Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.

7,142 views
6,906 views

Published on

w

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,351
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport z ewaluacji wewnetrznej 2.5.

  1. 1. Załącznik nr 20 Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w roku szkolnym 2011/2012Tytuł : W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnychAutorzy:Zespół ds. ewaluacji w składzie :Marta Cichocka – koordynatorHalina Stępień– członekEwa Skwarka– członekPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324).Data wykonania raportu: 22.06.2012 r. I. Opis ewaluowanego przedmiotu Obszar 2: Procesy zachodzące w przedszkolu Wymaganie 2.5. – Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych II. Cel ewaluacji:Określenie i upowszechnienie działań przedszkola służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci. III. Pytania kluczowe : 1. Na czym polega wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka? 2. W jaki sposób rozpoznawane są możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci? 3. W jaki sposób w przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych ? 4. W jaki sposób zorganizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? 1
  2. 2. Załącznik nr 20 Raport z ewaluacji wewnętrznej 5. Jak nauczyciele dokumentują wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci? 6. Jaką rolę pełnią specjaliści w procesie wyrównywania szans edukacyjnych? 7. Na czym polega współpraca z rodzicami w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych? IV. Kryteria:  współdziałanie i współpraca ;  planowość;  aktywność;  wymiana doświadczeń;  zgodność z przepisami. V. Sposób zbierania danych, użyte metody i narzędzia- określenie na czym polega - analiza dokumentacji (protokoły rady pedagogicznej, teczki pracywyrównywanie szans edukacyjnych indywidualnej, dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,dziecka w przedszkolu dokumentacja zajęć terapeutycznych) - analiza wyników ankiety dla nauczycieli i specjalistów- zdobycie informacji dotyczącej - analiza dokumentów (protokoły rady pedagogicznej, sprawozdania nauczycieli ,sposobów rozpoznawania możliwości i dokumentacja obserwacji i diagnozy),potrzeb rozwojowych dzieci -analiza wyników ankiety dla nauczycieli i specjalistów- określenie sposobów dostosowania - analiza dokumentów (protokoły rady pedagogicznej, dokumentacja pomocydziałania wykonywanych w przedszkolu psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacja pracy specjalistów, wynikido możliwości i potrzeb rozwojowych obserwacji pracy nauczycieli, dokumentacja zajęć terapeutycznych),dzieci, w tym dzieci szczególnie - analiza wyników ankiety dla nauczycieli i specjalistówuzdolnionych- określenie sposobów zorganizowania - analiza wyników ankiety skierowanej do nauczycieli i specjalistówpomocy psychologiczno-pedagogicznej - analiza dokumentów (protokoły rady pedagogicznej, dokumentacja pomocydla dzieci ze specjalnymi potrzebami psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacja pracy specjalistów, wynikiedukacyjnymi obserwacji pracy nauczycieli, dokumentacja zajęć terapeutycznych, procedury wewnętrzne)- podanie sposobów dokumentowania - analiza wyników ankiety skierowanej do nauczycieli 2
  3. 3. Załącznik nr 20 Raport z ewaluacji wewnętrznejprzez nauczycieli wyrównywania szans - analiza dokumentacji (jw.)edukacyjnych dzieci- określenie roli specjalistów w procesie - analiza wyników ankiety skierowanej do nauczycieliwyrównywania szans edukacyjnych - analiza dokumentacji ( protokoły rady pedagogicznej, i dokumentacji specjalistów)- ustalenie form i metod współpracy z - analiza wyników ankiety wśród nauczycieli i rodziców,rodzicami w zakresie wyrównywania - analiza dokumentacji współpracy z rodzicami i pomocy psychologiczno-szans edukacyjnych dzieci pedagogicznejV. Końcowe wyniki przeprowadzonego badania W procesie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci prowadzona jest przez nauczycielki systematyczna obserwacja idiagnoza potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Wyniki diagnozy są opracowywane z wykorzystaniem programukomputerowego Diag V8 Wydawnictwa Juka. Obserwacje dzieci młodszych wykonywane są z użyciem arkuszy opracowanychprzez nauczycielki. Choć większość nauczycielek nie widzi potrzeby ulepszania diagnozy, to jednak większość chciałabydoskonalić się w tym zakresie, a także zwiększyć udział rodziców w procesie diagnozowania potrzeb i możliwości dzieci oraz wwiększym stopniu korzystać z pomocy psychologa oraz oprogramowania komputerowego do diagnozowania.Wyniki obserwacji i diagnozy są przechowywane w teczkach indywidualnych dzieci wraz z kartami pracy i programamiindywidualnymi. Wnioski z obserwacji i diagnozy są wspólnie analizowane na posiedzeniach rady pedagogicznej. Trzy lata temunauczyciele wspólnie opracowali i wprowadzili w życie w „Procedurę informowania rodziców o wynikach diagnozy dziecka”, którakrok po kroku określa czynności nauczycieli oraz sposoby przekazywania rodzicom wyników obserwacji. Niekiedy terminyprzekazywania rodzicom wyników obserwacji dzieci młodszych są opóźnione. W procesie wyrównywania szans edukacyjnych , po rozpoznaniu potrzeb i możliwości dzieci , nauczyciele różnicują stopieńtrudności i czas zajęć, prowadzą z dziećmi zajęcia indywidualne, opracowują programy indywidualne. Udzielają dzieciom pomocypsychologiczno-pedagogicznej oraz oceniają jej efektywność. Zadania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej sąokreślone w opracowanym przez nauczycieli dokumencie „System udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wspieraniarozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu nr 240 im. Polskich Olimpijczyków” wprowadzonymzarządzeniem dyrektora. Z kontroli działań podejmowanych przez zespoły od 2011 roku wynika, że nauczyciele w poszczególnychzespołach wspólnie opracowują KIPU, PDW, oceniają efektywność udzielanej pomocy. W posiedzeniach zespołów nie uczestniczył 3
  4. 4. Załącznik nr 20 Raport z ewaluacji wewnętrznejpsycholog. Zdaniem nauczycieli należy zwiększyć udział rodziców w procesie wspomagania rozwoju i edukacji ich dzieci,zwłaszcza udział w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dla dzieci potrzebujących wsparcia prowadzone są dodatkowe zajęcia z zakresu arteterapii, integracji sensorycznej ,kinezjologii edukacyjnej i logopedii. Dzieci mające trudności w opanowaniu materiału oraz sprawiające problemy wychowawcze,społeczne są także kierowane na zajęcia z psychologiem ( baśnioterapia, muzykoterapia), które nie zawsze są prowadzoneregularnie. Nauczyciele starają się na bieżąco się dostosowywać prowadzone przez siebie działania do potrzeb i możliwości wszystkichdzieci. Trudności sprawia im duża liczba dzieci w grupie oraz skrócony czas pobytu w przedszkolu dzieci potrzebujących pomocy.Dzieci szczególnie uzdolnione mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i wiedzy w trakcie zajęć, konkursów,przeglądów. Po rozpoznaniu zainteresowań i potrzeb dzieci nauczycielki organizują dodatkowe zajęcia, warsztaty , które rozwijajądziecięce uzdolnienia i pogłębiają ich wiadomości ( np. warsztaty naukowe, pierwszej pomocy).Pop południu w przedszkolu organizowane są dodatkowe zajęcia dające dzieciom możliwość wielokierunkowego rozwojuzdolności ( rytmika, gimnastyka, karate, piłka nożna, j. angielski). Specjaliści włączają się w proces wyrównywania szans edukacyjnych. W I semestrze skupiają się na wykonaniu badańprzesiewowych i wytypowaniu dzieci do zajęć specjalistycznych. W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejprowadzą zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi , spotykają się z rodzicami, przekazują im wskazówki do pracy z dziećmi,kierują dzieci na dodatkowe badania psychologiczne, psychiatryczne, laryngologiczne, zajęcia specjalistyczne w poradnipsychologiczno-pedagogicznej. Logopeda bierze udział w doskonaleniu rodziców ( prezentacje multimedialne) i raz w rokupsycholog spotyka się z rodzicami dzieci 5-letnich. Działania nauczycieli i specjalistów w procesie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci udokumentowane są wdziennikach zajęć, w teczkach indywidualnych dzieci ( karty pracy, programy indywidualne), dokumentacji pracy zespołów ds.pomocy psychologiczno-pedagogicznej (KIPU, PDW, ocena efektywności) W opinii większości rodziców przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości ich dzieci oraz prowadzi wystarczającedziałania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych . Nauczyciele w większości informują rodziców o aktualnym poziomie ichdzieci oraz włączają rodziców w proces edukacji i wspierania rozwoju. Rodzice na bieżąco mogą śledzić tematykę zajęć ( planymiesięczne w holu i na stronie internetowej) ) oraz relacje z zajęć, imprez, wycieczek ( na blogu i stronie internetowej przedszkola).Zdaniem większości rodziców otrzymują oni wsparcie od nauczycieli i specjalistów w procesie edukacji i wychowania, choć poradyi konsultacje specjalistów oceniają za niezbyt przydatne. Rodzice potwierdzają, że najczęściej informacje o rozwoju dzieci są im 4
  5. 5. Załącznik nr 20 Raport z ewaluacji wewnętrznejprzekazywane w kontaktach indywidualnych i zawsze wtedy, gdy zgłoszą do nauczycieli z taką prośbą. Taki sposób współpracyrodzice uważają za najbardziej przydatny. Większość rodziców nie docenia znaczenia wyników obserwacji i diagnozy dziecka.VI. Ocena wyników - wnioskiMocne strony Słabe strony W przedszkolu systematycznie rozpoznawane są  Udział rodziców w procesie diagnozowania potrzeb i możliwości możliwości i potrzeby dzieci dzieci. Przedszkole prowadzi działania służące wyrównywaniu  Działania podejmowane przez psychologa. szans edukacyjnych  Niedocenianie znaczenia wyników obserwacji i diagnozy przez Przedszkole uwzględnia indywidualizację procesu rodziców wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.VI. Rekomendacje 1. Zwiększyć udział rodziców w procesie diagnozowania potrzeb i możliwości dzieci. 2. Uświadomić rodzicom znaczenie obserwacji i diagnozy , współpracy ze specjalistami oraz spotkań z członkami zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Warszawa, 22.06.2012 Podpisy członków zespołu ds. ewaluacji: Marta Cichocka Halina Stępień Ewa Skwarka 5

×