Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
Tytuł : W przeds...
Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
III. Pytania klu...
Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
- zdobycie infor...
Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
• Personel przed...
Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
skuteczne – 49,3...
Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
VIII. Rekomendac...
Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013
VIII. Rekomendac...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1,485 views
1,308 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
259
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

  1. 1. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 Tytuł : W przedszkolu respektowane są normy społeczne Autorzy: Zespół ds. ewaluacji w składzie : Marta Cichocka – koordynator Halina Stępień– członek Elżbieta Pietrzak-Białek– członek Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324). Data przedstawienia dyrektorowi projektu raportu: 28.05.2013 r. Data wykonania raportu: 30.05.2013 r. I. Opis ewaluowanego przedmiotu Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Wymaganie 1.3.: Respektowane są normy społeczne II. Cele ewaluacji: 1. Pozyskanie informacji na temat: -poziomu poczucia bezpieczeństwa u dzieci w przedszkolu, -diagnozy zachowań dzieci przeprowadzanej w przedszkolu, -podejmowanych w przedszkolu działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, -analizy wyżej wymienionych działań wychowawczych pod kątem ich skuteczności oraz możliwości modyfikowania w razie potrzeby, -wiedzy dzieci w zakresie oczekiwanych od nich zachowań. 2. Wskazanie obszarów związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami, które wymagają poprawy bądź rozwinięcia. 3. Wykorzystanie wyników do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 1
  2. 2. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 III. Pytania kluczowe : 1.W jakim stopniu przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa? 2.W jaki sposób w przedszkolu diagnozowane są zachowania dzieci? 3.Czy i w jaki sposób przedszkole realizuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie u dzieci właściwych zachowań? 4.Co dzieci wiedzą na temat tego, jakich zachowań się od nich oczekuje? 5. Czy i w jaki sposób przeprowadza się w przedszkolu analizę podejmowanych działań wychowawczych oraz wykorzystuje jej wyniki? 6. Czy i jakie potrzeby informacyjne w zakresie badanej problematyki zgłasza personel przedszkola? IV. Kryteria: - poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci. - trafność oraz systemowość sposobu diagnozowania zachowań dzieci. - dostosowanie podejmowanych działań wychowawczych do istniejących zagrożeń. - poziom wiedzy dzieci na temat ich oczekiwanych zachowań. - skuteczność działań wzmacniających właściwe zachowania dzieci. - stopień zaspokojenia potrzeb informacyjnych personelu przedszkola w wyżej wymienionym zakresie. V. Sposób zbierania danych, użyte metody i narzędzia - określenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu - analiza dokumentacji przedszkolnej; - analiza wyników ankiety dla nauczycieli; - analiza wyników ankiety dla rodziców - wskazanie poziomu wiedzy dzieci na temat oczekiwanych od nich zachowań w przedszkolu - analiza wyników ankiety dla nauczycieli; - analiza wyników ankiety dla rodziców; - analiza wypowiedzi dzieci ( kwestionariusz wywiadu grupowego) 2
  3. 3. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 - zdobycie informacji na temat sposobów w diagnozowania zachowania dzieci w przedszkolu - analiza dokumentacji przedszkolnej; - analiza wyników ankiety dla nauczycieli - określenie sposobów realizacji działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie u dzieci właściwych zachowań - analiza dokumentacji przedszkolnej; - analiza wyników ankiety dla nauczycieli; - analiza wyników ankiety dla rodziców - wskazanie sposobów analizowania podejmowanych działań wychowawczych oraz wykorzystywania jej wyników - analiza dokumentacji przedszkolnej; - analiza wyników ankiety dla nauczycieli; - określenie potrzeb personelu przedszkola zakresie badanej problematyki - analiza wyników ankiety dla nauczycieli VI. Końcowe wyniki przeprowadzonego badania • Zdaniem wszystkich nauczycieli ( 40% - zdecydowanie tak, 60% raczej tak) oraz większości rodziców (58%- zdecydowanie tak, 37% raczej tak) dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i po powrocie z przedszkola nie mówią o niebezpiecznych sytuacjach mających miejsce w placówce ( 66% - nigdy; 28,3% rzadko). Według rodziców najczęściej niebezpieczeństwo wynika z agresywnych zachowań dzieci takich jak : gryzienie, szczypanie, bicie, zaczepianie. Większość rodziców (61,7%) nie słyszała o niebezpiecznych sytuacjach mających miejsce w przedszkolu. Większość nauczycieli (60%) uznaje , że w przedszkolu rzadko zdarzają się sytuacje zagrażające wychowankom, natomiast 30% - uznaje , że do takich sytuacji dochodzi często. Za niebezpieczne sytuacje nauczyciele uznają szczególnie przebywanie dzieci poza salą ( pobyt w toalecie), bieganie po korytarzu, schodach, agresywne zachowania wychowanków. • W dokumentacji przedszkola znajduje się potwierdzenie działań podejmowanych celem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w przedszkolu np. w koncepcji pracy „Drabina rozwoju”, programie wychowawczym, rocznych i miesięcznych planach pracy, sprawozdaniach dyrektora i nauczycieli, protokołach rady pedagogicznej, regulaminie wycieczek. • Nauczyciele dbają o fizyczne bezpieczeństwo dzieci oraz starają się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa emocjonalnego. Umożliwiają dzieciom udział w programach uczących dzieci zachowania w trudnych sytuacjach, kształcących ich inteligencję emocjonalną „Przyjaciele Zippiego”, „Spotkania z Leonem”, „Zaczarowana Kraina Emocji”; uczą rozwiązywania dzieci konfliktów, problemów z zastosowaniem różnych metod (np. drzewo decyzji, techniki socjoterapeutyczne), organizują dla najstarszych wychowanków warsztaty pierwszej pomocy, spotkania z policjantami i strażnikami miejskimi. 3
  4. 4. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 • Personel przedszkola uczestniczył w szkoleniach dotyczących między innymi: bhp, ppoż, HCCP, pierwszej pomocy przedlekarskiej i opieki pediatrycznej. Protokoły z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych potwierdzają, że przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczne warunki sanitarne. • Zdaniem większości rodziców (zdecydowanie tak- 51,8%; raczej tak – 44,5%) i według wszystkich nauczycieli ( zdecydowanie tak- 80%; raczej tak – 20%) wszystkie dzieci są dobrze poinformowane i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje w placówce .Wiedzę tę zdobywają podczas wspólnego tworzenia kodeksu postępowania, analizowania różnorodnych sytuacji wychowawczych prawdziwych i fikcyjnych ( literatura dziecięca, drama) oraz podczas rozmów indywidualnych, zajęć dydaktycznych. . Analiza wyników wywiadu z dziećmi potwierdza odpowiedzi nauczycieli i rodziców. W każdej grupie wiekowej ustalono z dziećmi zasady zachowania, które starsze dzieci w większości pamiętają i widzą potrzebę ich stosowania. Niektóre dzieci ( 40%) mają potrzebę poszerzenia katalogu zasad. Nieliczna grupa dzieci (19%) uważa, że zasady nie są potrzebne, bo zabraniają im wykonywania czynności, które lubią . Poza grupowymi kodeksami wypracowanymi z dziećmi, określone ogólne zasady zachowania w programie wychowawczym , a także wymieniono prawa i obowiązki dzieci i rodziców a także określono właściwe postawy nauczyciela, opracowano system pozytywnego motywowania dzieci i ich dyscyplinowania. Realizacja programu wychowawczego jest systematycznie monitorowana i podlega ewaluacji. Rodzice są zapoznawani z programem wychowawczym podczas pierwszego w roku szkolnym zebrania, a sam program jest dostępny w holu i na blogu dla rodziców. Według rodziców dzieci zachowują się zgodnie z oczekiwaniami w przedszkolu (zdecydowanie tak- 24,7%; raczej tak – 65,4%) oraz poza przedszkolem (zdecydowanie tak- 11,1%; raczej tak – 74%). • W przedszkolu wszyscy nauczyciele systematycznie diagnozują zachowania dzieci. Diagnoza ta prowadzona jest głównie podczas zabaw swobodnych w sali i w ogrodzie, czynności samoobsługowych, w czasie zajęć dydaktycznych, spacerów, wycieczek, imprez i uroczystości. Nauczyciele obserwują dzieci, zwracają uwagę na zachowania dzieci, omawiają je z nimi, dzielą się doświadczeniami między sobą, konsultują z psychologiem oraz współpracują z rodzicami. Minimum dwa razy w roku nauczyciele podsumowują wyniki prowadzonych obserwacji i dzielą się nimi między sobą na zebraniu rady pedagogicznej oraz z rodzicami podczas zebrań i spotkań indywidualnych. Wspólnie podejmują działania, których celem jest ograniczenie niewłaściwych zachowań dzieci. Nauczyciele na bieżąco reagują na zachowania dzieci niezgodne z normami społecznymi. W przedszkolu jest 2 dzieci , których zachowania rażąco odbiegają od norm społecznych. Ich zachowania są monitorowane a rodzice informowani zarówno o postępach dzieci, jak i o przejawach niewłaściwego zachowania. Razem z rodzicami i specjalistami ustalone są dalsze drogi postępowania celem ujednolicenia oddziaływań i wyeliminowania zagrożenia. • W przedszkolu podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczycielki np.: wypracowują z dziećmi zasady zachowania w przedszkolu i ogrodzie oraz czuwają nad ich przestrzeganiem, prowadzą rozmowy, pogadanki, odwołują się do bohaterów literackich i filmowych, realizują program wychowawczy oraz programy dodatkowe, rozwijają inteligencję emocjonalną oraz dążą do ujednolicania oddziaływań wychowawczych : przedszkole-dom. Współpracują w tym zakresie z rodzicami i specjalistami. Swoje działania oceniają jako raczej skuteczne (70%) i zdecydowanie skuteczne (30%). Według większości rodziców działania podejmowane przez nauczycieli są skuteczne (zdecydowanie tak- 36%; raczej 4
  5. 5. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 skuteczne – 49,3%). Niewielki procent rodziców uważa te działania za nieskuteczne (1,2%). • Wszyscy nauczyciele analizują własne działania wychowawcze poprzez analizę sytuacji, w rozmowie z innymi nauczycielami, rodzicami, a także próbując analizować sytuację z punktu widzenia dziecka. Analizy dokonują na bieżąco (70%) i w miarę potrzeb (30%) poprzez porównywanie swoich działań do strategii wypracowanej przez radę pedagogiczną, konsultując się z innymi nauczycielami i specjalistami w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, odwołując się do zapisów programu wychowawczego. W przedszkolu nie ma ujednoliconego systemu analizy działań wychowawczych. Dwa razy w roku monitorowane są zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy i programu wychowawczego. Na bieżąco analizie poddawane są działania wynikające z miesięcznych planów pracy. Na zebraniach rady pedagogicznej omawiane są trudne przypadki zachowania dzieci i wspólnie ustalone dalsze drogi postępowania z włączeniem rodziców i specjalistów. Dzieci mające problemy z dostosowaniem się do norm społecznych są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną . Wszystkie programy psychoedukacyjne są monitorowane i podlegają ocenie. Nauczycielki poszukują nowych form wpływających na podniesienie kompetencji społecznych dzieci np. wykorzystują metodę „drzewo decyzji” do rozwiązywania konfliktów między dziećmi. Na bieżąco kontaktują się z rodzicami i informują ich o zachowaniach dzieci, podsuwają rodzicom literaturę psychologiczno-pedagogiczną (biblioteka dla rodziców) przygotowują prezentacje (np. na temat stawiania granic). Dostrzegając problemy w komunikacji z rodzicami, nauczyciele wspólnie wypracowali „Strategię budowania współpracy z rodzicami dzieci agresywnych” . • Nauczyciele znają swoje mocne i słabe strony, mają świadomość w jakim kierunku powinni się doskonalić i ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie pracy wychowawczej z dziećmi. VII. Ocena wyników - wnioski Mocne strony Słabe strony  Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w przedszkolu.  W przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci.  W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.  W przedszkolu ocenia się skuteczność podejmowanych działań wychowawczych  Urządzenie przedszkola (toalety poza salą i polem widzenia nauczycieli; strome schody do szatni, drzwi otwierane w stronę korytarza uczęszczanego przez dzieci, dostęp dzieci do przycisku otwierającego drzwi wejściowe, brak bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie).  Liczba dzieci w grupie przekraczająca 25 w przypadku łączenie grup/ zastępstw.  Brak ujednoliconego systemu analizy działań wychowawczych 5
  6. 6. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 VIII. Rekomendacje 1. Poprawić bezpieczeństwo dzieci poprzez wprowadzenie skutecznego sposobu monitorowani pobytu dzieci w toalecie i w szatni (monitoring, system dyżurów), ograniczenie przestrzeni na korytarzu (furtki). 2. Uniemożliwić dzieciom dostęp do przycisku otwierającego drzwi do przedszkola. 3. Organizować pracę w taki sposób, by liczba dzieci w grupie nie przekraczała 25. 4. Opracować i wdrożyć ujednolicony system analizy działań wychowawczych. Podpisy członków zespołu ds. ewaluacji: Marta Cichocka Halina Stępień Elżbieta Pietrzak-Białek 6
  7. 7. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 VIII. Rekomendacje 1. Poprawić bezpieczeństwo dzieci poprzez wprowadzenie skutecznego sposobu monitorowani pobytu dzieci w toalecie i w szatni (monitoring, system dyżurów), ograniczenie przestrzeni na korytarzu (furtki). 2. Uniemożliwić dzieciom dostęp do przycisku otwierającego drzwi do przedszkola. 3. Organizować pracę w taki sposób, by liczba dzieci w grupie nie przekraczała 25. 4. Opracować i wdrożyć ujednolicony system analizy działań wychowawczych. Podpisy członków zespołu ds. ewaluacji: Marta Cichocka Halina Stępień Elżbieta Pietrzak-Białek 6

×