Your SlideShare is downloading. ×
ผู้นำความประหยัด
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

ผู้นำความประหยัด

958
views

Published on

หนึ่งในหนังสือ นิทานสร้างคุณธรรม 8 ประการ …

หนึ่งในหนังสือ นิทานสร้างคุณธรรม 8 ประการ

Read more: www.WiseKnow.Com/blog/

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
958
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. www.kroobannok.com
 • 2. ชื่อหนังสือ ผู้นำควำมประหยัด ชื่อผู้แต่ง นำงจิรำภรณ์ สำลีเอำะ ชื่อผู้วาดภาพ นำงสำวรัชนี วะจีประสี ประวัติผู้แต่ง ประวัติผู้วาดภาพ ชื่อ นำงจิรำภรณ์ สำลีเอำะ ชื่อ นำงสำวรัชนี วะจีประสี วุฒิ ค.บ. (สังคมศึกษำ) วุฒิ กำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนำญกำรพิเศษ ที่ทางาน โรงเรียนเทศบำล ๕ สีหรักษ์วิทยำ เทศบำลนครอุดรธำนี www.kroobannok.com
 • 3. คานา หนังสืออ่ำนเพิ่มเติมประเภทนิทำน ชุดคุณธรรม ๘ ประกำร เรื่อง ผู้นำควำมประหยัด ข้ำพเจ้ำแต่งขึ้นมำ ประกำรที่ ๑ เพื่อให้นักเรียนที่ได้อ่ำนหนังสือเล่มนี้ ได้ตระหนักในคุณธรรมด้ำนควำมประหยัด รู้จักเก็บออม ถนอมใช้ ทรัพย์สินสิ่งของอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตควำมเป็นอยู่ที่เรียบง่ำย รู้จักฐำนะกำรเงินของตน ประกำรที่ ๒ ข้ำพเจ้ำต้องกำรให้นักเรียนได้นำข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกำรที่ ๓ ข้ำพเจ้ำ ต้องกำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนให้เกิดขึ้นกับนักเรียน หนังสือเล่มนี้นอกจำกใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำ ปีที่ ๔ ได้เป็นอย่ำงดีแล้ว ยังสำมำรถนำไปใช้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำอื่นๆ เช่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้อีกด้วย ข้ำพเจ้ำหวังว่ำหนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ต่อนักเรียน ครูผู้สอน และผู้อ่ำนทั่วไปที่สนใจ จิรำภรณ์ สำลีเอำะ www.kroobannok.com
 • 4. คาชี้แจง จุดมุ่งหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ ไว้ ๕ ข้อ จุดมุ่งหมำยข้อที่ ๑ เขียนไว้ว่ำ “มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและวิธี ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” และตัวชี้วัดสำระที่ ๑ : ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม ข้อที่ ๕ เขียนไว้ว่ำ “ชื่นชมกำรทำควำมดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตำมหลัก ศำสนำพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติกำรดำเนินชีวิต” ข้ำพเจ้ำจึงเห็นควำมสำคัญในจุดหมำยของหลักสูตรข้อที่ ๑ เป็นอย่ำงยิ่งจึงได้จัดทำหนังสืออ่ำนเพิ่มเติมประเภทนิทำน ชุดคุณธรรม ๘ ประกำร เรื่อง “ผู้นำควำมประหยัด” ขึ้นมำเพื่อใช้เป็นหนังสืออ่ำนเพิ่มเติมประกอบกำรเรียนกำรสอน วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยเร่งรัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำยึดคุณธรรม นำควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนัก สำนึกในคุณค่ำของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ควำมสมำนฉันท์ สันติวิธี วิถีประชำธิปไตย พัฒนำคน โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐำนของกระบวนกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงของสถำบันครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำ และ สถำบันกำรศึกษำ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนำเยำวชนให้เป็น คนดี มีควำมรู้ และอยู่ดีมีสุข หนังสืออ่ำนเพิ่มเติมเรื่องนี้ใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่แทรกในแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ ๓-๔ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ ซึ่งมีรำยละเอียดในแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แล้ว ข้ำพเจ้ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสืออ่ำนเพิ่มเติมเล่มนี้ สำมำรถใช้เป็นหนังสือประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สำระที่ ๑ : ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ ได้เป็นอย่ำงดี และยังส่งเสริมให้ นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนมำกขึ้น เป็นผลให้ประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นอีกด้วย จิรำภรณ์ สำลีเอำะ www.kroobannok.com
 • 5. ที่บ้านของทับทิม “สวัสดีค่ะคุณแม่ ทับทิมอยู่บ้ำนไหมคะ” เสียงใสๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง “อยู่จ้ะ เข้ำมำข้ำงในบ้ำนก่อนสิ เดี๋ยวแม่ไปเรียกทับทิมให้” แม่ทักทำยแก้วพร้อมแววตำที่เอ็นดู “ทับทิม แก้วมำหำ รออยู่หน้ำบ้ำนแล้วลูก” เสียงตะโกนเรียกทับทิม ด้วยเกรงใจแก้วจะรอนำน “ค่ะ คุณแม่” ท่ำทำงดีใจและกระฉับกระเฉงของทับทิม เมื่อรู้ว่ำแก้วมำแวะเยี่ยม www.kroobannok.com
 • 6. “ทับทิมจ้ะ วันนี้เป็นวันหยุดเรียนเรำไปทำอะไรกันดีล่ะ” สัปดำห์นี้ทั้งสองคนทำกำรบ้ำนเสร็จทุกวิชำ ระหว่ำงช่วงพักกลำงวันที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณครูมักชื่นชมนักเรียนสองคนนี้ให้เพื่อนๆฟังเสมอ “เอำอย่ำงนี้ไหมจ้ะ เมื่อคืนนี้ที่วัดในชุมชนของเรำมีกำรจัดงำนบุญทอดกฐิน เรำจะช่วยกันเก็บเศษขวด กระป๋อง ไปขำยดีไหม เมื่อเรำได้เงินมำก็จะเก็บไว้เป็นค่ำขนมที่โรงเรียนไม่ได้ต้องขอเงินจำกคุณพ่อ คุณแม่ไง” ทับทิมคิดเสมอ ว่ำถ้ำมีโอกำสหำรำยได้ด้วยตัวเองเรำพอที่จะช่วยแบ่งเบำภำระของพ่อแม่ได้จะรีบทำ “ก็ดีนะ เรำจะได้ช่วยพ่อแม่ของเรำประหยัดด้วย” แก้วเห็นด้วยทันที เพรำะจะได้ช่วยทำควำมสะอำดวัดด้วย www.kroobannok.com
 • 7. “งั้นแก้วรอสักครู่นะ เรำไปหยิบถุงดำในครัวก่อนนะ” ทับทิมกระตือรือร้นเป็นพิเศษนำนๆที จะมีโอกำสอย่ำงนี้ “เด็กๆ จ๊ะ เก็บระมัดระวังหน่อยนะ เดี๋ยวถูกเศษแก้วที่แตกบำดนิ้วมือเอำนะลูก” แม่ร้องเตือนเด็กๆ ก่อนเดินออกจำกบ้ำนมุ่งหน้ำไปยังจุดหมำย “ค่ะคุณแม่ พวกหนูจะระวังค่ะ” เสียงใสแจ๋วของเด็กทั้งสองก่อนจะรีบเดินออกจำกบ้ำน www.kroobannok.com
 • 8. “เอ้ำ! ทับทิม แก้ว พวกเธอมำทำอะไรที่วัดเหรอมีถุงดำด้วย” เสียงของแบงค์และเจมส์นั่นเอง ทักทำยแก้วกับทับทิม “พวกเรำจะมำเก็บเศษขวดและกระป๋องไปขำยจ้ะ เพื่อเรำจะได้มีเงินเก็บไม่ต้องไปขอพ่อแม่ไงจ้ะ” แก้วอธิบำยให้เด็กผู้ชำยทั้งสองฟังพร้อมเดินเก็บเศษขวดน้ำ และกระป๋องที่วำงเกลื่อนลำนวัดไปด้วย www.kroobannok.com
 • 9. “ดีจังเลย ถ้ำงั้นเรำสองคนขอเก็บด้วยนะ จะได้มีเงินเก็บเหมือนพวกเธอไง” แบงค์ขอมี ส่วนร่วมกับทับทิมและแก้ว “ได้สิจ้ะ งั้นเรำมำช่วยกันเก็บเร็ว” เมื่อทับทิมและแก้วอนุญำต แบงค์และเจมส์รีบลงมือเดินเก็บ เศษขวดน้ำและกระป๋องทันที ในขณะเดียวกันเด็กๆยังช่วยเก็บขยะอื่นๆให้ลำนวัดสะอำดไปด้วย www.kroobannok.com
 • 10. “โอ้โฮ้! เรำช่วยกันเก็บได้เยอะจังเลยนะ แล้วเรำจะเอำไปขำยที่ไหนดีล่ะ” ทับทิมขอควำมเห็นจำกเพื่อนๆ “เอำไปขำยกับตำเล็กที่ท้ำยตลำดสิ เดี๋ยวฉันจะพำไปเอง” แบงค์อำสำทันทีเพรำะคุ้นเคยกับตำเล็กท้ำยตลำด www.kroobannok.com
 • 11. “ตำเล็กคะ พวกหนูเอำขวดน้ำและกระป๋องมำขำยค่ะ” เสียงแก้วตะโกนดังลั่นหน้ำร้ำน เมื่อไม่เห็นใครอยู่หน้ำร้ำน “โอ้โฮ้! ได้ตั้ง ๒๐๐ กิโล เยอะเลยนะ เอ้ำนี่...เงินค่ำขำยขวดน้ำนะเอำไว้ไปซื้อขนมกินกัน” ตำเล็ก ยื่นเงินประมำณ ๖๐๐ บำทให้ทับทิม “ขอบคุณคะ/ครับ ตำเล็ก” เสียงขอบคุณพร้อมรอยยิ้มของทุกคน “ไม่เป็นไร วันหลังเอำมำขำยอีกนะลูก ตำคิดรำคำเหมือนที่อื่นแหละไม่คิดเอำเปรียบเด็กหรอก อืม! ดีจังเลย เด็กสมัยนี้รู้จักหำรำยได้และประหยัดอดออมช่วยพ่อแม่อย่ำงนี้หำยำก ตำดีใจแทนพ่อแม่พวกหนูนะจริงๆเลยที่มี ลูกน่ำรักอย่ำงพวกหนู www.kroobannok.com
 • 12. “เรำได้เงินเยอะเลย เรำมำแบ่งกันดีกว่ำนะ” แก้วตื่นเต้นมำกที่มีรำยได้มำกขนำดนี้และตั้งใจไว้จะนำเงิน ที่ได้ไปอวดคุณแม่คุณพ่อ “เย้! เรำมีเงินเก็บแล้ว และมีเงินไปโรงเรียนด้วยล่ะ เรำจะได้ไม่ต้องขอคุณพ่อ คุณแม่ไปอีกหลำยวันเลย ว่ำไหมพวกเรำ” ทับทิมดีใจมำก นี่เป็นครั้งแรกที่หำรำยได้ช่วยคุณพ่อ คุณแม่ ได้เป็นจำนวนมำก เย้! พวกเรำมีตังค์เก็บแล้วเช่นกัน ครั้งต่อไปมำชวนเรำ ๒ คนอีกนะ จะได้มีเงินเก็บด้วย เรำกลับบ้ำน ก่อนนะ”เจมส์และแบงค์ กล่ำวลำเพื่อนๆแล้วเดินกลับบ้ำนอย่ำงมีควำมสุข www.kroobannok.com
 • 13. “เอ้ำ! กลับมำแล้วเหรอลูก ไปไหนมำจ๊ะ” แม่กล่ำวทักทำยทับทิม ขณะที่เห็นทับทิมเดินเข้ำบ้ำน พร้อมยิ้มจนแก้มปริ “หนู แก้ว แบงค์ และเจมส์ ไปเก็บขวดที่วัดไปขำยมำค่ะ ได้เงินเยอะเลย หนูจะได้ไม่ต้องขอเงินแม่ไป อีกหลำยวันค่ะ และอีกส่วนหนึ่งหนูจะแบ่งเก็บไว้หยอดกระปุกค่ะ” เสียงแจ้วๆของทับทิมตอบด้วยท่ำทำงมี ควำมสุขมำก “แม่ภูมิใจในตัวลูกมำกเลยจ้ะ ที่ลูกของแม่เป็นคนรู้จักประหยัดอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักฐำนะกำรเงินของ ตน ช่วยแบ่งเบำภำระแม่ได้ แต่ทั้งนี้ลูกของแม่ต้องรู้หน้ำที่หลักของตนเองนะจ้ะ” ทับทิมกอดแม่อย่ำงมีควำมสุข www.kroobannok.com
 • 14. คาศัพท์จากเรื่อง หยุด ชะงัก จัดงำน ดำเนินกำรให้มีพิธีหรืองำนรื่นเริงขึ้น เก็บ จัดเข้ำที่ กระป๋อง ภำชนะทำด้วยสังกะสี ประหยัด ใช้จ่ำยแต่พอควรแก่ฐำนะ เตรียม จัดแจง,จัดไว้ก่อน ระวัง คอยดู เหยียบ วำงเท้ำกดลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถุงดำ ถุงพลำสติกสีดำ กิโลกรัม ชื่อมำตรำชั่งน้ำหนักเท่ำกับ ๑,๐๐๐ กรัม www.kroobannok.com
 • 15. คาถามชวนคิด ๑. แก้วชวนทับทิมไปทำอะไร ตอบ ๒. ทับทิมกับแก้วเก็บขวดกระป๋องที่ไหน ตอบ ๓.ใครช่วยทับทิมกับแก้วเก็บขวดกระป๋องขำย ตอบ ๔.ทับทิมและเพื่อนนำขวดกระป๋องที่เก็บได้ไปขำยให้กับใคร ตอบ ๕.ข้อคิดที่ได้จำกนิทำนเรื่องนี้คืออะไร ตอบ www.kroobannok.com
 • 16. นวคาตอบคาถามชวนคิด ๑.แก้วชวนทับทิมไปทำอะไร ตอบ เก็บขวดกระป๋องขำย ๒. ทับทิมกับแก้วเก็บขวดกระป๋องที่ไหน ตอบ วัด ๓.ใครช่วยทับทิมกับแก้วเก็บขวดกระป๋องขำย ตอบ แบงค์ กับ เจมส์ ๔.ทับทิมและเพื่อนนำขวดกระป๋องที่เก็บได้ไปขำยให้กับใคร ตอบ ตำเล็ก ๕.ข้อคิดที่ได้จำกนิทำนเรื่องนี้คืออะไร ตอบ รู้จักประหยัดอดออม รู้จักใช้เงินอย่ำงรู้ค่ำ www.kroobannok.com
 • 17. บรรณานุกรม กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร. หลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว, ๒๕๓๓. –––––––. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำ และพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), ๒๕๔๕. –––––––. คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), ๒๕๔๕. –––––––. เอกสำรประกอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ : คู่มือพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว, ๒๕๔๕. คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ. แนวทำงกำรจัดทำผลงำนทำงวิชำกำรสำหรับข้ำรำชกำรครู สปช. กรุงเทพฯ : สำนักงำนคณะกรรมกำรประถมศึกษำแห่งชำติ, ๒๕๓๑. จงจรัส แจ่มจันทร์ และสุพน ทิมอ่ำ. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔. กรุงเทพฯ : ประสำนมิตร, ๒๕๔๗. www.kroobannok.com
 • 18. จินตนำ ใบกำซูยี. กำรเขียนสื่อกำรเรียนกำรสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวีริยำสำส์น, ๒๕๓๘. –––––––. กำรจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวีริยำสำส์น, ๒๕๓๔. –––––––. เทคนิคกำรเขียนหนังสือสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว, ๒๕๔๒. ฉวีวรรณ คูหำภินันท์. กำรทำหนังสือสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : อมรกำรพิมพ์, ๒๕๓๗. ถวัลย์ มำศจรัส. กำรเขียนหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนและหนังสืออ่ำนเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, ๒๕๓๕. นิรชำ อภิรดี. หนังสืออ่ำนประกอบอ้ำงอิงสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษำ. กรุงเทพฯ : กิจศึกษำเทรดดิ้ง , ๒๕๔๔. รังสิมันตุ์ ฉิมรักษ์. กำรเขียนหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน. กรุงเทพฯ : สุวีริยำสำส์น, ๒๕๕๐. รำชบัณฑิตยสถำน. พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. โรงเรียนเทศบำล ๕ สีหรักษ์วิทยำ, สำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครอุดรธำนี. หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนสังกัด เทศบำลนครอุดรธำนี ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม. อัดสำเนำ, ๒๕๔๕. วินัย ดำสุวรรณ. กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน. กรุงเทพฯ : แม็ค, ๒๕๔๘. วิริยะ สิริสิงห. กำรสร้ำงสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยำวชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวีริยำสำส์น, ๒๕๓๗. เอกรินทร์ สี่มหำศำลและคณะ. สื่อกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม แม่บทมำตรฐำน พระพุทธศำสนำ ป.๔. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ม.ป.ป. www.kroobannok.com
 • 19. คารับรอง ขอรับรองว่ำหนังสืออ่ำนเพิ่มเติมประเภทนิทำน ชุดคุณธรรม ๘ ประกำร เรื่อง ผู้นำควำมประหยัด เป็นผลงำนของ นำงจิรำภรณ์ สำลีเอำะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนเทศบำล ๕ สีหรักษ์วิทยำ เทศบำลนครอุดรธำนี จริงทุกประกำร ลงชื่อ .................................................... (นำยอดิศักดิ์ ณ หนองคำย) ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเทศบำล ๕ สีหรักษ์วิทยำ www.kroobannok.com
 • 20. หนังสืออ่านเพิ่มเติมประเภทนิทาน ชุด คุณธรรม ๘ ประการ ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข ๒ โดย นางจิราภรณ์ สาลีเอาะ ความประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ส่วน คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนั้นผู้ที่มีความประหยัด คือผู้ที่ดาเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จัก ฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ www.kroobannok.com