ผู้นำความประหยัด

2,616 views

Published on

หนึ่งในหนังสือ นิทานสร้างคุณธรรม 8 ประการ

Read more: www.WiseKnow.Com/blog/

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,616
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผู้นำความประหยัด

 1. 1. www.kroobannok.com
 2. 2. ชื่อหนังสือ ผู้นำควำมประหยัด ชื่อผู้แต่ง นำงจิรำภรณ์ สำลีเอำะ ชื่อผู้วาดภาพ นำงสำวรัชนี วะจีประสี ประวัติผู้แต่ง ประวัติผู้วาดภาพ ชื่อ นำงจิรำภรณ์ สำลีเอำะ ชื่อ นำงสำวรัชนี วะจีประสี วุฒิ ค.บ. (สังคมศึกษำ) วุฒิ กำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนำญกำรพิเศษ ที่ทางาน โรงเรียนเทศบำล ๕ สีหรักษ์วิทยำ เทศบำลนครอุดรธำนี www.kroobannok.com
 3. 3. คานา หนังสืออ่ำนเพิ่มเติมประเภทนิทำน ชุดคุณธรรม ๘ ประกำร เรื่อง ผู้นำควำมประหยัด ข้ำพเจ้ำแต่งขึ้นมำ ประกำรที่ ๑ เพื่อให้นักเรียนที่ได้อ่ำนหนังสือเล่มนี้ ได้ตระหนักในคุณธรรมด้ำนควำมประหยัด รู้จักเก็บออม ถนอมใช้ ทรัพย์สินสิ่งของอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตควำมเป็นอยู่ที่เรียบง่ำย รู้จักฐำนะกำรเงินของตน ประกำรที่ ๒ ข้ำพเจ้ำต้องกำรให้นักเรียนได้นำข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกำรที่ ๓ ข้ำพเจ้ำ ต้องกำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนให้เกิดขึ้นกับนักเรียน หนังสือเล่มนี้นอกจำกใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำ ปีที่ ๔ ได้เป็นอย่ำงดีแล้ว ยังสำมำรถนำไปใช้กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำอื่นๆ เช่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้อีกด้วย ข้ำพเจ้ำหวังว่ำหนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ต่อนักเรียน ครูผู้สอน และผู้อ่ำนทั่วไปที่สนใจ จิรำภรณ์ สำลีเอำะ www.kroobannok.com
 4. 4. คาชี้แจง จุดมุ่งหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ ไว้ ๕ ข้อ จุดมุ่งหมำยข้อที่ ๑ เขียนไว้ว่ำ “มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยและวิธี ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือศำสนำที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” และตัวชี้วัดสำระที่ ๑ : ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม ข้อที่ ๕ เขียนไว้ว่ำ “ชื่นชมกำรทำควำมดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตำมหลัก ศำสนำพร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติกำรดำเนินชีวิต” ข้ำพเจ้ำจึงเห็นควำมสำคัญในจุดหมำยของหลักสูตรข้อที่ ๑ เป็นอย่ำงยิ่งจึงได้จัดทำหนังสืออ่ำนเพิ่มเติมประเภทนิทำน ชุดคุณธรรม ๘ ประกำร เรื่อง “ผู้นำควำมประหยัด” ขึ้นมำเพื่อใช้เป็นหนังสืออ่ำนเพิ่มเติมประกอบกำรเรียนกำรสอน วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยเร่งรัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำยึดคุณธรรม นำควำมรู้ สร้ำงควำมตระหนัก สำนึกในคุณค่ำของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ควำมสมำนฉันท์ สันติวิธี วิถีประชำธิปไตย พัฒนำคน โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐำนของกระบวนกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงของสถำบันครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำ และ สถำบันกำรศึกษำ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนำเยำวชนให้เป็น คนดี มีควำมรู้ และอยู่ดีมีสุข หนังสืออ่ำนเพิ่มเติมเรื่องนี้ใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่แทรกในแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ ๓-๔ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ ซึ่งมีรำยละเอียดในแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แล้ว ข้ำพเจ้ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสืออ่ำนเพิ่มเติมเล่มนี้ สำมำรถใช้เป็นหนังสือประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สำระที่ ๑ : ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ ได้เป็นอย่ำงดี และยังส่งเสริมให้ นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนมำกขึ้น เป็นผลให้ประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นอีกด้วย จิรำภรณ์ สำลีเอำะ www.kroobannok.com
 5. 5. ที่บ้านของทับทิม “สวัสดีค่ะคุณแม่ ทับทิมอยู่บ้ำนไหมคะ” เสียงใสๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง “อยู่จ้ะ เข้ำมำข้ำงในบ้ำนก่อนสิ เดี๋ยวแม่ไปเรียกทับทิมให้” แม่ทักทำยแก้วพร้อมแววตำที่เอ็นดู “ทับทิม แก้วมำหำ รออยู่หน้ำบ้ำนแล้วลูก” เสียงตะโกนเรียกทับทิม ด้วยเกรงใจแก้วจะรอนำน “ค่ะ คุณแม่” ท่ำทำงดีใจและกระฉับกระเฉงของทับทิม เมื่อรู้ว่ำแก้วมำแวะเยี่ยม www.kroobannok.com
 6. 6. “ทับทิมจ้ะ วันนี้เป็นวันหยุดเรียนเรำไปทำอะไรกันดีล่ะ” สัปดำห์นี้ทั้งสองคนทำกำรบ้ำนเสร็จทุกวิชำ ระหว่ำงช่วงพักกลำงวันที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคุณครูมักชื่นชมนักเรียนสองคนนี้ให้เพื่อนๆฟังเสมอ “เอำอย่ำงนี้ไหมจ้ะ เมื่อคืนนี้ที่วัดในชุมชนของเรำมีกำรจัดงำนบุญทอดกฐิน เรำจะช่วยกันเก็บเศษขวด กระป๋อง ไปขำยดีไหม เมื่อเรำได้เงินมำก็จะเก็บไว้เป็นค่ำขนมที่โรงเรียนไม่ได้ต้องขอเงินจำกคุณพ่อ คุณแม่ไง” ทับทิมคิดเสมอ ว่ำถ้ำมีโอกำสหำรำยได้ด้วยตัวเองเรำพอที่จะช่วยแบ่งเบำภำระของพ่อแม่ได้จะรีบทำ “ก็ดีนะ เรำจะได้ช่วยพ่อแม่ของเรำประหยัดด้วย” แก้วเห็นด้วยทันที เพรำะจะได้ช่วยทำควำมสะอำดวัดด้วย www.kroobannok.com
 7. 7. “งั้นแก้วรอสักครู่นะ เรำไปหยิบถุงดำในครัวก่อนนะ” ทับทิมกระตือรือร้นเป็นพิเศษนำนๆที จะมีโอกำสอย่ำงนี้ “เด็กๆ จ๊ะ เก็บระมัดระวังหน่อยนะ เดี๋ยวถูกเศษแก้วที่แตกบำดนิ้วมือเอำนะลูก” แม่ร้องเตือนเด็กๆ ก่อนเดินออกจำกบ้ำนมุ่งหน้ำไปยังจุดหมำย “ค่ะคุณแม่ พวกหนูจะระวังค่ะ” เสียงใสแจ๋วของเด็กทั้งสองก่อนจะรีบเดินออกจำกบ้ำน www.kroobannok.com
 8. 8. “เอ้ำ! ทับทิม แก้ว พวกเธอมำทำอะไรที่วัดเหรอมีถุงดำด้วย” เสียงของแบงค์และเจมส์นั่นเอง ทักทำยแก้วกับทับทิม “พวกเรำจะมำเก็บเศษขวดและกระป๋องไปขำยจ้ะ เพื่อเรำจะได้มีเงินเก็บไม่ต้องไปขอพ่อแม่ไงจ้ะ” แก้วอธิบำยให้เด็กผู้ชำยทั้งสองฟังพร้อมเดินเก็บเศษขวดน้ำ และกระป๋องที่วำงเกลื่อนลำนวัดไปด้วย www.kroobannok.com
 9. 9. “ดีจังเลย ถ้ำงั้นเรำสองคนขอเก็บด้วยนะ จะได้มีเงินเก็บเหมือนพวกเธอไง” แบงค์ขอมี ส่วนร่วมกับทับทิมและแก้ว “ได้สิจ้ะ งั้นเรำมำช่วยกันเก็บเร็ว” เมื่อทับทิมและแก้วอนุญำต แบงค์และเจมส์รีบลงมือเดินเก็บ เศษขวดน้ำและกระป๋องทันที ในขณะเดียวกันเด็กๆยังช่วยเก็บขยะอื่นๆให้ลำนวัดสะอำดไปด้วย www.kroobannok.com
 10. 10. “โอ้โฮ้! เรำช่วยกันเก็บได้เยอะจังเลยนะ แล้วเรำจะเอำไปขำยที่ไหนดีล่ะ” ทับทิมขอควำมเห็นจำกเพื่อนๆ “เอำไปขำยกับตำเล็กที่ท้ำยตลำดสิ เดี๋ยวฉันจะพำไปเอง” แบงค์อำสำทันทีเพรำะคุ้นเคยกับตำเล็กท้ำยตลำด www.kroobannok.com
 11. 11. “ตำเล็กคะ พวกหนูเอำขวดน้ำและกระป๋องมำขำยค่ะ” เสียงแก้วตะโกนดังลั่นหน้ำร้ำน เมื่อไม่เห็นใครอยู่หน้ำร้ำน “โอ้โฮ้! ได้ตั้ง ๒๐๐ กิโล เยอะเลยนะ เอ้ำนี่...เงินค่ำขำยขวดน้ำนะเอำไว้ไปซื้อขนมกินกัน” ตำเล็ก ยื่นเงินประมำณ ๖๐๐ บำทให้ทับทิม “ขอบคุณคะ/ครับ ตำเล็ก” เสียงขอบคุณพร้อมรอยยิ้มของทุกคน “ไม่เป็นไร วันหลังเอำมำขำยอีกนะลูก ตำคิดรำคำเหมือนที่อื่นแหละไม่คิดเอำเปรียบเด็กหรอก อืม! ดีจังเลย เด็กสมัยนี้รู้จักหำรำยได้และประหยัดอดออมช่วยพ่อแม่อย่ำงนี้หำยำก ตำดีใจแทนพ่อแม่พวกหนูนะจริงๆเลยที่มี ลูกน่ำรักอย่ำงพวกหนู www.kroobannok.com
 12. 12. “เรำได้เงินเยอะเลย เรำมำแบ่งกันดีกว่ำนะ” แก้วตื่นเต้นมำกที่มีรำยได้มำกขนำดนี้และตั้งใจไว้จะนำเงิน ที่ได้ไปอวดคุณแม่คุณพ่อ “เย้! เรำมีเงินเก็บแล้ว และมีเงินไปโรงเรียนด้วยล่ะ เรำจะได้ไม่ต้องขอคุณพ่อ คุณแม่ไปอีกหลำยวันเลย ว่ำไหมพวกเรำ” ทับทิมดีใจมำก นี่เป็นครั้งแรกที่หำรำยได้ช่วยคุณพ่อ คุณแม่ ได้เป็นจำนวนมำก เย้! พวกเรำมีตังค์เก็บแล้วเช่นกัน ครั้งต่อไปมำชวนเรำ ๒ คนอีกนะ จะได้มีเงินเก็บด้วย เรำกลับบ้ำน ก่อนนะ”เจมส์และแบงค์ กล่ำวลำเพื่อนๆแล้วเดินกลับบ้ำนอย่ำงมีควำมสุข www.kroobannok.com
 13. 13. “เอ้ำ! กลับมำแล้วเหรอลูก ไปไหนมำจ๊ะ” แม่กล่ำวทักทำยทับทิม ขณะที่เห็นทับทิมเดินเข้ำบ้ำน พร้อมยิ้มจนแก้มปริ “หนู แก้ว แบงค์ และเจมส์ ไปเก็บขวดที่วัดไปขำยมำค่ะ ได้เงินเยอะเลย หนูจะได้ไม่ต้องขอเงินแม่ไป อีกหลำยวันค่ะ และอีกส่วนหนึ่งหนูจะแบ่งเก็บไว้หยอดกระปุกค่ะ” เสียงแจ้วๆของทับทิมตอบด้วยท่ำทำงมี ควำมสุขมำก “แม่ภูมิใจในตัวลูกมำกเลยจ้ะ ที่ลูกของแม่เป็นคนรู้จักประหยัดอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักฐำนะกำรเงินของ ตน ช่วยแบ่งเบำภำระแม่ได้ แต่ทั้งนี้ลูกของแม่ต้องรู้หน้ำที่หลักของตนเองนะจ้ะ” ทับทิมกอดแม่อย่ำงมีควำมสุข www.kroobannok.com
 14. 14. คาศัพท์จากเรื่อง หยุด ชะงัก จัดงำน ดำเนินกำรให้มีพิธีหรืองำนรื่นเริงขึ้น เก็บ จัดเข้ำที่ กระป๋อง ภำชนะทำด้วยสังกะสี ประหยัด ใช้จ่ำยแต่พอควรแก่ฐำนะ เตรียม จัดแจง,จัดไว้ก่อน ระวัง คอยดู เหยียบ วำงเท้ำกดลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถุงดำ ถุงพลำสติกสีดำ กิโลกรัม ชื่อมำตรำชั่งน้ำหนักเท่ำกับ ๑,๐๐๐ กรัม www.kroobannok.com
 15. 15. คาถามชวนคิด ๑. แก้วชวนทับทิมไปทำอะไร ตอบ ๒. ทับทิมกับแก้วเก็บขวดกระป๋องที่ไหน ตอบ ๓.ใครช่วยทับทิมกับแก้วเก็บขวดกระป๋องขำย ตอบ ๔.ทับทิมและเพื่อนนำขวดกระป๋องที่เก็บได้ไปขำยให้กับใคร ตอบ ๕.ข้อคิดที่ได้จำกนิทำนเรื่องนี้คืออะไร ตอบ www.kroobannok.com
 16. 16. นวคาตอบคาถามชวนคิด ๑.แก้วชวนทับทิมไปทำอะไร ตอบ เก็บขวดกระป๋องขำย ๒. ทับทิมกับแก้วเก็บขวดกระป๋องที่ไหน ตอบ วัด ๓.ใครช่วยทับทิมกับแก้วเก็บขวดกระป๋องขำย ตอบ แบงค์ กับ เจมส์ ๔.ทับทิมและเพื่อนนำขวดกระป๋องที่เก็บได้ไปขำยให้กับใคร ตอบ ตำเล็ก ๕.ข้อคิดที่ได้จำกนิทำนเรื่องนี้คืออะไร ตอบ รู้จักประหยัดอดออม รู้จักใช้เงินอย่ำงรู้ค่ำ www.kroobannok.com
 17. 17. บรรณานุกรม กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร. หลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว, ๒๕๓๓. –––––––. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำ และพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), ๒๕๔๕. –––––––. คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), ๒๕๔๕. –––––––. เอกสำรประกอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ : คู่มือพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว, ๒๕๔๕. คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ. แนวทำงกำรจัดทำผลงำนทำงวิชำกำรสำหรับข้ำรำชกำรครู สปช. กรุงเทพฯ : สำนักงำนคณะกรรมกำรประถมศึกษำแห่งชำติ, ๒๕๓๑. จงจรัส แจ่มจันทร์ และสุพน ทิมอ่ำ. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔. กรุงเทพฯ : ประสำนมิตร, ๒๕๔๗. www.kroobannok.com
 18. 18. จินตนำ ใบกำซูยี. กำรเขียนสื่อกำรเรียนกำรสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวีริยำสำส์น, ๒๕๓๘. –––––––. กำรจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวีริยำสำส์น, ๒๕๓๔. –––––––. เทคนิคกำรเขียนหนังสือสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว, ๒๕๔๒. ฉวีวรรณ คูหำภินันท์. กำรทำหนังสือสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : อมรกำรพิมพ์, ๒๕๓๗. ถวัลย์ มำศจรัส. กำรเขียนหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนและหนังสืออ่ำนเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, ๒๕๓๕. นิรชำ อภิรดี. หนังสืออ่ำนประกอบอ้ำงอิงสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษำ. กรุงเทพฯ : กิจศึกษำเทรดดิ้ง , ๒๕๔๔. รังสิมันตุ์ ฉิมรักษ์. กำรเขียนหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำน. กรุงเทพฯ : สุวีริยำสำส์น, ๒๕๕๐. รำชบัณฑิตยสถำน. พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. โรงเรียนเทศบำล ๕ สีหรักษ์วิทยำ, สำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครอุดรธำนี. หลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนสังกัด เทศบำลนครอุดรธำนี ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม. อัดสำเนำ, ๒๕๔๕. วินัย ดำสุวรรณ. กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน. กรุงเทพฯ : แม็ค, ๒๕๔๘. วิริยะ สิริสิงห. กำรสร้ำงสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยำวชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุวีริยำสำส์น, ๒๕๓๗. เอกรินทร์ สี่มหำศำลและคณะ. สื่อกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม แม่บทมำตรฐำน พระพุทธศำสนำ ป.๔. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ม.ป.ป. www.kroobannok.com
 19. 19. คารับรอง ขอรับรองว่ำหนังสืออ่ำนเพิ่มเติมประเภทนิทำน ชุดคุณธรรม ๘ ประกำร เรื่อง ผู้นำควำมประหยัด เป็นผลงำนของ นำงจิรำภรณ์ สำลีเอำะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนเทศบำล ๕ สีหรักษ์วิทยำ เทศบำลนครอุดรธำนี จริงทุกประกำร ลงชื่อ .................................................... (นำยอดิศักดิ์ ณ หนองคำย) ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเทศบำล ๕ สีหรักษ์วิทยำ www.kroobannok.com
 20. 20. หนังสืออ่านเพิ่มเติมประเภทนิทาน ชุด คุณธรรม ๘ ประการ ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข ๒ โดย นางจิราภรณ์ สาลีเอาะ ความประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ส่วน คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนั้นผู้ที่มีความประหยัด คือผู้ที่ดาเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จัก ฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ www.kroobannok.com

×