โครงการอบรมเทคโนโลยี    คอมพิวเตอร์ ณ โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น    วันที่ 26 มกราคม...
โปรแกรม ProShow Gold    ProShow Gold เป็ นซอฟต์แวร์สาหรับสร้างวิดีโอจากรู ปภาพต่างๆ ที่สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ ว เหม...
1                                           2          4       ...
2. เมื่อเปิ ดโปรแกรมมาแล้วจะได้ ดังภาพที่ 2                        ภาพที่ 23. เปิ ดแฟ้ มที่จะนาภาพม...
4. คลิกขวาที่รูปภาพแล้วไปที่ Add All files to Show                       ภาพที่ 45.จะได้ภาพมาปรากฏใ...
6.เมื่อคลิกขวา Selest All แล้วให้เลือก Randomize Transtions ให้เลือก Randomize Transitionsให้โปรแกรมจัดทาให้เองดังภาพที่ 6...
8.พิมพ์ขอความที่ตองการ ในช่อง Text จะอ่านไม่ออกแต่ให้ดูในจอภาพแทนจะอ่านออก เสร็ จแล้ว OK    ้     ้การเพิ่มข้อความ...
10.ตั้งค่าการนาเสนอ Full Screen ลองดูผลงาน Play11.การบันทึกเป็ นรู ปแบบไฟล์ ทาได้ดงนี้ เลือกที่ Create Output เลือกVideo F...
โดยในเมนูน้ ีนอกจากจะให้เราสามารถแปลงไฟล์ให้อยูใน format ที่ตองการได้ไม่ว่าจะเป็ น                    ...
บันทึก.......................................................................................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proshow gold by wutjung

1,805 views
1,726 views

Published on

โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เรื่อง Proshow gold

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,805
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proshow gold by wutjung

 1. 1. โครงการอบรมเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ณ โรงเรี ยนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 มกราคม 2555 โดย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 2. 2. โปรแกรม ProShow Gold ProShow Gold เป็ นซอฟต์แวร์สาหรับสร้างวิดีโอจากรู ปภาพต่างๆ ที่สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ ว เหมาะกับงานที่ตองการสร้างอัลบั้มภาพเป็ นวิดีโอสาหรับการนาเสนอผลงานต่างๆ หรื อเก็บไว้ดู ้เล่น โดยนาไฟล์รูปภาพที่ถ่ายเก็บสะสมไว้ มาแปลงให้อยูในรู ปของไฟล์วิดีโอหรื อแผ่นVCD โดยใช้ ่ซอฟต์แวร์ตวนี้ และสามารถนาไปเปิ ดเล่นกับเครื่ องฉาย VCD ทัวไป หรื อจะเล่นกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ก็ ั ่ได้ โดยใช้ Windows Media Player เป็ นตัวเปิ ดเล่น อีกทั้งยังสามารถใส่เสียงเพลงประกอบหรื อเสียงบรรยายได้อีกด้วย โดยทัวไปซอฟต์แวร์สาหรับการทาแผ่น VCD จากรู ปภาพมีหลายตัว แต่เหตุผลที่ใช้ตว ่ ันี้เป็ นเพราะข้อดีของซอฟต์แวร์ตวนี้ คือ การใช้เวลาทาการแปลงไฟล์ที่รวดเร็ วมาก ซอฟต์แวร์ตวอื่นอาจ ั ัใช้เวลาแปลงไฟล์หลายชัวโมง แต่ ProShow Gold ใช้เวลาแปลงไม่ถึงชัวโมงก็เสร็ จแล้ว ภาพที่ได้ก็จดอยู่ ่ ่ ัในคุณภาพดีแต่ท้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกบคุณภาพของภาพที่เรานามาใช้ดวย ั ้ ่ ั ้1.หลังจากติดตั้งโปรแกรม ProShow Gold แล้ว การใช้งานให้เริ่ มจากเรี ยกใช้โปรแกรมด้วยการdouble click ที่ icon ของ ProShow Gold โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 3. 3. 1 2 4 3 จากภาพที่ 1 จะเห็นส่ วนประกอบของจอแบ่ งเป็ น 4 ส่ วนทีสาคัญคือ ่1.ส่ วนแสดง drive ที่เก็บงานไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีไว้เพื่อใช้เลือกหาตาแหน่งที่ต้งของ file หรื อ ัfolder ที่เก็บภาพซึ่งจะนามาทางานนาเสนอ2.ส่ วนพืนที่หน้ าจอ แทนหน้าจอที่ใช้ในการนาเสนองาน ้3.ส่ วนของหน้ าต่างแสดงเฟรมของงาน มีไว้เพื่อเลือกรู ปที่ตองการนาเสนอมาเรี ยงตามลาดับการนาเสนอ ้โดยสามารถกาหนดเวลาในการแสดงในแต่ละเฟรมและกาหนดค่า effect ที่ใช้ในเปลี่ยนแต่ละเฟรม4.ส่ วนแสดงภาพทีเ่ ราเลือกจากตาแหน่งที่ต้งเพือใช้ ในการนาเสนอ หากภาพใดที่เลือกใช้ไปแล้วจะเกิด ั ่สัญลักษณ์เครื่ องหมาย √ สีเขียวขึ้นที่มุมล่างด้านขวามือของภาพ โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 4. 4. 2. เมื่อเปิ ดโปรแกรมมาแล้วจะได้ ดังภาพที่ 2 ภาพที่ 23. เปิ ดแฟ้ มที่จะนาภาพมาทาในโปรแกรมดังตัวอย่างภาพที่จะนามาทา อยูในแฟ้ ม ่ชื่อ Picture ( ข้อแนะนาควรตั้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษ) เมื่อคลิกแฟ้ มที่บรรจุภาพก็จะได้ดงภาพ 3 ั ภาพที่ 3 โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 5. 5. 4. คลิกขวาที่รูปภาพแล้วไปที่ Add All files to Show ภาพที่ 45.จะได้ภาพมาปรากฏใน Add to Show ดังภาพที่ 5 คลิกขวาในรู ปใดรู ปหนึ่งในAdd to Show เลือก Selest All รูปภาพที่ 5 โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 6. 6. 6.เมื่อคลิกขวา Selest All แล้วให้เลือก Randomize Transtions ให้เลือก Randomize Transitionsให้โปรแกรมจัดทาให้เองดังภาพที่ 6 ภาพที่ 67.ดับเบิลคลิกรู ปที่ตองการจะเพิ่ม ข้อความ, Effects, Captions, Sounds ภาพที่ 6 ในรู ปSlide1 ้เลือกCaptions เพื่อเพิ่มข้อความ โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 7. 7. 8.พิมพ์ขอความที่ตองการ ในช่อง Text จะอ่านไม่ออกแต่ให้ดูในจอภาพแทนจะอ่านออก เสร็ จแล้ว OK ้ ้การเพิ่มข้อความ เมื่อมาที่ Captions แล้วให้ไปที่ Add จะมีรายการให้เลือก Font, Size ให้เลือกตามความต้องการ Text Color เป็ นการเลือกสี Text Style ตัวอักษรวิ่ง9. ดับเบิลคลิกรู ป ที่ตองการจะเพิ่มเสียง หรื อคาบรรยาย ตามภาพเลือก Sound เพื่อเพิ่มเสียงและเลือกเสียง ้ที่เก็บไว้ สามารถเลือกไฟล์เสียงที่จะนามาประกอบเข้ากับงานนาเสนอได้หลากหลายทั้ง .mp3, midiหรื อ wav โดยสามารถเลือก effect ประกอบได้ดวยจากเมนูการทางานที่โปรแกรมเตรี ยมไว้รองรับ ้การทางาน โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 8. 8. 10.ตั้งค่าการนาเสนอ Full Screen ลองดูผลงาน Play11.การบันทึกเป็ นรู ปแบบไฟล์ ทาได้ดงนี้ เลือกที่ Create Output เลือกVideo File ช่อง Video Present ัType เลือกเป็ นVideo CD ช่อง Quality เลือกเป็ น SVCD แล้วคลิกที่ Create11.โปรแกรมจะถามที่เก็บงาน เลือกตั้งชื่อ และที่เก็บตั้งชื่อไฟล์ที่จะบันทึก เลือกไดร์ที่จะบันทึกคลิกที่ Save12.งานที่เก็บจะปรากฏเป็ น เป็ น MPG Fire โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 9. 9. โดยในเมนูน้ ีนอกจากจะให้เราสามารถแปลงไฟล์ให้อยูใน format ที่ตองการได้ไม่ว่าจะเป็ น ่ ้flash, video show, executable, video file, autorun CD แล้วยังสามารถ upload ผลงานนาเสนอขึ้นบน internet เพื่อเผยแพร่ ได้ไม่ว่าจะเป็ น youtube, facebook เป็ นต้น โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 10. 10. บันทึก................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

×