• Like
Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 • 1,035 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,035
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 Tytuł : W przedszkolu respektowane są normy społeczne Autorzy: Zespół ds. ewaluacji w składzie : Marta Cichocka – koordynator Halina Stępień– członek Elżbieta Pietrzak-Białek– członek Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324). Data przedstawienia dyrektorowi projektu raportu: 28.05.2013 r. Data wykonania raportu: 30.05.2013 r. I. Opis ewaluowanego przedmiotu Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Wymaganie 1.3.: Respektowane są normy społeczne II. Cele ewaluacji: 1. Pozyskanie informacji na temat: -poziomu poczucia bezpieczeństwa u dzieci w przedszkolu, -diagnozy zachowań dzieci przeprowadzanej w przedszkolu, -podejmowanych w przedszkolu działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, -analizy wyżej wymienionych działań wychowawczych pod kątem ich skuteczności oraz możliwości modyfikowania w razie potrzeby, -wiedzy dzieci w zakresie oczekiwanych od nich zachowań. 2. Wskazanie obszarów związanych z wyżej wymienionymi zagadnieniami, które wymagają poprawy bądź rozwinięcia. 3. Wykorzystanie wyników do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 1
 • 2. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 III. Pytania kluczowe : 1.W jakim stopniu przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa? 2.W jaki sposób w przedszkolu diagnozowane są zachowania dzieci? 3.Czy i w jaki sposób przedszkole realizuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie u dzieci właściwych zachowań? 4.Co dzieci wiedzą na temat tego, jakich zachowań się od nich oczekuje? 5. Czy i w jaki sposób przeprowadza się w przedszkolu analizę podejmowanych działań wychowawczych oraz wykorzystuje jej wyniki? 6. Czy i jakie potrzeby informacyjne w zakresie badanej problematyki zgłasza personel przedszkola? IV. Kryteria: - poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci. - trafność oraz systemowość sposobu diagnozowania zachowań dzieci. - dostosowanie podejmowanych działań wychowawczych do istniejących zagrożeń. - poziom wiedzy dzieci na temat ich oczekiwanych zachowań. - skuteczność działań wzmacniających właściwe zachowania dzieci. - stopień zaspokojenia potrzeb informacyjnych personelu przedszkola w wyżej wymienionym zakresie. V. Sposób zbierania danych, użyte metody i narzędzia - określenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu - analiza dokumentacji przedszkolnej; - analiza wyników ankiety dla nauczycieli; - analiza wyników ankiety dla rodziców - wskazanie poziomu wiedzy dzieci na temat oczekiwanych od nich zachowań w przedszkolu - analiza wyników ankiety dla nauczycieli; - analiza wyników ankiety dla rodziców; - analiza wypowiedzi dzieci ( kwestionariusz wywiadu grupowego) 2
 • 3. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 - zdobycie informacji na temat sposobów w diagnozowania zachowania dzieci w przedszkolu - analiza dokumentacji przedszkolnej; - analiza wyników ankiety dla nauczycieli - określenie sposobów realizacji działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie u dzieci właściwych zachowań - analiza dokumentacji przedszkolnej; - analiza wyników ankiety dla nauczycieli; - analiza wyników ankiety dla rodziców - wskazanie sposobów analizowania podejmowanych działań wychowawczych oraz wykorzystywania jej wyników - analiza dokumentacji przedszkolnej; - analiza wyników ankiety dla nauczycieli; - określenie potrzeb personelu przedszkola zakresie badanej problematyki - analiza wyników ankiety dla nauczycieli VI. Końcowe wyniki przeprowadzonego badania • Zdaniem wszystkich nauczycieli ( 40% - zdecydowanie tak, 60% raczej tak) oraz większości rodziców (58%- zdecydowanie tak, 37% raczej tak) dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i po powrocie z przedszkola nie mówią o niebezpiecznych sytuacjach mających miejsce w placówce ( 66% - nigdy; 28,3% rzadko). Według rodziców najczęściej niebezpieczeństwo wynika z agresywnych zachowań dzieci takich jak : gryzienie, szczypanie, bicie, zaczepianie. Większość rodziców (61,7%) nie słyszała o niebezpiecznych sytuacjach mających miejsce w przedszkolu. Większość nauczycieli (60%) uznaje , że w przedszkolu rzadko zdarzają się sytuacje zagrażające wychowankom, natomiast 30% - uznaje , że do takich sytuacji dochodzi często. Za niebezpieczne sytuacje nauczyciele uznają szczególnie przebywanie dzieci poza salą ( pobyt w toalecie), bieganie po korytarzu, schodach, agresywne zachowania wychowanków. • W dokumentacji przedszkola znajduje się potwierdzenie działań podejmowanych celem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w przedszkolu np. w koncepcji pracy „Drabina rozwoju”, programie wychowawczym, rocznych i miesięcznych planach pracy, sprawozdaniach dyrektora i nauczycieli, protokołach rady pedagogicznej, regulaminie wycieczek. • Nauczyciele dbają o fizyczne bezpieczeństwo dzieci oraz starają się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa emocjonalnego. Umożliwiają dzieciom udział w programach uczących dzieci zachowania w trudnych sytuacjach, kształcących ich inteligencję emocjonalną „Przyjaciele Zippiego”, „Spotkania z Leonem”, „Zaczarowana Kraina Emocji”; uczą rozwiązywania dzieci konfliktów, problemów z zastosowaniem różnych metod (np. drzewo decyzji, techniki socjoterapeutyczne), organizują dla najstarszych wychowanków warsztaty pierwszej pomocy, spotkania z policjantami i strażnikami miejskimi. 3
 • 4. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 • Personel przedszkola uczestniczył w szkoleniach dotyczących między innymi: bhp, ppoż, HCCP, pierwszej pomocy przedlekarskiej i opieki pediatrycznej. Protokoły z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych potwierdzają, że przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczne warunki sanitarne. • Zdaniem większości rodziców (zdecydowanie tak- 51,8%; raczej tak – 44,5%) i według wszystkich nauczycieli ( zdecydowanie tak- 80%; raczej tak – 20%) wszystkie dzieci są dobrze poinformowane i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje w placówce .Wiedzę tę zdobywają podczas wspólnego tworzenia kodeksu postępowania, analizowania różnorodnych sytuacji wychowawczych prawdziwych i fikcyjnych ( literatura dziecięca, drama) oraz podczas rozmów indywidualnych, zajęć dydaktycznych. . Analiza wyników wywiadu z dziećmi potwierdza odpowiedzi nauczycieli i rodziców. W każdej grupie wiekowej ustalono z dziećmi zasady zachowania, które starsze dzieci w większości pamiętają i widzą potrzebę ich stosowania. Niektóre dzieci ( 40%) mają potrzebę poszerzenia katalogu zasad. Nieliczna grupa dzieci (19%) uważa, że zasady nie są potrzebne, bo zabraniają im wykonywania czynności, które lubią . Poza grupowymi kodeksami wypracowanymi z dziećmi, określone ogólne zasady zachowania w programie wychowawczym , a także wymieniono prawa i obowiązki dzieci i rodziców a także określono właściwe postawy nauczyciela, opracowano system pozytywnego motywowania dzieci i ich dyscyplinowania. Realizacja programu wychowawczego jest systematycznie monitorowana i podlega ewaluacji. Rodzice są zapoznawani z programem wychowawczym podczas pierwszego w roku szkolnym zebrania, a sam program jest dostępny w holu i na blogu dla rodziców. Według rodziców dzieci zachowują się zgodnie z oczekiwaniami w przedszkolu (zdecydowanie tak- 24,7%; raczej tak – 65,4%) oraz poza przedszkolem (zdecydowanie tak- 11,1%; raczej tak – 74%). • W przedszkolu wszyscy nauczyciele systematycznie diagnozują zachowania dzieci. Diagnoza ta prowadzona jest głównie podczas zabaw swobodnych w sali i w ogrodzie, czynności samoobsługowych, w czasie zajęć dydaktycznych, spacerów, wycieczek, imprez i uroczystości. Nauczyciele obserwują dzieci, zwracają uwagę na zachowania dzieci, omawiają je z nimi, dzielą się doświadczeniami między sobą, konsultują z psychologiem oraz współpracują z rodzicami. Minimum dwa razy w roku nauczyciele podsumowują wyniki prowadzonych obserwacji i dzielą się nimi między sobą na zebraniu rady pedagogicznej oraz z rodzicami podczas zebrań i spotkań indywidualnych. Wspólnie podejmują działania, których celem jest ograniczenie niewłaściwych zachowań dzieci. Nauczyciele na bieżąco reagują na zachowania dzieci niezgodne z normami społecznymi. W przedszkolu jest 2 dzieci , których zachowania rażąco odbiegają od norm społecznych. Ich zachowania są monitorowane a rodzice informowani zarówno o postępach dzieci, jak i o przejawach niewłaściwego zachowania. Razem z rodzicami i specjalistami ustalone są dalsze drogi postępowania celem ujednolicenia oddziaływań i wyeliminowania zagrożenia. • W przedszkolu podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczycielki np.: wypracowują z dziećmi zasady zachowania w przedszkolu i ogrodzie oraz czuwają nad ich przestrzeganiem, prowadzą rozmowy, pogadanki, odwołują się do bohaterów literackich i filmowych, realizują program wychowawczy oraz programy dodatkowe, rozwijają inteligencję emocjonalną oraz dążą do ujednolicania oddziaływań wychowawczych : przedszkole-dom. Współpracują w tym zakresie z rodzicami i specjalistami. Swoje działania oceniają jako raczej skuteczne (70%) i zdecydowanie skuteczne (30%). Według większości rodziców działania podejmowane przez nauczycieli są skuteczne (zdecydowanie tak- 36%; raczej 4
 • 5. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 skuteczne – 49,3%). Niewielki procent rodziców uważa te działania za nieskuteczne (1,2%). • Wszyscy nauczyciele analizują własne działania wychowawcze poprzez analizę sytuacji, w rozmowie z innymi nauczycielami, rodzicami, a także próbując analizować sytuację z punktu widzenia dziecka. Analizy dokonują na bieżąco (70%) i w miarę potrzeb (30%) poprzez porównywanie swoich działań do strategii wypracowanej przez radę pedagogiczną, konsultując się z innymi nauczycielami i specjalistami w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, odwołując się do zapisów programu wychowawczego. W przedszkolu nie ma ujednoliconego systemu analizy działań wychowawczych. Dwa razy w roku monitorowane są zadania wynikające z koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy i programu wychowawczego. Na bieżąco analizie poddawane są działania wynikające z miesięcznych planów pracy. Na zebraniach rady pedagogicznej omawiane są trudne przypadki zachowania dzieci i wspólnie ustalone dalsze drogi postępowania z włączeniem rodziców i specjalistów. Dzieci mające problemy z dostosowaniem się do norm społecznych są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną . Wszystkie programy psychoedukacyjne są monitorowane i podlegają ocenie. Nauczycielki poszukują nowych form wpływających na podniesienie kompetencji społecznych dzieci np. wykorzystują metodę „drzewo decyzji” do rozwiązywania konfliktów między dziećmi. Na bieżąco kontaktują się z rodzicami i informują ich o zachowaniach dzieci, podsuwają rodzicom literaturę psychologiczno-pedagogiczną (biblioteka dla rodziców) przygotowują prezentacje (np. na temat stawiania granic). Dostrzegając problemy w komunikacji z rodzicami, nauczyciele wspólnie wypracowali „Strategię budowania współpracy z rodzicami dzieci agresywnych” . • Nauczyciele znają swoje mocne i słabe strony, mają świadomość w jakim kierunku powinni się doskonalić i ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie pracy wychowawczej z dziećmi. VII. Ocena wyników - wnioski Mocne strony Słabe strony  Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w przedszkolu.  W przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci.  W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.  W przedszkolu ocenia się skuteczność podejmowanych działań wychowawczych  Urządzenie przedszkola (toalety poza salą i polem widzenia nauczycieli; strome schody do szatni, drzwi otwierane w stronę korytarza uczęszczanego przez dzieci, dostęp dzieci do przycisku otwierającego drzwi wejściowe, brak bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie).  Liczba dzieci w grupie przekraczająca 25 w przypadku łączenie grup/ zastępstw.  Brak ujednoliconego systemu analizy działań wychowawczych 5
 • 6. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 VIII. Rekomendacje 1. Poprawić bezpieczeństwo dzieci poprzez wprowadzenie skutecznego sposobu monitorowani pobytu dzieci w toalecie i w szatni (monitoring, system dyżurów), ograniczenie przestrzeni na korytarzu (furtki). 2. Uniemożliwić dzieciom dostęp do przycisku otwierającego drzwi do przedszkola. 3. Organizować pracę w taki sposób, by liczba dzieci w grupie nie przekraczała 25. 4. Opracować i wdrożyć ujednolicony system analizy działań wychowawczych. Podpisy członków zespołu ds. ewaluacji: Marta Cichocka Halina Stępień Elżbieta Pietrzak-Białek 6
 • 7. Raport nr 1 z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków 2012/2013 VIII. Rekomendacje 1. Poprawić bezpieczeństwo dzieci poprzez wprowadzenie skutecznego sposobu monitorowani pobytu dzieci w toalecie i w szatni (monitoring, system dyżurów), ograniczenie przestrzeni na korytarzu (furtki). 2. Uniemożliwić dzieciom dostęp do przycisku otwierającego drzwi do przedszkola. 3. Organizować pracę w taki sposób, by liczba dzieci w grupie nie przekraczała 25. 4. Opracować i wdrożyć ujednolicony system analizy działań wychowawczych. Podpisy członków zespołu ds. ewaluacji: Marta Cichocka Halina Stępień Elżbieta Pietrzak-Białek 6