Reference Manager

3,341 views
3,175 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reference Manager

 1. 1. Frnlrulr Hum: fir nauuuwm. fmr urmixua jxmami 300,-‘ Basisinstructie Reference Manager 10 Onderdelen Basisinstructie (handout): r Startcn p. l ‘i lmportcren p.3 5' Cite: While You Write p. S ‘r Bchccr RcfMan database p_7 ‘r lnstallatiel Save I Help p.8 '3' Bciangrijitstc wijzigingcn in RctMan ll p.9 ‘iv Ocfcningcn p. it) Inleiding: Dc twcc hoofdfuncties van Reference Manager zijn: 0 ‘kaancnbak" voor hcl bijhoudcn van refcrcntics 0 hulpmiddcl hij schrijvcn van puhlicalies (Cite While You Write, CWYW) Doel van den: instmctic is mcdcwcrkcrs van hct UMCG kcnnis tc latcn makcn mct do basisfuncties van RM I 0. Starten l. Openen van het programma Via Start; Programme's; Reference Manager 10; Reference livlnnagcr 6! via bet Nove| l-menn 2. Het maken van een nieuwe database Via "File; New Database” kan een nieuwe database worden aangemaakt (of via icoon) 0 invullcn naam database 0 plants van de database 3. He! openen van een bestaande database iv Via "File; Open Database" P Ook via dc knop New in do wcrkbalk. in hot vcnstcr kan dc naam cn plants van dc gcwcnstc database wnrdcn aangcgcvcn.
 2. 2. Frnlmlr llnfltrfir flilrliavthrrl. (cu! qwfcth jmuuri ll}? In neiwerkversie my warden gekozen me! walk: rechlen dc database word! geopend: - Read-Write Share - Read-Only Share - Read-Write Exclusive De keuze Read- Write Ercluxive is -in de nelwerI: ver. rie- in enkele gevallen nodig am bewerkingen van de dulubase ofrqferenliu Ie kunnen darn. Brjv. bij Zack en Vervan_e-funnies en Global Edit. . Werkgelliedel (in werkbalk) Reference List (dc tcfercntics van dc database) Tenn Manager (dc index van de trefwoorden. tijdschrilllitels en auleurs) Retrieval (dc zockfunctic) . Snelmenu In elk schenn kunnen verschillende functies warden uitgcvoerd door middel van een rechler-muis-klik, hel zogcnazunde "snelmenn". . "0ptions" (Onder Menubalk "Tools". bet snelmenu 6!’ met F11) D6 instellingen van de verschillende functies binncn Reference Manager.
 3. 3. I"rAurulr Hnfiarfw mun-chm. (mt qvdalt / human’ Jill? Imnanmn Referenties kunnen op verschillende manienen wonden ingevoerd in Reference Manager: E Voer een zuekaclie nil in PuhMed, bijvoorheeid: "vitamin C AND common cold AND review“. Selecteer relevame publicaties door ze aan te vinken. Verander het "Display-format" in “MEDLINE”. Kics SEND TO “Fi| c" om dc resultaten tc downloadcn. Sclectccr ecn map die u gemakkelijk terug kunl vinden. geef het hestand een nuam. Ga naar Reference Manager. kies "import Text File“ (Bliksemschichticoon). Kics dc database waar u do rcfcrcntics in will zcttcn. kics vcrvoigcns hct juistc import filter (PubMcd. cap) cn mock he! tckstbcstand met PubMcd-ncfercntics tcrug. Kies “lmport". Zijn alle iefenenties geimporteetd? Bekijk de database Xgm (Medline en Embaxe): N . B. Embasecom bevai de records uit Medline en uit Embase. Ga in Emba. se. com naar advanced searc Vink Embnse only uzui via “more limits" Type de search ‘vitamin C ‘ and ‘common cold’ in. De aanhalingstekens moeten ook ingctypcd wordcn. . Selecleeer een aanlal artikelen Klik op export Sclecteer in bet pop-up schcrm wat dnn vcrschijnt dc optic export format on selectoer daaruil Reference Manager. In het volgende pop-up scherm klik op open. Dc geselecleerde refercnlies warden vervolgens in de gekuawn reference manager database gezct. (zic ook pag. 4 van dczc hand-out. )
 4. 4. Frnlrulr Hum: fir Rilflththro-I. taut urn-Mb frrlralrli 31!). -‘ Embase. com en Reference Manager nunatol-OI-21107 veer Medline en Embnse) Ilnc impurtcer iii rcferenties uit ElIIb’sL'L'. Cl)lII? -doe een search bijv Tamiflu and hallucinations P13. 1: search in Embasexom: Search Details EMBASE MEDLINE Search 'lamiflu'/ exp AND ‘hallucinations’/ exp AND |2002-2006|lpy Mapped terms 'tamiflu' mapped to 'oseltamivir' . term is exploded hallucinations’ mapped to hallucination‘ . tenn is exploded Period 2002-2006 from Publication Year -vink de gewenste artikelen nan en klik in de lichtblauwe balk op “expurt" -selecteer in het pop-up scherm export: F‘ . 2 To export the 6 selected Documents. choose your preferences and click Export. Export Format: | Rutmmaaov cl Selecteer Ref. manager en klik weer op Export Er verschijnt een FIl€ Download pop-up seherm in beeld met de opties Open Save Cancel en More Info Selecteer Open in het scherm Select Reference Manager Database dat vervolgens versehijnt Kies dc gewenste database wnr de referenties in moeten itonlen te stun.
 5. 5. Frnlmlr llnfltrfir flilrltivthrd. {mt qwfcth jmuuri ll}? Imgeren Vanuit Reference Manager uit Publvled of Web of Science (N. B Nit’! geschikt voor uirvoerig zoekcn op onderwc-rp) Klik op “Retrieval" I (de zoekfunctie) Zet een vinltje bij “lntemet Search" links bovenin Retrieval uit PuBMed-database: Kies PubMed Vul de velden in Onder "Field" geefje aan in welk veld je wilt gaan zoeken. Onder "Parameter" Vul jc dc zocktcnn in. Klik op het icoon vcrrckijltcr in dc werltballt of druk op Fl 2 om het zoelten tc startcn. lmgeren "Met de hand", één voor e'e‘n via References; New of via de Insert-knop zie CMB-curstu‘. website lmfieren Vanuit Catalogs of Picana voor boelttitels 0 zoek do: gewenste titels op 0 klik op bewalen 0 wijzig formaat in MOPC 0 klik op scherm en bewaar dc set als text-file 0 Bewaar uit onderstaande webpagina import en output files de capture voor eatalogus of picarta (NB. niet op de Z: van reference manager zelf '_ W. ..) 0 Procedure is verder gelijk aan die bij PUBMed Cite While You Write CWYW: tijdens het sehrijven van uw artikel referenties invoegen en automatiseh een literatuurlijst malten in de opmaak van het tijdscltrift waar uw artiltel geplaatst zal worden. Vanuit Word kan CWYW als een toevoeging worden opgenomen. zodat Reference Manager een onderdeel van Word lijkt. De werkbalk van Reference Manager in Word is re vinden antler "View: Toolbars" én onder “Tools: Reference Managcrlo". De werlthallt heel’! I l optics waarvan de vie: belangrijkste zijn: I insert citation 0 insert marked reference 0 generate bibliography 0 edit citation N . B. De helpfunctie werkt hierin N IETE Dit is een bekende "bug" in het programma
 6. 6. I"rImu! r Hnflufir nausmnm. lmr uuwlah / ‘mama’ 3Ll. l.-‘ RM 10 hccft dc mogelijkheid om de litcratuurlijst automzuisch bij lc laten werken. Deze functie hr. -ct “Instant Formatting" Zie hot 3»: item in dc wcrkbalk. Het invoegen van referentim tiidens het scllrijven Open Word en type in de nieuwe pagina: Bijv: ‘Ann het eind van deze regel wil ik mijn eerste referentie/ verwijzing plaatscn". Zcl dc cursor nan het cind van die rcgcl en druk op "Insert Citation‘ in dc Reference Manager werkbalk (Klik op "View: Toolbars" als de wcrkbalk uict actief is) Bij "Identifying Text’ kan gczocht wordcn naar rcfcrcntics met ccn titcl- of trcfwoord (bijv. ascorbic acid). Als hct nummcr van dc rcfcrcntic bckcnd is. kan dit uok ingevuld warden. Citation-format geeft nan hoe de citatie er. in voorlopige vorm. uit znl zien. Kies voor "Author Date refID". Klik "lnscn". lndicn cr mccrclcrc rcfcrcntics aan dc zocktcnn voldocn. verschijnen deze in beeld. zelfs als Reference Manager niet geopend is. l Iieruit kan cen keuze wonien gemaakt. Her seleclcrcn van meerdere refercnlies kan m. b.v. (‘TRL+muiskIik. He: resultant is ccn ingcvocgdc vcrwijzing naar ccn anikcl. Invoegen via ‘Insert marked reference‘ls een tweede mogelljkheld: Ga naar Reference Manager. cn sclcctccr dc rcfcrcnticlsi dic u wilt invocgcn in het Word-document. Ga terug nan: het Word-document. en zet de cursor op de plek waztr u de rel‘eventie(, s) will invoegen. Klik op “Insert Marked Reference” uit de RcfMan-taakbalk. Verwljderenl wljzigen van refereuties uit Word-document: Yet dc cursor op dc rcfcrcntic in dc tckst Klik op “Edit Citation" uit dc Reference Manager taakbalk (4‘ optic van links). U kunt nu referenties verwijderen (‘remove’) of invoegen (‘insert’). 0utput~styIe bibliografie veranderen: Vanuit Word. klik op “Generate Bibliography" uit de Reference Manager taakbalk. Er vemchijnt nu een Bibliography Set-up schenn. Kies voor ccn lijst in dc stijl van het tijdschrift Blood (0utpuL~style cn druk up "0K")
 7. 7. f‘uurulr llnfiarftr 8-‘Jxlt'nrhn~L {mt qvdcrlt jmumn’ ll}? Voor het onderhouden en beheren van databases zi_in verschillende functies beschikbaar in Reference Manager. Hicronder volgen dc meest gebruikte: 0 Zoeken en hewerken van neferenties 0 Her vcrwijdcrcn en ccn back-up maken van database 0 controlemogelijkheden Zoelten en bewerken van referenti o Retrieval H (dc zockfunctic) 0 zoeken in één of alle databases Onder "Field" geefje aan in welk veld je will gaan zoeken. Onder "Parameter" vul je dc zoektenn in. Klik op het icoon verrekijker in de wcrkball: ofdruk op FI2 om hct zocken tc stanen. 0 de werkballc bestaat o. a.uit de volgende knoppen 0 Internet-search Retrieval uit Zi9.50- of PuBMed-database 0 stan zoeken 0 bewaren zoekstrategie Hiennee kunnen mekopdrachrm warden opgeslagen om oprrieuw Ir kuunen gebruiken. I and/ or/ not Vocgt dc gcwenste operator in middels can druk op de knop 0 wisscn Wis alles Bewerken Iran op een mental mnnleren: 0 Reference: Edit of via werkbalk: 0 Snclmcnu (rcchtermuis-klik) (kopiércn/ verplaatsen. drag&drop. move field, copy&pa: ‘.te. Duplicate. .. .) 0 De Term manager De Term Manager beheert drie geindcxeerde lijsten van de velden Authors. Periodical. Keywords. Mel de Term Manager kunnen voor elk onderdeel velden worden toegevoegd. gewijzigd of vcrwijdcrd. Dit kan per referentie. maar ook voor de gchelc database (met Global Edit). Denk hierbij vooral aan synoniemen voor auteurs en verscbillende notaties van tijdschrifttitels. - synoniemcn voor Authors en Keywords (max. 255) - synoniemen voor Periodical (max. 3) 0 zockcn & vcrvangen van tckst in meerdcrc rcfcrcntics/ databases (”Bdit: Find/ Replace")
 8. 8. I"rAurulr Hnfiarfw fléldnvthroi. (mt qvdalt / human’ Jill? Blbllografle aanmaken van (een selectle) artikelen uit Reference Manager 0 Zock (via retrieval of de Term Manager) cen aantal rcfcrenties en selcetcer deze met de muis en kies "Bibliognipl1y"; Generate fmm reference Lisl. Let op! De cursor mat! in he! juistc schenn swan. anders is de optic ondersmande optic nici beschikbaar 0 Kies in het venster "Bibliography Setup" voor de Vancouver-output-style. Print Preview en géén "optional fields‘. 0 Kiss een lettertype en gmotte en druk op "OK" Hel verwijderen en een back-up maken van databne 0 Ben database in RM bestant uit 2 files (naammtx + naamrmd) 0 “Delete Database” onder ''File‘‘ in de menubalk verwijdert beide onderdelen. 0 Hct maken van cen back-up van cen database kan via de Window Explorer. Selecteer van dc het RMD en RMX hestand en kopieer dil hijv. naar een diskette. lnstallatie werltl tluiis 0 UMCG: Reference Manager I0 is besehikbaar via Nov-ell-menu (tel ICT l I I I ll sen'ioe@iet. umeg. nI. ) Thuisgebruik: de standalone-versie kan op vertoon van de AZG-pm voor de tijd van 2 dagen wordcn gelecnd bij het Steunpunt lnfonnatisering. Zie ook het Intranet. 0 FMW: Reference Manager 10 is heschikbaar via Novell-menu (tel ICT 363 75(X)/ 7500@med. rug. nl. Thuisgebruik: dc standalone-versie is voor RuG-medewerkers te Ieen (korte leentermijn) bij de CMB. I. Gebruik Help in Reference Manager 2. Websites: ' '0 ' ' ‘ ' * ' n hug; /[www: rug. nl/ bibliotheeklloegtiestbibcmlgbnfornnatie/ nefmgigtggtput www. tefman. com 3. Helrxlusk CMB tel. 36l2596 I 3633048. email m Hedi u b¢'h0¢°fl¢' aan can uitge-breiderc cursus Reference Manager (2 dagdelm). dan kunt u Iercclu bij het Rekenccmrum ww dc RuG: http: //www. rug. nllrc/ onderwijs/ cursus/ refman
 9. 9. ('r. v~! nn'r 1!. din fir fix. ‘-. 't: u‘. '.. 9). inn‘ . -.‘~. '.. " . '. .>. ... .v: I-'l‘| ‘ Belangrijkste wijzigingen in Reference Manager 11 Zie voor uvcistappcn van Rcfmun IO nzmr Refmun ll dc itifornnitiepugiiiu van dc CMB. htt '/ ."‘‘W, l’U7.Illtrbibil0Iht’8k. "l0C1lIlt’. "bihCl1lh/ lllf0ITlliili€»’l‘: ’l|1‘ILIl‘l. "lDUEX , .. WI]-/ .igiw: cn in de mcnubulk van Reference Mun; _i; _vcr-. ‘ Dc knop ‘Impon Text File‘ (hct blikscmwchichticonntjcl staat nict mccr in dc mcnubalk. muur under ‘Tools’. 0 Dc optic ‘Bibliogr-apliy‘ smut niet l’t1t2L'l' in de mcnubulk. lltunr ondcr ‘Tools'. Tncgcvncgde knnppcn in Reference l: —in: i_t_'er: 0 Ben knop voor het kopieren van referenties tussen twee geopende referentiebestzmden 0 Fxn knop om sncl tc switchcn nuur Word Cite While You Write (Vnr(l): - Een extra knop om mmr Reference Manager te ga-an tltoeft nict ecrst geopend te zijn). * Dc I-mop Edit Citations bicdt nu mccr mogclijlthcdcn. Ogcnen Output Styles: 4* Het npencn van Output Styles gaunt nicl mcer via dc mentmiplic Bibliography. m; tur ril nu under Tools. Bibliography. Op-cn Output Style
 10. 10. r‘. -.. .m. r.- tr. 4'. .. . '.. n. .n. v.. ..-. -.. .; . : m‘ Reference Manager 10 Oefening 1: importeren Nieuwe database aanmaken In Rel'. ian Open Reference Manager IO en nmak cen nieuwc dfllttbJ. C nan. Gccf doze de naaun SARS wa.1r. 'ian uw eigen initialcn zijn tnc, gcvnet_: d tzodat de naum uniek is)‘ Referentics selecteren en opslaan als lekslllesland Pub. led Open l’ubt-led via de website van de CMB: ww rug nllumee/ biblintheek. T_p in de znckregel: Corticosteroids AND SARS AND review en klik G0. Kits voor ‘Display = l'iF. Di. lNF. t ll. Slat de urtikelen op ills textliestarid via “Send to" > File. Kies locntie “My documents". Geei‘ het bestund de nuain PubntedSARS. ix1 to. i.d. ) Embase via Embztsexom Ga naar www. ntav. nlltimcev. /hihlintheck en vintl F. mb. 'isc. com under databases . Typo in de zoekregel: Corticosteroids AND SARS AND review en Llik Search. zle voor de importprocedure png. 3 en I2 Publicaties importeren in Rei'Man Pllh. VlC_d Ga mm RetMun. Impmteer de Opgenlugen referenties uit Pubxied via References‘) ‘import lc. t tile‘. of via het import- ieoontje t“t1its”t. Kies het julxli‘ filter voor l’ub. led Znek het tek-stbestnndje op t ‘PubmcdSARS. txt‘ in map ‘My documents‘) Klik “lmporl". Dc rcfcrenties zijn nu ingevnerd. IT kunl dc volletlige gegcvens te l'>el; ijkcn door op de titel le dubbelklikken. Vanuit RefMan publicaties zoeken in l‘ubMed Ga nnztr RefMan. Kies ‘activate Search‘ (icoontje met vcrrekijker). Vink ‘intemct search’ nun (PubMe-ti) Zuek op “All Fields" nuar ‘glucocorticoidf AND “SARS". Kies Sezmclt (ieoon verrckijkcr). lmportcer de gcvonden rcfcrenties (‘Search 1' in RefMun). Voeg vervolgcnx de refercntiex tnc nan database ‘SARS‘ Ii]
 11. 11. |"rI¢lI-ulr Hnfilrftr fléfliuthrrl. hut’ draft-rh jmwmii Jill? Skt: ainx.2s£E'1! C. Referentielust malten bl] ecu verslag in Word Open Word. Maak cen nieuw document aan (Noem deze ‘Cortico + intialen' ). Vul dit document met enkelc regcls teltsl (of lmpieer cen bestaand abstract uit PubMed‘) . Is dc wcrkbalk ‘Reference: Manager I0‘ nict automatisch zichtbaar in het Word- document. open dczc dnn via 'View‘> ‘Toolbars’ > Reference Manager 10. Gebruik de eerste twee knoppeu van de Re-tMan werkbalk ( ‘Insert Citation’ en ‘Insert Marked References’) om op verschillende plaatscn in het abstract verwijzingen naar anikelcn toe lc vocgcn. Ben referenliclijst wordt automatisch aangemztakt onder het abstract. Vcrander dc Outputstyle in één naar keuzc (bijvoorbeeld ‘Vancouver’ ). Referenties deleten of wijzigen 7;-t dc cursor bij één refcrcntic die jc wilt verwijdcren. Klik op ‘Edlt Citation‘ uit dc RcfMan-wcrkbalk. Selccteer cn vcrwijdcr dc refcrcntie. Voeg in plants hiervan een andere referentie toe via ‘Edit Citation’. Meerdere databases mast elkaar Maak can nieuwe database nan via File > New Database. Nocm dczc ARDS. lmponeer ongeveer I5 neferenties uit PubMed over ARDS en corticosteroiden. Nadat dc refcrcntics gcimporteerd zijn. kijk of je referenties uit de en: database (ARDS) kunt kopicren naar de andcn: dalabasc (SARS). Gebruik het snclmcnu via dc rcchtcrrnuisknup. Synontemen voor auteursnamen toevoegen Sluit dc database. Open deze opnicuw. en zet daarbij de "access rights“ op “read-write exc| usive"( ! ) Ga naar de Term Manager (via button “Activate Term Manager"). Ga naar het Tab "Authors". en klik één autcursnaam aan. bijvoorbccld Brandt, B. Geef een synoniem van deze auteursnaam in het veld techts. bijvoorbeeld Brandt. BJ. RefMan vraagt zclf of je dc verandcring wilt bewarcn zodra jc verder klilct (“ja"). Hct synoniem is nu toegcvoegd aan de auteursnamen.

×