Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Nieuwsbrief Nov2010

on

 • 392 views

artikel ondergetekende in nieuwsbrief plattelandsvereniging hei heg en hoogeind nov 2010

artikel ondergetekende in nieuwsbrief plattelandsvereniging hei heg en hoogeind nov 2010

Statistics

Views

Total Views
392
Views on SlideShare
386
Embed Views
6

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 6

http://www.linkedin.com 3
https://www.linkedin.com 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Nieuwsbrief Nov2010 Nieuwsbrief Nov2010 Document Transcript

 • JAARGANG 4, NUMMER 4 NIEUWSBRIEF N I E U W S B R I E F H E I H E G & H O O G E I N D NOVEMBER 2010 VAN DE VOORZITTER IN DIT NUMMER: VAN DE VOOR- ZITTER 1 B este leden van Hei, Heg en Hoogeind, De zomer hebben we weer pen. Het zijn de werkgroepen Inventarisatie, STAND VAN ZAKEN 2 achter ons liggen. Er is volop Jaarprogramma, VRIENDEN VAN DE geoogst. Dat geldt ook voor Natuurwerk, PATRIJS onze vereniging. We waren PR&C, Steen en THEMA-AVOND betrokken bij het samenstel- Kerkuilen en 2 WILDE ZWIJNEN len van een Structuurvisie. Weidevogels Vanaf 2009 zijn enkele van Paaldijk. Door GROND– EN 3 onze agrarische leden daar 21 personen OPPERVLAKTE nauw bij betrokken geweest. werden in drie WATERBEHEER OP DE RENHEIDE De weerslag daarvan kunt u groepjes, onder vinden op het genot van KAVELRUIL 4 www.onsplatteland.nl. Zeker een natje en een droogje, ideeën Molenbouwer Frans Hagenaars eens kijken. PLATTELANDS en wensen aangedragen en ken en direct aangenomen. 5 VERNIEUWING BE- Op maandag 13 september bespoken. Het jaarlijks laten terugke- TEKENT VOOR kwamen bestuur en werk- Uiteindelijk werden de priori- ren van de werkgroepavond WARMELT SWART groepleden van onze vereni- teiten van de ingebrachte was er een van. De komen- BIODIVERSITEIT ging bijeen in de Hospes. Doel ideeën door de deelnemers de maanden zullen de an- 6 vertaald in voorstellen. Iedere dere voorstellen nader uit- van de bijeenkomst was het bespreken van de activiteiten groep bracht zo twee voorstel- gewerkt worden. Als voorzit- NIEUWE KERK- 7 len in zodat het resultaat van ter wil ik graag alle deelne- UILENKAST IN van de werkgroepen en de LEENDSE KERK relatie tussen de werkgroepen de avond uit 6 voorstellen mers voor hun bijdragen op onderling en met het bestuur. bestond. Enkele voorstellen deze vruchtbare avond be- Op dit moment heeft onze werden in de daarop volgende danken. Op de agenda van AGENDA 7 vereniging 6 actieve werkgroe- bestuursvergadering bespro- de najaarsvergadering komt deze werkgroepavond te- rug. De natuurwerkdag op 6 november, die we samen met Staatsbosbeheer orga- niseren, was weer eengroot succes. Met ruim 100 deel- nemers waren we waar- schijnlijk wederom de groot- ste actieve groep in Neder- land. Op 10 november hebben we weer onze najaarsverga- dering. Frans Hagenaars gaat ons daar over zijn mo- lenproject vertellen. Het zal een prachtige avond wor- den die u niet mag missen! Deelnemers Natuurwerkdag op 6 november jl.(foto Erik van Asten) Uw voorzitter, Janus van Hooff
 • JAARGANG 4, NUMMER 4 Pagina 2 STAND VAN ZAKEN ‘VRIENDEN VAN DE PATRIJS’ Geboren: O ndertussen kunnen ze toch ingezaaid. De randen Hetzelfde geldt voor een Ondertussen kunnen we we de balans opma- die teveel geleden hadden lesbrief over biodiversi- onze derde juniorlid ken van het biodiver- van de droogte zijn afgelo- teit en meer speciaal welkom heten. Zijn naam is siteitsproject dat onze vereni- pen tijd een keer extra inge- over de Patrijs. Deze les- Stan Verduijn. ging, samen met nog 8 ande- zaaid. Ook mochten we de brief wordt verspreid on- Hij is geboren op re partijen, van 2010 tot en patrijs met jongen aanschou- der de basisscholen van 1 augustus. Wij feliciteren zijn ouders Arno Verduijn met 2012 onderneemt. Bij wen die uit de akkerranden onze gemeente Heeze- en Jannie Lamers aanvang van het project wa- kwamen. Ook de fazant weet Leende. Mocht u ook met hun zoon. ren we nog bang dat we de de randen te waarderen. De interesse hebben om opgegeven oppervlakte ak- komende weken zal ook de volgend jaar een rand Rectificatie kerranden niet zouden halen. informatiefolder uitkomen. aan te leggen? Kijk op In de vorige nieuwsbrief is, Ondertussen hebben we de- de website! bij de opsomming van onze Het project “Vrienden van de patrijs” wordt mede mogelijk gemaakt door IVN Heeze- bestuursleden, de naam Leende, Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind, Brabants Landschap, Gemeente van ons bestuurslid Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant, Reconstructie Boven-Dommel, Waterschap de Peter van de Kruis Dommel, Wildbeheerseenheid “De Baronie van Cranendonck’” en ZLTO Kempen Zuid- weggevallen. Oost. Hij hoort er, zoals u begrijpt, toch echt bij! THEMA-AVOND WILDE ZWIJNEN Onze werkgroep Jaarprogramma heeft op donderdag 16 december een thema avond belegd die u niet mag missen. In een breder perspectief wordt de toekomst van- en de problematiek rond het wilde varken in onze omgeving belicht. Het Faunafonds, Fauna- Najaarsvergadering beheereenheid Noord-Brabant en de Zoogdiervereniging hebben voor deze avond hun Op woensdag 10 november medewerking toegezegd. U ontvangt nog een definitieve uitnodiging. zal de najaarsvergadering plaatsvinden. Aanvang 20.30 bij Café de Hospes te Leen- H et Faunafonds is een zelfstan- derstrijp. Na de pauze zal ons dig bestuursorgaan, dat onder- lid Frans Hagenaars vertellen meer is belast met het toeken- over de in aanbouw zijnde nen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte standaardmolen te Leender- schade. strijp. Een verhaal dat u niet mag missen! De Faunabeheereenheid is een door Gedeputeerde Staten erkend samen- werkingsverband van jachthouders. Jachthouders zijn personen of organi- saties die op basis van eigendom, pacht of huur beschikking hebben wikkeld tot een professionele over de jachtrechten. Landelijk zijn er organisatie die mensen bij- 14 Faunabeheereenheden actief. Fau- eenbrengt die actief kennis nabeheereenheden geven invulling verzamelen, ontwikkelen en aan beheer en schadebestrijding con- uitdragen, met als doel de form het provinciaal opgestelde beleid. actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebie- De Zoogdiervereniging is in 1952 op- den, zowel nationaal als inter- gericht als een platform voor iedereen nationaal. met belangstelling voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk heeft de Zoogdiervereniging zich ont- Wilde zwijnen op de Strijperheg (foto Erik van Asten)
 • JAARGANG 4, NUMMER 4 Pagina 3 GROND EN OPPERVLAKTEWATERBEHEER OP DE RENHEIDE J. de Hoog, Waterschap de Dommel W aterschap De Dommel doet een proef om de stand van grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk af te stemmen op de functie van het gebied. Zodat er ener- zijds voldoende water is voor de natuur en anderzijds agrariërs niet te veel, maar ook niet te weinig water hebben voor hun gewassen. Deze proef doen we op de Renheide. Dat is bij de Buul- der Aa, in de gemeente Heeze-Leende. Tegelijkertijd zijn we bezig met de voor- bereidingen voor de herinrichting van de Buulder Aa in dat gebied. Detail Parende libellen (foto Erik van Asten) hierbij is dat we na goedkeuring van de grondeigenaren beekherstel gaan uit- voeren in het bosgebied Renheide. Beekherstel in het agrarisch gebied blijft voorlopig achterwege. Wel gaan we in de hele beek het peilbeheer zo in stellen dat het beter past bij de beek en omgeving. Op dit moment zijn op basis van wen- seninventarisaties en gebiedsbijeen- komsten maatregelen bedacht om het peilbeheer in het agrarisch gebied te verbeteren. Een grote rol was wegge- legd voor Peter Liebregts, Johan Ke- ijsers en Leo van Velthoven die deel uit maken van de werkgroep. De effecten van deze maatregelen worden nu door- gerekend door Royal Haskoning. Zijn de uitkomsten positief dan gaan we hier mee verder. Koeienkop ( (foto Erik van Asten) De komende maand willen we nog 1 maal met de werkgroep bijeen komen. Vervolgens willen we 2e helft november de laatste gebiedsbijeenkomst houden waarin we een definitieve keuze maken wat we gaan uitvoeren. We proberen alles zo in te plannen dat we 2e helft volgend jaar tot uitvoering kunnen ko- men. Jacco de Hoog Waterschap de Dommel De Buulder Aa op de Renheide (foto Peter Kerkhofs)
 • JAARGANG 4, NUMMER 4 Pagina 4 KAVELRUIL DE OPLOSSING VOOR INTEGRALE REALISATIE VAN OVERHEIDSDOELEN IN LEENDERSTRIJP? Willem Schuur I n de zomer heeft in de gemeente Heeze- Leende in opdracht van de Provincie Noord Brabant een inventariserend onder- –Leende, Staatsbosbeheer, het Bra- bants landschap en het IVN. voorbeeld door recreatie. Deze situatie is deels terug te voe- ren op de activiteiten van de zoek plaatsgevonden naar de bruikbaarheid Uit de gesprekken met de partijen in plattelandsvereniging. Zo zijn van het inzetten van kavelruil als instru- het gebied en uit de informatie van de er al 5-6 bedrijven actief met ment voor de realisatie van overheidsdoe- ZLTO komt naar voren dat er onder het integreren van natuurdoel- len. Hierbij is een onderzoek van het Kadas- ondernemers al een grote bereidwillig- stellingen op hun bedrijf. ter naar de verkavelingssituatie in de diver- heid is om te participeren in particulier se deelgebieden als basis genomen. Daar- natuurbeheer en om deel te nemen In het gebied is de verkaveling naast is gebruik gemaakt van gegevens van aan groene en blauwe diensten. Daar- al goed te noemen op basis de ZLTO. naast is er ook interesse in het verbre- van de criteria van het Kadas- den van activiteiten op het bedrijf bij- ter. Er zijn echter nog een aan- tal grotere bedrijven met ver- De te realiseren doelstellingen spreid liggende veldkavels. van de overheid zijn divers. Zo Daar is nog winst te behalen. staat de overheid een sterke Door het actief inzetten op het agrarische sector voor ogen, verplaatsen van één bedrijf die in de toekomst ook het zouden ook de duurzame landelijk gebied kan beheren. grondgebonden bedrijven een Het doel is een gezonde agrari- zekere bedrijfsvergroting kun- sche sector in combinatie met nen bereiken. Door het toede- het op juiste wijze herbestem- len van ondernemers met inte- men van vrijkomende locaties, resse in groen / blauwe dien- zodat deze bijdragen aan een sten in functiewijzigingsgebie- vitaal platteland. Daarnaast den slaat men twee vliegen in zijn er doelstellingen voor het één klap: een versterking van realiseren van de ecologische de agrarische structuur en hoofdstructuur (EHS) alsmede realisatie van de EHS en water- het creëren van gestuurde berging. Daarom kan kavelruil waterberging. Voor een aantal dankzij de verbreding van de doelen kunnen ook agrariërs activiteiten een meerwaarde invulling geven aan de realisa- geven in het gebied Leender- tie, door particulier natuurbe- strijp. Ook de NCB gronden heer of kunnen zij zorgen voor aan de westkant van het Leen- het eindbeheer met inscharing derbos en de mogelijkheden van vee. van gronden rondom Baronie- Cranendonck kunnen kansen bieden. Om naast de onderzoeken van het Kadaster en de informatie van de ZLTO een integraal De eindconclusie is daarom beeld van de problematiek te dat het inzetten van het instru- krijgen, zijn er gesprekken ment kavelruil goede kansen gevoerd met de ZLTO, de plat- Het onderzoeksgebied, dat bestaat uit de gemeente Heeze – biedt voor het gebied Leender- telandsvereniging Hei, Heg en Leende, is hierboven weergegeven. Het werkgebied van de strijp. De kansen en mogelijk- Hoogeind, Waterschap de plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind is gelegen in Hee- heden zullen hierbij versterkt Dommel, de gemeente Heeze ze-Leende Zuid, in het deelgebied Leenderstrijp. worden door een actieve parti- cipatie van de plattelandsvere- niging ! De provincie zal de Willem Schuur is senior adviseur Grondzaken en komende periode het inzetten rentmeester bij de Grontmij. Hij heeft 17 jaar werker- van het instrument kavelruil overwegen, mede afhankelijk varing met grond-verwervingen voor diverse organisa- van de ontwikkeling van finan- ties, was projectleider bij complexe verwervingen en ciële situatie en prioritering heeft diverse beleids-adviezen opgesteld voor de binnen het provinciaal geld. provinciale en rijksoverheid. Hij werkt op de grens van beleid en uitvoering voor Willem Schuur waterschappen, gemeentes,provincies en particulier Senior adviseur grondzaken/ opdrachtgevers. Rentmeester Grontmij
 • Pagina 5 JAARGANG 4, NUMMER 4 PLATTELANDSVERNIEUWING BETEKENT VOOR WARMELT SWART: KANSEN VERBINDEN A l jaren spreken we over ook hun gebouwen worden ingeno- waarin gewerkt, gewoond en ge- ‘Plattelandsvernieuwing’, maar men door andere bedrijven en bewo- leefd wordt. Dat gebied willen we wat bedoelen we hier nu con- ners. Mensen trekken weer graag (be)leefbaar houden, aantrekke- creet mee? Om aan te geven wat ík vanuit de stad naar het platteland lijk maar zeker duurzaam inrich- daar onder versta, kijk ik naar de ge- om daar te genieten van rust, ruimte ten en beheren. Elk gebied biedt schiedenis van het platteland en trek en groen. Plattelandsvernieuwing weer eigen kansen; een blauw- van daaruit de lijn door naar de nieu- staat ook voor een andere kijk op druk vanuit Den Haag of Brussel we ontwikkelingen in het landelijk ge- voedsel produceren. Vanuit de vraag werkt daar niet bij. De onderne- bied. Welke kansen liggen er om het van de consument of een meer idea- mer die innoveert en vasthoudt landelijk gebied aantrekkelijk én duur- listisch gemotiveerde visie op dieren- aan een heldere visie, heeft de zaam in te richten en te beheren voor welzijn en milieu. toekomst. Voorbeelden te over: zo wonen, werken en (be)leven? laat het netwerk Waardewerken zien wat plattelandsvernieuwing In mijn optiek liggen er veel kansen voor ondernemers kan beteke- Vroeger had de landbouw een promi- om deze ontwikkelingen te verbin- nen. Aan de landbouwonderne- nente plaats in de samenleving op het den. Bijvoorbeeld door verder te kij- mer de uitdaging naar marktge- platteland. Het boek van Geert Mak, ken dan alleen het huidige aanbod richt vernieuwen. ’Hoe God verdween uit Jorwerd‘, geeft van producten en de verbrede vraag dit prima weer. In de jaren zeventig is als uitgangspunt nemen. Een onder- Warmelt Swart door specialisatie, schaalvergroting en nemer in de landbouw kan besluiten DLG Centrale eenheid Utrecht. modernisering van de landbouw het zich niet langer te beperken tot voed- aantal bedrijven fors afgenomen. Nog sel produceren en afzetten via de maar drie procent van de beroepsbe- gangbare kanalen. Die kan een sca- volking werkt in de landbouw en zo la aan mogelijkheden benutten om rond de tien procent in de gehele ke- als ondernemer de markt op te zoe- ten van toeleverende, verwerkende ken. Zolang dat maar een bijdrage industrie en dienstverlening. Het ge- levert aan zijn inkomen. Ander werk volg is dat burgers steeds minder be- er ‘even bijdoen’, zoals veel bedrijven kend zijn met de landbouw. Boeren eerder deden met nevenactiviteiten, hebben niet langer een prominente biedt naar mijn mening geen per- plaats in maatschappelijke organisa- spectief. Klein beginnen? Ja, maar dit ties, zoals kerk school en gemeente- dan al snel professioneel opzetten; bestuur. met kwaliteit en kennis van zaken. Dit betekent dat het gezinsbedrijf uit Tegen deze achtergrond probeer ik meerdere medewerkers gaat be- inhoud te geven aan plattelandsver- staan. Of dat agrarische bedrijven nieuwing. gaan samenwerken om voldoende De landbouw is fors in beweging en hoogwaardig aanbod te kunnen ge- verandert in een snel tempo. In de nereren. eerste plaats door het autonome pro- Wie is Warmelt Swart Interessant daarbij is de vraag met ces van modernisering en schaalver- Als boerenzoon geboren in Drente welke regelgeving – bijvoorbeeld in groting. Daarnaast zorgt het Gemeen- getrouwd twee dochters en drie het Gemeenschappelijk Landbouw- schappelijk Landbouwbeleid (GLB) kleindochters en ik werk al 40 beleid vanaf 2013 – de overheid met een terugtredende overheid voor jaar bij LNV. 20 jaar bij de land- landbouwondernemers kan helpen meer marktwerking. En tenslotte ver- bouwvoorlichtingsdienst in ver- hun rol te vervullen in maatschappe- breden steeds meer ondernemers hun schillende functies en sinds 1992 lijke doelen in het landelijke gebied. landbouwbedrijf; de ‘multifunctionele bij DLG als landbouw econoom. Ik Dan denk ik aan natuur en land- landbouw’ ‘produceert’ behalve voed- houd mij bezig met de relatie schapsbeheer, maar ook aan veilig- sel ook recreatie, zorg en streekcul- landbouw en natuur/landschap. heid en leefbaarheid op het platte- tuur.. Maar dan vanuit de economische land. De ontwikkeling van milieutech- invalshoek. Mijn taak is o.a. het Kenmerkend voor het platteland in nologie en aanpassingen voor kli- berekenen van vergoedingen Nederland is de overwegend klein- maatveranderingen bieden kansen: Agrarisch natuurbeheer en pro- schalige structuur, met veel economi- de ‘biobased economy’ voor het Ne- beer zo ecologie en economie te sche activiteiten. Het aantal landbouw- derlandse platteland. bedrijven daalt. Hun plaats en soms verbinden. Uitgangspunt moet zijn het gebied
 • JAARGANG 4, NUMMER 4 Pagina 6 BIODIVERSITEIT Noortje Bas Het jaar 2010 is het jaar van de biodiversiteit. In deze nieuwsbrief de laatste bijdrage in de reeks over biodiver- siteit. Noortje Bas vertelt over haar werkzaamheden bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), de nationale genenbank. Zij is verantwoordelijk voor een aantal collecties, waaronder granen en kool. Meer informatie over het CGN vindt u op: www.cgn.wur.nl I n een kas in Wageningen staat de belangrijkste reden is de eenzijdig- Een voorbeeld van zo'n recente ziekte een groot aantal wilde tarwe- en heid van vele moderne rassen: de plan- is de een nieuwe soort tarweroest, gerstsoorten. Om de halmen ten die op een zeker moment worden Ug99. De epidemie begon plotseling in van de planten zijn plastic zakken geteeld, zijn zo veredeld zijn dat ze pre- 1999 in Oeganda (vandaar de naam gebonden teneinde het zaad op te cies over die eigenschappen beschik- Ug99) en verspreidde zich snel over vangen. Op een ander deel van het ken die onder bepaalde teelt- en kli- Afrika, Azië en het Midden-Oosten. De kassencomplex staan rijen toma- maatomstandigheden nodig zijn. Ze huidige tarwerassen hebben er geen tenplanten, met ongewone kleuren gedijen optimaal, de heersende ziekten verweer tegen. Vanzelfsprekend is dat en vormen. Buiten, in een tunnel, en plagen kunnen onder controle ge- een groot probleem voor de voedselze- bloeien koolplanten uitbundig. Zoe- houden worden door resistenties of kerheid. Een grote, internationale mende hommels bestuiven de gewasbeschermingsmiddelen en ze groep wetenschappers is bezig met bloemen. Even verderop het zoeken naar resistenties te- staat een gebouw met diep- gen deze roest. Dat gebeurt on- vriescellen. Hier wordt het der andere door de diversiteit in zaad bewaard van duizenden tarwe, die in genenbanken ligt monsters van allerlei gewas- opgeslagen, te inventariseren. sen: sla, ui, prei, granen, Misschien vinden we de juiste vruchtgroenten, peulvruch- resistentie in een wilde tarwe- ten, voedergewassen en wil- soort, een voorloper van onze de aardappel. En al die activi- huidige tarwe. Dat kan bijvoor- teiten hebben slechts één beeld in één van de vele mon- doel: het verkrijgen en bewa- sters die zijn verzameld halverwe- ren van zaad. Want dat is het ge de vorige eeuw in de regio doel van de genenbank. waar tarwe is ontstaan. Deze re- gio, de “Fertile Crescent” (de Een genenbank bewaakt en 'Vruchtbare Halvemaan', een bewaart agrobiodiversiteit: boogvormige strook die zich uit- uiteenlopende eigenschap- strekt van de Middellandse Zee, pen die liggen opgeslagen in Egypte en Israel, tot aan de Perzi- de genen van rassen en wilde sche Golf), is het centrum van soorten van (voedsel) diversiteit voor tarwe. Hier is de gewassen. De zaden waarin grootste variatie in eigenschap- de genen zich bevinden, zijn pen te vinden. In het verleden zijn lang geleden tot zeer recent uit deze tarwesoorten ook resis- verzameld in alle delen van de Noortje Bas tenties gehaald tegen andere wereld. Veel van die diversiteit ziektes. En zo heeft de diversiteit is nu verdwenen maar geluk- van voorheen het voortbestaan kig is in het verleden ook veel - voldoen aan de eisen van de verwer- van een van onze belangrijkste voed- vaak net op tijd - gered door vere- kers en de consument. selgewassen gered. delaars en ‘genenbankers’. Dat Echter, de wereld verandert voortdu- gaat nog steeds door: diversiteit nu rend. Er liggen steeds nieuwe ziekten Laten we hopen dat het nu ook lukt die dreigt te verdwijnen uit land- en en plagen op de loer, het klimaat ver- tuinbouw of uit de natuurlijke om- andert en de leefwijze van mensen geving wordt zorgvuldig behouden. ontwikkelt zich steeds verder. Daarom Doen we dit uit nostalgie? zullen ook de voedselgewassen mee Noortje Bas Het behoud van cultuurhistorisch moeten veranderen om de wereldbe- Centrum voor Genetische Bronnen. erfgoed is zeker een reden om volking de benodigde calorieën en voe- landrassen als Terschellings 2- dingsstoffen te kunnen verschaffen. rijige gerst of Hilversumse eetraap- jes in de collectie te hebben. Maar
 • JAARGANG 4, NUMMER 4 Pagina 7 NIEUWE KERKUILENKAST IN LEENDSE KERK Plattelandsvereniging O nze uilen- Hei, Heg & Hoogeind streeft naar een mooi werkgroep buitengebied waar heeft, met natuur, landschap en behulp van HHH-lid gezonde Johan van Dijk, in de boerenbedrijven naast elkaar kunnen bestaan gewelven van de kerk- toren een nieuwe Informatie over onze activiteiten vindt u op nestkast opgehangen. www.hei-heg-hoogeind.dse.nl De oude kast, stammend uit het begin van de jaren 90, was versleten. De kerkuilenkast op de zolder van het middenschip Nieuwsbrief: Redactie Nieuwsbrief heeft zijn ingang aan de straat- Erik van Asten zijde (Dorpstraat). De laatste Ton van Dijk jaren is er geen kerkuil aange- Krijn van den Hoven troffen in de kast, hopelijk ziet Peter Kerkhofs de kerkuil het weer helemaal zitten in een nieuw onderko- Adrie Staals en Johan van Dijk plaatsen de nieuwe kast Contactadres: men. nog meer kasten hangen waarvan hei-heg-hoogeind@dse.nl Onze vereniging heeft het enkele bezet zijn door kerkuilen. De kasten worden jaarlijks gecontro- leerd en schoongemaakt. De even- tueel aanwezige uilen worden ge- ringd en alle gegevens worden door- AGENDA: geven aan het Brabants Landschap, die de kasten gratis ter beschikking Woensdag 10 november stelt. Najaarsvergadering Voor meer informatie: coördinator Donderdag 16 december uilenwerkgroep Adrie Staals, email: Thema-avond wilde zwijnen a.staals@online.nl De uitgebreide agenda waar- op ook de activiteiten van de werkgroepen zijn weergege- ven vindt u op onze website plaatsen en de controle van deze kerkuilkasten op zich ge- nomen. We hebben in ons werkgebied, Heeze-Leende,