Ita

306 views
245 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ita

 1. 1. ของไทย
 2. 2. จัด ทำำ โดยนำงสำวกรรณิก ำร์ จัน ธฤชำ 51010514546นำยศรำวุธ สกุล โพน 51010514529นำงสำวสุว ิม ล สุท ธิส น 5010212463นำงสำวทิว ำพร อมำตย 48011010408
 3. 3. หัว ข้อ ที่น ำำ เสนอ ดอกชบำ ดอกพุท ธรัก ษำ ดอกเฟือ งฟ้ำ ่ ดอกแก้ว แสงจัน ทร์ ว่ำ นหำงจระเข้ โกสน กะพ้อ ผกำกรอง
 4. 4. ดอกชบำชื่อ สำมัญ  Chinese roseลัก ษณะโดยทัว ไป ่ ชบำในบ้ำ นเรำรู้จ ัก กัน มำนำนแล้ว จะเห็น ได้จ ำกบ้ำ นคนสมัย ก่อ นจะมีช บำอยู่แ ทบทุก บ้ำ นปัจ จุบ ัน ชบำได้ร ับ กำรผสมพัน ธุ์เ พือ ่ให้ไ ด้พ น ธุ์ใ หม่อ อกมำมำกมำย ซึ่ง ล้ว นแต่ ัสวย ๆ งำม ๆทัง นัน ทำำ ให้ไ ด้ด อกของชบำทีม ี ้ ้ ่รูป ร่ำ งสวยงำมสีส น ของดอกสดใส ชบำนัน ั ้จัด เป็น ไม้พ ม ควำมสูง โดยทัว ไปประมำณ ุ่ ่2.50 เมตร ใบมีส ีเ ขีย วเข้ม มนรี ปลำยใบแหลม แต่ป ัจ จุบ ัน ก็ย ง มีพ ัน ธุ์ แตกต่ำ งออกไป ัอีก มำกมำย
 5. 5. ดอกพุท ธรัก ษำ ชื่อ สำมัญ Canna, Indian shoot ลัก ษณะทัว ไป่  พุท ธรัก ษำเป็น พรรณไม้ล ้ม ลุก เนือ อ่อ นอวบ ้ นำ้ำ ลำำ ต้น มีค วำมสูง ประมำณ 1-2 เมตร มีล ำำ ต้น อยูใ ต้ด น เรีย กว่ำ เหง้ำ มีก ำรเจริญ เติบ โตโดย ่ ิ แตกหน่อ เป็น กอคล้ำ ยกับ กล้ว ย ลัก ษณะหน่อ ที่ เจริญ เป็น ต้น เหนือ พืน ดิน นัน มีล ัก ษณะกลมแบนสี ้ ้ เขีย วขนำดลำำ ต้น โตประมำณ 2-4 เซนติเ มตร ใบ มีข นำดใหญ่ส เ ขีย วโคนใบและปลำยใบรีแ หลม ี ขอบใบเรีย บ กลำงใบเป็น เส้น นูน เห็น ได้ช ัด โคน ใบมีก ้ำ นใบซึ้ง ยำวเป็น กำบใบหุม ลำำ ต้น ซ้อ นสลับ ้ กัน ขนำดใบกว้ำ งประมำณ 10-15 เซนติเ มตร ยำวประมำณ 25-35 เซนติเ มตร ออกดอกเป็น ช่อ
 6. 6. เฟื่อ งฟ้ำ ชื่อ สำมัญ  Bougai ลัก ษณะทัว ไป่ เฟื่อ งฟ้ำ เป็น พรรณไม้ย ืน ต้น ขนำดกลำง ประเภทเถำเลื้อ ย ลำำ ต้น มีค วำมยำวประมำณ 1-10 เมตร มีล ำำ เถำแข็ง แรงเลื้อ ยไปได้ไ กล ผิว ลำำ ต้น สีเ ท่ำ หรือ สีน ำ้ำ ตำลลำำ ต้น มีห นำมคมแหลม ยำวประมำณ0.51เซนติเ มตรติด อยูเ ป็น ระยะๆ ่ ลัก ษณะของทรงพุม สำมำรถตัด แต่ง และบัง คับ ่ ทิศ ทำงกำรเจริญ เติบ โตได้ใ บเป็น ใบเดี่ย วแตก ตำมเถำลัก ษณะรูป ไข่ป ลำยใบแหลมโคนใบมน ขอบใบเรีย บพื้น ใบเรีย สีเ ขีย ว ขนำดใบกว้ำ ง 2 - 4 เซนติเ มตร ยำวประมำณ 4-5 เซนติเ มคร ดอก
 7. 7. ดอกแก้ว ชื่อ สำมัญ Orang jessamine ลัก ษณะทัว ไป ่ แก้ว เป็น พรรณไม้ย น ต้น ขนำดเล็ก ถึง ขนำด ื กลำงลำำ ต้น มีค วำมสูง ประมำณ5-10 เมตรเปลือ ก ลำำ ต้น สีข ำวปนเทำลำำ ต้น แตกเป็น สะเก็ด เป็น ร่อ ง ตำมยำวกำรแตกกิ่ง ก้ำ นของทรงพุม ไม่ค ่อ ยเป็น ่ ระเบีย บใบออกเป็น ช่อ เป็น แผงออกใบเรีย งสลับ กัน ช่อ หนึง ประกอบด้ว ยใบย่อ ยประมำณ 4-8 ใบ ่ ใบเป็น มัน สีเ ขีย วเข้ม ขยี้ด จ ะมีก ลิ่น ฉุน แรงขอบใบ ู เรีย บเป็น คลื่น เล็ก น้อ ยขนำดของใบกว้ำ ง ประมำณ 2 - 4 เซนติเ มตร ยำวประมำณ3-6 เซนติเ มตรออกดอกเป็น ช่อ ใหญ่ช อ สั้น ออกตำม ่ ปลำยกิ่ง หรือ ยอดช่อ หนึง มีด อกประมำณ 5 - 10 ่ ดอก แต่ล ะดอกมีก ลีบ ดอก 5 กลีบ ดอกสีข ำว
 8. 8. แสงจัน ทร์ ชื่อ สำมัญ Lettuce tree ลัก ษณะทั่ว ไป แสงจัน ทร์ เป็น พรรณไม้ย ืน ต้น ขนำด กลำง ลำำ ต้น มีค วำมสูง ประมำณ 5-10 เมตร ผิว เปลือ กลำำ ต้น สีข ำวเทำ ผิว ลำำ ต้น เรีย บ ลำำ ต้น และกิ่ง เจริญ ออกไปรอบต้น ใบสี เหลือ งอมเขีย วอ่อ น ปลำยใบแหลมขอบใบ เรีย บ ใบเป็น ใบเดี่ย ว แตกออตำมข้อ ของกิ่ง เนือ ใบมองเห็น เส้น ใบได้ช ัด ใบบำงนิม ้ ่ ขนำดควำมกว้ำ งของใบประมำณ 10-15 เซนติเ มตร ยำวประมำณ 20-30 เซนติเ มตร
 9. 9. ว่ำ นหำงจระเข้ ชือ สำมัญ ่ Aloe barbadensis Mill ลัก ษณะทัว ไป่ ไม้ล ้ม ลุก อำยุห ลำยปี สูง 0.5 - 1 เมตร ข้อ และปล้อ งสั้น ใบเดีย ว เรีย งรอบต้น กว้ำ ง ่ 5 - 12 ซม. ยำว 0.3 - 0.8 เมตร อวบนำ้ำ มำก สีเ ขีย วอ่อ นหรือ เขีย วเข้ม ภำยในมีว ุ้น ใสใต้ ผิว สีเ ขีย ว มีน ำ้ำ ยำงสีเ หลือ ง ใบอ่อ นมีป ระสี ขำว ดอกช่อ ออกจำกกลำงต้น ดอกย่อ ย
 10. 10. โกสน ชือ สำมัญ ่     Croton ลัก ษณะทัว ไป่  โกสนจัด เป็น ไม้ป ระเภทไม้พ ม มีข นำด ุ่ ตัง แต่พ ม ขนำดเล็ก จนถึง พุม ขนำดใหญ่โ ดย ้ ุ่ ่ ทัว นิย มปลูก เป็น ไม้ป ระดับ ในกระถำง เพือ ่ ่ ให้ม ล ัก ษณะเป็น ี พุม เล็ก ๆ แต่ถ ้ำ ปลูก ลงดิน และมีอ ำยุห ลำยปี ่ ลำำ ต้น สูง ใหญ่เ ป็น พุม ขนำดใหญ่ไ ด้เ ช่น กัน ่ จุด เด่น ของโกสนคือ เป็น ไม้ท ม ใ บแปลกไป ี่ ี จำกไม้ช นิด อื่น ๆ คือ มีร ูป ร่ำ งลัก ษณะของใบ แตกต่ำ งกัน ออกไปหลำกหลำยรูป แบบ มี
 11. 11. กะพ้อ ชื่อ สำมัญ    : Fan palm ลัก ษณะทัว ไป ่ กะพ้อ เป็น ปำล์ม พืน เมือ งทีม อ ยูท ว ไปใน ้ ่ ี ่ ั่ บ้ำ นเรำ กะพ้อ มีต ้น เป็น กอสูง ประมำณ 15 - 20 ฟุต ใบรูป ใบพัด ก้ำ นใบยำวเล็ก มีใ บย่อ ย แตกออกจำกกัน และแตกออกจำกจุด เดีย วกัน ทีก ้ำ นใบแต่ล ะใบจะมีใ บย่อ ย ่ ประมำณ 12 - 18 ใบ ตำมใบย่อ ยมีร อยจีบ ปลำยใบตัด ใบย่อ ยยำวประมำณ 1 ฟุต และ กว้ำ ง 4-5 นิว ใบสีเ ขีย วเข้ม เมือ เจริญ ้ ่ เติบ โตไปสัก ระยะหนึง จะเกดหน่อ อกมำตำม ่
 12. 12. ผกำกรอง ชือ สำมัญ ่        Cloth of gold        ลัก ษณะโดยทัว ไป ่    ผกำกรองเป็น ไม้พ ม ทีพ บทัว ไปในบ้ำ นเรำ ุ่ ่ ่ ใบจะมีส เ ขีย วเข้ม ใบรูป ไข่ข อบใบจัก เล็ก ี น้อ ย ผิว ใบจะมีข นอยู่ ทำำ ให้ร ู้ส ึก สำก ๆ เมือ ่ จับ ต้อ ง ผกำกรองนิย มปลูก เป็น ไม้ป ระดับ โดยอำจปลูก เป็น แถวหรือ อำจปลูก เป็น กลุ่ม ให้เ กิด เป็น พุม ก็ไ ด้ ดอกของผกำกรองมี ่ ลัก ษณะสีส น ทีส วยงำมมำก มีห ลำยสีต ั้ง แต่ ั ่
 13. 13. อ้ำ งอิงข้อ มูล จำกเว็บ ไซต์ ไม้ ประดับ ออนไลน์.คอม

×