Your SlideShare is downloading. ×
อ เกษตร
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

อ เกษตร

68

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
68
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. (Activity orExperienceCurriculum)
 • 2. หลัก สูต รกิจ กรรมหรือ ประสบการณ์ (Activity or เป็Experienceกิดขึนจากความพยายามที่ นหลักสูตรที่เ Curriculum) ้จะแก้ไข การเรียนรู้แบบครูเป็นผู้สอนเพียงอย่าง เดียว ไม่คำานึงถึงความต้องการและความสนใจของผูเรียนซึ่งเป็นข้อบกพร่องของหลัก สูตรแบบ ้เนื้อหาวิชา หลักสูตรแบบนี้ยึดประสบการณ์ และ กิจกรรมเป็นหลักมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอน โดยวิธีการแก้ปัญหา ผูเรียนได้แสดงออกด้วย ้ การลงมือกระทำา ลงมือวางแผน เพือหา่ประสบการณ์อันเกิดจากการแก้ปญหานั้น ๆ ด้วย ั
 • 3.      กิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย นตาม กิจ กรรมพัฒ นาผู้ ้น พื้นหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัฐาน เรีท ธศัก ราช 2551 มุ่ง ให้ผ ู้ พุ ย นเรีย นได้พ ัฒ นาตนเองตามศัก ยภาพพัฒ นาอย่า งรอบด้า นเพื่อ ความเป็นมนุษ ย์ท ี่ส มบูร ณ์ ทั้ง ร่า งกาย สติปัญ ญา อารมณ์ และสัง คม เสริม สร้า งให้เ ป็น ผูม ีศ ีล ธรรม จริย ธรรม มี ้ระเบีย บวิน ัย   ปลูก ฝัง และสร้า งจิต สำา นึก ของการทำา ประโยชน์เ พือ ่สัง คม สามารถจัด การตนเองได้ และ
 • 4. กิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย น  แบ่งเป็น 3 ลัก ษณะ ดัง นี้1. กิจ กรรมแนะแนว2.  กิจ กรรมนัก เรีย น3. กิจ กรรมเพือ สัง คมและ ่ สาธารณประโยชน์
 • 5.    1. กิจ กรรมแนะแนว   เป็น กิจ กรรมที่ส ่ง เสริม และพัฒ นาผู้เรีย นให้ร ู้จ ัก ตนเอง รู้ รัก ษ์ส ง แวดล้อ ม ิ่สามารถคิด ตัด สิน ใจ คิด แก้ป ญ หา ักำา หนดเป้า หมาย วางแผนชีว ิต ทั้ง ด้า นการเรีย น และอาชีพ สามารถปรับ ตนได้อย่า งเหมาะสม นอกจากนี้ย ง ช่ว ยให้ค รู ัรู้จ ัก และเข้า ใจผู้เ รีย น ทั้ง ยัง เป็นกิจ กรรมที่ช ่ว ยเหลือ และให้ค ำา ปรึก ษาแก่ผ ู้ป กครองในการมีส ว นร่ว มพัฒ นาผู้ ่
 • 6.   2.  กิจ กรรม     เรีย น กิจ กรรมที่ม ุ่ง พัฒ นา ความมี นัก เป็นระเบีย บวิน ย ความเป็น ผู้น ำา ั ผูต ามที่ด ี ้ความรับ ผิด ชอบ การทำา งานร่ว มกัน การรู้จ ักแก้ป ญ หา  การตัด สิน ใจที่เ หมาะสม ความมี ัเหตุผ ลการช่ว ยเหลือ แบ่ง ปัน กัน    เอือ อาทร ้และสมานฉัน ท์  โดยจัด ให้ส อด คล้อ งกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ รีย น ให้ไ ด้ป ฏิบ ต ิด ้ว ยตนเองในทุก ขั้น ้ ัตอน ได้แ ก่ การศึก ษาวิเ คราะห์ว างแผนปฏิบ ต ิต ามแผน ประเมิน และปรับ ปรุง การ ั
 • 7.      2.1  กิจ กรรมลูก เสือเนตรนารี ยุว กาชาด ผู้บ ำา เพ็ญประโยชน์ และนัก ศึก ษาวิช าทหาร  
 • 8.       2.2 กิจ กรรมชุม นุม ชมรม
 • 9.     3. กิจ กรรมเพื่อสัง คมและสาธารณประโยชน์     เป็น กิจ กรรมที่ส ง เสริม ให้ผ ู้เ รีย น ่บำา เพ็ญ ตนให้เ ป็น ประโยชน์ต ่อ สัง คมชุม ชน และท้อ งถิ่น ตามความสนใจในลัก ษณะอาสาสมัค ร เพือ แสดงถึง ความ ่รับ ผิด ชอบ ความดีง าม ความเสีย สละต่อสัง คม มีจ ิต สาธารณะ เช่น กิจ กรรมอาสาพัฒ นาต่า ง ๆ  กิจ กรรมสร้า งสรรค์
 • 10. แนวการจัด กิจ กรรม จัด ให้ผ เ รีย นทุก คนเข้า ร่ว มกิจ กรรม   ู้ โดยมีแ นวการจัด กิจ กรรม  ดัง นี้     1. ให้ผเรียนปฏิบติกิจกรรมด้วยความ ู้ ั สมัครใจ 2. ให้ผได้ปฏิบติกิจกรรมผ่าน ู้ ั ประสบการณ์ที่หลากหลาย  ฝึกการทำางานที่ สอดคล้องกับชีวิตจริง  ตลอดจนสะท้อน ความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ของผู้เรียน
 • 11. แนวการจัด กิจ กรรม (ต่อ ) จัด ให้ผ เ รีย นทุก คนเข้า ร่ว มกิจ กรรม   ู้ โดยมีแ นวการจัด กิจ กรรม  ดัง นี้     3. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง  3 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์  มีความสมดุลในการจัด กิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม  รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมในและนอกสถานศึกษา 4. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำาเนิน การ  โดยมีการสำารวจและใช้ข้อมูลประกอบ
 • 12. แนวการจัด กิจ กรรม (ต่อ ) จัด ให้ผ เ รีย นทุก คนเข้า ร่ว มกิจ กรรม   ู้ โดยมีแ นวการจัด กิจ กรรม  ดัง นี้     1. ให้ผ ู้เ รีย นปฏิบ ต ิก ิจ กรรมด้ว ย ั ความสมัค รใจ     2. ให้ผ ู้ไ ด้ป ฏิบ ต ิก ิจ กรรมผ่า น ั ประสบการณ์ท ี่ห ลากหลาย  ฝึก การ ทำา งานทีส อดคล้อ งกับ ชีว ิต จริง   ตลอด ่ จนสะท้อ นความรู้  ทัก ษะ  และ ประสบการณ์ข องผูเ รีย น ้
 • 13. แนวการจัด กิจ กรรม (ต่อ )       5. ใช้ก ระบวนการมีส ว นร่ว ม และ ่ การเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ มากกว่า เน้น การ แข่ง ขนบนพื้น ฐานการปฏิบ ัต ิต ามวิถ ี ประชาธิป ไตย
 • 14. อบข่า ยกิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย น มุง เน้น การจัด กิจ กรรมพัฒ นาผูเ รีย นให้ม ี ่ ้ ความหลากหลายรูป แบบ   วิธ ก าร โดยมี ี ขอบข่า ยดัง นี้ 1. เป็น กิจ กรรมที่ส ง เสริม การเรีย นรู้ 8 ่ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ ให้ก ว้า งขวางลึก ซึง ยิ่ง ้ ขึ้น   ในลัก ษณะเป็น กระบวนการเชิง บูร ณาการ โดยยึด หลัก คุณ ธรรมจริย ธรรม ตลอดจนสามารถบูร ณาการระหว่า งกิจ รรม แนะแนว  กิจ กรรมนัก เรีย น และกิจ กรรม เพื่อ สัง คมและสาธารณะประโยชน์
 • 15. บข่า ยกิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย น (ต่อ )       2. เป็น กิจ กรรมที่ต อบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้อ งการของผูเ รีย น ้ ตามความแตกต่า งระหว่า งบุค คล เน้น การให้ ผูเ รีย นได้เ ห็น คุณ ค่า ของวิช าชีพ   ความรู้  ้ อาชีพ   และการดำา เนิน ชีว ิต ที่ด ีง าม   ตลอด จนเห็น แนวทางในการศึก ษาต่อ และการ ประกอบอาชีพ          3. เป็น กิจ กรรมที่ป ลูก ฝัง และส่ง เสริม จิต สำา นึก การทำา ประโยชน์ต ่อ สัง คมใน ลัก ษณะต่า งๆ  สนับ สนุน ค่า นิย มที่ด ีง ามและ
 • 16. บข่า ยกิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย น (ต่อ )      4. เป็น กิจ กรรมที่ฝ ก การทำา งานและการ ึ ให้บ ริก ารด้า นต่า งๆ ทั้ง ที่เ ป็น ประโยชน์ต อ ่ ตนเองและต่อ ส่ว นรวม  เพื่อ เสริม สร้า งความ มีน ำ้า ใจ  ความเอือ อาทร  ความเป็น พลเมือ ง ้ ดี และความรับ ผิด ชอบต่อ ตนเอง ครอบครัว และสัง คม
 • 17. สรุป…… การจัด กิจ กรรมพัฒ นาผูเ รีย น มุ่ง พัฒ นาผู้ ้เรีย นให้เ กิด สมรรถนะสำา คัญ   5  ประการ ได้แ ก่ ความสามารถในการสื่อ สาร  ความสามารถในการคิด   ความสามารถในการแก้ปัญ หา  ความสามารถในการใช้ท ัก ษะชีว ิต  ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี  และมีคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์  8  ประการ ได้แ ก่รัก ชาติ ศาสน์ กษัต ริย ์  ซื่อ สัต ย์ สุจ ริต  มีว ิน ย   ัใฝ่เ รีย นรู้  อยู่อ ย่า งพอเพีย ง  มุง มัน ในการ ่ ่
 • 18. สวัส

×