การวิจัยในชั้นเรียน

1,981 views
1,920 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,981
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวิจัยในชั้นเรียน

  1. 1. การเขี ย นรายงานการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น การเขี ย นรายงานการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิจัย ในชั้นเรียน หลังจากที่ได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจนได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์แล้ว การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการวิจัยเผยแพร่ ให้ผู้สนใจได้ศึกษา รับรู้ นำารูปแบบวิธีการดำาเนินงานและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเสนอเป็นผลงานทางวิชาการสำาหรับขอเลื่อนและกำาหนดตำาแหน่งให้สูงขึ้นด้วย แต่การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้ให้ความสำาคัญกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่เ ป็ น การเขี ย นเพื ่ อ บั น ทึ ก รวบรวมองค์ ค วามรู ้ เ กี ่ ย วกั บ วิ ธ ี ก ารหรื อนวั ต กรรมที ่ ค ิ ด ค้ น แสวงหามาใช้ ใ นการแก้ ป ั ญ หาการเรี ย นการสอนของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียนไม่สามารถนำาไปใช้อ้างอิงเป็นทางการหรือเป็นสากลได้ เพราะเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายจำานวนน้อยที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรโดยทั่วไป ตลอดจนวิธีการดำาเนินการวิจัยก็ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับความเป็นทางการ หรือความเป็นสากลมากนัก ดังนั้น ความเชื่อถือได้ของการวิจัยในชั้นเรียน จึงมักไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิจัยหรือนักวิชาการโดยทั่วไปเท่าที่ควร นอกจากว่าครูผู้ทำาการวิจัยในชั้นเรียนจะพยายามปรับเปลี่ยนวิธีดำาเนินงานให้มีความเป็นสากล และมีความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น
  2. 2. องค์ ป ระกอบของรายงานการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น โดยทั่วไปแล้วในรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูประกอบด้วย ١) วัตถุประสงค์ของการวิจัย ٢) วิธีการดำาเนินการวิจัย ٣) ผลการวิจัย ٤) ข้อสังเกตหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม และ ٥)สิ่งที่ต้องศึกษาต่อไป ประเด็นที่น่าสนใจ และแนวทางในการวิจัยต่อไป หรือควรประกอบด้วย ١) บทนำา (ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย) ٢) แนวคิดที่สำาคัญ (และสมมุติฐาน) ของการวิจัย ٣) วิธีดำาเนินการวิจัย(ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และวิธีการเก็บข้อมูล) ٤) การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย และ ٥) สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนมีลักษณะที่ไม่ยึดรูปแบบของรายงานการวิจัยโดยทั่วไปมากนักรายงานเฉพาะประเด็นที่สำาคัญเท่านั้น สุวิมล ว่องวาณิช (: ٢٥٤٣١٨٢) ได้สรุปว่า  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไม่ใช่การวิจัยที่ยากเกินความสามารถของครู ทุกคนสามารถทำาได้ถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทำา และเมื่อตัดสินใจที่จะทำาแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลว่าวิธีการวิจัยที่ใช้จะไม่ถูกต้องตามหลักวิชา เพราะหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคือการทำาวิจัยเพื่อนำาผลไปแก้ปัญหา เมื่อใดที่ปัญหาในห้องเรียนหมดไป ครูนักวิจัยไม่ต้องกังวลหรือสงสัยว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกขึ้นมาใช้ มีอิทธิพลส่งผลให้ปัญหาหมดไปจริงหรือไม่ ไม่ตองกลัวการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิธีวิทยาการ ้วิจัย การทำาวิจัยคือการแก้ปัญหา ไม่ใช่การสร้างหรือทดสอบความแกร่งของทฤษฎี  ดังนั้นเพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการเขียนรายงานการวิจัยของครูซึ่งไม่ยากเกินไปจนทำาไม่ได้ แต่ก็ไม่ง่ายเกินไปจนเชื่อถือหรือยอมรับไม่ได้ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ถ้ า รายงานการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย นของครู เ ป็ น รายงานที ่ ใ ห้ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นการแก้ปั ญ หา และครู ใ ช้ ก ระบวนการวิ จ ั ย ที ่ เ ชื ่ อ ถื อ ได้ รายงานการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย นของครู ก ็ เ ป็ น รายงานการวิ จ ั ย ที ่ ค วร
  3. 3. ยอมรั บ ได้ การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนจึงควรมีองค์ประกอบที่สำาคัญดังนี้ ١. ชื่อเรื่องการวิจัย ٢. ปัญหาและความสำาคัญของปัญหา ٣. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ٤. วิธีการวิจัย ٤.١ กลุ่มเป้าหมาย ٤.٢ วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้ ٤.٣ วิธีการรวบรวมข้อมูล ٤.٤ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ٤.٥ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ٥. สรุปและสะท้อนผล รายละเอียดการดำาเนินงานตามองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ครูได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติมาเป็นอย่างดีแล้วจากบทที่ ٢ ดังนั้นจึงไม่อยู่นอกเหนือศักยภาพของครูที่จะนำามาเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูได้ อย่างไรก็ตาม หากคณะครูได้ร่วมกันปลดปล่อยศักยภาพของตนในฐานะคนใน ให้ออกมาอย่างเต็มที่ และเป็นอิสระจากคนนอกในการตัดสินใจแล้ว งานวิจัยของครูก็จะมีคุณค่ามากขึ้น หลั ก การเขี ย นรายงานการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนให้น่าเชื่อถือและยอมรับได้ ควรคำานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ ١. ปัญหาที่นำามาวิจัยต้องเป็นปัญหาที่แท้จริง มีขอมูล ้ชัดเจนว่าเป็นปัญหา ไม่ใช่เป็นเพียงสาเหตุของปัญหา เป็นปัญหาที่สามารถหาคำาตอบได้ด้วยการวิจัยและเป็นองค์ความรู้ใหม่ ٢. ชื่อเรื่องการวิจัยหรือชื่อปัญหาวิจัยต้องมีความกะทัดรัดและชัดเจนในตัวของมันเอง เฉพาะเจาะจงและน่าสนใจ คำาว่าการศึกษาเกี่ยวกับ  การวิจัย  การทดลอง  การวิเคราะห์ การสำารวจ  หรือการค้นหา  ก็ตาม คำาเหล่านี้ไม่จำาเป็นต้องใช้ ٣. วัตถุประสงค์ของการวิจัยควรใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่วกวน หลีกเลี่ยงการใช้คำาซำ้าซ้อน นำาไปสู่การตั้งสมมุติฐานและสามารถทำาการทดสอบได้
  4. 4. ٤. วิธีการวิจัยมีความถูกต้องมีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเที่ยงตรง ٥. การสื่อความหมายตั้งแต่ต้นจนจบมีความชัดเจนสอดคล้องต่อเนื่อง ผูอ่านสามารถเข้าใจได้ดี ้ การเขี ย นรายงานการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย น การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นคว้าทดลองแสวงหาความจริงเชิงวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดในสถานการณ์จริงของครูในชั้นเรียน หรือในโรงเรียนไม่มีรูปแบบการเขียนรายงานที่เป็นสากล เน้นรูปแบบที่เรียบง่ายใช้การบรรยายเป็นหลักในการนำาเสนอข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้ใหม่จากการแก้ปัญหา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าครูผู้วิจัยจะมีความสามารถในการบันทึกรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยได้มากน้อยหรือดีเพียงใด ดังนั้นการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่มีความเป็นไปได้ และอยู่ในวิสัยที่ครูผู้สอนโดยทั่วไปจะทำาได้ จึงควรมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่สำาคัญ ดังนี้ชื ่ อรายงาน.............................................................................................................ปั ญ หา : ...................................................................................................................สาเหตุ1. ..............................................................................................................٢. ..............................................................................................................
  5. 5. 3. ..............................................................................................................วั ต ถุ ป ระสงค์เพื่อ............................................................................................................วิ ธ ี ก ารวิ จ ั ย ١. กลุ ่ ม เป้ า หมาย นักเรียนชั้น......ภาคเรียนที่......ปีการศึกษา.....จำานวน.......คน ٢. วิ ธ ี ก ารหรื อ นวั ต กรรมที ่ ใ ช้ ٢.١ ชื่อนวัตกรรม...............................จำานวน...........ชุด/เรื่อง/หน่วยดังนี้ ٢.١.١........................................................................................... ٢.١.٢........................................................................................... ٢.١.٣........................................................................................... ٢.٢ แผนการสอนเรื่อง...................................................................... 2.3 เครื่องมือวัดผลและรวบรวมข้อมูล ٢.٣.١........................................................................................... ٢.٣.٢........................................................................................... ٢.٣.٣...........................................................................................
  6. 6. ٣. วิ ธ ี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ٣.١..................................................................................................... ٣.٢..................................................................................................... ٣.٣..................................................................................................... ٤. วิ ธ ี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ٤.١..................................................................................................... ٤.٢..................................................................................................... ٤.٣..................................................................................................... ٥. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ٥.١..................................................................................................... ٥.٢..................................................................................................... ٥.٣.....................................................................................................สรุ ป และสะท้ อ นผล
  7. 7. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×