Kiểm toán đại cương - Chương 2

1,933 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,933
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kiểm toán đại cương - Chương 2

 1. 1. LOGO30/03/201330/03/2013 Chương 2: HỆ THỐNG KiỂM SOÁT NỘI BỘ Mục tiêu Với chương này, người đọc có thể hiểu được cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) gồm các bộ phận cấu thành, lợi ích và hạn chế của nó; nắm được các nội dung, phương pháp tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB của một kiểm toán viên. 1 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 2. 2. LOGO30/03/201330/03/2013 HỆ THỐNG KiỂM SOÁT NỘI BỘ 2 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ KHÁI NIỆM HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ2.1 CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG KSNB2.2 TRÌNH TỰ NGHIÊN CỨU- ĐÁNH GIÁ KSNB NHỮNG HẠN CHẾ TIỂM TÀNG CỦA KSNB CÁC DẠNG SAI PHẠM CHƯƠ NG 3 2.3 2.4 2.5
 3. 3. LOGO30/03/201330/03/20133 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ Mục tiêu: BCTC đáng tin cậy Các luật lệ, quy định được tuân thủ Hoạt động hữu hiệu và hiệu quả Làm ăn thualỗ Vi phạm pháp luật, không tuân thủ quy định Cần ban hành các chính sách, thủ tục và tiêu chuẩn để đối phó rủi ro?
 4. 4. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2.1. Khái quát về hệ thống KSNB (1) Định nghĩa: Theo COSO (Committee of Sponsoring Organinzation) “Là một quá trình do nhà quản lý, HĐQT và các nhân viên của đơn vị chi phối, được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện 3 mục tiêu:  Báo cáo tài chính đáng tin cậy  Các luật lệ, quy định được tuân thủ  Hoạt động hữu hiệu và hiệu quả” 4 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 5. 5. LOGO30/03/201330/03/20135 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ Định nghĩa kiểm soát nội bộ (Theo báo cáo của COSO – 1992, 2013) KSNB được thiết kế và vận hành bởi con người: - Hội đồng quản trị - Ban giám đốc - Các trưởng bộ phận - Nhân viên KSNB cung cấp một sự đảm bảo hợp lý: - Sai lầm của con người - Chỉ ngăn chặn sai phạm nhưng không đảm bảo không xẩy ra sai phạm - Mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích
 6. 6. LOGO30/03/201330/03/20136 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ Định nghĩa kiểm soát nội bộ (Theo báo cáo của COSO – 1992, 2013) Mục tiêu của KSNB: Báo cáo tài chính: Đáng tin cậy Chấp hành luật pháp và các quy định Các hoạt động : hữu hiệu & hiệu quả
 7. 7. LOGO30/03/201330/03/2013 2.2. Các bộ phận hợp thành Hệ thống KSNB 7 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2. anh gia rui roĐ ́ ́ ̉ 1. Mô i tr ng Ki mườ ể soát 3. Ho t ngạ độ ki msoat1ể 4. Thô ng tin và truyên thô ng̀ 5.Giám sát
 8. 8. LOGO30/03/201330/03/20138 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.1. MÔI TR NG KIÊM SOATƯỜ ̉ ́ Cac nhân tô tao lâp bâu khô ng khi chung vêkiêḿ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ soat trong toan n vi, phan anh cac quan iêḿ ̀ đơ ̣ ̉ ̉ ́ đ ̉ nhân th c cua nha quan ly.̣ ư ̉ ̀ ̉ ́ Phản ánh sắc thái chung Chi phối ý thức kiểm soát của mọi thành viên Nền tảng cho các bộ phận khác
 9. 9. LOGO30/03/201330/03/20139 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.1. MÔI TR NG KIÊM SOATƯỜ ̉ ́ Triêt ly quan ly va phong cach hoat ô nǵ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ đ ̣ C câu tô ch cơ ́ ̉ ư Ph ng phap uy quyênươ ́ ̉ ̀ Kha n ng ô i ngu nhân viên̉ ă đ ̣ ̃ Chinh sach nguô n nhân l ć ́ ̀ ư S trung th c va cac gia tri ao cư ư ̀ ́ ́ ̣ đ ̣ đư Hô i ô ng quan tri va Ban kiêm soaṭ đ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ́
 10. 10. LOGO30/03/201330/03/201310 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.2. ANH GIA RUI ROĐ ́ ́ ̉ Nhân dang rui rọ ̣ ̉ Xac inh muc tiêú đ ̣ ̣ Thiêt lâp c chênhân dang rui ró ̣ ơ ́ ̣ ̣ ̉ anh gia rui roĐ ́ ́ ̉ Thiêt haị ̣ Xac suât xay rá ́ ̉ Cac biên phap ô i pho v i rui ró ̣ ́ đ ́ ́ ơ ̉ Tranh ne rui ró ́ ̉ Chuyên giao rui rỏ ̉ Giam rui rỏ ̉ Châp nhân rui ró ̣ ̉
 11. 11. LOGO30/03/201330/03/201311 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ RỦI RO TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài chính: Tài sản không có thực trên thực tế Tài sản không thuộc quyền sở hữu của đơn vị Đánh giá không đúng giá trị tài sản và công nợ Doanh thu và chi phí không khai báo đầy đủ Thông tin trình bày không phù hợp với chuẩn mực kế toán ….
 12. 12. LOGO30/03/201330/03/201312 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ RỦI RO TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nguyên nhân rủi ro trên báo cáo tài chính: Thay đổi trong quy chế tổ chức hoặc môi trường hoạt động Thay đổi nhân sự Nghiên cứu mới Sửa đổi hệ thống thông tin Sự tăng trưởng nhanh chóng của đơn vị ….
 13. 13. LOGO30/03/201330/03/201313 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ Những chính sách và thủ tục để đảm bảo là các chỉ thị của nhà quản lý được thực hiện Chính sách tín dụng khách hàng Thủ tục bán chịu Thực thi những hành động Kiểm soát các rủi ro 2.3. CAC HOAT ÔNG KIÊM SOAT́ ̣ Đ ̣ ̉ ́
 14. 14. LOGO30/03/201330/03/201314 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.3. CAC HOAT ÔNG KIÊM SOAT́ ̣ Đ ̣ ̉ ́ • Phân chia trach nhiêḿ ̣ • Kiêm soat qua trinh x ly thô ng tin̉ ́ ́ ̀ ử ́ • Ki m soát v t ch tể ậ ấ • Ki m tra c l p vi c th c hi nể độ ậ ệ ự ệ • Phân tich ra soat́ ̀ ́ hay soát xét l i vi c th cạ ệ ự hi n.ệ
 15. 15. LOGO30/03/201330/03/201315 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.3.1. PHÂN CHIA TRACH NHIÊḾ ̣ ° Khô ng êmô t ca nhân n m tât ca cac khâu cuađ ̉ ̣ ́ ă ́ ̉ ́ ̉ mô t nghiêp vu:̣ ̣ ̣ Nguyên tắc: Phân công phân nhiệm Xet duyêt,́ ̣  Th c hiên,ự ̣  Bao quan tai san,̉ ̉ ̀ ̉  Gi sô sach kêtoan.ư ̉ ́ ́ ́
 16. 16. LOGO30/03/201330/03/201316 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.3.1. PHÂN CHIA TRACH NHIÊḾ ̣ Khô ng cho phep kiêm nhiêm gi a mô t sô ch ć ̣ ư ̣ ́ ư n ng:ă  Phê chuẩn nghiệp vụ & bảo quản tài sản Nguyên tắc: Bất kiêm nhiệm.  Bảo quản tài sản & kế toán  Thực hiện nghiệp vụ & kế toán
 17. 17. LOGO30/03/201330/03/201317 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ THI DU VÊKIÊM NHIÊM “NGUY HIÊM”́ ̣ ̀ ̣ ̉ Công viêc kiêṃ nhiêṃ Thu tiên va theo doì ̀ ̃ sô sach kê toan vể ́ ́ ́ ̀ n phai thuợ ̉ Rui rỏ Co thê lây tiên sau ó ̉ ́ ̀ đ ́ che dâu b ng cach ghí ă ́ xoa sô khoan n phaí ̉ ̉ ơ ̉ thu, ho c bu p b ngă ̀ đă ă khoan thu cua khach̉ ̉ ́ hang khac̀ ́ Mua nguyên vât liêu va ṣ ̣ ̀ ử dung cho san xuâṭ ̉ ́ Khô ng mua hang nh ng̀ ư vân thanh toan tiên hang̃ ́ ̀ ̀ Quản lý hàng hóa trong kho (thủ kho) và theo dõi sổ kế toán về tồn kho (kế toán tồn kho) Chiếm dụng hàng hóa và thay thế bằng hàng hóa không đảm bảo chất lượng hay điều chỉnh sổ sách
 18. 18. LOGO30/03/201330/03/201318 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 3.1.2. KIÊM SOAT QUA TRINH X LY THÔNG TIN̉ ́ ́ ̀ Ử ́ VÀ CÁC NGHI P VỆ Ụ ° Uy quyên va xet duyêt̉ ̀ ̀ ́ ̣ ° Kiêm soat ch ng t va sô sach̉ ́ ứ ừ ̀ ̉ ́ ° Kiêm tra ô c lâp̉ đ ̣ ̣
 19. 19. LOGO30/03/201330/03/201319 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.1.2.1. Ủy quyền & xét duyệt Cần đảm bảo tất cả các nghiệp vụ, hoạt động phải được phê chuẩn bởi: Ủy quyền bằng chính sách: Đưa ra chính sách chung bao gồm các điều kiện cho phép thực hiện nghiệp vụ Xét duyệt cụ thể: Xét duyệt từng trường hợp cụ thể, không có chính sách chung
 20. 20. LOGO30/03/201330/03/201320 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ Ủy quyền theo chính sách Thí dụ về bán chịu: Xét duyệt cụ thể Phòng kinh doanh được quyền xét duyệt bán chịu theo chính sách với: Các hóa đơn dưới 100 triệu và Các đại lý có mức dư nợ dưới 100 triệu đồng Phó tổng giám đốc xét duyệt từng trường hợp cụ thể: Các hóa đơn trên 100 triệu; Các đại lý có mức dư nợ vượt 100 triệu đồng
 21. 21. LOGO30/03/201330/03/201321 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.1.2.2 Kiểm soát chứng từ & sổ sách Kiểm soát sổ sách: 1. Thiết kế 2. Ghi chép kịp thời, chính xác, 3. Bảo quản lưu trữ Kiểm soát chứng từ: 1. Đánh số trước, liên tục 2. Biểu mẫu chứng từ đầy đủ 3. Kiểm soát chứng từ chưa sử dụng 4. Lưu chuyển chứng từ 5.Tham chiếu và dấu vết kiểm toán 6. Bảo quản và lưu trữ
 22. 22. LOGO30/03/201330/03/201322 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.1.3 Ki m tra c l pể độ ậ Ng i kiêm tra khô ng phai la ng i th cươ ̉ ̉ ̀ ươ ự hiên nghiêp vu ênâng cao tinh khach quaṇ ̣ ̣ đ ̉ ́ ́ Tiên kiêm̀ ̉ Kiêm tra tr c khi nghiêp vu diên rả ươ ̣ ̣ ̃ Hâu kiêṃ ̉ Kiêm tra sau khi nghiêp vu xay rả ̣ ̣ ̉
 23. 23. LOGO30/03/201330/03/201323 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.4 THÔNG TIN VA TRUYÊN THÔNG̀ ̀ BP bán hàng BP mua hàng BP nhân sự BP kế toán
 24. 24. LOGO30/03/201330/03/201324 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ  Thông tin là những tin tức cần thiết cho người sử dụng.  Truyền thông đúng đối tượng và kịp thời  Hệ thống thông tin kế toán là một phân hệ quan trọng trong hệ thống thông tin của đơn vị 2.4 THÔNG TIN VA TRUYÊN THÔNG̀ ̀
 25. 25. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2.3. Hạn chế của hệ thống KSNB  Áp lực trong cân đối lợi ích – chi phí  Mất hiệu lực  Sai phạm từ nhân tố con người  Rủi ro từ việc sử dụng công nghệ mới  Điều kiện hoạt động thay đổi 25 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 26. 26. LOGO30/03/201330/03/201326 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2.5 . GIAM SAT́ ́ Thöôøng xuyeân vaø ñònh kyø giaùm saùt vaø kieåm tra caùc hoaït ñoäng ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa heä thoáng KSNB ñeå coù caùc ñieàu chænh, caûi tieán thích hôïp: Giám sát thường xuyên Giám sát định kỳ: Kiểm toán nội bộ Kiểm toán độc lập Giám sát là quá trình mà người quản lý đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát
 27. 27. LOGO30/03/201330/03/2013 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2.4 Các dạng sai phạm – hạn chế tiềm tàng của HTKSNB  - Yêu cầu của nhà quản lý là những chi phí cho kiểm tra phải hiệu quả, nghĩa là phải ít hơn tổn thất do những sai phạm gây ra.  - Hầu hết các biện pháp kiểm tra đều tập trung vào các sai phạm dự kiến, vì thế thường bỏ qua các sai phạm đột xuất hay bất thường 27 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 28. 28. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ  - Sai phạm của nhân viên xảy ra do thiếu thận trọng, sai lầm trong xét đoán, hoặc hiểu sai hướng dẫn của cấp trên  - Việc kiểm tra có thể bị vô hiệu hoá do thông đồng với bên ngoài hoặc giữa các nhân viên trong doanh nghiệp  - Các thủ tục kiểm soát có thể không còn phù hợp do điều kiện thực tế đã thay đổi ... 28 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 29. 29. LOGO30/03/201330/03/201329 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ Muïc ñích Hieåu bieát veà kieåm soaùt noäi boä ñeå laäp keá hoaïch va chương trình kieåm toaùn Xaùc ñònh ruûi ro kieåm soaùt, töø ñoù xaùc ñònh phaïm vi thöïc hieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
 30. 30. LOGO30/03/201330/03/201330 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ TRÌNH TỰ XEM XÉT KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN 44 1. Tìm hiểu KSNB 2. Đánh giá sơ bộ RRKS 3. Thiết kế thử nghiệm kiểm soát Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 4. Đánh giá lại RRKS Điều chỉnh các thử nghiệm cơ bản Thực hiện các thử nghiệm cơ bản Giai đoạn lập kế hoạc h kiểm toán Giai đoạn thực hiện kiểm toán RRKS tối đa
 31. 31. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2.5. Trình tự nghiên cứu KSNB VSA KTV phải có đủ hiểu biết về hệ thống kế toán và KSNB của khách hàng để:  Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và  Chương trình kiểm toán thích hợp, có hiệu quả” 31 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 32. 32. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2.5. Trình tự nghiên cứu KSNB Bước 1: Tìm hiểu hệ thống KSNB Bước 2: Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát Bước 3: Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát trong chương trình kiểm toán Bước 4: Đánh giá lại RRKS và điều chỉnh những thử nghiệm cơ bản đã dự kiến 32 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 33. 33. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Bước 1: Tìm hiểu hệ thống KSNB (a) Nội dung tìm hiểu - Các bộ phận của kiểm soát nội bộ - Kiểm soát chung và các chu trình (b) Phương pháp tìm hiểu - Dựa vào kinh nghiệm kiểm toán trước đây - Phỏng vấn - Kiểm tra các tài liệu sổ sách - Quan sát thực tế hoạt động (phép thử walk- through) 33 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 34. 34. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Bước 1: Tìm hiểu hệ thống KSNB (c) Lập hồ sơ kiểm toán - Bảng tường thuật (tr 119-122) >>> Các nội dung cơ bản ? - Bảng câu hỏi (tr 123-125) >>> Ưu, nhược của bảng này ? - Lưu đồ (tr 126-127) 34 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 35. 35. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Bước 2: Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát VSA: “KTV và DNKT phải đánh giá ban đầu về Rủi ro kiểm soát (xem trg.86,146) đối với cơ sở dẫn liệu cho từng tài khoản hoặc các loại nghiệp vụ” VSA500 – Bằng chứng kiểm toán Hiện hữu Quyền và nghĩa vụ Phát sinh Đầy đủ Đánh giá (định giá) Chính xác Trình bày và công bố 35 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 36. 36. LOGO30/03/201330/03/201336 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ Cơ sở dẫn liệu (Management assertions) Khẳng định của người quản lý (có thể dưới dạng ngầm hiểu) về các khoản mục trên báo cáo tài chính Hiên h ụ ữ Phat sinh́ Quyên va nghia vù ̀ ̃ ̣ ây uĐ ̀ đ ̉ anh giaĐ ́ ́ Chinh xać ́ Trinh bay va cô ng bồ ̀ ̀ ́
 37. 37. LOGO30/03/201330/03/201337 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ Hiện hữu: Các tài sản hay khoản phải trả tồn tại vào thời điểm được xem xét. Quyền và nghĩa vụ: Các tài sản hay khoản phải trả thuộc về đơn vị vào thời điểm được xem xét. Phát sinh: Các nghiệp vụ hay sự kiện đã xảy ra và thuộc về đơn vị trong thời kỳ được xem xét. Đầy đủ: Toàn bộ tài sản, nợ phải trả và nghiệp vụ đã xảy ra liên quan đến báo cáo tài chính phải được ghi chép. Đánh giá: Các tài sản hay khoản phải trả được ghi chép theo giá trị thích hợp. Chính xác: Các nghiệp vụ hay sự kiện được ghi chép đúng số tiền, doanh thu và chi phí được được phân bổ đúng kỳ, đúng khoản mục và đúng về toán học. Trình bày và công bố: Các khoản mục được công bố, phân loại và diễn giải phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.
 38. 38. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Bước 2: Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát (a) Nghiên cứu thông tin (b) Xác định sai phạm tiềm tàng và những thủ tục kiểm soát chủ yếu (xem trg 108) (c) Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát - Định lượng (x%) - Định tính (thấp, cao, trung bình) 38 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 39. 39. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Bước 3: Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát trong chương trình kiểm toán Theo VSA 330: Thử nghiệm KS (Thử nghiệm tuân thủ): “Thu thập bằng chứng kiểm toán về sự hữu hiệu trong thiết kế và vận hành của hệ thống KSNB” - Phỏng vấn - Kiểm tra tài liệu, sổ sách - Quan sát việc áp dụng các thủ tục kiểm soát - Thực hiện lại các thủ tục kiểm soát (trg 108) 39 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 40. 40. LOGO30/03/201330/03/201340 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ Thí dụ: Thiết kế thử nghiệm kiểm soát Đầy đủ Sai phạm tiềm tàng Hàng đã nhận nhưng không được ghi chép Cơ sở dẫn liệu Điều tra phiếu nhập không có hóa đơn: cuối tháng, B. Xuân đối chiếu PN nhận từ kho với HĐ nhận từ nhà cung cấp, lập tờ kê các PN không có HĐ và HĐ không có PN, tìm hiểu, giải thích chênh lệch Thủ tục Kiểm soát Thử nghiệm Kiểm soát -Kiểm tra tờ kê -Thực hiện lại tờ kê
 41. 41. LOGO30/03/201330/03/201341 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ Thí dụ: Thực hiện thử nghiệm kiểm soát Sai phạm tiềm tàng Các thủ tục kiểm soát chủ yếu Các thử nghiệm kiểm soát 1. Nghiệp vụ bán chịu không được phê chuẩn hoặc phê chuẩn không đúng thẩm quyền -Phải có chính sách bán hàng cụ thể -Chỉ có người có thẩm quyền mới được quyền phê chuẩn tín dụng -Phải tách biệt giữa người bán hàng và người phê chuẩn tín dụng -Kiểm tra chính sách bán hàng -Kiểm tra chữ ký trên lệnh bán hàng -Quan sát và/ hoặc phỏng vấn việc phân chia công việc 2. Lệnh bán hàng sai về số lượng, chủng loại - Lập lệnh bán hàng phải dựa vào đơn đặt hàng - Quan sát người lập lệnh bán hàng có căn cứ vào đơn đặt hàng hay không? 55
 42. 42. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Bước 4: Đánh giá lại RRKS và điều chỉnh những thử nghiệm cơ bản đã dự kiến >>> Thủ tục kiểm soát hữu hiệu hay không ? 42 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ MỨC ĐỘ TIN CẬY DỰ KiẾN DỰA VÀO THỦ TỤC KS MỨC ĐỘ SAI LỆCH CÓ THỂ BỎ QUA CAO 2-7% TRUNG BÌNH 6-12% THẤP 11-20% KHÔNG TIN CẬY KHÔNG THỂ KIỂM TRA
 43. 43. LOGO30/03/201330/03/2013 CHƯƠNG 2 – HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Bước 4: Đánh giá lại RRKS và điều chỉnh những thử nghiệm cơ bản đã dự kiến >>> Thủ tục kiểm soát hữu hiệu hay không ? - Nếu RRKS cao hơn dự kiến >>> tăng các thử nghiệm cơ bản >>> mở rộng phạm vi thực hiện Lưu ý: Phải thông báo sớm nhất cho DN về hạn chế của hệ thống KSNB bằng VB hay lời nói + lưu bằng giấy trong HSKT 43 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ
 44. 44. LOGO30/03/201330/03/2013 Yêu cầu Sinh viên vẽ sơ đồ tư duy về hệ thống kiểm soát nội bộ Tóm lượt COSO 2013 ( 2 – 3 trang) 44 MaMH 202001 Hệ thống kiểm soát nội bộ

×