องถิ่น การบริ การด้านทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น
 31. 31. จุดแข็งของเรา - 3. การจัดจ้างบุคคลภายนอกในภาคเภสัชกรรมในเวียดนาม ใบอนุ ญาตก่อสร้างในเวียดนาม ใบอนุ ญาตก่อสร้างในพม่า การจัดหาอาคารสถานที่ท่ ตองการขายในพม่า ี ้ การบริ การสานักงานตัวแทนในเวียดนาม
 32. 32. จุดแข็งของเรา - 4. การจัดหาในเวียดนาม การจัดหาที่ดินริ มชายหาดที่ตองการขายในพม่า ้ การจัดหาที่ดินริ มชายหาดในเวียดนาม ธุ รกิจโรงแรมในพม่า ธุ รกิจด้านเกษตรกรรมในเวียดนาม
 33. 33. จุดแข็งของเรา - 5. การเพาะปลูกในพม่า การจัดตังช่องทางธุ รกิจค้าปลีกในเวียดนาม ้ การจัดตังเครื อข่ายการจาหน่ายในพม่า ้ การจัดหาอาคารสถานที่ท่ เี ป็ นหนี้สินในเวียดนาม ใบอนุ ญาตทาเหมืองแร่ในพม่า การวิจยตลาดในพม่า ั
 34. 34. ข้ อมูลของ Grand Waktu ข่าวการลงทุนทัวโลก ่ http://grandwaktu.net/news/world-news กรณีศึกษาของ Grand Waktu http://grandwaktu.net/news/case-studies ร่วมมือกับเรา! http://grandwaktu.net/news/cooperation
 35. 35. สานักงานตัวแทน การจัดตังสานักงานตัวแทน, การจัดหาสถานที่สาหรับที่ตง ้ ั้ ธุ รกิจของคุณ, พื้นที่สานักงานและสานักงานเสมือนจริ ง, การ บริ การด้านทรัพยากรบุคคล - การสรรหาพนักงาน, การให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย, การบริ การด้านบัญชีและการ ยื่นภาษีตอหน่วยงานสรรพากร, การบริ การครบวงจรสาหรับ ่ บริ ษทที่ทาการจดทะเบียนสานักงานตัวแทน ั http://representativeoffice.org (สาหรับทุกประเทศ) http://representativeoffice.org/myanmar (สาหรับพม่า)
 36. 36. การจัดตังบริ ษัท ้  การบริ การจัดตังบริ ษทพร้อมทังสิ่งที่จาเป็ นทังหมด: ้ ั ้ ้ การขอรับความเห็นชอบและใบอนุ ญาตจากรัฐบาล เรามีประสบการณ์ ในธุ รกิจตามเงื่อนไข (การทาเหมืองแร่, การสื่อสารโทรคมนาคม, อสังหาริ มทรัพย์, สินค้าส่งกลับ, การผลิต, เภสัชกรรมและยา)  การจดทะเบียนบริ ษท, การบริ การด้านกฎหมาย, การบริ การด้านบัญชี, ั ทรัพยากรบุคคล, พื้นที่สานักงาน, ที่ปรึ กษา, การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกใน คณะกรรมการบริ ษทของคุณ ั  http://companyformationmyanmar.com  http://grandwaktu.net (สาหรับทุกประเทศ)
 37. 37. โอกาสในการลงทุน  เราให้คาปรึ กษาแก่คุณในเรื่ องของสถานที่ท่ ดท่ สุดทัวโลกสาหรับการ ีีี ่ ลงทุน และให้การสนับสนุ นคุณในการเริ่ มต้นการลงทุน (การจด ทะเบียนบริ ษท, การประสานงานและการบริ หารงาน) และในการ ั บริ หารจัดการโครงการให้ประสบความสาเร็จ  ข้อมูลเพิ่มเติม: http://grandwaktu.net  http://investinvietnam.org  http://investinmyanmar.net  http://realestatemyanmar.net
 38. 38. แหล่งข้ อมูลที่น่าสนใจอื่น ๆ  ธุ รกิจในศรีลงกา: ั  http://businessinsrilanka.eu  ธุ รกิจในเวียดนาม  http://businessinvietnam.eu  ธุ รกิจในพม่า  http://businessinmyanmar.eu  การส่งออกเภสัชภัณฑ์และเครื่ องสาอาง  http://exportpharmaceuticals.com
 39. 39. แหล่งข้ อมูลที่น่าสนใจอื่น ๆ - 2.  ธุ รกิจในไทย  http://businessinthailand.eu  ธุ รกิจในบังกลาเทศ  http://businessinbangladesh.eu  ธุ รกิจในอินโดนีเซีย  http://businessinindonesia.eu  ธุ รกิจในพม่า  http://myanmarbusinessopportunities.org
 40. 40. แหล่งข้ อมูลที่น่าสนใจอื่น ๆ - 3. http://investinvietnam.org http://businessinmyanmar.net http://businessinindonesia.net http://myanmar-property.org http://myanmardistribution.org http://ceomyanmar.com http://myanmarinvestments.org
 41. 41. การนาเข้ าและส่งออก - แหล่งข้ อมูลที่ดี http://grandwaktu.net http://www.grandwaktu.com http://exporttomyanmar.com http://importfrommyanmar.com http://www.gseauthorization.com http://gseauthorization.org http://exportpharmaceuticals.com
 42. 42. ภาคธุรกิจ - 1.  ภาคธุรกิจ: การดูแลรักษาสุ ขภาพ - เทคโนโลยีชวภาพ, เภสัชกรรม, ี อุปกรณ์การดูแลรักษาสุ ขภาพ, โรงพยาบาล, การท่องเที่ยวและสันทนาการ - โรงแรมและหอพัก, ที่พก, ร้านอาหาร, สปา, สานักงานท่องเที่ยว, วัสดุ - ั เคมีภณฑ์, วัสดุกอสร้าง, โลหะ, เหมืองแร่, ภาชนะบรรจุ, บรรจุภณฑ์, ั ่ ั กระดาษและผลิตภัณฑ์จากป่ าไม้, การบริ การด้านธุ รกิจ - กฎหมาย, การ บัญชี, การตลาด, การโฆษณา, การแปล, การให้การสนับสนุ นในการเยี่ยม ชมธุ รกิจ, สื่อ, บันเทิง, การซื้ออสังหาริ มทรัพย์, การบริ หารจัดการและการ พัฒนาธุ รกิจค้าปลีก - เครื่ องแต่งกาย, ธุ รกิจค้าปลีกยานยนต์, คอมพิวเตอร์, ธุ รกิจค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิ กส์, ธุ รกิจค้าปลีกห้างสรรพสินค้าและห้าง สินค้าราคาประหยัด
 43. 43. ภาคธุรกิจ - 2.  ธุ รกิจค้าปลีกอาหารและเครื่ องดื่ม, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, สินค้าอุปโภค บริ โภคที่จาเป็ น - เกษตรกรรม, ปศุสตว์, อาหาร, เครื่ องดื่ม, ของใช้ใน ั ครัวเรื อนและของใช้สวนตัว, สิ่งทอและเครื่ องแต่งกาย, พลังงาน - แหล่ง ่ พลังงานทดแทน, น้ามัน, ก๊าซธรรมชาติ, ปิ โตรเคมี, พลังงาน, น้า, การ บริ หารจัดการขยะ, อุตสาหกรรม - ยานยนต์, ชิ้นส่วน, อาคาร, การ ก่อสร้าง, วิศวกรรม, กลุมบริ ษทอุตสาหกรรม, เครื่ องจักรกล, การขนส่ง ่ ั , โครงสร้างพื้นฐานสาหรับเทคโนโลยีขนสู ง - การพาณิ ชย์ ั้ อิเล็กทรอนิ กส์, คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์, อิเล็กทรอนิ กส์, โครงสร้าง พื้นฐานสาหรับอินเทอร์เน็ต, ซอฟต์แวร์สาหรับอินเทอร์เน็ต, การบริ การ ด้านอินเทอร์เน็ต, ซอฟต์แวร์, อุปกรณ์ก่ ึงตัวนา, การจัดตังศูนย์ไอที ้
 44. 44. Grand Waktu ในเอเชีย ตลาดของ Grand Waktu ในเอเชี ย: เวียดนาม, พม่า, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, กัมพูชา, ลาว, ฟิลิปปิ นส์, ไทย, อินเดีย, เนปาล, ศรีลงกา, บังกลาเทศ, จีน, ไต้หวัน, ั ญี่ป่ ุน, เกาหลีใต้, มองโกเลีย ติดต่อเรา: info@grandwaktu.com http://www.grandwaktu.com http://grandwaktu.net
 45. 45. info@grandwaktu.com โปรดติดต่อเราหากคุณมีคาถามใด ๆ ! ฝ่ ายสนับสนุ นที่ เป็นมิตรของเราจะคอยช่วยเหลือคุณ และยังให้ รายละเอียดที่จาเป็นเกี่ยวกับธุ รกิจในอนาคตของคุณ ด้วย! เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ! info@grandwaktu.com
 46. 46. GRAND WAKTU www.grandwaktu.com http://grandwaktu.net

×