ศาสนาคริสต์

7,115 views
6,804 views

Published on

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศาสนาคริสต์
โดย นายวินิตย์ ศรีทวี ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต จังหวัดพัทลุง

Published in: Education

ศาสนาคริสต์

 1. 1. LOGOศาสนาคริสต์วินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง
 2. 2. เนื้อหา บทนา1 ความสาคัญของศาสนาคริสต์2 ความเป็นมาของศาสนาคริสต์3 ประวัติพระเยซู4 หลักคาสอนของศาสนาคริสต์5 นิกายของศาสนาคริสต์6 พิธีกรรมสาคัญในศาสนาคริสต์7 บรรยากาศพิธีกรรมของศาสนาคริสต์
 3. 3. บทนา/คริสต์ศาสนาภาพ : สถาปัตยกรรมคริสต์จังหวัดภูเก็ต ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากทีสุดใน ่ที่มา : http://www.panyathai.or.th โลก ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว เชื่อว่าพระเจ้า เป็นผู้สร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าสู่ประเทศไทยโดยชาวโปรตุเกส ในสมัยอยุธยา ช่วง รัชกาล สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
 4. 4. ประมุขสูงสุด คือพระสันตะปาปา ภาพ : พระสันตะปาปา จอร์นปอลที่ 2 ที่มา : http//www thairath.co.thภาพ : พระสันตะปาปา เบเนดิกส์ที่ 6ที่มา : http//www.thairath.co.th
 5. 5. มีบาทหลวง ดูแล ประจาโบสถ์ ภาพ : สถาปัตยกรรมคริสต์ ที่มา : http://www.oknationi.netภาพ : มิชชั่นนารีทาเรซาร์ที่มา : http://www.panyathai.or.th
 6. 6. ความสาคัญของคริสต์ศาสนา คริสต์ศาสนา (Christianity) เป็นศาสนาแห่งความรักเพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ ทรงรักประชากรของพระองค์ทรงสร้างสัตว์ต่างๆขึ้นมาเพื่อรับใช้ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่นับถือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงมนุษย์ ภาพ : พระเยซูคริสต์ปกป้องภัยโลก ที่มา : http://www.catholicthailand.com
 7. 7. ความสาคัญของคริสต์ศาสนา ภาพ : วิถีชีวิตชาวคริสต์ในดินแดนต่างๆ ที่มา : http://www.bloggang.com ศาสนาคริสต์วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย(ฮิบบรู)หรือศาสนายิวซึ่งมีโมเสสเป็นศาสดา(บัญญัติ 10ประการ )
 8. 8. ความสาคัญของคริสต์ศาสนา ปัจจุบันศาสนาคริสต์มีผู้นับถือประมาณ 2,000 ล้านคนมากที่สุด ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้และเป็นศาสนาที่มีจานวนผู้นับถือมากที่สุดในโลก ภาพ: พระเยซูและรูปปัน ้ ที่มา: http://www.thaigoodview.com
 9. 9. ความสาคัญของคริสต์ศาสนา คริสต์ศาสนาเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวซึ่งดารงในสามบุคคล ในพระลักษณะ"ตรีเอกภาพ" หรือ "ตรีเอกานุภาพ" (Trinity) คือ พระบิดา, พระบุตร และพระจิต(พระวิญญาณบริสุทธิ์) มี พระคัมภีร์คือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ หรือ คัมภีร์ไบเบิล(The Bible)ภาพ: พระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่มา: http://www.thaigoodview.com
 10. 10. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา ศาสนาคริสต์ มีรากฐานมาจากศาสนายูดาย(หรือศาสนายิว ฮิบรู) โดยมีความเชื่อบางส่วนเหมือนกันโดยเฉพาะคัมภีร์ไบเบิลฮิบรู ที่คริสต์ศาสนิกชนเรียกว่า พันธสัญญาเดิม (The Old Testament) ในพันธสัญญาเดิมที่เรียกว่า เบญจบรรณ หรือปัญจบรรพ(Pentateuch)ได้ยอมรับว่าเป็นพระคัมภีร์ของศาสนายูดาย และศาสนาอิสลาม วีดิทัศน์ ศาสนายูดาย (ยิว) บัญญัติ 10 ประการ ที่มา : ภาพยนตร์ บัญญัติ 10 ประการ
 11. 11. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา โดยในพระธรรมหลายตอน ได้พยากรณ์ถึงพระเมสสิอาห์(Messiah)หรือ ที่ชาวคริสต์เชื่อว่า คือ พระเยซู โดยบรรพบุรุษของท่านเป็นชาวฮิบรูที่อาศัยในอาณาจักรคานาอัน ซึ่งวิวัฒนาการมาเป็นรัฐอิสระเอลปัจจุบันภาพ : กาเนิดอาดัม(มนุษย์)ที่มา : http://www.iks.ac.th
 12. 12. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา ภาพ : พระเยซูคริสต์เผยแผ่คาสอน ที่มา : http://www.thaigoodview.com ศาสนาคริสต์ เป็น ศาสนาประเภทเทวนิยม นับถือพระเจ้าพระองค์เดียว(เอกเทวนิยม) คือ เมสสิอาห์ หรือพระยะโฮวาร์ กาเนิดหลัง พระพุทธศาสนา 543 ปี (พ.ศ. 542)เป็นศาสนาที่นับถือและศรัทธาในพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่าง
 13. 13. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา คริสตชนเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ จากหญิงพรหมจรรย์(สาวบริสุทธิ)โดยฤทธิ์ ์อานาจของพระเจ้า เพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปโดยการสิ้นพระชนม์ที่กางเขน และทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย เสด็จ ภาพ : พระแม่มาเรีย และการกาเนิดพระเยซูสู่สวรรค์ ที่มา :http://www.csloxvphone.com
 14. 14. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับการอภัยโทษบาปและจะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้ตกนรก และพิพากษาเพื่อให้ได้รับบาเหน็จรางวัล ในวันสิ้นโลก(Amagadon) แต่ถ้าผู้ใดไม่เชื่อจะถูกปรับโทษหลังความตาย ภาพ : การประกอบพิธีศพ ที่มา :http://www.thainewyork.com
 15. 15. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา ภาพ : รูปปั้นพระนางมาเรีย ที่มา : http://www.thaigoodview.com พระแม่มาเรีย ผู้ให้กาเนิดพระศาสดาเยซูคริสต์เป็นผู้สืบสกุลมาจาก พระเจ้าเดวิลผู้ปกครองดินแดนฮิบบรู เป็นธิดาของโยคิม กับนางแอนนา
 16. 16. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนาภาพ : กิจกรรมการเรียนรู้ชาวยิว ประวัติพระนางมาเรียที่มา : http://www.thaigoodview.com ประวัติศาสตร์ กล่าวว่า โยคิม กับแอนนา สมรสอยู่กินกันมา หามีบตรไม่ โยคิม จึงได้ ุ บวงสรวงอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ขอให้ประทานบุตร ผล โยคิม ก็ ได้บุตรีชื่อว่า มาเรีย นางแอนนา นามาถวายวัดตั้งแต่ เยาว์ เพื่อเรียนศิลปะวิทยาต่าง ๆ
 17. 17. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา มาเรียโตขึ้น ไม่สมัครใจจะมีสามีแต่กฎหมายบ้านเมืองมีว่าหญิงสาวไม่มีผู้ปกครองไม่ได้ โยเชพ อาชีพเป็นช่างไม้ มีคุณสมบัติดี เป็นผู้สมควรที่จะเป็นสามีของนาง จึงไปขอหมั้น นางมาเรีย หมั้นแล้วยังไม่ได้แต่งงานปรากฏว่านางมาเรียมีครรภ์แล้ว(อาจจะเป็นด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้)
 18. 18. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา พระเจ้าจึงร้องขอให้โยเซพรับนางเป็นภรรยา."โยเซฟ อย่าวิตกในการที่จะรับเอานางมาเรียมาเป็นภรรยาเจ้าเลยเพราะผู้ที่จะปฏิสนธิในครรภ์ของนางเป็นโดยเดช.พระวิญญานบริสุทธิ์ นางจะประสูติเป็นชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่า .เยซู เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วย ....พลไพร่ของท่านให้รอดจากความผิดของเขา”
 19. 19. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา ภาพ : กาเนิดพระเยซูคริสต์ ที่มา : http://www.csloxvphone.com พ.ศ. 543 ( ปีที่ 1 แห่งคริสต์ศักราช )ตาบล เบธเลเอ็ม(ฺBethlehem) แคว้นยูดา บ้านนาซาเลธ ในดินแดนปาเลสไตน์ กาเนิดพระเยซู บริเวณที่กาเนิดเป็นคอกเลี้ยงสัตว์ (เยซู จึงหมายถึง รางหญ้า คอกสัตว์)
 20. 20. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา ภาพ : กาเนิดพระเยซูคริสต์ ที่มา : http://www.csloxvphone.com พระศาสนาจักรกาหนดวันที่ 25 ธันวาคม เป็น วันคริสต์มาส(กาเนิดพระเยซูคริสต์)
 21. 21. ความเป็นมาของคริสต์ศาสนา ภาพ : พระเยซูคริสต์ ที่มา : http://www.thaigoodview.com พระเยซูคริสต์ (พระบุตรพระเจ้า) บังเกิดในชนชาตินี้ เพื่อจัดการสถาบันสังคมด้านศาสนาของพระองค์ให้ถูกต้องสมบูรณ์
 22. 22. ประวัติพระเยซูคริสต์ ภาพ : พระเยซูคริสต์ ที่มา : http://www.thaigoodview.com พระเยซูเป็นชาวยิว (ฮิบบรู) ประสูติที่ตาบลเบธเลเฮมแคว้นยูดา ดินแดนปาเลสไตน์ บิดาคือโยเซฟเป็นช่างไม้และมารดานางมาเรีย วันประสูติตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม วีดิทัศน์ ประวัติพระเยซู ที่มา : ภาพยนตร์ เบนเฮอร์
 23. 23. ประวัติพระเยซูคริสต์ ภาพ : พระเยซูคริสต์ ที่มา : http://www.thaigoodview.com คาว่า คริสต์(Christ)มาจากภาษากรีก ว่า Christos หมายถึงมาซิฮา (ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้) ในภาษายิว ทั้งนี้ชาวคริสต์ส่วนใหญ่จะเชื่อว่า พระเยซู คือ มาซิฮาที่พระเจ้าประทานมา พระเยซูได้รับการศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้านศึกษาพระคัมภีร์เก่าของศาสนายิวจนมีความรู้แตกฉาน
 24. 24. ประวัติพระเยซูคริสต์ภาพ : จิตรกรรมพระเยซู กับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกที่มา : http://www.palungjit.com
 25. 25. ประวัติพระเยซูคริสต์ ภาพ : การเผยแผ่คาสอนของพระเยซู ที่มา : http://www.palungjit.com เมื่ออายุ 30 ปี ทรงได้รับศีลจุ่มจากยอห์น(John the Baptist) ซึ่งเป็นศาสดาพยากรณ์ในสมัยพระเยซู แล้วเสด็จไปประทับอยู่ในป่าเป็นเวลา 40 วัน
 26. 26. ประวัติพระเยซูคริสต์ ภาพ : การช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่มา : http://www.palungjit.com หลังจากนั้นพระเยซูได้ทรงประกาศข่าวประเสริฐว่าด้วยแผ่นดินสวรรค์ สั่งสอนประชาชนและทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชน
 27. 27. ประวัติพระเยซูคริสต์ ภาพ : การเผยแผ่คาสอนของพระเยซู ที่มา : http://www.palungjit.com พระเยซูได้ทรงเผยแผ่คาสอนร่วมกับสาวก 12 ท่านประกาศศาสนา สั่งสอนประชาชนและทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 28. 28. ประวัติพระเยซูคริสต์ ภาพ : การประหารชีวิตพระเยซูตรึงไม้กางเขน ที่มา : http://www.palungjit.com คาสอนบางประการของพระองค์ขัดแย้งกับศาสนายูดายและขัดผลประโยชน์ของพวกพระชาวยิวคณะกรรมการศาสนายิวจึงให้ประหารชีวิตพระเยซูโดยการโบยตีและตรึงไม้กางเขน เมื่อมีพระชนม์เพียง 33 พรรษา
 29. 29. ประวัติพระเยซูคริสต์ภาพ : การประหารชีวิตพระเยซูตรึงไม้กางเขนที่มา : http://www.palungjit.com
 30. 30. ประวัติพระเยซูคริสต์ ภาพ : จิตรกรรมของคริสตศาสนา ที่มา : http://www.thaigoodview.com เมื่อสิ้นพระชนม์ได้ 3 วัน ก็ทรงฟื้นคืนชีพและสั่งสอนสาวกต่ออีก 40 วัน ก่อนเสด็จขึ้น สู่สวรรค์ โดยทรงมอบหมายให้อัครสาวกเป็นผู้เผยแผ่พระศาสนา
 31. 31. หลักคาสอนของศาสนาคริสต์ อัครสาวกสาคัญของพระเยซู นักบุญเปโตรหรือเซนต์ปีเตอร์กับนักบุญเปาโลหรือเซนต์ปอล พระเยซู สั่งสอนในดินแดน ปาเลตไตน์ หรือ อิสราเอล ประมาณสามปี ได้เลือกอัครสาวกสิบสองคน สืบต่อหลักศาสนา นักบุญเปโตร (Saint Peter) เป็นหัวหน้าผู้สืบต่อตาแหน่ง ต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน เรียกว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ภาพ : การเผยแผ่คาสอนของพระเยซู/สาวก ที่มา : http://www.palungjit.com
 32. 32. หลักคาสอนของศาสนาคริสต์ ภาพ : สถาปัตยกรรม/ประติมากรรมของคริสตศาสนา ที่มา : http://www.thaigoodview.com นักบุญเปโตรหรือเซนต์ปีเตอร์ ได้ดารงตาแหน่งพระสันตะปาปาองค์แรก ของศาสนาคริสต์ นักบุญเปาโลหรือเซนต์ปอล เป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่ทาให้ศาสนาคริสต์แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ
 33. 33. หลักคาสอนของศาสนาคริสต์ ภาพ : สถาปัตยกรรมของคริสตศาสนา ที่มา : http://www.thaigoodview.com คริสตศาสนาก็แพร่ไปรวดเร็วในจักรวรรดิโรมัน จักรพรรดิคอนสแตนติน ก็ได้ประกาศพระกฤษฎีกาที่ เมืองมิลาน เมื่อปี พ.ศ. 313 ให้ทุกคนมีอิสระเสรีที่จะนับถือคริสตศาสนา
 34. 34. หลักคาสอนของศาสนาคริสต์ ภาพ : สถาปัตยกรรมของคริสตศาสนา ที่มา : http://www.thaigoodview.com ในระยะแรกการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ถูกพวกโรมันกีดกันมากแต่ต่อมาใน ค.ศ. 391 สมัยจักรพรรดิซิโอไดซิอส ได้ ุประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจาชาติ
 35. 35. หลักคาสอนของศาสนาคริสต์ ศาสนาแห่งความรัก เพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทรงรักประชาชนของพระองค์ทรงสร้างสัตว์ต่างๆขึ้นมาเพื่อรับใช้ เป็นอาหารแก่มนุษย์และทรงให้มนุษย์ลงสู่นรกเมื่อไม่ศรัทธาในพระเจ้า(เชื่อว่าคนทุกคนเป็นหนี้พระเจ้าเพราะโลกนี้และชีวิตพระเจ้าเป็นผู้สร้าง)
 36. 36. หลักคาสอนของศาสนาคริสต์ หลักความรัก สาคัญเพราะ เป็นศาสนาแห่งความรัก ความรักที่ทรงสอนมี 2 ระดับ คือ  ระดับที่ 1 เป็นความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า  ระดับที่ 2 เป็นความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นบุตรของพระเจ้า
 37. 37. หลักคาสอนของศาสนาคริสต์ หลักตรีเอกานุภาพ คือ เชื่อว่าพระบิดา พระบุตร และพระจิต มีพระเจ้าองค์เดียวกันโดยมีความหมายและความสาคัญดังนี้คือ  พระบิดา หมายถึง พระผู้สร้างฟ้า ดิน มนุษย์ และให้กาเนิด ชีวิต  พระบุตร หมายถึง ผู้ไถ่บาปทั้งมวลของมนุษย์  พระจิต หมายถึง พระวิญญาณอันบริสุทธิ์ ผู้เสด็จมาเพื่อ นามนุษย์ไปสู่พระเป็นเจ้า เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนส่งเสริมให้มนุษย์สามัคคีกัน ช่วยเหลือ เคารพในสิทธิมนุษยชนลดชนชั้นทางสังคม
 38. 38. หลักคาสอนของศาสนาคริสต์ หลักจริยธรรมทั่วไป พระเยซูได้สั่งสอนเกี่ยวกับจริยธรรม ของมนุษย์ไว้ ได้แก่  อย่ากล่าวโทษผู้อื่น  อย่าใช้วิธีการรุนแรงแก้แค้นกัน  จงเป็นผู้มีความดีพร้อม  การให้อภัยแก่กัน  การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ฯลฯ
 39. 39. หลักคาสอนของศาสนาคริสต์ ภาพ : พิธีกรรมทางคริสตศาสนา ที่มา : http://www.thaigoodview.com
 40. 40. นิกายของศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์แบ่งเป็นนิกายสาคัญมี 3 นิกาย ตามพื้นที่และวัฒนธรรมนิกายโรมันคาทอลิก นิกายออร์โธด็อกซ์ นิกายโปรเตสแทนท์ นิกายโรมันคาทอลิก(แปลว่าสากล) เป็นที่ยอมรับนับถือการทั่วโลกเป็นนิกายดั้งเดิมที่ยดมั่นในหลักคาสอนของพระเยซูคริสต์ เคารพพระ ึนางมาเรียและนักบุญต่าง ๆ ภายในวัดของนิกายนี้จะมีรูปเคารพพระเยซูคริสต์ พระแม่มาเรีย และนักบุญต่าง ๆมีศูนย์กลางอยู่ที่ นครรัฐวาติกัน มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข ปัจจุบันองค์ที่ 265 พระสันตะปาปา เบเนนิดิกส์ที่ 16
 41. 41. นิกายโรมันคาทอลิค สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกกลุ่มแรก โดยถือว่า นักบุญเปโตร หรือ นักบุญปีเตอร์ คือพระสันตะปาปาพระองค์แรก ซึ่งได้ปกครองศาสนาจักรทั้งมวลและสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปาเบเนนิดิกที่ 16 องค์ปัจจุบัน คาทอลิกนั้นจะมีนักบวช ที่เรียกว่า บาทหลวง หรือซิสเตอร์
 42. 42. นิกายโรมันคาทอลิคในประเทศไทย ชาวไทยเรียกผู้นับถือนิกายนี้ว่า "คริสตัง“ ตามภาษาโปรตุเกส ผู้เผยแผ่เข้ามาในยุคแรก ๆ สมัยอยุธยารัชกาลพระรามาธิบดีที่ 2 มีผู้นับถือนิกายนี้ทั่วโลกประมาณ 1,000 ล้าน นิกายนี้ถือว่าบาทหลวง (เสมือนพระสงฆ์) เป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ (ตัวแทนพระเจ้าในโลกนี) ้
 43. 43. นิกายออร์โธดอกซ์ นิกายออร์โธด็อกซ์(ถูกต้อง) นับถือในฝั่ง ยุโรปตะวันออกรัสเซีย กรีก โดยแยกตัวออกไปจากพระศาสนจักรของกษัตริย์แห่งกรุงสแตนติโนเปิ้ล เพราะเหตุผลไม่อยากอยู่ภายใต้อานาจขององค์สันตะปาปาซึ่งมีอานาจสูงกว่ากษัตริย์(คือมีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ได้) ความเชื่อของนิกายออโธดอกซ์เหมือนกับความเชื่อของนิกายโรมันคาทอลิก นิกายออโธดอกซ์มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระศาสนจักรตะวันออก มีผู้นับถือประมาณ 500 ล้านคน
 44. 44. นิกายโปรแตสแทนท์ นิกายโปรเเตสแทนท์ แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิคในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นนิกายที่ถือความศรัทธาต่อพระเจ้า สาคัญกว่า พิธีกรรม ซึ่งแตกย่อยออกเป็นหลายนิกายเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกัน เกี่ยวกับพระคัมภีร์ และการปฏิบัติในพิธีกรรมนิกายนี้มีไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งศาสนาเท่านั้น มีผู้นับถือรวมกันทุกนิกายย่อย ประมาณ 500 ล้าน
 45. 45. นิกายโปรเเตสแทนท์ในไทย ชาวไทยจะเรียกผู้นับถือนิกายนิกายโปรเเตสแทนท์ นี้ว่า"คริสเตียน"ตามกลุ่มมิชชันนารีอเมริกัน ในประเทศไทยมีผู้นับถือนิกายนี้ 4 นิกายย่อย ภาพ : พิธีกรรมทางคริสตศาสนา ที่มา : http://www.thaigoodview.com
 46. 46. คริสต์ศาสนาในประเทศไทย ปัจจุบันศาสนาคริสต์ในประเทศไทยมี ดังนี้ สหกิจคริสเตียน (รวมทั้งแองกลิกัน ลูเธอรัน คริสตจักรความหวัง ) สหกิจคริสตจักรแบ๊บติสต์ เซเว่นเดย์แอดเวนติส นอกจากนั้นยังมีคริสตจักรอิสระอีกหลายแห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างจังหวัด คริสตจักรคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ คริสตจักรคณะคริสเตียนสัมพันธ์(assambly of God) เป็นต้น
 47. 47. พิธีกรรมสาคัญในคริสต์ศาสนา พิธีกรรมสาคัญๆ 7 พิธี เรียกว่า พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ มีดังนี้  ศีลล้างบาปหรือการรับบัพติสมา เป็นพิธีแรกที่คริสตชนต้อง รับ โดยบาทหลวงจะใช้น้าศักดิ์สิทธิ์เทลงบนศีรษะพร้อมเจิม น้ามันคริสต์มาที่หน้าผาก  ศีลอภัยบาป เป็นการสารภาพบาปกับพระเจ้า โดยบาทหลวง จะเป็นผู้ตักเตือนสั่งสอนไม่ให้ทาบาปนั้นอีก และทาการอภัย บาปให้ในนามพระเจ้า  ศีลมหาสนิท เป็นพิธีกรรมรับศีลโดยรับขนมปังและเหล้า องุ่นมารับประทาน โดยมีความเชื่อว่าเป็นพระกายและพระ โลหิตของพระเยซู
 48. 48. พิธีกรรมสาคัญในคริสต์ศาสนา  ศีลกาลัง เป็นพิธีรับศีลโดยการเจิมหน้าผาก เพื่อยืนยัน ความเชื่อว่าจะนับถือศาสนาคริสต์ตลอดไปและเป็นทหาร ของพระบิดา  ศีลสมรส เป็นพิธีประกอบการแต่งงาน โดยบาทหลวงเป็น พยาน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ว่าจะรักกันจนกว่าชีวิต จะหาไม่  ศีลบรรพชา เฉพาะชายที่จะบวชเป็นบาทหลวงเท่านั้น  ศีลเจิมคนไข้ เป็นพิธีเจิมคนไข้โดยน้าเสกบาทหลวง ให้ ระลึกว่าพระเจ้าจะอยู่กับตนและให้พลังบรรเทาอาการ เจ็บป่วย
 49. 49. บรรยากาศในพิธีกรรมสาคัญ การประกอบพิธีในโบสถ์คริสต์ มักกระทาวันอาทิตย์ โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ดาเนินการ ทั้งเป็นพยาน เป็นการแสดงความสัมพันธ์เรื่องความรักของคริสตศาสนิกชน ภาพ : พิธีกรรมทางคริสตศาสนา ที่มา : http://www.thaigoodview.com
 50. 50. บรรยากาศในพิธีกรรมสาคัญ ภาพ : พิธีกรรมทางคริสตศาสนา ที่มา : http://www.thaigoodview.com
 51. 51. บรรยากาศวันคริสต์มาส ภาพ : กิจกรรมวันคริสต์มาส ที่มา : http://www.thaigoodview.comวันคริสต์มาส เป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันกาเนิดพระเยซูและเตรียมการสาหรับการเปลี่ยนศักราชใหม่ ถือเป็นเทศกาลสาคัญของชาวคริสต์
 52. 52. ศาสนสถานชาวคริสต์เตียน ภาพ : ศาสนสถานของงคริสตศาสนา ที่มา : http://www.thaigoodview.com
 53. 53. วันคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขภาพ : กิจกรรมวันคริสต์มาสที่มา : http://www.thaigoodview.com หลักธรรมของศาสนาคริสต์สนับสนุนส่งเสริมให้มนุษย์สามัคคีกัน ช่วยเหลือ เคารพในสิทธิมนุษยชนลดชนชั้นทางสังคมในอาณาจักรพระเจ้า เดียวกัน
 54. 54. สรุปศาสนาคริสต์ พระเจ้า นิกาย พระเยโฮวาห์ ศาสดา โรมันคาทอลิก · พระเยซู อีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ · ความเชื่อและการปฏิบัติ โอเรียนทัลออร์โธด็อกซ์ · อังกลิคัน · โปรเตสแตนต์ปรัชญา · เทวดา · พิธีสาคัญ สังคมคริสต์ศาสนา คัมภีร์และหนังสือ เมือง · คริสตกาล · คริสต์ศักราช · ไบเบิล · พันธสัญญาเดิม · สถาปัตยกรรม · ศิลปะ · บุคคล ·พันธสัญญาใหม่ · พระวรสาร นักบุญ
 55. 55. สืบค้นข้อมูลจากhttp://www.bloggang.com LOGOhttp://www.csloxvphone.comhttp://www.thaigoodview.comhttp://www.thainewyork.comhttp://www.travel.thaiza.comhttp://www.oknation.nethttp://www.palungjit.comวินิตย์ ศรีทวี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง http://th.wikipedia.org/ คลิกเพื่อทาแบบฝึกหัด

×