Kajian berasaskan sekolah

2,009 views
1,855 views

Published on

kajian...

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,009
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian berasaskan sekolah

 1. 1. KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PEMBENTANG: SITI WAHIDAH BINTI ARRIS NO. KAD PENGENALAN : 800606085666 TAJUK KAJIAN : KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF DALAM TOPIK MAKANAN DAN NUTRISI BAGI MATAPELAJARAN SAINS GUNAAN DI KOLEJ KOMUNITI BANDAR DARULAMAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA
 2. 2. TAJUK:KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF DALAMTOPIK MAKANAN DAN NUTRISI BAGI MATAPELAJARANSAINS GUNAAN DI KOLEJ KOMUNITI BANDARDARULAMAN SAMPEL KAJIAN: Seramai 60 orang pelajar Semester dua daripada 2 buah kelas yang berbeza (kelas kajian dan kelas kawalan) ALAT KAJIAN : -borang soal selidik pelajar (ujian Pos dan pra), -borang pemerhatian guru -ujian penilaian pelajar
 3. 3. BAB 1 : MASALAH KAJIANBAB 2 : TINJAUAN LITERATURBAB 3 : METODOLOGI KAJIANBAB 4 : HASIL KAJIANBAB 5 : RUMUSAN/PENUTUP
 4. 4. BAB 1 : MASALAH KAJIAN•PENUMPUAN TERHADAP PEMBELAJARAN DALAM KELAS•SIKAP PELAJAR- PASIF, HANYA MENERIMA INPUT•PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MEMBOSANKAN PENGENALAN Pembelajaran kooperatif merujuk kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan pelajar dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama. Pembelajaran kooperatif menggalakkan pelajar berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan
 5. 5. Saling bergantung antara satu sama lain secara positif, akauntabiliti saling Lima unsur individu atas berinteraksi asas dalam pembelajaran secara pembelajaran diri sendiri bersemuka koperatif kemahiran koperatif pemprosesan kumpulanLima unsur asas dalam pembelajaran koperatif
 6. 6. PENGLIBATAN PELAJAR PEMANTAUAN GURU PENCAPAIAN PELAJAR PERSEKITARAN KELAS PERBINCANGAN KUMPULANKerangka Konsep Faktor-faktor yang mempengaruhi Pencapai Pelajar
 7. 7. OBJEKTIF KAJIANDi akhir kajian ini, pelajar dapat;iii. Mengenalpasti kesesuaian pendekatan pembelajaran koperatif dalam topik makanan dan nutrisi mata pelajaran Sains Gunaan berbanding pengajaran tradisi.v. Meningkatkan prestasi pelajar dalam topik makanan dan nutrisi mata pelajaran Sains Gunaan menggunakan pendekatan pembelajaran koperatif.vii. Mewujudkan suasana pembelajaran dua hala yang aktif dalam kelas.iv. Meningkatkan tahap kemahiran berkomunikasi yang sihat di antara pelajar dalam kelas.
 8. 8. BAB 2 : TINJAUAN LITERATUR GURU MENYAMPAIKAN KANDUNGAN PENGIRAAN LATIHAN SKOR DAN &PERBINCANGAN GANJARAN BERKUMPULAN PENILAIAN INDIVIDU Kitaran Aktiviti Pembelajaran Kooperaif
 9. 9. GURU MENYAMPAIKAN KANDUNGANPENGIRAAN LATIHAN & SKOR PEMAHAMAN INDIVIU PENILAIAN INDIVIDU Kitaran Aktiviti Pembelajaran Tradisional
 10. 10. KAJIAN BERKAITAN TOPIK KAJIAN SAMPEL KAJIAN KAEDAH/ALAT ANALISIS KAJIAN DATAPenggunaan Seramai 54 orang Kaedah Peratusan, Pembelajaran pelajar tahun satu eksperiman: Skor min Koperatif dan sesi 2005/06 Ujian 1 dan 2 Kemahiran semester 2 dari secara bertulis Generik Terhadap kursus Teknologi (15%), Aktivit Pencapaian Mata Maklumat dan dan Tugasan Pelajaran ”Logik Multimedia, Kolej Pembelajaran Digital” Sains dan Koperatif (35%)Norziha Binti Megat Teknologi, Peperiksaan Mohd. Zainuddin, Universiti Teknologi Akhir (50%) Norihan bt Abu Malaysia, Kuala Borang soal selidik Hassan, Lumpur. pembelajarandan Syed Ardi Syed empat belas Yahya Kamal minggu
 11. 11. BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN Kaedah Kajian Kelas Kajian Kelas Kawalan Sebelum Eksperimen Sebelum Eksperimen Pengetahuan Sedia Ada Pengetahuan Sedia Ada Ujian pra (penilaian Ujian pra (penilaian individu) individu) Selepas Eksperimen Selepas Eksperimen Kaedah STAD Kaedah Tradisional -Borang soal-selidik -Borang soal-selidik -Penilaian individu -Penilaian individu (Ujian Pos) (Ujian Pos) -Borang pemerhatian -Borang pemerhatian guru guru Rekabentuk Kajian Kooperatif
 12. 12. POPULASI DAN SAMPEL Berdasaran kajian yang akan dibuat, sampel maklumat dan data-data yang diambil adalah merangkumi; Pelajar yang dipilih ialah seramai 60 orang pelajar semester dua dari Kolej Komuniti Bandar Darulaman iaitu daripada 2 kelas. Topik yang dipilih ialah merangkumi topik makanan dan nutrisi dari matapelajaran Sains Gunaan.
 13. 13. ALAT KAJIANi. Borang Soal Selidik Setiap pelajar akan diberikan borang soal selidik yang sama mengandungi 10 item soalan untuk melihat persepsi pelajar tentang kefahaman mereka terhadap isi pembelajaran sebelum pembelajaran kooperatif dijalankan (ujian pra) dan selepas mengikuti beberapa sesi pengajaran kooperatif (ujian Pos). Pelajar diberi pilihan memilih satu jawapan yang sesuai mengikut skala 1 (amat tidak setuju) hingga skala 5 (amat setuju).ii. Borang Pemerhatian Guru Guru akan memantau proses pembelajaran sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Perkembangan setiap pelajar mereka dari awal hingga akhir proses pembelajaran akan dibandingkan bagi memastikan pendekatan pembelajaran yang dipilih benar-benar mencapai objektifnya. Skor yang diberikan adalah antara 1 hingga 5.iii. Penilaian Individu (Ujian Bertulis) Pelajar akan dinilai secara bertulis sebelum kaedah pembelajaran kooperatif digunakan dan selepas penggunaan kaedah tersebut. Sebanyak dua set soalan berlainan digunakan bagi membandingkan skor markah yang diperolehi.
 14. 14. TATACARA PENGUMPULANDATA KAJIANi. Guru menerangkan dan mengajar mengenai topik tertentu di hadapan kelas.    .iii. Guru akan membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil yang terdiri daripada 3 hingga 5 orang.Dalam setiap kumpulan ditempatkan pelajar yang cemerlang, sederhana dan lemah.v. Pelajar belajar dalam kumpulan melalui perbincangan Pelajar dikehendaki sama-sama berbincang untuk menyelesaikan soalan atau masalah yang diberikan. Setiap ahli kumpulan mesti memberi idea dan menjawab soalan yang dikemukannya.vii. Penilaian secara individu Setelah perbincangan dibuat, setiap pelajar akan dinilai secara individu. Sebagai contoh pengambilan ujian bertulis.v. Pemberian ganjaran berdasarkan keputusan Setelah penilaian dilakukan, ganjaran akan diberikan berdasarkan pencapaian terbaik individu dan pencapaian terbaik kumpulan (purata diambil).
 15. 15. TATACARA PENGANALISIS DATAKAJIAN Data yang diperolehi akan dibuat perbandingan dan analisis . Untuk data yang telah diperolehi melalui borang soal selidik, data yang dikumpul berbentuk skala Likert yang mempunyai tahap 1 hingga 5. Analisa akan menggunakan kaedah min skor dan pemeratusan. Skor keseluruhan akan dijumlahkan yang mana jumlah skor yang tinggi menunjukkan penerimaan yang positif dan sebaliknya jumlah skor yang rendah menunjukkan penerimaan yang negatif. Bagi data yang diperolehi melalui ujian individu iaitu yang berbentuk eksperimen, markah tertinggi ialah 20 iaitu berdasarkan jawapan yang betul yang dijawap oleh pelajar. Daripada markah tersebut, perbandingan pencapaian pelajar dapat dilihat secara individu mahupun purata kumpulan. Perbandingan dibuat di antara kelas kajian dan kelas kawalan. Peratusan akan dikira bagi mendapatkan perbezaan tersebut. Pengiraan digunakan bagi memperolehi maklumat secara diskriptif tentang dalam subtopik kajian tersebut iaitu merangkumi topik Makanan dan Nutrisi. Hasil kajian boleh akan dikategorikan kepada lima bahagian iaitu 0-29% kategori sangat lemah, 30- 49% kategori lemah, 50-69% sederhana dan 70-89% kategori baik dan 90-100% pada tahap cemerlang.
 16. 16. BAB 4 : HASIL KAJIANLatar belakang Frekuensi Jumlah Peratus Kelas Kelas Kaj Kawa ian lan Etnik: Melayu 25 24 49 81.67 Cina 3 4 7 11.67 India 2 2 4 6.67 Jantina: Lelaki 14 10 24 40 Perempuan 16 20 26 43.33 Latar Belakang Profil Responden
 17. 17. DATA UNTUK KELAS KAWALAN Hasil daripada borang soal selidik SKALA 1. Amat tidak setuju 2. Tidak SetujuBIL PERNYATAAN 3. Tidak Pasti 4. Setuju 5. Amat setuju 1 2 3 4 51. Teknik pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan kefahaman. 6 8 14 2 02. Tahap pemahaman saya berkaitan topik ini sangat baik 5 5 20 0 0 Aktiviti pembelajaran memberi saya peluang mengemukakan pendapat dan 8 10 10 2 03. cadangan.4. Saya sentiasa rasa berani dan yakin untuk memberi pendapat dan idea. 6 8 15 1 05. Saya rasa telah memberi sumbangan dalam aktiviti pembelajaran dalam kelas. 5 14 8 3 06. Saya berpeluang bergaul dengan semua rakan dalam kelas. 3 9 11 6 17. Kemahiran berkomunikasi saya begitu meyakinkan 7 16 4 3 08. Saya sentiasa terlibat dalam aktivi pembelajaran di dalam kelas. 9 10 5 3 39. Sesi pembelajaran ini sungguh menarik dan tidak membosankan. 8 5 12 3 210. Saya mendapat skor pencapain ujian yang baik. 5 17 8 0 0 JUMLAH SKOR 62 102 107 23 6 JUMLAH KESELURUHAN 300
 18. 18. DATA UNTUK KELAS KAJIAN SKALA 1. Amat tidak setuju 2. Tidak SetujuBIL PERNYATAAN 3. Tidak Pasti 4. Setuju 5. Amat setuju 1 2 3 4 51. Teknik pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan kefahaman. 0 0 2 15 132. Tahap pemahaman saya berkaitan topik ini sangat baik 0 0 1 23 6 Aktiviti pembelajaran memberi saya peluang mengemukakan pendapat dan 0 0 0 5 253. cadangan.4. Saya sentiasa rasa berani dan yakin untuk memberi pendapat dan idea. 0 0 5 21 45. Saya rasa telah memberi sumbangan dalam aktiviti pembelajaran dalam kelas. 0 0 4 17 96. Saya berpeluang bergaul dengan semua rakan dalam kelas. 0 0 1 9 207. Kemahiran berkomunikasi saya begitu meyakinkan 0 0 3 19 88. Saya sentiasa terlibat dalam aktivi pembelajaran di dalam kelas. 0 0 7 21 29. Sesi pembelajaran ini sungguh menarik dan tidak membosankan. 0 0 1 25 410. Saya mendapat skor pencapain ujian yang baik. 0 0 6 17 7 JUMLAH SKOR 0 0 30 172 98 JUMLAH KESELURUHAN 300
 19. 19. Skala Persetujuan Purata Purata pemilihan pemilihan pelajar pelajar Kelas kawalan Kelas Kajian Skala 1 6.2 0 Skala 2 10.2 0 Skala 3 10.7 3 Skala 4 2.3 17.2 Skala 5 0.6 9.8Perbandingan purata skala pemilihan pelajar antara kelas kawalan dan kelas kajian
 20. 20. Perbandinagn Purata Bagi Kriteria Penilaian Pelajar Kelas Kajian dan Kelas Kawalan
 21. 21. Borang Pemerhatian Guru Kelas Kaw
 22. 22. Borang Pemerhatian Guru Kelas Ka
 23. 23. Purata bagi kriteria penilaian pelajar: PURATA KELAS PURATA KELAS KRITERIA YANG DINILAI KAJIAN KAWALAN KEFAHAMAN MENGENAI TOPIK 3.8 2.4 PENGLIBATAN DALAM KUMPULAN 3.5 2.5 KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI 3.7 1.9 KEBOLEHAN MEMBERIKAN IDEA 3.7 2.4 PENINGKATAN POTENSI 4 2.2
 24. 24. Perbandinagn Purata Bagi Kriteria Penilaian Pelajar Kelas Kajian dan Kelas Kawalan
 25. 25. Penilaian Individu (Ujian Bertulis) Markah kaedah kooperatif KaedahTradisional 15 2 0 14 4 0 13 6 0 12 0 0 11 5 2 10 8 1 9 4 3 8 1 3 7 0 5 6 0 3 5 0 9 4 0 4 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
 26. 26. 1514131211109876543 Kelas Kawalan2 Kelas Kajian1 0Markah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bilangan pelajar Perbandingan kekerapan pencapaian Pelajar Dalam Ujian Bertulis Kelas Kajian dan Kelas Kawalan
 27. 27. BAB 5 :PENUTUP
 28. 28. KESIMPULAN DAPATAN KAJIAN Daripada dapatan kajian dan perbincangan yang telah dijalankan, dapat dirumuskan bahawa penggunaan pendekatan kooperatif ; Pendekatan pembelajaran kooperatif lebih sesuai digunakan dalam topik makanan dan nutrisi mata pelajaran Sains Gunaan berbanding pengajaran tradisi. Penggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif benar-benar membantu dalam peningkatan prestasi pelajar dalam topik makanan dan nutrisi mata pelajaran Sains Gunaan Mewujudkan suasana pembelajaran dua hala yang aktif dalam kelas. Meningkatkan tahap kemahiran berkomunikasi yang sihat di antara pelajar dalam kelas. Penggunaan Pendekatan pembelajaran kooperatif dalan proses pengajaran dan pembelajaran sesuai dilaksanakan di semua kolej komuniti di seluruh Malaysia kerana ianya membantu pelajar terlibat dengan aktiviti pembelajaran dengan aktif dan berkesan.
 29. 29. IMPLIKASI DAPATAN KAJIANPelajar - Penggunaan pendekatan kooperatif dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar serta membantu mereka menjana minda secara aktif. Seterusnya kefahaman dan prestasi pelajar meningkat dengan baik dan berkesan.Suasana kelas –Oleh kerana pendekatan kooperatif ini mensyaratkan penglibatan pelajar dan perkongsian pendapat, suasana pembelajaran akan berjalan dalam keadaan tidak membosankan dan menarik minat pelajar .Pelajar dapat memberi tumpuan yang lebih semasa sesi pembelajaran dan sentiasa merasa seronok untuk belajar.Pensyarah – Kaedah pembejaran kooperatif ini dapat membantu pensyarah mengawal kelas dengan lebih sistematik dan dapat berkongsi idea dengan pelajar. Suanana ini dapa mengelakkan sesi pembelajaran yang pasif dan membosankan.Tempat pengajian – Penggunaan kaedah pembelajaran secara kooperatif ini amat sesuai dipraktikkan di seluruh tempat pengajian terutamanya kolej komunit yang mana pelajarnya terdiri daripada latar belakang akademik yang sederhana. Selain meningkatkan prestasi pelajar, pendekatan ini juga dapat membentuk sahsiah diri pelajar yang berkeyakinan.
 30. 30. CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Kajian ini telah dijalankan dengan beberapa batasan kajian, berdasarkan kepada batasan-batasan ini, beberapa cadangan kajian diutarakan untuk menambah kesempurnaan kepada kajian ini; Kajian ini hanya melibatkan pelajar semester dua dari kursus sijil sistem komputer dan sokongan sahaja, kajian lanjutan dicadangkan untuk dilaksanakan untuk semua kursus yang terlibat dengan subjek sains gunaan ini. Topik kajian dicadangkan perlu diluaskan kepada keseluruhan subjek sains gunaan kerana skop kajian terlalu kecil iaitu sub topik makanan dan nutrisi sahaja. Kaedah pendekatan kooperatif ini perlu diperluaskan tidak hanya di Kolej Komuniti Bandar Darulaman sahaja tetapi di seluruh Kolej Komuniti di Malaysia.

×