Nec53(ใหม่)1

682 views

Published on

NEC

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nec53(ใหม่)1

 1. 1. “ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation ปีงบประมาณ 2553 ” โดย นางสิริกานต์ คำฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
 2. 2. วัตถุประสงค์โครงการ <ul><li>สนับสนุนผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา พนักงานลูกจ้าง ผู้ถูกออกจากงาน และผู้ว่างงานที่มีพื้นฐานการศึกษาดี และมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ให้มีโอกาสสร้างธุรกิจของตนเอง </li></ul><ul><li>ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ เป็นแหล่งจ้างงานในระบบเศรษฐกิจของไทย </li></ul>10/02/10
 3. 3. วัตถุประสงค์โครงการ ( ต่อ ) <ul><li>เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ ( 3 ปีแรก ) ให้สามารถอยู่รอด และรักษาสภาพการจ้างงาน </li></ul><ul><li>เตรียมความพร้อมให้แก่ ทายาทธุรกิจ ในการสืบทอดกิจการ ให้สามารถดำเนินกิจการต่อเนื่องไปได้ด้วยดี รักษาสภาพการจ้างงาน และสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต </li></ul>10/02/10
 4. 4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ <ul><li>ผู้ที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง และไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจ </li></ul><ul><li>ทายาทธุรกิจที่กำลังเตรียมรับสืบทอดกิจการ </li></ul><ul><li>เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้ว แต่ไม่เกิน 3 ปี </li></ul><ul><li>เป็นผู้ว่างงาน บัณฑิตเพิ่งจบการศึกษา ผู้ประกอบอาชีพและต้องการเป็นผู้ประกอบการ เช่น พนักงาน ข้าราชการ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ </li></ul>10/02/10
 5. 5. ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างผู้ประกอบการใหม่ 1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย 2. สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน (60 ชั่วโมง ) - ฝึกอบรมการบริหารจัดการและวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ 4. คัดกรองผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิ่มทักษะการประกอบการ 5. การเพิ่มทักษะการประกอบการ (134 ชั่วโมง ) 5.1 ถ่ายทอดความรู้การวางแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง 5.2 ถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิค / การให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อเสริมศักยภาพ การจัดตั้งธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 116 ชั่วโมง 5.3 ศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 6. ให้บริการความช่วยเหลือต่อเนื่อง / เชื่อมโยงเครือข่าย
 6. 6. 1. การฝึกอบรมการบริหารจัดการ / การประเมินโอกาสทางธุรกิจ 10/02/10 โมดูล ชื่อหมวดวิชา จำนวนชั่วโมง 1 นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs 3 2 ปฐมนิเทศ / การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ 6 3 การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย / บริการ 12 4 การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ 9 5 การบริการองค์กร บุคลากร และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 6 6 การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน 12 7 การจัดทำแผนการลงทุนรายบุคคลและแนะแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง / ขยายธุรกิจ 12 รวม 60
 7. 7. 2. การเพิ่มทักษะของการเป็นผู้ประกอบการสำหรับ ผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพ <ul><li>ถ่ายทอดความรู้การวางแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง </li></ul>2. ถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคและ หรือ การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเสริมศักยภาพ ในการจัดตั้งธุรกิจ แนะนำเกี่ยวกับการผลิต / การบริการ / การหาช่องทางการตลาด ไม่น้อยกว่า 116 ชั่วโมง 3. ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
 8. 8. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (1) ผู้ประกอบการใหม่จัดตั้งธุรกิจหรือขยายธุรกิจเดิมได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเป้าหมายผลผลิต (2) เกิดการลงทุนในการจัดตั้งและหรือขยายธุรกิจ เฉลี่ยกิจการละ 1 ล้านบาท (3) เกิดการจ้างงานและรักษาสภาพการจ้างงานเดิม เฉลี่ยกิจการละ 3 คน (4) ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 9. 9. ผลการดำเนินงาน ( ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2) 10/02/10 การดำเนินงาน ปี 2549-2550 ปี 2551 ปี 2552 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ( ราย ) 746 542 688 ผู้ผ่านการคัดเลือกและจบหลักสูตร ( ราย ) 463 359 429 ผู้ประกอบการใหม่ ( ราย ) ( จัดตั้ง / ขยายธุรกิจ ) 122 97 150 มูลค่าการลงทุน ( ล้านบาท ) 183.86 75.76 117.67 การจ้างงาน ( ราย ) 799 476 633 งบประมาณดำเนินการ ( ล้านบาท ) 7.949 6.958 8.4
 10. 10. ผลการดำเนินงานภาพรวมปี 2545-2551  เกิดผู้ประกอบการใหม่ 8,962 ราย ( คิดเป็นร้อยละ 21.56 ของจำนวนเป้าหมาย 41,571 ราย )  เกิดการจ้างงาน 33,820 ราย ( เฉลี่ยกิจการละ 4 ราย )  เกิดมูลค่าการลงทุน 16,495.32 ล้านบาท ( เฉลี่ยกิจการละ 1.84 ล้านบาท ) ที่มา : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ , บ . เมธัสรีเสิร์ช จำกัด , สวนดุสิตโพล , สถาบันมาตรฐาน ISO ณ สิ้นสุดโครงการ 10/02/10
 11. 11. ผลการดำเนินงานภาพรวมปี 2552  เกิดผู้ประกอบการใหม่ 1,125 ราย ( คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของจำนวนเป้าหมาย 7,000 ราย ) หมายเหตุ : ยอดขายหมายถึง จำนวนยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน เฉพาะผู้ประกอบการใหม่ให้ข้อมูลหรือสามารถระบุยอดขายได้เท่านั้น  เกิดการจ้างงาน 4,463 ราย ( เฉลี่ยกิจการละ 4 ราย )  เกิดมูลค่าการลงทุน 1,126.09 ล้านบาท ( เฉลี่ยกิจการละ 1 ล้านบาท )  ยอดขายต่อเดือน 229.44 ล้านบาท ที่มา : ข้อมูลจากการระบบฐานข้อมูลโครงการ ณ 30 ก . ย .52 10/02/10
 12. 12. ตัวอย่าง ความสำเร็จ 10/02/10

×